NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Geen welvarend Nederiandsch volk in een verdeeld Europa. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. DINSDAG 4 MEI 1942. TCHAGER EDITIE. 87ste Jaargang No. 102. 2 pag.aa's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER. Alkmaar. 1 Mei-rede van Musseri: 'Het socialisme van Je daad moet verwezenlijkt worden. Europeesche solidariteit groeiende. Op 1 Mei heeft Muasert een radio rede uitgesproken waaraan wij het vol gende ontleeneu: Zelden is de natuur zoo uitbundig geweest in haar schoonheid en over vloedigheid als in de lente van dit zoo harde en droevige jaar 1913. Het is als"f God ons duidelijker dan ooit voo: oogen wil stellen het wonder van de wederopstanding in zijn volle heerlijk heid, opdat wij gesterkt zullen worden in ons geloof aan de wederopstanding van ons volk. Spr. herinnerde aan 1 Mei als dag van den arbeid. Op den Ion Mei is de natuur in staat om te beloven, dat zij haar aandeel wil 4everen, nis *de mensch bereid Is om met de natuur samen te werken. Daar om in deze datum zoo goed gekozen als datum van het feest van den ar beid. Wij zoullen op 1 Mei ons volk vcreenigd willen zien ais leden van één groote werkgemeenschap, één groote familie - het volk, de natie. En in die natie leder zijn plicht doende, zijn talenten, zijn kuunon en kennen in dienst stellend der na tie, wetend dat er is sociale gerech tigheid. socialisme van de daad. Geen klassenstrijd, maar saamhoo- rlghcid, geen uitstooting, maar ge borgenheid in eigen volk. Dat is de nieuwe tijd, de nieuwe orde ning, waarin wij halsstarrig blij ven gelooven ook n u, nu zij ver der dan ooit van ons schijnt te wijken. Wij ondervinden het lederen dag. Ons volk is binnen 's lands grenzen verdeeld en buiten 's lands grenzen ver strooid. In ieder werelddeel zijn gevan genkampen, bevolkt door Nederlanders, en de verwanten hier weten niet eens wie er zijn. Duizenden zijn gevallen en duizenden staan aan de fronten. Tien duizenden moeten in het buitenland werken. De oorlog drukt ons volk ten minste evenzeer als de actiefst strijdende volkeren. Onder deze omstandigheden lijkt ons geloof aan een gelukkig, wel varend en vereonigd Nederiandsch volk bijna dwaasheid van overspannen gees ten. Maar als gij, mijne volksgenooten, de boom en hebt aangezien in Decem ber, kondt gij daaraan dan zien, 'dat zij nu in Mei in zulk een pracht zouden Staan? Deze tijd leert ons. d«t er geen welvarend, gelukkig cn sterk Ne deriandsch Aolk kan zijn in een verdeeld cn om zijn bestaan wor stelend Europa. Hard is de les, die w ij moeten leeren, omdat wij ons verbeeld hadden, dat wjj konden loven als op een eiland midden in den Grooten Oceaan. Van 1935 af heb ik gedaarf wat mo gelijk was om het inzicht te verbrei den dat wij solidair moeten zijn met Europa, hel nieuwe Europa, en het Nationaal-Socialistische Duitschland, maar de krachten der misleiding hadden de overhand. Het Russische beest. Nog veel harder zou de les zijn, als inderdaad Europa zijn vrijheidsstrijd te gen het Bolsjewisme en het Amerika nisme zou verliezen. Dan zou het Rus sische beest brandend en moordend over Europa gaan, de cultuur vernie tigd worden, de godsdienst worden uit geroeid, de leiding gevende personen op ieder gebied worden vermoord, en de overblijvenden als slaven naar Si berië worden vervoerd. Het Bolsjewis tisch regiem heeft in Rusland zelve 40.000.000 menschen omgebracht; het zou waarschijnlijk niet bij Winterswijk halt houden, als het eenmaal Duitschland zou hebben overwonnen. Engeland zou ons niet helpen, Stalin zou dat onmo gelijk maken en dan zou het Bolsjewis tische beest zijn gang gaan en weder opstanding was uitgesloten. Na de vondst van de 10.000 lijken van de Poolsche officieren is