NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Tien jaar Nasjonal Samling. SUCCESVOLLE AANVAL BIJ WELIKIJE LOEKI. Harde strijd op Attoe. Bach's geniale schepping in Alkmaar's Groote Kerk. PETER.... ZING EEN LIED! Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager éditie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. DINSDAG 18 MEI 1$43 SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang No. 114. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Deze Courant verschijnt «gelijks. Advertentie-tavtef. Pi\js der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gehecle oplage op aanvrage. Quisling's strijd om de toekomst van Noorwegen. - Noorwegen heeft gisteren in het dezen weg. zoo vervolgde Quisling, teeken gestaan van het tien.iarig bestaan van de Nasjonal Samling, tle Noorsche nationaal-socialis tische beweging en huidige gezags- draagster van het Rijk der Fjor den. Tien jaren heeft de Beweging thans onder leiding van Vidkun QuifJing gestreden cm de toekomst Van het Noorsche volk. een strijd, welke in velerlei opzicht overeen komt met die der N.S.B. in Neder land. Nadat Noorwegen in 1905 een zelf standig Koninkrijk was geworden, vierde ook daar de democratie in haar geheele verworden gedaante hoogtij. De partijenpolitiek liet haar invloed geducht gelden en in dit op zicht liepen de Noorsche staatszaken parallel aan die der meeste West- Europeesche mogendheden. Zoo vond Vidkun Quisling in 1930, na een 12-jarig verblijf in de Sovjet- Unie, zijn land terug. Zijn verblijf in het Rijk van Stalin hadden hem de oogen geopend. Hij voelde het bolsjewistische gevaar voor Europa en om zijn volk te behoeden voor den rooden vloedgolf uit het Oosten stichtte bij een Noorsche Volksbewe ging. waaruit nu tien jaar geleden de Nasjonal Samling geboren werd. In 1934 werd in 30 punten hel doel der Beweging vastgesteld en nam de strijd om de toekomst van Noor wegen een aanvang. De woorden van den grooten Noor Ibsen „Wij zijn één Rijk wij moe ten één Volk" worden, werd de strijdkreet der beweging. Ook Noorwegen bleef den oorlog niet bespaard. In het vroege voorjaar van 1940 landden de Duitsche troe pen aan de Noorsche kust en werd het land bezet. De Nasjonal Samling werd nog in hetzelfde jaar als de eenige politieke partij erkend en op 1 Februari 1942 zag Vidkun Quisling zijn onvermoeibaar streven beloond. Op dien voor Noorwegen histori- schen .dag werd Quisling benoemd tot minister-president en nam hij het lot. van zijn fier en grootsch volk in eigen hand. Rede van Quisling. Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan der Nasjonal Samling werd gisteren te Oslo een groote bijeen komst gehouden, waarin Quisling, o.a, in tegenwoordigheid van Rijks commissaris Terboven, een rede ge houden heeft. Hierin zeide hij, dat in weerwil van alle moeilijkheden de laatste 2% jaar opbouwmaatregelen in Noorwégen zijn genomen. In den strijd tegen jodendom, plutocratie en bolsjewisme is het èigenlijke Euro pa reeds vereenigd in. een blok van 350 millicén menschen, wier hulp middelen voor den vrijheidsoorlog van Europa totaal gemobiliseerd worden. Dit feit waarborgt de over winning der nieuwe orde. Langs zal ook Noorwegen een werkelijke beveiliging van zijn nationale be staan en zijn wedergeboorte berei ken. Men moet de teekenen des tijds verstaan en het nationale streven in overeenstemming brengen met de Europeesche concentratie. In het groote Europeesche gebied zal het