NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Hei oog Gods op ons gericht Bizerta en Tunis opgegeven. Een tweede iront niet eenvoudig. De verklaringen van Wyschinski. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N. Alkmaar - Voordara C 9. Bureau der Schager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. MAANDAG 10 MEI 1943. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang No. 107. 2 pagina's Hoofdredacteur' A. R. JONKER. Alkmaar. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertenti c-t a r i e f. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. BIJ contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor dc gebcele oplage op aanvrage.' DE ZIN VAN DEZEN OORLOG. DE huidige oorlog is, ondanks het .feit, dat hij een voortzetting is van den vorigen oorlog, toèh van een ge heel ander karakter. Duitschland is na den wereldoorlog van 1914/1918 kunst matig „er onder" gehouden en machte loos gemaakt door een economischen boycot. Niettemin bleek de Duitsche volkskracht nog in voldoende mate aan wezig te zijn om zich tot een geweldige macht te ontplooien, sinds het Duttsche volk in zijn geheel doelbewust geleid werd door de Nationaal-Socialistische beginselen. Het is de verdienste van Adolf Hitier ingezien te hebben, dat het Duitsche volk groot en machtig kon worden en allen slagen en tegenweer het hoofd zou kunnen bieden, als het zich bezon op de daartoe vereischte volksche waarden. Hitier kende deze waarden als het hoogste goed en wist ze ingang te doen vinden. Zoo voerde hij Duitschlands innerlijke kracht op en streefde er langs vreedzamen weg naar bet Duitsche volk die rechten te ver schaffen, waarop het als groote, zich ontwikkelende en uitbreidende natie zoo ten volle het recht had. Bevreesd voor deze ontwikkeling van Duitschland begonnen de dem'o-pluto- cratische landen Engeland en Frankrijk, met de Vereenigde Staten op den ach tergrond, zich hiertegen te verzetten. De omringende landen moesten tegen het streven van Hitier en tegen het her boren Duitsche volk opgezet worden, en de omringende landen voelden, gepaaid door de grootsche beloften der agitato rische staten, veel voor deze houding. Zoo ontstonden de tegenstellingen, welke tenslotte er toe leiden, dat, toen Dantzig weer binnen de grenzen van het Groot- Duitsche Rijk terugkeeren wilde, Polen hiertegen in het harnas kwam, hoewel deze Staat tegen het verlangen van Dantzig, dat eeuwenlang een Duitsche stad geweest was, niets degelijks in het midden kon brengen. Na het terrorisee- ren van Duitschers in Polen, ging de Duitsche Weermacht, nadat Hitier den Polen rijkelijk tijd tot bezinning gege ven had, tot den tegenaanval over. Het waren daarop Engeland en Frankrijk en dit houde men wel in het oog! die den oorlog tegen Duitschland ontketen den. Stalin ten tooneelc. Intusschen was dit Westersche con flict een kolfje naar de hand van Stalin, die eindelijk de kans schoon begon te zien om zijn wenschdroom van een Mon- goolsche supprematie over Europa in- werkelijkheid te doen verkeeren. En toen hij het juiste oogenblik aangebro ken meende, begon hij zjjn hordenstorm loop op de Europeesche landen, die nog ln een andere worsteling verwikkeld waren. Stalin en zijn opvattingen, die reeds jarenlang door de geestelijkheid van de geheele wereld en door de staats lieden van alle landen, ook door Chur- chill, gebrandmerkt waren als vijandig aan de menschheid, moesten geneutrali seerd worden. Het Europeesche geweten, belichaamd