NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR DE ONTMOETING CHURCHILL-ROOSEVELT. TUNIS EN HET TWEEDE FRONT. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Yoordam C 9. Bureau der- Schager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. DONDERDAG 13 MEI 1943. SCH A Ge* EDITIE. 87e jaargang No. 110. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 et. per m.M. DU eontract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gebeeie oplage op aanvrage. HOE MEN ER IN DUITSCHLAND OVER DENKT. Churchill's komst in de V.S. heeft in Berlijn in 't geheel geen verrassing gewekt. Dat een dergelijke samen komst zou plaats hebben, viel vol- Sens den stand van zaken te ver zachten. De toestand is nj. nog in het geheel niet opgehelderd. Hij blijft gekenmerkt door de op den achtergrond van Katyn voortsmeu- lende politieke kwesties. Daarom zullen in het middelpunt der bespre kingen te Washington minder mili taire belangen staan het militaire gezelschap van Churchill is een vrij doorzichtige camouflagemanoeuvre dan wel de politieke situatie, die haar bijzonder kenmerk krijgt door het feit, dat Stalin van dergelijke besprekingen nog altijd afwezig blijft. In Washington gaat het dit maal in de eerste plaats wel om het vraagstuk hoe men de noodzakelijk heid. om Stalins de facto raeds er kende eischen te bevredigen, in over eenstemming kan brengen met de om propagandistische redenen begrij pelijke wenschen van de Engel- schen en Amerikanen, den sghijn van dc reeds sterk verbleekte Atlan tische handvest naar buiten te hand haven. Een dienovereenkomstige formule zou naar de opvatting van Churchill en Roosevelt ook de moge lijkheid geven van de lang ge- wenschte bespreking met Stalin. In die omstandigheden mag men met spanning ernaar uitzien, of het den beiden onderhandelaars ditmaal zal gelukken, een zoodanige formule te vinden. De diplomatieke correspondent van het D.N.B. schrijft: Roosevelt en Churchill hebben, volgens de eerste berichten uit Amerikaansche bron, gesproken over militaire en politieke kwesties. De militaire kwesties zouden betrek king hebben gehad op de /.Invasie van Europa" en op de mogelijkheid van een krachtiger optreden tegen Japan. In dit verband wordt onder verwijzing naar de conferentie van Casablanca ook elk „vredesoffensief" waaraan niet een onvoorwaardelijke capitulatie ten grondslag ligt, niet belangwekkend genoemd. Van Duitsche zijde wordt gewezen op de mededeeling, dat onder de op de agenda staande politieke kwes ties de strekkingen tusschen Sov jet-Rusland en de overige geallieerr den de eerste plaats innemen en op gehelderd dienen te worden. Uit drukkelijk wordt hierbij gewezen op de PoolschSovjet-Russische meeningsverschillen en de hierdoor ontstane vraagstukken. Dit vormt een bevestiging van de van Duitsche zijde reeds gepubli ceerde opvatting, dat Roosevelt en Churchill zich zullen moeten bezig houden met de verstrekkende Sov jet-Russische aanspraken, zooals thans ook tot uiting komen op het Pan-Slavische congres te Moskou, wanneer zij Stalin willen tevreden stellen. De voorwaarde voor een ge meenschappelijke bijeenkomst met Stalin, kan alleen bestaan in het accepteeren van eischen, waaraan ook vele tot dusver door Engeland en de Vereenigde Staten geprote geerde kleine naties ten offer zou den vallen. Churchill en Roosevelt staan zoodoende dus voor een zeer zeker niet gemakkelijke taak. Wie er in Churchills gezel schap zijn. Naar de Britsche berichtendienst uit Washington meldt, bevinden zich in het gezelschap van Churchill veldmaarschalk Wavell, de opperbe velhebber van de vloot in de O. wa teren admiraal Sir James Somer- ville en vele andere hooge militare autoriteiten. Japansch oordeel over Churchills bezoek. De Japansche woordvoerder heeft met betrekking tot het gemelde be zoek van Churchill aan Washington verklaard, dat het de bedoeling van den Britschen premier is. de drama tische samenkomst met den meester van het Witte Huis te gebruiken, om den indruk te wekken^ dat er groote belangrijke veranderingen in de oorlogvoering op til zyn als ge volg van de jongste ontwikkeling der situatie in Noord-Afrika. Gezien den algemeenen oorlogstoestand in Europa en Azië, zoo verklaarde Hori, zou het een dwaasheid zijn van den kant der Engelschen en Amerikanen, om de resultaten van hun campagne in N.