NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Onze trouw geschraagd door het vaste geloof in de overwinning. Zware gevechten ten Z.-O. van Tunis. OPROEP 7!oo verjaarde de Zeeridders-Koning. Uitgave: •agblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schaker editie: Schaden: Laan 201. Telefoon 44-1 (2 lijnen). Postrekening 66189. WOENSDAG 12 MEI 1943. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang No. 109. 2 pagina's. Hoofdredacteur- A. R. JONKER. Alkmaar. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. Bü contract binnen een jaar te gebruiken belang- rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. De 49sfe verjaardag van Musserf. Beweging betuigde haar aanhankelijkheid. UTRECHT, 11 Mei. Hoewel op verzoek van den Leider der N.S.B. de viering van zijn 49sten verjaardag In verband met de tijdsomstandighe den geen uitbundig karakter droeg en beperkt bleef tot enkele interne samenkomsten, was de stemming in de oohtendbijeenkomst in de groote zaal van den Utrecbtsche Stads schouwburg allerhartelijkst. Nadat de Leider, vergezeld van me vrouw Mussert, en begeleid door den Secr.-Gen. der beweging, Ir. Huygen, de zaal betreden had, herinnerde Ir. Huygen eraan dat het de eerste keer ls, dat Mussert zijn geboortedag her denkt als Leider van het Nederland- sche volk. Gij, Leider, neemt daarbij weer den zwaarsten last op uw schou ders. Naar de woorden van den Rijks commissaris. op 31 December van het vorige jaar i gesproken, zult gij het zijn, en gij alleen, die, wanneer de tijd daartoe gekomqpi is, door den Führer zal worden geroepen om, voordat de nieuwe ordening In Europa zal worden doorgevoerd, met hem te bespreken welke plaats on,s volk zal gaan inne men. De historie heeft ons, door den oor log, in zeer moeilijke omstandigheden Sebracht. Ons ontbreken de mogenjkhe- en, om de nationaal-sociatlstische re volutie, door te voeren op een wijze die in overeenstemming is mét onzen ontembaren wil om de overwinning te behalen. Wij onderschatten de bezwaren van den huidigen toestand geenszins. Wij verhelen ons niet dat er bij enkelin- Sen twijfel is onstaan aan den goe- en afloop van dezen strijd, zelfs onr der degenen, die, geplaatst op verant woordelijke posten, onder alle omstan digheden ohwrikbaar uitdrukking zou den moeten geven aan hun vertrouwen in de toekomst. Zij hebben een verkeer de, een onvolledige opvatting van het begrip „trouw". Onze trouw wordt geschraagd door de wetenschap en door het vaste ge loof, dat wij overwinnen zullen, wat ons ook persoonlijk overkome. On/.e trouw aan u, Leider, is trouw aan het Nederlandsche volk waarvoor gij al tijd op den bres hebt gestaan. Onze trouw is trouw aan Nederland en aan het nieuwe Europa, trouw aan den Germaanschen Führer Adolf Hitier. Dit besef zullen wij behouden, ook onder de grootste beproevingen. De le den der beweging moeten beseffen, dat er drie dingen noodig zijn om de uit eindelijke overwinning te bereiken. In de eerste plaats taai volhouden en een gestaag volbrengen van de zware en moeilijke plichten, die ons door het lot gijn opgelegd, daarna het toonen van een onuitputtelijk geduld en tenslotte maar bovenal, het handhaven van een onbegrensd vertrouwen in den Leider. Ir. Huygen maakte zich de tolk van de geheele beweging met het uitspre ken van den vurigen wensch, dat de voorzienigheid Mussert de kracht en de gezondheid zal geven om zijn histo- rischen arbeid voort te zetten. Als opbrengst van de loterij werd Mussert een bedrag van f 90.000 aange boden ten bate van de stichting Ge- zins- en Jeugdzorg. Dit