NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Beschikking over de aanmelding van vroegere studeerenden. BEKENDMAKING. Zware artillerie beschoot Leningrad. BEKENDMAKING. Uitgave; Dagblad voor Noord-Holland N. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Schaden: baan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. WOENSDAG 5 MEI 1943. SCHAGER EDITIE. 87ste Jaargang No. 103. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER. Alkmaar. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. Bij contract binnen een jaar te. gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. 's-GRAVENHAGE, 4 Mei. - Op grond van par. 64 van de verorde ning tot bescherming der orde 1943 beschik ik met verwijzing naar het door den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied afge kondigde politiestandrecht voor het geheele bezette Nederlandsche ge bied to handhaving van de openbare orde en veiligheid: 1. Alle mannelijke personen, die in het studiejaar 1942/43 een Neder landsche universiteit cf hoogeschool bezocht en hun studie nog niet vol gens het leerplan beëindigd hebben, moeten zich met uitzondering var. de ender 3 genoemde studeerenden op 6 Mei 1943 tusschen 10 en 18 uur voor de inschakeling bij den arbeidsinzet melden bij de volgens de plaats van hun verblijf bevoegd zijnde commandanten der SS- und Polizei- sicherungsbereiche, en wel voor het Polizeisicherungsbereich Gelderland: in Arnhem, Rest. Royal, Jans. Binnensingel L Overijssel: in Hengelo, Rest. Haverkade, Enschedesche straat 132. Groningen, Friesland en Drente: in Groningen, Rest Harmonie, Kijk in 't Jatstraat. Liraburg: in Maastricht, Kweekschool, Tongerscheweg 135. Zuid-Holland: in Den Haag, Nieuwe Frederikkazerne, Alkemadelaan. Noord-Holland: in Amsterdam, Koloniaal Instituut Noord-Brabant en Zeeland: in Tilburg, Willem U-kazerne. Utrecht: in Utrecht: Seypsstijn-kazerne. 2. 1. de tot aanmelding volgens 1 verplichte personen moeten bij dé aan melding hun persoonsbewijs toonen. Bovendien moeten worden mede gebracht: stamkaart, levensmiddelenkaart en aanwezige arbeidspapieren,. alsmede mondkost voor een dag. 2. Zij moeten gewone burgerkleeding bij zich hebben. Zij moeten daag- sche en Zondagsche kleeding, wollen dekens, ondergoed en werkschoeisel meebrengen. De geheele bagage mag den inhoud van twee handkoffers niet te boven gaan. 3. De bepalingen onder 1 en 2 gelden niet ten aanzien van studeeren den, die vóór het van kracht worden van deze beschikking een verkla ring overeenkomstig par. 2 der verordening nr. 28/1943 tot verzekering der orde aan universiteiten of hoogeseholen hebben afgelegd en in het bezit zijn van de bevestiging door universiteit of hoogeschool van het af geven van deze verklaring. 1. Wie in strijd met de bepalingen van deze beschikking handelt of ze tracht te ontduiken, wie in het bijzonder de verplichting tot aanmelding niet nakemt of wie opzettelijk of door nalatigheid onware mededeelingen doet, wordt gestraft met gevangenis en boete tot onbeperkte hoogte of met een dezer straffen, voorzoover niet volgens andere bepalingen een strengere straf bedreigd is. 2. Voor aanstichters, medeplichtigen en helpers geldt dezelfde straf als voor den dader zelf. 3. Maatregelen van de Sicherheitspolizei, in het bijzonder overbrenging naar een strafwerkkamp, blijven voorbehoüden. 