-Afrika als een overwinning te beschouwen. Zij zu.ilen moeten in zien, dat hun beweerde overwinning hen slechts in een diepen afgrond zal kunnen storten. Da strijd in Tunesië. De A.N.P.-correspondent meldt: De strijd in Tunesië schijnt thans zijn e'nde te naderen. Reeds giste ren werd gemeld, dat geallieerde trofnen komende uit het Noorden tot in den rug van-de Duitsche en Itaiiaansche troepen waren doorge drongen. nadat zij door de verdedi- gingsstell'.ngen waren gebroken. Ook van hot Westen uit habben delgeaJ- lieerde troepen thans eep doorbraak kunnen forceeren en bij het aan de kust gelegen plaatsje Bbu Ficha heb ben heide colonnes zich vereenigd.v waardoor de strijdkrachten van de So'1 in twee grenen zijn gesplitst. Het schiereiland Bon is reeds door de Engelsche en Amerikaansche troepen bezet. En het is niet waar schijnlijk, dat er voor een aftocht, over zee voor de troepen van de Spil nof wegen* open staan. Te Berlijn heeft men trouwens verklaard, dat men een dergelijke aftocht ook neoit eewen<vht heeft, daar voor de Duitsche soldaten den stelregel geldt: vechten tot de laat ste patroon. Zachouan. een Plaatsje gelegen in het dal tusschen twee gebergten, is volgens de laatste berichten nor in handen van de Dui*sch*rs en Italia nen," hoewel ook hier hevig gestre den wordt. De strijd van het Fransche legioen. Het staatssecretariaat voor de na tionale verdediging deelt het vol gende mede: Na gevechten in Tunesië, waaraan het legioen Fransche vrijwilligers-in Tunesië beeft deelgenomen, heeft dit legioen de volgende eervolle, ver melding gekregen. Deze keurtroep, bestaande uit Franschen, die den maarschalk én zijn regeering trouv^ gebleven en van het gloeiendste pa triottisme vervuld ziin. heeft onder het bevel van den bataljonchef Cur- nier en van kapitein Denuis tot den laatsten ademtocht onze driekleur op Afrikaanschen bodem hoog ge houden. en gehandbald. Schouder aan schouder met de Duitsche troe pen hebben zij taai verzet, geboden en zware door talriike tanks ge steunde infanterie-aanvaHen en te genaanvallen tot den strijd van man tegen man met granaten en bajonet ten gedaan. Hoewel tweederde deel van hun manschappen hadden verloren, voerden zij de ontvangen bevelen tot op het laatste -opeenbJik uit en veroverden zoodoende'de ach- ting van den vijand van gisteren en den kameraad van heden. Deze eervolle vermelding bdsluit rr°t dc uitreiking van het legionairskruis met den palm. Vastberaden strijd in de bergen rond Zaghouan. Een rustige dag aan het Oostfront. Hoofdkwartier van den Führer, 12 Mei. Het opperbevel der weermacht maakt bekend: In Tunis strjjdcn de Duitsche- Italiaansche troepen in de bergen ter weerszijden van Zaghouan'tegen den van alle kanten met inspanning van de sterkste strljdkraohten aan vallenden vijand met uiterste vast beradenheid. De vijandelijke aanval len werden, deels in tegenaanval len, met het blanke wapen afgesla gen. Alle uitnoodigingen tot overga ve zijn door de formaties, die nog munitie en voorraden bezaten, tot dusverre van de hand gewezen. Aan het Oosotelijk front verliep de dang. met uitzondering van plaatselijke gevechtsafctiviteit aan het Koeban-Drug- gehoofd en in hel gebied van Lissits- jansk over het algemeen rustig. Het luchtwapen bestreed overdag en des nachts met sterke strijdkrachten troe penconcentraties van den vijand