NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Strijd ten zuiden van Bizerta gestaakt. Oproep van Hitier voor het Duitsche Roode Kruis. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 441 (2 lijnen). Postrekening 66189. DINSDAG 11 MEI 1943. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang No. 108. 2 pagina's. Hoofdredacteur- A. R. JONKER, Alkmaar. In andere sectoren duren de gevechten voort. Sóvjet-doorbraakpogingen aan den Koeban verijdeld. Uit het Hoofdkwartier van den Füh- .rer, 10 Mei.Het opperbevel van de Weermacht maakt bekend: Aan liet bruggehoofd van den Koeban werden ook gisteren door braakpogingen van de Sovjets onder zware verliezen voor den vijand veredeld. Deze pogingen werden on dernomen met sterke strijdkrachten na hevige voorbereiding door de artillerie, alsmede met krachtige on dersteuning van pantserwagens en vliegtuigen. Aan de overige deelen van het Ooste lijke front slechts hier en daar ge vechtshandelingen van plaatselijke be- teekenis. Formaties gevechtsvliegtuigen van de lucttmacht grepen voortdurend in de afweergevechten van het leger aan het Koeban bruggehoofd in en ver nietigden in de wateren van Temrjuk een groot aantal landingsbooten van den vijand. In andere sectoren van het front waren zware luchtaanvallen ge richt op steunpunten voor den aanvoer, uit troepen bestaande doelen en spoor wegtransporten. In de wateren van het hooge Noorden brachten snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen een vijandelijk koopvaardijschip van middelbare ton nage tot zinken". In luchtgevechten en door afweergeschut werden gisteren 41 Sovjetvliegtuigen neergeschoten. Vier eigen vliegtuigen worden vermist. In het gebied ten Zuitden van Bi zerta stelde de vijand nieuwe stcrK superieure pantserstrijdkrachten, ondersteund door sterke formaties vliegtuigen, tegen onze tot de laat ste patroon strijdende troepen op. Na het verschieten van de laatste munitie werd de heldhaftige tegen stand van onze dappere soldaten ge staakt. In het gebied ten Z.O. van Tunis en in den Zuidelijken sector van het front duren de verbitterde afweergevechten voort. Herhaalde zware aanvallen van den vijand werden onder verliezen afgeslagen. Een nachtelijke aanval, door zware Duitsche gevechtsvliegtuigen op het havengebied van Bone veroorzaak te groote branden in opslagplaatsen en op schepen. Bij aanvallen van vijandelijke lucht strijdkrachten op Sicilië vernietigden Duitsche en Italiaansche v jagers en luchtdoelartillerie, twintig Britsch-Ame- rikaansche vliegtuigen. In luchtgevech ten gingen drie eigen toestellen ver loren. Ten Z.O. van Tunis wordt nog stand gehouden. Omtrent de militaire situatie in Tu nis verneemt men van bevoegde Duit sche zijde, dat het heldhaftige verzet van de Duitsch-Italiaansche troepen tusschen Bizerta en Tunis als gevolg van het massale optreden der Engelsch- Amerikaansche slx-ijdkrachten thans de finitief gebroken is. De Duitsch-Italiaansche wapenbroe ders hebben hier tot aan de laatste patroon weerstand geboden. Thans houdt nog slechts een vrij groote Duitsch-Italiaansche gevechtsgroep stand in het gebied ten Z. (X van -Tu nis. Haar frontlinie verloopt in den vorm van een grooten driehoek van'*het N. O. kustgebied tot aan de bergstreek van Zaghuan, dan verder langs de oude stellingen van het Z.-front tot aan de kust van Enfidaville. Voor de zen grooten driehoek uit bevinden zich nog eenige gevechtsklare egelstellingen en beweeglijke nesten van verzet, die voortdurend den vijand verbeten weer stand bieden. Zoo vonden Zondag in den loop van den dag vrij hevige ge vechten plaats om den bergkam van de Djebel Asjkar in de streek van Ferryville. Bovendien werd ook bij Tebourba in bergstellingen met succes tegen den opdringenden vijand gestre den. Hetzelfde was het geval aan den O.