NOORD-HOLLAND OAGBLAD HOOR AANVALSACTIE BI) DEN KOEBAN. „CONSI". ARBEIDSVERGRIJPEN VAN AMBTENAREN WILLEM II IS UITGESCHAKELD. I Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Yoordam C 9. Bureau der Sehagcr editie: Schagcn: Laan CC!. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. MAANDAG 17 MEI 1043. SCHAGER EDTTIE. 87e Jaargang: No. 113. 2 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER. Alkmaar. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advprtentie-tarief. Prijs der gewone advertenties ia deze Editie 11 et. per m.M. By contract binnen een jaar te gebruiken belang- riike korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Doelen in Engeland gebombardeerd. 17 Arr.erikaansche vlieg tuigen vernietigd. .HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 16 Mei. Het opperbe vel van de weermacht maakt be leend: De aanval aan het Oostelijke front van het Koeban-brugge - hoofd werd voortgezet en lever de nieuwe successen op. Tijdens c'e twe adaagschc hevige gevech ten werd in samenwerking met dé luchtmacht het gros der in fanterie van drie bolsjewistische divisies verslagen en den vijand zware, bloedige verliezen toege bracht. De bolsjewisten verloren behalve een aantal si uk ken ge schut en tanks vele lichte en zware infanteriewapens. Levendige eigen stormtroepactivi- tjit en succesvolle afweer van een viiandelijkeij aanval ten Zuiden van Soetsjiniteji worden van het overige Oostelijke front gemeld. By het Visschersschiereiland hoorden snelle Duitsche gevechts vliegtuigen een vijandelijk vracht schip van 3.000 brt. in den grond. Het havengebied van Bene werd in den afgeloopen nacht opnieuw gebombardeerd, verscheidene sche pen werden getroffen. De aanval van twee sterke forma ties Amerikaansche bommenwerpers gisteren overdag op N.W. Duitsche havensteden werd door jagers en luchtdoelartillerie afgeslagen. Onze jagers wierpen den vijand tot boven zee terug en schoten tezamen met eenheden van de marine 9 viermo torige bommenwerpers nger. Vier eigen jachtvliegtuigen gingen ver loren. Boven de bezette gebieden in het Westen en den Atlantischen Oceaan werden 8 vijandelijke vlieg tuigen, waaronder een groote vlieg- boot, vernietigd. Enkele Britsche vliegtuigen heb ben in den afgeloopen nacht sto- r'ingsvluchten gemaakt boven Noord en Midoe.i-Duilschlapd. Snelle Duitsche gevechtsvliegtui gen vlogen overdag boven de Zuid kust van Engeland en vielen mili taire doelen aan. In den afgeloopen nacht bombardeerde de luchtmacht me» sterke strijdkrachten bij goed zicht het scheepsbouwcentrum Sun- derland. Brand- en brisant bommen veroorzaakten vooral in de werven aanzienlijke schade. Drie Duitsche vliegtuigen keerden van de aanval len op het Britsche eiland niet terug. Bezette gebieden weer zwaar getroffen. De bevolking van de bezette Wes telijke gebieden is op 14 Mei dooi de 'aanvallen der. vereenigde Britseh- Amerikaansche luchtmacht weer zwaar getroffen. Nog zijn de puin- hoopen der verwoeste woonhuizen in verschillende steden der bezette Westelijke gebieden niet volledig doorzocht, maar reeds thans staat trast, dat bij den luchtaanvalver over de 100 burgers gedood werdén en een aantal anderen ernstig ge wond werd. Alleen in twee Belgi sche plaatsen werden tot dusver de lijken van 91 burgers gèvonden. DE LUCHTOORLOG. Zondagmiddag verschenen afzon derlijke Brische en Amerikaansche jachtvliegtuigen boven het bezette gebied in het Westen. Volgens de tot dusverre ontvangen berichten wer den daarbij door Duitsche jagers 4 vijandelijke vliegtuigen neergescho ten, .waaronder 3 Amerikaansche van het type Thunderbold. OOK