in de beste Europeanen, be greep dat een bres geworpen moest worden tegen het barbarendom, der Mongolen, die kerken hadden verwoest en priesters vermoord, omdatgods dienst opium is voor het volk. Deze strijd was dus zeker een strijd ter be scherming van het Christendom, en alle Christenen der wereld kunnen daarom maar aan ééne zijde staan: tegen den antichrist van het Kremlin! Wie met dien antichrist heult pleegt verréad aan het Christendom. Het is dus niet moei lijk te bepalen wie Gode welgevallig werk verricht. Natuurlijk zij, die deel nemen aan den Kruistocht tegen het Bolsjewisme! Dat deze oorlog dus niet een oorlog is „om macht zonder meer", blijkt uit het vorenstaande duidelijk. De toegenomen macht .van Duitschland heeft Engeland bevreesd gemaakt. Het woord is van Churchill zelf: „Duitschland wordt te machtig en moei daarom vernietigd worden." Dit wil men liever vergeten, omdat men dan geheel anders zou komen te staan tegenover „de strijders voor recht, vrijheid en beschaving". Waar lijk, zooals het altijd de wereld heeft weten uit té buiten, anderen voor zich wist te laten vechten, zoo is Engeland er ook steeds in geslaagd zand in de oogeri te strooien. Merkwaardig genoeg blijkt de ééne reden na de andere, die Engeland als oorlogsdoel vermeldt, door de praktijk achterhaald te worden en komt telkens sterker de ware drijfveer te voorschijn: Albions eigen machts positie. Een duurzame vrede en welvaart. Het is derhalve duidelijk, dat met een overwinning der Duitsche Weermacht en de met haar verbonden legioenen, de vrede in Europa voor zeer langen tijd gewaarborgd zal worden. Want dan zullen Anglicisme en Amerikanisme niet De heer W. P. te A. zag in ons blad de woorden staan „Het oog Gods is op ons gericht" en vraagt ons of het niet beter zou zijn God buiten dezen oorlog te laten, te meer waar hij dezen oorlog ziet als een worsteling om macht zon der meer, waarbij Duitschland uitbreiding van grondgebied zoekt, terwijl Engeland als alles- hebber niets wil afstaan. Ten slotte knoopt hij hieraan zijn meening vast, dat het er-, voor Nederland in de toekomst donker uitziet zonder koloniën. Naar zijn meening was er vroeger wel iets verkeerd, maar toen had 40 het best, 30% het goed en 30 het slecht. „Wat schieten we er mee op als later 20 het goed en 80 het slecht heeft?" zoo besluit hij. Hiernevens gaan wij op deze vragen wat dieper in. meer de gelegenheid krijgen hun bran dende lonten, die louter en alleen te eigen bate ontstoken werden, in Europa te gooien. Wanneer deze duurzame vrede ver worven is, zal ook Nederland, hoewel arm geworden door het verlies van zijn koloniën, weer een vrij land zijn en deel heben aan den bloei van Europa. En men hoede er zich voor te gelooven zooals onze geachte opponent in zijn brief wèl doet dat hier een antithese gesteld wordt, omdat een arm land nood zakelijk buiten de welvaart van het nieuwe Europa zou moeten staan. Want en wij treden thans een oogenblik in den gedachtengang van onzen brief schrijver hoe kunnen „arm -zijn" en „deel hebben in den bloei van Europa" met elkaar te rijmen zijn? Dat kan heel goed. Zoodra ons verarmde land inge schakeld wordt in de mogelijkheden van het herboren Europeesche conti nent men denke hierbij vooral ook aan de schoone Oekraïne, die, met haar ongetelde welvaartsbronnen, ook ligt te wachten op den ontginningsarbeid der Nederlanders, wier stoutmoedige pio niersgeest eenmaal over den ganschen aardbol vermaard was zal het'de kans hebben opnieuw rijk te worden, en zon derkoloniën! Hei spel mei de Emigranien. „Hallo boysdoorgeven." „O.KWie volgt?" Heldhaftig verzet tot de laatste patroon. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 9 Mei. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Aan het Koebanbruggehoofd zette de vijand zijn aanvallen voort. In den afweerstrijd brachten onze troe pen den bolsjewisten opnieuw zware verliezen toe en schoten talrijke tanks stuk. Bij plaatselijke gevechten ten N. van Lissitsjansk en ten Z. van Orel werd de vijand in een tegenaanval ondanks hardnekkig verzet terugge worpen. De luchtmacht steunde met sterke strijdkrachten de gevechten van het leger in het gebied van den Koeban en zette overdag en 's nachts den strijd tegen het vijandelijke spoorwegverkeer voort. Gisteren overdag werden bij zes eigen verlie zen 72 bolsjewistische vliegtuigen vernietigd. Dieppe was een les voor de geallieerden. Radio Oranje over de risico's van een landing in Europa. Op 5 Mei 1943, des avonds om kwart voor acht, wijdde Radio Oranje de volge..de woorden aan het vraagstuk van het tweede front: Met het tweede front bedoelen wij een geallieerde landing op groote schaal in het Westen, met haar spe cifieke moeilijkheden. Een mislukt geallieerd offensief in Lybië is ern stig. een mislukt tweede front in hel Westen zou een militaire, poli tieke en psychologische catastrofe zijn voor Engeland, voor Amerika en voor de Sovjet-Unie, en niet al ler minst voor de in zoo hoogen nood verkeerende bezette gebieden. Het hoogste belang van alle be trokkenen eischt, dat een tweede front slechts dan ondernomen wordt, wanneer afgezien van het onvermij delijke risico der operaties, naar menschelijke berekening, falen uit gesloten is. Een tweede front mag niet geïmproviseerd worden. Dat kan ook niet op kleine schaal worden opgezet, maar moet massaal zijn en universeel. Er is geep bijzondere militaire kennis voor noodig om dit in te zien. De les 7an Dieppe. De Duitschers hebben in het Wes ten een goed gewapende krijgsmacht van vele tientallen divisies. Zij be schikken over een net van verbin dingen, beter dan misschien waalt ook ter wereld. Een betrekkelijk zwakke geallieerde krijgsmacht, die een landing op beperkte schaal zou willen uitvoeren, zou, ook al kon zij zich in den beginne handhaven, bin nen korten tijd onvermijdelijk de zee ingedreven worden, omdat de Duit schers met hun betere verbfhdingen snel een overmacht zouden kunnen concentreeren. Dat is ten slotte een vun de lessen van Dieppe. Een zware opgave. Bij een tweede front moet er tegen- Keuringen voor Waffen-S.S., het Legioen en de Landwacht. Nederlanders van Arisch bloed, in den leeftijd van 1745 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, ten einde gekeurd te worden. Bü de onderzoekingen woxden ook al le gevraagde inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging der fami lieleden. duur der opleiding, extra le vensmiddelen voor de familieleden enz. De aandacht wordt er op gevestigd, dat voor de Vrijwilligers, die om be paalde redenen in Nederland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Neder land of bij het Wachtbataljon in Amers foort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger- maansche-S.S. in Nederland willen toe treden. 11.5.43 815 u. Rotterdam, Deutsches Haus, Westzeedijk. 12.5.43 8—15 u. Breda, Restaurant Mo dern, Markt. 13.5.43 8—15 u. Goes, Café Centraal. 14.5.43 815 u. Den Bosch, Hotel „Noord-Brabant", Markt 45. 