-rand van de vlakte van Tunis. Hier piobeerden de Britten met sterke pant- serstrijdkrachlen door te dringen, waar bij 34 pantserwagens konden worden vernietigd. Opmerkelijk is, dat ook de Duitsche luchtmacht nog altijd in den strijd te land ingrijpt. DE POSITIE IN TUNESIE. In militaire kringen te Berlijn schetste men heden den militairen toestand in Tunesië aLs volgt: Het front loopt thans nog slechts over een afstand van 50 K.M, zuid oostelijk van Tunis naar een punt ten noorden van Enfidaville. De DuitschItaliaansche stellingen, die als het ware een grendel vormen voor het er achter* gelegen schier eiland Bon, steunen op een uitge- strekten bergrug. De diepte van deze stellingen is nog steeds ongeveer 50 K.M. Alle aanvallen heeft men tot dusver kunnen afslaan en men wijst er op. dat ook hier evenals bij Bizerta, tot de laatste patroon gevochten zal worden. De Duitsche en Ttaliaansche troepen zijn thans geheel oo zichzelf aangewezen en ontvangen geen ondersteuning uit Europa meer. Massale luchtaanvallen op Italiaansche steden. Aan het Italiaansche weermacht- bericht ontleenen wij: Palermo, Marsala. Messina, Reggio di Calabria, Licate en Pantellaria werden gebombardeerd door massale formaties viermotorige bommenwer- ners. die zware schade aanrichtten te Palermo en minder zware schade in de andere plaatsen. Men is bezig het aantal slachtoffers vast te stellen. 21 aanvallende vliegtuigen werden neer geschoten, waarvan 8 door onze ja gers. 7 door Duitsche jagers en 6 door batterijen luchtdoelgeschut. AMERIKANEN BOMBARDEEREN KANTON. Zeven Amerikaansche vliegtuigen, waarvan de basis gelegen is in het China van Tsjoengking, hebben de stad Kanton gebombardeerd. Zij lie ten hun bommen uitsluitend vallen op woonwijken en verwondden en doodden vele burgers door machine- geweervuur. Bij het begin van het vierde Kriegs- hilfswerk voor het Duitsche Roode Kruis heeft de Führer uit het hoofdkwartier onderstaanden oproep tot het Duitsche volk gericht Volk van Duitschland! Weer ligt een winter achter ons, die aan onze soldaten de hevigste gevechten te strijden en de zwaarste belastingen tc dragen gaf, en weer is het de verdienste van deze mannen in het Oosten, dat een crisis met succes werd overwonnen, waaraan elke andere weermacht ter we reld te gronde zou zijn gegaan. Hoe zwaar de lichamelijke en physieke eischen zijn geweest, die aan hen gesteld werden, kan het vaderland niet besef fen. Zoo is het alleen aan hun heldhaf tigheid te danken, dat tenslotte de stormloop van den vijand niet alleen tot staan gebracht, doch in zeer hevige ge vechten teruggeworpen kon worden. Ook aan het Duitsche vaderland wor den wat betreft de arbeidsmobilisatie .en offervaardigheid zware eischen ge steld. En toch verzinken al Uwe offers in het niet vergeleken bij de ontberin gen en het lijden, die onze soldaten nu voor den tweeden keer in het Oosten moesten doormaken. Dergelijke presta ties zijn echter alleen maar mogelijk door de liefde voor het eigen volk, dat gered en voor het eigen land, dat voor de verschrikkingen van den oorlog ge spaard moet worden. Want het is het Duitsche volk, het zijn zijn vrouwen en kinderen waarvoor onze mannen steeds weer aan alle fronten in de geweldige worsteling hun leven op het spel zet ten. Doch ook het Duitsche vaderland is dapper geworden. Ook in Uwe steden, marktplaatsen en dorpen is de oorlog gekomen. Toch zijn al Uwe ontberingen en offers niet te vergelijken met de bo- venmenschelijke hardheden, waaronder onze soldaten aan de verschillende fron ten, in het bijzonder echter in het Oos ten moeten