NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Rechten en plichten in oorlogstijd Stalin beantwoordt twee vragen inzake Polen BEKENDMAKING Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. VRIJDAG 7 MEI 1943. «CHAGER EDITIE. 87sie Jaargang No. 105. 2 pagnia's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER. Alkmaar. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Trijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Grondwef, Landoorlogsreglemeni en Volkenrecht over bezetting, bevolking èn emigranten. Het Nederlandsche antwoord aan Professor Gerbrandy. IN zijn radiopraatje van Donder dagavond heeft Max Blokzijl aan de hand van onze Nederlandsche Grondwet, het Landoorlogsreglement en het Volkenrecht het bewijs ge leverd van zijn j.1. Maandag gegeven stelling, dat de z.g Nederlandsche regeering in Londen niets anders is dan een comité, bestaande uit emigranten van Nederlandsche Na tionaliteit, dat derhalve geen enkele bevoegdheid bezit om te handelen zooals het doet, vooral met betrek king tot de huidige gebeurtenissen in ons land. Dit comité, aldus Max Blokzijl, noemt zich nog altijd régeering, maar men behoeft er de Nederlandsche Grondwet slechts op na te slaan, om tot de ontdekking te komen, dat een staatshoofd en een regeering, die het grondgebied des Rijks verlaten, zichzelf daardoor uitschakelen. Art. 21, tweede zin, luidt n.1.: „In geen geval kan de zetel der regeering buiten het^ Rijk worden verplaatst". Door hun vlucht naar Engeland en hun reeds driejarig verblijf buiten het grondgebied van het Rijk, hebben Staats hoofd en vroegere ministers dus vrij willig alle rechten opgegeven en zijn daardoor particuliere personen ge worden. Sinds hun vertrek is ons grondgebied in Europa door Duitschland militair volkomen bezet. In str\jd met het Volkenrecht. Als een regeering het land verlaten heeft en, zooals dat met het gebied van ons Rijk in Europa het geval is, geen enkel gezag meer kan uitoefenen, is elke poging, die zij daartoe toch aan wendt, in strijd met het Volken recht. Het Ned. emigranten-comité in Londen mag volgens het Volkenrecht niet meer als wettige regeering erkend worden, omdat'zij sedert de bezetting door de Düitsche weermacht, niet meer in staat i>, door haar genomen maat regelen in de daad om te zetten en van een normale uitoefening van de regee- ringsmacht dus geen sprake meer is. Tracht zij toch op de bevolking van het door haar verlaten land invloed uit te oefenen, dan handelt zij lijnrecht in strijd met het Volkenrecht. Het Nederlandsche volk heeft niet het recht zulke bevelen op ie volgen. Wie dat als Nederlandsch onderdaan in het bezette' gebied toch doet, maakt zich schuldig aan de overtreding van een reglement, aan welks tot stand komen de Staat der Nederlanden indertijd zélf heeft meegewerkt. Landoorlogsreglement. Het Landoorlogsreglement is te dezen aanzien duidelijk genoeg. Hoofdstuk III. art. 42, zegt, dat een gebied als bezet geldt, zoodra het zich werkelijk in de macht van een vijandelijke weermacht bevindt; een situatie, die voor ons land na de capitulatie en de volledige be zetting in Mei 1940, aanwezig is en moeilijk ontkend kan worden. Vervolgens zegt art. 43, dat de wettige macht dan overgaat in de handen van de bezettende macht en dat dus deze de eenige, wettige macht in zulk een bezet gebied is. Dit Haagsche Landoorlogsreglement, op 18 Oct. 1907 óók door ons land nog weer .eens uitdrukkelijk bekrachtigd en onderteekend, schakelt derhalve bewust de uitgeweken Nederlandsche regeering uit en