het oveaUodig om hier nog eens te komen vertellen, dat de overstrooming van Europa door de Bolsjewisten het eind ook van ons volksbestaan zou beteekenen. Eens was Europa bedreigd door Mon golen, Turken en Mooren. Nu bedreig! Het U S A -vliegkampschlp „Ranger" raD 14 500 b.r.e., dat in 1913 van itapel liep, werd door een Duitsche U-boot onder bevel van Kapic&nleut- nant Von Bülow tot zinken gebracht. Dit moderne Amerikaansche vlieg carci "chip kon 50 vliegtuigen mee roeien en bad aaD belde zijden Intrekbare scl.oorsteenen Otbls Holland-Pax ro Stalin met een legermacht waarachter minstens 200 millioeo menschen staan en die in 25 jaar tot een enorm mili taire kracht is samengesmeed, Europa met overstrooming door het Bolsjewis- tendom. Daarom behoort ieder Euro- peesch volk in het Europeesche front tegen Bolsjewisme en het daarmede samenwerkend Amerikaansch kapitalis me. Deed leder Europeesch volk dat en zou Engeland zich niet leenen tot v raad aan Europa, dan stonden hier 350 miilioen menschen aangetreden en dan zou het gauw afgeloopen zijn. Dan zou er gauw eeu eind zijn aan het lijden van dezen tjjd. Dan zou de wederopbouw spoedig kunnen beginnen. Gelukkig is het besef van de nood zaak der Europeesche solidairiteit groeiende, al wordt het iederen dag tegengehouden ook door de maatrege len, die de oorlogvoerenden moeten treffen. Mijne volksgenooten, wat zou het er in Nederland nu anders uitzien, als wij, zooals Finland en Hongarije, van 1940 af gestaan zouden hebben in bet Euro peesche front. De heeren die ons re geerden wisten het beter, zij lieten 4 1/2 dag oorlog doen, zij gingen er vandoor en lieten ons achter met de gebakken peren. Een weg naar de toekomst. Als gij, mijne volksgenooten, u niet nogmaals wilt laten misleiden, maar inziet dat Europa vecht voor zijn vrij heid en zijn leven en dat eerst als de ze strijd gewonnen zal zijn een nieuwe lente kan beginnen, dan is al veel gewonnen, want dan hebben wij ook voor ons volk het begin van den weg naar een toekomst gevonden. Heeft men dit juiste inzient in de groote vraagstukken van dezen tijd, dan komt ook stralend naar voren het geloof in de toekomst, waarvan ik waagde te spreken als een veilig Europa. Dit geloof moet ons bezielen en richtsnoer zijn voor ons handelen, ook al valt dit ons dikwijls zoo bitter zwaar. Een andere mogclgkueid is er niet. Het lijden van dezen tijd is noodig als lou tering.» Wij wilden alleen leven voor ons zelf, wij hebben honderden mil- lioenen Kg. voedsel vóór 1940 vernie tigd, terwijl wij wisten dat anderen er gebrek aan hadden; er was „hilari teit" in de Tweede Kamer, toen daar één van de heeren geestig wilde zijn en uitriep dat Duitschland liever ka nonnen had dan boter. Nu hebben wij geen kanonnen en geen boter en dat is helaas goed te merken. Den len Mei 1943 zullen wij niet gauw vergeten door de zorgen, die ons drukken. Maar er is alle reden om nog geloof te hebben in de toekomst. Deze oorlog komt niet tot een einde zooals Stalin wil en de Joden in New-'ïVirk, maar een einde door de handhaving van Europa. Europa zal blijven leven en in dat Europa zal een wedergeboren Nederiandsch volk zijn, als wij ver- eenigd met elkander aan deze wederge boorte werken en alle dwaasheden achterwege laten, die alleen maar kun nen dienen om ons nog dieper in de put te werken. Irt 1937 heb ik geschreven over de bronnen van het Nationaal-Socialisme: Godsvertrouwen, onze liefde voor volk en vaderland en onze eerbied voor den arbeid. Deze drie moeten ons dragen en vereenigen en den weg banen naar een gelukkiger toekomst. Zoo sta dan de le Mei 1943 in dit vaste geloof en de natuur helpt ons daarbij. Bekendmaking. Het Polizeistandgericht van het Po- lizeisicherungsbereich Friesland, Gro ningen en Drenthe in