NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Alle mannen van 18 tot 35 jaar moeten zich melden. Beslissing in Tunesië Voor de deur. Sovjet-aanvallen jn Koebangebied afgeslagen. Uitgave; Dagblad voor Noord-Holland N. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schaker editie: Schaffen: Laan 201. r Telefoon 444 (2 lijnen). 6 Postrekening 66189. ZATERDAG 8 MEI 1943. SCIIAGER EDITIE. 87ste Jaargang No. 106. 4 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER. Alkmaar. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per ni.M. Bij contraet binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Verplichte aanmelding voor den arbeidsinzet. In het Verordeningenblad is opge nomen een beschikking van den Rijks commissaris voor het bezette Neder- landsche gebied (commissaris-generaal voor bijzondere aangelegenheden) be treffende de verplichting tot aanmel ding voor den arbeidsinzet. Hierin wordt bepaald: 1. 1. Alle mannen in den leeftijd, van 18 tot 35 jaren, die wonen in het bezette Nederlandsche gebied en die niet be- hooren tot de onder 2 genoemde per sonen, moeten zich aanmelden bij het voor hun woonplaats bevoegde Gewes telijk Arbeidsbureau (in het vervolg „Arbeidsbureau" genoemd), respectieve lijk bij het bevoegde bijkantoor, in over eenstemming met bijzondere oproepin gen der Arbeidsbureaux. 2. De tot aanmelding verplichte per sonen van Duitsche Nationaliteit, moeten ssich aanmelden bij den Duitschen „Fachberater" van het voor hun woon plaats bevoegde Arbeidsbureau. 3. De aanmelding geschiedt op een bijzonder formulier, dat beschikbaar wordt gesteld door de Arbeidsbureaux (bijkantoren). 2. (1) Van de aanmelding ingevolge 1 zijn vrijgesteld: 1. Personen van Duitsche nationali teit, die in dienst zijn van bureaux van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied, van het arbeids gebied van de Nationaal-Socialistische Duitsche Arbeiderspartij in Nederland, haar onderdeden of aangesloten organi saties. 2. Personen van Duitsche nationali teit, die in dienst zijn van bureaux der Duitsche Weermacht, der „Waffen-SS", der Duitsche Politie of van den Rijks arbeidsdienst. 3. De ambtenaren en arbeidscontrac tanten van het rijk, de provincies, de gemeenten en de overige publiekrechte lijke lichamen, alsmede de" personen, die in dienst zijn bij de Nederlandsche Spoorwegen, bij het Staatsbedrijf der P. T. T. en bij de Nederlandsche Bank. 4. Leden der voormalige Nederland sche Zee- en Landmacht, voor zoover zij krachtens de -bekendmaking van den Weermachtbevelhebber in Nederland van 29 April 1943 onderworpen zijn aan de terugroeping in de krijgsgevangen schap. 5. De personen, die reeds ingevolge 9 der beschikking no. 30 1943 betreffende de sluiting van bedrijven, tot aanmel ding verplicht zijn. 6. Geestelijken, alsmede personen, die tot een orde behooren. (2) De Rijkscommissaris voor het be zette Nederlandsche gebied (Commissa ris-Generaal voor bijzondere aange legenheden) kan andere vrijstellingen gan de verplichting tot aanmelding in gevolge 1 toestaan. 1. De tot aanmelding verplichte per sonen dienen in beginsel persoonlijk op het Arbeidsbureau (bijkantoor) te ver schijnen en op verzoek alle noodzake lijke bescheiden over te leggen, als- mede alle vereischtè inlichtingen te verstrekken. 2. Voor zoover tot aanmelding ver plichte personen op arbeidscontract werkzaam zijn, moei de werkgever de verklaring van den tot aanmelding ver plichten persoon betreffende den duur Van de arbeidsovereenkomst op het for mulier bevestigen door zijn onderteeke- r.ing en eventueel door een firma stempel. 