Noorsche economische en cultureele leven genoeg mogelijkheden tot ont plooiing vinden. Hoe sterker de Nasjonal Samling is. zoo besloot Quisling, des te sterker is Noorwe gen. Telegram van den Führer. De Führer heef aan minister-pre sident Quisling naar aanleiding van het tienjarig bestaan van de Nasjo nal Samling een telegram gezonden, waarin hij Nasjonal Samling draag ster en borg der toekomst van het Noorsche volk noemt. De drager van het Eikenloof KapitSn- leutnant Von Bülow, die op den At- lantlschen Oceaan het U.S A.-vlieg- katnpsehip „Ranger" tot zinken bracht, op de, brug van zijn U-boot bij den terugkeer van zijn auccesvollen tocht PK Böltz-Sche-F-P m URENLANG BOMBARDEMENT OP LONDEN. De gigantische afweerkracht van den Atlandschen wal, Dreigend steekt de loop van het kanon van groot kaliber aan de kust omhoog. Moe zwaarder het wapeD, des te geweldiger de bunker Wochenschau-PBZ-R-P m Keuringen voor Waffen-S.S., het Legioen en de Landwacht. Nederlanders van Arisch bloed, in den leeftijd van 1745 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, ten einde gekeurd-te worden. By de onderzoekingen worden ook al le gevraagde inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging der fami lieleden. duur der opleiding, extra le vensmiddelen voor de familieleden enz. De aandacht wordt er op gevestigd, dat voor de Vrijwilligers, die om be paalde redenen in Nederland mpeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Neder land of bij het Wachtbataljon in Amers foort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger- maansche-S.S. in Nederland willen toe treden. Personèn tusschen 18'en 35 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor den arbeidsinzet, kunnen zich eveneens op een der keuringsdagen op onder staar le adressen aènmelden en wor: den gedurende hun verbintenis bij een d(- bovengenoemde onderdeden, van den arbeidsinzet vrijgesteld. 19.5.43 8—15 u. Groningen, Concert huis, Poelestraat. 20.5.43 8—15 u. Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat. 21.5.43 8—15 u. Amsterdam. School, Iepenweg 13. 2? 5.43 8—15 u. Utrecht, N.V.-Huis. Oudegracht 245. 23.5.43 8—15 u. Amersfoort, Pol. Durchgangslager, Leusderweg. 24.5-43 8—15 u. Den Haag. Café „Den Hout". Bezuidenhoutscheweg. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 17 Mei. Het opper bevel van de Weermacht maakt be kend: Uit het gebied van W el ik ij e Loe- ki wordt melding gemaakt van suc cesvolle eigen gevechtsactie. In ver schillende andere sectoren van het Oostelijke front drongen Dnitsclie stoottroepen op verrassende wijze vijandelijke stellingen binnen, ver- woestten talrijke gevechtsstcllingen en brachten gevangenen en buit binnen, Enkele aanvallen van de Sovjets wer den ten deele in samenwerking met de luchtmacht afgeslagen. Bi] de stelsel matige bestrijding van den vijandelij ken aanvoer in den Zuidelijken en cen- tralen sector van het Oostelijke front werden ook gisteren belangrijke spoor wegstations en een groot aantal trans porttreinen van allerlei aard door Duitsche gevechtsvliegtuigen met ver nietigende uitwerking bestookt. Zwakke Britschc luchtstrijdkrachten drongen vannacht Duitsch gebied hin- nen en wierpen op eenige plaatsen een lering aantal brisantbommen. Er wer den twee stuwdammen beschadigd en door de ontstane overstrooming ont stonden er zware verliezen onder de burgerbevolking. Acht der aanvallen de machines werden neergeschoten, negen andere vijandelijke