strijden. Het is derhalve een eereschuld en een plicht van het vader land hun te toonen, dat U bij al hetgeen ge doorstaat, geen seconde Uwe soldaten aan het front vergeet, dat gij vooral niets zult nalaten wat geschikt is om de wonden van Uwe strijders te heelen en door het ten toon spreiden van een gemeenschappelijke» offerzin" de natio- naal-socialistische Duitsche volksge meenschap ook practisch tè versterken. Ik roep daarom het Duitsche volk voor den vierden keer op in het Kriegshilfs- werk voor het Duitsche roode kruis zijn gemeenschappelijken bond van offer vaardigheid te vernieuwen om zoodoen de aan onze soldaten den dank te be tuigen, dien zij meer dan rijkelijk ver dienen, evenals echter de Duitscher als soldaat in dezen winter zichzelf over troffen heeft, zoo verwacht ik, dat ook het vaderland in het nieuwe Kriegshilfs- werk van het roode kruis zichzelf zal overtreffen. Keuringen voor Waffen-S.S., het Legioen en de Landwacht. Nederlanders van Arisch bloed, in den leeftijd van 1745 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed 'ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, ten einde gekeurd te worden. Bij dc onderzoekingen worden ook al le gevraagde inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging der fami lieleden, duur der opleiding, extra le vensmiddelen voor de familieleden enz. De aandacht wordt er op gevestigd, dat voor_de Vrijwilligers, die om be paalde redenen in Nederland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst tc doen bij de Landwacht Neder land of bij het Wachtbataljon in Amers foort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger- maansche-S.S. in Nederland willen toe treden. 12.5.43 8—15 u. Breda, Restaurant Mo dern, Markt. 13.5.43 8—15 u. Goes, Café Centraal. 14.5.43 8—15 u. Den Bosch, Hotel „Noord-Brabant", Markt 45. 15.5.43 8—15 u. Venlo, Deutsches Haus Egmondstraat 16. 16.5.43 815 u. Arnhem, Café Royal. 17.5.43 8-15 u. Hengelo, Café Modern, Spoorstraat 18. 18.5.43 8—15 u. Zwolle, Hotel Gijtcn- beek. 19.5.43 8—15 u. Groningen. Concert huis, Poelestraat. Bij onze vrijwilligers. Met een gramofoonplaatje korten de SS* kanonniers zich den tijd SS PK Zscb&ckel-O-H-P m 20.5.43 8—15 u. Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedslraat. 21.5.43 8—15 u. Amsterdam, School, Iepenweg 13. 22 5.43 8—15 u. Utrecht, N.V.-Huis, Oudegracht 245. 23.5.43 8—15 u. Amersfoort, Pol. Durchgangsleger, Leusderweg. 24.5.43 8—15 u. Den Haag, Café „Den Hout", Bezqidenhoulscheweg. In de diergaarde Blijdorp te Rotterdam i> dezer dagen een ponnyveuten geboren De moeder mer haar k|nd. Het diertje, dat niet grooter is d3n een öinken bond, wordt door zijn oppasser goed verzorgd CNF-Hof-Pax m Spanje's politiek jnveranderd. Rede van Franco. Generaal Franco heeft een rede gehouden voor de vertegenwoordigers der stad Almeria. waarin hij o.a'. zeide: ..De geestdrift, die ik overal op mijn reis door het zuiden van Spanje bij onze werklieden en onze jeugd aan tref. is een getuigenis van de nauwe verbondenheid tusschen het volk en ziin staatshoofd. Deze geestdrift vormt het antwoord op den haat van hen. die de kerken verwoest, de huizen leeggeplunderd, de kunstschatten gesto len en via de communistische pers en de vrijmetselaarsloge Spanje hun vuil in het gelaat gesmeten hebben. De Spaansche politiek wordt gedra gen door de drie begrippen: God. Va derland en Rechtvaardigheid. In de buitenlandsche politiek eisQbt Spanie de plaats, waar het recht óp heeft krachtens ziin geschiedenis, ziin diensten aan de menschheid en zijn beteekenis. Deze buitenlandsche po litiek is van den eersten dag der nationale beweging af niet veranderd Vervolgens wees de Caudillo er