bedrag zal worden bestemd voor sociaal werk. En dit jaar voor het eerst bood de Bewe ging den Leider ook een persoonlijk cadeau aan in den vorm van een groo te gekleurde stedenatlas uit 1749. De Leider spreekt. Vervolgens sprak Mussert zijn naaste medewerkers in een korte rede toe. Nadat de Leider de historie van de Beweging in vogelvlucht was nagegaan, merkte hij aan het eind van deze be schouwing op, dat met name de laat ste drie jaren zeer moeilijk zijn ge weest. De nationaal-socialist, zoo ver volgde spr. zijn rede, strijdt voor zijn volk en zijn vaderland en waar het in dezen strijd het meest op aankomt, is het karakter en het fatsoen. Wie zoo strijdt, mag inderdaad de volle over tuiging hebben, dat zijn idealen onder alle omstandigheden verwezenlijkt zul len worden. Ieder onzer heeft zijn taak te vervullen en moet dat dqgn voor 100V«. Laat ons hopen, dat ons volk er aan het einde van dit aar beter voor zal staan dan thans. Gij, mijne trouwe medewerkers, kunt het geloof in de overwinning van ons werk behouden, omdat ook Mussert zijn kameraden dankt voor alles, wat zij voor de Bewe ging hebben gedaan. Uw taak voor den komenden tijd zal zwaar zijn, doch altijd nog lichter dan wat de soldaat aan het front moet verzetten. Zoolang de soldata daar staat, hebt ge zeker den plicht uw taak naar behooren te vervullen. Dat hebt gij ook altijd ge daan en daarvoor dank ik u- De middagbij eenkomst. In de middagbijeenkomst, gehou den in de Blauwe zaal van den Stadsschouwburg, waren al diegenen aanwezig, die in aanmerking waren gekomen voor een der eereteekenen „Strijd en offer" of „Dienen en vol harden", benevens de verschillende prijswinnaars van de loterij, gehou den ten bate van gezins- en jeugd zorg en andere genoodigden, zooals met verlof in het vaderland vertoe vende Oostfrontstrijders. De leider en mevrouw Mussert en hun gevolg werden ontvangen met een Krachtig „Houzee". Na een korte rede van den secretaris-gene raal reikte Mussert aan de meest prominente dragers en draagsters van het eereteeken vervolgens het onderscheidingsteeken uit, elk van hen een hartelijk woord van geluk- wenschen toevoegend. In het thans groeiende nieuwe Europa hebben zoo zeide hij o.a. de volkeren el kaar te waardeeren en te respectee ren. Dat kan eerst dan, wanneer die verschillende volkeren hebben ge leerd Europeaan te zijn. Zij, die net eereteeken hebben verdiend, hebben in de eerste plaats hun trouw ge- eenvoudige posten hun plichten ver vuld en niet gevraagd naar eer en roem. Voor hen ig dit eereteeken be stemd. Na aangemaand te hebben, dit teeken waardig en als een een voudig en trouw werker te dragen, zeide de leider: „Uw taak en ver antwoordelijkheid zijn grooter ge worden. Ik weet dat ons leven in dezen tijd moeilijk is, maar ook mijn weg gaat niet over rozen. Laten wil denken aan hen, die hun leven offeren aan het Oostfront. Boven de moeilijkheden van dezen tijd gaat ons geloof in de toekomst (Ap plaus). Ir. Huygen sloot met een kort woord deze samenkomst. In de ambtswoning van den com- missris van de provincie Utrecht, had tot slot van aezen dag een re ceptie plaats, eerst voor de gasten, later voor ieder lid der Beweging. Honderden hebben den leider met zijn verjaardag gelukgewenscht. NEDERLANDERS BI) DE DUITSCHE ZEEMACHT. Inlichtingen over het dienst nemen vao Nederlandsche Vrijwilligers bü de Duitsehe zeemacht geven alle Ortskommandanturen. die tevens een uitvoerige lijst verstrekken, waarop alle hieraan verbonden faciliteiten ■taan vermeld CNF-Pax m Churchill te Washington. De Britsche berichtendienst meldt, dat Churchill te Washington is aan gekomen. Hij werd verwelkomd door president Roosevelt en zal gedurende zijn verblijf te Washington de gast van den president zijn. Churchill wordt vergezeld door militaire en marinedeskundigen van den genera- len staf. Te Washington is volgens den Brit- schen berichtendienst medegedeeld, dat Roosevelt en Churchill een be spreking hebben gehad. De Haagsche recherche heeft twee broertjes gearresteerd. 