HET VATICAAN KLOPT TEVERGEEFS. Het Vaticaansche bureau van in lichtingen- deelt mede, dat alle p<p- gingen die zijn aangewend om eenig 1'evensteeken te vernemen over de Italiaansche krijgsgevangenen die zich in Sovjet-Russische gevangen schap bevinden, tot duver volkomen vruchteloos verloopen zijn. Getrouw aan de door den Paus verstrekte op dracht zal het bureau zijn pogingen evenwel voortzetten. Keuringen voor WafferrS.S., het Legioen en de Landwacht. Nederlanders van Arisch bloed, in den leeftijd van 17—45 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zien bij dfe genoemde adressen vervoegen, ten einde gekeurd te worden. BH de onderzoekingen worden ook al le gevraagde inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging der fami lieleden, dam- der opleiding, extra le vensmiddelen voor de familieleden enz. De aandacht wordt er op gevestigd, dat voor de Vrijwilligers, die om be paalde redenen in Nederland moecen blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Neder land of bij het Wachtbataljon in Amers- fóort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger- tnaansche-S.S. in Nederland willen toe treden. Personen tusschen 18 en 35 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor den arbeidsinzet, kunnen zich eveneens op een der keuringsdagen op ender- Ifeande adressen aanmelden en wor den gedurende hun verbintenis bij een der bovengenoemde onderdeelen, van den arbeidsinzet vrijgesteld. 1Q.5.43 8—15 u. Zwolle, Hotel Gijten- ^19*5.43 8—15 u. Groningen, Concert huis. Poelestraat. 20.6.43 8—15 u. Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat. 21.5.43 8—15 u. Amsterdam, Schooi, Iepen weg 13. 22 5.43 8—15 u. Utrecht, N.V.-Hu.s, Oudegracht 245. 23.5.43 8—15 u. Amersfoort, Pol. Durchgangslager, Leusderweg. 24.5.43 8—15 u. Den Haag, Cafc „Den Hout", Bezuidenhoutscheweg. Het Italiaansche bericht: weermacht- DuitschItaliaansche vliegtuigen hebben opnieuw de haven van Bone met bommen bestookt. Een formatie vijandelijke vliegtuigen heeft in den afgeloopen nacht de stad Trapani aangevallen. De schade is beperkt Vier vliegtuigen werden door de luchtdoelartillerie neergeschoten. De Britsche admiraliteit heeft het veriies toegegeven van de duikboot „Splendid" die door den Duitschen torpedojager f,Hermes" tot zinken is gebracht. Aartsbisschoppelijk paleis van Reggio getroffen. Terwijl in den dom van Reggio dj Calabria de apostolische admini strator van den aartsbisschop, mgr. Moscato. de plechtige mis van re- quem opdroeg voor de onlangs ge storven moeder van den eenige we ken geleden bij een vijandelijken luchtaanval gedooden aartsbisschop van Reggio di Calabria. mgr. Mon- tabletii. volgde een hevige aanval door vijandelijke vliegtuigen die in twee golven de woonwijken der stad met bommen bestookten. Eeni ge bommen troffen het aartsbis schoppelijk paleis en het beien de priesterseminarie, waarbü eenige semenaristen gedood werden. Als opvolger van mgr. Montablet- H heeft de paus mgr. Antonio Lanza benoemd tot aartsbisschop van Reg gio di Calabria. DECREET VAN DEN FüHRER OVER REGEERINGS- BEVOEGDHEDEN. Voor een decreet van den Führer over de regeeringswetgevmg van 10 Mei 1943. blijft de Rijksregering de haar door de wet van 24 Maart 1933 verleende en formeel op 10 Mei 1943 verstreken bevoegdheden uitoefenen. Het decreet behelst het voorbehoud, dat deze bevoegdheden van de Rijks- rgeering door den Groot-Duitschen Rijksdag bevestigd moeten worden. Staking in Engeland. TRANSPORTARBEIDERS LEGGEN HET g'EEX NEER. De Engelsche transportarbei ders zijn volgens een bericht uit Genève in stakmg gegaan. In een drietal graafschappen breidt deze staking zich uit. Men heeft soldaten moeten ontbieden om de arbeiders der wapenfabrieken naar hun werk te kunnen trans porteeren, daar anders ook deze fabrieken het werk zouden sta ken. Finsche helden herdacht. REDE VAN DEN MINISTER PRESIDENT. Finland herdacht Zondag zijn hel den en tevens hetïeit, dat 25 jaar ge leden de vrijheidsoorlog eindigde. De plechtigheden droegen een eenvou dig karakter. In de Z.W.