Groningen heeft bij vonnis van 2 Mei 1943 den landbouw bedrijfsleider Berend Trip, geboren op 2 November 1917 In Gieten, als op ruier ter dood veroordeeld. Hij heeft 400 landarbeiders tot staking aangedre ven. Het vonnis werd door den kogel ten uitvoer gelegd. Het Polizeistandgericht van het Poli- zeisicheringsbereich Gelderland en Over ijssel in Hengelo, veroordeelde op 2 Mei 1943 de volgende Nederlandsche onder danen ter dood: 1. den student Antonius Lambertus Frederiks geboren op 25 Juni 1920, uit Nijmegen; 2. den boekdrukker Willem, Andre van der Veer, geboren op 23 April 1919, uit Nijmegen; 3. den boekdrukker, Emanuel Andre van der Veer, geboren op December 1921, uit Nijmegen. De student Frederiks trachtte een tot staking ophitsend vlugschrift te verveelvoudigen en te verspreiden. Frederiks wendde zich tot de hem bekende boekdrukkers Van der Veer, die onmiddellijk de vermenigvdldi- ging van het stakingsgeschrift op zich namen en uitvoerden. De drie vonnissen zijn door den kogel ten uitvoer gelegd. Verder heeft hetzelfde gericht een doodvonnis uitgesproken tegen den Nederlandschen onderdaan: Johan van Oenen, geboren op 6 Augustus 1905, land- bouwarbeider in Kamperzeedijk. Van Oenen is by een overval op een melkwagen als raddraaier op getreden. heeft met gebruik van ge weld het vervoer van de melk verhin derd en deze op straat gestort. Het vonnis werd door den kogel ten uitvoer gelegd. In tien ander gevallen hebben standgerechten eveneens doodvon nissen uitgesproken. Deze vonnissen zijn bekrachtigd, doch de tenuit voerlegging van deze straf is voor alsnog uitgesteld. Huidige boterbon voor 24 dagen bestemd. Wegens storing in de melklevering. 's-GRAVENHAGE, 3 Mei. Zooals kortgeleden i3 bekendgemaakt, geeft bon „18 boter" recht op het koopen van boter, margarine of vet voor het tijdvak 29 April tot 10 Mei 1943. De laatste dagen hebben opgehit ste elementen getracht de geregelde levering en verwerking van melk to storen. Zulke storingspogingen hebben haar gevolgen echter steeds slechts ten nadeele van de geheele Nederlandsche bevolking. Ter beveiliging van de geregelde voorziening van de bevolking moet derhalve de boterdistribntiepcriode voor een keer verlengd worden tot 22 Mei 1943. Men zal dus met het op bon 18 verkrijgbare rantsoen niet, zooals anders 12 dagen, maar 24 dagen moeten rondkomen. In het belang van alle verbruikers is het noodzakelijk, dat de kleinhandelaars gedurende de loopende distributieperio de de te hunner beschikking komende hoeveelheden boter, margarine of vet op redelijke wijze onder, hun normale afnemers distribueeren. HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ. 's-GRAVENHAGE, 3 Mei. - 25.000 3395; 1500.— 21671; ƒ1000.— 2423; ƒ400.— 8518, 9915; ƒ200.— 1687, 17225, 19974; ƒ100.— 2964, '3449, 5119, 5266, 7436, 9244, 10496, 17654, 17872. Generaal Mc Arthur's Een boek over het (Van onzen Berlijnschen correspondent) „Hoe ver zijn we nog van de kust verwijderd, Kelley?" „Ongeveer vier mijlen, sir." „Wilt u dat dan maar eens nauwkeurig vaststellen, Kelley?" „Gaarne, sir," antwoordde ik, maar ik had geen instrumenten. Met twee vingers maakte ik der halve een hoek van 45 graden en peilde op een punt voor ons. Wanneer we op dg hoogte van dit punt kwamen, konden wij daar we onze snelheid wisten ongeveer onzen as land tot de kust berekenen De admiraal merkte, wat ik deed. Hebben jullie geen instrumen ten?" vroeg hij scherp. ,Neen, sir." Allerzonderlingsthoe navi- geeren jullie dan?" „Op goed geluk en met God, sir" De man, die zoo pakkend vertelt, is de Amerikaansche luitenant te zee, Kelley, die een der vier lichte tor pedobooten onder zijn commando had, waarmee generaal Mc. Arthur, diens echtgenoote, dochtertje, Chi- neesche kinderjuffrouw en een aan