NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Gevechten in het kust- gebergte van Tunis. De strijd in Moord- Afrika. BESCHIKKING betreffende het verbeurdverklaren van radio-ontvangtoestellen. Uitgave; Dagblad voor Noord-Holland N. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Sciiager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. VPÏJDAG 14 MFI 1943. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang No. 111. 2 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER. Alkmaar. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advcrtenti e-t a r I c f. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.IYI. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gebeelc oplage op aanvrage. Zware terreuraanval op Duisburg. Aan bet Oostelijke front alle aanvallen afgeslagen. 33 aanval lende vliegtuigen boven Duitsch- land neergeschoten. Hoofdkwartier van den Führer, 13 l/lei. (D.N.B.). Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Op het bruggehoofd van Tunis hebben de Duitsch-Italiaansche troepen ook gisteren met uiterste verbitterdheid ge streden tegen den in superieure sterkte frontaal en in den rug aanvallenden tegenstander. Na uitputting der laatste Ïiunitie en vernietiging van alle oor- ogstuig is ook in vrij groote sectoren van het Zuidelijke front de tegenstand g'estaakt. Daarentegen zetten in het kust- gebergte van Tunis afzonderlijke gevechtsgroepen, voor zoo ver zij nog Over munitie beschikken, in voorbeel dige soldateske plichtvervulling hun weerstand voort. Aan het Oostelijke front zijn vijande lijke aanvallen op het Koebanbrugge- hoofd en ten Noorden van Lissitsjansk afgeslagen. Het luchtwapen viel voor het front en in het achterwaartsche gebied van den vijand talrijke troepen- dèelen en belangrijke spoorwegverbin dingen aan. Op de Noordelijke IJszee brachten Duitsche jagers een vracht schip van 3000 brt. tot zinken en scho ten een vijandelijke motortorpedoboot jn brand. Britsche bommenwerpers deden in den nacht op 13 Mei een zwaren aan val op West-Duitsch gebied. In ecnige plaatsen, vooral in het stadsgebied van Siuisburg, ontstond aanzienlijke schade oor brisant- en brandbommen. Vol gens tot dusver ontvangen berichten werden 33 der aanvallende vliegtuigen, overwegend viermotorige bommenwer pers, door nachtjagers en afweerge schut van het luchwapen neergescho ten. Sterke formaties snelle Duitsche ge vechtsvliegtuigen hebben gisteren twee maal aanvallen godaan op de Oostkust van Engeland en installaties der stad Lowestoft en patrouillebooten vóór de kust gebombardeerd. Alle vliegtiugen keerden op hun steunpunten terug. De veldslag In Afrika voor Italië geëindigd. Na uitersten tegenstand heeft het eerste Italiaansche leger, op bevel van den Duce den strijd gestaakt. Aan het Italiaansche legerbericht ont'eensn wij het volgende: Op bevel van den Duce heeft het Iste Ital. leger den strijd gestaakt. Onderworpen aan de concentrische en onafgebroken actie van alle Engelsch- Amerikaansche strijdkrachten te land en in de lucht, de munitie verschoten hebbende en verstoken van alle ravi tailleering, had het gisteren nog, al leen door de kracht van zijn infanterie, den schok van den vijand dapper vol gehouden. n Dè veldslag in «frika, die 35 maan den met wisselende kansen geduurd heeft, is hiermede afgeloopen. Woorden van lof van Führer en Duce. Uit het hoofdkwartier van den Führer deelde het opperbevel der weermacht op 13 Mei net volgende mede: De heldenstriid der Duitsche en Italiaansche afdeelingen in Afrika heeft heden zijn eervol einde gevon den. De laatste in de omgeving van Tunis vechtende verzetsgroepen, die sedert dagen zonder water en ver zorging 8/aren, moesten, na