13 en lo jaar oud. die Zondagmiddag uit een wo ning van kennissen 3000 gulden sta len. Heldenmoed op het Afrikaansche strijdtooneel. Uit het Hoofdkwartier van den Füh rer, 11 Mei. Het opperbevel van de Weermacht maakt bekend: Aan het bruggehoofd van den Koe- ban viel de vijanti gisteren slechts op enkele plaatsen met vrij groote strijd krachten aan. De aanvallen werden ten deele reeds bij den aanvang afgesla gen. Bij de succesvolle afweergevech- ten aan het Koeban-brnggehoofd van 29 April tot 10 Mei werden al leen door troepen van hfet leger De gezondheidstoestand van gen.-veldmaarschalk Rommel. DE FÜHRER VERLEENDE HEM EEN HOOGE ONDERSCHEIDING. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 11 Mei (D N.B.). •Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Toen de Engelschen in October 1942 hun groote offensief tégen de stelling van El Alamein begonnen, bevond generaal-veldmaarschalk Rommel zich in Duitschland. Het lange verblijf in Afrika had tot zoo ernstige nadeeler. voor zijn gezond heid geleid, dat de toen steeds weer uitgestelde medische behandeling niet langer uitgesteld kon worden. Nadat de eerste berichten over den Engelschen aanval waren ontvangen, brak de veldmaarschalk tegen den^ zeer dringenden raad zijner dokto ren in de nauwelijks begonnen kuur af en keerde naar Afrika terug. Na de landing van de Engelsch-Ame- rilcaansche strijdkrachten in Fransch-Noord-Afrika werd het slechts tijdelijk gedachte oponthoud bij zijn leger verlengd. Onder voort durende aanvallen op een numeriek suDcrieuren vijand leidde de maar schalk zijn leger in een historisch weergalooze ontwijkende manoeuvre tot naar Tunesië terug. Toen de gezondheidstoestand van den veldmaarschalk steeds slechter werd. besloot de Führer in overeen stemming met den wensch van den Duce maarschalk Rommel bevel te geven na het bereiken van de stel ling bij Gabes onmiddellijk naar Duitschland terug te keeren voor 't zoo noodzakelijke herstel van zijn gezondheid. Op 11 Maart 1943 meld de veldmaarschalk Rommel zich in het hoofdkwartier van den Führer en ontving hij aldaar als waardeering voor zijn unieke verdiensten in den tweejarigen veldtocht in Noord- Afrika van den Führer het eiken loof met de zwaarden en brillianten behoorende bij het ridderkruis van het ijzeren kruis. Generaal-veldmaarschalk Rommel is op het oogenbük aan de beter hand. De Führer zal hem na volledig herstel van zijn gezondheid met een nieuwe taak belasten. De Korpsführer van het N S K.K aan Nederland ontvangen door dr. Seysi-Inquart Erwln Krauss, werd tijdens rijn bezoeV den Rijkscommissaris, Rijksminister, SS Bildber. S. Erit»-Supf-Pax m 159- Sovjetpantserwagens vernie tigd, buitgemaakt of onklaar ge schoten. In de Barentszzce werd aen vrachtschip van 3000 brt. door bomtreffers tot zinken gebracht. Ten Z. O. van Tunis ondernam de vyand met talrijke versche for maties infanterie en pantserstrijjd- kraebten aanvallen op de stellin gen van de Duitsehe en Italiaan- sche troepen. Ondanks de grootste ontberingen en de wekenlange onaf gebroken deelneming a3n den strijd boden de heldhaftig strjjdfndc sol