NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Italië zal naar Afrika terugkeeren. Fronibocht bij Krymskaja rechtgetrokken. Uitgave; Dagblad voor Noord-Holland N. Alkmaar - Voor dam C 9. Bureau der Schager editie: Scha Ren: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. DONDERDAG 6 MEI 1943. SCHAGER EDITIE. 87ste Jaargang No. 103. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER. Alkmaar. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentle-tarlcf. Prijs der gewone advertenties in dexe Editie 11 ct. per m.M. BIJ contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gebeele oplage op aanvrage. Rede van den Duce: De historische missie zal voortgezet worden Indrukwekkende demonstratie te Rome. Hedenavond heeft op do Piazza Venezia een groote demonstratie van het Italiaansche volk voor den Duce plaats gevonden. Na de ontvangst van alle hoogwaardlgheidsbeklceders der fascistische party uit dc ver schillende Italiaansche provincies door den nieuwen partysecretaris, ministe- Scorza, verzamelden zich op het groote plein voor het Palazzo Venezia een groote menigte. ,die ook de omringende straten vulde. Toen de Duce op het balcon verscheen, brak een stormachtig gejubel los. Met den fasclstiscben groet, het ge roep „Duce, Duce" en luid gejuich begroette de bevolking van Rome den Duce, die vervolgens een korte toespraak hield. „Negen jaar geleden", zoo zeide de Duce, is van deze plaats het einde van de campagne in Afrika en de vorming van het Italiaansche Imperium medege deeld. Deze ontwikkeling is thans geenszins afgesloten. Wanneer de ge beurtenissen van den laatsten tijd tot den huidigen toestand hebben geleid, dan beteekent dit slechts een pauze en niet het einde van een ontwikkeling. Italië moet en zal naar Afrika terug keeren". Toen de Duce nog eenmaal ver klaarde: „Wij zullen naar Afrika terug keeren", ontstond een stormachtige bij- vil, die geen einde scheen te willen De Afrika-ziekte. Vervolgens zeide de Duce: „Vele mil- lioenen Italianen lijden thans aan de Afrika ziekte. Hun geheele verlangen en streven gaat er naar uit naar Afrika terug te keeren en aldaar de historische missie voort te zetten, die Italië op het Afrikaansche vasteland op zich heeft ge nomen. God is rechtvaardig. Italië is onsterfelijk. Wij zullen overwinnen. Wij moeten den frontstrijders eer be wijzen en alle verraders, alle lafaards Medisch rapport over de massa graven te Katyn. Protocol, dat aan duidelijkheid niets te wenscjien overlaat. In de. periode van 28 tot 30 April heeft een commissie van vooraanstaan de vertegenwoordigers van gerechtelijke medici en criminologen der Europoe- sche universiteiten en andere professoren van medische faculteiten de massagra ven der Poolsche officieren in het bosch van Katyn bij Smolensk aan een we tenschappelijk onderzoek onderworpen. In deze commissie zat o.a. voor het neutrale Zwitserland Dr. Raville, hoog leeraar in de gerechtelijke geneeskun de aan de universiteit te Gcnève; voor Nederland Dr. de Burlet. hoogleeraar in de anatomie aan dc universiteit te Groningen. Do commissie heeft persoonlijk en kele Russische inhoemsche getuigen ge hoord en het onderzoek ep de lijkschou wingen nagegaan, waarbij is geconsta teerd dat alles zich zoo heeft toegedra gen als door de Duitsche autoriteiten gepubliceerd is. De commissie kwam tot het volgen de samenvattende rapport: In het i bosch Katyn zijn door de commissie massagraven var, Poolsche officieren onderzocht, waarvan er tot dusver zeven geopend zijn. Daaruit werden 982 lyken te voorschijn