en luchtsteunpunten en spoorwegdoelen. In het kustgebied van Sicilië hebben Duit sche en Itaiiaansche jagers en afweer geschut van het luchtwapen 22 vijande lijke toestellen neergeschoten. Bij een verrassenden aanval in scheer- vlucht overdag van het luchtwapen op Great Yarmouth aan de Oostkust van Engeland werden aanzienlijke vernie lingen aangericht. Een eigen vliegtuig wordt vermist. De gevechten aan de Koeban. Aan het Koebanbruggeboofd zijn Dinsdag nog plaatselijke gevechten geleverd, nadat de bolsjew.Sten den voorgaanden dag hun oftensief in den oostelijken sector plotseling hadden gestaakt. De tijdelijke ooderbreking der vij andelijke aanvallen in den sector- Krymskaja vindt haar oorzaak in de uiterst zware verliezen der bol sjewisten, die de laatste 12 dagen bij na 30.000 dooden en gewonden had den, terwijl 200 van hun pantser wagens vernield of zwaar bescha digd waren. Het aanzienlijke getal gevangenen staat nog niet vast. ENGELSCH-AMERIKA ANSCH- RUSSJSCHE GEHEIME x OVEREENKOMST. Naar de Engelsche Nieuwsdienst meldt, is er tusschen Groot-Brittan- nië, de Ver. Staten en de Sovjet- Unie een geheime overeenkomst ge sloten, welke betrekking heeft op de leveranties van oorlogsmateriaal. De Twentieth Century Fox Film Corp. boekte in het afgeloopen jaar een netto winst van 10.6 millioen dollar (v. j. 4.9 milioen). NEDERLANDERS BIJ DE DUITSCHE ZEEMACHT. Inlichtingen over het dienstnemen van Nederlandsche Vrijwilliger* bij de Duitsche zeemacht geven alle Ortskommandanturen, die tevens een uitvoerige lijst verstrekken, wa?~o alle hieraan verbonden faciliteiten staan vermeld CNF-Pax m Tijdens zijn verblijf In Nederland bracht de Korpsführer van het N.S.K.1C, Er win Krau**, een bezoek aan de N S.K K-school te Zeist De leider van de Nationaal Socialistische Beweging der Nederlanden, ir. A. Mussert en Erwln Krauss Inspecteeren de manschappen CNF-Fotodienst NSB-Hasewinkel-Pa* m Italië's Eerste Leger houdt nog stand. Ijl de andere zones de strijd gestaakt. ROME, 12 Mei. - In zijn weer- machtsbericht no. 1082 maakt het Itaiiaansche opperbevel o.m. het vol gende bekend: Nog gelegerd in de stellingen ten Z. van het schiereiland van Kaap Bon, in den rug bestookt door de vijandelijke troepen die uit het N. komen en bedreigd door de vijande lijke luchtmacht, biedt ons eerste leger, waarop gisteren nog de aan vallen van het achtste Britsche leger zijn verijdeld, met al zijn krachten weerstand en vecht met ziin Ita- liaanschDuitsche formaties met de grootste verbittering verder, terwijl tevens met onwrikbaren heldenmoed tegenaanvallen worden ondernomen. Een voorstel om zich over te geven, gedaan door Generaal Freyberg. is verworpen door Gene i-aal Messe, den commandant van het eerste leger. In de andere zones van het front van Tunis hebben de troe pen van de As, na hun munitie ver schoten te hebben, den strijd moeten staken. Catania, Marsala, het gebied van Trapani en het eiland Pantelleria zijn gebombardeerd door formaties viermotorige bommenwerpers. Er is aanzienlijke schade aangericht te CaJ,ania en Marsala. In totaal werden 22 vijandelijke vliegtuigen vernield. Het tot dusver getelde aantal slachtoffers als gevolg van de lucht aanvallen vermeld in het weer- machtbericht van heden, bedraagt 150 dooden en ongeveer 300 gewon den te Catania. Het aantal slacht offers onder de burgerbevolking van Palermo als gevolg van den lucht aanval van 9 Mei bedraagt 210 dcoden en 421 gewonden. VERDUISTER GOED. Deze week van 21.305.45 uur. Maan op 13.43, onder 3.58 uur. 19 Mei: Volle raaan. HET KOEBAN-BRUGGEHOOFD. Het kaartje geeft een algemeen overzicht van het Tam£n schier eiland waar de Sovjets nog steeds 'pogingen doen bij Temrjoek en ten Zuiden van Krymskaja het Koeban- bruggehoofd op de Duitschers te heroveren. Lugubere samenzwering tegen 16-jarig meisje. Licht in