toestellen werden boven de bezette Westelijke ge bieden vernietigd, waarvan een door troeoen van het leger. Snelle Duitsche gevechtsvliegtui gen vielen In den nacht van 16 op 17 Mei verscheidene nren lang mili tair belangrijke doelen in het gebied van Londen met bommen van zwaar kaliber aan. Twee eigen vliegtuigen keerden van dit optreden niet terug. Oberfeldwebel Kociok schopt in een nacht vier Sovjet-bommenwerpers om laag. Geen bolsjewistische doorbraak bij Krymskaja. In het bruggehoofd aan den Koe bang zijn sedert Vrijdag j.1. plaatse lijke. doch zeer hevige gevechten aan den gang om de Bolsjewistische afdeelingen, die ten Z.O. van Krymskaja de Duitsche stellingen waren binnengedrongen, terug te drijven. Daarmede wordt van Duit sche zijde het gerucht tegengespro ken, dat de vijand er ten Z. van Krymskaja in geslaagd zou zijn tot de kust van de Zwarte Zee door te drongen en aldus de haven Nowo- rossisk te omsingelen. Dit gerucht, dat sedert het einde van de vorige week de ronde in de wereldpers ge daan heeft, schijnt afkomstig te zijn van Amerikaansche journalisten te Moskou. De Bolsjewistische leger leiding heeft een dergelijk bericht niet verspreid. 9 BRITSCHE BOMMENWERPERS VERLOREN GEGAAN. De Britsche berichtendienst heeft medegedeeld, dat bij de vluchten bo ven het Duitsche Rijksgebied in den nacht van 16 op 17 Mei 9 bommen werpers en een jachtvliegtuig verloren gegaan ziin. VIJANDELIJKE VLIEGTUIGEN BOVEN ROME. De havens van Algerije werden met goede resultaten door Italiaan- sche en Duitsche formaties vliegtuigen aangevallen. In den afgeloopen nacht hebben vijandelijke vliegtuigen boven Rome gevlogen. Zij lieten bommen vallen op het gebied van Ostia. Er werd eenige schade aangericht en eenige personen werden gewond. Roosevelt en Churchill be spreken de oorlogsstrategie. Uit Washington wordt gemeld: Roose velt en Churchill hebben het weekein de gebruikt om besprekingen te voeren over de geheale oorlogstrategie. De Washingtonsche correspondent van de New York Times wijst er op. dat dit de eerste gelegenheid was die de beide staatslieden sinds de aankomst van Churchill hadden, om geconcentreerde onderhandelingen te voeren. Roosevelts tijd was n.1. tot dusver in aanzienlijke mate in beslag genomen met andere regeeringsaangelegenheden en met de bezoeken van Benesj en Penaranda. Inmiddels hebben de technische advi seurs echter gelegenheid gehad, om van gedachten te wisselen over de vraag stukken, die den grondslag moeten vormen voor de onderhandelingen tus schen den president en den Britschen premier. VERDUISTER GOED. Deze week van 21.455.30 uur Maan op 19.38, onder 5.57 uur. 19 Mei: Volle maan. Nieuwe Amerikaansche landingen. BERLIJN. 17 Mei. Duitsche cor respondenten te Tokio seinen inte ressante bijzonderheden aan hun bladen over de Amerikaansche lan ding op Attoe en den harden strijd, die momenteel op dit Aleoeten-ei- land gevoerd wordt. De Amerikanen voerden 12 Mei drie landingen uit, waarvan er twee s morgens en één s avonds plaats had. De landings operaties slaagden volkomen. De Amerikanen bleken hun hoofd macht op de Zuidkust van Attoe ont scheept te hebben. Deze had zich goed ontwikkeld en lag nog denzelf den avond voor de Japansche stel lingen. De Amerikanen waren nog bezig reserves aan land te zetten, toen de Japanners een nachtaanval begonnen, waarin zij ware meesters zijn. De tegenstander moest zijn in derhaast opgeworpen stellingen weer verlaten en werd