ge haald, onderzocht, ten deele werd daarop lijkschouwing gehouden, en reeds voor 70% werden zij geïdentifi ceerd. Do lijken vertoonen als doods oorzaak uitsluitend schoten in don nek. Uit de getuigenverklaringen, de bij de lijken gevonden papieren, dagboeken, kranten- enz. blijkt, dat het ter dood brengen in de maanden Maart en April 1910 heeft plaats gehad. Daar mede zijn volkomen in overeenstem ming de in het protocol geschilderde bevindingen aan de massagraven en de afzonderlijke lijken der Poolsche offi cieren. De conclusie van Berlyn. Het protocol dat thans opgesteld is door Internationaal bekende vertegen woordigers der gerechtelijke genees kunde en criminologie, geeft een ant woord, zoo wordt in de Wilhelmstrasse verklaard, dat aan duidelijkheid niets te wenschen overlaat. Dit protocol ver dient in de geheele wereld, vooral ech ter in Eyropa, de bijzondere aandacht en zwakkelingen wegzenden. Den verra ders van allerlei soort komt de kogel toe. Voor de millioenen Italianen, die thans aan de Afrika-ziekte lijden is er slechts één geneesmiddel: De terugkeer. En wij zullen terugkeeren'zoo riep de Duce met stemverheffing van het bal kon van het Palazzo Venezia de menigte toe. Na deze toespraak ontstond opnieuw een geestdriftige bijval. Steeds weer verlangde de menigte met Duce-geroep Mussolini op het balkon. De Indruk wekkende demonstratie sloot met het zingen van de volksliederen. Opnieuw bleek de onwankelbare trouw, liefde en onlosmakelijke verbondenheid van het Italiaansche volk met den Duce. Bevolking van Martinique verhongert. Van het eiland Martinique vluchten steeds meer inboorlingen naar de ove rige Antillen en naar het vastèland van West-Indië. Zij schilderen den toestand, vooral op het gebied der levensmidde lenvoorziening, als onhoudbaar. Gouver- reur Robert is desondanks vastbesloten, zijn standpunt te handhaven. Volgens het in het voorjaar van 1942 ontworpen verdrag, dat admiraal Robert ten slotte weigerde te onderteekenen en dat Huil thans heeft herroepen, zijn de oorlogs schepen in de haven van Port de France, waaronder het vliegkampschip Bearn van 22.000 ton, het schoolschip Jeanne d' Are van 6500 ton en de kruiser Emile Bertin van 5900 ton, ontwapend. De to tale inhoud der Fransche koopvaardij schepen, die in de haven van Port de France aan de ketting liggen, bedraagt volgens Fransche gegevens 74.000 ton. Afleidingspogingen van den vijand mislukt. In aanvulling op het weermachtbericht van heden verneemt het D. N. B., dat het opmerkelijk is, dat er zich Onder de in het weermachtsbericht genoemde tot zinken gebrachte schepen enkele be vonden, die in ballast voeren en op den terugweg naar Amerika waren. Na een pauze, die gelegenheid bood tot hergroepeering der Duitsche duik- booten werden weder twee convooien in het midden van het Noordelijk deel van den Atlantischen Oceaan ontdekt en aangevallen. Het eene van het Noord oosten komende convooi was op weg te rug naar de Vereenigde Staten, het andere, geladen met oorlogsmateriaal en goederen van allerlei soort, voer naar de Britsche eilanden. Blijkbaar had dit varen van twee convooien door hetzelfde zeegebied afleiding en versplintering van de duikbooten in het Noorden van den Atlantischen Oceaan ten doel. Deze poging van den vijand is mislukt. Elk der belde convooien werd door een groep duikbooten ontdekt en aangeval len. Wederom had de vijand zeer krachtige beschermingsstrijdkrachten meegezonden, die de duikbooten mojs- ten afdrijven en verhinderen te schieten. Ofschoon behalve torpedojagers,, fre