tal officieren van de Philippijnen naar Australië vluchtten. Het boek „They were expendable", waaraan we dit citaat ontleenen, is geschreven door W. L. White. In tijd van oorlog kan alles „expendable" zijn, geld, ben zine, uitrusting of menschen. Ver onderstel, dat men de opdracht heeft een positie te verdedigen tot men ge sneuveld of gevangen genomen is. De kostbare minuten, terwijl' de vij and daardoor wordt opgehouden, zijn een kanon en een matroos waard. Men kan dus „expended" (letterlijk „verbruikt worden"). Het begrip „expendable" komt in dit boek tel kens weer opduiken. Want Bulkeley en Kelléy, het tweetal luitenants, en Akers en Cox, de beide vaandrigs, die hun ervaringen op de Philipijnen afwisselend vertellen, zijn klaarblij kelijk van meening. dat de militaire leiding der Amerikanen, hun man schappen, vliegtuigen, schepen en „Wij met zijn vieren zijn alles, wat materiaal niet altijd functioneerden, er van de torpedoboot „Eskadron III" over bleef." In den herfst van 1941 bestond het escadron uit zes booten, •lk met twaalf manschappen. vlucht naar Australië. „groote offensief." PEARL HARBOUR. Het verhaal begint met den 7den December, den dag van-Pearl Har- bour. Het hoogtepunt van dit lezens waardige boek is niet de op zichzelf amusante vlucht van Mc. Arthur, maar het „groote offensief". Bul keley vertelt: „De commandeerende generaal in Ceboe liet mij komen en verzekerde mij, dat er den volgenden ochtend in de schemering een groot offensief zou plaats vinden. Twaalf „vliegende vestingen" en zware bom- menvliegtuigen zouden 's nachts uit Australië komen, voorts nog een zwerm van het type P 35 uit Mindanao. De bomvliegtuigen zou den elk Japansch oorlogsschip in de omgeving in stukken bombardeeren, terzelfder tijd zou een convooi met levensmiddelen in noordelijke rich ting varen. „De beide molor-torpedo- booten onder Bulkeley en Kelley, die nog over waren, moesten probeeren, iets tegen een groep destroyers te ondernemen. Zij brachten een Ja pansch kruiser tot zinken, maar kwa men, door het vuur der vijandelijke destroyers gescheiden, zoozeer in het gedrang, dat. ze zich wederzijds als verloren beschouwden. Kelley slaagde er in, zijn stukgeschoten- boot met eenige dooden en gewonden aan wal te brengen. Hij wilde den com mandeerenden generaal rapport uit brengen. maar deze negeerde hem. Kelley kookte van woede. De aan gekondigde vliegtuigen waren niet verschenen. Het offensief was in 't water gevallen. Bataan viel den vol genden dag. „Dien nacht deelden vrijwel alle zenders mede, dat wij den strijd hadden gewonnen. Dat maakte mij razend. Wy waren er zelfs niet in geslaagd, de Japansche overwinning te vertragen!" VERDUISTER GOED. Deze week van 21.166.00 uur. Maan op 6.41, onder 21.08 uur. Naar het Keizerlijke Japansche hoofd kwartier bekend maakt, heeft het Ja pansche luchtwapen op 2 Mei een vrij grooten aanval op Port Darwin uitge voerd, waar militire installaties zwaar werden beschadigd. 21 vijandelijke vlieg tuigen werden neergeschoten. De Ja panners leden geen verliezen. Baron Schimmelpenninck v. d. Oye. f Voorzitter Ned. Olympisch Comité. Op den leeft(jd van 63 jaar is te Baarn overleden, mr. A. Baron Schimmelpen ninck van der Oye, voorzitter van het Nederiandsch Olympisch Comité. In 1925 volgde de overledene Baron Van Tuyll van Serooskerken op als voorzitter van het N.O.C., welke functie hij sedert dien onafgebroken heeft ver vuld. Reeds direct na zijn benoeming heeft Baron Schimmelpenninck zich buitengewoon verdienstelijk gemaakt en aan zijn onvermoeibSren arbeid is het voor een belangrijk deel te danken, dat in 1928 Nederland gastvrijheid kon verleenen aan de internationale sport wereld. Het prachtige succes van de Olympische Spelen te Amsterdam vorm de toenmaals een welverdiende beloo ning voor zijn- werk. De Nederlandsche sport verliest in den ontslapen N.O.C.