de ge heele munitie verschoten te hebben, den strijd staken. Ten slotte hebben zij den strijd moeten opgeven we gens het gébrek aan aanvoer, niet wegens den stormloop van den vij and. die de meerderheid onzer wa penen ook op dit oorlogstooneel vaak genoeg heef moeten erkennen. De Duitsche en Italiaansche strij ders in Afrika bonden zeer sterke vijandelijke strijdkrachten.en brach ten den vijand de zwaarste verlie zen aan mènschen en materiaal toe De daardoor verkregen ontlasting van andere fronten en de gewonnen tijd zijn de leiding der Spilmogend- l^eden in de hoogste mate ten goede gekomen. Een boodschap van den Führer. De Führer heeft Generaal-oberst Von Arnim* op 10 ^Iei de volgende radioboodschap doen toekomen: „Ik betuig U en uw heldhaftig strijdenden troepen, die in trpuwe wapenbroederschap met de Italiaan sche kameraden eiken duimbreed van den Afrikaanschen. grond ver dedigen, mijn dank en hoogste waar deering. Met bewondering volgt met mij het geheele Duitsche volk den heldenstriid zijner soldaten in Tunis. Voor het totale succes van den oor log is deze strijd van de grootste Waarde geweest. De laatste strijd en de houding van uw troepen zullen een voorbeeld voor de geheele weer macht van het groot Duitsche rijk ïijn en als een bijzonder roemrijke bladzijde in de Duitsche krijgsge schiedenis gelden. EEN DANKWOORD VAN DEN DUCE. Op 11 Mei heeft ook de Duce den General-oberst een radiotelegram gezonden. ..De bijna 2^ jaar lange heldhaf tige worsteling van onze strijdkrach- tèn in Afrika, voor welker totale verrichtingen 'n bijzondere waardeeT ring voorbehouden blijft, zegt hii daarin, zal steedS een der meest trotsche en roemrijkste hoofdstukken in de soldateske geschiedenis van 't Duitsche volk zijn." DE BESPREKINGEN TE WASHINGTON. Naar uit de berichten van den Engelschen nieuwsdienst blijkt, is er nog niets bekend geworden over den inhoud der besprekingen te Washington tusschen de Engelsch- Amerikaansche staven, die zeer lang geduurd zouden hebben. Evenmin is er een bericht, ontvangen, hoe lang Churchill in de Ver. Staten zal vertoeven. Ook heeft de Canadee- sche minister-president Mackenzie King het plan naar Was hington te komen om aan de besprekingen deel te nemen. De Amerikaansche pers wijst in ver band met de besprekingen weer op het dringende karakter van de stra tegische vraagstukken van Oost- Azië. Nader wordt gemeld: Inzake de besprekingen heeft de particuliere secretaris van Roosevelt, Stephen Early, in het Witte Huis verklaard, dat ze bijna zonder onderbreldng zijn voortgezet. Zij werden deels tusschen Churchill én Roosevelt on der vier oogen,- deels in tegenwoor digheid van hun militaire adviseurs gevoerd. Bovendien hebben de mi litaire delegaties zonder onderbre king inlichtingen uitgewisseld. De correspondent te Washington van de New York Times schrijft, dat de enkele aanknoopingspuntén, die tot dusver beschikbaar zijn, het vermoeden wettigen, dat ook groote aandacht is geschonken aan offen sieve maatregelen tegen Japan. De Britsche berichtendienst meldt uit Washington, dat Churchill a.s. Woensdag een toespraak zal houden tot het Amerikaansche con gres. Finland vastberaden. Rede van Finschen premier. HELSINKI, 13 Mei. De Finsche ministerpresident Linkomies heeft in de academie Sibelius een redevoering uitgesproken, waarin hij o.a. er op wees, dat het Finsche voik den opge- dwongen verdedigingsoorlog moet voort zetten tot de zelfstandigheid en veilig heid van Finland definitief' gewaar borgd zijn. In den winteroorlog is de vólledige eenheid van het Finsche volk staat Finland tegenover een groote macht, die steeds probeert, zich uit te aan den dag getreden. In h'et Oosten