gatten, corvetten en andere beveili gingsvaartuigen ook vliegtuigen voor verkenning op den langen afstand en be waking werden gebruikt, mislukte dit eveneens. De vliegtuigen werden van groote koopvaardijvaartuigen gelanceerd en cirkelden aan alle kanten rond de con vooien. Deze sterke concentratie van alle afweerkrachten van den vijand stelde de hoogste eischen aan het kunnen der Duitsche onderzeebootcommandanten en hun bemanningen. Zij slaagden er in zoo lang onopgemerkt te blijven tot zich de gelegenheid voordeed met goed ge richte torpedoschoten den aanval te ope nen. De strijd duurde verscheidene da gen en had tot resultaat, dat 16 schepen van tezamen 102.000 brt. tot zinken wer den gebracht en vier beschadigd. DUITSCH WEERMACHTBERICHT. Opnieuw 102.000 brt. scheepsruimte tot zinken gebracht. Het Duitsche legerbericht van 5 Mei luidt als volgt: Uit het hoofdkwartier van den Führer. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Aan het Oostelijk front van het Koe- ban-bruggchoofd - hebben dc Sovjets gisteren tijdelijk hun zware aanvallen gestaakt. Bij de gevechten op den 3en en 4en Mei werden alleen in den sec tor eener Duitsche divisie 28 vijande lijke pantserwagens vernietigd. In de vroege ochtenduren van 4 Mei werden onze in de vooruitspringende frontbocht van Krymskaja staande troepen teruggetrokken op een sinds lang voorbereide en versterkte verde- digingsstclling ten Westen van de plaats. Krymskaja zelf werd na verwoesting van alle bclangryke inrichtingen ont ruimd. Ten Zuiden van het Ilmenmeer wer den verscheidene aanvallen afgeslagen, die door sterke artillerie en geschut vuur werden ondersteund. De luchtmacht zette haar aanvallen op den vijandelijken aanvoer overdag en des nachts voort en schoot op 3 en 4 Mei 75 Sovjetvliegtuigen omlaag. Aanval en tegenaanval in Tunis. In den centralen sector van het front van Tunis viel de vijand met steun van pantserwagens de Duitsch-Italiaan- sche stellingen aan. Hij werd na onbe- teekenende successen in een tegenaan val verdreven. Aan de overige front sectoren slechts geringe plaatselijke gevechtsactie. Bij militair ondoeltreffende aanvallen overdag door Britsche en Amerikaan- sche luchtstrijdkrachten op twee plaat sen in het Fransche en Belgische kust gebied werden 5 vijandelijke vliegtui gen neergeschoten, zonder dat aan Duitsche zijde verliezen voorkwamen. Twee andere Britsche torpedovliegtui gen werden voor de Noorsche kust in een luchtgevecht vernietigd. Een ontmoeting Stalin-Roosevelt-Churchill Uit New York wordt gemeld: Joseph Davies, die als bijzonder vertegenwoor diger van president Roosevelt bij Sta- lin naar Moskou zal vertrekken, heeft, naar de New York Times "vernomen heeft, o.a. tot taak, een uitnoodiging van Roosevelt aan Stal(n over te bren gen, volgens welke Stalin ,met Roose velt een ontmoeting zou hebben voor een bijzondere bespreking. Naar ver- omdat (lo vondst van Katyn aantoont, jluidt, zou deze uitnoodiging wellicht welk lot den Europeeschen volkeren ook tot Churchill worden uitgebreid, beschoren zal zijn, die do oogen zou- j Her blad verneemt, dat Roosevelt met don sluiten voor het feit, dat in Katyn]stalin op dezelfde wijze wenscht te de moord verheven werd tot- politiek confereeren, als hij in Casablanca on- beginsel. Jderhandeld heeft met Churchill. Dc eerste groep Landwacht-recruten is ia dc kazerne aangekomen, om de militaire opleiding te ontvangen. De vlaggenparade op het kazetneterrein CNF-Meijer-Pa* m Britsche terreuraanval. Britsche bommenwerpers vielen van nacht Westduitsch gebied aan en wier pen talrijke brisant- en brandbommen omlaag, hoofzakelijk op woonwijken der stad Dortmund. De bevolking leed verliezen. In de stad ontstond vrij groote schade aan gebouwen. Nacht jagers en luchtdoelartillerie der lucht macht schoten volgens de vocrloopige berichtén 36 der aanvallende overwe gend viermotorige bommenwerpers neer. Een sterke formatie zware Duitsche gevechtsvliegtuigen heeft in den nacht van 4 op 5 Mei doelen in Zuidoost-En- geland met talrijke brisant- en brand bommen bestookt. 