-voorzitter een groote figuur, van wiens streven met dankbaarheid getuigd kan worden. VRIJSTELLING VAN TEWERKSTELLING ELDERS. Thans ook voor visschers mogelfjk. De Secretaris-Generaal van het De partement van Landbouw en Vlsscherij deelt mede, dat van tewerkstelling elders kunnen worden vrijgesteld: 1 Zij, die van 1 Juli 1936 tot 30 Juni 1939 hun uitsluitend of hoofdbedrijf hadden in de vlsscherij en dit ook thans nog hebben, 2. zij, die in bovengenoemd tijdvak en ook thans nog de visscherij als ne- venbedrijf en als middel van bestaan uitoefenen, 3. zij, die na 1 Juli 1939 een visscherij- bedrijf hebben overgenomen, 4. zij, die als knecht in een visscherij- bedrijf werkzaam zijn. Om voor vrij stelling in aanmerking te komen, moeten de garnalen-, mossel-, oester-, Noord- zee-, IJsselmeer- en Waddenzeevisschers zich wenden tot den dichtstbijwonenden agent van het Bedrijfschap voor Vissche- rijproducten (Nederlandsche Visscherij Centrale), de visschers der Zuidholland- sche stroomen, rivieren en binnenwate ren tot den technisch opziener van de visscherij inspectie van den dienstkring, waarin zij wonen. De visschers, die zich bij den tech nisch opziener moeten aanmelden, die nen zulks schriftelijk te doen, onder duidelijke opgave van naam, voorna(a)m (en), geboortedatum en -jaar, volledig adres, nummer van persoonsbewijs en voor zoover betreft visschersknecht, te- s naam en adres van degene, bij wie zij in dienst zijn. De aanmelding dient te geschieden voor hen, die geboren zijn in de jaren 1918 t'm 1925 v o o r 6 Mei a.s., voot hen, die geboren zijn in de jaren 1908 t/m 1917 v o o r 7 Mei a.s., voor hen, die geboren zijn in de jaren 1893 fm 1907 v o o r 9 Mei a.s. STEUNUITKEEiyNG VOOR B-BOEREN. "s-GRAVENHAGE, 3 Mei. - De Direc tie van den Landbouw heeft aan de gemeentebesturen medegedeeld, dat de groep B-boeren boven 66-jarigen leef tijd en weduwen van B-boeren uit sluitend een steunuitkeering in geld zullen ontvangen. Dit beteekent, dat het gedeelte van den steun, dat vroeger in natura werd verstrekt, thans ook door een geldelijke uitkeering wordt vervangen.' Veemarkten zijn toegestaan. De Generalkommissar für das Sicherheitswesen deelt mede. „Het houden van veemarkten en weekmarkten, voor zoover daarop levensmiddelen voor de dagelijksche voorziening der bevolking te koop worden aangeboden, valt niet onder het verbod van het zich ver zamelen van meer dan vijf per sonen gedurende den tijd van het Politiestandrecht in Nederland". Sovjetluchtmacht verloor in April 1082 vliegtuigen. Plaatselijke actie in Tunis. Het Duitsche legerbericht van 3 Mei luidt als volgt: Uit het hoofdkwartier van den Füh- rer Het opperbevel van de weer macht maakt bekend: Aan het Koeban-bruggehoofd werden ook gisteren de in verscheidene golven aanstormende Sovjets onder zware ver liezen afgeslagen. In April heeft de Sovjetluchtmacht 1082 vliegtuigen ver loren. Daarvan werden er 902 in lucht gevechten, 121 door luchtdoelartillerie der luchtmacht en 10 door troepen wan het leger en eenheden der marine neer geschoten. De overige werden op den beganen grond vernield. Aan het frónt van Tunis werden plaatselijke vijandelijke aanvallen ten öeele in tegenaanvallen afgeslagen. Bij aanvallen van vijandelijke lucht strijdkrachten aan de Nederlandsche kust en het Westelijke grensgebied werden 11 Britsche vliegtuigen neerge schoten. Drie eigen machines gingen verloren. Eenige vijandelijke vliegtuigen vlogen i den afgeloopen nacht boven Oost- pruisen. Een bommenwerper werd om laag gehaald. 