NOORD-HOLLAND Politiestandrecht toegepast. DAGBLAD VOOR Achttien vonnissen voltrokken. Mijnwerkersstaking in Amerika. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordans C 9. Bureau der Schager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. MAANDAG 3 MEI 1943. ECHAGEft EDITIE. 87ste Jaargang No. 101. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER. Alkmaar. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in dezé Editie 11 ot. per m.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke kcrtlng. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Zés beschuldigden vrijgesproken - Twee procedures naar de rechtbank verwezen. Bekendmaking 's-Gravenhage, 2 Mei. - De Höhere SS- und Polezeiführer deelt mede: „Het Polizeistandgericht van het SS- und Polizeisicherungsbereich Friesland, Groningen en Drente le Groningen heeft den lsten Mei 1943 den Nederlandschen onderdaan JochumvanZwol, geboren den 16en April 1923 ter dood ver oordeeld, daar hij na afkondiging en door middel van plakkaten be kendmaken vpn het Standrecht als 6takingsophitsers is aangetroffen met een wapen. Het vonnis werd door den kogel ten uitvoer gelegd. De veroordeelde droeg een wapen bij zich en spoorde arbeiders, die zich op ordelijke wijze naar hun werk wilden begeven, aan. het werk neer te leggen. Het feit van de afkondiging van het Politiestandrecht was hem even zeer bekend als de inhoud van de bekendmaking van den lsten Mei 1943, die uitdrukkelijk en duidelijk bepaalt, d.at wie tot staking aan spoort of op onrechtmatige wi.ize wapens draagt of in bezit heeft met den dood gestraft wordt. Het Polizeistandeericht van h.et SS- und Polizeisicherungsbereich Noord- Holland heeft den lsten Mei 1943 te Amsterdam de hierna genoemde Nederlandsche on derdanen ter dood veroordeeld. 1. JohanvanLemmeren. geboren den 15en November 1902 te Amsterdam, woonachtig te Krommenie. 2. Gerard Wiersm#pebo- ren den 12èn Februari 1905 Amsterdam. woonachtig te Krommenie. 3. TheodorusR ïj.k h o ff. geboren den llen Juni 1914 te Assendelft, aldaar woonachtig. 4. Hendrik Blank, eeborer. den 4en November 1888 te Krommenie, aldaar woonachtig. De veroordeelden ziin des middags van den 30sten April *1943 in de Vereenigde Blikfabrieken te Krom menie in s t a k i n g gegaan. Het Standrechtdecreet was hun bekend Desondanks hebben zij het werk met hervat, doch- verder gestaakt. Ook hebben zij na de a a n m a n n het werk onmiddellijk te hervatten, in de staking volhard. Bovendien hebben zij actie gevoero voor de stakingsbeweging. De vier vonnissen werden door middel van den kogel voltrokken. Het ^lizeistandgericht van het SS- und Polizeisicberungsbereich Noor d-H o 1 1 a n d te Amster dam heeft den 2en Mei 1943 de hier na genoemde Nedeplandsche onder danen ter dood veroordeeld: 1. Den stationschef Herman Pieterde N o o, geboren den 18en Maart 1887 te Utrecht. Den kantoorbediende H e n d r i k Strating, geboden den llen Februari 1905 te Haarlem. Den metaalbewerker N i c o- laasNieuwkoop. geboren den lOen November 1912 te Vel- sen. Den fabrieksasbeider J a c o b W ij k e r. geboren den 2en Oc- tober 1893 te Egmond aan Zee. Den lasscher Theodorus Hendrikse, geboren den 5en April 1907 de Beverwijk. Den arbeider Pi eter Hout koop e r, geboren den 30sten Januari 1898 te Oudorp. De Noo was stationschef te Umui- den. Hij heeft getracht spoorwegper soneel tot staking aan te sporen en openlijk uitdrukking gegeven aan ziin spijt, dat dit nfet 'elukt is. De overige veroorc' Iden hebben in een hoogovenfabriek en