102.000 brt. scheepsruimte tot zinken gebracht. Zooals reeds in een extra bericht is bekend gemaakt, hebben Duitsche duik booten in hel centrale deel van het Noorden van den Atlantischen Oceaan 16 schepen in den grond geboord met een gezamenlijken inhoud van 102.000 brt. die deel uitmaakten van een vol geladen konvooi dat op weg was van Amerika naar Engeland en van een konvooi dat naar Amerika terugvoer. Vier andere schepen kregen torpedo treffers. Er zijn grenzen aan toegevendheid. Een verklaring van Sikorski. STOCKHOLM, 4 Mei. De Lei der der Poolsche Uitwijkelingen te Londen, Sikorski, heeft een verkla- ring verspreid, waarin hij zegt. dat „de onverzoenlijke houding van zijn aanhangers jegens de Duitschers, on danks de Duitsche onthullingen over de zwarte tragedie der Poolsche offi cieren bij Smolensk", voortduurt. De Polen willen hun souvereiniteit niet opofferen ten gunste van één van hun bondgenooten. Zij willen vriend schappelijke betrekkingen met Sow- jet-Rusland handhaven. Derhalve moeten de scheidende feiten zoo spoedig mogelijk uit den weg geruimd worden. Wij verwach ten, dat de Sowjet-autoriteiten zoo spoedig mogelijk tienduizenden leden van Poolsche gezinnen alsmede kin deren en weezen zullen toestaan hun land te verlaten. Zij eischeu verder ook de vrijlating van mannon, die wapens kunnen dragen, en voortzetting van het ondersteunings- werk Voor Poolsche onderdanen In de Sowjet-Unio, die na 1939 gedeporteerd worden. Wanneer deze kwesties zijn opgelost, zal dit wellicht nuttig kunnen zijn voor de hervatting der diploma tieke betrokkingen. Doch er zijn gren zen aan toegevendheid, die Sikorski niet wenscht te overschrijden. Het standpunt van de Amerikaan- sche pets inzake het verbreken der be trekkingen tusschen de Sovjet-Unie en de uitgeweken Poolsche regeering te Londen geeft over het algemeen on danks ecnlge critiek op de Sovjets, een scherpe veroordeoling te zien van de Polen. De wereld In weinig woorden. Onder de passagiers, die met het Amerikaansche vliegtuig van generaal Andwers bij IJsland om het leven zijn gekomen, bevond zich ook volgens een Associated Pressbericht in Aftonbladet de Amerikaansche bisschop van de Episcopale kerk, Leonard, die onderweg was naar Europa om de Amerikaansche troepen te bezoeken. Generaal-majoor der vliegers Mario Piccini, commandant van de Italiaan sche Luchtmacht in Slovenië en Delma- tië is, tijdens de vervulling van zijn taak bij een vliegtuigongeluk om het leven gekomen. Met generaal Piccini verliest Italië den vijfden generaal van de Ita liaansche luchtmacht tijdens den huidi gen ooi-log. Een tractatle- Aan de kinderen op de openbare scholen in Amsterdam worden gedurende eenige dagen ainaasappelen uitgereikt Bi) het uitgaan der school deelt „lui" de kostelijke vruchten uit CNF-De Haan-Pax m Handhaving der overwerk- beschikking bij verlenging van arbeidstijd. Het onlangs afgekondigde besluit van den Secr.