NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOO Belangrijke installaties in Leningrad gebombardeerd. PHILA TEUS TISCHE SPIEGELS Uitgave» Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager édltie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lflnen). Postrekening 66189. WOENSDAG 19 MEI 1943. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang No. 115. 2 pagina's. Hoofdredacteur.- A. R. JONKER. Alkmaar. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. BU contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheelc oplage op aanvrage. Wederzijdsche luchtacties. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER 18 Mei. Het opperbevel yan de weermacht maakt bekend: Aan het Koebanbruggehoofd eerden bii succesvolle gevechten opnieuw talrijke gevangenen ge- maakt. Aan het overige deel van li het Oostelijke front heerschte t gisteren slechts geringe plaatse- I liike gevechtsactiviteit. De lucht- 1 macht bombardeerde met zicht baar succes voor den oorlog be langrijke installaties in Leningrad. Luchtaanvallen overdag van den vijand od eenige plaatsen in de be zette gebieden in het Westen veroor zaakten onder de bevolking zware verliezen, vooral in de stad Bordeaux. Hierbii werden in luchtgevechten en door de luchtdoelartillerie 17 voor het meerendeel meermotorige viiandeliike vliegtuigen vernietigd Bii den afweer van Britsche lucht aanvallen od Duitsche convooien en boven Nederland schoten bewakings vaartuigen 4 en luchtdoelartillerie v. d. marine 6 viiandeliike vliegtuigen neer. Boven den Atlantischen Oceaan vernietigden Duitsche gevechtsvlieg tuigen 2 Britsche bommenwerpers, waaronder een groote vliesboot. Vier eigen iagers gingen verloren. Enkele Britsche vliegtuigen, waar van er een werd neergeschóten. vlo gen in den afgeloopen nacht boven 't Westeliike en Zuidelijke Duitsche rijksgebied. De luchtmacht zette den strnd tegen belangriike doelen in het gebied van Londen ook in den nacht van 17 od 18 Mei gedurende verscheidene uren voort en viel met een sterke formatie zware gevechtsvliegtuigen de belang rijke aanvoerhaven Cardiff aan het Bristolkanaal aan. Duikbooten boorden tiidens afzon derlijke tochten in het, Noordelijke deel van den Atlantischen Oceaan 8 schenen met een gezamenliiken in houd van 51.000 bri in den grond, waaronder een koelschiD van 12.000 brt.. dat volgeladen met vleesch on derweg was naar Engeland. Boven dien scholen zü drie aanvallende meermotorige bommenwerpers neer. De beschadiging van de stuwdammen. In den nacht van 16 op 17 Mei wer den zooals bekend, naar in het weer- machtbericht van 17 Mei werd gemeld, door Britsche bommen twee stuwdam men beschadigd, waarbij door de hier door veroorzaakte watervloed zware verliezen onder de burgerbevolking werden veroorzaakt. Op dezen terreur aanslag valt een bijzonder kenmer kend licht door een bericht van den Britschen Reulerdienst, welks voor malige Berlijnsche correspondent Bet- tany het volgende meldt: Een bekende joodsche specialist uit Berlijn, die thans in-Londen zijn prak tijd uitoefent, vroeg mij eenigen tijd geleden waarom de Britsche lucht macht de stuwdammen in Duitschland nog niet gebombardeerd had. Zijn mededeelingen gaven mij aanleiding om een brief te sturen aair^het minis terie van luchtvaart, waarin ik zijn inlichting doorgaf. Later ontving ik antwoord, waarin men mij voor dit voorstel van den joodschen specialist, wiens naam niet bekend gemaakt kan De Russische Vrijwilligers-Bataljons. Een strijdmacht waarmee niet te spotten valt. Dat aan cle zijde van de Duitsche weermacht in de Sovjet-Unie ook uit de inheemsche