Haagsche moordzaak. Men zal zich herinneren hoe in den avond van Zondag 21 Maart in een ku^op een stuk land te 's-Gra- venhage het lijk werd gevonden van een 16-jarig meisje P. de V. en in de nabijhehid daarvan de 22-jarige kap persbediende H. werd aangehouden. Uit verschillende gegevens heeft de Haagsche recherche afgeleid dat nog anderen dan H. bij de zaak betrok ken moesten zijn. Het onderzoek heeft talrijke feiten aan het licht gebracht, di^ erop wijzen dat hier sorake is geweest van een koel bloedige samenzwering om het meis je te vermoorden. Allereerst heeft het onderzoek uit gewezen. dat ^het vermoorde meisje tal van personen chanteerde. Zij perste hun geld af of distributie bescheiden en deze chantage heeft er toe geleid, dat de gedupeerden op een avond bijeen kwamen om plan hen te beramen haar uit den weg te ruimen. Op deze lugubere bijeenkomst werd op voorstel van de 26-jarige gehuwde vrouw v. d. H. besloten het meisje te vergiftigen voor welk doel de 30-jarige ongehuwde vrouw N. in het bezit was van een hoeveelheid vergif. Nadat men verschillende manie ren, waarop deze vergiftiging zou moeten geschieden, had besproken, werd de 22-jarige jongeman H. be reid gevonden door middel van bon bons het meisje het vergif toe te die nen. Zooals afgesproken geschiedde. Mej. N. besmeurde op 20 Maart eenige fondantjes. met vergif en de jongeman maakte een afspraak met het meisje. Den bewusten Zondag wandelde, hij met haar en liet haar van de fondantjes snoepen. Toen hij oogenschi.jnli.jk echter geen onmid dellijke uitwerking zag, werd hij bang. Gekomen op het stukje land aan den Winterweg, greep hij het meisje dan ook aan en pakte haar sjaal beet, dien hij stevig aantrok. Het slachtoffer pleegde verzet, gilde, en zakte kort daarop in elkaar. Op dit moment kwamen een vriend van ci n dader, die inmiddels even eens is gearresteerd, en de vrouw N., die beiden het drama hadden ge volgd. toegeloopen en zouden H. en de vriend het meisje, zooals afge sproken, in het water gooien. Juist toen zij het lichaam zouden opnemen, kwameri er echter menschen aan en werden zij gestoord. De hoofddaders en daderessen zijn gearresteerd. Verder zijn bij deze zaak no" verschillende andere per sonen betrokken, die een minder be langrijke rol hebben gespeeld. Duitschland en zijn bond- genooten op alles voorbereid. Onze Berlijnsche correspondent telefoneert heden. Naar uit verschillende radioberich ten der Duitsche en Itaiiaansche troe pen vkan worden afgeleid, aldus wordt van Duitsche zijde verklaard, wordt er op het oogenblik zoowel ten Zuid-Oosten van Bïzerta als van de omgeving van Tunis nog steeds met onverminderde hevigheid ge vochten. Sedert generaal-veldmaarschalk Rommel zich tot herstel van zijn ge zondheid in Duitschland bevindt, heelt generaal von Arnim de mili taire leiding overgenomen. De-veld maarschalk werd gister in het Hoofd kwartier van den Führer ontvangen en met de zwaarden en brillonten en met het Ridderkruis van het IJzeren Kruis onderscheiden. De Duitsche en Itaiiaansche sol daten, zoo wordt door de militaire woordvoerders in de Wilhelmstrasse nadrukkelijk geconstateerd, volgen niet de taktiek der Engelschen bij Duinkerken en op Kreta, maar ver dedigen zich tegen- den vijand, die over een tienvoudige meerderheid beschikt, tot zij hun laatsten kogel hebben verschoten. De praktische waarde van den Tu- nesischen Veldtocht moet worden ge zocht in het feit, dat Engeland en Amerika geruimen tijd op dit Afri- kaansche strijdgebied zijn vastgehou den. Iedere poging, tot invasie op het vasteland moest tot nader order wor den uitgesteld en den tusschentijd hebben de Duitschers benut voor een rationeele uitbreiding van de Euro- peesche kustverdediging. Overal zijn inmiddels zware verdedigingswerken gebouwd, zoodat men op iedere actie van de geallieerden* al of niet met ondersteuning der Sovjets, op Noor wegen, Italië of den Balkan, is voor- bereid. In frappante tegenstelling met I den strijd in Nrd.