4. 1. Tot aanmelding verplichte per sonen en werkgevers, die in strijd han delen met de bepalingen dezer beschik king of trachten deze te ontduiken, dan wel opzettelijk of door schuld onjuiste opgaven verstrekken, worden gestraft volgens artikel 4 der verordening no. 16/1943, voor zoover niet op grond van andere bepalingen een zwaardere straf is verbeurd. 2. Uitlokkers, mededaders en mede plichtigen worden op gelijke wijze ge straft als de dader. Deze beschikking treedt heden in wer king. Plechtige partijbegrafenis voor Viktor Lutze. In de Mozaiekzaal van de nieuwe Rijkskanselarij vond in tegen- tcgenwoordigheid van den Führer de plechtige partijbegrafenis plaats van den bij een auto-ongeluk om het leven ge komen Slabschcf der S.A. Viktor Lufze. Minister dr. Göbbels hield een vtoe- spraak, waarjn hij het werk enN den persoon van den overledene huldigde. Vervolgens 'wijdde de Führer woorden an herinnering aan zijn ouden mede strijder en verleende hem als vierde Duitscher na de partijgenooten Todt, Heydrich en Hühnlein de hoogste Duitsche onderscheiding. de .'.Oberste Stufe des Deutschen Ordens". Bijna alle toonaangevende mannen van de Nat. Soc. partij, van den staat en de weermacht, het geheele „FüHrerkorps" der ÜLA.. alsmede vertegenwoordigers van de verbonden en bevriende naties waren aanwezig en bewezen den doode de laatste eer. In aansluiting op de rouwpleehtigheid volgde de overbren ging van het stoffelijk overschot naar Westfalen, waar het in den geboorte grond zijn laatste rustplaats zal vin den. Bezoek van Tojo aan Manilla. Ter eere van den onverwacht in Manilla aangekomen Japansche premier Tojo, is Donderdagochtend in het Lune- tapark aldaar een inassabetooging ge houden, waaraan ruim 400.000 per sonen deelnamen. In toespraken gaven de vertegen woordigers der Philippijnsche civiele autoriteiten, met aan het hoofd de chef van het besjuur, Vargas, uit drukking aan dev vastbeslotenheid, van 18 millioen inwoners der Philip- pijnen om met alle krachten mede te werken aan den opbouw van het nieuwe en betere land der Philippi- nos als bijdrage tot den opbouw van de nieuwe Oost-Aziatische levens ruimte. Tojo wees er op, dat de Philippij- nen een vitaal deel vormden van deze levensruimte, en zeide te hopen, dat de volledige onafhankelijkheid van, dit land spoedig zou worden ver-' wezenlij kt. OPNIEUW FRANSCHE ARBEIDERS NAAR DUITSCHLAND. De Fransche regeering heeft gouwleider Sauckel de recruteering van een derde contingent Fransche arbeiders van vierhonderdduizend man. die voor Duitschland zullen arbeiden, voor den dertigsten Juni toegezegd. Hiervan zullen tweehon derdtwintigduizend arbeiders in Duitschland en de overigen in wa penfabrieken irk Frankrijk, bij de organisatie Todt of bij andere Duit sche bedrijven in Frankrijk te werk gesteld worden. De Fransche regee ring is van plan een groot deel van dit contingent door concentratie der industrie, van het verkeers- en bankwezen, alsmede van het staats, bestuur, tot dit doel vrij te maken. MILITAIRE ACTIE TEGEN MARTINIQUE? De situatie op en om het Fransche eiland Martinique heeft zich der mate toegespitst, dat men binnen kort met gewelddadige maatregelen der geallieerden rekening kan hou den. Te Vichy -betreurt men de ont wikkeling der gebeurtenissen ten zeerste en verwijt men den voormali gen bondgenooten, dat zij thans ook de op Martinique gestationneerde Fransche vlooteenheden en het Fran sche goud willen bemachtigen. Een militaire operatie tegen het weer- looze eiland zou volgens Fransche kringen een nieuwe vernedering voor Frankrijk beteekenen. Vijandelijke aanval in Tunis drong diep in de stellingen. - Het verbod van verblijf in de open lucht. 