NOORD-HOLLAND Politiestandrecht opgeheven. DAGBLAD VOOR - Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager éditiet Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). 0 Postrekening 66189. ZATERDAG 15 MEI 1943. SCHAGER EDITIE. 87c Jaargang No. 112. 4 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER. Alkmaar. Deze Courant verschijnt dagelijks. .Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. BU contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Van heden af weer ioi elf uur buiten. DECREET VAN DEN RUKSCOMMISSARIS VOOR HET BEZETTE NEDERLANDSCHE GEBIED OVER DE OP HEFFING VAN HET POLITIESTANDRECHT. Op grond van par. 62 van de Verordening tpt Bescherming der Orde 1943 (no. ij hef ik voor het geheele bezette Nederlandsche gebied het Politiestandrecht op met ingang van 15 Mei 1943 te 18 uur. Daardoor treden de bijzondere beschikkingen, door mij uitgevaar digd op grond van par. 62, alinea 3, van' de Verordening tot Bescher ming der Orde 1943, alsmede de op grond van par. 64 van de Verorde ning tot Bescherming der Orde 1943 uitgevaardigde algemeen bindende beschikkingen van den hoheren SS- und Polizeiführer buiten werking, voorzoover ik hieronder niet anders beschik. VAN KRACHT BLIJVEN: 1. De cijfers 4 der beschikkingen van den höheren SS- und Polizei führer van 30 April en 1 Mei 1943 over het verbod van uitbetaling van loonen en salarissen aan stakers voor de dagen, waarop geheel of gedeeltelijk gestaakt werd. 2 De beschikking van den höheren SS- und Polizeiführer over de 'aanmelding van vroegere studeerenden van 4 Mei* 1943. 3. De beschikking van den höheren SS- uncf Polizeiführer over de verbeurdverklaring van radio-installaties van 13 Mei 1943. De strafbaarheid van overtredingen der door dit decreet opgeheven beschikkingen wordt door de opheffing daarvan niet aangetast. 1. De strafbare handelingen, die gedurende het van kracht zijn van het Politiestandrecht werden gepleegd en tot de bevoegdheid der politiestandgerechten hebben behoord. 2. De delicten legen de beschikkingen, uitgevaardigd gedurende het bestaan van het Politiestandrecht op grond van de paragrafen 64 en 65 van de Verordening tot Bescherming der Orde 1943, ook voor zoover zij gepleegd worden na opheffing van het Politiestandrecht, zijn onderworpen aan de Duitsche rechtspraak inzake strafzaken. 's-GRAVENHAGE, 15 Mei 1943. De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied, w.g. SEYS-JNQUART. BESCHIKKING van den Commissaris-Generaal voor de Veiligheid over de uniforme regeling van het sluitingsuur en den naoh- telijken spertijd. Op grond van de paragrafen 44, 48 en 51 van de Verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied no. 1/43 beschik ik met ingang van het tijdstip der opheffing van het Politie standrecht: 1. Voor het geheele Nederlandsche bezette gebied wordt het sluitings uur voor de openbare lokalen uniform vastgesteld op 22 uur en het tijdstip, waarna men zich niet in de open lucht mag bevinden, op 23 uur. Het einde van den tijd, waarin men zich niet in de open lucht mag bevinden, blijft ongewijzigd vastgesteld op 4 uur. De tot dusverre voor de steden Amsterdam, 's-Grgvenhage en Haarlem geldende bijzondere regeling wordt opgeheven. 