-Gen. van het Dep. van So ciale Zaken, waarbij een verlenging van den arbeidstijd tot 9 3/4 uur per dag en 54 uur per week werd toege staan, geeft den Gemachtigde voor den arbeid aanleiding de werkgevers er op te wijzen, dat dit besluit de bepaling der overwerkbeschikking no. 1 van 27 Februari 1943 niet aantast. Het in die beschikking bepaalde om trent het normale maximum-aantal ar beidsuren per week en de verplichte vergoeding voor overwerk blijven onver minderd van kracht. Als normale wekelijksche arbeidstijd in den zin der overwerkbeschikking no. 1 blijft dus onafhankelijk van den in de onderneming feitelijk gelden den werktijd de 48-urige werkweek gelden, tenzij bij of krachtens een der bovengenoemde wetten voor bepaalde bedrijven of afzonderlijke categorieën van arbeiders een anderen normalen wekelijkschen arbeidstijd is of wordt vastgesteld. Ook waneer de werkgever derhalve gebruik maakt van dc algemeene ver gunning van den Secr.-Gen. om den arbeidstyd in zyn onderneming te ver lengen tot 54 uur per weck of minder, bluft hy gehouden de overwerkvergoe ding 4te betalen, waartoe de overwerk beschikking hem verplichtte. Indien niet bij schriftelijke indivi- dueele of collectieve arbeidsovereen komst of bij regelingen van arbeids voorwaarden in den zin van artikel 10 der verordening no. 114/1942, betreffen de de ordening van den arbeid, daar voor een ander bedrag is vastgesteld, bedraagt de overwerktoeslag 25°/o voor elk uur boven het bij of krachtens de arbeidswet, de stuwadoorswet of de steenhouwerswet vastgestelde normale maximum-aantal uren per week. GROOTE POSTDIEFSTALLEN TE ARNHEM. 22 hulpbestellers gearresteerd Den laatsen tyd had het aantal post- diefstallen in Arnhem een schrikbaren- den omvang aangenomen. Vrijwel geen pakket met levensmiddelen of rookgerei bleek den geadresseerde meer te bereiken en het aantal klachten over verdwenen pakketten was dan ook le gio. Hoewel het onderzoek door de po litie met kracht ter hand was geno men, kwam er aan deze diefstallen geen einde, totdat een hulpbesteller kon worden aangehouden, die in het bezit bleek te zijn van een postpakket, waar aan zich nog een gedeelte varteen la bel bevond. Na een langdurig verhoor viel de man door de mand en het bleek dat de politie een goede vangst had ge daan. Het onderzoek wordt voortgezet. Zijn verklaring wezen uit, dat hier een georganiseerde bende aan het werk v/as, die haar practijken met groote brutaliteit uitoefende. Zelfs op de perrons van het Arnhemsche sta tion werd de inhoud van postpakket ten ontvreemd. Steeds meer verdach ten werden in deze zaak gearresteerd, zoo, dat zich tenslotte 22 hulpbestel lers aan het politiebureau in arrest bevonden. Zij zijn allen in het Huis van Bewaring ingesloten. Landjeugduitwisseling. Op 19 Mei a.s. zullen de Duitsche deelneemsters aan de Landjeugduit wisseling in ons land aankomen en zich naar de boerenschool -te Rijs begeven. Ook de Nederlandsche deel nemers en deelneemsters komendaar dien dag aan om er gezamenlijk tot 25 Mei te blijven. Zij leeren elkaar daar kennen en geraken tevens eenigszins op de hoogte met het be drijf, waai- ze zullen heengaan. Op 25 Mei gaan de Nederlandsche deel nemers naar Duitschland, terwijl de Duitsche gasten door een der huis- genooten van hun gastheer worden afgehaald. Ze zullen een half jaar in ons land blijven om bekend te geraken met de landbouwbedrijfvoering hier te lande. Daar de deelname van Duitsche zijde grooter is dan uit Nederland, worden nog enkele bedrijven gezocht, waar een Duitsch meisje haar leertijd van een half jaar kan doorbrengen. Aanmeldingen hiervoor of vragen om inlichtingen, te richten tot den Nederlandschen