teruggedrongen tot de kust. waar hij onder beschermng van oorlogssschepen en vliegtuigen wist stand te houden. Op den avond van 12 Mei landde ook een vrij kleine afdeeling aan de Oostkust van Attoe. De afdeeling werd echter opgevangen, voordat zij zich had kunnen ontplooien en werd geheel vernietigd. De eenige Amerikaansche lan- dingsgroep die er in geslaagd is zich voor de Japansche stellingen vast te zetten, en haar positie ondanks de Japansche tegenaanvallen te hand haven, is de Noordelijke, die volgens Japansche berichten echter niet de hoofdmacht vormt. De Amerikanen hebben kans gezien hier stellingen te betrekken, waaruit zij niet zoo ge makkelijk verdreven kunnen wor- den. De Amerikaansche scheepsartnle- .ie grijpt voortdurend bij de gevech ten te land in en ook de vliegtuigen der Amerikaansche oorlogsbodems ziin actief. De Japanners hebben on der deze omstandigheden niet kun nen voorkomen, dat later nog aan zienlijk meer troepen aan land wer den gezet dan bii ae eerste landingen het geval is geweest. Er schijnt ook in grooten omvang oorlogsmateriaal ontscheept te zijn, zoodat de Ameri kanen thans een niet te onderscha- ten strijdmacht vormen. De Japan ners laten zich echter niet ontmoe digen en houden den ongelijken strijd dapper vol. Gifgas! Volgens de telegrammen van het front heeft, de vijand twee malen gif gas gebruikt, maar de Japanners hebben tot dit gemeene strijdmiddel niet hun toevlucht genomen. FRANSCHEN IN AFRIKA TER DOOD VEROORDEELD. Uit fTanger wordt gemeld, dat zes Frans ene bestuursambtenaren, die trouw waren gebleven aan de regee ring van Vi'chy, door den geallieer den krijgsraad in Noord'-Afrika ter dood zijn veroordeeld. OOK IN FRANKRIJK CONCENTRATIE EN SLUITING VAN BEDRIJVEN. De Fransche minister voor de pro ductie en voor het verkeer Biche- Ionne heeft zich bezig gehouden met het ook voor Frankrijk, dringend ge worden probleém van de concentra tie van het bedrijfsleven in verband met de behoeften van* den oorlog. Bij deze concentratie zullen onder nemingen. welkevniet op volle capa citeit werken of waarvan de produc tie niet dringend noodzakelijk is, worden stilgelegd of zich op andere bezigheden moeten omschakelen. Deze maatregel zal niet alleen voor de .grote sleutelindustrieën, doch ook voor de bedrijven van kleinen of middelmatigen omvang gelden. Al leen die bedrijven zullen zich kun nen handhaven, welke bewezen heb ben dat zij- van belang zijn voor de volkshuishouding; deze bedrijven zullen dan binnen het door den staat geleide bedrijfsleven hun werkzaam heden kunnen voortzetten. EEKEKRUISEN VOOR DUITSCHE MOEDERS. Hauptdienstleiter Schmidt heeft Zon dag in Duitschland in een plechtige bijeenkomst ter gelegenheid van Moe derdag eerekruisen voor diverse Duit sche moeders uit geheel ons land uit gereikt. Dit geschiede namens de Ortsgrup- pen van het Arbeitsbere'ch der N.S.D.A.P. Het gouden eerekruis kregen moe ders met Sfcht en meer kinderen, het zilveren met 6 resp. 7 kinderen en het bronzen de vrouwen met minstens 4 kinderen. DE MOORD OP DEN BREDASCHEN WINKELIER. De Hooge Raad heeft gisteren arrest gewezen in de zaak van den 37- jarigen huisschilder T. A. F. Slont uit Rotterdam en den 47-jarigen reiziger J, H. J Dils uit Amsterdam, die zoowel door de Rotterdamsche Rechtbank als in hooger beroep door het Gerechts hof te 's-Gravenhage zijn veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf wegens den op 12 November 1940 te Rotter dam