4. Zij, die het ouderlijke gezag of de voogdij over de onder 1 genoemde personen uitoefenen, zijn mede verantwoordelijk voor het verplichte verschijnen dezer personen. Tegen hen blijven maatregelen der Sicher- heitspolizei voorbehouden, ook wanneer zij niet strafbaar zijn volgens onder 1. en 2. bepaalde. Deze beschikking wordt door haar afkondiging van kracht Der höhere SS- und Polizeiführer beim Reichs- kommissar für die besetzten Niederlandischen Gebiete: RAUTER, SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei. 'sGRAVENHAGE, 4 Mei. De höhere SS- und Polizeiführer Nord- west deelt mede: Onder den indruk van de ingrijpende maatregelen, die het politie standrecht medebrengt, is in den loop van Maandag de rust in het ge heelë land hersteld en zijn de nog bestaande stakingshaarden uitge roeid. De bewakingstroepen der SS en politie hebben op den derden dag na de afkondiging van het standrecht volgens de bevelen in ver scherpte mate ingegrepen. De standgerechten velden opnieuw een reeks doodvonnissen, welke onverwijld ten uitvoer werden gelegd. In een provincie in het Noorden van het land verzetten zich mar xistische elementen onder de plattelandsbevolking tegen het ordenende ingrijpen der politie. In overeenstemming met de bepalingen van het politiestandrecht maakte deze gebruik van de wapens en schoot dege nen, die actieven tegenstand boden, neer." Der höhere SS- und Polizeiführer Nordwest (gez.) RAUTER, SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei. Mateur in Tunesië volgens de plannen ontruimd. Het Duitsche legerbericht van 4 Mei luidt als volgt: Hoofdkwartier van den Führer. Het opperbevel der weermacht maakt bekend: De vijand heeft de zware aanvallen op het Koeban-bruggehoofd voortgezet, maar ook gisteren geen successen kun nen bereiken. De harde afweergevech- ten duren voort. Aan de rest van het Oostelijk front is de dag rustig verloopeo. Zware ar tillerie van het leger heeft met succes voor den oorlog belangrijke installaties ln Leningrad beschoten. Aan het front van Tunis hebben geen belangrijke gevechtshandelingen plaats gevonden. Binnen het bestek van systematische bewegingen betrokken onze troepen in den Noordelijken sector, in het eerst ongemerkt voor den vijand, nieuwe, gunstige stellingen. Daarbij werd de stad Mateur, na vernietiging van de voor den oorlog belangrijke installa ties, zonder strijd aan den vijand over gelaten. Bij aanvallen overdag van Britsche vliegerformaties op de kusten van de bezette Westelijke gebieden wefden 14 vijandelijke vliegtuigen, waaronder 12 bommenwerpers, neergeschoten. Twee eigen jagers giggen tijdens luchtge vechten verleren. De ontruiming van Mateur. De ontruiming van Mateur ia Tunesië, die heden in het legerbericht werd medegedeeld, heeft volgens mededeeling van het Duitsche opperbevel een «telsel- matig verloop gehad. Een halven dag n< het. vertrek der Duitsche en Italiaansche troepen rukten de Amerikanen de stad binnen. Mateur, dat zeer langen tijd verdedigd is, bood voor de troepen van de spil geen voldoende be&cherming meer, daar de stad in het Noorden aan een breede vlakte grenst, die geen dekkingsmoge lijkheden biedt. Achter deze vlakte ver heft zich een voor verdedigingsdoel einden uitermate geschikte berghelling, waarin de Duitschers en Italianen zich thans verschanst hebben. In hoeverre de inneming van Mateur door de geallieerden een bedreiging voor Bizerta vormt, zal moeten worden afge wacht. Te Berlijn spreekt men evenwel met vertrouwen over de mogelijkheden, die de nieuwe linies bieden. 