breiden naar het Westen, dus ook voor Finland een gevaar vormt. Dit stelt bijzondere verplichtingen aan de Fin nen. oTegeven kan en mag thans niet geschieden? Het beste deel va het Fin sche volk is zich ervan bewust, dat men voor het recht moet strijden. Zoo is het in den eeuwenlangen tijd van den Finschen zelfstandigheidsstrijd ge weest tot dit oogenblik toe. Finland heeft echter altijd verdedigingsoorlogen gevoerd. Het Finsche volk houdt niet van den oorlog, maar het heeft ge leerd, zijn heiligste goed tot het uiter ste te verdedigen. Elke Fin weet thans, waarvoor hij strijdt en hij vecht uit eigen diepste en innigste overtuiging. Ook na den gedwongen vrede, waar bij het zich aan de Sovjetunie moest overgeven, heeft het Finsche volk de zelfde houding en dapperheid a^n den dag gelegd. Linkomies besloot zijn "be loog als volgt: „elkeen beware het ver trouwen in de regeering. Alleen door onwrikbare eendracht kan de grootste taak van het Finsche volk worden uit gevoerd. Wij gelooven, dat het Finsche volk zijn historische roeping zal ver vullen.'* STAD MESSINA ONDERSCHEIDEN. MESSINA, 13 Mei. Het eercdiplo- ma wegens „verminking" is de stad Messina verleend tijdens een plechtig heid in de ontvangstzaal van het raad huis. Tijdens de plechtigheid kwam plotseling een aanval van vijandelijke bommenwerpers. Niemand echter ver roerde zich, ofschoon een bom vlak bij het gebouw neerkwam en eenige deuren wegrukte. De vertegenwoordi ger van de organisatie der vermink ten, die de overhandigingsplechtigheid verrichtte, loofde den geest van offer vaardigheid der Sicilianen, die stand houden onder de terroristische actie van den vijand, welke hun gemoede ren staalt. Een Phillippijnsche vrouw te Gua- Gua in de provincie Pampanga ten N.W. van Manilla heeft op 7 Mei .i.L zeven knaapjes ter wereld gebracht Spoedig na de geboorte' is de ze-8 venling gestorven. Keuringen voor Waffen-S.S., het Legioen en de Landwacht. Nederlanders van Arisch bloed, in den leeftijd van 1745 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, ten einde gekeurd te worden. By de onderzoekingen worden ook al le gevraagde inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging der fami lieleden, duur der opleiding, extra le vensmiddelen voor de familieleden enz. De aandacht wordt er op gevestigd, dat voor de Vrijwilligers, die om be paalde redenen in Nederland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Neder land of bij het Wachtbataljon in Amers foort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger- Logies door pensionhouders voor korter dan vijf dagen. De directeur van het Rijksbureau voor het Hotel-, Café-, Restaurant- en Pensionbedrijf heeft aan alle bij het rijksbureau ingeschreven pen sionhouders, die hun bedrijf uitoe fenen: a. in de provincie Utrecht, met uitzondering van de gem. Utrecht, b. in de provincie Gelderland, c. in de prov. Overijssel, d. in de gemeen ten (of gedeelten van gemeenten) Bergen (N.H.), Blaricum, Bussum, "s-Graveland, Hilversum, Huizen, Kortenhoef, Laren (N.H.), Naarden, Valkenburg (L.), Oisterwijk, Sche- veningen, Katwijk, Noordwij k, Zandvoort, Egmond en Castricum, toegestaan gedurende de maanden Juni, Juli, Augustus en September 1943 logies tegen betaling te ver strekken voor korteren duur dan 5 dagen. Bij het ontbijt mag dan per per soon niet meer dan 10 gram boter (margarine), geen vleesch of vleeschwaren worden verstrekt, het zij op uitdrukkelijk verlangen van den gast. tegen afzonderlijk vast te stellen tarief. Indien maaltijden worden ver strekt, moeten de verschuldigde con sumentenbonnen door of vanwege den ondernemer gelijktijdig met ae bestelling in ontvangst wórden ge nomen. Opheffing