daten van alle wapens ook giste ren het felste verzet aan den niet ophoudenden stormloop van den v(jand. De zware gevechten, die voor beide partijen met verliezen gepaard gaan. duren met onvermin derde hevigheid voort. Op het Afrikaansche oorlogstooneel hebben zich de 90ste lichte Afrika-divi- ?ie onder bevel van luitenant-generaal Graaf Sponeck en de 15e pantserdivi sie onder bevel van Generaal-Majoor Borowietz bijzonder onderscheiden. Beide divisies hebben zich sinds het begin van den veldtocht in Afrika schiterend geweerd. Een divisie lucht doelgeschut van de luchtmacht onder bevel van Generaal-Majoor Neuffer vernietigde nog met haar laatste gra naten 37 vijandelijke pantserwagens. Vijand bereikte Z.O.-kust van Kaap Bon. Aan het Italiaansche weermachtbe- richt ontleenen wij: Ten Z. O. van Tunis bereikten vij andelijke infanterie- en pantsercolon nes bij den verderen opmarsch de Zuidoostkust van het schiereiland van Kaap Bon na felle gevechten met de Italiaansche en Duitsehe strijdkrachten. De havens van Algiers en Gabes wer den doeltreffend met bommen gestookt. Vijandelijke luchtaanvallen waren ge dicht op Trapani, Porto Empedocle en Pantelleria. De gemelde schade is niet van beteekenis. Zeven Amerikaansche viermotorige vliegtuigen werden door den afweer neergeschoten, waarvan vier in Trapani, een in Messina en twee boven Pantelleria. Twee andere vier motorige machines en acht jagers wer den ten Z. van Sicilië door Duitsehe jagers omlaag geschoten en vielen in zee. De strijd in Tunis. HET DUITSCnE LEGER IN AFRIKA HEEFT ZIJN PLACHT GEDAAN. Over het verloop van den strijd in Tunesië deelt men van bevoegde zijde te Berlijn nog het volgende mede: De Britsche troepen zijn er na vele massale aanvallen in geslaagd ten Zuiden van Tunis bij Hamanfil in de Duitsehe stellingen binnen te dringen en vervolgens door te bre ken, waarbij zij naar het Zuiden zwenkten en nu dus in den rug van .de Duitsehe en Italiaansche trcepen "staan. De gevechten gaan verbitterd verder. Nogmaals werd in de Wil- helmstrasse meegedeeld, dat de Duit. sche soldaten tot en met de laatste patroon zullen vechten alvorens zij d®n tegenstand opgeven. In tegenstelling met anders luiden de berichten wordt meegedeeld, dat het opperbevel van de Duitsehe weermacht langs radio'grafischen weg bericht heeft ontvangen, dat de Duitsehe troepen in het gebied t.en Zuidoosten van Bizerta den strijd nog steeds niet hebben opgegeven, doch dat ook hier nog verbitterd „gestreden wordt. Generaal-veldmaarschalk Rommel heeft het opperbevel van de Duit sehe troepen in Afrika overgedragen aan generaal Von Amim, die thans de slotphaze van den strijd in Tu nesië leidt. Resumeerend stelt men te Berlijn vast, dat het Duitsehe leger in Afri ka volkomen aan de verwachtingen heeft beantwoord. Het doel en de zin van den terugtocht van El Ala mein naar Tunis zijn bereikt en met een bevredigend resultaat bekroond. Volgens de vertegenwoordiger van ae O.K.W. op de conferenties Wederopbouw in Ned. 0-lndië. Katoenaanplant ontwikkelt zich goed. Nieuw» olielagen ln exploitatie op Borneo. Omtrent den stand van den we deropbouw van industrie, landbouw enz. in de door Japan bezette ge bieden van Nederl. O.