's-GRAVENHAGE, 7 Mei. De Höhere S.S.- und Polizcifübrer by den Rijkscommissaris voor het <be- zette Nederlandsche gebicc^wyst er op, dat het door zyn bekendmaking van 5 Mei 1943 (Deutsche Zeitung no. 327) gegeven vérbod van ver blijf „op openbare straten en plei nen" thans van 9 uur aldus opge vat moet worden, dat vanaf ge noemd tydstip „het verblijf in dc open lucht" verboden is. DE STEM DER S.S. Luistert op Zondag 9 Mei van 11.30 tot 11.45 uur, over den zender Hilver sum 1, op golflengte 415 meter, naar „De stem der S.S.", onderwerp: Hoofdkwartier van den Führer, 7 Mei Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Aan het Oostelijke front van het Koeban-bruggehöofd duurden de felle afwcergevechtcn voort. Dc Sovjets, die met gebruikmaking van talrijke pantserwagens op onze stel lingen los&tormdcn, werden opnieuw bloedig afgeslagen.- In talrijke hevige luchtgevechten cn door luchtdoelgeschut werden gisteren 14G, door de infanteriewapens 9 andere Sovjetvliegtuigen neergeschoten. Daar van werden alleen 50 van in totaal 70 aanvallende vliegtuigen vernietigd bij Astroepen trokken naar achterwaartsche stellingen. Aan het Ilaliaansche legerbericht van Mei ontleenen wij hel volgende: Een hevige veldslag woedde gisteren in Tunis, waar de troepen van de as met dapperheid en verbetenheid het hoofd boden aan een nieuwen aanval van massale vijandelijke strijdkrachten infanterie en pantserwagens. In den Noordelijken sector hebben de troepen van de as zich al strijdende terugge- getrokken op meer achteruit gelegen stellingen. Dc vijandelijke luchtmacht, die den aanval met een overmacht aan strijdkrachten ondersteunt, heeft gistc- tien vliegtuigen verloren, waan vier werden neergeschoten door jagers en zes door het afweergeschut. Reggio- di/ Calabria, Trapani. Mursala en het eiland Favigriana werden gebom bardeerd. In de steden werd aanzien lijke schade aangericht en verliezen veroorzaakt onder de burgerbevolking. een mislukten aanval eigen verliezen aan het lijke front bedroegen op Orel. De geheele Co:-+ - ijf vliegtuigen.- Marine-kustbatterijen brachten in het zeekanaal bij Leningrad twee Sovjet- patrouillebooten tot zinkon en bescha digden twee andere ernstig. In Tunis viel de vijand met veelvul dig superieure lormaties infanterie en pantserwagens, die door sterke forrrta- lies vliegtuigen ondersteund werden, xie Duilsch-Italiaansche stellingen in den Noordelijken en ccntralen frontsec tor aan. Ondanks hehlhaftigen tegenstand der Duitsche en Italiaansche troepen en ondanks het afslaan van talrijke aanvallen, waarbQ 12 pantserwagens werden stukgeschoten en ecnigc honderden gevangenen gemaakt werden', slaagde de vijand er op een plaats in diep door te dringen. De slag duurt voort in verbitterde gevechten. Voor de kust van West-Frankrijk schoot een enkele Duitsche havenpa- trouilleboot twee Britsche vliegtuigen uit een aanvallende formatie bommen werpers' neer. Veelvoudige overmacht van den vijand. BERLIJN, 7 Mei. - De A.N.P.