2. Overtredingen worden gestraft op grond van par. 51 van de in den aanhef genoemde verordening. 's-GRAVENHAGE, 14 Mei 1943. De commissaris-generaal voor de Veiligheid, RAUTER. SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei. Keuringen voor Waffen-S.S. het Legioen en de Landwacht. Bij onze Vrijwilligers. Een der mannen wordt onderscheiden met het IJzeren Kruis SS PK Grönert-O-H-P m Nederlanders van Arisch bloed, in den leeftijd van 1745 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, ten einde gekeurd te worden. Bij de onderzoekingen worden ook al le gevraagde inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging écr fami lieleden. duur der opleiding, 'extra le vensmiddelen voor de familieleden enz. De aandacht wordt er op gevestigd, dat voor de Vrijwilligers, die om be paalde redenen in Nederland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Neder land oï bij het Wachtbataljon in Amers- foort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger- maansche-S S. in Nederland willen toe treden. Personen tusschen 18 en 35 jaar, die adnnieldingsplichtig zijn voor den arbeidsinzet.-» kunnen zich eveneens op een der keuringsdagen op onder staande adressen aanmelden en wor: den gedurende hun verbintenis by een der bovengenoemde onderdeelen, van den arbeidsinzet vrijgesteld. 16.5.43 8—15 u. Arnhem, Café Royal. 17.5.43 8—15 u. Hengelo, Café Modern, Spoorstraat 18. 18,5.43 8—15 u. Zwolle, Hotel. Gijtep- bftijk 19.5.43 8—15 u. Groningen, Concert huis, Poelestraat. 20.5.43 8—15 u. Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat. 21.5.43 8—15 u. Amsterdam. School, Iepenweg 13. 225.43 8—15 u. Utrecht, N.V.-Huis, Oudegracht 245. 23.5.43 8—15 u. Amersfoort, Pol. Durchgangslager, Leusderweg. 24.5.43 8—15 u. Den Haag, Café „Den Hout", Bezuidenhoutscheweg. KEURINGEN VOOR DE VVAFFEN SS, LEGIOEN EN LANDWACHT. 's-GRAVF,NHAGE, 14 Mei. jlet SS-Ersatzkommando Nederland deelt mede. Voor personen van 18-35 jaar, die aanmeldihgsplichtig zijn voor den ar beidsinzet, bestaat op h\i» verzoek de gelegenheid zich op de in de pers ge noemde data en plaatsen aan te melden voor keuring voor de Waffen SS, Ne- derlandsch Legioc-n, Ned. landwacht en SS-wacht-bataillon en wojrden gedu rende hun verbintenis bij éen der bo vengenoemde onderdeelen van den ar beidsinzet vrijgesteld. Zware luchtaanvallen, op Italiaansche steden. ROME. 14 Mei. Aan het Italiaan sche weermachtb'ericht ontleenen wij: Onze formaties vliegtuigen vielen in doeltreffende nachtelijke operaties de havens van Bone, Bougie en Sfax aan. Gisteren in den loop van den dag ondernamen meermotorige vijande lijke bommenwerpers aanvallen op de steden Napels, (Calabica, Cagliari, Messina en Augusta. Zij veroorzaak ten slachtoffers en schade, die in Calabria, dat tweemaal gebombar deerd werd, bijzonder aanzienlijk zijn. Het vuur van het luchtdoel geschut vernietigde vijf vliegtuigen, terwijl zeven andere vliegtuigen door Italiaansche en Duitsche jagers in luchtgevechten wefden neergescho ten. In aanvulling op boven vermelde luchtaanvallen zijn tot dusver de volgende slachtoffers onder de bur gerbevolking geteld: 5 dooden en' 34 gewonden te Nanels. 