63 Koopvaardijschepen in April tot zinken gebracht. In den strijd tegen Britsche en Ame rikaansche verbindingen ter zee bracht de marine in April 63 koopvaardijsche pen met tezamen 423.000 brt. tot zin ken, waarvan alleen 415.000 brt. door duikbooten. Voorts torpedeerde de ma rine 18 andere schepen. De luchtmacht beschadigde tien koopvaardijschepen ten deele ernstig. Ook in den strijd te gen vijandelijke oorlogsschepen hadden marine en luchtmacht succes. Duikboo ten brachten een vliegkampschip, een kruiser, drie torpedojagers en een on derzeeër tot zinken. Andere Duitsche zeestrijdkrachten vernietigden twee torpedojagers, drie duikbooten en 7 mo- tortorpedobooten. De luchtmacht bracht twee duikbooten en een motortorpedo boot tot zinken. Twee vijandelijke tor pedojagers, een duikboot jager, 11 mo- tortorpedobooten en een patrouilleboot werden beschadigd. BRITSCHE DUIKBOOT VERGAAN. Volgens den Britschen berichtendienst heeft de Engelsche admiraliteit meege deeld, dat de duikboot Turbulent over tijd Is en op de verlieslijst geplaatst moet worden. Uit Londen wordt gemeld: Giraud heeft zich op verzoek van de Gaulle bereid verklaar een reeks persoonlijk heden in Noordafrika zónder verwijl te ontslaan. Voorts heeft Giraud de wenschen van de Gaqlle ingewilligd betrelfende het kiezen van «en plaats in Marokko voor een bijeenkomst. De conferentie zal over ongeveer 14 dagen Deginnen. Jongen in riool gestikt. Zondagmiddag had in hot Oosteind van Wognum een droevig ongeval plaats, dat het leven heeft gekost aan don 17-jarigen J. Bolter. Deze was in het bezit van een paar eenden, welke hij naar huis zou opja gen. De eenden waren echter het riool binnengegaan, dat de beide slooten aan weerszijden van den Rijksweg verbindt, zoodat ze voor ongeveer een halven meter gevuld zijn met water. Nadat eerst een kleine jongen ge probeerd had de eenden in het riool te pakken, wat hem niet gelukte, is het slachtoffer, na zich van zijn klee- rdh ontdaan te hebben met uitzon dering van zyn overall het riool ingegaan, waarin hij jammerlijk is omgekomen. BESCHERM UW VADERLAND. Geen onnoodig lawaai, of ergerlijke drukte. Dit alles is onzen mannen aan het Oostfront vreemd. Het verderfelijk bolsjewisme moet worden gekeerd en volkomen neergeslagen. Bloedige drama's, zooals Katyn, zijn voor onze mannen aan het Oostfront een prikkel om nog verbetener door te zetten. Zij vragen geen belooning, de liefde tot hun vaderland verheft, hen daarbo ven. Zij eischen slechts dat ook Neder land zich inzet. Het gaat om hel zijn of niet-zijn. Stort op giro 432100, Verzorgings fonds van het Vrijwilligerslegioen Ne derland. In dc Alkmaarschc Bergerhout werd een groote centrale sticrenkciiring ge houden, uitgaande van het Nederiandsch Rundvee Stamboek. Een collectie wordt gekeurd. (CNF-Kuiper-Pax m) AARDSCHOKKEN IN DUITSCHLAND. Zondagnacht even na 3 uur zijn in Würtemberg en Baden, alsmede in groote deelen van Z.W.-Duitschland aardschokken gevoeld, die de menschen uit den slaap wekten. Volgens berich ten werd er echter slechts geringe ma- terieele schade veroorzaakt. Het be treft hier een aardbeving van tectoni- schen aard, die evenals alle vroegere aardbevingen in deze streek in verband staat met den opbouw van de aardkorst en verschuivingen in het binnenste der aarde. DE PAUS VIJAND NO. 1 DER BOLSJEWISTEN. Het geweten der Christenwereld komt in opstand. Het persbureau Stefani keert zich tegen een door de Bolsjewistische god- loozenbeweging op 1 Mei uitgevaardig- den oproep tegen de katholieke kerk en den persoon van den Paus. In den aan val der godloozenbeweging, waarvan tot voor kort nog Stalin zelf de voorzitter was, wordt de Paus voorgesteld als de vijand no. 1 van het Russische volk, tegen wien de strijd met uiterste ver bet ïnheid gevoerd moet worden. Tegen dezen smaad, den Paus aangedaan, zoo verklaart Stefani, komt het geweten van de geheele