op. dat het communisme er. op wacht, den verschrikkelijken oogst binnen te halen van het zaad van haat en wraak. Het wacht er op. om zich als een hongerig beest te storten óp de Europeesche beschaving en alles te verwoesten wat Spanje lief en heilig is. Het nationale Spanje staat hecht, eensgezind en sterk te midden van den strijd der volkeren, ten einde het hoofd te bieden aan alles wat het lot nog aan beproevingen voor het Spaansche volk in ziin schoot heeft. vrede Duitschland ^al geen sluiten. In bevoegde Duitsche kringen wordt ten aanzien van- de door Franco ont wikkelde denkbeelden over de doelma tigheid van een vredessluiting ver klaard, dat door Duitschland en zijn bondgenooten de strijd tegen het Bol sjewisme en tegen hen, die Europa aan het Bolsjewisme willen uitleveren en verkoopen, zonder- compromis wordt voortgezet. De inzichten, die 't geval Katyn heeft opgeleverd, kunnen Duitschland en zijn vrienden in deze vastberadenheid slechts versterken. DIVISIE POOLSCHE VRIJWILLIGERS IN HET ROODE LEGER. BERLIJN. 10 Mei. - In de contro verse over de Poolsch—Russische be trekkingen valt een novum op te merken, nl. de door Moskou aange kondigde opstelling eener divisie Poolsche vrijwilligers, die in de ge lederen van het Roode Leger zal strijden. De Poolsche wegbereidster van Moskou Wasilefska heeft daartoe reeds een oproep uitgevaardigd. Te Berlijn wordt dit feit geken merkt als een nieuw middel der bolsjewistische infiltratie. De z.g. Poolsche divisie beteekent niets an ders dan de voortroep van het Roode Leger voor een door Moskou begeerd en oogeëischt land. In dit verband wordt in Berlljn- sche politieke kringen ook aandacht opschonken aan het feit, dat thans te Moskou een Pan-Slavisch congres gehouden wordt, dat - een geluk- wenschtelegram gezonden 'heeft aan President Roosevelt. Daarin komt naar de meening van deze kringen tot uiting, dat Moskou van het be ginsel uitgaat, de instemming van Roosevelt te hebben met de Bolsje wistische expansie over groote dee len van het Europeesche continent. BESTRIJDING VAN DE ZWARTE PEST IN CHINA. Uit Peking wordt aan het agent schap „Transalpine" gemeld: Na onderzoekingen die twee en een half jaar duurden, en tijdens welke specialisten van dertien verschillen de landen, hoofdzakelijk Italiaan sche en Duitsche, werden geraad pleegd, heeft de sectie voor genees kundige onderzoeking van het Ja- pansche leger in China een speci fieke remedie gevonden tegen de zwarte pest, welke dikwijls Noord- China teistert STIJGING DER AMERIKAANSCHE STAATSSCHULDEN. De stijging der Amerikaansche staatsschulden wordt voor het loo- pende begrootingsjaar volgens be richten uit New York geraamd op 62 milliard dollar. In .het volgende be grootingsjaar dat begin Juli a.s. be gint wordt een verdere stijging van de staatsschulden verwacht van 76 milliard dollar, waardoor de totale Amerikaansche Staatsschuld zal stij gen tot 211 milliard doljar. DE RADIOUITZENDING VERLENGD. De persdienst van den Nederland- schen Omroep deelt -mede. dat de Hilversumsche zenders van Zaterdag i.1. af in plaats van om 21.15 uur om 22.15 uur sluiten. OPLEIDING RECHERCHE, Wij vestigen de aandacht op een ln dit nummer voorkomende officleele pu blicatie over de opleiding van inspec teurs en rechercheurs bij dc Ncderland- sché politie. Extra rantsoen taptemelk. Voor personen van 4 t. en m. 20 jaar. De Secr.