gepleegden moord op den Breda- schen winkelier P. B. C. van Aart. De Hooge Raad heeft het cassatie beroep verworpen. Bij het beoefenen van jiu-jitsu tij dens een gymnastiekles is de 13-jarige leerling Remmert Boekhorst, uit Sa- bangplaats te Groningen, hedenmorgen op zijn hoofd gevallep. Hij bekwam een zware hersenschudding en is tijdens het vervoer naar de ouderlijke woning aan de gevolgen overleden. Boeken dienen zich aan BROCHURE OVER OPVOEDEN EN LEIDEN. Het was. meenN ik, Jean Jacques Rousseau, die in zijn „Emile". het dvor de jaren beroemd geworden op- voedingsepos. de ware wijsheid ver kondigde: non des préceptes, mais des exemples - geen voorschriften, maar voorbeelden. Ditzelfde denkbeeld vindt men te rug in Konstantin Hierl's brochure ..Gedachten over Opvoeden en Lei den". die dezer dagen bij de Uitge versmaatschappij ..Westland" te Am sterdam verschenen is. De schrijver gaat uit van het beginsel, dat opvoe den tenslotte niet anders behoort te zijn dan het aankweeken van goede j en het aan banden leggen van slech te eigenschappen. Het doel. dat de opvoeder zich stelt, moet hem. wil zijn werk het meest vruchtdragend zijn helder voor den geest staan ep zijn eigen handelin gen mogen in geenerlei strijd zijn met de opvoedingsidealen, welke hij uitdraagt. Opvoeden en leiden; in vele opzich ten synonieme begrippen. Klaar, in duidelijke taal soms met de di rectheid van een academische stel ling formuleert de auteur van dit lezenswaardige vlugschrift zijn, door ervaring verworven, inzichten, die herhaaldelijk treffen door hun mild heid en kloeke oprechtheid. H. P. VAN DEN AARDWEG. LETTERKUNDIGE PRIJZEN OVER HET JAAR 1942. Door het Dep. van Volkvoorlichting en Kunsten zijn de volgende letterkun dige prijzen over .het jaar 1942 toege kend: 1. De H. D. Sytstra-prijzen aan den Frieschen schrijver R. F. Sybesma te Heerenveen. 2. Twee prijzen voor streeklectuur. Een aan den Drentschen volksverteller en folklorist J. J. Uilenberg en een aan den Scheveningschen romanschrijvtr Arend Tael. 3. Twee aanmoedigingsprijzen voor de romanschrijvers Evert Zandstra en Peter van Andel. 4. Een prijs voor goede ontspan ningslectuur aan mr. M. A. Roothaert. Op de begraafplaats in Veendam is een elfjarig meisje aangerand door 'twee jongens van 14 en 15 jaar. De po litie heeft de knapen voorloopig aan gehouden, tot een nader onderzoek is ingesteld. Belangrijke aanwijzing. Voor de verordening inzake 'den aanmeldingsplicht. j^florgen, op 19 Mei 1943, moeten dch alle in de maanden Juli <-n Augustus van het jaar 1921 geboren mannen overeen komstig (Xen op Woensdag 12 Mei in dit blad gepubliceerde n oproep op het bevoegde Arbeidsbureau, resp. het bevoegde bijkantoor van 9-17 uur persoonlijk aanmelden, waarbij zij bet ingevulde aan meldingsformulier en de andere identiteitspapieren en gegevens moeten medebrengen. De distri butiestamkaart moet medege bracht worden. De werkgevers zijn verplicht de tot aanmelding verplichte personen gedurende den tijd die zij hiervoor noodig hebben van werk vrij te stellen en hét salaris, resp. Icon door te betalen. Aanmeldingsplicbtigen en werkgevers maken zich straf baar wanneer zij handelen in strijd met de bepalingen der ver ordening of trachten deze te ont duiken. „Matthaus Passion" verdient provinciale vermaardheid. In Alkmaar's Groote Kerk heeft de eerste uitvoering plaats gehad van de Matthaus Passion. Nog nimmer werd in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal Bach's geniale schep ping uitgevoerd en deze première werd een daverend succes, welke een belofte inhoudt voor volgende jaren. Stilstaande bij het eclatant succes mogen wij den wensch uit spreken, dat de Matthaus Passion- uitvoering in de monumentale kerk van Alkmaar binnen niet al te lan gen tijd mag uitgroeien tot een mu zikaal hoogtepunt met een provin ciale vermaardheid. Het is heden geheel anders dan gewoonlijk. Je voelt aan alles: daar gaat iets gebeuren, ernstig en aangrijpend. Dit zal niet worden een aangenaam voor bij trekken van beelden en klanken, maar hier zullen we zelf aandeel hebben in 't gebeuren. Hier wordt een offer gebracht, het offer van de we reld: Jezus, die zich offert voor onze schuld. Daarom komen de menschen heden zoo stil het grootsche kerkgebouw^ binnen, het wordt steeds vpller, maar de stilte blijft; een angstige span ning hangt er. Eindelijk is de trotsche ruimte ge vuld met bedevaartgangers, de or kestleden hebben, hun plaatsen inge nomen, de cymbalist zit achter zijn cymbaal, dat in naam de oudheid vertegenwoordigt, de organist achter- het orgel, het knapenkoor staat klaar, evenals het groote koor en de tal rijke solisten, en dan staat daar Jon ker, de man, de priester, die in deze gewijde uren de leiding heeft, die nu Een episode uit den strijd voor Leningrad. T n Sennheim in den Elzas leerde ik 1 Peter kennen. Hij kwam uit de buurt van Dordrecht. Hij was levens lustig en vroolijk. Later in Graz in den Oostmark was hij vaak om mij heen en zong trouw en dapper mee in mijn soldatenkoor. Hij zong niet mooi, maar blij en vroolijk! Hij kende bijna nimmer den tekst, doch wij konden hem alles vergeven. Hij was onze Peter. Peter kreeg een meisje uit de Steiermark lief en hoe vaak plaagde ik hem met zijn kalverenliefde Peter hielp zijn ouderen makker Schuurman graag en hartelijk. Onze kazernetijd ging voorbij Wij stonden op een morgen in een hevigen sneeuwstorm op enkele ki lometers voor Leningrad. Dicht op elkander gedrukt om eenigszins be schutting te zoeken tegen de fel striemende vlagen. „Zingen," riep Peter. En wij zon gen. frisch en vroolijk: „Wel Anne-Marieke, waar ga je naar toe. „Wel Anne-Marieke. waar ga je naar toe? "k Gane naar buiten al bii de soldaten, „Hopsasa-faldara, Anne-Marie." De hooge stem van Peter natuur lijk boven alles uit. Melchert Schuurman, de zanglei der der N.S.B.thans als vrijwilliger aan het Oostfront, schrijft ons uit de voorste gelederen een brief, dien wij hier publiceeren. Toen wij tegen den avond in de L.K.W. geladen werden op weg naai de voorste stellingen, was het Peter weer die ondeugend inzette: „Lachen scherzen, lachen. scherzen, heute ist ja heut, „Morgen ist das ganze Regiment, wer weist wie weit. „Das, Kameraden ist des Krieges bittre Los. „Darum nehmt das Glas zur Hand rund. wir rufen prost!" Die Peter toch Het was op een Dinsdag vroeg in den morgen. Peter staat m de stel- liug, tachtig meter van de Solsjewis- en af. Ik los hem af en kruip buk- kënd naar hem toe. Een schot valt. Peter zijgt naast mii neer. Enkele minuten later is hij weggebracht,.. Zijn bloed kleurt de smetteloos witte sneeuwIn zijn bloed staan mijn laarzen vastge klemd. Verbeten tuur ik naar voren... Peter werd gewroken Enkele seconden later deed ik den Iwan in de sneeuw bijten. Peter leeft nog. Toe Peterzing een lied! levenservaring en muzikale begaafd heid genoeg opgedaan heeft, om zoo'n grootsch gebeuren te kunnen leiden, en