-Afrika, waar de Engelsche en Amerikaansche strijd krachten te land en in de lucht doo>" die ter zee ondersteund konden wor- den, zal dan weer de landmacht te genover de landmacht komen te staan. In 4 jaar tijd is aan de hand van historische feiten duidelijk ge worden wie daarbij de leiding in handen heeft. Zoodoende kunnen Duitschland en zijn bondgenooten het verdere verloop van den strijd met kalmte tegemoet zien. DUITSCHE PERSSTEMMEN OVER AMERIKAANSCHE STRÏ.TD- METHODEN. De „arglistige strijdwijze" der Ame rikanen, die sedert Paschen zwaaronl- plofbare voorwerpen in den vorm van vulpenhouders en draaipotloodon neer worpen boven Italiaansch gebied, wordt door de Berlijnsche dagbladen aan de kaak gesteld. De bladen wijzen er op. dat door deze me thoden vooral kinderen zwaar getrof fen worden. Niets vermoedend pakken zij deze moordinstrumenton op om er nxede te seriën. De Berliner Lokalan- zeiger beschrijft enkele gevallen, waar- In kinderen van drie cn vijf jaar na Amerikaansche luchtaanvallen zulke voorwerpen hebben govonden en ver minkt werden door de daarin opgeslo ten- lading. Zelfs als horloges gecamou fleerde explosieve instrumenten zijn door de Amerikaansche piloten neerge worpen. Het is typisch voor de oorlog voering uit de lucht, zoo sein hef blad. om zich van zulke „barbaafsch^" middelen te bedienen. DE ONDERSCHEIDING VAN ROMMEL. Uitvoerig schrijven de Duitsche bladen over de hooge onderscheiding, die aan generaal-veldmaarschalk Rommel is verleend, Het Duitsche volk, aldus de Berliner Lokalanzei- ger, gevoelt deze onderscheiding als dankbetuiging voor prestaties, die in de oorlogsgeschiedenis haars gelijke niet vinden. De stoutmoedige wijze, waarop hij den woestijnoorlog zijn wil oplegde, heeft Rommel in het eerste gelid geplaatst van de veldhee- ren van dezen oorlog Ook de nieuwe taak. die de Führer hem zal opdra gen-. zal hij met het oude meester schap oplossen. Sigaretten en Rooktabak in eenheidsverpakking. Vereenvoudigde verpakking voor cigarillos en sigaren. 's-GRAVENHAGE, 12 Mei. - In verband met de onlangs plaats gehad hebbende concentratie in de Nederlandsche tabaksindustrie, zullen sigaretten en rooktabak in den loop van de maand Mei nog slechts in eenheidsverpakkingen worden verkrijgbaar gesteld. Het groote aantal merken, dat wij tot dusver kenden, verdwijnt dus en maakt plaats voor een merk. Bovendien zullen de sigaretten slechts in drie prijsklasssen ver krijgbaar zijn. Verder zullen de sigaretten een formaat krijgen, dat iets kleiner is dan het vroe gere. Kerftabak zal in twee prijsklas sen aan dc markt komen. De pijp tabak, lichte shag, donkere shag en pruimtabak zullen Jus binnen kort in twee kwaliteiten en twee prijzen verkocht worden in slechts in kleur onderscheiden verpak kingen. Merken zuilen ook hierin niet meer voorkomen. Op de ver pakking zal men slechts lezen: „Product van de Nederlandsche kerftabaksindustrie." Ook de verpakking van cigaril los en sigaren ondergaat een ver eenvoudiging. De cigarillos mogen slechts in kartonnen doosjes met klepsluiting worden afgeleverd, terwijl sigaren niet meer van sierbandjes mogen worden voor zien en de kistjes niet meer met randen en etiketten mogen wor den beplakt. De samenstelling van de tabaks producten zal geen verandering ondergaan. Keuringen voor Waffen-S.S., het Legioen en de Landwacht. Nederlanders van Arisch bloed, in den leeftijd van 17—45 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adr'fcssen vervoegen, ten einde gekeurd te worden. 