pletterij alsmede in een papierfabriek den 30sten April en den lsten Mei 1943 gestaakt, ofschoon hun het Stand rechtdecreet in alle bijzonderheden, met inbegrip van het strafbare feit bekend was. Zij hébben gepoogd een stakingsbeweging te organiseeren. Het zijn ten deele voopnalige lei dende leden van Marxistische Vak- vereenieinp-en. De metaalbewerker Nieuwkoop heeft bovendien een poging tot illegale com munistische celvorming gedaan. Zes andere beschuldigden, die voor het Standgericht werden gebracht, zijn vrijgesproken, omdat bleek, dat zij na afkondiging van het Standrechtdecreet ernstig gepoogd hebben het werk hervatten en slechts door uiterlijke om standigheden verhinderd werden het werk te hervatten. De procedure tegen nog twee andere beklaagden is geschorst en naar de ge wone rechtbanken verwezen, daar tij dens de standrechtprocedure de toe dracht niet onmiddellijk ten volle kon worden opgehelderd. De zes vonnissen werden door middel van den kogel voltrokken. Het Pollzeistandgericht te Maastricht heeft den 2en Mei 1943 de hierna ge fleemde Nederlandsche onderdanen ter dood veroordeeld: Den Hoofdcontroleur van den Cen trale Contróledienst Martinu: BESCHIKKING. Op grond van art. 64 der Verorde ning Openbare Orde 1943 beschik ik: Het in mijn beschikkingen van 30 April en 1 Mei 1943 genoemde verbod om zich tusschen 20 en 6 nur in dc open lucht op te houden, geldt niet ten aanzien van de in art. 45 der Verorde ning Openbare Orde 1943 genoemde personen. 's-Gravenhage, 1 Mei 1943. De höhere SS- und Polizelführcr bei dem Reichskommissar lür die besetzten Niederlandischen Gebiete Kauter, SS-Gruppenführer und General- Leutnant der Polizei. Ter aanvulling hiervan wordt van be voegde zijde medegedeeld: De reeds op grond vafl art. 45, alinea 1, punt uitgereikte „Sonderausweise" (Nachtausweise) behouden haar geldig heid. Art 45 heeft betrekking o.a. op de volgende personen: 1. Ledon v^n de Duitsche weermacht, „Waffen-SS" en overig personeel daarvan, leden der Duitsohe politie en van personeel der bureaux van het Duitsche Rijk of van de N.S.D.A.P. 't bezette Nederlandsche gebied, - uniform of in bezit van een behoor lijk van een foto voorzien legimitatie- 2) Hen, die de Duitsche nationa liteit bezitten en in dienst staan van een andere dan de onder 1 genoemde Duitsche bureaux, voor zoover hun verblijf in de open lucht ook gedu rende den op grond van artikel 44 vastgestelden tijd ter vervulling van van overheidswege gegeven opdrach ten of van plichten, welke uit den dienst voortvloeien, noodzakelijk is en zulks wordt aangetoond. 3. Déden v.d. Nederlandsche politie, de Ned. grensbewaking, den Ned. cri sis-controledienst, de Ned. brandweer en den openb. Luchtbeschermingsdienst, alsmede op personen, die in ambulance diensten of diensten voor eerste hulp werkzaam zijn, alsmede op artsen en vroedvrouwen, voor zoover het verblijf van voornoemde personen in de open lucht gedunnnde den op grond van art. 44 vastgestelden tijd noodzakelijk is ter uitvoering van van overheidswege ge geven opdrachten of ter vervulling van plichten, welke uit dienst of beroep voortvloeien. Een en ander, voor zoover het per sonen, die in ambulancediensten of diensten voor eerste hulp werkzaam zijn, alsmede artsen en vroedvrouwen betreft, voor het geval het naleven van een voorschrift, als bedoeld in art. 44, gevaar zou kunnen opleveren. 4) Hen, die in geval van ziekte of ongeval, waarvan het ernstig karakter kan worden aangetoond, hulp trachten te vinden. 