dan zet, onder beklemmende stilte het orkest in, en voelen we dat een geweldig gebeuren, in beweging is gekomen, waaraan wij allen deel hebben. Aangrijpend klinken alle klanken door de ruimte, en daar ontwikkelt zich dan het wonderlijk gebeuren: zang en muziek die ons midden in het hart treffen, die ons drie volle uren onafgebroken geboeid houden in spannend mee beleven. En wanneer het alles volbracht is, is het nog even doodstil en eerst daarna komen we tot het besef „voorbij, wij moeten gaan". Maar we hebben iets heel moois meegenomen in ons hart, voor ons geheele volgend leven. Dat we dit alles hebben beleefd, danken we aan het genie van Bach. en daarna aan Jonker, die daar stond als een reus, vol zell'bèheersching, overvloeiend van hooggestemde mu zikale inspiratie. En hij heeft bereikt dat door zijn groot talent en zijn ernstig streven het groote wonder geschiedde, dat er een heerlijke eenheid ontstond tus schen al deze menschen, die zonder uitzondering hun kunnen gaven in liefde voor het geheel, en daarom werd deze uitvoering een intense schoonheid. De verschillende zang- zoowel als instrumentale solisten, gaven zich met hun geheele ziel. op ziin of hare wijze, maar alle met een hoógstaanden ernst. Het orkest muntte bijzonder uit. De H.O.V. leverde zeer verdien stelijk werk en heeft met buitenge wone zorg haar taak vervuld. De organist en cymbalist hebben gespeeld, zooals ik weet. met volle liefde voor den dirigent en 't schoone werk. Tenslotte het knapenkoor en het groote koor. U zij een innige hulde gebracht voor al uw moeite en arbeid 't Was alles prachtig mooi! Gij hebt iedere inspiratie van uw dirigent ge heel gevoeld en zeer gaaf kun nen weergeven. Gij kunt allen zeer gelukkig zijn met deze uitvoe ring en weet, dat er duizenden men schen deze heerlijke schoonheid met u beleefd hebben en u daar zeer dankbaar voor ziin. Jac. Jansen. SCHAGEN. DE JEUGD MOET HAAR ZWEM LUST NOG EVEN BEDWINGEN. Baldadige klanten van de Wiel. Op 1 Juni wordt het zwembad „De Wiel" geopend. Het is mogelijk, dat sommige jeugdige zwemliefhebbers. gezien het mooie weer, deze termijn te laat gesteld vinden. Naar het be stuur van ,De Wiel" ons meedeelt, laat zich daaraan echter niets ver anderen. Vóór 1 Juni is er geen toe zicht, de temperatuur van het water is nog_ laag en ook andere zwemba den uit de omgeving zijn nog niet geopend. Het lekkere zonnetje van de laat ste dagen was vermoedelijk oorzaak, dat eenige jongelui huii zwemjiftt niet langer konden bedwingen en dat zij, waar het bestuur het zwembad niet opende, zelf maar lot opening overgingen. De toegang werd gefor ceerd en de planken, waarmee de kleed hokjes waren gesloten, werden verwijderd. Deze planken zijn in middels spoorloos verdwenen, het vlpt dreef aan de overkant van de Wiel. kortom er heerschte een orde loosheid, die het bestuur niet kan toestaan. Het heeft daarom besloten van die genen, d!e vóór de officieele opening in het zwembad worden aangetrof fen de jaarkaart in te trekken. Wellicht is het goed de. aandacht der ouders er op te vestigen dat het zwemmen zonder toezicht, zekere ge varen oplevert, die, gezien het onge luk. dat enkele jaren geleden in het toen nog bestaande badhuis van „Het Witte Kruis" plaats greep, niet denk beeldig mogen worden geacht. Het bestuur, dat steeds voor de be langen der leden op de bres staal, meent een beroep te mogen doen, eenerzijds op de jonge zwemmers, anderzijds op de ouders om aan