christenwereld en vooral van het katholieke deel van Europa, aan wdks spits het Italiaansche volk staat, in opstand. Het fascistische Italië ziet in den Paus van Rome één der hoogste oorzaken van bloei der avondlandsche cultuvr. Op den laffen aanval der god- loozen tegen het verheven hoofd der katholieke kerk antwoorden de Italianen, naar Stefani ten slotte betoogt, door hun betuiging van onwankelbare trouw je gens den H. Stoel te versterken. Het Italiaansche volk weet, dat het daarmede uitdrukking verleent aan de gevoelens van alle katholieken en van de geheele christenheid. Mijnwerkersstaking in V.S. geëindigd. Reuter meldt uit Washington, dat de president der organisatie ..De Vereenigde Mijnwerkers", John Lewis, bekend gemaakt heeft, dat een overeenkomst voor twee weken met do regeering tot stand is ge komen, waardoor dc stuking in de mijnen beëindigd wordt. Lewis heeft zijn verklaring twintig mi nuten voor den aanvang der redevoering van Roosevelt afgelegd en nog gezegd, dat het zijn wensch is met ds regeering samen te werken en het land te bevrij den van de „verwarring en spanning den toestand van het oogenblik". Volgens een mededeeling van het Witte Huis weet Roosevelt officieel niets van egn overeenkomst met Lewis en de amb tenaren in het bureau van den gemach tigde voor de brandstoffen hebben ver klaard, dat de bekendmaking van Lewis, de plannen der regeering voor de her opening van de mijnen op heden niet beïnvloedt. Naar de Britsche berichtendienst meldt, heeft Stanezyk, lid der uitge weken Poolsche regeering, het verlangen uitgesproken, dat/ „om misverstanden de betrekkingen tusschen Polen en Sovjet-Unie te voorkomen", de Sovjet-Unie de 800.000 tot 900.000 Polen, die zich tegen hun wil en dien der uit geweken regeering in de Sovjet-Unie bevinden, op vrije voeten stelt. Deze Courant verschijnt dageltjlcs. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Hei belang van het land. ^ederland ls sedert geruimen tijd Nederland is sedert geruimen tijd er zal stellig geen behoorlijk Neder lander gevqnden worden, die dat prettig vindt. Maar men heeft hoe men ook denke en welk standpunt men ook in- neme nu eenmaal rekening te houden met de realiteit van het leven. En Nederland kan zich niet buiten die rea liteit plaatsen, evenmin als degeen, wiens huis in brand staat, rustig in 7 in kamer kan blijven zitten. Door alle eeuwen heen gij hebt slechts Uw historieboeken op te slaan, om de waarheid hiervan te ervaren is het voor een volk, welks land door een overwinnaar bezet werd, zaak ge weest zich zoo goed mogelijk door de moeilijkheden heen te slaan. En dit wat, reeds een eenvoudig gehoor schen ken is aan de elementaire wet tot zelf behoud impliceert in eersten aanleg, dat de bevolking van het bezette land zich hoede in botsing te komen met de bezettende macht, door de maatregelen, welke deze macht op een gegeven mo ment wenschelijk oordeelt, te saboteeren, of door een anderen Vorm van verzet van haar ontstemming te doen blijken Anderen, die niet temidden der be zetting leven, kunnen van hun eigen vei ligheid uit een veiligheid, die intus- schen niet verhindert, dat zij ook onder ling oneenigheden krijgen en jegens el kander woorden van protest uiten gemakkelijk aanzetten tot verzet. De ge volgen treffen niet hèn, maar wél de genen, die zich door hen tot verzet tegen de bezettende macht, aan welke zij toch immers geen weerstand bieden kunnen, lieten verleiden. Ook in de afgeloopen week heeft de bezettende overheid in ons land maat regelen genomen, die door alle Neder landers betreurd moeten worden. Ver stand en bezonnenheid bij dit leed had den nóg grooter leed kunnen voor komen. Aan beide heeft het hier en daar ontbroken en het grootere leed, waar van wij in de dagbladen van