verbiedt haar elke poging om op de bevolking van dat gebied, in welken vorm dan ook, gezag uit te oefenen. Hetzelfde reglement omschrijft ook de verplichtingen van de bevolking van een bezet gebied, door te bevelen, dat zij verplicht is, alle verordeningen van de bezet tende macht gehoorzaam na te komen, en slechts deze alleen. Maatregelen van bezetttende macht. De bezettende macht heeft daar tegenover de verplichting, de orde en rust te herstellen en te handhaVen. De* bevolking heeft weer niet het recht, be velen der bezettende macht niet op te volgen, als deze naar haar meening in strijd met het recht zijn. De bezettende overheid neemt de volle verantwoordelijkheid voor haar maatregelen en verantwoordt zich practisch pas bij het sluiten van den vrede. Zij is tijdens de bezet tingsperiode gerechtigd, voorzorgs maatregelen te nemen en zo., noodig tot repressailles over 'e gaan. HET is van hoogst actueele beteeke- nis, aan deze zeer duidelijke inter nationale voorschriften, op het oogen- blik nog eens te herinneren. Want wat' zien we gebeuren? Een niet meer wettige, maar zich re Lichte Duitsche Flak bij den af weer op Kreta PK Fcichtenbciyer O-fi-P m geering noemende club van Nederlan ders in Londen is weer ijverig bezig het internationale recht te schenden en daardoor de bevolking van het bezette Nederland in gevaar te brengen. De zich nog altijd Nederlandsch minis ter-president noemende prof. Gerbrandy geeft voor den Londenschen microfoon bevelen, die. hij niet geven mag; en een verklaring nog wel namens zijn z.g. regeering, die geen regeering maar een propagand a-c e n t r a 1 e van een B r i t s c h e regeering is, dat geen Nederlander gevolg mag geven aan de jongste bevelen van de eenige voor Nederland thans wettige macht. De inbreuk op het internationale recht gaat dezen keer nog veel verder. Prof. Gerbrandy zei op 3 Mei j.1. woor delijk: „Tegelijkertijd verklaar ik na drukkelijk, dat dit geen oproep tot ge wapend verzet beteekent. Als het oogen- blik daartoe gekomen is, zal de Neder landsche regeering U dat op zeer dui delijke wijze ter kennis brengen". Misdadige onverantwoorde lijkheid. Na al hetgeen hiervoor in herinnering is teruggeroepen, kan men nu zelf be- oordeelen of de bezettende overheid niet het recht en de plicht heeft al die maat regelen te nemen, die voor het behoud van de rust en de orde in ons land noo dig zijn en tot welker handhaving zij volgens het internationale recht ver plicht is. Er is nog meer. Dinsdagavond j.1. heeft een radio spreker namens het opperbevel der geallieerde mogendheden een boodschap gericht tot, naar hij in het Engelsch verklaarde, „alle patriotten in Neder land", waarin o.m. voorkwam: Ik wensch er nog eenige woorden aan toe te voegen uit naam van het opper bevel der geallieerde volken. Deze heb ben plannen uitgewerkt voor Uw bevrij ding, maar nog is de tijd daartoe niet gekomen. In verband met deze plannen is het van het allergrootste belang, dat gij de militaire machtsmiddelen, waar over gij beschikt, niet in beweging brengt vóór het'oogenblik is gekomen, waarop wij en gij gemeenschappelijk kunnen handelen". De misdadige onverantwoordelijkheid, waarmee hier alle internationaal recht met voeten wordt getreden, ligt er duimendil^ op. Men weet in Londeh dat er in Nederland buiten de bezettende weermacht géén militaire machtsmid delen zijn, en dat, mochten er hier en daar wat geroeste revolgers, gummi knuppels, dorschvlegels, bijltjes en an dere „strijdmiddelen" het verlokkend bezit van onze z.g. patriotten