-Indië, welke onder leiding van het Japansche militaire bestuur heeft plaats gevon den, geeft de Tokio Snimboen een uiteenzetting, waarin o.m. het vol gende wordt medegedeeld: De olievelden op Borneo. wel ke grooten deels werden ver woest, zyn wederom geheel her steld, er wordt reeds va. aanzien lijken omvang olie geproduceerd. Nieuwe* olielagen op Borneo werden in December 1942 ge ëxploreerd en er werd een be- êin gemaakt met aanboringen, 'e raffinaderijen van Balikpa- pan zijn wederom hersteld, het geen eveneens het geval is met de haveninstallatiess, olietanks enz. De kolenmijnen op Borneo werden aanzienlijk uitgebreid en moeten dienen als voorzie ningsbasis voor alle zuidelijke door Japan bezette gebieden. De katoenaanplant op Celebes en de kleine Soenda-eilanden ontwik kelt zich veelbelovend. In de omge ving van Menado werden 2500 ha. met katoen beplant, terwijl er reeds plannen bestaan voor een uitbrei ding der bebouwde oppervlakte in het volgende jaar. Onder Japansche leiding werden enkele bank- en financieele organen wederom in bedrijf gesteld, welke thans onder invloed staan van de Japansche Nationale Bank, de Zuid zee Ontwikkelingskas, de Yokoha- ma Speciebank en de Bank van Tai wan. De valutapolitiek werd groo- lendeels toevertrouwd aan de Zuid- zeer Ontwikkelingskas, welke ook het recht tot het uitgeven van bank biljetten heeft. Men streeft er naar inflatie te vermijden. Naar genoemd blad nog mededeelt, verstrekken de bezette zuidelijke gebieden ook aan zienlijke financieele hulp aan Japan. Korpsführer Kraus in Nederland. Op uitnoodiging van den Rijks commissaris, Rijksminister Seys-In- quart. heeft Korpsführer Kraus een bezoek aan Nederland gebracht, om zich op de hoogte te stellen van den stand der opleiding van het Nat. Soc. Kraftfahrkorps. De Korpsfüh rer werd bij zijn aankomst te Den Haag verwelkomd door den leider van het Arbeitsbereich, Haupt- dienstleiter Schmidt, terwijl Duit sehe en Nederlandsche eereforma- ties, bestaande uit leden van de Dienst.gruppe, Hitlerjugd, motor-WA en Jeugdstorm, waren aangetreden. Een ontvangst bij den Rijkscom missaris vereenigde de gasten uit Duitschland met de vertegenwoor digers der Duitsehe instanties in Nederland. Een bezoek te Utrecht gold het hoofdkwartier der N.S.B.waar de Korpsführer met hartelijke woor den werd begroet door den Leider der N.S.B., Mussert. Vervolgens werd te Zeist in tegenwoordigheid van den Leider de N.S.K.K.-school bezichtigd. Na bezichtiging van de lokalen, gaf oberführer Hegendörfer, de N.S.K.K.-verbindingsfuhrer in den staf van den Rijkscommissaris, een overzicht van de organisatie van het N.S.K.K. in Nederland, waarbij de vorderingen, die de laatste jaren gemaakt zijn, naar voren werden gebracht. Nadat de gasten op een cursusuur een indruk hadden gekregen van den ernst en den ijver., waarmede ook de Nederlandsche N.S.K.K.-man- nen hun taak opvatten, konden zij er zich op het oefenterrein van overtuigen, dat de mannen niet al leen de bij het onderricht verwor ven kennis in praktijk weten te brengen de opleiding voor he' generatorvoertuig speelt daarbij ee: Bijzondere rol maar ook in der terreindienst zóó opgeleid worden dat zij bij de indeeling bij een de. transportregirnenten van het N.S. K.K. aan het front tegen aRe moei lijkheden zijn opgewassen. Dat de prestaties, welke de Ne derlandsche mannen in het oosten en het westen geleverd hebben, dank en waardeeringf verdienen, bracht Korpsführer Kraus naar vo ren in een toespraak, die hij na de oefening tot de verzamelde mannen hield. Ook Mussert bracht in een toe spraak hulde aan de paraatheid der Nederlandsche N.S.K.K.-mannen. Hn verklaarde, dat deze mannen niet onder dwang, maar uit vrijwillig be sluit zich verbonden hebben, gedre ven door het plichtsgevoel, dat zij voor hun volk op de bres moeten staan. Den Duitschen kameraden moet dank gebracht worden, omdat zij bereid zijn geweest de Neder landers, die met hen door hetzelfde ideaal verbonden zijn, in hun rijen op te nemen. Musserts dank was in de eerste plaats gericht tot Korps führer Kraus, die zooveel begrip voor Nederland heeft getoond. Terwijl de bezichtiging van de N.S.K.K.