's Avonds een uur later op straat. Om economische redenen wordt de tijd waarna men zich 's avonds niet op den. openbaren weg mag bevinden, tijdens den duur van het Politiestandrecht, met ingang van' Woensdag 5 Mei 1943 nader bepaald op 21.00 uur. Ik verzoek de bevolking aan de uren waarin men zich niet op den openbaren weg mag bevinden, dus van 21.00 tot 04.00 uur strikt de hand te houden, daar tegen overtreders zeer streng zal worden opgetreden. Der Höhere SS- und Polizeiführer Nordwest (w.g.) RAUTER, SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei. BREUK TUSSCHEN V.S. EN MARTINIQUE. De vijandige houding, die de regee- ring der Ver. Staten sedert geruimen tijd jegens admiraal Robert, gouver neur der Fransche Antillen, Marti- nique en Guadaloupe, aahneemt, heeft thans tot een openlijke breuk geleid. Huil heeft officieel verklaard, dat het departement van Staat alle betrekkingen met admiraal Robert verbroken heeft en dat de Ameri kaansche consul-generaal te Port de France is teruggeroepen. Amerikaan- sche oorlogsschepen patroulleeren in de wateren vsMk Martinique. Gelijk bekend, oefent Washington reeds se dert den zomer van 1940 een sterken druk op Martinique uit, voornamelijk met het oog op de Fransche oor logsschepen en het laatste overschot van den goudschat der Banque de France, die in Juni 1940 door een Franschen kruiser naai Martinique werd gebracht. Sedert November 1942 wordt Mar tinique door de Amerikanen prac- tisch totaal geblokkeerd. De levens- middelenvóorziening schijnt dienten gevolge reeds zoo eritiek te zijn ge worden, dat admiraal Robert ten slotte voor het geweld zal moeten zwichten. Het besluit der conferen tie van Havanna belet Amerika ech ter om Martinigue eenvoudig te be zetten. VIJANDEIJKE DUIKBOOT IN DEN GROND GEBOORD. Aan het Italiaansche weermachtbericht van 4 Mei ontleenen wij het volgende: Eén onzer corvetten onder bevel van corvetlen-kapitein Alberto Ceccacci uit. Ancona heelt een vijandelijke duikboot in den grond geboord. De commandant, vijf officieren en 41 leden der bemanning werden gevangen genomen. HET CONFLICT MOSKOU—SIKORSKI. Het standpunt van de Amerikaansche pers inzake het verbreken der betrek kingen tusschen de Sovjet-Unie en de uitgeweken Poolsche regeering te Lon den geeft over het algemeen ondanks eenige eritiek op de Sovjets ^en scherpe veroordeeling te zien van de Polen. De Washington Post levert eritiek op de Sovjetregeering door te schrijven, dat geen enkele provocatie de willekeur rechtvaardigt waarmede de Sovjet-Unie de betrekkingen met Polen heeft ver broken in dit critieke stadium van den oorlog. Hetzelfde blad verklaart echter ook, dat de Polen een groote fout heb ben begaan door tot het Roode Kruis het verzoek te richten een onderzoek in té stellen naar de moorden in Katyn. De Kansas City verklaart, dat de om standigheden waaronder de Sovjet- Poolsche betrekkingen plotseling zijn verbroken, in Groot-Brittannië en de Ver. Staten een voor de Polen ongunsti- gen indruk hebben gewekt. Het blad spreekt van de dwaasheid van enkele Polen te Londen. OPSTANDEN IN IRAK. Wegens verschillende opstanden die den laatsten tijd in Irak zijn uitgebroken heeft Noeri Sald een kabinctszitting ge houden. Bovendien heeft hij een ver klaring gepubliceerd, waarin de bevol king wordt gewaarschuwd tegen het deelnemen aan „verraderlijke machina ties" en waarin gedreigd wordt met be straffing volgens het Standrècht, wan neer nieuwe onlusten zouden uitbreken. Zwitserland na den oorlog. De Bondspresident Celio heeft op den officieelen dag van de Jaarbeurs te Bazel een rede gehouden, waarin hij er vooral