-Finsche plaats Jokioi- nen, die in de drie oorlogen naar ver houding de zwaarste offers heeft ge bracht. werd de voornaamste plech tigheid gehouden, waaraan president Rvti, de regeering en talrijke andere hooge persoonlijkheden uit Helsinki deelnamen. Minister-president Lin- komies hield voor het gedenkteeken voor de gesneuvelde helden een rede. waarin hij o.m. zeióe. dat als een volk in vrijheid wil leven, het voor geen offers mag terugschrikken. Finland weet dat het op den goeden weg is. Het Finsche volk idealiseert den oorlog niet. doch het zal zich ook ncoit buigen. indien een vreemde mogendheid haar imperialistisch streven in den eenen of anderen vorm op Finland richt zijn zelfstan digheid wil rooven en zijn nationale bestaan vernietigen. Het Finsche volk zal liever tot het allerlaatste vechten dan zich onder werpen aan de genade van zijn Oos telijk en buur. Linkomies hield zich vervolgens bezig met kwesties van binnen land- sche politiek en maande het volk met het oog oo de groote taak tot een heid aan. omdat het nog geen tijd is zich te wijden aan de kleine dage lij ksche vraagstukken. DE BEY VAN TUNIS. Generaal Giraud heeft den bey van Tunis in arrest gesteld op .het motief, dat hij de veiligheid van Tu nis in gevaar brengt. In geheel Duitschland wordt in den tijd van 23 Mei tot 12 Juni een inzameling gehouden van versleten textiel en schoenen ter verkrijging van nieuwe reserves aan grondstof fen. Koning Christiaan X heeft Za terdag de leiding der regeering weer op zich genomen, welke hij wegens ziekte tijdelijk had overgedragen aan kroonprins Frederik, Geen „Burlityp" maar De échte eenheids-sigaret komt over twee weken. De échte Nederlandsche Eenheids-sigaret" is er nog n i e t! Zij zal eerst over een dag of viertien op de markt verschijnen en heet riet „Burlityp", maar „Con- ?i", zijnde de samentrekking van de beginletters der woor den „Concentratie Neder landsche Sigaretten-in dustrie". Ze is er dus nog n i e t de Ne derlandsche Eenheidssigaret! Zulks in tegenstelling tot ons bericht van Zaterdag j.1., welk bericht op een misverstand en op een naamsverwisseling berustte. Van verschillende zijden werden wij hierop attent gemaakt. De gesignaleerde „Burlityp" is namelijk niets anders dan het zcoveelste nieuwe fabrieksmerk, dat men echter in deze dagen niet meer verwacht zou hebben en vccrai niet onder esn zoo kwasi-uitheemschen naam. Onze ontboezeming verliest daarom ook niets aan waarde, daar zij zich richtte tegen den naam. Ook nu nog begrijpen wij niet, hes een fabrikant de zonderlinge gewoonte kón voortzetten, in stede van eindelijk eens een be hoorlijken Nederlandschen naam aan zijn product te geven. In feite geldt trouwens het zelfde de „Consi". Deze naam moge dan een samenstelling vor men van in het Nederlandsch •«spraakgebruik bekende woerden, het resultaat klinkt al weer even vreemd. Wij hopen daarom, dat de volksmond spoedig een beter in het Nederlandsche gehoor liggend woord zal ^veten te vin den en blijven ons óók ten aan zien van de „Consi" voor een anderen, beteren naam aanbe volen houden. De échte Nederlandsche Een heids-sigaret verdient een éch ten Nederlandschen naam! DE