-Gen. van het Dep. van Landbouw en Visscherij maakt bekend, dat gedurende het tijdvak van Maan dag 10 Mei tot en met Zaterdag 15 Mei voor personen van 4 tot en met 20 jaar een extra^rantsoen a 13/t liter karne melk of taptemelk beschikbaar zal wor den gesteld, en wel op de met 2-22 Re serve en 3-22 Reserve gemerkte bon nen van de bonkaart voor voedingsmid delen. Het is echter waarschijnlijk, dat vele leveranciers slechts in staat zul len zijn karnemelk op deze bonnen te verstrekken. In dit geval dient men hiermede genoegen te nemen. BEZITTERS VAN „AUSWEIS" VRIJGESTELD VAN TEWERK STELLING ELDERS. Moeten zich wel aanmelden. In verband met den aanmeldings plicht voor den arbeidsinzet deelt men ons van bevoegde zijde mede, dat zij, die in het bezit zijn van een Ausweis, uitgereikt ter voorkoming van tewerkstelling elders, weliswaar niet ontheven zijn van den aanmel dingsplicht, doch op vertoon van de zen „Ausweis" zullen worden vrijge steld van tewerkstelling in Duitsch land. Benoemingen door* ir. Mussert. 's-GRAVENHAGE. 10 Mei. - Het kabinet van den Leider deelt mede: Besluit no. 6: Door mij worden benoemd tot mijn adviseurs de leden der N.S.B.: F. D. Brands, Al C. Houdijk, Dr. L. P. Krant*, Ing. W. Th. de Lestrieux- Hèndrichs, H. C. van Maasdijk, J. Robertson. mr. R. N. de Ruyter van Steveninck, mr. W. de Rijke. met ingang van 11 Mei 1943. 's-Gravenhage, 8 Mei 1943, w.g.: Mussert. Besluit no. 7. Door mij wordt benoemd tot mijn adviseur: Prof. Dr. H. Visscher te Nijmegen, met ingang van 11 Mei '43. 's-Gr3verihage, 8 Mei 1943, w.g.: Mussert. Bijzonderheden omtrent de be noemden: F. D. Brands, plv.v. Leider van het Vervoersfront, lid van de Raad van Volkshuishouding. Leider hoofdgroep Verkeer. 'Stationsweg. Den Haag. A. C. Houdijk, bijzonder gevolmachtigde van den Rijkscommissaris voor de Noord-Oostpolder, Rijswijk. Dr. L. P. Krantz, lid Raad van Bedrijfsleven, lid Raad van Volkshuishouding, enz. Leiden. Ing. W. Th. de I estrieux- Hendrichs. lid Raad van Volkshuis houding. H. C. van Maasdijk. Presi dent Ned. Duitsche Kultuprgemeen- schap, lid van Raad van Bedrijfs leven, lid Raad Volkshuishouding. J. Robertson. lid van Raad Volkshuis houding. Directeur-Secretaris Neder landsche Bank. G. J. Ruiter, Direc teur-Generaal van den Landbouw. Regeerings-Commissaris Bodempro ductie. Mr. R. N. de Ruyter van Steveninck, Burgemeester van Lei den. Mr. W. de Ki.ike, Procureur- Generaal te Arnhero. Prof. Dr. H. Visscher. oud-hoooigeraar te Nijme gen, oud lid Tweede Kamer. TREKKING LOTERIJ STICHTING GEZINS- EN JEUGDZORG. Gistermiddag heeft op het hoofd kwartier der N.S.B. te Utrecht de trekking plaats gehad van den hoofd prijs uit de loterij ten bate van de stichting Gezins- en Jeugdzorg. Een 30-tal van de 72 prijswinnaars was in de vergaderzaal in het ge bouw van de hoofdafdeeling finan cien bijeengekomen, verwelkomd door den gemachtigde van den Lei der, den heer van Bilderbeek. Om kwart over twee betrad de Leider de kleine zaal, dóór de aanwezigen met een hartelijk „hou zee" begroet. Na dat Mussert zich met elk der prijs winnaars een kort oogehblik had on derhouden, trok een jeugdstormster van de afdeeling financien uit een groote schaal den hoofdprijs. De ge lukkige winnaar was de heer J. M. de Coninck, uil Goes, wiens nummer 151882 was. De Leider wenschte hem persoonlijk van harte geluk en sprak toen de aanwezigen nog even kort toe. Hij weês erop, dat ons volk thans in grooten nood verkeert, maar dank zij ons godsvertrouwen, staat het voor ons vast. dat alles eens ten goed» zal keeren. Dat de Führer mii als Leider van het Nederlandsche volk heeft aangewezen, aldus Mus sert. is het beste bewijs, dat hij een Nederlandsch volk erkent. Miin taak zal het zijn. om na den oorlog ons volk in goede harmonie te doen pas sen naast andere Germaansche vol keren. Tengevolge van de bestaande stand rechtbepalingen. zoo besloot de Lei der ziin toespraak, zal het niet moge lijk zijn, den avond van mijn ver- iaardag te vieren in den kring, waar thans de hoofdprijs gevallen is, doch zoodra wii weer onder normale om standigheden leven, zal ik naar Goes gaan. Hierna waren de prijswinnaars do gasten van het hoofdkwartier. Zii zouden heden in Utrecht vertoeven om van nabij getuige te zijn van de "eriaardagfeestiviteiten van hun Leider. De bankbiljetten van f500.