5) Diegenen, die zoowel in het qczu zijn van een speciaal bewijs, als be doeld in artikel 46, als van een offi cieel bewijs, waarop een foto van dsn betrokkene voorkomt. Spertijd verkort Nu van 20 tot 4 uur binnenshuis. D« General kommissar für das Sicherheitswesen deelt mede:' Met het oog op de voedselvoor ziening van de bevolking wordt het einde van den tijd, geduren de welken het tijdens het Poli tiestandrecht verboden is zich in de open lacht te bevinden, In de ochtenduren van 6 naar 4 uur veryroegd. Het verbod zich in de- open lucht te bevinden geldt derhalve slechts voor den tijd van 20 tot 4 uur. Bouman uit Roermond, geboren den 5en Mei 1899. 2. Den Adj. Hoofdcontroleur van den Centrale Contróledienst Bernhard Ruytera uit Heer, geboren den lOen October 1892. 3. Den Districtsleider van den Centrale Controledienst Leo Brouwer uit Maastricht, geboren den lsten Juni 1907. 4 Den chemicus Johannes Bougerd uit-Roermond, geboren den 24sten Augustus 1906. 5. Den mijnwerker Meinardus Tempelaars uit Heerlerheide, geboren den 6en Juni 1904. 6 Den electromonteur R e n i e r S a- v e 1 s b e r g uit Heerlerheide, gebo ren den 27sten April 1895. 7. Den houwer Salvatius H e n- dricus Toussant uit Amsten- rade, geboren den 22sten December -1914. De drie veroordeelde ambtenaren van den Centrale Contróledienst hebben onder de ambtenaren van den Centrale Contróledienst handteekeningen verza meld, waarmede deze zich tot staking verplichtten. De ultdeeling van de daartoe vervaardigde formulieren ge schiedde den lsten M^i 1943. De desbe treffende handteekeningen werden dien zelfden dag geplaatst. Alle drie ver oordeelden. hielden nauw contact en hebben door de poging, een staking van de ambtenaren en van den Centrale Contróledienst te organiseeren, de open bare veiligheid en orde in gevaar ge- brapht. De veroordeelden onder 4 tot 7 hebben ondanks het feit, dat zij kennis droppen van het Standrechtdecreet, gestaakt. Zij hebben den arbeids ondanks aanmaning piet hervat. De 7 vonnissen werden door den kogel voltrokken. Nieuwe doorbraakpoging bij den Koeban afgeslagen. WEINIG ACTIVITEIT IN TUNIS. ..HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 2 Mei. - Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Aan het Koeban-bruggehoofd tracht ten de bolsjewisten ook gisteren met sterke strijdkrachten door dé Duitsche stellingen heen te breken. Alle aanvalTen werden in een zwaren afweerstrijd tot mislukking gebracht. In den Noorde lijken sector van het bruggehoofd ge lande vijandelijke strijdkrachten werden vernietigd. Voor de kust van den Kau- kasus hebben lichte Duitsche vlootstrijd- krachten een vijandelijke motor-torpedo- artillerieboot in den grond geboord. In Tunesië verliep de dag. behalve geringe plaatselijke gevechtsactiviteit over het algemeen rustig. De luchtmacht viel in den f^geloopen nacht een vijan delijk convooi in de wateren voor Beri- ghazi aan en beschadigde vijf groote vrachtschepen zwaar. Bij aanvallen op een Duitsch steun punt aan de kust van den Atlantischen Oceaan en in de Noorsche wateren ver loor de Amerikaansche luchtmacht gis teren 11 viermotorige bommenwerpers, ae Britsche luchtmacht 12 torpedovlieg tuigen en jachtkruisers. Een eigen jachtvliegtuig wordt vermist. 2. 3. BEKENDMAKING. 