10 dooden en 56 gewonden te Calabria en 19 dooden en 41 gewonden in Augusta. Naar de Engelsche nieuwsdienst meldt, is de vroegere minister president van de Indische provincie Sindh en voorzitter van de Indische A2ad-M&3lem-eonferentie Allah Bfeksj, Vrijdagochtend doodgescho ten. Men vermoedt, dat. hij een slachtolfei' van den Britsohen geheir DE EENHEIDS-SIGARET IS ER, MAAR De naam deugt niet! Ze is er ,De „Eenheids-sigaret," het laatste oorlogskind, en gisteren hebben de eerste honderdduizen den Nederlanders met piet ge ringe belangstelling kennis.geno- mert van hun doosje „Burlityp," hetwelk zij m ruil voor bon num mer 21 ontvingen. Wat de kwaliteit betreft, het had sléchter gekund. Véél slech ter zelfs. Als oorlogs-sigaret kan zij er best mee door en er werd de- laatste jaren wel slechter tabak gerookt tegen belangrijk duurde- ren prijs. In één opzicht is de Eenheids sigaret echter een grandiooze mislukking en wel voor wat haar naam- betreft. Welke weinig- origineele. welke duistere geest verzon den haam „Burlityp"? Wat, in 's hemelsnaam, is de be- teekenis van dit woord. Geen sterveling die het; weet en men vraagt zich af of de naamgever zulks zélf wel doet. Sedert jaar en dag ging roo- kend Nederland „gebukt" onder een zondvloed van sigaretten^ namen, die doorgaans zinloos en onbegrijpelijk, doch altijd buiten- landseh moesten zijn. Waarom? Niemand die het weet. Nu was er een schoone gelegen heid voor een specifiek Neder- la-ndschen naam. Men benutte deze niet, doch hield het rooker- tje ten doop onder den ünditio- neel-buitennisSigen Engelseh-lij- kenden en -klinkenden na^m. Wij hebben nog één hopp; dat er uit de rijen van onze rookende lezers eenige geesten naar voren komen, die ons een behoorlijken Neder 1'andschen naam aan de hand doen. Het is niet zoo moeilijk. en men kan er on sterfelijkheid mee verwerven. Gaarne verwachten wij namen op onze redactie, 'waarna wij de beste zoo spoedig mogelijk ho pen te publiceeren. Dood aan de „Burlityp" en.... op zoek naar haar opvolgster. 34 vliegtuigen neergeschoten bij Britschen luchtaanval. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER. 14 Mei. - Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Aan het Oostelijke front verheft de dag van gisteren in het alge meen rustig, met uitzondering van plaatselijke bedrijvigheid van stoot troepen en verkenningsafdeelingen. Zware artillerie van het leger schoot opslagplaatsen van Leningrad in brand. Bij aanvallen ovefdag vanBritsch- Amerikaanschc vliegerformaties op de bezette Westelijke gebieden en in luchtgevechten boven den Atlan- tischen Oceaan werden 14 vijande lijke vliegtuigen neergeschoten. In den afgeloopen .nacht drongen Britsche vliegtuigen over een breed front Duitsch gebied, binnen en vie len eenige plaatsen in West- en Midden-DuitscRland, veelvuldig ook kleine landelijke gemeenten met. brisant- .en brandbommen aan. De bevolking leed verliezen. Tot dusver werd melding gemaakt van 34 neer geschoten vijandelijke bommenwer pers. Hauptman Lütje behaalde als nachtjager gisteren zes overwinnin gen in dc lucht. In den strijd tegen Groot-Britan- nië ondernam de Duitsche lucht macht vannacht op 14 Mei een ster ken aanval op de industriestad Chelmsford. Bomtreffers in wapen- bedrijven Vgjoorzasikten uitge strekte branden. Vier vliegtuigen keerden van dezen aanval niet terug. Anti-semitisme in