- en 11000.-. In een mededeeling van de Vereeni- ging voor deh Effectenhandel van 23 Maart 1943 werden de richtlijnen bekend gemaakt voor de credletregeling, welke in geval van liquiditeitsmoeilijkheden, door de inlevering van bankbiljetten ontstaan, toegepast dienen te worden door de leden van de bedrijfsgroep han delsbanken, de bedrijfsgroep landbouw- credietbanken en de Vereeniging yoor den Effectenhandel (bedrijfsgroep effec tenhandel). Hierbij werd medegedeeld, dat, wanneer uit de afrekening van den fiscus blijkt dat de cliënt geheel bona fide was, de staat de door het lid in re kening gebrachte rente en provisie aan den credietnemer zal terugbetalen. De hoofdgroep banken deelt thans me de, dat, wanneer een credietnemer, die door den fiscus in het bezit is gesteld van de tegenwaarde der ingeleverde bankbiljetten en het crediet daarmbde heeft afgelost, op vergoeding door den staat van deze rente en provisie aan spraak maakt, de volgende procedure dient te worden gevolgd: 1. de credietnemer richt een schrifte lijk verzoek tot vergoeding der rente en provisie aan den wnd. secretaris-gene raal van het departement van financiën en stelt dit verzoekschritf binnen 14 da gen na den datum, waarop hem d«i te genwaarde der bankbiljetten ter be schikking werd gesteld, ,ter hand aan het lid, dat hem het crediet verschafte. 2. Het lid stelt op het request een ver klaring zijnerzijds, volgens welke het bedrag, dat als vergoeding van den staat wordt verlangd, gelijk is aan de som van de rente en provisie, welke het lid, den verzoeker uit hoofd van het crediet in rekening heeft gebracht. 3. Het lid zendt het verzoekschrift vervolgens, voorzien van zijn verklaring als sub 2 vermeld, aan het secretariaat van de hoofdgroep banken, Beursplein 5, Amslerdam-C. De hoofdgroep banken zendt dit ver zoekschrift door aan het departement van financiën, afdeeling geldwezen, van waar de betaalbaarstelling zal worden bevorderd. VERDUISTER GOED Deze week van 21.305.45 uur. Maan op 11.37, onder 3.06. 12 Mei: Eerste kwartier. TOL TE GRAFT WORDT OPGEHTE VEN- De burgemeester van Graft, heeft besloten den tol in zijn gemeente op to heffen. Zaterdag 15 Mei a.s. zullen de weg gebruikers voor de laatste maal hun beurs moeten openen, willen zij het verkeersobstakel passeeren. De tol da teert van het jaar 1852, 'oor enkele Jaren, toen een veearts uit de Rijp den tol had gepacht, is deze ook opgehouden geweest. Moge hij nu voor goed verdwijnen. De politie te Delft heeft Zaterdag lciaar een geheim© jeneverstokerij .ont dekt. Installatie en voorraad werden in beslag genomen, terwijl tegen den ei genaar procesverbaal is opgemaakt. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Bij Musseri's verjaardag rR. A. A. MUSSERT, de Leider van 1 het Nederlandsche Volk en van de Nationaal-Socialistische Beweging der Nederlanden, wordt heden 49 jaar. Met het oog op de ernstige om standigheden waarin ons land thans verkeert, zal van dien verjaardag zoo weinig mogelijk notitie worden genomen. Slechts voor zijn geestver wanten zal er op dien dag gelegen heid zijn hem persoonlijk hunne ge- lukwenschen aan te bieden. Sinds zijn vorigen .verjaardag is er in ons land veel gebeurd. Van groote beteekenis is vooral de oprichting van de Secretarie van Staat en de benoeming van een "reeks Gemach tigden voor Staats- en andere aan gelegenheden. Daarmede is een regelmatig