den nadruk op legde, dat het voornaamste doel van Zwitserland is zijn onafhankelijkheid en territoriale ongereptheid te bewaren. Voorts sprak hij in het bijzonder over het probleem der werkgelegenheid na den oorlog, dat in Zwitserland, naar Celio zeide, in be- teekenis alle andere vraagstukken ver achter zich laat. Boterbon 13 en 17 gaan voor. Zooals men weet is de geldig heidsduur van de bonnen „boter 13a", „13 b boter", „boter 17 a" en „17 b boter" verlengd tot en met 10 Mei a.s„ erwijl als nieuwe bon nen ziin aangewezen „boter 18 a" en „18 b boter", waarvan de gel digheidsduur inmiddels is ver lengd tot 22 Mei a.s. In "aanslui ting op de bonaanwiizing deelt het Riiksbqreau voor de Voedsel voorziening in oorlogstijd mede. dat de houders van de bonnen 13 en 17 alsmede -van de houders rantsoenbonnen voor boter voor rang genieten bü den verkoop van boter of margarine en van rund- vet of bak- en braadvet. BON AAN WIJZING GENERATOR- ANTHRACIET EN BAGGERTURF. Van 1 tot en met 31 Mei 1943 geeft elk der bonnen ..generator-anthra- ciet 17e periode" recht op het koopen van één hectoliter (maximaal 75 kg.) anthracietnooties 4 of 5. en elk der bonnen „generatorturf 17de periode" op het koopen van 50 stuks bagger- turf. VERKOOP- en AFLEVERINGS VERBOD VAN BATTERIJEN. Nu ook voor gehoortoestellen en medische apparaten. Blijkens een publicatie in de Staats courant van 3 dezer, is met ingang van 1 Mei j.L het verkoop-.en afleve ringsverbod van batterijen voor hand en zaklantaarns uitgebreid met batte rijen voor gehoortoestellen voor slechthoorenden en medische appa raten. Hei tegoed uit ingeleverde bankbiljetten. Inzake de uitvoering van de veror dening omtrent het ingeleverde groote bankpapier beeft de secretaris-generaal van financiën een instructie uitgevaar digd, volgens welke dé ontvangers voor eiken leveraar een rekening-courant- kaart moeten aanleggen, waarop eener- ziids de waarde der ingeleverde bank biljetten wqrdt genoteerd en anderzijds" de aangezuiverde belastingschulden en andere schulden aan d«. overheid. Met machtiging van den inspecteur der be lastingen kan verrekening plaats vin den. Loonbelasting, commissarissenbe- lasting en dividendbelasting kunnen niet worden verrekend. Indien het tegoed van een rechtheb bende voldoende is voor opvorderbare belastingen, wordt hij voor dc laatste niet vervolgd. Het bedrag d^r in 1943 nog invorderbaar wordende belastingen wordt van het tegoed geblokkeerd. Zijn alle in 1943 vorderbaar wordende belastingen afgeboekt, dan geeft de ontvanger een overschot aan rechtheb bende terug door overschrijving op de girorekening of de rekening van recht hebbende bij een bank of spaarbank. Bedragen tot 500 kunnen in contan ten worden uitgekeerd. Alleen de tegoeden van bonafide te achten inleveraars mogen in behande ling worden genomen. De inspecteur neemt bij de verrekening aan, dat de volgende belastingen in 1943 vorder baar zullen worden: inkomstenbelas ting over 1942 (definitief) en 1943 (voorloopigc aanslag), vermogensbelas ting 1943, ondernemingsbelasting 1943, vennootschapsbelastingen 1942 (1942/43), vermogensbelasting II 1943, grondbelas ting 1943 en .personeele belasting 1943. VERDUISTER GOED Deze week van 21.156.00 uur. Maan cp 7.10, onder 22.14 uur. VERTRAGING IN HET BINNENLANDSCHF. TELEGRAAF- VERKEER. In verband met de groote toeneming van het telegraafverkeer, moet mc ernstige vertraging van binnenlandsch telegrammen worden rekening gehouder Na afloop van de eerste voorstelling van „De troubadour van Loosdrecht", een blijspel van Hans Nesna, in bet Centraal Theater te Amsterdam, had den schrijver en spelers van het stuk een ovatie van het publiek in ontvangst te nemen. V.l.n.r.: Cees Laseur. Hans Nesna, Mary Dresselhuys en Rie Gil- buys CNF-Stevens-Pax m De diplomatenwijk te Peking. (Van onzen Berlijnschen correspondent) Deifer dagen is te Lübcck overleden luitenant-generaal graaf von Soden en wanneer mén in do kranten ziet staan, dat hij by zijn vijftigjarig officiersju bileum in 1937 met een persoonlijken gelukwensch van den Führer werd be dacht, dan is' dat geen wonder, want Alfred von Soden was de man, die tij dens den Bokseropstand te Peking in Augustus 1900 het exterritoriale stads gedeelte, waar de bultenlandsche ge zanten woonden, weken achtereen met voorbeeidigen moed heeft verdedigd. Dit bewijs van dapperheid van den toen nog jeugdigen luitenant werd door den keizer beloond met de Pour le Mérite, wat in tijd van vrede iets buitenge- Dit sterfgeval vestigt de aandacht op oen stadswijk van Peking, die juist kortelings weer in het bezit dor natio nale Chineesche regeering is overge gaan. Daarmede is een stuk geschiede nis van Oost-Azië afgesloten. Officieel werd düzo gezant,cnwijk pas in de pro tocollen van. 1901 vermeld, maar zij be stond al veel eerder. In de toenmalige hoofdtad van het nog machtige en rijke China had men ^het stadsgedeelte tus schen de Chien Men (Men beteekent poort) en de Ha Ta Mon aangewezen als het exterritoriaal gebied voor buiten- landsche gezanten, consuls en perso neel, Frankrijk, Engeland, Duitsch- land, Amerika en tallooze kleine sta ten hadden hier hun gezantschap of consulaat ingericht. Ook het Chinee sche bureau voor den zeetol en het post kantoor lagen in deze wijk. Het ging cr voor do meeste landen om, handels verdragen met hét ontoegankelijke maar zeer productieve China af te slui ten. Engeland nam het initiatief met den handel in opium, maar hiermede was het vestigingsrecht voor buitenlan ders in China nog niet verkregen. Zoover kv/am men pas in de tweede heift der vorige eeuw. Door deze di plomatieke concessie ontstond er te Peking een stadsgedeelte, dat een uit gesproken internationalen geest adem de, men sprak over een „Europeesehe salon", waar wereldpolitiek beoefend werd en waar de Europeesehe cultuur hoogtij vierde. In het duizendjarig, streng geisoleerde Chineesche keizer rijk was dat iets buitengewoons. De BritscVie koloniale stijl was toonaan gevend. Overal zag men gezantschaps gebouwen. in nuchter aandoenden bouwvorm" met groote tuinen, maar niettemin ging er een sprookjesachti ge charme van dit stadsgedeelte uit en Elisabeth von Heyking heeft er zelfs een roman aan gewijd onder den titel „Brieven, die hem nooit bereik ten". De indrukken, die deze eerste kennismaking met Europeesehe cultuur in China wekte, schijnen niet bijster gunstig geweest te zijn, want een voor aanstaande Chineesche auteur dier da gen voorspelde toen reeds, dus lang vóór den eersten wereldoorlog, den on dergang van Europa! Misschien is hij tot dit vernietigend oordeel gekomen, doordat tijdefts den Bokseropstand de gestolen schatten uit het keizerlijk pa leis versjacherd werden. Dit doet ech ter niets af aan het feit. dat deze ge- zantenwijk te Peking een belangrijke historische rol heeft gespeeld. Zij her innert aan den glanstijd van het kei zerlijk régime en heeft met de moder niseering van het land haar practische beteekenis verloren. DE VIERDE PHASE VAN DEN STRIJD OM TUNESIë