'sGravenhage, 30 April. - De Wehrmachtbefehlshaber in den Nie- derlanden, General der Fiieger Fr. Christiansen, maakt bekend: In vervolg op de op 29 April 1943 in de dagbladpers gepubliceerde Bekendmaking wordt hiermede <cr aanmelding en terugvoering in de krijgsgevangenschap opgeroepen: Het beroepspersoneel van de voormalige Nederlandsche Weer macht beneden den rang van officier met geboortedatum na 31 Maart 1898, voor zoover dit personeel in Mei 1940 in werkelijken dienst van de Nederlandsche Weermacht stond. In het weermachtskamp te Amersfoort, Zonnebloemstraat, moeten zich telkens tusschen 8 en 11 uur de volgende personen aanmelden- De leden. 1. Van het wapen der Infanterie, Cavalerie, Artillerie, Tech nisch Personeel, Politietroepen, op 7 MEI 1943. Van de Zeemacht met beginletter AH en de leden van het wapen der Genie, Pontonniers en Torpedisten, Militaire Luchtvaart, Mil. Geneeskundigen Dienst op 10 itlEI 1943. Van de Zeemacht met beginletter IZ en de leden van alle boven niet genoemde wapens en onderdeelen op 13 MEI 1943. Bij de aanmelding moeten het persoonsbewijs en voor zoover nog aanwezig de militaire identiteitspapieren worden vertoond. KLEEDING: Zooveel mogelijk uniform, anders burgerkleeding. Dringend wordt aanbevolen daagsche en Zondagsche kleeren, Wollen dekens, lijfgoed en extra schoeisel mede te brengen. De gezamenlijke ba* gage mag den omvang van twee handkoffers niet overschrijden. Van de aanmelding en terugvoering in de krijgsgevangenschap zijn uitgezonderd: 1. Alle leden der Nederlandsche Politie en haar nevenorganisa ties in zooverre deze personen momenteel in actieven dienst staan bü: a. De Siaatsordepolitie. De Gemeentelijke Ordepol itie. De Marechaussee (Gendarmerie). De Politie te water. De Staalsrecherche (Recherchecentrale, Recherchehoofdafdee- lingen, Rechercheafdeelingen) De Gemeentelijke Recherche. De Staatsbrandweer. De Gemeentelijke Brandweren. De Vrijwillige Brandweren voor zoover deze personen daar als hoofdgroep een functie uitoefenen of leiders zijn. De vaste kern van den Luchtbeschermingsdienst (bezoldigd door den Staat). Onderofficieren, die tijdens hun actie ven diensttijd bestuurs ambtenaren (administrateurs) waren. 3. Personen, die als hoofdberoep een functie bij den Nederland schen Arbeidssdienst uitoefenen. 4. In Duitschland werkende personen. De onder L genoemde personen moeten vóór 15 Mei 1943 een be vestiging van de boven hen staande Nederlandsche Dienstinstantie betreffende hun tegenwoordige aanstelling (actief dienstverband) inzenden aan den Commissaris voor de Belangen van de Voormalige Nederlandsche Weermacht te Den Haag, Lange Voorhout 7. Wie geen gevolg geeft aan den oproep van den Wehrmachtbe fehlshaber of zich op andere wijze aan de terugvoering in de krijgs gevangenschap probeert te onttrekken, moet op de scherpste maat regelen rekenen. Dit geldt ook voor personen, die de betrokkenen bij dergelijke pogingen ondersteunen. Verdere oproepingen zullen volgen. b. c. d. e. f. g. 2. Lente tn het Venetië van het Noorden. De bloeiende perenboom geeft aan dit idyllisch plekje van Giethoorn een bijzondere bekoring CNF-v. Buiten-Pa* m Ondanks een ultimatum van presi dent Roosevelt hebben in de Ver- cenwde Staten meer dan een half miliioen mijnwerkers het werk neer gelegd. Roosevelt heeft de Ameri kaansche regeering opdracht gegeven de leiding der kolenmijnen over te nemen. Naar de Britsche berichtendienst ver der meldt, heeft Roosevelt alle mijn werkers in een boodschap aangespoord, onmiddellijk het werk te hervatten. Krachtens de door Roosevelt aan den minister van Binnenlandsche Zaken Ickes verstrekte volmacht heeft deze het recht ieder troepencontingent van het Amerikaansche leger in de stakings- gebieden te gebruiken. Staking breidt zich uit. Volgens Zondag in New-York ge maakte ramingen is reeds in. 85 procent van alle bruinkoojmijnen en in alle anthracietmijnen het werk neergelegd. ZWEDEN VOELT ZICH NIET BEDREIGD. In een rede voor de soc.