gebleven zijn, deze militaire machtsmiddelen niet in staat zijn de sterkste weermacht ter wereld meer schade te berokkenen, dan een mug het een olifant kan doen. En dat het gevolg slechts zou zijn, dat één enkele vliegenklapper in de hand van een Duitschen grenadier aan het leven van duizenden muggen een snel einde zou maken. Onschuldigen slachtoffer. De overgroote meerderheid van ons volk weet dat óók wel, maar er zijn altijd nog domme menschen, die zich door ophitsing van binnen of buiten tot onvoorzichtige handelingen laten ver leiden: waarbn het. dan meestal niet de raddraaiers zijn, die er de vrijheid of het leven bij inschieten. Wanneer nu mannen, die zich na de capitulatie van onze weermacht, jegens de eenige wettige overheid, dat is dus d^Duitsche. loyaal gedragen hebben, maar desondanks door de door Londen uitgelokte nieuwste verordeningen getroffen worden, zich verongelijkt voelen, dan behooren ze hun klachten te richten tot hem die het T,andoorlogsreglement met voeten tre den en hun egoïstische doelen nastreven ten kosten van het volk. dat zij in tijd van nood in den steek hebben gelaten om hun eigen veege lijf te bergen. Het is niet alleen het recht, maar het is de volkenrechtelijk vast gelegde n 1 i ch t van een bezettende macht alle maatregelen te nemen, die noodig zijn om orde en rust in het bezette gebied te handhaven. Het is verder de wettelijke plicht der bezette bevolking zulke voor schriften oh te volgen en geen enkel ander bevel op te volgen dan dat der bezettende overheid. Er is nog slechts meewerken aan den opbouw in loyale samenwerking met de staten, die Europa's cultuur en onaf hankelijkheid met de wapens verdedi gen te?en bolsjewisme en Amerika nisme: óf berusten in het onvermij delijke en zich houden aan het inter nationale recht. Wie zich tot het eerste niet bereid verklaart, of aan inblazingen van op hitsende particulieren het oor leent en op het z.g. teelten van overzee wacht, moge zich inbeelden patriot te zijn, maar is juist het tegendeel en moet daar de gevolgen van dragen. Gewaarschuwd is hij. Een sterk Polen* gewenscht als basis voor de Sovjet Russische-Poolsche betrekkingen. VAN DEN COMMISSARIS VOOR BELANGEN VAN DE VOORMALIGE NEDERLANDSCHE WEERMACHT. Aan verwanten van het personeel der voormalige Nederlandsche Weermaoht, dat zich in krijgsgevangenschap bevindt, kan overeen komstig de regelen, die b|j opkomst onder de wapenen van toepassing waren, kostwinnersvergoeding worden toegekend. Degene, die meent voor zoodanige vergoeding in aanmerking te kunnen komen, moet daartoe aanvraag doen op de Gemeente- Secretarie van haar of zjjn woonplaats; nadat de desbetreffende mili tair zich voor afvoering in krijgsgevangenschap heeft aangemeld. De uitbetaling van de vergoeding zal door de zorg van den Burge meester geschieden. Voorts wordt verwezen naar eventueelc nadere bekendmakingen van gemeentewege. De verwanten van het beroepspersoneel dienen zich voor de uitbe taling van bezoldiging rechtstreeks te wenden tot den Commissaris voor de Belangen van de voormalige Nederlandsche Weermacht, Lange Voorhout 7, Den Haag. Alle aanvallen in Koebangebied algeslagen. Britsche motortorpedoboot tot zinken gebracht. Het Duitsche legerbericht. van 6 Mei meldt het volgende uit het hoofd kwartier van den Führer: Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Aan het Oostelijk front van het Koebanbruggehoofd viel de vijand gisteren den geheelen dag met sterke strijdkrachten aan. Alle aanvallen werden afgeslagen en daarbij talrijke