bevolking samenge stelde formatie», strijden, is algemeen bekend Reeds meermalen zijn van Duitsche zijde berichten verschenen over de vorming van Russische vrij - willigersbataljons. die naast Duitsch land actief aan den strijd tegen het bolsjewistische regime in hun land deelnemen. Zelfs is in dit verband de naam van den Russischen gene raal Wlasspw genoemd, die bij de or ganisatie van deze nationale forma ties een belangrijke rol speelt Geleidelijk zijn deze vrijwilligerS- formaties thans geworden tot een factor, die in het verdere verloop van den strijd in het Oosten een be langriike rol belooft te zullen spelen. De „Berliner Eürsen Zeitung" noemt dit verschijnsel een der belangriikste, die deze oorlog heeft teweeggebracht Het blad schrijft, dat thans een punt van ontwikkeling is bereikt, waarop men dezen nieuwen factor aJs een van de grootste militaire en politieke beteekènis kan bezien. Het aantal der vrijwilligers is aanzienlijk toegeno men In garnizoenen en troepenkam pen in het Oosten worden steeds weer nieuwe vrijwilligers-batajons voor den beslissenden stnid tegen het bolsjewisme opgeleid. Hun optre den in het operatiegebied zoowel als in het achterland vormt op het oo- genblik het opvallendste nieuwe ac cent in hét beeld van het Oostelijke front De tijd van tasten en zoeken od dit gebied is lang voorbij. Wat thans aan soldaten, die uit de Oost- Europeesche volken gerecruteerd zijn onder de wapenen staat, aldus be sluit de „Beniner Börsen Zeitung", is een strijdmacht, waarmede niet te spotten valt. DE BESPREKINGEN TE WASHINGTON. Uit New-York wordt gemeld dat het Indische vraagstuk bij de besprekin gen tusschen Roosevelt en Churchill een bijzondere rol speelt. Het rap port dat de speciale afgezant van Roosevelt, Phillips, over de stem ming der Indische bevolking en „over den algemeenen toestand in Indie aan het Witte Huis heeft voorgelegd is zeer kritisch wat betreft de metho den der Brische heef schappij. Rqo- sevelt zou op gfond van dit rapport Churchill opnieuw met allen nadruk erop gewezen hebben, dat een .op lossing van deze kwestie met het oog op de oespannen oorlogsverhoudm- ten in het Zuidelijke deel van den tillen Oceaan en aan de Indisch- Birmaansche grens noodzakelijk is. worden, bedankte en de verzekering gaf. dat men dit voorstel zeer zorg vuldig zou onderzoeken. Het bericht laat, naar de Berlijnsche pers schrijft, er geen twijfel over be staan, dat deze aanslag op de stuw dammen een door joden geïnspireerde misdaad is. Natuurlijk zal ook deze jongste joodsche misdaad op de juiste wijze worden gestraft en op de aan stichters terugvallen. Terreuraanvallen op Italiaansche steden. Italiaansche torpedovliegtuigen hebben od de reede van Bougie een lichten kruiser en een varend schip van middelbare tonnage door torpe do's getroffen. Een vijandelijke formatie liet bom men vallen op Alghero (Sassari). waarbij eenige woonhuizen instortten en slachtoffers ontstonden onder de bevolking. Als gevolg van den luchtaanval od Alghero vallen 11 dooden en 50 ge wonden te betreuren. DE STRIJD IN BIRMA. Het keizerlijke Japansche hoofd kwartier heeft het volgende commu- nioué gepubliceerd: Janansche strijdkrachten hebben op 14 Mei Maungdaw. een belangrijk steunpunt aan de Indisch-Birmaan- sche grens bezet. Deze strijdkrachten bereiden zich thans voor op nieuwe operaties. De resultaten, die in dezen veldtocht sedert het begin der ope raties in den Arr.kan-sector in de 2e helft van December tot. 10 Mei ziin behaald, linden als volgt: De viiand verloor op de slagvelden 6414 so'daten. (Dit ziin alleen de sol daten. die door de Japanners begra ven ziin.) ="4 - <-r.n"enen werden gemaakt, onder wie een groot aantal Britsche soldaten. 