15.5.43 8—15 u. Venlo, Deutsches Haus Egmondstraat 16. 16.5.43 815 u. Arnhem, Café Royal. 17.5,43 815 u. Hengelo, Caié Modern, Spoorstraat 18. 18.5.43 8—15 u. Zwolle, Hotel Gijten- beek. Bij onze Vrijwilliger». Tevreden over het resultaat van den strijd SS PK Zschaekel O-H-P m 19.5.43 8—15 u. Groningen, Concert- huis, Poeleslraat. 20.5.43 815 u. Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat. 21.5.43 815 u. Amsterdam, School, Iepenweg 13. 225.43 815 u. Utrecht, N.V.-Huis, Oudcgtaeht 245. 23.5.43 8—15 u. Amersfoort, Pol. Durchgangslager, Leusderweg. 24.5.43 8—15 u. Den Haag, Café „Den Hout", Bezuidenhoutscheweg. over de Duitsche krijgsmacht een geallieerde strijdmacht in het veld worden gebracht, die numeriek ei materiaal minstens zoo sterk, zoo niet sterker is, in verband met het feit. dat de vijand ook nog over een ',;rachtigen verdedigingsgordel be schikt. Geen tienduizenden, maar honderdduizenden geallieerde solda len zullen met de modernste bewa pening aan land moeten worden ge zet, terwijl hun toevoei lijnen over zee geregeld moeten ,functionneeren. Landingen «uit de lucht kunnen en zullen waarschijnlijk eer. voorberei dende rol spelen, maar zwaar mate rieel kan nooit door de lucht op groote schaal worden vervoerd. Wii zouden het volgende operatie schema krijgen: landingen aan de :ust, verovering en improvisatie van vliegvelden, aanvallen in een of meer havens tegelijk, afslaan van de eer ste Duitsche tegenaanvallen, landing van de hoofdmacht, afslaan van den tegenaanval van de Duitsche hoofd macht. En dan verder doordringen. Wij herhalen, zulk een operatie, moeilijker, gecompliceerder en dus riskanter dan welke ook in de we reldgeschiedenis, kan niet geïmpro viseerd worden en kan evenmin op willekeurig beperkte schaal worden uitgevoerd. Of deze operatie dit jaar zal worden uitgevoerd is niet te zeg den, evenmin of zij wellicht bemoei lijkt wordt door het feit, dat er nog onbekende toekomstige krijgsgebeur- tenissen in het Oosten en in het Zuiden van grooten invloed kunnen ziin op de gebeurtenissen in het Westen. Hevige straatgevechten in Tunis. In aanvulling op het legerbericht verneemt het D.N.B.: De op 6 Mei begonnen aanval van den vijand met sterk superieure strijdkrachten, vooral aan pantserwagens en vlieg tuigen, in den noordelijken en cen- tralen sector van Tunis, heeft de Duitsch-Italiaansche troepen op 7 Mei genoopt, de stada Bizerta op te geven. De sinds eenige dagen voor bereide ontruiming geschiedde na 't opblazen en verwoesten van alle be langrijke militaire inrichtingen en na hét tot zinken brengen van de nog in de haven liggende schepen. De drukkend© overmacht der Engelsch-Amerikaansche formaties dwong bovendien tot verlegging van het front in den eentraleri sector naar Tunis, waar zich in de stad nog hevige straatgevechten afspelen. De weerstandskracht der Duitsch- Italiaansche soldaten is ongebroken, ondanks de geleden gevoelige ver liezen. De gevechten hebben een tot dusver ongekende felheid bereikt, zoodat de verliezen van den vijand aan menschen en materiaal bijzon der hoog zi,jn. In de stad' Tunis werd nog gisteravond om het bezit van bij pa elk huis verbitterd ge vochten. 74.000 brt. ton vernietigd. In een extra bericht wordt d.d. 8 Mei uit het hoofdkwartier van den Führer door het opperbevel van de weermacht het volgende bekend ge maakt: De in een extra bericht van 5 Mei 1943 gemelde convooislag is afgeloo- !