- correspondent meldt: Het heeft er allen schijn van, dat de .gevechten in Tunesië thans hun beslissing tegemoet gaan. Met de volle kracht van hun overmacht, die zoowel wat manschappen als mate riaal betreft, van Duitsche zijde als een tienvoudige wordt aangegeven, ondernemen de geallieerden zoowel in Noord als in midden Tunesië aanvallen van een buitengewons hevigheid, die in het gebied van Medjez el Bab reeds tot een -ver scheidene kilometers diepen door braak in de richting van Tunis heb ben geleid. Nog zijn de gevechten aan den gang, doch de positie van de op verschillende punten tegelijk aangevallen Duitsche en Italiaansche strijdkrachten, die ten deele stellin gen in het gebergte hebben betrok ken. schijnt verre van benijdens waardig. Naar van Duitsche zijde wordt onderstreept, verdedigen ver wonderlijk^ zwakke strijdkrachten het 280 KjvI. lange front, waartegen de Amerikanen ert Engelschen, voor wie dit op het oogenblik het eenige strijdtooneel is, waarop zij actief oorlog voeren, met alle kracht- aan stormen. In het uiterste Noorden rukt langs de kust een sterke Fransche strijd macht op in de richting van Bizerta, ^erwijl deze belangrijke havenstad eveneens het doel is van de Amen- kaansche troepen) die Mateur heb- oen bezet. Bizerta wordt aldus van twee kanten, bedreigd. Het zwaarte punt van de aanvallen ligt meer in het midden, bij Medjez el Bab. waar het Britsche leger met sterke pant serstrijdkrachten opereert. Het doel is kennelijk, een wig te drijven in de strijdkrachten van de Spil on de laatste overgebleven verbinding tus- schen de beide belangrijke centra Bizerta en Tunis af te snijden. De Berliner Börsen Zeitung wijst er in een commentaar op het verloop van den strijd in Tunesië op. dat het bruggehoofd zijn taak vervuld heeft. VERDUISTER GOED Deze week van 21.156.00 uur. Maan op 8.59, onder 1.10 uur Morgen: maan op 9.47, onder l.oi. iZ Mei: Eerste kwartier. Keuringen voor Waffen-S.S,. het Legioen «n- de Landwacht. Nederlanders van Arisch bloed, in den leeftijd van 1745 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, ten einde gekeurd te worden. By de onderzoekingen worden ook al le gevraagde inlichtingen verstrekt met betrekking tot dc verzorging der fami lieleden, duur der opleiding, extra le vensmiddelen voor dc familieleden enz. De aandacht wordt er op gevestigd, dat voor de Vrijwilligers, die om be paalde redenen in Nederland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Neder land of bij het Wachtbataljon in Amers- fqort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die lot de Ger- maansche-S.S. in Nederland willen toe treden. li.5.43 8—15 u. Rotterdam, Deutsches Hsus, Westzeedijk. 12.5.43 8—15 u. Breda, Restaurant Mo dern, Markt. 13.5.43 8—15 u. Goes, Café Centraal. 14.5.43 8—15 u. Den Bosch, Hotel „Noord-Brabant", Markt 45. 15.5.43 8—15 u. Venlo, Deutsches Haus Egmondstraat 16. 16.5.43 8—15 u. Arnhem, Café Royal. 17.3.43 8—15 u. Hengelo, Café Modern, Spoorstraat 18. 18.5.43 8—15 u. Zwolle, Hotel Gijten- beek. De minister voor Indië, Amery, heeft geweigerd een spoedige oplos- 'sing van de kwesties over Indië m het vooruitzicht te stellen, welke kwesties, i\aar hij zeide. in een „poli tieke impasse" zijn geraakt. De juiste man op de juiste plaats. v Deze tijd eischt daden en men- schen, die daden kunnen en durven stellen. Alles wat voos en zwak is, zal den storm, die over ons werelcjr deel vaagt, niet overleven. De toe komst behoort aan den mensch, die zich, bewust van zijn kracht en zijn plichten, bereid is te wijden aan den opbouw van een betere samenleving. Aan deze taak zal geen onzer zich kunnen onttrekken. Ook hij niet, die meent, dat hij afzijdig van het we reldgebeuren stil zijn gang kan gaan Of hij zal den weg tot de gemeen