327 Viiandeliike vliegtuigen werden neergeschoten en 225 on den grond vernield en 207 stukken ge schut werden buitgemaakt. Verder werden o.a. 83 tanks en pantserwa gens en 255 vrachtauto's buitgemaakt. VFRDUISTER GOED. Deze wéék van 21.455.30 uur Maan op 20.57, ender 6.30. 19 Mei: Volle maan. Gayda over den zenuwenoorlog. Poging van de geallieerden om eigen nervositeit te verbergen. Gayda schrift in de „Giornale d Italië", dat na het beëindigen van de campagne in Noord-Afrika een nieuwe faze begonnen is van den Engelsch-Amerikaanschen zenuwoor- log tegen Italië. De Angelsaksische mogendheden achten het blijkbaar doelmatig den zenuwenoorlog tegen het Italiaansche volk, nu de oorlog in een buitengewoon spannende faze is gekomen, met alle middelen tc bespoedigen en te verscherpen met de ondubbelzinnige bedoeling den oorlog tegen Italië zoo snel mogelijk tot een einde te brengen. Om dien reden zijn thans de nveedoogenlooze bomaanvallen op Italië in verscherp te mate begonnen. De Angelsaksi sche mogendheden hopen de burger bevolking te leun n en terroriseeren en uit het evenwicht brengen. Ook de onlangs uitgeworpen vlugschrif ten en de verscherpte radioactie, waarbij het Italiaansche volk tot vrede, wordt aangespoord, beoogen hetzelfde. De vijandelijke agitatie verzuimt echter wijselijk, aldus Gay da, mede te deelen, dat het Italiaan sche volk onder „vrede" in feite de volledige vernietiging van de Ita liaansche natie en van alle verdere ontwikkel in gstno gel ij lcheden moet verstaan. Ook dit keer zal de zenu wenoorlog der Angelsaksische mo gendheden geen succes hebben. Tct de' nieuwe methoden van den zenuwenoorlo£ behooren, naar Gayda verklaart, de voortdurend door den vijand verspreide, gefantaseerde be richten over interne gebeurtenissen in Italië, zooals de vorming van een oppersten raad van zes, waarvan de Kening, cFc Duce en de vier maar schalken Graziani, Cavallero, de Eono en Caviglia zouden behooren. Andere gefantaseerde berichten ma ken melding van het overnemen van het opperbevel m Zuid-Italië door maarschalk Badoolio en van het af treden van den Koning, en van de regesring. De bewering van den vijand, dat in Italië „nervositeit" heerscht, is slechts een manoeuvre om eigen nervositeit te verbergen. NEDERLANDERS BIJ DE DUITSCHE ZEEMACHT. Inlichtingen over het dienstnemen van Nederlandsche Vri|willigers bij de Duitsche zeemacht geven alle Ortskommandanturen, die tevens een uitvoerige lijst verstrekken, waarop alle hieraan verbonden faciliteiten staan vermeld CNF-Pax m Postzegels als exportmiddel. (Van onzen Berlijnschen correspondent) SEDERT de Britsche regeering aan de ministers van Financiën der in bal lingschap levcudo vorsten vergunning heift verleend om postzegels voor hun „eigen land" te drukken, i3 er een leven dige handel met dit philatelistisch pro duct onstaan. Deze betrekkelijk nieuwe postzegels zijn zelfs een gezocht export artikel geworden. Zij worden niet alleen voor het frankeeren van brieven, maar minstens evenzeer voor het aanvullen van postzegel-collecties benut. Vrijwel elk vliegtuig neemt vanuit Engeland eenige collecties buitcnlandsche post zegels mede naar de Ver. Stalen, waas- ze met een aardige winst van de hand worden gedaan. Op de Noorsche zegels ziet men ko ning Hakon weergegeven, de midder nachtzon, stevige skiloopers en andere herinneringen aan hét land dat voor bepaalde personen weliswaar betrekke lijk dichtbij, maar toch weer onbereik baar ver ligt, Nederlandsche postzegels herinneren