van een aantal Gemeentelijke Arbeidsbureaux. Nieuwe gebiedsindeeling. Bij besluit van den Secretaris-ge neraal van het departement van So ciale Zaken is het aantftl gewestelij ke arbeidsbureaux van 37 op 24 ver minderd. Opgeheven is o.a. het ge westelijk arbeidsbureau te Zaan dam. Voor het gewestelijke arbeidsbu reau te Alkmaar is de volgende in deeling vastgesteld: Alkmaar, met de bijkantoren: Den Burg, Edam. Enk huizen. Den Helder. Hoorn, Medem- blik, Purmerend, Schagen en Wie- ringerwerf. Het bijkantoor Zaandam valt- on der het gew. arbeidsbureau te Am sterdam. Onder het gew. arbeidsbureau van Haarlem vallen de bijkantoren: Beverwijk, Hoofddorp en IJmuiden. Oud-burgemeester van Heemskerk veroordeeld. De Rechtbank te Haarlem heeft heden den oud-burgemeester, W. M. J. A. V., veroordeeld tot een gevangenisstraf van 1 jaar en 6 maanden onder aftrek van de voorloopige hechtenis -en ontzeg ging een openbaar ambt te mogen bekleeden voor den tijd van 5 jaar. De eisch was 3 jaar en ontzeg ging om een openbaar ambt te be kleeden voor den tijd van 8 jaar. Hem was ten laste gelegd:' le. Zich 300 te hebben toege- eigend, ten nadeele van de Stichting Winterhulp, 2e. zich op onderscheidene tijd stippen benzine van de Gemeente te hebben toegeëigend. 3. zich omstreeks Juli 1942 door middel van valschelijk opgemaakte bevelschriften tot betaling 84, op naam van H. van Tunen, te hebben doen uitkeeren, 4. zich in Juli 1942 als waarne mend burgemeester van Castricum ten onrechte 168.40 te hebben doen betalen, 5. in Mei 1940 van den heer C. Beentjes onder valsche mededee- lingen te hebben geleend 1000, al thans 700 (De heer V. was sinds 10 October 1924 burgemeester van Heemskerk Jeweest als opvolger van den heer M. Wiegman wegens diens be noeming tot burgemeester van Was senaar. Zijn laatste herbenoeming dateerde van October 1941. Vorig jaar was ée heer V. tevens eenigen tijd waarnemend burgemeester van Castricum. Op 24 October j.1. vond zijn arrestatie plaats. Sedert dien vertoefde'hij in voorarrest.) maansche-S.S. in Nederland willen toe treden. 14.5.43 815 u. Den Bosch, Hotel „Noord-Brabant", Markt 45. 15.5.43 815 u. Venlo, Deutsches Haus Egmondstraat 16. 16.5.43 815 u. Arnhem, Café RoyaL 17.5.43 815 u. Hengelo, Café Modern, Spoorstraat 18. 18.5.43 8—15 u. Zwolle, Hotel Gijten- beek. 19.5.43 8—15 u. Groningen, Concert huis, Poelestraat. 20.5.43 8—15 u. Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat. 21.5.43 8—15 u. Amsterdam, School, Iepenweg 13. 22.5.43 8—15 u. Utrecht, N.V.-Huls, Oudegracht 245. 23.5.43 815 u. Amersfoort, Pol. Durchgangslager, Leus'derweg. 24.5.43 8—15 u. Den Haag, Café „Den Hout". Bezuidenhoutscheweg. Bij onze Vrijwilligers. Een nieuwe zending laarzen voor onze jongens is aangekomen SS PK Hoffmann-O-H-P m Op grond van artikel 64 der verordening openbare orde 1943 beschik ik met het oog op de handhaving der openbare orde en veiligheid, onder verwijzing naar het door den Rijkscommmissaris voor het bezette Ne derlandsche gebied afgekondigde politiesrtandrecht: Artikel 1. 1. Alle zich in het bezette Nederlandsche gebied bevindende radio-ontvangtoestellen, -toebehcoren en -onderdeelen zijn met on middellijke werking verbeurdverklaard. 2. Dit is niet van toepassing op radio-ontvangtoestellen, -toebe- hooren en -onderdeelen, waarvan de voor den bouw van radio ontvangtoestellen, -tcebehcoren en -onderdeelen toegelaten fabri kanten eigenaar of houder zijn. 3. Ieder beschikken over verbeurdverklaarde radio-ontvangtoe stellen, -toebehooren en -onderdeelen, alsmede de beschadiging daarvan is verboden. Artikel 2. 