>en. In hardnekkige achtervolging van het verstrooide convooi hebben onze duikbooten bij slecht weer en mist in zware gevechten nog 13 schepen met een E-ezanienlijken' in houd van 74.000 brt. en 1 corvet in den grond geboord. Twee andere ■cbepen werden door torpedo's ge troffen. Op de Zwarte Zee brachten lichte Duitsche strijdkrachten van een be schermd convooi vier kleine vaartui gen met een gezamenüjken inhoud van 1800 brt. tot zinken. De eigen eenheden leden ondanks den hevigen afweer van vijandelijke kustbatte- rijen geen verliezen of beschjrdigin- g< i. In Tunesië boden ook gisteren de DuitschIlaliaansche troepen aan den van alle kanten met nu meriek verre superieure strijd krachten aanvallenden vijand heldhaftig verzet. In het gebied ten Z. van Bizerta houden ver scheidene gevechtsgroepen haar stellingen in een voorbeeldige plichtsvervulling tot de laatst#: patroon. Na hevige straatgevechten trokken onze in Tunis strijdende troepen zich overeenkomstig het bevel op stellingen ten Z. van de stad terug. Sterke vijandelijke aanvallen op de nieuwe stellin gen en den Zuidelijken sector van het Tunesische fro.it misluk ten als gevolg van het vastbera den verzet van de Duitsche en Italiaansche verdedigers. Talrijke tanks werden stukgeschoten. Den vijand werden gevoelige verlie zen toegebracht. Bij de bewaking van het Tune sische kustgebied schoten Duit sche en Italiaansche jagers- en de luchtdoclartillcrie 27 vijande lijke vliegtuigen neer. Drie eigen jachtvliegtuigen gingen verloren. Duitsche gevechtsvliegtuigen wier pen op 8 Mei des' ochtends bommen van zwaa- kaliber op doelen in Zuid- oost-Engeland. De strijd in Tunis. Aan de Italiaansche legerberichten van Zaterdag en Zondag ontleenen wij over den strijd in Tunis nog het volgende: t Door zijn overweldigende meer derheid aan manschappen en aan strijdmiddelen is de vijand er in ge slaagd, den heldhaftigèn tegenstand der verdedigers van Tunis en Bizer ta te breken. De haveninrichtingen en de militaire werken der beide steden werden tijdig verwoest. in den N. sector van 't Tunesische front zijn nog steeds verbitterde ge vechten aan den gang. Met een on wrikbare vastberadenheid betwist ten de afdeelingen der spilmogend heden den vijand elke duimbreedte gronds. Aan het zuidelijke front werden plaatselijke aanvallen door onze troepen afgeslagen. Terreuraanval op Italiaansch gebied. Krachtig beschermde groote for maties viermotorige vliegtuigen vielen gisteren Porto Empedocle en Pantelleria aan. Ook in net gebied van Campidano en op Sardinië wer den bomaanvallen gedaan, wteardoor geringe schade ontstond. Door de luchtdoelartillerie werden 19 vlieg tuigen vernietigd. De lichamelijke opvoeding ten plattelande. De lichamelijke opvoeding voor de bevolking buiten de groote steden zal ter hand worden genomen en wel oo een wijze, welke tot nu onbekend is geweest. Het initiatief hiertoe is uit gegaan van den Nederlandschen Landstand in den persoon van den heer Sperling, sportleider van de Boerenschool te Rijs. Daar aan de lichamelijke opvoeding, vooral op het .platteland, tot nu toe weinig of in het geheel geen aandacht is be steed. Dat wil echter niet zeggen, dat er buiten de centra der groote steden geen sport wordt bedreven, vooral in den vorm van veldspelen en verder nog wel in gymnastiekvereenigingen en op de scholen. Wat dit laatste aangaat op de scholen kan beter ge sproken worden van lichamelijke oefeningen, temeer daar het gymnas tiekonderwijs zich meestal nog be perkt tot e e n of hoogstens enkele uren per