pantserwagens vernietigd Van het overige deel van het 0<?s- telijke front worden, met uitzondering van den afweer van plaatselijke vijandelijke aanvallen ten zuiden van het Ilmenmeer, geen gevechtshandelin gen van beteekenis gemeld. v In Tunis. In Tunis werden verscheidene vijandelijke aanvallen op den noorde lijken en'centralen frontsector afge slagen. Daarbij werden ten oosten van Mateur van 24 aanvallende pant serwagens 13 stukgeschoten. Duitsche en Italiaansche formaties vliegtuigen vernietigden bii duikaanvallen een vrij groot aantal voertuigen en ver scheidene pantserwagens. Zware ge vechtsvliegtuigen vielen in den af- geloopen nacht havenwerken aan de Algeriinsche kust aan. In de ochtenduren van 6 Mei brachten Duitsche strijdkrachten der kustbescherming voor de Brctonsche kust. zonder zelf verliezen te lijden, een Britsche motortorpedoboot tot zinken en beschadigden drie andere booten ernstig. De oogst van April 423.000 Brt. Betreffende het resultaat van tot zinken gebrachte schepen door Duit sche duikbooten gedurende April, verneemt het D.N.B., dat de ravi tailleering der Britten en Noord- Amerikanen door de activiteit der duikbooten bok in de maand April weer zwaar geschaad is. Er werden 63 volgeladen koopvaardijschepen met 423.000 bt. of 634.000 Am. ton nen tot zinken gebracht. Van de overige 18 door torpedotreffers zwaar beschadigde schepen, waar van het zinken niet met zekerheid kon worden vastgesteld, is beslist nog een aanzienlijk deel ten onder gegaan, zoodat het werkelijke cijfer v^n tot zinken gebrachte schepen boven een half millioen brt. moet liggen. De Japansche en Italiaan- sche resultaten vallen hier nog bui- ten. De kracht van het fascisme. Rede van den partij-secretaris. De Italiaansche partijsecretaris, mi nister Scorza, heeft gisteren in de ver gadering der hoogwaardigheidsbeklee- ders der partij in het Tealro Adriano uiteengezet, dat hij niet wilde spreken ovor de kracht, Tlo waardigheid, de eer en do revolutionnaire intransigent ie van het fascisme, maar over verschillende problemen, die den laatsten tijd aanlei ding hebben gegeven tot discussie en die de aandacht der fascisten zeer le vendig getrokken hebben. Fascist zijn beteekent in de eerste plaats den strijd zoeken en wenschen, beteekent hinder palen zoeken en overwinnen en den vijand zoeken en vernietigen. Allen, die deze eigenschappen niet kunnen aantoonen, zullon uit de lijst der fas cistische partij geschrapt worden. „De fascistische partij is de revolutie zelf", zeide de minister, „aangezien zij in al haar handelingen en al haar doel stellingen streeft naar de nieuwe orde in het binnenland evenals aan gene zijde der grenzen." Iedere hoogo functionaris moet de met zijn positie in de fascistische partij verbonden verantwoordelijkheid volle dig op zich nemen en er trotsch op zijn, daarvoor met zijn geheele persoon te mogen instaan. Voorts sprak Scorza nog over de kwestie der zuivering van de partij, waaruit allen gestooten zullen worden, die zich de partij niet waar dig hebben getoond. GAAT ROOSEVELT NAAR MOSKOU? Deze vraag wordt vandaag in Berlijn- sche politieke kringen levendig be sproken, hoewel positieve gegevens voor desbetreffende uit Amerika en Londen afkomstige inlichtingen nog ontbreken. Een dergelijke reis dient men niet uitge sloten te achten, daar Stalin tot dusver elke bijeenkotnst buiten de Sovjet- Russische grenzen van de hand heeft ge wezen en nu Roosevelt blijkbaar een bijzonder belang er bij heeft om door een persoonlijke ontmoeting met Stalin vele