-motorschool te Zeist het mogelijk maakte, dat de Korpsfüh rer een klein gedeelte van het veel omvattende werk van het N.S.K.K.' in Nederland leerde kennen, werd het beeld afgerond door de indruk ken, welke hij op zijn verdere reis door Nederland kreeg. De bezichtiging van een kamp der kinderuitzending en van de vrou- wenschool Vogelenzang verschafte den gasten een blik op het omvang rijke werk van het Arbeitsbereich der N.S.D.A.P. in den Niederlanden. De reis werd besloten met een ont vangst bn den Wehrmachtbefehls- haber in aen Niederlanden, generaal der Flieger Fr. Christiansen. Aanmelding voor den arbeidsinzet. Op grond van de beschikking van den Rijkscommissaris voor het be zette Nederlandsche gebied (Com missaris-Generaal voor Bijzondere aangelegenheden) no. 43/1943, be treffende de verplichting tot aan melding voor den arbeidsinzet^ wor den bii dezen alle mannen, geboren in het jaar 19 2 1. wonende in het gebied van het Ge westelijk Arbeidsbureau Alkmaar, opgeroepen om in de periode van Woensdag 12 Mei 1943 tot Vrijdag 21 Mei 1943 een aanmeldingsformulier bij het Arbeidsbureau of een Bijkan toor van dit Bureau in ontvangst te Keuringen voor Waffen-S.S., het Legioen en de Landwacht.^ Nederlanders van Arisch bloed, in den leeftijd van 17—45 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwjkkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, ten einde gekeurd te worden. Bjj de onderzoekingen worden ook al le gevraagde inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging der fami lieleden, duur der opleiding, extra le vensmiddelen voor de familieleden enz. De aandacht wordt er op gevestigd, dat voor de Vrijwilligers, die om be paalde redenen in Nederland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Neder land of bij het Wachtbataljon in Amers foort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger- maansche-S.S. in Nederland willen toe treden. 13.5.43 8—15 u. Goes, Café Centraal. 14.5.43 8—15 u. Den Bosch, Hotel „Noord-Brabant", Markt 45. 15.5.43 815 u. Venlo, Deutsehes Haus Egmondstraat 16. 16.5.43 815 u. Arnhem, Café Royal. 17.5.43 815 u. Hengelo, Café Modern, Spoorstraat 18. 18 5.43 8—15 u. Zwolle, Hotel Gijten- beek. 19.5.43 8—15 u. Groningen, Concert huis, Poelestraat. 20.5.43 815 u. Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat. 21.5.43 815 u. Amsterdam. School, Iepenweg 13. 22 5.43 8—15 u. Utrecht, N.V.-Huis, Oudegracht 245. 23.5.43 8—15 u. Amersfoort, Pol. Durchgangslager, Leusderweg. 24.5.43 8—15 u. Den Haag, Café „Den Hout", Bezuidenhoutscheweg. Bij onze Vrijwilligers. Het instellen van het meetapparaat voor het pantser-afweerkanon .SS PK GrönerC-O-H-P sa nemen en dit op de hierna genoemde dagen persoonlijk weer bij het be voegde bureau ai te geven In Jan. en Feb. 1921 geborenen mel den zich aan op Vrijdag 14 Mei 1943: fn Mrt. en April 1921 geborenen mel den zich aan op Maandag 17 Mei '43: In Mei en Juni 1921 geborenen mel den zictr aan op Dinsdag 18 Mei 1943. In Juli en Aug. 1921 geborenen mel den zich aan oü Woensdag 19 Mei 1943. In Sept. en Oct. 1921 geborenen melden zich aan op Donderdag' 20 Mei 1943. In Nov. en Dec. 1921 gebo renen melden zich aan op Vrijdag 21 Mei 1943. Uren van aanmelding 9.uur tot 12.30 uur v.m. en 1.30 uur tot 4.