schap moeten vinden, o f hij zal uit- gestooten worden en ondergaan. Slechts door een enorme krachtsont wikkeling zullen wij de wonden, die de oorlog heeft geslagen, kunnen hee- len. In het toekomstige arbeidsproces zal het er nog meer dan vroeger op aankomen, dat elk op de juiste plaats staat. Karakter en prestatie alleen zullen deze plaats voor elk onzer bepalen. Dit is een principe van werkelijk revolutionnaire draag wijdte. Het Langemarck-Studium zal medehelpen het te verwezen lijken. Jonge mannen, tusschen 16 en 22 jaar, die ongehuwd zijn en die de een betere toekomst te scheppen, geheele lagere school hebben door- loopen. die den moet en de kracht hebben zich een betere toekomst te scheppen, kunnen door deze instel ling de 'kans krijgen, een middel bare vakooleiding of een academi sche opleiding te volgen. Inlichtingen worden verstrekt door het Langemarck-Studium, Waalsdor- perweg 12, Den Haag. TERUGBETALING VAN ZEGELRECHT. De wnd. Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën heeft aan de directeuren der registratie en domeinen een aanschrijving gericht waaruit blijkt, dat thans bij de ont vangers der registratie en bij den ont vanger van het zegel de gelegenheid is geopend 'terugbetaling van het ze gelrecht van reeds gezegelde chèques. welke op of na 15 April 1943 werden uitgeschreven, alsmede ontzegeling en restitutie van ongebruikte geze gelde chèques te verkrijgen, met ge bruikmaking van daartoe strekkende formulieren, welke bij de genoemde ontvangers verkrijgbaar zijn. Het blad is vol lof voor de Afrika- strijders, die in tallooze gevechten de verstrekkende vijandelijke plan nen zoolang vertraagd hebben, dat hieraan geheel anders het hoofd kan worden geboden. Aan den rand van den oorlog valt geen beslissing, deze valt slechts in het centrum van het oorlogsgebeuren zelf. De ontwikke ling, die de strijd in Tunesië geno men heeft, zoo besluit de B-B.Z., is voor ons smartelijk, doch wij weten, dat de wetten van den oorlog hard zijn. BESCHIKKING. Verkoop van bier weer toegestaan. Op grond van par. 64 der veror dening tot handhaving van de orde bepaal ik het volgende voor het ge heele Nederlandsche gebied: Als wijziging op no. 3 van mijn beschikking van 1 Mei 1943 betref fende het politiestahdrecht in het bezette Nederlandsche gebied is van Zondag 9 Mei 1943 het schenken en fjebruiken van bier in openbare loka- iteiten alsmede het verstrekken en verkoopen van bier toegestaan. Voor andere alcoholische dranken blijft het verbod bestaan. Der höhere SS- und Polizei- führer bij den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied, w.g. RAUTER. SS-Gruppenführer en General- Leutnanjp der Polpei. Door middel van speciale kokers worden de zich in dc bollenvelden bevindende zieke gewassen met grond en al verwijderd Een tuinder In de omgeving van Limburg bezig met hec -kokcren" van zieke bollen CNF-Kulper-Pax m Bij onze Vrijwilligers. Welver diende rust na harden strijd SS PK Zschackel-O-H-P m 19.5.43 8—15 U. Groningen, Concert- huis, Poelcstraat. i 20.5.43 8—15 u. Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat. 21.5.43 8—15 u. Amsterdam, School, Iepenweg 13. 22.5.43 8—15 u. Utrecht, N.V.-Huis, Oudegracht 245. 23.5.43 8—15 u. Amefsfoort, Pol, Durchgangslager, Leusderweg. 