week. Bij de sportbeoefe ning in verenigingsverband staat, voor het meerendeel de topprestatie op den voorgrond, zoodat de woorden iiihamelijke opvoeding hier nu juist oclc niet op hun plaats zijn. Vandaar dan ook dat bij den heer Sperling het plan is gerijpt cursussen te organiseeren op het platteland om zoodoende een kern te vormen van ionge sportleiders, die nauwkeurig op de hoogte zijn van de moderne eischen, welke aan de sport worden gesteld. Voorloopig worden deze cursussen le Winterswijk en te Tiel gehouden, doch men hoopt ook elders in het land hiertoe over te gaan. Aan het einde van de cursussen komen de deelnemers drie weken bijeen in de Boerenschool te Rijs. waar zij nog eens gelest worden en aan een examen worden onderwor pen. Het ligt in de bedoeling dat de aldus verkregen sportleiders hun verworven kennis zullen mededeelen aan de landjeugd opdat deze 'n beter begrip zal verkrijgen van de sport beoefening in modernen zin. DE VERJAARDAG VAN DEN LEIDER. In verband met de moeiliike om standigheden waarin ons volk thans verkeert, heeft de leider verzocht aan de viering van zijn verjaardag on Dinsdag 11 Mei a.s. geen feeste lijk karakter, te willen geven. Na afloop van de ontvangst der officieele deputaties bestaat er voor ieder lid der Nationaal-Socialistische Beweging der Nederlanden de gele genheid, den leider persoonlijk ge luk te wenschen in Utrecht ten Paushuize, Kromme Nieuwe Gracht 49, des namiddags van 17.15 tot 18.30 uur. Toegang wordt alleen verleend op vertoon van lidmaatschapskaart. „HIJ DIE VOORGAAT",. Ter gelegenheid van den 49st.en ver- ïaardag van den leider zendt de Neder- landsche Omroep op 11 Mei dan 19.00— 19.45 uur over den zender Hilversum 2 onder den titel „Hij die voorgaat", een belangwekkend klankbeeld uit, dat gewijd is aan het leven van dezen met hart en ziel zijnden Nederlander. Uitgesloten van krijgsgevangenschap. In antwoord op een vraag of en welke uitzonderingen bij de terug voering in krijgsgevangenschap van leden der voormalige Nederlandsche weermacht gemaakt worden, wordt ons van welingelichte zijde het vol gende medegedeeld: Het ligt niet in het voornemen om arbeidskrachten in krijgsgevan genschap terug te voeren, die onont beerlijk zijn voor het ordelijke be stuur en het bedrijfsleven van het land met inbegrip van de voedsel voorziening en den landbouw, of die direct of indirect in het belang van de Duitsche weermacht werkzaam zijn. Door een reeds eenige weken geleden geopend en op de meeste arbeidsterreinen afgesloten onder zoek naar de mogelijkheid van vrij stelling is de waarborg verkregen, dat deze werkkrachten aan^ de be trokken Duitsche militaire instanties bekend zijn en van de terugvoering in de krijgsgevangenschap worden uitgesloten. Raczynski geeft een passend antwoord. De plaatsvervangende commissaris van Buitenlandsche Zaken in de Sovjet-Unie, Wyschinski, heeft voor persvertegenwoordigers in Kuiby- schew een uitvoerige verklaring ge geven, die in wezen als een ambte lijke bevestiging kan worden be schouwd over het verdwijnen van de Poolsche officieren in de massagra ven. Het document begint met de be handeling van het verdrag tusschen Polen en de Sovjet-Unie. Wat daarvoor geschiedde, namelijk de moord van Katyn in Maart en April 1940, werd met geen woord vermeld. Uit het door Wyschinski gegeven cijfermateriaal blijkt duide lijk dat eind '41 bij 't zich in de Sov jet-Unie bevindende Poolsche leger de officieren mankeerden, want voor ongeveer 96000 