over leg tusschen Mussert en de Duitsche bezettingsoverheid verkregen in be stuursaangelegenheden. Sedert December 1942 is Mussert niet meer alleen de Leider van de N.S.B. der Nederlanden, maar tevens Leider van het Nederlandsche volk. Men moge daarvan nog niet veel bemerkt hebben, maar dat is slechts een gevolg van de omstandigheden. Het besluit van Hitier, den oorlog nu totaal te gaan voeren en daarin ook het Nederlandsche volk te be trekken, heeft voor Mussert nieuwe plichten en lasten met zich gebracht, en de noodzaak veel in stilte op te bouwen. Maar, zooals Max Blokzijl gister in zijn radiopraatje zeide, men zal bemerkt hebben, dat er met Mussert een pleiter voor de belangen der gemeenschap op de bres staat en dat er Bergen van werk worden ver zet. Over den persoon van den Lei der zegt Blokzijl voorts, dat Mus sert in verloop van jaren een gerou tineerd spreker is geworden en dat zijn artikelen in %Volk en Vader land" door zeer velen worden gelezen. Van mijn beroepsstandpunt, uit aldus Blokzijl mag ik als jour nalist wel zeggen, dat. Mussert, ware hij niet ingenieur en later volksleider geworden, een onzer beste en meest, gelezen publicisten zou zijn geworden. Blokzijl wijst er ten slotte op, dat een Hitier en een Mussolini uit eigen roeping naar voren kwamen toen de karren van Duitschland en van Italië zichtbaar van den weg -waren afge komen en zich achter het' stuur zet ten, toen hun aanhang sterk genoeg geworden was 'om de staartskarren uit de modder te helpen duwen. Zoo zegt Blokzijl zou het ook bij ons gegaan zijn, als de Meidagen er niet geweest waren het zij langs parlementair-democratischen weg als Hitier in Duitschland, dan wel door een „marsch naar Den Haag", naar fascistisch voorbeeld, zou Mussert ten slotte daar zijn gekomen waar hij z. i. behoort te staan. Dat een volksminderheid Mussert volgt behoeft, volgens Blokzijl, geen bezwaar te zijn, want het zijn. zegt bij, altijd zulke vastbesloten minder heden geweest, die het rad der. ge schiedenis een fikschen slag wisten verder te draaien. ■SC HAGEN. Witte handel en brave luiden. Dit is nu eens geen verhaaltje van zwarten handel en van slechte men- schen, dat je niet moet lezen, omdat het. toch niet waar is wat de kranten daarover schrijven. Het is een verhaaltje van w t- ten handel en van brave 1 u i d e n op de Schager markt. Zoo van het soort ze vertellen het zelf tegen ieder die maar luiste ren wil dat in den vorigen oorlag een kwart millioen rijker werd, twintig jaar later weer „los" was en zich in dezen frisschen, vroolijken krii^ weer best redt. Omdat het behalve brave lieden ook „gauwe rakkers" zijn Ze *woog ruim achttien pond, de witte voedster, die door een Oud- karspelschen transportarbeider zorg zaam was opgekweekt. De brave luiden, zie boven, waren het er op de Schager markt roerend over eens, dat ze nog nooit zoo n monster hadden behandjeklapt. en dat, wanneer je een pond rekende voor bloed en asem en een pond voor den huid, er zeker altijd nog negen pond vet en zeven pond vleesch aan de bout zat. Konijnen mag je verkoopen: er is geen oormerk te vervalschen en geen veeboekie te verknoeien om er rijk van te worden. Witte handel is het sussen ze het geweten. Dus ging het verder zoo: De transportarbeider beurde zestig gulden en de club der braven keek misprijzend. Dit was te laag. De man van zestig maakte vijf mi nuten later zeventig, maar de club der braven keek opnieuw misprij zend. Dit was nog te laag. De man van zeventig maakte vijf en negentig en de club der braven' bekluifde driftiger zijn zwarte siga ren. Het begon er op te rooien. De man van vijf en negentig zette de witte heerlijkheid te pronk op het perron en verkocht