Landstand, Den Haag. „EEN NOODZAKELIJKE WAARSCHUWING". w Hedenavond om 18.45 zal Ma:: Blokzijl, via Hilversum, in de serie '-randende kwesties, spreken over Een noodzakelijke waarschuwing. Vrijdagmorgen om kwart over acht •ordt een herhaling van deze radio- •tuserie gegeven. VERDUISTER 60ED. Deze week van 21.156.00 uur. Maan op 7.10, onder 22.14 uur. Een zitting met een vischlucht. De zitting der Al km. Arrond. Rechtb. van Woensdagmorgen was er een, (waarop bijna zonder uitzonde ring vischdelicten werden behandeld. Het ging over snoekbaars en baars, over witvisch, bot en schar en natuurlijk over de allerwegen zao zeer begeerde gerookte paling. De delicten zelf waren ook al van de meest verschillende soort. Er waren er, die een kleine hoeveelheid visch hadden vervoerd, klaarblijkelijk voor eigen gebruik. In zulke gevallen waren de straffen gering: 125 of 5 dagen. Erger was het, wanneer visschers hun bedrijf hadden uitgeoefend zonder aan gemeld te zijn bij de Nederlandsche Visscherij-Centrale. Intusschen we hadden te doen met een dooreen ge nomen eenvoudig slag menschen bleken de delinquenten nog al eens te goeder trouw, zoodat weliswaar waar schuwende straffen werden uitgedeeld, maar de waarschuwingen waren hier nog al wat kostbaarder: ze varieerden van 40 of 8 dagen tot 100 of 20 dagen. J. Mos uit Andijk, die twee partijen gerookte paling buiten de veiling om had verkocht, in totaal niet minder dan 140 kg., zag zich, omdat het de eerste keer was, beboet met 200 of 40 dagen. Zijn knecht werd vrijgesproken. Het ergst gelaakt werd C. Molenaar, garagehouder te Hoorn, die misbruik had gemaakt van de defecte motor van den visscherman J. Visser, om hem een partijtje paling afhandig te maken. De motor kon wel gerepareerd worden, maar alleen voor een pond of wat van dit begeerde goedje. De rechter vond geen aanleiding een boete op te leggen en veroordeelde tot 14 dagen, conform de eisch. J. Visser zelf, wiens omstandig heden men kon begrijpen, kwam er met 10 of 2 dagen heel clement af. Jan Koopen uit Enkhuizen, timmerman van beroep, stelde zich voor als een vischeter van belang. Hij had 52 kg. witvisch vervoerd, bovendien was een 24 kg. snoekbaars bij hem aangetroffen. Het heette alles vooreigen gebruik! Geloofd werd hij echter niet en daar de rechter dacht, dat hij leugentje vertelde, kreeg hij een gevoelige aderlating: 200 of 40 dagen. Nederlandsche krijgsgevangenen in Osaka. 's-GRAVENHAGE, 4 Mei. He'. In formatie-bureau van het Nedorland- sche Roode Kruia, Korte Voorhout ld te 's-Gravcnhage, ontving uit Japan op gaven van Nederlandsche krijgsgevan genen in Osaka. Wegens het ontbreken van adressen en,verminking der namen, kon omtrent de ondorvolgende persoen nog geen be richt aan de familie worden gezonden: Leger: infanterie soldaten g beth pen braspot geeraros dj aspcling lm poppe sh van sitteren re lemaire j rosenguiat; artillerie sgtmaj a gillet sergeanten wc fisher 1 klaare op scheepers ro bursemeorstre as nywit soldaten eft kloek jw rudolph lf be'.hbeder p veerman lf kraag kw meyer aj eysink ah schiffer h rudolph jh bilderbeek cah barkmeyer ha gomis ha kretzschmar jb convens dj werner sergeanten wem grosfeld gh burghart soldaten 1 barbier dirk bouwer fl fain- tuch martinus saffrie custaaf van gumster donald steinfort aa vandalen pl gissot sergeanten e degraaff hw roo- zen jkh hoteappet soldaten jca siau jac hesseluck; genie korpls aa smith k ecaubert rj jut sergeanten g ernst ffw mijnlieff v sietering hcc baier wj kolle gerrit hazenberg hl remeus soldaten h vankempen