hangende kwesties op te lossen. EEN ALLIANTIE ALS HET POOLSCHE VOLK DIT WENSCHT. De diplomatieke correspondent van het D.N.B. schrijft: De „New York Times" publi ceert een schriftelijk antwoord van Stalin op twee vragen van den correspoiïdnt te Moskou van dit blad. Het schrijven is geda teerd 4 Mei en behandelt het vraagstuk der betrekkingen tus- schen Polen en de Sovjets. De vraag, of de Sovjet-Russische regeering een sterk, onafhanke lijk Polen wenscht, beantwoordt Staün met ..ja". De 2de vraag, op welke grondslagen de be trekkingen tusschen de Sovjet- Unie en Pelen na den oorlog geT plaatst moeten worden, beant woordt Stalin als volkt: „Op den grondslag van hechte be trekkingen van gcede nabuur schap en wedcrzijische achting, ef itgeval h# Poolsche volk dat wenscht op den grondslag eeuer alliantie." De „New York Times" voorziet deze verklaring van dèn almachtige van het Kremlin van een commen taar van zijn Moskouschen correspon dent, die dit standpunt van Stglir. beschouwt als een geschikten grond slag om te onderhandelen over een herstel der betrekkingen tusschen de Sovjet-Unie en de Poolsche emi granten en eraan herinnert, dat Sta lin reeds in December 1941 aan Sikorski de verzekering gegeven heeft, dat de Sovjet-Unie een „sterk en onafhankelijk Polen" wenscht als basis der /Sovjet-Russisch-Poolsche betrekkingen. Stalins verkapte machts wellust. Feitelijk is de verklaring van Sta lin niets anders dan een bevestiging van het door Europa reeds ingeziene feit, dat overal waar de Sovjet-Unie zijn machtsgreep wil uitbreiden, de daardoor getroffen volkeren desbe treffende wenschen op de een of andere wijze aan het vei-stand ge bracht worden. De Moskousche cor respondent van de New York Times geeft overigens zelf toe. dat dë hou ding van de Sovjet-Unie tegenover de na-oorlogsche plannen der geal- lieeerden t.a.v. Europa hoofd/jke- HET VINDEN VAN DE ULVEN. De sedert 20 dagen vermiste Zweed- sche duikboot Ulven is, zooals wij reeds publiceerden, gevonden. Een vis- schersboot, die deelgenomen had aan de opsporing, raakte met baar stalen trossen het eerst het wrak. Een duiker kwam juist neer op de duikboot, waar hij de letters U en V kon lezen. Het bergingswerk zal waarschijnlijk zeer moeilijk en langdurig worden. De Ul ven schijnt aan den voorkant bescha digd te zijn. Het voorste luik en het torenluik waren gesloten. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN DENEMARKEN. De gemeenteraadsverkiezingen in Denemarken hebben, afgezien van zekere verschuivingen in eenige pro vincieplaatsen, geen essentieele ver andering gebracht tegenover het resultaat der gemeenteraadsverkie zingen van 1937. In een aantal pro vinciesteden hebben de sociaal democraten hun meerderheid ver loren, terwijl de conservatieven ten deele goede vorderingen konden maken. WAARSCHUWING AAN ZWITSERSCHE BLADEN. Officieel wordt uit Bern medegedeeld, dat de perscommissie van de aftfeeling pers en omroep van den generalen staf heeft besloten een openlijke waarschu wing te richten tot de redacties van de Tribune de Lausanne en Het Volk le Olten, wegens ernstige overtreding der persvoorschriften betreffende de hand having der neutraliteit. HET AMERIKAANSCHE VALUTAPLAN. Naar uit Londen wordt gemeld werd door den deviezenadviseur van de Amerikaansche schatkist, Harry D. White, een verklaring afgelegd, dat En geland waarschijnlijk een der laatste landen zal zijn, welke aan de thans te Washington gevoerde gedachtenwisse- ling over het valutaplan van de Ame rikaansche schatkist zullen deelnemen. De