6jj de onderzoekingen worden ook al le gevraagde inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging der fami lieleden. duur der opleiding, extra le vensmiddelen voor de familieleden enz. De aandacht wordt er op gevestigd, dat voor de Vrijwilligers, die om be paalde redenen in Nederland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Neder land of bij het Wachtbataljon in Amers foort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger- maansche-S.S. in Nederland willen toe treden. 14.5.43 815 u. Den Bosch, Hotel „Noord-Brabant", Markt 45. 15.5.43 8—15 u. Venlo, Deutsches Haus Egmondstraat 16. 16.5.43 8—15 u. Arnhem, Café Royal. 17.5.43 815 u. Hengelo, Café Modern, Spoorstraat 18. 18.5.43 8—15 u. Zwolle, Hotel Gijten- beek. 19.5.43 815 u. Groningen, Concert huis, Poelestraat. 20.5.43 815 u. Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat. 21.5.43 8—15 u. Amsterdam, School, Iepenweg 13. 22 5.43 8—15 u. Utrecht, N.V.-Huls, Oudegracht 245. 23.5.43 8—15 u. Amersfoort, Pol. Durchgangslager, Leusderweg. 24.5.43 8—15 u. Den Haag, Café „Den Hout". Bezuidenhoutscheweg. Bij onze Vrijwilligers. Met verlof naar huis SS PK H. Ahrens-O-H-P tn SCHIKT U NAAR DE OMSTANDIGHEDEN! In hotels en restaurants. In hotels, café's en restaurants is het heerschende tekort aan personeel voor het publiek wel zeer voelbaar. Daar komt nog bij, dat de nog be schikbare arbeidskrachten voor de bediening en ty de keuken niet steeds ■volledig bedreven zijn. Zij worden daardoor zwaar belast en het is on vermijdelijk, dat het dienstbetoon dientengevolge tot het allernoodzake lijkste wordt beperkt Dit heeft invloed op de stemming van de gasten, die hieraan niet steeds op gerechtvaardigde wijze uiting geven. Natuurlijk is het voor het publiek niet aangenaam, niet op zijn wenken bediend te worden, maar ook de ondernemers zouden het graag anders zien. Doch de nood breekt ook de wetten der beroepsmatige gastvrijheid en voorkomendheid. Het zou voor alle partijen het pret tigste zijn, wanneer dat deel van het publiek, dat zich tot dusverre niet naar de omstandigheden heeft geble ken te kunnen schikken, hiervoor begrip toonde, cn bereid zou zijn tot meer inschikkelijkheid. Daarmee be wijst het den bedrijven, het personeel cn zichzelf ccn dienst. De aanmelding voorden arbeidsinzet. In verband met den gister door ons geplaatsten oproep tot aan melding bU bet Gewestelijk Ar beidsbureau voor den arbeids inzet kunnen wfó nog het vol gende mededeelen: Het doel van den maatregel is niet de tot aanmelding ver plichten in te schakelen, maar de lichtingen na te gaan, om uit te maken of de arbeiders zóó te werk zijn gesteld, als in over eenstemming is met den totalen oorlog, en om eventueel hun een andere werkplaats aan te wijzen. (Met andere woorden: niet allen moeten per se naar Duitschland. doch ook hier te lande zal men de arbeiders rationeeler over de bedrijven verdeelen.) De Nederl. krijgsgevangenen in Thailand en Taiwan. Het informatiebureau van het Neder landsche Roode Kruis, Korte Voorhout 14, te 's-Gravenhage, ontving uit Japan opgaven van Nederlandsche krijgsgevan genen in Thailand en Taiwan. Wegens het ontbreken van adressen en verminking der namen, kon omtrent de onderv#lgende personen, nog geen be richt aan de familie worden gezonden: Thailand: landm. infanterie kapit. amw leyder ev mackenzie ojhne vanse- low eh kuhr le luitenants fewp vanlooe- iringe hj dlthuis ke bos 2e luitenants ea nehlbaum wj brocx taj froger ensign jw vannes administration ensign ke de- pagter airforce ensign he olive adjudan ten de landkoer aw wille -sen it van- deutekoo mph vanmelis noteboom sgtmajs kws deproen ac verbaak c van luxemburg hjt mulder h buitenhuis lfl decharondestgermain jhw terbeest jp steffen aajh vanderbruggen ja bcudel wj botterman ega melger fe hetzel a jurgens abh bosman sergeanten m broekstra wc leenheer fw devolder h lodewijk jw lapre am leyse pm hodsel- mans na mollet f merkelbach h raedt -van oldenbamevelt hw hekking ah vanoudvorst aj vanpesch jpm pluijmen eg