man waren slechte 2630 officieren beschikbaar. De an dere 10.000 van de 12.000 door de Sovjets gevangen genomen Poolsche officieren 4«gen namelijk reeds in de graven van Katyn. Wyschinki geeft toe, dat men een school voor 30.000 kadetten oprichten moest om een nieuw militair lei- derskorps tp vormen. Omdat dit Poolscjie leger geen willoos werktuig der Sovjets wilde zijn besloot op 1 April 1943 de Sovjetregeering de rantsoenen te verminderen. De oor zaak daarvan was zoogenaamd, dat de Londensche emigranten en Si- korski geweigerd hadden deze troe pen onder commando van Sovjet officieren naar het front te zenden, -vis straf daarvoor lieten de Sovjets de heift van het Poolsche leger een voudig verhongeren en de anderer^ erd wenen ten slotte in Iran. Wal de Poolsche burgers betreït noemde Wyschinski een getSl van 36000 de Polen evenwel 1.6 tot 1.8 millioen. Ook deze heeft men laten verhongeren. Zij zouden zich aan laakbare handelingen als spionnage hebben schuldig gemaakt, zoodat ve len uitgewezen of voor het gerecht werden gedaagd. Het laatste aantal was evenwel siechts gering en alle andere ondergingen een lot als dat der officieren van Katyn, evenwel nog veel smartelijker. Het is begrijpelijk dat dergelijke verklaringen niet geschikt waren om, volgens Engelschen wensch, tot een bijlegging der geschillen te kunnen komen. Graaf Raczynski, die als minister van Buitenlandsche Zaken in de Poolsche emigrantenregeering op treedt, heeft er op gewezen, dat Wy- schinski s verklaringen niet konden leiden tot verkrijging van de ge- wenschte harmonie tusschen Polen en de Sovjet-Unie of tusschen de ge allieerden in het algemeen. Hij wees er op, dat de evacueering van het Poolsche leger uit de Sovjet-Unie niet op Poolsch verzoek maar door een besluit der Soviet-regeering tot stand kwam en dat de 'beschuldiging van spionnage ongegrond en onge- loofwaaridg was. In alle gevallen, zoo zeide Raczynski. is iets derge lijks in sterke tegenstelling tot onze zienswijze over oprechte wederzijd- sche betrekkingen tusschen geallieer den. Volgens een bericht in de United-press zou men in Amerika door de Sovjetverklaringen op on aangename wijze overtuigd zijn ge worden van de hopeloosheid eener toenadering tusschen de Poolsche emigranten en de Sovjetregeering. Bepaald is dat van 1 Maart tot 1 November zonder schriftelijke ver winning niet mag worden gerookt in bosch en heide. Bouillonblokjes en Thee surrogaat op den bon. 'S-GRAVENHAGE, 8 Mei. In het heden verschenen Verordenin genblad is opgenomen een beschikking van den Secr.-Gen. van het Dep. van Landbouw en Visscherij ingevolge de dlstributiewet 1939 betreffende de dis tributie van bouillonblokjes, aroma's e.d. Bouillontabletten, bouillonblikjes, bouillonkorrels, bouillonpoeder en bouillonpasta in den zin van het vleeschextractenbesluit, extracttablet ten, extractblokjes, extractkorrels, extractpoeder, extractpasta, soepta bletten,* soepblokjes, soepkorrels, soeppoeder, soeppasta, soep gedroogd of soep in drogen vorm, justabletten» jusblokjes, juskorrels, juspoeder, jus- pasta, vloeibare jus. spiisaroma, soeparoma, spijs- en soeparoma, plantenextract, pikante saus. ketch up en gedroogde soepgroente, zoo mede alle producten, welke kunnen dienen of welke zouden kunnen worden gebruikt ter vergrooting van olie-, vet- of botervolume of ter vervanging van olie, vet, boter, bo tersaus, room, slasaus of mayon- naise, alsmede theesurrogaten, zoomede alle producten, welke kunnen dienen of welke zouden kunnen worden gebruikt om op thee of theesurrogaat gelijkende dranken te bereiden, worden aangewe% zen als distributiegoederen in den zin van artikel 4 van de distributieVel 1939. De boterbonnen 13 en 17. Zij kunnen geruild worden tegen rantsoenbonnen. 