Engeland. In de laatste dagen wordt er in de Engelsche bladen een discussie ge voerd waaruit.blijkt, dat het Joden probleem ok 'in Engeland meer en meer op den voorgrond begint te ko men. Het Amerikaansehe tijdschrift Time publiceert een kenmerkend stand punt inzake cle Jodenkwestie. Het blad schrijft:. Een Joodsche deputatie, vergezeld door den aartsbisschopvan Canter- bury en kardinaal-Hinslev heeft on langs een bezoek gebracht aan den Britschen minister van binnenland- sche zaken Morrison en dezen ver zocht 2000 Joodsche kinderen uit Europa in Engeland op te nemen. Morrison antwoordde, cial slechts die Joodsche kinderen Engeland zouden mogen binnenkomen, die naaste fa milieleden in Engeland hebben, het geen dus zou beteekenen dat van de 2000 kinderen er 250 verlof hiertoe zouden kunnen krijgen. De nieuwe bonnen. (Uitknippen en bewaren). Van 16 Mei t.m. 22 Mei 1943: Brood 21A 4 rants. Brood 21B 1 rants Beschuit 21 1 rants. Aardapp. 21A 2 kg. Aardapp. 21B - 1 kg. Tabak 21 t l rants. Van 2 Mei tan. 29 Mei 19l3: Vleesch 19A 1 rants. Vlcesch 19B - A rants. Reserve 4-24. M-20 VA rants. Reserve M-22, M-24 2 ',-j rants. Reserve M-27. M-28 5 rants. Reserve M-31. M-32 3 rants. Reserve M-33 4 rants. Van 16 Mei tan. 12 Juni 1943: Suiker 562 i kg. Jam 563- 1 rants. Gort 564 250 gr. Haverfnout 565 250 gr. Vermicelli enz. 566 100 gr. Bloem, brpod of gebak 569 t.m. 572. Taptemelk 21. 22, 23 1 1 Melk 21. 22. 23 l >i 1. 4-28 Res. 51. 3-28 Res. (karne- of - taptem.) 31. 24 taptem. (karne- of taptem.) VA 1. Rijst 21-B, 23-B kinderyoedsel. 250 gr. (0 en 1 jaar). Gort 21-A, 23-A kindervoedsel 250 gr. (2 en 3 jaar). v Cacao m. suiker 3-27, 4-27 Res. 150 g. Versnaperingen 21 100 gr. choc. 22. 23 100 gr. suikerw. Koffiesurrogaat 567 alg. 250 gr. Van 29 April t.m. 22 Mei 1943: Boter 18A l rants. Boter 18B y2 rants. Geldige bonnen voor div. artikelen: Petroleum 07, 08, 1 1. t.m. 13 Juni '43 Brandstoffen 15 t.m, 19 BV. 1 eenheid tot 31 Dec. 1943. Brandstoffen 11 K.F. l eenh. t.m. 30 April 1944 Eenheidszeep 556 alg. 1 rants. t.m. 31 Mei 1943. Eenheidszeep U-eenh.zeep 1 rants. t.m. 31 Mei 1943. Waschpoeder 557 alg., 1 rants, tot 31 Mei 1943. U-waschp. 1 rants., tot 31 Mei 1943. Toiletzeep U-toiletzeep, 1 rants., tot 31 Mei 1943. Scheerzeep S (textiel mannen) 45 g., tot 31 Aug. 1943. De volgende bonnen zijn binnen kort niet meer geldig' Na Zaterdag 15 Mei 20 brood, be schuit. aardapp., tabak, 558 alg., 526 alg, 544 t.m. 553 alg. 17. 18. 19 melk, taptemelk, ver snaperingen. 2-20. 3-14. 3-15. 3-20. 3-21. 4-19. 4-20, 4-21. 4-22 res. 17B. 19B. 17A. 19A kindervoedsel. De geldigheidsduur van de vol gende bonnen is verlengd: t.m. Zaterdag 29 Mei: 527 t.m. 529 alg. (kaas). 541 t.m. 543 alg. (kaas). Voor het verdek voor den •rbeldilniet tn Puitsehland worden de (tiidenten in een kamp samengebracht. Het eten «naakt best CNF-O-Pax m EXTRA RANTSOEN - AARDAPPELEN. Van 15 tot en rnet 22 Mei 1943 wordt zoowel -voor houders van stadkaarten als van landkaarten 'n extra rantsoen aardappelen van 1 kg. op bon ..Algemeen 568" van de bonkaart voor voedingsmiddelen be schikbaar gesteld. SINAASAPPELBONNEN VERLENGD. De geldigheidsduur van de. sinaas- appelbonneil 3-14 (land), 3-15 en 4-19 reserve is verlengd tot en mét 12 Juni 1943, zulks in