philipsen 1 van rumpt aer roell jb scharff jwf evens hj eldering cmj veth jam vanhulzen he claessen c deklerk jsma sorge c arnold tg brouwer gw brecdvcld a bloemhard la berger jpa vanderiviere r braaksma gaf koppc m caris nk casslanus gj cramer fe cachius eag doorlag j dendulk jb dumont p vandogen el dommers 1 eijting r eisen re filet er fransz pja gielen g ginus vka gast h hamiltonofsilverlonhill s johann- sen pg dykmaiv rm dentz hij vanhouten d daane hz vanwalsum dw vankrimpen w vanhuut js oehtman je dehochepied a hantuiJl ea scaf hd fontein rw jans w henss' jp vanrichteren ld berkhout d toekamplammers wj vanvechgel d van- zanten wj steen ge schroder jc vos he devries ha houtman hc dorlas hr graadt- vanroggen 11a beek of schwaner w roesink cam vandelisdonk hg craye noteboom Taiwan: sergeant wc vannaerssen 71415 privates Ine baler 339164 alexander bunk 50202 jh kroeze 13627 ljb leeplan 180823 om leeuwenburgh 125519 jr van- delden 169922 ake vonderoeisnitz 49722 m/v genota j lntveld simon neering^ gm braams cp bolier daniel kastercum jacob vanduin jfu vanderveen w timme motdi'- servoce sergjbant ha sehllrmay infanterie sergeanten gerhardus langenberg koos abels private war segonfivonbanchet militarypolice hc gunnik engineer ogh schulz motorservice fh debatz cjm baams anton deangst artillerie rgf mariouw examination officer sublieuts jw boon gl schultz signals sergeants dt vandentol merchant navy fitter willem speeken brink merchant navy enginecroff jan- vanbladeren. Familieleden enz. gelieven zich onder opgave Van zoo volledig mogelijke ge gevens der betreffende personen, zoo als rang, onderdeel of wapen, geboorte datum en laatst bekende standplaats in Indië enz. tot bovengenoemd informatie bureau te wenden. DE VERJAARDAG VAN MUSSERT. Naar de persdienst der N.S.B. mede deelt heeft Mussert te Den Haag in zijn kabinet ter gelegenheid van zijn verjaardag diverse Duitsche autori teiten ontvangen benevens diverse autoriteiten uit de Beweging. Hauptdienstleiter Schmidt, verge zeld van zijn naaste medewerkers- bood Mussert namens het. Arbeitsbe- reich Niederlande der N.S.D.A.P. een borstbeeld van den Führer aan en namens Korpsführer Krans diens portret, terwijl hij als persoonlijk ge schenk de portefeuille plattegronden van Nederlandsche steden in de 16e eeuw van Jacob van Deventer heeft overhandigd. In Paushuize bestond Dinsdagmid dag gelegenheid voor deputaties en functionarissen en daarna voor ieder lid der Beweging om den Leider ge luk te wenschen. ZONDER AANMELDING BIJ EEN ZIEKENFONDS GEEN ZIEKENGELD Het blijkt, dat niet alle arbeiders er van zijn doordrongen, dat zij geen recht op ziekengeld hebben, indien zij niet als verplicht verzekerden bij een erkend ziekenfonds staan inge schreven. De ziektewet bevat namelijk de be paling. dat geen ziekengeld toekomt aan den verzekerde, die niet bii een erkend ziekenfonds is aangemeld. Het is dus zaak, dat ieder, op wien de ziektewet van toepassing is, en die daardoor tevens onder de bepalin gen van het ziekenfondsenbesluit valt. zich, zoodra de dienstbetreldcing een aanvang neemt, bii een erkend ziekenfonds laat inschrijven. Het enkele feit. dat door den werk gever van het loon de wettelijke pre mie wordt ingehouden en coupons worden afgegeven, beteekent nog niet. dat men verzekerd is. Daarvoor is in de eerste plaats aanmelding bii een ziekenfonds noodzakelijk Daar toe dient een formulier te worden in gevuld en onderteekend. hetwelk bil ieder erkend fonds verkrijgbaar is. Voor zoover in dit formulier geen zoogenaamde ..werkgeversverklaring" is opgenomen, moet een dergelijke verklaring, door den werkeever on derteekend. afzonderlijk worden over ge'-egd. Eerst van dat oogenblik af kan aanspraak op geneeskundige verzor ging vanwege het fonds worden gé- maakt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1