1. De verbeurdverklaarde radio-ontvangtoestellen, -toebehoo ren en -onderdeelen moeten, voor zoover de hoogere SS- en Poli tieleider niet anders bepaalt, dcor den houder bij den ter plaatse bevoegden politiegezagdrager worden ingeleverd, die zich hierbij van de medewerking van het'staatsbedrijf der P.T.T. bedient. Plaats en tijdstip van de inlevering worden binnen tien dagen na afkon diging van ;deze beschikking door den Politiegezagdrager door middel van een bekendmaking in de dagbladpers of op de ter plaatse gebruikelijke wijze bekend gemaakt. 2. Hij, op wien de inleveringsplicht rust, dient de in te leveren voorwerpen van een daaraan stevig bevestigd cartonnen kaartje groot 10 x 15 c.m, te voorzien, onder bijvoeging van de ingevuld voorgeschreven formulieren, bevattende het fabrikaat, het type en het nummer der voorwerpen, alsmede den mam, het beroep en het adres van dengene, op wien de inleveringsplicht rust. ■3. De inlevering geschiedt tegen bewijs van ontvangst. 4..^Handelaren (groot- en kleinhandelaren), die handel drijven in radio-ontvangtoestelle^, -toebehooren en -onderdeelen, dienen deze voorwerpen, waarvan 'zij op het tijdstip van afkondiging van deze be schikking eigenaar of houder zijn en die zij in voorraad hebben, op lijsten te registreeren en deze lijsten in drievoud binnen drie weken na afkondiging dezer beschikking bij den ter plaatse bevoegden politie gezagdrager in te leveren. Deze vaardigt verdere beschikkingen betref fende de inlevering van deze voorwerpen uit. Artikel 3. 1. Voor tot gebruik geschikte, tijdig en in overeenstemming met de voorschriften (Artikel 2, leden 2 en 4) ingeleverde radio ontvangtoestellen, -toebehooren en -onderdeelen wordt een pas sende schadeloosstelling toegekend. Nadele voorschriften, in het bijzonder betreffende de schadeloosstelling aan de handelaren, worden door een uitvoeringsbeschikking uitgevaardigd. 2. Het in Artikel 2, lid 3, genoemde bewijs van ontvangst betreffen de tot gebruik geschikte, tijdig en in overeenstemming met de voor schriften ingeleverde radio-ontvangtoestellen, -toebehooren en -onder deelen geeft in de toekomst recht op levering bij voorrang van zoo danige voorwerpen. i Artikel 4. L De uitgereikte luistervergunningen blijven rusten vanaf het tijdstip der inlevering. 2. De luisterbijdragen moeten worden betaald tot het einde van de maand, waarin de inlevering plaats vindt. Vooruitbetaalde bij dragen worden gerestitueerd. 3. Tegen dengene, die in overeensteming met deze beschikking een radio-ontvangtoestel inlevert, wordt geen vervolging ingesteld terzake van ontdoken luisterbijdragen. Bereids aangevangen vervolgingen worden gestaakt. Artikel 5. De ingeleverde radio-ontvangtoestellen, -toebehooren en -onder deelen worden, voor zoover niets anders wordt bepaald, door de poli- tiegezagdragers bewaard, die zich hierbij van de medewerking van Het staatsbedrijf der P. P. T. bedienen. Artikel 6. Antennes worden niet verbeurd verklaard en behoeven niet te wor den ingeleverd. Deze moeten binnen drie maanden na het inwerking treden van déze beschikking door den houder worden Verwijderd. Artikel 7. 1. Het vervaardigen, het afstaan en het in houderschap nemen van radio-ontvangtoestellen, -toebehooren en -onderdeelen is verboden. De hoogere^BS- en Politieleider kan uitzonderingen toestaan. Hij kan deze van voorwaarden afhankelijk stellen. 2. De bepalingen van de Verordening, houdende het verbod om te beschikken over radio-ontvangtoestellen (No. 222/1941) blijven onaan getast Artikel 8. De bepalingen van deze beschikking zijn niet van toepassing op de aansluitingen op de Radiodistributiecentrales met inbegrip van den bij deze aansluiting behoorenden, uitsluitend hierbij te gebruiken luid spreker. Artikel 9. 