COLORADOKEVER. Naar wij van den Plantenziektekun- digen dienst vernamen zijn in het Zui den van ons land de eerste CoMradp- kevers gevonden. De tuinders bewach- ten dus de noodige waakzaamheid. Een knap stukje knutselwerk. De heer Bal te Utrecht vervaardigde uit karton een model van het stadhuis van Gouda, over welk werkje hij 200 uren heelt gedaan De heer Bal met het product van zijn nijveren arbeid CNF-Schipper-Pax m DE MOORD AAN DEN WINTER WEG TE 's-GRAVENHAGE. Met betrekking tot den moord op het 16-jarig meisje B. de V., ge pleegd op 21 Maart j.1. te 's-Graven- hage. kan nog het volgende worden gemeld: Bij het onderzoek is gebleken, dat het slachtoffer, een Jodin, geduren de eenigen tijd clandestien was ge huisvest bii de ouders van den 22- jarigen jongeman H., die in verband met dezen moord is gearresteerd. Daarna werd het meisje door me juffrouw N. op illegale wijze gehol pen. De familie H. wilde haar niet langer in huis hebben, waarna zij bij een andere kennis onderdak vond. Zij hield het aldaar niet uit en ver dween. Na eenige dagen dook zij weer op en ontmoette zij op straat den 22-jarigen jongeman H., aan wien zij om geld en distributiebe scheiden vroeg. H. vernam in dien tijd van twee kennissen, waaronder mejuffrouw N. dat. het meisje had gedreigd hen aan te geven bij de Duitsche politie, omdat zij haar hadden verborgen en óp andere wij ze behulpzaam waren geweest in dien zij haar geen geld en distribu tiebescheiden gaven. De betrokkenen hebben geen kans gezien zich van deze ernstige chantage bij voortdu ring door B. de V. gepleegd te bevrij den. In stede van bij de politie-auto- riteiten aangifte van deze afdreiging te doen hetgeen onder alle om standigheden beter ware geweest hebbeiv zij het plan gevormd hun kwelgeest uit den weg te ruimen. Zooals reeds is medegedeeld heeft de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied een verordening uitgevaardigd op ar- beitls vergrijpen van ambtenaren en zekere becedigde personen. Zij heeft den volgenden tekst: Op grond van par. 5 van het Decreet van den Führer op de uit oefening van de regeeringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 1940 (rgbi. I blz. 778) verorden ik: Par. 1. 1. Een ambtenaar, die 1) Staakt of 2) Zijn arbeidsprestatie vermindert met de bedoeling de vervul ling van overheidstaken te bemoeilijken, te vertragen of onmogelijk te maken, of die deze bedoeling op andere wijze tracht te verwezen lijken, wordt gestraft met gevangenisstraf tot een jaar, in ernstige gevallen met tuchthuisstraf. 2. In bijzonder ernstige gevallen kan levenslange tuchthuisstraf of de doodstraf uitgesproken worden. 3. Poging is strafbaar. Par. 2. Voor de toepassing van deze verordening is een ambtenaar gelijk gesteld aan een persoon, die op grond van een verdrag volgens het burgerlijk recht bij den staat, bij een provincie of bij een ander pu bliekrechtelijk lichaam in dienst is. Par. 3. Deelnemers worden als daders gestra^, ook wanneer zij niet behooren tot dien in Par. 1 en 2 genoemden kring van personen. Par. 4. 1. Wie oproept tot een volgens par. 1. verboden handeling, of wie ♦raeht een ambtenaar of een in par. 2. genoemden persoon te belemme ren in het hervatten van den arbeid, wordt gestraft, met de in par. 1. genoemde straffen. 