j coppen ca jacobs n van- demberg fa daniel wy heijligors jd al- lart g wijnschenk b deweerd nc coen- raad jf kanters wa mathlener ahc huiskes al kareis h polk fh heynen; burgerambt e bos; transportserv sgtmaj ah zink sergeanten jf kaneldik ca hayes bj bosdyk soldaten pctacw leeghburg- hauwers m au rits vermeeren ferdinand lebert; medserv medoff 1 indorf korpl cp delaanooij; private jc be3t; store keepers sergeant jpm wakkers korpl- mm beek; a.irforce w/o 1 slothouwer sgtmaj ah kluge 1 silooy sergeanten eg mooien me wernicke w vanpolanen ar rookens nep bettinger g middleton korpls r haasjes hr vanswietcn b was- suer t niland jj paaver soldaten th baars fw wardenaar fwgp stoinert w klop mm debats jj horman. M arine: mineserv corporal ml pottger sailors gej vuurpyl pc muller cj lofeu mw koritke stokers paul mul ler ja demay olieman wh wunschmann patrolserv corporal mj dervios sailors wl boer carlos morbeck earf vonger- hardt fw vonhugo stokers wrap dehaas gr macgillavrij torpedoscrv sailors Wil lem jackaon hf meeng pf denhaan oll- mans jw schepens cm» post fa kramer navy guardserv sailors max Johannes wpt deylius bcj vandendungen so soei marine luchtvaart sailors fc schreuder wj schattevoet lieutenant aja vanturn- hout secondoff jcf klusman thjrdorff k£ fendor thirdengrs gha kool abg wal- lerdiemont sailors jc nolten j paulus maurlts pyttersen hendrik jacques kh surig submarineserv corporals' Ja mil- ler 1 vander linder torpedoserv lieute nant cae vanrhee mineserv oilman wil- liam nort seaman r alexandre patrol serv. seamans ecp olmeycr eh vandervoort j landmans coastguard pri vate cg ottenhoff fadserv sailor h rijke afrforce corporal he delarmbelje sailors lfg vanzuylon ha avollng theodorus rapmund ke loos burgerambt we mag- gillavry intendance sergeant jar erke- lens. Familieleden enz. gelieven zich onder opgave'van zoo vollodig mogelijke ge gevens omtrent deze personen, tot bo vengenoemd informatie-bureau te wen den, VERPLAATSING HOOFDINSPECTIE BR AND WEER WEZEN Do hoofdinspectie van het brand weerwezen bericht, dat het bureau met ingang van 10 Mei a.s. verplaatst zal wordëh van Koninginnegracht 50 naur de le v. d. Boschstraat 2 te 's-Gravenhagü. Op dien datum zal van 14 uur af het nieuwe telefoonnummer luiden: 720155. Voor het Jaar 1943 ls een regeling tot stand gekomen inzake het handels verkeer tusschen Nederland en Fin land. HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ. 's-GRAVENHAGE, 5 Mei. 5000.— 11483. f 2000.— 17403. f 1500.-- 14039. f 1000.— 5602, 11085, 18508, 20588. f 400. - 1591, 4050, 18624. f 200.— 8231, 15260. f 100.— 1510. 2325. 9626. 13454. 19192. 21075. Distributie Yan stroo voor de teelt van tuinbouwgewassen. Er zal, evenals het vorige jaar, ook dit jaar weer een hoeveelheid stroo ter beschikking worden gesteld van de tuinders, ten behoeve van de teelt van tuinbouwgewassen, zooals: het forceeren van de witloftrekker ij, het maken van warme rijen kom kommers, sla, meloenen enz., aldus meldt de Tuinderij. De door het Be drijfschap voor Hooi en Stroo ter Deschikking te stellen hoeveelheid zal daartoe over de daarvoor in aan merking komende tuinders zoo bil lijk mogelijk worden verdeeld. Het Centraal Bureau v. -d. Veilin gen zal binnenkort aan alle veilingen m Nederland een aantal aanvraag formulieren toezenden, welke de vei lingen dan weer doorzenden aan de aangesloten tuinders, die daarvoor in aanmerking komen. Uiterlijk 7 Juni moeten de tuinders deze weer aan de veiling terugzenden. De vei lingen zullen de formulieren, voor zien van