— uur n.m. De in de gebieden der Bijkantoren wonende tot aanmelding verplichte personen moeten zich op dezelfde dagen in het ten aanzien van hen bevoegde bijkantoor van het Arbeids bureau aanmelden. Bij de afgifte van het aanmeldings formulier moet de distributiestam kaart worden medegebracht. Zij. die tot aanmelding verplicht zijn. dienen persoonlijk bij het Ge westelijk Arbeidsbureau (resp. Bij kantoor) te verschijnen. Zij moeten desverlangd alle nood zakelijke bescheiden overleggen, als ook alle noodzakelijke inlichtingen verstrekken. Indien tot aanmelding verplichte personen in dienstbetrek king zijn. moet de werkgevr de ver klaring van den tot aanmelding ver plichten persoon aangaande den duur der dienstbetrekking op het formu lier door onderteekening en eventu eel door plaatsing van èen firma stempel bevestigen. Van de verplichting tot aanmelding ziin vrijgesteld: 1) Zij. die de Duitsehe Nationali teit bezitten en bij Bureaux van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied, van het „Ar beitsbereich" der Nationaal-Sczialis- tische Duitsehe Arbeidspartij in Ne derland, onderafdeelingen ervan of bii aangesloten organisaties werk zaam zijn: 2) Zij. die de Duitsehe Nationaliteit bezitten en bij Bureaux van de Duit sehe Weermacht, de Waffen-SS. de Duitsehe Politie en den Rijksarbeids dienst werkzaam ziin; 3) De ambtenaren en arbeidscon tractanten van het Rijk, de Provin cies. de gemeenten en andere pu- bliekrechteiiike lichamen, alsmede zij. die werkzaam zijn bij de Spoor wegen. de P.T.T. en de Nederland sche Bank; 4) Leden der voormalige Neder landsche Weermacht, voor zoover zij volgens de bekendmaking van den Weermachtsbevelhebber Nederland d.d. 29-4-1943 onderworpen ziin aan de terugroeping in de krijgsgevan genschap: 5) Zij, die zich reeds ingevolge IX van de beschikking no 30/1943 be treffende de sluiting van bedrijven moeten aanmelden: 6) Geestelijken en leden van een geestelijke orde; 7) Personen. die overeenkomstig II. Lid 2. van de beschikking no. 43/ 1943 van de verplichting tot aanmel ding ziin vriigesteld. Zii. die de Duitsehe Nationaliteit, bezitten en tot aanmelding verplicht, ziin. melden zich bij den Duitschen .Fachberater" van het hierboven aangegeven Gewestelijke Arbeids bureau. Tot aanmelding verplichte perso nen en werkgevers, die in strijd met de beoalingen van bovengenoemde beschikking handelen of deze trach ten te ontduiken, dus b.v. hun ver plichting tot aanmelding niet of niet. behoorlijk nakomen, met opzet of uit. nalatigheid onjuiste opgaven doen. enz. worden gestraft, insgeliiks uit lokkers, mededaders, en medeplich-. tigen. VERDUISTER GOED Deze week van 21.305.45 uur. Maan op 12.30, onder 3.34. 19 Mei: Volle maan. Groote belangstelling uit alle deelen des lands. der buitenlandsche journalisten is een invasie in Europa thans niet meer mogelijk zonder dat de aanval ler daarbij ontzettende, bloedige verliezen lijdt. Afgezien daarvan houdt, men een invasie te Berlijn vrijwel voor uitgesloten. Overal staan in het Z.. het Z.-O. en W. achter de verdedigingssystemen groote operatieve reserves klaar mi zoo noodig snel en afdoende in te grijpen. Telegram van Ir. Mussert. Gisteren vierde Janus Kuiper, de .loning der Blauwe Zeeridders, ge- evacueerd uit Den Helder naar Alk maar, ten huize Nassaulaan 28 zijn 87sten verjaardag. Deze verjaardagen plachten voor heen in de bakermat, Nieuwediep, belangrijke gebeurtenissen voor Kui per tg zijn. Tallooze vrienden en goede bekenden kwamen langs, en drukten den grijzen redder van vele honderden schipbreukelingen de hand. Nu is Kuiper geëvacueerd en naar hij ons dezer dagen mededeelde, verwachtte