REDE VAN FRANCO. Generaal Franco heeft naar aanlei ding van ziin bezoek aan Huelva ter gelegenheid waarvan de bevolking den Caudillo als uiting van dankbaar heid voor de bevrijding der bolsje wisten een zeer kostbaar „overwin ningszwaard" overhandigde, een poli tieke rede gehouden, waarin hii o.a. zeide, dat Spanje, dank zij de natio nale beweging, thans in vrede en rust ziin opbouw kan verwezenlijken. Onze beweging, zoo verklaarde gene raal Franco woordelijk, is geen gril doch heeft ten doel Spanje ziin na tionale grootheid te hergeven. Naar de Daily Express meldt, heeft president Roosevelt aan de journalis ten medegedeeld, dat hij voornemens is eenjarigen arbeidsdienstplicht in te voeren voor jonge arbeiders en arbeid sters. kaar! van Peil In,de» Westelijken sector van Mlddcn-Tunls Is de vijand die met sterke troe pen en strijdkrachten een offensief had ingezet, afgeslagen. Verscheidene reeds eerder in de berichten genoemde brnn Ipunten zijn op dc 'kaart aangegeven o.a. Medjez el Bab, Pont du Fulis en de zóne ten Noorden vau Teboerka. Luchtaanval op Antwerpen. Amerikaansche bommenwerpers heb ben den 4en Mei naar hel D. N. B. ver neemt, hun terreuraanval op de burger bevolking van Antwerpen herhaald. Zij ombardeerden laat in den middag van roote hoogte woonwijken der stad. De evolking leed opnieuw zware verliezen. Over den Amerikaanschen luchtaanval van 4 Mei op Antwerpen vern%emt het D. N. B. de volgende bijzonderheden.' Ongeveer 45 bommenwerpers van het type Boeing naderden op 7500 meter hoogte, begeleid door talrijke jagers van het type Spitfire. Onmiddellijk stegen Duitsche jagers op, terwijl de Duitsche luchtdc^lbatterijen een doeltreffend ver- sperringÊVuur legden. Wederom zijn er dooden en gewonden onder de burgerbevolking, ook kinderen. De Duitsche afweer slaagde er echter in eer. slachting als van 5 April te voor komen. Het eerste bericht, dat sprak van""zware verliezen der burgerbevol king, wordt niet bevestigd. Ook ditmaal zijn echter weer talrijke woonhuizen vernield. Een viermotorige bommen werper en een Spitfire stortten, door het luchtdoelgeschut getroffen, aan den rand der stad neer. GEEN LUCIFERS IN' PAKKETTEN NAAR DUITSCirLAND. Daar herhaaldelijk lucifers worden aangetroffen in pakketten, bestemd voor Nederlandsche arbëiders in Dpitschland, wordt er op gewezen, dat het verzen den-van lucifers en in het algemeen van lichtbrandbare stoffen in do postpak ketten naar Duitschland verboden io. Ned. Landwacht aangetreden. De Nederlandsche Landwacht heeft thans haar intrede gedaan. Uit alle deelen van het land zijn de tot het eerste ^contingent behoorende vrijwil ligers voor deze troepen, die geheel uit Nederlanders bestaan en die tot taak hebben binnen Neerlands grenzen de verdediging des lands op zich te nemen, naar hun garnizoensplaatsen getogen. Het A. N. P. was getuige van de aan komst v|n vele honderden dezer mannen in een oude kazerne, die voor hun le gering een extra schoonmaakbeurt had gekregen en die inwendig reeds een complete verjongingskuur heeft onder- gaaiv waarbij véél zin voor decoratieve kunst en voor hygiënische inrichting.aan den dag is gelegd. Nog geen twee maan den geleden werd de verordening van den Rijkscommissaris afgekondigd, die binnen, het. raam der SS deze Neder landsche Landwacht instelde. Daarop zijn de aanmeldingen en keuringen ge volgd en van nu af verricht de Land wacht haar werkzaamheden, terwijl zij tevens den grondslag vormt voor het toekomstige nieuwe Nederlandsche