Maandag kennis hebben kunnen nemen, is dan ook niet uitgebleven. Rouw is er ge komen over verschillendë gezinnen in ons land. En welk resultaat heeft het gediend? Ook economisch ondervinden wij da nadeelige gevolgen der onbezonnenheid die, waren de daaruit voortvloeiende feiten minder ernstig, men haast kin derlijk zou noemen doordat de geldig heid van de huidige boterbon en ik besef volkomen, dat dit eigenlijk in geenerlei verhouding staat tot de zoo moeizaam te heelen smart, die over ver schillende Nederlandsche huishoudens gekomen is tengevolge van een moed willige verstoring in de geregelde leve ring en verwerking van melk tot 22 Mei moest worden verlengd. Daarom nogmaals: draagt Uw leed met verstand en bezonnenheid. v. d. A. Kinderen doen gezondheid op. Heden vertrok een extra trein met 750 Nederlandsche kinderen naar de fraaie streken van de Gau Mainfran- ken, waar zij gedurende 6 weken bij pleegouders nieuw krachten zullen ver garen. De volgende week zendt de N. V.D. een honderdtal kinderen naar te huizen nabij Hannover, naar Westfalen, Luxemburg, Baden en Bad Kreuznach. In denzelfden tijd zullen kinderen te- rugkeeren, die gezondheid hebben op gedaan in tehuizen in Westfalen, Bad Kreuznach en Luebeck. Inlichtingen over de mogelijkheid tot uitzending van kinderen naar binnen- en buitenland verstrekken alle kanto ren en buurschapshoofden van den Ne derlandschen Volksdienst. GOSSEL1N BELGISCH SPRINTKAMPIOEN. Zondag zijn op de Brusselsche winter- baan de nationale baankampioenschap- pen gehouden in den sprint en de ach tervolging. Bij de amateurs won de favoriet van Looveren den sprint ge makkelijk, terwijl Breuskin niet veel moeite had zijn nationalen titel in de achtervolging te behouden. Bij de be roepsrenners werd het een min of meer verrassende doch overtuigende over winning voor Gosselln, die den titel houder Scherens in beide finales wist te verslaan. Uii onze omgeving. LANGEDIJK. Burgerlijke Stand. Geboren: Nellie Annie. d. v. C. J. Kouwen en A. Slot. Wilhelmus Ge- rardus, z. v. A. Goudsblom en C. Gouds blom. Antonie, z. v. J. A. Mol en J. Bakker. Arie Cornelis, z. v. C. Slot en S. L. A. Kippers. Willem Bernard, z. van W. G. F. de Ruijter en J. van Herwerden. Ondertrouwd: P. Schoorel en E. Zee- an. Huwelijksafkondigingen: J. Fuykschot en A. Nijboer te Sneek. S. Spanjaard M. Kaas. H. van Zuylen en C. Schuurman te Alkmaar. J. Oud en T. Wit te St Pancras. Getrouwd: H. A. Kramer te Koedijk en G. Schuit A. I. van der Veer te Be verwijk en S. Kwadijk. Overleden: Jannetje Bakker, 80 weduwe van K. de Vet. C. Kok, 87 j weduwnaar van T. Koedijk. NIEUWE PRIJZEN VOOR GROENTEN. Met ingang van Dinsdag 4 Mei zullen voor de navolgende groentesoorten de daarachter vermelde maximum-veiling- prijzen gelden: Platglaskomkommers van,13.5030, kamkomkommers van 13—26; krop sla glas boven 15 kg. p. 100 st. 7, ge lichte en natuur boven 18 kg. 7, glas sla van 1315 kg. 4, gelichte van 15 18 kg. 4, bloemkool IA 31, I 28, II 21, III 14, koolrabi I 10, II 8, III 4 per 100 st. Radijs 2.80, bospeen 21, bosselderij 4.10, peterselie en kervel 5.10 per 100 bos. Spinazie blad 10, struik 8, raap stelen I 12, II 9, postelein 34, sla, dunsel, snij- ,en stoofsla 23, rabarber, paragon 12, overige soorten 10, tuin kers 53, savoye kool schelk 14, kom- kommersstek 22, peulen 300, asper ges sort. I A 100, I B 90, II A 85. II B 75, III A 75, III B 60, IV 45. V 55, aardbeien f 430, andijvie, gla6 19 per 100 kg. W1ER1NGEN. Een teleurstelling. - De wedstrij- dij op de Wieringer Wielerbaan zijn j.1. Zondag' niet doorgegaan. Zeer velen van buiten de gemeente maak ten een vergeefsche reis, omdat men niet op de hoogte \v;c van het niet. doorgaan der westrijden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1