24.5.43 8—15 u. Den Haag. Café „Den Jlo.ut", Bezuidenhoulscheweg. De leer van het licht. (Van onzen Bcrlijnschen correspondent) H.et door Rijksminister dr. Göbbels geformuleerde en sedertdien popu lair geworden begrip „Optica van den oorlog" is voor velen een thema, waarover men zijn gedachten laat gaan en waar men over praat. Moet lieel ons verder leven vanuit het gezichtspunt van den oorlog worden bekeken of niet? Het antwoord op deze vraag werd dezer dagen door het „Schwarze Korps" gegeven en liet aan duidelijkheid niets te wqn- schen over! Er moet niets worden gedaan, wat niet in het belang ge acht kan worden van den oorlog. Voor voetbalwedstrijden is het thans de tijd niet meer. Paardrijden als sport is een overbodige luxe. Zaken, die allang niets meer ten verkoop kunnen aanbieden, moeten gesloten worden. Kinderlooze gezinnen kun nen het zonder een dienstmeisje of een schoonmaakster doen. Alleen staande" personen hebben geen ruime woning noodig. Het. is er de tijd niet naar om uren achtereen in bier lokalen of „Konditoreien" te zitten babbelen. De totale oorlog laat al deze en soortgelijke dingen eenvoudig niet meer toe! Ook dr, Göbbels heeft dit aetueele thema aangesneden en geconstateerd: Voorzoover het leven ln tijd van oor log nog ruimte overlaat, voor de ont-. plooiïng van de individueele per- w"ioRljjkl)£i<L staat het iedereen ytiir van deze mogelijkheid te profitee- ren. Hoofdzaak blijft het echter, dat ook daarbij het algemeen belang den doorslag geeft. De optica van den oorlog de leer van het licht eischt aanpassing" van het alledaag- sche leven aan dezen eisch. Tot deze optica behoort onder meer het slui ten van tallooze zaken. De zooge naamde middenstand behoeft zich daar niet al te bezorgd over te ma ken. want na afloop van den oorlog wordt alles weer net als vroeger. Ook Rijksminister Funk heeft zich te dien opzichte kalmeerend geuit. Hij 'ontkende nadrukkelijk, dat hier bij politieke of economische over wegingen den doorslag hebben ge geven. Al evenmin speelde de natio- naal-socialistische „Weltanschauung" daarbij een rol. Aan de juistheid dezer mini.sterieele kalmeering be hoeft niet getwijfeld te worden. Niettemin hoort men zoo hier en daar nog vragen stellen, waarop voorshands een afdoende repliek ge geven kan worden. Het sluiten van groote winkels ging vaak met een grondige opruiming van alle over bodige meÖDèlen gepaard en zonder subsidie van staatswege lijkt een latere restauratie haast ondenkbaar. Andere leegstaande winkels werden voor dakloos geworden gezinnen als woningen ingericht en hebben dus hun vroeger karakter tot nader order verloren, In vele wijken heeft het stadsbeeld zoodoende een grondige wijziging ondergaan. Maar ook hier geldt in toonaangevende kringen de leuze; lidmt lijd, komt raadl GEWOGEN EN TE LICHT BEVONDEN* De economische politie to Haarlem heeft een speciale controle gehouden op het gewicht van verpakte levensmid delen, waarbij aan he^ licht kwam, dat fabrikanten het niet het gewicht niet zoo nauw nemen. Dc meeste pak ken havermout, gort mout, lnflc- on aardappelmeel, welke gecontroleerd eïden. hadden een onderwicht, dat. varieerde van 10 tot 25 gram. Dit is een •lijke misleiding van het publiek, in go<-d vertrouwen zijn bonnen geeft voor dergelijke verpakte artikelen •n dan minder ontvangt, clan waarop het recht hoeft. Elf fabrikanten zij" door de politics bekeurd en zullen zieh •ndien vopr den inspecteur voor do prijsbelieersching moeten verantwoor den. BEZWAREN TEGEN HET PERSOONSBEWIJS. Een kweeker uit Mook-Middelaar* was door een veldwachter geverbali seerd, omdat hij geen persoonsbewijs had. Het bleek, dat .de man reeds maandenlang had geweigerd zich een dergelijk verplicht legitimatiebewijs aan te schaffen. Hij werd door den kantonrechter veroordeeld tot f 6.boete, ging van dit vonnis in appèl bij de Bossche recht bank, die de boete reduceerde tot f 1.