2. De voorschriften omtrent aanstichting blijven ongewijzigd. Par. 5. De voorschriften van par. 1 tot 4 worden op overeenkomstige wijze toegepast op personen, van wie v o o r de aanvaarding hunner werk zaamheden aflegging van een eed of gelofte wordt geëischt. Par. 6. De volgens par. 1 tot 5 strafbare handelingen zijn strafbare daden "n den zin van par. 2 al. 2 van verordening no. 52/1940 betreffende dc hiitsche jurisrtict'e in strafzaken in de redactie van bekendmaking 72/1942. Par. 7. Deze verordening wordt op den dag harer afkondiging van kracht. Den Haag, 15 Mei 1943. W.g. De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied SEYS INQUART. Bij onze Vrijwilligers. - In den omgeving bestudeerd bunker wordt een kaart van de SS PK Slapak-O-H-P o Amerikanen op Attoe geland. Amerikaansche strijdkrachten zijn, naar uit Tokio gemeld wordt, geland op het eiland Attoe der Aleoeten. De gevechten op het eiland worden met groote verbittering geleverd. De be- zettingsstrijdkrachten zijn ondanks hun numerieke inferioriteit terstond tot tegenaanvallen overgegaan. De gevechten duren nog voort. Uit het Zuidelijk deel van den Stil len Oceaan worden eveneens ge vechtsacties gemeld en wel tusschen de Japansche en de Amerikaansche luchtmacht. Japansche troepen, die in Centraal- China opereeren tegen pl.m. 70.000 man van" Tsjoengking, hebben van 5 tot 11 Mei ongeveer 13.100 man ge dood en 1300 man gevangen geno men. VERDUISTER GOED van 21.30 tot 5.45 uur. P&aan op 18.22, onder 5.29 19 Mei: Volle maan. Feijenoord verliest een kostbaar puntje. Plotseling kwam Zaterdagmorgeh de mededeeling, dat de voetbalcom petitie toch zou worden voortgezet en verreweg de meeste clubs hebben de bedoeling van den NVB begrepen en hebben hals over kop hun spelers opgeroepen voor den Zondagmiddag. Andere clubs evenwel hebben zich letterlijk gehouden aan don tekst van den brief, welke zij ontvangen hadden van het NVB-bestuur en le zende. dat het standrecht pas om 6 uur 's avonds zou worden opgeheven (in den brief stond, dat er gespeeld zou worden indien het standrecht uiterlijk om 12 uur des middags zou worden opgeheven) hebben zij alles blauw-blauw gelaten, daarmee zich zelf een onplezierigen middag bezor gende en de tegenpartij en het pu bliek dupeerende. Weer andere clubs konden hun spelers niet meer bij elkaar krijgen en waren dus wel gedwongen, om af- bericht te sturen, hetgeen dan ook steeds geschied is. Intusschen zijn we benieuwd, welk standpunt de NVB zal innemen t.a.v. de clubs, die niet opgekomen zijn. De wedstrijd van den dag was na tuurlijk Willem II- Feyenoord. waar bij het o.a. ging om de laatste kans van de Zuidelijke kampioenen. De Tilburgers waren den laatsten tijd juist weer in vorm gekomen en wa ren daardoor plotseling zeer gevaar lijke tegenstanders geworden, zoodat Feyenoord lang niet zeker was van een overwinning. Welnu, de partijen hebben de p'unten gedeeld en dat resultaat was tenslotte de beste be looning voor beide clubs. Immers, geen van hen had de overwinning verdiend, al had Feyenoord voor de rust en Willem II in de tweede helft de beste papieren. ,De Rotterdam mers namen in die eerste helft een 20 voorsprong en alles leek er toen op, dat zij met de zege zouden gaan strijken. Echter direct na de hervat ting maakte Willem II er 12 van en toen rook zij haar kansLan gen tijd hield Fevenoord echter stand, totdat eindelijk de lang ver wachte gelijkmaker kwam. Beide Dartijen hebben daarna nog eenige kansen gehad. Willem II misschien de meeste, maar het kruit was ver- Bij de renners groote belangstelling Voor de ronde van Alkmaar Op het parcours in het Blockhove- park te Alkmaar zal Zondagmiddag a.s. de ronde van Allernaar worden verreden, waarvoor de renners in het land groote belangstelling aan den dag leggen. Bij de amateurs, die een afstand van 60 K.M. rijden, hebben zonder uitzondering alle vooraanstaande renners ingeschre ven. Namen als Bijl. Boskemper, Middelink, Rotschafer