leger. Aanvankelijk zijn het er enkele duizenden in den lande, die zich voor dienstneming bij de Landwacht hebben opgegeven, doch het laat zich aanaien. dat hun aantal sterk zal stijgen. De vrij willigers verbinden zich voor een tijd van drie njapnden oefening, waarna zij bii de reserve worden ingedeeld. Tn op gedekte stemming vingen de mannen hun taak aan, die met een plechtige vlaghijsching werd ingewijd, waarop onmiddellijk een stevige erwtensoep maaltijd volgde. Aanvankelijk zullen Duitsche SS- officleren als leiders dezer Landwacht fungeeren, doch zoo spoedig mogelijk zullen zij door Nederlanders worden vervangen. Verscheidene Nederlandsche onderofficieren zijn reeds bij onze Land wacht ingedeeld. Geopende Jeugdherbergen. De volgende jeugdherbergen zijn thans geopend: Amersfoort, Amsterdam, Ap- pelsga, Barchem, Beegden, Blarlcum. Delden, de Enter, Ernst, Gorkum, Gouda, Gorssel, Haarlem (alleen weekeind.), Harlingen, Heemse, Heemskerk, Hilva- renbeek, de Kaag, Kortenhoei, Lunte- ren, Nijmegen, Nijverdal, Oldebroek, Rhenen, Vught (alleen weekeinden), Wieringen, Zwolle. NIEUWS IN T KORT. De Nederrijnsche Kuituurdag is Dins dag onder auspiciën van de N.D.K. te Arnhem gehouden. Het doel is verloren gegane kultureele tradities weer in eere te herstellen. Prof. dr. Steinmctz hield een rede. Met declamatie en muziek werd de dag besloten. Toen te Leiden Maandagmiddag hel 3-jarig dochtertje van den heer D. aan de hand van haar iusje op den Sta tionsweg wandelde, rukte het kind zich plotseling los om den rijweg over te steken. Het kwam daarbij onder de wielen van een juist voorbijrijdende tram en werd vrijwel op slag gëdood. Laag-bij-de-grondsche handelingen. Waarvoor een „bona-fide" zwarte handelaar zich schamen zou! P. H. K., musicus te Alkmaar, heeft eenige prijktijken uitgehaald, die nauw verband houden met den zwarjèn han del, maar waarvoor de ordinaire zwarte handelaar zich schamen zou: hij heeft een partijtje koffie kunnen koopen in Heiloo, zou die daarna weer met eenige winst hebben kunnen verkoopen, doch was met die kleine winst lang niet te vreden en nam daaromeen Duitsch militair in den arm, dien hij de koffie „in beslag"-., liet nemen! Weliswaar meende deze, dat zijn aandeel in de winst nog heel wat grooter moest zijn dan die van K., maar dat nam niet weg, dat K. op deze wijze toch eenige hon derden guldens rijker werd. De zaak is wel op zeer misselijke wijze afgedraaid: het vroowtje van den bezitter der koffie werd eerst wijs ge maakt, dal haar man gearresteerd was en dat ook zij zelf gevangen genomen zou worden, als zij de koffie niet afgaf en het is begrijpelijk, dat zij toen zwichtte. K. wilde maar niet ronduit bekennen, doch trachtte zich eenigszins schopn te praten, wat natuurlijk niet gelukte. De officier eischte tegen hem 18 maanden gevangenisstraf en al bepleitte mr. Berkhouwer ook vrijspraak, subs. cle mentie, we gelooven niet, dat het von nis veel lichter zal worden dan de eiseh. K. had de tip van de koffie gekregen van een zekeren J. G. Gr. uit Alkmaar, die voor die tip van K. een 300 kreeg. Dat zou miséchien nog zoo erg niet ge weest zijn, maar Gr. wist, toen hij dit geld aannam, dat er eenig vuil spel ge speeld was. Het gevolg was, dat tegen Jiem 8 maanden geëischt werd wegens schuld- heling. Uitspraak ov»r 14 dógen. Wanneer de "tulpen zijn uitgebloeid worden de bloemen van de stengels gesneden. Het zgn. „koppen" der talpen CNF-J. Zeijlemaker-Pax rn

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1