o.m. aan onzo overzeeschc bezittingen, terwijl koning Peter van Joego-Sïavië zichzelf voor deze propa ganda beschikbaar heeft gesteld. Do Grioksche emigranten brengen de Olym pische Spelen en den Acropolis In her innering. Souvenir-jaclit-, Toen met tn Engeland merkte, dat er met zulk soort postzgels goede zaken gedaan konden worden, ging men over tot het drukken van postzegels, die als het ware een souvenir zijn van het ge bied, dat men in den Stillen Oceaan ih den loop van den huidigon oorlog is kwijtgeraakt. Het resultaat was niet onbevredigend, want men hoort bewe ren, dat reeds het 'tienvoudige van de nominale waarde wordt betaald. Het ligt voor de hand, dat men zich nu ook in Amerika voor de fabricatie van oorlogszegels -is gaan interesseeren. Men heeft eenige series uitgegeven, waarop de staatshoofden of ministers van de „groote mogendheden" staan af gedrukt: Stalin, Roosevelt, Tsjang Kai Sjek en Winston Churchill. Natuurlijk hebben vervalschers er voor gezorgd, dat eenige misdrukken en rariteiten in cmloop werden gebracht. Een „groote zeldzaamheid". Volgens berichten in Amerikaansche magazines pasten zij zich handig aan bij de toevallige omstandigheden. Zoo -ver scheen er op zekeren dag een postzegel, vari nationale drama's. waarop alle bondgenooten, die tegen de spilmogendheden actief en passief strij den, staan weergegeven. Per stuk ver langde en verkreeg men duizend dollar! Een consortium van vervalschers bracht daarop denzelfden postzegel zonder Tsjan Kaj Tsjek in omloop en kreeg per stuk voor „die groote zeldzaamheid" maar liefst 5000 dollar betaald! In de pers kon men lezen, dat deze zegel aan den handel was onttrokken, nadat men had vastgesteld, dat Tsjang Kai Tsjek ook tot de groote bondgenooten gerekend kon worden. Nu de handel in £eze postzegels zoo florissant is geworden, worden er zelfs prijsvragen voor nieuwe ontwerpen uit geschreven. De handel met postzegels was trouwens altijd productief,*want de inwoners van het kleine Liechtenstein behoefden jaren achtereen geen belas ting te betalen, daar de philatelisten uit aile landen ter wereld verzot waren op de postzegels, die daar in omloop wer den» gebracht! Bommen op Zwitserland. In den nacht van 17 op 18 Mei hebben vreemde vliegtuigen op groote hoogte in W. richting ten N. van de lijn St. Gallen-Zürich-Ko- blenz over Zwitserland gevlogen. In Oost-Zwitserland werd luchtalarm gegeven. Aan de stadsgrens van Zürich wer den twee brisantbommen neergewor pen. De eene kwam terecht in de buurt van de wegkruising Rümlang- Leimgruben. Er werd schade aange richt, maar personen kwamen niet om het leven. Een bom kwam terecht op de spoorlijn Seebach-Affoltern- Wettingen zonder echter te ontplof fen. RUIM 29 MILLÏARD DOLLAR VOOR HET AMERIKAANSCHE VLOOT- PROGRAMMA. Het Noord-Amerikaansche bcgroo- tingsontwerp voor het op 1 Juli a.s. aanvangende financieele jaar is thans bij het congres ingediend. In deze be grooting is een bedrag van 29.463 mil- liard dollar uitgetrokken voor de uit voering van het Noord-Amerikaansche vlootprogfamma, hetgeen 5.725 milliard dollar meer is dan het voor de vloot uitgegeven bedrag in het laatste finan- cieclc jaar. Bij onze Vrijwilligers. Een ver- frisschend bad achter het front SS PK H. Ahrends-O-H-P tn Keuringen voor Waffen-S.S., het Legioen en de Landwacht. Nederl&naers van Arisch bloed, in den leeftijd van 17—45 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkel^ zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, ten einde gekeurd te worden. By de onderzoekingen worden ook al le gevraagde inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging der fami lieleden, duur der opleiding, extra le vensmiddelen voor de familieleden enz. KEURINGEN VOOR DE WAFFEN S.S.. LEGIOEN EN LANDWACHT. Het S.S. Ersatzkommando Neder land deelt mede: Voor personen van 1835 jaar, die aanmcldingsplichtïg zyn voor den ar beidsinzet, bestaat op hun verzoek de gelegenheid zich op de in de pers genoemde data en plaatsen aan te melden voor de keuring voor de Waffen SJS., Nederl. Legioen. Ncd. Landwacht en S.S. Wachtbataljon. Zy worden gedurende hun verbin tenis bij een der bovengenoemde onderdeden van den arbeidsinzet vrijgesteld. De aandacht wordt er op gevestigd, dat voor de Vrijwilligers, die om be paalde redenen in Nederland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Neder* land of bij het Wachtbataljon in Amers foort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger- maansche-S.S. in Nederland willen toe treden. Personen tusschen 18 en 35 jaar, die aanmeldingsplichtig ziin voor den arbeidsinzet, kunnen zich eveneens op een der keuringsdagen op onder staande adressen aanmelden en wor den gedurende hun verbintenis bij een der bovengenoemde onderdeelen, van den arbeidsinzet vrijgesteld. 20.5.43 8—15 u. Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat. 21.5.43 8—15 u. Amsterdam. School, Iepenweg 13. 22 5.43 8—15 u. Utrecht, N.V.-Huis, Oudegracht 245. 23.5.43 8—15 u. Amersfoort, Pol. Durchgangslager, Leusderweg. 24.5.43 8—15 u. Den Haag, Café „Den Hout". Bezuidenhoutscheweg. Nederlandsche krijgs gevangenen in Thailand. 's-GRAVENHAGE. 18 Mei. Het Informatie-bureau van het Neder landsche Roode Kruis Korte Voor hout 14 te 's-Gravenhage, ontving uit Japan opgaven van Nederland sche krijgsgevangenen in Thailand. Wegens het ontbreken van adres sen en verminking der namen, kon omtrent de ondervolgende personen nog geen bericht aan de familie wor den gezonden: T h a il a n d landmacht sergean ten infanterie gf öemey cf wesselman vanhelmond msh harders wft eygels- heim w vanpelt ea stakenburg ws oohof jg dicke jah vanwankum g vanoort jaj caris na kleist r degraaff i vanvliet-gm vantrienen mc aalbers i boerhout h kamst al haighton ftj witterland a greve jg wunnink hgw vanderlee th vanhaasen p plooster h scholtens w rus n swier. p jochems w buis coe spalding k heineman ii ren- ne emh hohverda ii kravse hf kraus ja berphahn w stalder ela drval jbt geerling aj janssen dc overduin e boekhout a kleinsmit let sijthoff phcnr hermans jwhj tegelaars ca koot wf schurmann wa evers gjw zeehuizen am roestenburg bf vanaist a Daens ac ketelaar cjl vanliaasen- breetveld f jongbloed j braaksma m vanwelv lel vanveldhuizen ci lamai- tre lt busser ca vanlaar e polak a drogt ha vangurchoni jm ferdinandus jg rademaker ap heeres kl vanling thgf marges sffa schiff o couvn ps reynst fh hupkens jm hoffman df dëgroot aj solleveld w vanderkuyp j spitse fdj dekonins lhw daal gj de- lange j verhoeven n vinck it masten broek a .kosmeyer ef siekman jcj moolenburgh a renema f dechaufe- pied hhi wagenaar kjf hazebroek sk vanhof jf tloot hg kromsigt c knoes- ter e knops in koomen ic vandertuin hfj dewiingaart pj zijdenbos j feld- hoen jar visscher ta achthoven dw dekriek t weiier jg knevel c middle- ton ca nijhoff cf holman ic vaneijk g vanderworm c singerling jfk bas- lias cornelis konijnenborg fam deelen ca dekoter henk neuteboom korpo raals infanterie ao timmers r duin i bruining aj seller gf holwerda a lileevens üf samson i vanham p bra- konie jaal intveld'cp vanling w ho- big kt tinkhof amw schaap ff post- ma a van wier j hoogvliet cgw milar Ir nort fh boet cgj vandeooll lc van- ameydenvanduyn ng anthonys phm vanbronkhorst c broekema r brem- mer w buitendijk i bruinier sm buse ajch chatelin tmh diebels. Familieleden enz. gelieven zich onde opgave van zoo volledig moge lijke gegevens der betreffende per sonen, zooals range onderdeel of wa pen. geboortedatum en laatst be- kentï'e standplaats in Indië enz. tot bovengenoemd informaie-bureau te wenden. DUITSCHE VLIEGTUIGEN BOVEN LONDEN. Duitsche gevechtsvliegtuigen ziin in den afgeloopen rtacht weer verschei dene uren boven het gebied van Gr.