Gerrit Blauw, Kuilman, de Heilooër L. Ekkers, voorspellen een interessanten strijd. Bii de nieuwelingen is eveneens het geheele landelijke rennerscorps aan wezig. Deze categorie van jonge ren ners opent den sportmiddag. Veruit de belangrijkste wedstrijd is die van de beroepsrenners. Ook deze klasse is zoo goed als geheel volgeboekt. Het is speciaal de groep van opkomende beroepsrenners, die gehoor heeft gegeven aan den op roep om in de ronde van Alkmaar uit te komen. De strijd zal er des te fraaier om ziin. Vooral als men na gaat dat knapen als Lakeman (Am sterdam). Van der Star (Den Haag). Cor Bakker (Zaandam), Jaap Engel (Amsterdam). Wim Reuter (Am sterdam), Van Boheemen (Amster dam1); Leo Maas (Geldrop). Snelders (Breda) hun contract voor de ronde van Alkmaar reeds hebben getee- kend. De profwedstrijd gaat over een afstand van 120 ronden of 100 K.M. In totaal zullen niet minder dan 120 renners deelnemen aan Alcma- na's vijfde ronde van Alkmaar. OPROEP VAN DEN N.A.D. Begin Juni 1943 vertrekt een corps van den Nederlandschen Arbeidsdienst naar Oostland. ten einde binnen de grenzen van het Groot Duitsche Rijk in N.A.D. verband boscharbeid te verrich ten. Gedurende den inzet, welke vermoedelijk 3 maanden zal du ren, blijven de vrijwilligers on der bevel van den commandant van den N.A.D.. gekleed in N.A D. uniform en vallen zij onder het straf- en tuchtrecht, dat in den N.A.D. van toepassing is. Voor het vertrek vindt nog een vooropleiding plaats van onge veer 4 weken te „Waterloo", Oud-Leusden bij Amersfoort Slechts voor hen, die reeds in den N.A.D. hebben gediend, is de mogelijkheid opengesteld zich hiervoor op te geven. Aanmelding kan tot 1 Juni persoonlijk geschieden bij de aanmeldinigsbureaux, dan 'wel schriftelijk aan den commandant van den N.A.D., Stafafdeeling 7, Luybenstraat 40-42, te 's-Herto- genbosch. Aanmeldingen, welke na 1 Juni 1943 binnen komen, worden ter zijde gesteld. schoten en zoo eindigde deze wed strijd met een 2—2 gelijk spel. Zooflls reeds boven opgemerkt, is Willem II thans definitief uitgescha keld voor het kampioenschap, omdat. Feyenoord voor haar onbereikbaar geworden is. En-eigenlijk kan ADO in haar vuistje lachen, want deze club heeft nu zonder zelf te spelen, een verliespunt minder dan de Rot ierdammers. Maar ADO heeft nog een zeer zwaar programma voor den. boeg. zoodat het nog verre van zeker is, dat de Hagenaars hun titel zullen prolongeeren. De stand is thans aldus geworden: Feyenoord 7 3 3 1 9 8—6 Enschedé 5 2 1 2 5 9—7 Willem H 7 2 2 3 6 14—17 ADO 4 12 14 6—7 Heerenveen 5 2 0 3 1313 Overige wedstrijden. Voor de competitie werden nog en kele ondergeschikte wedstrijden ge speeld. waarvan o.a. in de 2e klasse A Alkm. Boys-West-Frisïa en HBC WFC. Eerstgenoemde wedstrijd ein digde in een 73 overwinning voor de Enkh'uizers. de tweede wedstrijd leverde een zege op voor HBC. dat Smit miste en nu ook eens bewees, dat het zonder Smit ook nog wel gaat. Verder memoreeren we nog even de zege van DEM op het thuisspelen- de Schagen en wijzen tenslotte nog op de bekerresultaten. waarvan gis teren ^e eerste ronde begon Utrechtsche wielerbaan. Schulte en v. Vliet winnen. Zondagmiddag werd in 't Utrecht sche stadion een zeer interessant wie- Ierprogramma afgewerkt. Van Vliet en Schulte waren in hun besten vorm en hebben het publiek in extase ge bracht. De koppelwedstrijd over .70 km. was zeer interessant en reeds di rect na den aanvang begon een jacht, die ruim'een half uur duurde. Schul te en Boeyen wisten een ronde uit te loopen. Sprintwedstrijd: 1. Van Vliet 12 3/5 sec., 2. Derksen, 3. Van de Vijver