- waarmede de man echter' ook niet te vreden was, zoodat hij cassatie aantce- kende bij den Hoogen Raad. Deze ver nietigde, op juridische gronden, liet vonnis der rechtbank en wees de zaak terug naar het. gerechtshof tc 's-Herto- genbosch, zoodat dit college, dezé zaak opnieuw te behandelen kreeg. De kwee ker was niet verschenen. De adv.-gen. nam hem dit ten zeerste kwalijk en vond dat, als de man met alle geweld het alle Nederlandsche ge rechtelijke instellingen lastig wilde ma ken, hij tenminste de moeite had kun nen nemen om tc verschijnen. Hij was van oordeel dat men hier met een querülant *te doen had en vroeg verhooging van de boete tot f 10. Uitspraak over 14 dagen. VERTREK VRIJWILLIGER. GERMAANSCHEN LANDDUENST. Het nieuwe contingent vrijwilli gers voor don Germaanschen Land- dienst zal 25 Juni a.s. naar de Ne derlandsche kampen in het gebied Danzig/West-Pruisen vertrekken. Jongens en. meisjes van 14-18 jaar kunnen zich tot uiterlijk 15 Mei aanmelden aan het adres: Mgr. van de Weteringstraat 118 te Utrecht. Dr. MOL NOG NIET MET PENSIOEN. De burgemeester van Alkmaar heeft dr. D. Mol. die deze maand den pensioengerechtigden - leeftijd bereikt, opnieuw voor een jaar aan gewezen als directeur van den Keu ringsdienst voor Waren in.het keu- ringsgebied Alkmaar. Dr. Mol had zien 'bereid verklaard een dergelijke benoeming te accepteeren. HET BUREAU OOGSTVOORZIENING. s-GRAVENHAGE. 7 Mei. Het Bureau Oogstvoorziening van de directie van denLandbouw (het Bureau van den Gemachtigde voor den ooest) is met ingang van 7 Mei verptaörS van Bezdaenhoutscftewefc 26 naar Bezuidenhoutschetveg 12?— 125. Den Haag. Het telefoonnummer blijft 726060. interlokaal letter G, De nieuwe bonnen. Voor de week van 9 t.e.m. 15 Mol ziju aangewezen voor BROOD do bonnon 2IIA en 20B, BESCHUIT 20, AARDAPPELEN 20A en 20B, TA BAK 20 (1 rantsoen). Van 2-15 Mei zijn voor vleesch of vlecscbwnrcn geldig: 19A en 19B, 4-24 res., M-20 ros., M-22 cn 31-24 res. Voor boter ls aangewezen voor de periode 29 ApriI-22 Mei bon 18A (1 rants.) cn 1SB (Vi rants.). Do volgende bonnen zijn binnen kort niet meer geldig: Na Zater dag 8 3Iei 19 brood, beschuit, aardappelen cn tabak. De geldigheidsduur van de vol gende bonnen is verlengd: Tot on met Zaterdag 15 3Iei: 527 t.e.m. 529 nlg. (kaas)Tot en met Zaterdag 22 Mei: 13A, 13B, 17A on 17B boter. Vleeschbon 19 a en b voor 28 dagen. 's-GRAVENHAGE, 7 Mei. Dee- len van den Nederlandschen Land bouw zijn de laatste week" op groo te schaal in gebreke gebleven t.a.v. hun afleveringsplicht. De aanvoer op de abattoirs is derhalve niet vol doende om de bevolking volgens de plannen van vleesch te voorzien. Dat is de reden, waarorq de bekend ge maakte Vleeschbon 1>9A en B op het oogenblik niet gehonoreerd kan worden. Zooals onlangs werd medegedeeld, geven de bonnen 19A recht op het koopen van 100 gr. vleesch met been, de bonnen 19B op het koopen van 25 gr. vleesch met been, in den tijd van 215 Mej 1943; Dit rant- soeneeringstijdvak moet om boven vermelde reden met 14 dagen tot 29 Mei 1943 verlengd worden. Men zal dus met 't op de bonnen 19A en B verkrijgbaar rantsoen niet zooals anders 14 dagen, maar 28 dagen mas ten doen. Niet getroffen worden door dezen maatregel de werklieden die zwaren. zeer zwaren, langdurigen en nachtelijken arbeid verrichten. Zij krijgen van 16 Mei af op speciale bonnen van hun distributiekaart zoowel het normale rantsoen als het bijzondere rantsoen voor 14 dagen. De hervatting van de normale vleeschverdeeling hangt af van de houding der boeren. Nadere bijzon derheden zullen te zijner tijd h^end gemaakt worden. KOSTELOOZE VERSTREKKING VAN SINAASAPPELEN VOOR DE LEERLINGEN V. LAGERE SCHOLEN. Naar wij vernemen heeft het Neder landsche Roode Kruis onlangs een zeer waardevolle schenking van het Spaan- sche Roode Kruis ontvangen, n.1. 