- Londen geweest, waar bijzonder be langriike speciale doelen met brisant bommen van zwaar kaliber werden bestookt. Er werden verscheidene sterke explosies waargenomen. Alle vliegtuigen keerden op hun bases terug, yoorts ondernam de Du'tsche luchtmacht in de vroege ochtenduren 'van heden zware aanvallen op havens en werven aan het Kanaal van Bris- tol. Het optreden van de Britsche luchtmacht beperkte zich tot storings- vluchten boven Zuid- en Noordwest- Duitsch gebied. Er schijnen geen bom men te ziin uitgeworpen. Ook is nog niet bekend, boe groot het aantal hierbii vernietigde viiandeliike vlieg tuigen is. BORDEAUX GEBOMBARDEERD. Naar Ofi meldt, hebben Engeftfch- Amerikaansche vlietuigen gistermiddag om 12.45 'uur Bordeaux gebombardeerd. Bij dezen luchtaanval zijn circa 200 personen gedood en 300 gewond. De 16-jarige scholier H. A. v. Ark, uit Heerde. was zoo onvoorzich tig. toen hij uit school kwam. om zich door een auto voort te laten trekken Od den Gelderschen dijk passeerde de bus uit Zwolle, v. A. kwam in het gedrang en viel. waar door de wielen hem over hel lichaam gingen. De jongen was op slag dood. Studenten en het teekenen der verklaring. De Secretaris-generaal van het de partement van Opvoeding, Weten schap en Kuituurbescherming deelt mede. dat zij. die in den cursus 1943 —1944 de studie aan een der Neder landsche universiteiten of hoogescho- len wenschen te beginnen, alsmede de in het studiejaar 1942-'43 niet. ingeschreven studenten, die vroeger ingeschreven ziin geweest of een aca demisch examen hebben afgelegd, .in de gelegenheid worden gesteld thans dP voor studehten voorgeschreven verklaring te teekenen. Na teekening worden zii wat te werkstelling in Duitschland betreft, gelijk gesteld met de studenten, die de verklaring vóór 5 Mei 1943 hebben geteekend en kunnen zij hun studie aanvangen, respectievelijk voortzet ten. Hiertoe dienen zii zich zoo snoedig mogelijk onder opgave van volledi- gen naam en adres schriftelijk te wenden tot het departement van T)p- voeding. Wetenschap en Kuituurbe scherming. afdeeling hooger onder wijs te Apeldoorn. Pascblaan 19. met mededeeling 'aan welke universiteit of hoogeschool en in welke faculteit men wenscht tp studeeren. Ook zii. die het. toelatingsexamen tot de universitaire studie of het eindexamen noe moeten afleggen, dienen zich thans, ter voorkoming v. moeilijkheden aan te melden. Tevens wordt de aandacht er od gevestigd dat a.s, studenten zich nog tot en met 22 Mei a.s. voor het vervullen van hun arbeidsdienstplicht kunnen aan melden bii de aanmeldingsbureau, van den N.A.D. Belangrijke aanwijzing. Voor de verordening inzake den aanmeldingsplicht. ^(ergen 20 Mei moeten zich B alle in de maanden Sep tember er. October van het jaar 1921 geboren mannen overeen komstig den op Woensdag 12 Mei in dit blad gepubliceerdcn oproep op het bevoegde Arbeidsbureau, resp. 