-dem. arbei ders heeft de Zweedsche minister president Hansson over de tegenwoor dige positie van het land gesproken. Hij verklaarde o.a., dat Zweden ook thans aan geen bedreiging bloot staat. De voornaamste taak van de Zweed sche weermacht is de beveiliging van den vrede. FRANKRIJK BOET VOOR FOUTEN UIT HET VERLEDEN. Maarschalk Pétain heeft naar aan leiding van den eersten Mei een rede gehouden, die ook via de radio werd verspreid. De maarschalk zeide o.a.: Frankrijk moet sedert drie jaar boeten voor de fouten van diegenen, die het land vroeger geregeerd ei belogen hebben. Voorts waarschuwde de maar ;chalk er voor om gehoor te geven aan de influisteringen van onrust stokers. Revoluties, die door den haat gedragen worden, brengen even weinig hulp als die vliegtui gen, die scholen uitkiezen als doel voor bomaanvallen. LUTZE ZWAAR GEWOND. De Stabschef der S.A., Victor Lutze. is terugkeerende van een dienstreis in de buuA van potsdam bij een auto-ongeluk zwaar gewond. De Führer, die zich onmiddellijk van de toedracht van het ongeval op de hoogte heeft laten stellen, heeft Stabschef Lutze telegrafisch zijn beste wenschen voor een spoe dig herstel doen toekomen. BIJZETTING STOFFELIJK OVERSCHOT VAN VON TSCHAMMER. In de Langemarc'lchal op het Rijkssportveld te Berlijn is Zondag de plechtige bijzetting van de urn van den eersten Reichssportführer van het nationaal-socialistische Rijk, Von Tschammer und Osten, ge schied. VERDUISTER GOED Deze week van 21.156.00 uur. Maan op 6.16, onder 19.56 uur. De Zweedsche treinveerpont Mali. mö is in de Deensche wateren op' ebn Engelsche mijn geloopen. De passagiers, die allen ongedeerd zijn gebleven, werden met reddingbooten m veiligheid gebracht. - Volgens de Daily Herald moet m Engeland vermindering van ver schillende rantsoenen verwacht wor- De Britsche Admiraliteit maakt bekend, dat de torpedojager „Bever I ley" is gezonken. Geen sportwedstrijden. Het Rijkscommissariaat deelt mede: Voor den fluur van het afge kondigde politiestandrecht zijn alle sportbijeenkomsten en wed strijden in de open lucht ver boden. HET RADIOPRAATJE VAN MAX BLOKZIJL. Max Blokzijl spreekt hedenavond over den zender Hilversum II om kwart voor zeven over het onderwerp „Moeilijk heden van het oogenblik". Deze uit zending wordt Dinsdagmorgen om kwart over acht herhaald. KOOPEN VAN NIEUWE MACHINES BOVEN 100 KILOGRAM. Ingevolge cen beschikking van den Secr.-Gen. van het Dep. van Handel,t Nijverh. en Scheepv., gepubliceerd in de staatsert. van 30 April j.1., is het met ingang van genoemden datum aan een ieder verboden, nieuwe machines boven 100 Kg. zonder vergunning van het bureau te koopen, te verkoopen of af te leveren. Watersportkampen van het N. A. F. „Een gezonde jeugd werkt voor Ne derland". Onder deze leus voerde hel Ned. Arbeidsfront een actie voor de werkende jeugd. Daar staat tegenover, dat de gemeenschap zijiuplicht heeft te doen ten behoeve van aie jonge men- schen, die hun arbeidskracht in dienst van dezë gemeenschap stellen. Het in strument, dat tot deze verzorging op dracht heelt gekregen, is het Ned. Ar beidsfront, dat door zijn afd. Jeugd deze taak ten opzichte van de werkende jongeren waarneemt. In Amsterdam ls daarmede in het vorige jaar reeds een begin gemaakt, toen aan de Vinke- veensche Plassen watersportkampen werden gehouden. Ook dit jaar worden deze kampen gehouden, echter thans op