3000 ton sinaasappelen, waarvan dezer da gen reeds een tiende deel in Neder land is aangekomen. Het hoofdbestuur van het Ned. Roode Kruis heeft be sloten deze sinaasappelen gratis ter beschikking te stellen van de leerlin gen van lagere scholen.- Het Bedrijfschap voor Groenten en Fruit heeft zich gaarne bereid ver klaard de distributie dezer sinaas appelen onder de volksscholen (kinde ren van ca. 6—12 jaar) te verzorgen. Inmiddels is reeds met de uitreiking aan de schooljeugd in Amsterdam en andere plaatsen begonnen. Ten einde te voorkomen, dat een deel van dit fruit wellicht zou verdwijnen, is be paald, dat de sinaasappelen door de leerlingen alleen op school genuttigd mogen worden, en niet naar huis mo gen worden meegenomen. Elke leerling ontvangt ca. 12 sinaasappelen, dié dus over verschillende dagen worden ver deeld. HET BRUGONGELUK BIJ ZALTBOMMEL. Het Arnhemsche gerechtshof heeft Donderdag in hoogcr beroep behandeld de zaak tegen i'r. W. van der L. uit Bloemendaal, directeur der Nederland sche Dokmaatschappij, die in Augustus J940 de leiding had bij de werkzaam heden aan dc brug bij Waardenburg (Zaltbommel). Toen men doende was met het laten zakken van een brug- overspanning is dat brugdeel omge vallen met het gevolg, dat tien arbei ders om het leven kwamen. Ir. van der L. had terecht, gestaan voor de Arnhemsche rechtbank, doch deze had hem vrijgesproken van de hem ten laste gelegde schuld aan dan 'dood der arbeiders. De officier van justitie had zes maan den hechtenis geëischt. Tegen dit vmi- nis was het openbaar ministerie in appèl gekomen. De advocaat-generaal, mr. Reumer, eischte zes maanden hechtenisstraf. Hij achtte den verdachte schuldig. Mr. Muller Massis en mr. Vonck, bel den uit Amsterdam, bepleitten vrij spraak. De uitspraak volgt over 14 dagen. Wacht niet tot de krullen wor tel schieten, maar pak zelf een bezem, en je krijgt weer plezier in het werk NIEUWS IN 'T KORT. Gisternacht is tc Murmerwoude (Fr.) de bakkerij van J. Bloem tot den grond toe afgebrand. Het gezin kon zich ter nauwernood redden. Een 15-jarig logetje kwam in dc vlammen om. Te Venlo is op den Roermond- schen straatweg mevrouw A. met haar rijwiel, waarop zich ook een 2-jarig kindje bevond, gevallen. Het kindie kwam op straat terecht en werd door een passeerende auto gegrepen. Het werd zwaar gewond naar het zieken huis gebracht en is daar overleden. Te Maastricht werd in een hout zagerij de 20-jarige werkman H. C. gedood door het losschieten van de vei ligheidsklep van de cirkelzaag, waar door deze tegen het hoqfd van het slachtoffer sloeg. Gisternacht ontstond brand in een rookerij aan de Valkenaarstraat te Hul zen (N.H.) Door den wind greep het vuur snel om zich heen en in korten tijd stonden niet alleen de rookerij, maar bovendien een tweetal aangrenzende kleine woonhuizen in lichter laaie. De «rokerij en de huizen zijn geheel uit gebrand. Ook andere woningen ln de omgeving liepen door overwaaiende vonken nog eenige brandschade oft.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1