besprekingen vinden met de afzon derlijke landen plaats. INVOERING ARBEIDSBOEK VOOR BUITENLANDERS IN DUITSCHLAND. Door een verordening van dert alge meen gevolmachtigde voor den arbeids inzet is een arbeidsboek voor buiten landers ingevoerd, dat de in het Duit sche Rijksgebied ingezette buitenland- sche arbeidskrachten door bemiddeling van het arbeidsbureau zullen ontvan gen. Over deze arbeidskrachten zal een centraal kaartsysteem in Berlijn wor den ingei-icht en worden bijgehouden van de voornaamste gegevens omtrent persoon en werkzaamheid van den hou der van een arbeidsboek. Oe wereld in weinig woorden Da Britsche admiraliteit maakt bekend, dat de duikboot „Sahib" in de Middeilandsche Zee tot zinken is gebracht. De bevelvoerende officier. 5 andere officieren en 41 leden der bemanning zijn in gevangenschap geraakt. De vriendinnen der Amerikaan sche soldaten in Groot-Britannië moeten zich thans, naar de Britsche berichtendienst meldt, onderwerpen aan een selectie om te bewijzen of zij „geschikt" zijn. Elk Britsch meisje, dat met een Amerikaanschen soldaat wil uitgaan of dansen, moet van te voren een vergunning voorzien van een foto hebben. De verliezen van de Engelsche luchtmacht bij haar terreuraanval op Dortmund in den nacht van 4 op 5 Mei zijn tot 38 meermotorige bom menwerpers gestegen. lijk afhankelijk zal zijn van de om. standigheid. in hoeverre tusschen alle betrokken partijen nog voor het einde der vijandelijkheden een ac- coord bereikt wordt over de zóne van Oost-Europa, die gelegen is tus schen Rusland en het naar Stalins eigen woorden overblijvende Duit sche volk en staat. Dat beteekent niet meer en niet minder, dan de eisch om erkenning eener regeling van alle Oost-Europeesche kwesties door de bondgenooten van Moskou overeenkomstig de wenschen die Stalin probeert te pousseeren door het te berde brengen van zijn con flict met de Poolsche emigranten te Londen. De oorlogssituatie in Oost-Azië. In het weekoverzicht van het D.N. B. over den oorlogstoestand in Oost- Azië wordt o.a gezegd, dat twee fei ten de laatste week in het oorlogs gebeuren van Oost-Azië naar voren zijn getreden en wel: 1. de versterkte Japansche lucht actie in het zuidwestelijke deel van den Stillen Oceaan en het optreden van Japansche duikbooten in dit ge bied. 2. de succesvolle voortzetting van de vernietigende operaties tegen troe pen van Tsjoëngking in Noord-Cnina. In Japansche militaire kringen is men er van overtuigd, dat de uitge breide actie van Japansche vliegtui gen en duikbooten zal leiden tot een verdere vermindering van het moreel van den vijand, alsmede tot een snel le daling in den aanvoer van levens middelen en oorlogsmateriaal voor den vijand. Wanneer men zich de oorlogsgebeurtenissen der laatste we ken in Oost-Azië voor oogen houdt, kan men inzien, dat de Japanners besloten ziin om na een jaar van voorbereiding en versterking der verkregen posities te voorschijn te treden uit hun schijnbaar defensieve houding. Overal op de akkert ziet men thans den landman bezig met het wieden van onkruid. Een vindingrijk boer construeerde een apparaat, bestaande uit een wiel met aan weerszijden twee vlijmscherpe scfioffeltjes, waarmede bij twee „regels" tegelijk van het schadelijk gewaï ontdoet CNF-W. P. Zeiilemaker-Pax m Keuringen voor Waffen-S.S., het Legioen en de Landwacht. Het S.S.