hun advies, uiterlijk 30 Juni doorzenden naar het Centraal Bureau, dat de aan iederen tuinder; toe te wijzen hoeveelheid berekent, waarna de aankoopvergunningen door het Bedrijfschap voor Hooi en Stroo zullen worden uitgereikt. Een belangrijke voorwaarde, waaraan voldaan moet worden is» dat, wil men voor een aankoop vergunning of toewijzing voor stroo in aanmerking komen, het pers- draad, afkomstig van het vorig jaar ontvangen stroo, in gestrekten toestand en gebundeld, bij een erkend handelaar in stroo moet worden ingeleverd. Voor het na 1 September 1942 ingeleverde draad moet door den handelaar aan den tuinder een z.g. persdvaadverkla- ring (model P.D.) worden afgege ven, welke verklaring door deri tuinder met zijn aanvraagformur lier voor stroo bij de veiling moet worden ingediend. Ook het persdraad, gebruikt voor stroo uit eigen oogst, moet worden ingeleverd. De in te leveren hoe veelheid persdraad bedraagt min-, stens 2 k.g. per 1000 k.g. aangevraagd stroo. Slechts in enkele gevallen zal van deze verplichting ontheffing kunnen worden verleend. Het Bedrijfschap zal zelfs boeten kunnen opleggen ten bedrage van f 10,per 1000 k.g. aangevraagd stroo. Deze bovenstaande regeling geldt uitsluitend voor stroo, dat gebruikt zal worden voor de teelt van tuin bouwgewassen. Stroo voor overige doeleinden, zooals voor het vorstvrij afdekken en inkuilen van land- en tuinbouwproducten en voor den vee stapel, moet worden aangevraagd bij den plaatselijken bureauhouder. NIEUWS IN 'T KORT. De trein van half negen uit Zand- voort is Dinsdagochtend door een ver keerden wisselstand bij het station Overveen uit de rails gcloopen en het perron opgevlogen. Het ongeluk gebeurde, doordat onder het binnenrijden van den trein de wis sel werd omgegooid. Eem der rijtuigen werd over een af stand van enkele 10-tallen meters dwars over het perron getrokken, waarbij eenige masten van de boven leiding meegesleurd werden en afknap ten. Het rytuig werd aan de onderzijde vrijwel geheel vernield. Een van de passagiers werd licht gewond. Aan de spoorbaan en de bovenleiding, alsmede aan het perron werd groote schade aangericht. Het treinverkeer tusschen Haarlem en Zandvoort was geheel ge stagneerd. De politie te Laren heeft den Am sterdammer A. B. op heeterdaad be trapt, toen hij den heer H. een be drag van f 2000,— afperste onder het motief dat de heer H. éen jood verborgen zou hebben. H. had juist f 1000,op tafel uit- feteld, toen een politieman uit de leerenkast stapte en den chanteur arresteerde. Overeenkomstig art. 84 der wet tot regeling van het hooger onder wijs worden de studenten aan Neder landsche instellingen van hooger onderwijs door de Rijksuniversiteit te Groningen uitgenoodigd hunne krachten te beproeven op de behan deling van eenige onderwerpen, uit geschreven door de faculteit der godgeleerdheid, die der rechtsgeleerd heid en die der wis- en natuur kunde. Voor de leerlingen van de thans loopende vakcursussen voor den tex tielhandel wordt op 3 Juni e.k. het schriftelijk examen en op 2, 3, 4, 5 en 6 Augustus e.k. het mondeling examen gehouden. Rijksgecommitteerde bij deze exa mens is de heer D. J ten Cate, uit Winschoten, voorzitter van de vak groep „Détailhandel in Textielgoe- deren". Bij het Rijkslandbouwproefstation te Hoorn worden twee perssilo's ge bouwd voor het inkuilen van gras. Dete methode van inkuilen (systeem Schmidt), welke voor ons land nieuw ls. wordt in Duitschland reeds sedert jaren in verschillende plaatsen toe- QNF-f 7

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1