1. Deze beschikking ïs niet van toepassing op de bureau's van het Duitsche Rijk, van de Duitsche Weermacht, van de „Waffen SS", van de Duitsche politie en van het Arbeidsgebied van de Na- tionaal-Socialistische Duitsche Arbeiderspartij in Nederland, als mede op het op deze bureau's werkzame personeel van Duitsche nationaliteit. 2. De Hoogere SS- en Politieleider kan voor de In lid 3 genoem de personen op hun desbetreffend verzoek ten aanzien van de toe passing van de bepalingen van deze beschikking een uitzondering toestaan. Hij kan deze van voorwaarden afhankelijk stellen. 3. De verzoeken tot het toestaan van een uitzondering moeten binnen den in artikel 2, lid 1. der bekendmaking bedoelden ter mijn worden ingediend en wel: i door personen van Duitsche nationaliteit bij den ter plaatse bevoegden „Ortsgruppeleiter der N.S.D.A.P." door leden der Nationaal-Socialistische Beweging der Nederlan den en harcr onderdeelen langs den hierarchieken weg by den ter plaatse bevoegden districtsleider der N.S.B.. door de verwanten van de vrijwillig bij de Duitsche Weermacht dienende Nederlanders bij den Commissaris-Generaal voor Bestuur en Justitie, afdeeling voor aangelegenheden van personen van Duit sche nationaliteit en door de verwanten van de vrijwillig bij de „Waffen-SS" of het Vrijwilligerslegioen Nederland dienende Nederlanders bij den „SS- Fürsorgeoffizier." De instanties, bij welke de verzoeken moeten worden ingediend, rei ken den verzoekers een bewijs ter zake van het ingediende verzoek uit. De Hoogere SS- en Politieleider beslist over de verzoeken. 4. V-oor personen, die een verzoek als bedoeld in de leden 2 en 3 tijdig en in overeenstemming met de voorschriften hebben ingediend, en die in het bezit zijn van het in lid 3 genoemde bewijs, wordt de ver beurdverklaring en de plicht tot inlevering volgens de bepalingen van deze beschikking eerst van kracht vanaf den dag van toezending van een afwijzende beslissing. Artikel 10. 1. Hij, die in strijd handelt met de bepalingen van deze beschikking, met de op grond daarvan uitgevaardigde beschikking of met de in overeenstemming met de Artikelen 7 en 9 gestelde voorwaarden, dan wel tracht deze te ontduiken, wordt gestraft met gevangenisstraf van tep hoogste Rijf jaren en met geldboete tot een onbeperkt bedrag of met een dezer straffen, voorzoover niet volgens andere bepalingen een zwaardere straf is verbeurd. 2. Uitlokkers, mededaders en medeplichtigen worden als daders ges tr af tl. 3. Het nemen van maatregelen op het gebied van de Sicherheits- polizei blijft onaangetast. De Höhere SS- und Polizeiführer,, RAUTER, SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei. 'sGRAVENHAGE, 13 Mei 1943. Ter gelegenheid van den 49sten ver jaardag van den leider van de Natio naal Socialistische Beweging der Nederlanden, ir. A. A. Musseri, werd den jarige namens de Beweging doot den heer Van Bildcrbeek een gekleurde stedenatlas welke omstreeks 1750 is gedrukt, aangeboden CNF-Fotodtenst NSB-Cino-Pax m Waarom de Letten tegen de Sovjets vechten. EEN VRAAGGESPREK MET SECRETARIS-GENERAAL DANKERS. SS-PK-" een verklaring voor do spontane aanmelding van de Letten voor het Legioen Wij zijn in Riga, de hoofdstad 'van Letland, op bezoek bij generaal Dan- kers, secretaris-generaal van binnen- landsche zaken. De grijze officier staat op. Wij zullen het onderhoud als geëin digd moeten beshcouwen. „Een verklaring", herhaalt de gene raal, „het zou alleen deze kunnen zijn: Wij Letten hebben de pest, die bolsje wisme heet, aan den lijve leeren kennen. Wij hebben een jaar van terreur beleefd, dien geen pen, hoe vaardig ook, kan be schrijven.'' Ons volk is niet groot, het telt slechts twee millioen