veel grootere schaal. Het is n.1. de bedoe ling, hier alle bedrijven uit de pro vincie Noord-Holland, waar jongens tot 19 jaar werkzaam zijn, in te be trekken. De watersportkampen wor den gehouden aan dc Vinkeveensche Plassen nabij Baambrugge en duren een week. Vele bedrijven hebben reeds jeugdige werkkrachten hiervoor doen inschrijven en dragen tevens de kosten voor deze week watervreugd. Het. ware te wen schen, dat vele bedrijven in Noord- Holland dit voorbeeld volgden. Onge twijfeld zal er een groote belangstelling zijn voor het bijwonen van deze kampen. Belangstellenden wordt aangeraden zich te wenden tot het Plaatselijke Kantoor van bet Ned. Arbeidsfront, tot den Socialen Voorman in het bedrijf, of tot het Prov. Bureau Noord-HJblland van het N. A. F.', Prins Hendrikkade 49-51 te Amsterdam. LEERTIJD VAN NEDERLANDSCHE JONGENS IN DUITSCHE BEDRIJVEN. In overleg tusschen de Duitsche en Nederlandsche instanties is het plan opgevat om Nederlandsche jongens van 15 en 16 jaar, die daartoe de geschikt heid bezitten, in de gelegenheid te stel len in Duitsche bedrijven vrijwillig een volledigen leertijd van over het alge meen drie jaar door tè maken. Aan het einde van dezen leertijd worden zij aan een gezellen-examen onderworpen, waarop, bij slagen, erkenning als vol waardig vakarbeider plaats vindt. De opleiding zal vóór de betrokkenen geen kosten met zich brengen. De jongens krijgen volledige kost en inwoning, als ook zakgeld. Vaak zal de onderbren ging in het gezin van den leermeester kunnen geschieden. Waar dit niet moge lijk is, b.v. wanneer de opleiding in grootere bedrijven plaats vindt, heeft huisvesting in „Handwerkslehrheime" plaats. Nederlandsche visschers naar het Peipusmeer. Onder auspiciën van de Nederl. Oost Compagnie zullen een 80-tal Nederlandsche visschers zich naar het Peipusmeer begeven, welk aan tal waarschijnlijk het volgend jaar ook met bestemming naar andere meren aanzienlijk vergroot zal worden. Daar alles over land moet worden aangevoerd, kunnen geen schepen verzonden worden, welke meer dan 15 m. lang en 3 m. breed ziin. Men neemt motoren mede, welke wellicht in Russische barken kunnen ingebouwd worden. Uit Am sterdam zijn 18 .motorschepen et eenige kleinere booten met toebe- hooren verzonden. Op 5 Mei zullen de visschers, met rookers, zouters, timmerlieden enz. vertrekken. Het Peipusmeer is eenige malen zoo groot als het IJselmeer en men vindt er dezelfde vischsoorten. Alle soorten visschren zullen beoefend worden. Getrouwde visschers ontvangen f 300,ongetrouwde f 200,per maand en hun familieleden hier te lande wekelijks f 42,50, resp. f 22,50. Dé visschers krijgen .nog f 3,—per werkdag en „scheidingbijslag" en f 500,voor uitrusting. Zij zullen uniform dragen Kolenbonnen voor nieuw Zoo spoedig mogelijk inleveren. De Secr. Gen. van het dep. van Handel, Nijverh. en Scheepv. maakt békend, dat gedurende het tijdvak van 3 Mei t/m 31 December >943 elk der bonnen „15 BV", „16 BV", „17 BV", „18 BV" en „19 BV" van de nieuwe kaart voor vaste brand stoffen „T 116" waarvan de uitrei king thans plaats vindt, recht geeft op het koopen van één eenheid vas te brandstoffen. Het publiek wordt ernstig in overwe ging gegeven bovenvermelde bonnen spoedig mogelijk aan den leveran cier, bij wi'en men als klant staat in geschreven, te overhandigen Alleen dan zal het den brandstoffenhandelaren mogelijk zijn om ieder gezin tijdig van een voorraad brandstoffen voor den komenden winter te voorzien. Ten aanzien van de verbruikers, die befyooren tot de groepen