haar prompt drie minuten later aan een Amsterdam- schen drankhandelaar, die „uitver kocht" op ziin ruit heeft staan. Voor drie kruilcen-van-elken-dag- één-glaasje. De man van de drie-kruiken-van- ellcen-dag-één glaasje deed ze in den trein over voor éénhonderd en vijf en zestig gulden. Toen daverde een tweedeklascoupé van de overwinningskreten der ruim schoots tevredengestelde club der brave handenklappers. Aan de eer was voldaan; bijna driemaal over den kop, dat konijn. p Negen pond vet en zeven pond vleesch maakt zestien pond samen en dat is volgens Bartjes een tientje oer pond ongeveer. Een maand langer met de vleesch- kaart? Me zorg. Ik eet konijnenbout. Van een tientje per pond. Eén maand langer met den boter bon? Me zorg. Ik bak mijn aardappeltjes in koniinenvet. Ook van een tientje per pond. TTit den witten hande1 Éérlijk gekocht Waar gaan we heen met zulke brave luiden, gij en ik, die het "/.on der zooveel tientjes moeten stellen? Geeft ze geen kans meer! De jeugd heeft er immer véél ver maak in gevonden, aanplakborden te beschadigen en de aangebrachte me- dedeelingen af te scheuren of onlees baar te maken. Vroeger was het risico hoogstens een draai om de ooren van een toevallig passeerenden dienaar van den H. Hermandad de burgers geloofden het meestal wel. Thans loopen anderen gevaar ernstig te moeten boeten, voor bet geen in vele gevallen onnaden kendheid is. Het is ons opgevallen dat de plak borden van den polder beschermd zijn door een „harnas" van kippen gaas. Het verdient o.i. aanbeveling ook de gemeentelijke aanplakborden op een dusdanige wijze voor scheur- grage handen te vrijwaren. Het kan veel onaangenaamheden voorko men. BELANGEN DER NIMRODS WORDEN NIET VERGETEN. Al hebben de meesten tegenwoor dig niet de. beschikking over hun ge- weren, de belangen der Nimrods, onze jagers, worden niet vergeten. Naar wij vernemen is de streekjager- meester, de heer-. Van Kuipers, druk bezig met de irfdeeling der jacht- schappen, welke over het groote aan tal polders in onze omgeving worden verdeeld. Dit is geen sinecure, wan neer men bedenkt dat de zaak ook „jachttechnisch" in orde moet zijn, zoodat het geen kwestie van het domme potlood is. Het zal dan ook nog wel eenige maanden duren, voor d rayons kunnen worden toegewe zen. Gelijk bekend hebben de ,„oude" jagers, in ons gebied een twintigtal, ook de oudste rechten. Do.gn zij daar van afstand dan komen anderen aan bod. NOG TE KLEIN EN TE Hoewel onze jeugd tegenwoordig gauw oud is en het inderdaad wel eens niet meevalt, den juisten ouderdom op het eerste gezicht te taxeeren, valt het op. dat zich de laatste Zondagen in de bioscoop en de gelegenheid, waar nog van een strijkje valt te genieten, personen bevinden, die kennelijk onder de maat ziin en zich dus volgens de thans geldende bepalingen daar niet mogen bevinden. Naar wij vernemen zal de politie nog strenger maatre gelen nemen om hieraan een einde te maken. Men zij dus gewaarschuwd. TAFELTENNISTOURNOOI TE DEN HELDER. Aan de tafeltenniswedstrijden, die Zondag j.1. te Den Helder werden gehouden .werd ook deelgenomen door enkele Schagenaren, die daar uitstekende successen wisten te be halen. Mevr. Room Schagen, van T.T.V, Lycurgus, wist het kampioenschap dames 3e klaasse te winnen. Mej. R. Prins, Schagen, van S.T, T.CV won het kampioenschap nieu welingen dames. Het gemengd dubbelspel ten slotte werd gewonnen door mevr! Room en den heer Th. de Weger, beiden van T.T.V. Lycurgus. „Staatsschauspieler" Heinrldb George, intendant van het Schiller theater te Berlijn," zal eind Mei in het Deutsches Theater te 's-Gravenhafls enkele .gastvoortsellingen geven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1