hij niet veel belangstel- lng, dien komenden llden Mei. En omdat hij dit dacht, daarom is deze verjaardag juist zulk een buitenge wone verrassing geworden, nu bleek, dat men zelfs den vertrokken Ko ning in de plaats van z'n verbanning niet vergeten heeft. Vergeten Een lawine, een zondvloed brie ven, briefkaarten, kaartjes, ansicht kaarten, telegrammen en andere soorten poststukken kwam geduren de den Maandag en den Dinsdag binnenstroomen. De bus was werke lijk te kleinZoo groot was het aantal, dat Kuiper geen kans kreeg ze alle nu reeds te lezen, Jaat staan de vriendelijke schrijvers en schrijf sters een dankwoord te zenden. Janus Kuiper kreeg van" zeer hooggeplaatsten in den lande bericht en van allersimpelste lieden. Dat be wijst, dat hij in de waarachtige be teekenis van het woord populair is. Net zoo populair als z'n stiefvader Dorus Rijkers Het gaat niet aan de eindelooze rij van bekende namen te noemen, van hen, die Kuiper schreven. Reeds des ochtends werd een telegram afgege ven van Ir. Mussert, den leider aer N.S.B.. luidende: „Hierbij doe k U mijn hartelijke gelukwensch ter gelegenheid van uw verjaardig toekomen. Mussert." Daar waren onbekenden, die brie ven ded enbezorgen met een ver rassing van stoffelijkqn aard, daar was een vriendelijk schrijven van den burgemeester van Schagen (waar Janus, niet zoo lang geleden, ook geresideerd heeft), eeri zelfde van burgemeester Reehorst van Cal- lantsoog, idem van het voormalige Tweede Kamerlid Ch. v. d Bilt, van de dochter van Dorus Rijkers en dus Janus' stiefzuster, een vriendelijk schrijven, tallooze brieven van lezers van i.De Stormklok", het orgaan van het Dorus Rijkers Fonds, uit Den Helder, - Callantsoog en de andere plaatsen waar zeeridders wonen en woonden. De collega's vergaten hem niet, evenmin als het bestuur van de reddersvereeniging „Moed Vol harding Zelfopoffering" in Den Hel der. Mr. Hoek schreef vanuit Nieu wediep. en natuurlijk was daar een telegram van den secretaris der N.Z. Holl. Red. Mij., den heer H. Th. de Booy. Het werd een schoone dag voor den ridder-Koning. Te meer schoon, daar hij zich niet had kunnen voor stellen, dat men aan hem denken zou, nu de toestand zoo gewijzigd is in vergelijking met. voorneen. Vele Helderschen, Schagenaars. Alk- maarders en anderen liepen dien dag in de Nassaulaan het paleis van Janus binnen en drukten hem warm de hand. Janus zei niet veel, maar het was hem aan te zien, den roem- ruchten strijder van de Noorder- haaks en de Keizersbult, dat het z'n oude hart goed' deed. Bloemen ston den op verscheidene plaatsen in de kamers opgesteld, terwijl door de be woonster van het huis een waarlijk grandiooze taart, opgesierd met le vende bloemen, cadeau gedaan was. Alle zonen en dochters zijn ge weest dien dag. Janus zag het en hij was tevreden. Zoo tevreden als een. mensch kan zijn, op z'n levensavond, als hij ziet, dat het werk voltooid is en dat anderen het op de goede wij ze hebben overgenomen. De grijze oogen van dezen won derlijken Vking, dezen wonaerbaar- lijken bevechter der elementen staarden gisteren menigmaal pein zend voor zich uit en niemand weet wat daar in het hart van dgzen achttien karaatschen Nederlander omging. Men weet alleen, dat het alles goed geworden is en dat het Janus Kui per, den Zeeridder-Koning toekomt nu op z'n lauweren te blijven rus ten, die hem al te lang onthoudén zijn. Zoo maken de stad en het vader land nog veel goed van datgene, wat men eens vergat, negeerde of niet op n juiste waarde wist te schatten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1