afwijking van de medeeling in de bonne'nlijst van heden 15 Mei 1943, dat bedoelde bonnen na Zaterdag 15 Mei niet meer geldig zouden zjjn. De buitenlandsche politiek van Turkije. De Turksche minister van buiten landsche zaken heeft Vrijdag den nieuwen leerstoel voor het inter nationale recht aan de universiteit te Istanboel ingewijd, bij welke gele genheid hij voor de 2000 uitgenoo- digde gasten een rede heeft, gehou den, waarin hij ook de buitenland sche politiek van Turkije behan delde. Turkije zal, zoo verklaarde hij, zijn verplichtingen trouw blijven. Het doel van zijn buitenlandsche politiek is met fanatisme de rechten en be langen van jTurkije te beschermen en zoowel tegenovèr zijn vrienden als ook tegenover zijn bondgenooten steeds met' dezelfde openhartigheid te spreken en zelfs op de moeilijkste oogenblikken voor een nog bloeien- der en op hooger niveau staand Turkije als eenig ideaal te werken. In het teeken van deze richtsnoeren marcheert en werkt Turkije geheel kalm in een tijd, waarin het men- schclijke bloed bij stroomen vloeit. Turkije is steeds voor de zaak van het recht opgekomen. Indien zulks noodig zou zijn, zal Turkije opnieuw zijn bloed met vreugde en een gerust geweten vergieten. De groote Turk sche natie heeft in de persoon van Ineunoe een staatshoofd dat zij ver dient en ik. aldus de minister, twijfel er geen oogenblik aan dat Turkije op den'door Ineunoe aangegeven weg de overwinning en het geluk zal ver krijgen. In het verdere verloop van zijn rede behandelde de minister de vraag of het in een tijd, waarin de geheele wereld een onbeschrijfelijk lijden doormaakt omdat elk recht verloren schijnt, juist is een instituut voor internationaal recht te ooenen. Hij beantwoordde deze vraag beves tigend en verklaarde, dat het zoeken naar een herstel van de wetmatig heid een vair de doeltreffendste mid delen was om de anarchie te onder drukken, waarmede men thans worstelt. Het Turksche instituut voor internationaal recht vóórziet der halve' in een dringende behoefte en bereidt zich er op voor om in het, bestek van het mogelijke groote dienstgn te bewijzen. NEDERLANDERS BIJ DE DUITSCHE ZEEMACHT. Inlichtingen ever het dlenstnetaen van Nedetlandsdhe Vrijwilligers bij da Duitsche zeemacht gwreti alle OrtikommandantuTen. dte tevens een uitvoerige lijst verstrekken, waarop alle hieraan verbonden faciliteiten vQinacW CNF-Pax.m Bijzondere plichten van ambtenaren. Ernstige strafbedreiging. S-GRAVENHAGE, 14 Mei. Het heden verschijnende verordenin genblad voor het bezette Nederlandsche gebied bevat een verordening van ,den rijkscommissaris, over arbeidsdeliclen van ambtenaren en zekere beëedigde personen. Zij bedreigt tegen het sta ken door ambtenaren en personen, die op grond van een privaatrechtelijk contract werkzaam zijn bij den Staat, eed provincie, een gemeente of een an der publiekrechtelijk lichaam, straffen, die in ernstige gevallen tot tuchthuis of zelfs tot de doodstraf kan gaan. Dezelfde straf wordt bedreigd voor het geval, dal deze personen hun ar beidsprestatie verminderen met. de be doeling, de volbrenging van taken der autoriteiten te bemoeilijken, te vertra gen of onmogelijk te maken, of dat zij deze bedoeling op andere wijze trachten te verwezenlijken. Deze