's-GRAVENHAGE. 8 Mei Aangezien de geldigheidsduur van de bonnen ..boter 13 a „13 b boter", „boter 17 a" en „17 b boter" in tegenstelling met hetgeen in de bonnenlüst is vermeld, op Maandag 10 Mei a s. afloopt en de mogelijkheid be staal. dat nog niet alle verbrui kers op deze bonnen boter, mar garine. rundvet of bak- en braad vet hebben kunnen verkrijgen, kunnen zij. die genoerride bonnen nog in hun bezit hebben, deze van Dinsdag 11 tot en met Za terdag 15 Mei a.s. bij de plaat selijke distributiediensten inwis selen tegen rantsoenbonnen voor boter, welke zooals bekend een onbeperkten geldigheidsduur hebben. VERHOOGD MELKRANTSOEN VOOR KINDEREN EN JEUGDIGE PERSONEN. 's-GRAVENHAGE. 8 Mei. De melkleveranties in den land bouw zijn weer zoodanig, dat met in gang van Maandag 10 Mei a.s. gere kend kan worden op een verhooging der mclkrantsoenen voor kinderen en jeugdige personen. VERDUISTER GOED. Deze week van 21.305.45 uur. Maan op 10.40, onder 2.34. 12 Mei: Eerste kwartier. DERDE WINTERHULPLOTERIJ LOOPT VAN STAPEL. Ternauwernood is de tweede loterij van Winterhulp Nederland ten einde (de laatste 70 premies van f 100 zijn getrokken) of de nieuwe, derde lo terij, staat reeds klaar om van stapel te loopen. A.s. Zaterdag, 15 Mei, des namiddags om 1 uur, zal door het ge heele land de verkoop beginnen van de loten, welke, evenals de vorige maal, in zes series, ieder van een millioen stuks, zullen worden uitge geven. VOOR DUIZENDEN GULDENS AAN GOEDEREN IN BESLAG GENOMEN. In een étagewoning boven de zaak van den manufaeturier N. Groot, op den hoek van de Govert Flinckstraat te Amsterdam, zijn groote voorraden goederen in be slag genomen. Het was ter oore van de priisbe- heersching gekomen, dat deze han delaar op groote schaal onregelma tigheden beging bij den verkoop van textiel. Groot verkocht tegen te hoogen prijs kousen van 2.49 voor tien gulden per paar, overhem den van 3.50 voor 15 gulden, in één geval zelfs voor 35 gulden al les zonder punten. Hij ruilde goede ren voor boter, paling, slaolie e.d. en kocht en verkocht coupures en textielpunten bij tienduizenden. Slechts aan bepaalde klanten ver kocht hij, echter zonder punten te willen aannemen. Zij moesten even wel voor eiken punt 25 cent bijbe talen. De prijsbeheersching draagt er nu zorg voor, dat de in beslag genomen, goederen in distributie worden ge bracht. DE „KONING DER ZIGEUNERS" BEGRAVEN. Zaterdagmiddag is te Nijmegen het stoffelijk overschot ter aarde be steld van den 79-jarigen J. W. Fran- zen, den oudsten zigeuner van Ne derland, die erkend werd als „Ko ning der zigeuners." Hij werd op 22 Mei 1864 te Pogentia, in Hongarije, geboren. De laatste jaren was hii te Nijmegen gevestigd als musicus en paardenhandelaar. Hii was vader van 22 kinderen, waarvan er nog 16 in leven zijn. Rijksminister dr. Goebbel* heeft deece degen een eeo eental Inwoner* vaa Berlijn, waeronder ook leden ven het Dultichc Roode Krul*. N-S. V.-s uscers, leden der weermacht, der H.J. en van de Pertfi wegens hun dapperen iniet tijdens den longsten Brltsch-AmerlJ' luanschen terreuraanval op de Rijks hoofdstad het Oorlogsverdlenstekruis uitgereikt Otb(s-Ho!land-Pax m

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1