den toestand van de afgeloopen dagen een eind te maken. Het zal zijn be dreiging zonder aanzien des persoons volvoeren het roept bovendien de medewerking in der ouders om aan het ontijdig zwemmen een eind te maken. Het zal spoedig genoeg 1 Juni zijn. Dus, jongelui: nog even wachten! MET RATTENKRUID ZIJN VROUW VERGIFTIGD. De Hooge Raad heeft gisteren verwor pen het cassatie-beroep van den 30- jarigen bakker J. M. A. van Hees te Tilburg, die in hooger beroep door het Gerechtshaf te 's-Hertogenbosch is veroordeeld tot 18 jaren gevangenis straf wegens moord op zijn echtgenoote E. P. F. J. Jansen, die hij van het leven heeft beroofd door toediening van rattenkruid. INBREKERS MAAKTEN GEBRUIK. VAN EEN VUURWAPEN. In het gehucht Heille onder de ge meente Sluis zijn gevaarlijke inbrfekers aan het werk geweest. Midden in den nacht werden de gebrs. K. gewekt door gestommel in hun huis. Toen kij op onderzoek uitgingen en in de gang kwamen, werden zij plotseling door de dieven, die zich ontdekt zagen, met een vuurwapen aangevallen. Beide broers werden hierdoor in hun beenen getrof fen. De politie heeft inmiddels de da ders aangehouden. Te Vaals is het tweejarig dochter tje van de familie B. in een put nabij he huis gevallen en verdronken. VOORDRACHTSKUNSTENAARS IN DEN DOP Aan de voordrachtswedstrijden, welke de Nederlandsche Radio-Om roep voor jongelui van 14 tot 22 jaar heeft georganiseerd, is door ruim 600 jongens en meisjes deelgenomen. Onder de 24 hoogstgeplaatsten, die op Hemelvaartsdag in den eindwed- strijd om de eerepalm zullen kampen, bevindt zich de 15-jarige Freddy Groot te Alkmaar, vroeger te Scha den woonachtig. Zij deed op het ge bied van de voordrachtskunst reeds eerder van zich spreken sils Maaika, o.a. in de Westfriesche radiovoor drachten met Marijke (haar moeder, mevrouw Annie GrootHagenaar). AARTS WOUD. In memoriam, - Heden gewerd ons uit Eindhoven het bericht dat aldaar in den ouderdom van 77 jaar kalm en zacht was overleden de heer Hendrik van Ree. Vanaf 1891 tot 1931 was van Ree hoofd der school alhier en na derhand nog eenigen tijd waarne mend. Het was een man die zich ge heel en al voor het onderwijs gaf. En niet alleen het lager onderwijs maar niet te vergeten het landbouwonder wijs. Talrijke twee-jarige cursussen werden door hem in de geheele om trek gegeven. Vele barre reizen heeft hij getrotseerd om zijn leelingen ter wille te zijn en hun het noodige bij te brengen. Is het te verwonderen, dat zijn nagedachtenis is blijven voortleven en nog zal voortleven in de honderden harten van zijn leer lingen. Het burgerlijk leven was hem vreemd, doch liet onderwijs was al les. Steeds heerschte er orde en grif nam men de lessen aan. Talrijk velen hebben hun positie mede aari hem te danken. Bij zijn vertrek naar Alk maar is de sympathie duidelijk ge bleken en daar getuigt dan ook nog heden het album met de foto's en liandteekeningen van. Een tiental jaren heeft,hij te Alk maar van zijn rust genoten met zijn trouwe huisgenoote en verzorgster mej. van Wijk. De laatste jaren werd. hij vreeseiijk geplaagd door de reu- mathiek. Met Februari vertrokken zii naar zijn zoon in Endhoven. Op het kerkhof alhier wordt hij begra ven. Hij ruste in vrede. VISSCHERIJ URK, 15 Mei. Heden waren du prijzen der vlsch als volgt: Lijn en beugel, 68 - f 1.90 Fuikaal. 68 - f 1.90 Kuilpaling, 74 ct. Pos 10 ct. Nest, f 0.50 per bak van 37 yt Kg.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1