en 4 Remkes. Ploegachtervolging voor wegren ners over 4 km: 1. ploeg Schulte- Pellenaers-Steenbakker-Franken 5 min. 8 4/5 sec., 2. ploeg Groenewe- gen-Verschuren-Hopstakcn-K link op 45 meter. Koppelwedstriid over 70 km: 1. Schulte-Boeyen 1 u. 35 m. 59 4/5 sec., 2. op 1 ronde: Braspenninx-Van Am sterdam 8 pnt., 3. Van Swelm-Ver- schuren 8 pnt.. 4 Steenbakker-Fran- ken 5 pnt. 5. Remkes-Groenewegen 2 nnt.. 6. Pron k-E v e r s 2 pnt., 7. Peeters-Vooren 1 pnt.. op twee ron den 8. Van Vliet-K link 6 pnt., 9. Pellenaers- Van der Voort 3 pnt.. 10. De Gans-Smits 2 pnt.. 11. Derksen -Van Gent 2 pnt., 12. Van de Vijver- Hopstaken. op 3 ronden Joosen-Van Oers 5 pnt. Courses op Duindigt. Casindra f 27.60 Zondagmiddag zijn ,op Duindigt rennen en draverijen gehouden, waarvoor zeer groote belangstelling bestond. De uitslagen luiden: Hollywood Nimbleprijs, afstand 2040 meter: 1. Dainon (eig. J. H. Bos) tijd 3.19, km-tijd 1.35.7. toto W. f 4.60. pl. f 1.50: 2. Fiat V f 1.70: 3. Diana Guy f 1.90 Harrie Scottprijs. afstand 2000 me ter. 1. Fluying Guy (eig. Stal Ilenri) tijd 3.02.2. km-tijd 1.31.1, W. f 3.80 pl. f 1.60; 2. Excellentie Brewer f 2.30; 3. Eulogie Scott f 2.70. Gelriaprijs, afstand 1800 meter: 1 Napo (eig. stal Delfia) tijd 2.03.6 met. 1 lengte. W. f 2.30. pl. f 1 20; 2. Nita f 1.30: 3. Little May Dun f 1.50. Heny's Girlprijs. afstand 2300 meter: 1. Barones Spencer (eig stal Vita Nova) tiid 3.27.3. km-tijd 1.26.3. W. 1' 2 40. pl. f 1.30; 2. Job f 1.40; 3 Neosho f 2. Romeoprijs, afstand 2000 meter: 1. Marjolet (eig, stal Prospero) tijd 2.15 met 8 lengtes, W f 1 80 pl, f 1.10: 2, Icare f 1.10.' Haroldprijs, afstand 2240 meter: 1. Calumet Don Juan (eig. K. J. Mei- nardi) tijd 3.32, km-tijd 1.33.8, W. f 5.20, pl. f 21.80; 2. Fanfare Edel- brewer f 2.80; 3. Emma Signal f 3.10. Matchemprijs, afstand 2400 meter: 1. Duroc (eig. L. J. H. Englebert) tijd 2.41.2, met 3 lengten. W. f 2,80. pl. f 1.40: 2 Kaciole f 2.40: 3 Aquilon f 2.—. Holly Scottprijs. afstand 2020 me ter: 1. Casindra (eig. G. v d Wal) tijd 2.57. km-tijd 1.28.5 W. f 27.60. pï. f 5.10; 2. Diana Norton 2.20; 3. AUouez f 2. Enghienpriis, afstand 3000 meter: 1. Elvire (eig. stal Prospero) tijd 3.39.6 met 6 lengtes. W. f 1.40, pl. f 1.2. Petrolctte f 1.10; 3. Abra ham f 1.10. DE AANMELDING VOOR DEN ARBEIDSINZET. Betreffende de aanmelding voor den arbeidsinzet wordt van bevoegde zijde de aandacht er op gevestigd, dat de be drijfsleiders er de verantwoordelijkheid voor dragen, dat de onder hen ge plaatste tot aanmelding verplichte per sonen hun aanmeldingsplicht nakomen. Vooral moet den in aanmerking ko mende leden van het personeel de noo dige tijd gegeven worden om zich per- - soonlijk op het arbeidsbureau aan te melden. Er zal een beschikking worden uitgevaardigd^ volgens welke het loon doorbetaald moet worden Voorts wordt, de aandacht er op ge vestigd, dat ieder misbruik van de aan meldingsformulier onder de strafbepa lingen valt. VOETBALUITSLAGEN. Om het Kampioenschap van Nederland. Willem II-F.oord 2-2 DISTRICT I. Tweede klasse A. HBC-WFC 3-1 Alkm. B.-W.Frisia 3-7 Derde klasse A. GVO-HRC Schagen-DEM 1-3 Derde klasse D. Pürmcrst.-'dc Meer 2-0 1-3 Vierde klasse A Atlas-BKC Vierde klasse B VVW-MFC Vierde klasse C. USVU-Bergen Res. 3s kiassc A: IIRC 2-Zaondijk 2 Beker-wedstrijden. LSVV-Hollandia 1-2 Wiering-erw-QSC Bever wij k-Terrasv. Zandv.m.-ADO 1920 Blauw Wit-Zaandijk 2-2 ZFC-ZSGO 2-1 Ajax-DWV 5-0 VVA-Swift 6-0 J. Hanzenkw.-ASVK 1-T DWS-SDW 6-0 Zeeburgi?-de Volew. 1-4 De Meteoor-O VVO 2-8 Waterv. 3-Schagen 4 9-i niet doorgegaan*

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1