-Ersatzkommando Nederland deelt mede: 1 Nederlanders van Arisch bloed, in den leeftijd van 1745 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, uie de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, ten einde gekeurd te worden. B|j de'onderzoekingen worden ook al le gevraagde inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging der fami lieleden, duur der opleiding, extra le vensmiddelen voor de familieleden enz. De aandacht wordt er op gevestigd, dat voor de Vrijwilligers, die om be paalde redenen in Nederland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Neder land of bij het Wachtbataljon in Amers foort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger- maansche-S.S. in Nederland willen toe treden. 11.5.43 815 u. Rotterdam, Deutsches Haus, Westzeedijk! 12.5.43 815 u. Breda, Restaurant Mo dern, Markt. 13.5.43 815 u. Goes, Café Centraal. 14.5.43 8—15 u. Den Bosch, Hotel „Noord-Brabant", Markt 45. 15.5.43 8—15 u. Venlo, Deutsches Haus Egmondstraat 16. 16.5.43 815 u. Arnhem, Café Royal. 17.5.43 8—15 u. Hengelo, Café Modern, Spoorstraat 18. 18.5.43 8—15 u. Zwolle, Hotel Gijten- beek. 1.5.43 8—15 u. Groningen, Concert huis, Poelestraat. 20.5.43 8—15 u. Leeuwarden, Huize Schaaf. Breedstraat. 21.5.43 8—15 u. Amsterdam. School, lepenweg 13. "1.5.43 8—15 u. Utrecht, N.V.-Huis, Oudegracht 245. 23.5.43 8—15 u. Amersfoort. Pol. Durchgangslager, Leusderweg. 24.5.43 8—15 u. Den Haag, Café „Den Hout", Bezuidenhoutscheweg. VERDUISTER GOED. Deze week van 21.156.00 uur. Maan op 8.16, onder 0.17 uur. 12 Mei: Eerste kwartier. De minister voor Indië, Amerv, heeft geweigerd een spoedige oplos sing van de kwesties over Indië in het vooruitzicht te stellen, welke kwesties, naar hij zeide, in een „pol>- tieke impasse" zijn geraakt. Mededeeling van Mussert. Aan de leden der N. S. B. Mussert heeft, blijkens „Vblk en Vaderland", de-volgende mededee ling gedaan aan de leden der Natio- naal-Socialistische Beweging der Ne derlanden: 1. Het in krijgsgevangenschap terugvoeren Van de leden van de voormalige Nederlandsche weer macht is een militaire maatregel, waarvan ik uit de bekendmaking van den Wéhrmachtbefehlshaber heb kennis genomen. Beschouwin gen daarover kan ik op dit oogen- Blik niet geven. 2. De afkondiging van het stand recht is een politiemaatregel, die helaas noodig was, omdat er volks- genooten zijn, die gehoor geven aan de geweten looze ophitsingen uit Londen tot het plegen van verzet, welk \erzet volkomen nutteloos is en alleen Nederlandsch bloed kost. Ik verwijs naar mijn radiorede van 1 Mei, waarin ik dringend heb ver zocht het gezonde verstand te ge bruiken en dwaasheden achterwege te laten. 3. Zoolang de uitzonderingstoe stand duurt, worden door de N.S.B. geen openbare of besloten vergade ringen gehouden, noch wordt in for matie gemarcheerd. 4. De interne werkzaamheden met inbegrip van de bijeenkomsten der functionarissen, benevens de colpor tage gaan gewoon door. Werkt aan de inwendige versterking der Bewe ging. gij hebt daar nu de gelegen, heid voor. 5. Het standpunt der N.S.B. en de weg, dien de Beweging gaat, blijven onveranderd. De uitschakeling van iederen buiten-Europeeschen invloed: en de vernietiging van het bolsje- wistrie zijn en blijven de voorwaar den. die noodzakelijk zijn voor het voortbestaan van Europa. Daarop dienen in de eerste plaats al onze handelingen gericht te zijn. 6. De eenheid en de solidariteit der Beweging, de vastbeslotenheid en rechtschapenheid der leden be nevens de trouw aan mij zijn en blijyen de voorwaarden voor de wederopstanding van ons- volk. Ik reken daarop onvoorwaardelijk. Da ervaringen sinds 1937 hebben bewe zen, dat ik daarop aan kan. 7. Ook onder moeilijke omstandig heden