zielen, maar U kunt zich voorstellen, wat het beteekent, als hiervan binnen één jaar zestig dui zend mannen en vrouwen worden afge maakt. Wat het zeggen wil, dat er prac- tisch geen familie is, die niet een of meer bloedverwanten betreurt? Dat alles heeft U, als Nederlander, niet ervaren, maar wij wel, dat verklaart alles. Daar om meldt iedere Let, die ijn volk lief heeft en tot het dragen van wapens in staat ié, zich thans spontaan voor het nieuw-gevormde Legioen. Daarom is onze bijdrage in den strijd tegen dien geesel der menschheid in verhouding zoo groot. Indien Uw landgenooten het bols jewisme maar eens in zijn ware ge daante leerden kennen, door persoonlij ke ervaring, zij zouden handelen als wij!" Op weg naar het station wij moe ten verder noordwaarts overdenken we generaal Dankers' woorden. Erva ring is inderdaad de beste leermeester! Wie eenmaal de bolsjewisten aan den lijve heeft meegemaakt, weet, dat er geen keus is, dat men moet vechten of ondergaan,-dat was het, wat wij ook van andere leidende figuren uit Letlknd's hoofdstad hoorden. Zoo schilderden het ons ook willekeurige inwoners dezer stad, waarmee wij in tram, café of res taurant in gesprek kwamen. Een enkel jaar van bezetting door de sowjets was voldoende geweest. Vfee- selijk is de terreur, die in deze korte spanne tijds over het kleine volk aan de Oostzee is gegaan. Afschuwelijk zijn in haar getrouwe werkelijkheidsweergave de 1'bto's, die ons een beeld geven van voor onze Westersche begrippen onge looflijke bestialiteit. Een welsprekend getuigenis waren ook de handen, die me nige Let ons toonde: de nagels waren van de vingers geruktmaar dat wa ren nog kleinigheden, een voorspel slechts van veel erger dingen: uitgesto ken oogen, uitgerukte tongen, op niet nader te omschrijven wijze verminkte vrouwen. Erger, afschuwelijker dingen, dan "men zich dénken kan Wij weten het; Hierover haalt Neder land de schouders op. Men mompelt iets over. „propaganda", wii het niet geloo ven, slaapt rustig verdeb Laten wij het erkennen: Ook wij ston den vroeger sceptisch tegenover wat men „gruwelpropaganda" pleegde te noemen. Ook wij maten alles naar onze Europeeschè beschaving, hadden geen idee over wat in het Oosten, in den heil staat der bolsjewisten, nog mogelijk is. Totdat wij zagen, zooals eens te meer in Letland, waar geen kerel met handen aan zijn lijf thuis blijft om aan anderen de uiteindelijke vernietiging van den beestmensch over te laten, waar geen kleurig affiche noodig is om de jonge mannen te lokken, waar de pers niet dag in dag uit overtuigende argu menten behoeft te brengen. Waar men eenvoudig gaat! Omdat men weet: SS-oorlogsverslaggever Carlo G. Andreoli. VERDUISTER GOED. Deze week van 21.305.45 uur. Maan op 14.49, onder 4.20 uur. 19 Mei: Volle maan. BEROEPSKADER VOOR DEN JEUGDSTORM. Naar wij vernemen is het staf kwartier van de-u Nationale Jeugd storm bezig met de voorbereiding van een tweeden leergang voor man nelijk beroepskader. Thans zal we derom een aantal jonge mannen van 18 tot 25 jaar, lichamelijk en geeste lijk 5 maanden achtereen worden gevormd tot nationaal-socialistisehe jeugdleiders. EEN NIEUW' BANKBILJET VAN TIEN GULBEN. Blijkens mededeeling van.de direc tie der Nederlandsche Bank zal bin nenkort. een nieuw bankbiljet van tien gulden in omloop worden ge bracht. dat naas„ de thans gangbare biljetten .van deze waarde zal circu- leeren. De voorziide vertoont aan den rechterkant in donkerblauwe kleur een mansportret naar een der figuren van de schilderij „De Staalmeesters" van RemBrandl. Voor nadere bijzonderheden wordt verwezen naar de betreffende offi- eiëele publicatie.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1