B., C. en D alsmede van de verbruikers, die voor een toeslag in aanmerking komen, zuï- n naderemededeelingen volgen. KOOKDOELEINDEN. Van 1 Mei 1943 t/m 30 April 1944 geeft dc bon „11 KF' der kaart „U-115" voor vaste brandstoffen voor kookdoei- einden recht op het koopen van één eenheid vaste brandstoffen met uit zondering van anthraciet. De verbrui kers zullen met de op dezen bon aan te schaffen brandstoffen moeten toe komen tot 1 Juni 1943, daar eerst op dezen datum een nieuwe bon zal wor- deh aangewezen. GUNSTIGE ZIEKTEREGELING VOOR BEHOEFTIGE OUDERS EN SCHOONOUDERS. Krachtens het Ziekenfondsbesluit dee- len de tot de gezinnen van verplicht verzekerden behoorende behoeftige ouders en schoonouders als indirect ver zekerden in de rechten, die de verzeke ring biedt Voor de practische toepas sing van dit beginsel is bepaald, dat be hoeftigheid wordt aangenomen, indien voor een echtpaar de eigen inkomsten lager zijn dan 17,60 in gemeenteklasse 1, 17 in klasse 2, 16.40 in klasse 3, 15.80 in klasse 4, 15.20 in klasse 5, 14,60 in klasse 6 en 14 in klasse 7. Voor alleenstaande personen zijn deze bedragen als volgt samengesteld: Klasse 1 13.40, klasse 2 13.10, klasse 3 12,80, klasse 4 12.50, klasse 5 12.20, klasse 6 11,90 en klasse 7 11,60. Ook aan het begrip „kostwinner" is een nadere omlijning gegeven. Als kost winner mag slechts worden beschouwd degene, die door zijn loon in den regel voor ten minste voorziet in het nood zakelijk levensonderhoud van de ouders of de schoonouders, waarbij de even- genoemde geldbedragen tevens de gren zen van het noodzakelijk levensonder houd aangeven. NEDERLANDSCHE ARBEIDS MANNEN ONDERSCHEIDEN. Na afloop van de uitvoering „De handen aan den ploeg" door den Ned. Arbeidsdienst ter gelegenheid van den eersten Mei heeft General- Arbeitsführer Bethmann in de studio van den Ned. Omroep .te Hilversum het. „Kriegsverdienstkreuz" uitge reikt aan elf leden van den Ned. Arbeidsdienst, die hun arbeidstaak in het Oosten hebben verricht. Problemen van den dag. Uitkeering bij bevalling. „Een kennis van mij, zoo schrijft, ons H. de Den H werkt al eenige jaren achtereen bij één paltroon en is verplicht verzekerd. Zijn gezin werd onlangs vermeerderd met een twee ling. Voor elk der beide kleinen werd een formulier opgezonden en nu ontving hij een uitkeering van 55 gulden, hoewel hem medegedeeld was, dat hij tweemaal dat bedrag zouonjt- vangen. Heeft hij recht op een uit keering van 110 gulden?" ANTWOORD: De meening als zou bij geboorte van een tweeling aan spraak op dubbele uitkeering be staan, berust op een misverstand, dat waarschijnlijk is ontstaan doordat do secr.-generaal van Sociale Zaken des tijds aan de uitvoerende organen heeft verzocht bij geboorte van meer dan één kind de uitkeering naar raiV» te verhoogen. Zonder wetswijziging kon hieraan echter geen gevolg wor den gegeven. Bij de herziening van het betreffende Besluit is komen vast te staan, dat zulks niet in de bedoe ling heefit, gelegen en bij meervou dige geboorte slechts eenmaal 55 gul den kan worden uitgekeerd. De bijdrage moet ook niet borden gezien als te zijn bestemd voor de - aanschaffing van een baby-uitzet, doch als een bijdrage in de kosten van de kraamverzorging. Am h*C Oostelijk Iront Overal in bt op***tlegsbied «eelt de burgtss- bevolking steh voor hulparbeld ter beschikking. Hier worden lange een belangrijke* ravltallleeringswsg „tarnblinde^ ingen* opgericht. Dit werk wordt me: groote handigheid uitgevoerd PK tb

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1