bepalingen gelden ook voor personen, van wie voor het aan vaarden van hun werkzaamheden de aflegging van een eed of een be lofte wordt verlangd. Daartoe be- hooren vooral ook dokters, tand artsen, dierenartsen, apothekers, apothekers-assistenten en vroed vrouwen. BURGEMEESTERS ONTSLAGEN. O.a. burgemeester Boso van Heiloo. Blijkens de Staatcourant is bij besluit van den commisasris-gene- raal voor Bestuur en Justitie van 3 en 6 Mei 1943 onmiddellijk in gaand, ontslagen: A. J. M. van der Ven. als burgemeester van Wijk bij Duurstede; mr. L. R. J. Ridder van Rappard, als burgemeester van Go- rinchem: G. C. Bos, als burgemeester van Heiloo; mr. A. G. A. Ridder van Rappard. als burgemeester van Olst; J. Bleeker. als burgemeester van Dordrecht: J. B. V. M. J. van de Mortel, als burgemeester van Noord- wijk; M. C.* Siezen, als burgemeester van Vlaardingen. Een cultuurschool te Broek op Langendijk. Voor groenten- en bollenteelt. Naar wij vernemen, zal te Broek op Langendijk een cultuurschool voor groenten-en bollenteelt worden ge sticht door den rijkstuinbouwcon6ulent voor Noord-Holland, ir. Rietsema te Hoorn. De school zal gevestigd worden in een der lokalen van het voormalige gemeentehuis van Broek op. Langen1 dijk, en zal uitsluitend toegankelijk voor de beste leerlingen van de tuinbouwschool. De lessen aan deze school zullen worden gegeven door de leeraren van dc Rijkstuir^bouwschool ta Hoorn. Het ligt in de bedoeling met Septem ber a.s. met het onderwijs te begin- DE STEM DER SS. Luistert op Zondag 16 Mei van 1130 tot 11.45 uur. over den zender Hilver sum I. op golflengte 415 meter, naar de stem der SS, onderwerp: „De les van hel front". J. VINCENT 59 JAAR ORGANIST. Zondag a.s. zal de bekende beiaar dier J. Vincent, die thans in Bussum woont, zijn gouden jubileunoals or ganist bij de Hersteld Luth. tSem. te Amsterdam vieren. De heer Vincent heefl zich in den loop der jaren veel bekendheid ver worven als deskundige op het gebied van klokken en klokkenspelen en vele malen is zijn advies gevraagd o..a ivoor den Waagtoren te Alkmaar. De heer Vincent heeft vele leerlingen gehad. Een daavyan was beiaardier van bet. zg^eldeiamormment in Dén iMder. De vereehi- girtè voor' ttfiksTaftè benoemde dên heer Vincent, tot lid van verdienste r hetgeen hij deed voor de pro paganda van bet Nederland&ybe ije4. Kunst. Een dichter werd vijf en zeventig jaar. Ook hij zal uit zijn vers herrijzen. Gisteren werd de Nederlandsche dichter, Frans Bastiaanse, vijf en zeventig jaar. Het is goed wanneer een volk, en zeker een volk. dat in nood verkeert, zijn dichters indachtig blijft. Want het is in de wereld nog altijd zóó ge steld, dal tenslotte de geest de mate rie overwint. En een land is dubbel in nood, wanneer het zóó in nood is, dat het zijri kunstenaars vergeet. Bastiaanse heeft in een lang en werkzaam leven, dat tot op den dag van heden met dezelfde werkzaam heid voortgezet wordt, de schoonheid van woord en rhythme en de zuiver heid der ontroering gediend. In inne mende bescheidenheid is hij zijn weg gegaan. Hij is een priester, die het witte gewaad van den eenvoud draagt en die" de waarheid ervaren heeft van de, wijsheid der oude Ro meinen: non ciamor, sed amor sonat in aure Dei niet het lawaai maar de liefde