zooals nu. kunnen wij geza menlijk. schouder aan schouder staqnde, in vast vertrouwen de toe komst tegemoet zien. Ons uitgangs punt is juist; de weg dien wij gaan is de eenig mogelijke; het doel zal worden bereikt en eens zal ons ge heele volk dit inzien en ons erkente lijk zijn. w.ig'. MUSSERT. Nieuwe beursmaatregelen. Een nieuw ontwerp. Door de verschillende beursvoor- schriften, niet het minst het vaststellen van een koershoogtegrens voor tal van fondsen, is het effectenbedrijf in hooge mate beïnvloed. In de omraming van de algemeene prijsbeheersching moeten deze maatregelen nuttig worden ge acht, maar dit neemt niet weg, dat de beurshandel toch op een dood spoor is geraakt. Voor de meeste aandeelen, welke lot den plafondprijs zijn geste gen, bestaat nog goede vraag, terwijl het aanbod daarentegen over het alge meen gering is. Volgens de vigeerende beursusances is het zeer moeilijk, zoo niet onmogelijk, om de gaping tusschen koopers en verkoopers te overbruggen en het feit, dat verscheidene fondsen het geruimen tijd zonder noteering hebben moeten stellen, spreekt in de- een duidelijke taal. Intusschen kun- 1 de bezitters die hunne stukken tot de topkoersen willen afstaan, niet rea- liseeren en ten einde in de zich voor doende lacunes te voorzien, is een ont werp gemaakt volgens hetwelk de hou ders die hun stukken wenschen af te stooten, daartoe in de gelegenheid kun- wcfrden gesteld, terwijl ook de koopers tot op zekere hoogte kunnen worden bevredigd. GEWOGEN EN TE LICHT BEVONDEN De economisch© politie te Haarlem heeft een speciale controle gehouden op het gewicht van verpakte levensmid delen, waarbij aan hot licht kwam, dat vele fabrikanten het met het gewicht, niet zoo nauw nemen. De meeste pak ken havermout, gortmOut, bak- en aardappelmeel, welke gecontroleerd ver den, hadden een onderwicht, dat varieerde van 10 tot 25 gram. Dit i3 een ergerlijke misleiding van het publiek, dat in goed vertrouwen zijn bonnen geeft Voor dergelijke verpakte artikelen ou dan minder ontvangt, dan waarop het recht heeft. Elf fabrikanten zijn door de politie bekeurd en- zullen zich bovendien voor den Inspecteur voor de prijsbeheersching moeten verantwoor den. DEPUTATIE' NAAR BEGRAFENIS STABSCHEF LUTZE. Het kabinet van den Leider deelt mede: Ter gelegenheid van de begrafenis van den Stabschef der S.A. Viktor Lut- ze, heeft de Leider de navolgende depu tatie naar Berlijn doen afvaardigen: De plaatsvervangend Leider Van Geel kerken, de commandant der W.A. Zon dervan, de voorman der Germaansche S.S. in Nederland Feldmeyer, de ge machtigde van den Leider voor de N. S. B. in Duitschland de Jager Mee- zenbroek, de gemachtigde van den hoofdstormer voor den jeugdstorm Ger- lings, de heerbanlelder Damhof, S.S. Unterslurmführer Peese Binkhorst ad judant. UITVOERING VAN HET KARTEL- BESLUIT. Bij de jongste wijziging van het kar- telbesluit zijn ook de kartels met slecht» één Nederlandschen deelnemer onder de' definitie van „Bedrijfsregeling" ge bracht, zoodat zij thans in beginsel ook vallen onder de verplichting om zich aan te melden. Ter uitvoering van deze wijziging heeft thans de Secr.- Gen. van het Dep. van Handel, Nijver heid en Scheepvaart een beschikking genomen. PROV. BOERENLEIDER SAAL TOT VOORMAN BENOEMD. Ter rectificatie van een vroegere mededeeling meldt men ons, dat de heer J. Saai te Kolhorn, thans boe renleider der prov. Noord- en Zuid- Holland, niet is benoemd tot gcneraal- idviseur-vporman, doch tot voorman,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1