vindt weerklank in het oor van God. En hij moge in den gevor derden avond van zijn leven besef fen. dat wat er ook gebeure veel van zijn dichterlijken arbeid zal blijven leven .Zijn gedichten en ik denk hier in het bijzonder aan het kristal-heldere: „Toen kwam het ave-Maria van een stem gestegen" zullen voor alle tijden een bron vor men, waaruit nieuwe rust, nieuwe levensaanvaarding en nieuwe be moediging te putten ziin. De dichter Jacques Blóem heeft in één van zijji bundels eens gezegd, dat er oogenblikken in zijn leven zijn, waarop hij met verteederin* denkt aan de groote namen der dichters. Velen onzer, die uit de naargeestig heid dezer wereld een vlucht willen nemen naar de schoonheid, denken als hij. en met cfezelfde verteedering, aan de groote namen dier dichters. Zij denken óók aan'Frans Bastiaanse. Den afgeiegden levensbaan over- schouwend. kan Bastiaanse tevreden zijn. Want er kwam zegen over zijn ftand. H. P. VAN DEN AARDWEG. VERDUISTER GOED. Maan op 15.57, onder 4.42 uur. Zondag: Maan op 17.08, onder 5.06 uur. 19 Mei: Volle maan. MR. DR. IR. W. A. J. M. WATER SCHOOT VAN DER GRACHT 70 JAAR. Een Nederlander en geleer de van formaat. Heden. 15 Mei, .viert de neer Mr. Dr, 'Ir. W. A. J. M. van Waterschoot an der Gracht uit Bergen, wegens evacuatie te Roermond, oud-inspecteur- generaal der mijnen, zijn 70sten ver jaardag. Afgaande op zijn uiterlijk zou men hem deze zeven kruisjes niet geven,-, want de jarige is van een frischheid van geest, vitaliteit en be- weeglijkheid die een vijftigjariger hem zou benijden. Van een „otium cum dignitate" heeft hij dan ook nooit wil len welen, want arbeiden beteekent_ voor hem ieven. Zijn intense belang stelling gaat nog uit naar alle actuee- le dingen van den dag, om het even of dat groote technische problemen, of eenvoudige zaken zijn, want hij is een geest van breede wetenschappelijke al lure en van grooten diepgang tevens. Hij werd op 15 Mei 1873 te Amsterdam geboren en studeerde aan de universi teit aldaar. In 1889 promoveerde hij tot doctor in .de rechten en ging zich verder bekwamen aan de bergakademie te Freiburg.iB. In 1903 werd hij mijn ingenieur. Later in 1924 benoemde de School of. Mimes ln Colorado hem tot dr. sch. hon. causa. GEEN BOUW VAN NIEUWE SCHOLEN OF LESLOKALEN. De Algemeen Gemachtigde voor den Wederopbouw en de Bouwnij verheid heeft aan den secr.-gen. van het dept. van Opvoeding, Wetenschap en Kuituurbescherming medege deeld. dat de Duitsche gevolmachtig de voor de bouwnijverheid geen ont heffing verleent van het bouwverbod van den Rijkscommissaris voor den bouw van nieuwe leslokalen of van een geheel nieuwe school, zoodat door den dienst van den wederop bouw de uitvoering van bouwplan nen voor bovenbedoelde werken niet kan worden goedgekeurd. Dezer dagen is de 58-jarige voer man R. G. Konings te Groningen van zijn wagen geslagen, doordat het paard op hol sloeg. Ernstig gewond is de man naar het academisch zieken huis overgebracht en daar overledetb Vrijdagmiddag om half twee is te .Bergen op Zoom het zevenjarig dochtertje van de familie Huisman onder een juist passeerertde truck 'ging over het lichaam, waardoor, het Zoodftnig werd verwond, dat het kort daarna overleed.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1