't bevoegde bijkantoor, van 9-17 uur persoonlijk aanmelden, waarbij zij het ingevulde aan meldingsformulier en de andere identiteitspapieren en' gegevens moeten medebrengen. De distri butiestamkaart moet medege bracht worden. De werkgevers zijn verplicht de tot aanmelding verplichte personen gedurende den tijd dien zij hiervoor noodig hebben, van werk vrij te stellen en het salaris, resp. loon, doof te betalen. Aanmeldingsplichtigen en werkgevers maken zich straf baar wanneer zij handelen in strijd met de bepalingen der ver ordening of trachten deze te ont duiken. OPGEPAST; SCHIFTEN DOOR LUCHTDOELAItTILLERIE. Den 20sten Mei tusschen 8 en 18 uur wordt door de luchtdoelartillerie geschoten cp doelen op den grond in het gebied binnen de lijn Oostelijke rand vair Velp-Latum-Ëaar-Rheden 2 km ten Zuidoosten van Teriet. Verder wordt door de luchtdoel- artillerie op doelen od den grond ge schoten: den 21sten, 22sten en 23sten Mei tusschen 8 en 12 uur en 14 en 18 uur op de Leusder heide; don 24sten cn 25sten Mei van 8 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur in den polder De Haar 1,5 km ten Wes ten van den weg Amersfoort-Bun- schoten-Spakenburg en 5,4 km Noord-Noordoostwaarts van Soest, en op den 24sten Mei van het dorp Watergang Westwaarts tct aan het dorp den lip, van daar 2 km naar hot Noorden, dan Oostwaarts tot aan het Noordhollandsch Kanaal ter hoogte van het dorp Ilpendam, van daar naar het Zuiden tot aan hel dorp Watergang. LANDWACHTDÏENST KOMT IN MINDERING VAN DEN ARBEIDSDIENST. Naar van bevoegde zijde wordt medegedeeld, heeft de Rijkscommis saris voor het bezette Nederlandsche gebied beslist, dat voor Nederlan ders, die bij de landwacht dienen, doch onder den arbeidsdienstplichl vallen, de diensttijd van drie maan den bij de landwacht in aanmerking wordt, genomen voor den arbeids dienstplicht. Dienstplichtigen voor den arbeidsdienst, die drie maanden bij de landwacht hebben gediend, worden dus slechts voor den tijd van drie maanden voor den arbeidsdienst opgeroepen. HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ. f 400.— 9152. f 200.— 1030 11895 12045 12666 16351 17267. f 100.— 4551 7773 8474 8538 9047 11037 11103 12403 13025 13270 13554 15196 16262 20447 21118 21222 21806. ERGERLIJK VANDALISME. In den nacht van Maandag op Dinsdag hebben baldadige handen hun vernielzucht gebotvierd in de jongensschool aan de Klooster laan te Schinveld. Letterlijk alles wat te vernielen viel. werd vernield. De boeken werden uit elkaar gescheurd, de banken en lessenaar omverge worpen en de wandkaarten vernield. Tenslotte werden alle kranen der waterleiding open gedraaid en liep de kelder onder water. De kinderen werden naar huis gestuurd en de school gesloten. SCHAGEN. SCHAGENS BURGEMEESTER ALS RECHTSBEZORGER. Een zitting van geschiedkundige beteckenis. Gistermorgen had op het raadhuis ie Schagen een z'tting plaats, die, in elk geval voor Schagen. van bijzondere b.— teckenis was. Het was de^eerste maal. det de burgemeester optrad als plaatsver vanger van Nemesis, de godin van het Recht. Ten einde den kantonrechter te ont lasten, kunnen thans kleine delicten worden berecht door den noogsteri po litie, gezagdrager in de gemeente in casu door den burgemeester. Het be treft hier overtredingen tegen de ver duisteringsvoorschriften, tegen de lucht bescherming, de wegenverkeersregeling en ten slotte vergrijpen welke de hand having der openbare orde belemmeren. Om half elf betrad de burgemeester, de ambtsketen om, de vroegere raadzaal in gezelschap van een ambtenaar ter secretarie, die als secretaris fungeerde. Beide heeren namen pl-ats achter de groote tafel en de eerste zitting kon een aanvang nemen. Verschillende van de minst beteek?- nende delicten, zoo vertelde ons de bur gemeester, waren reeds door afkoop ge regeld. Ten aanzien van enkele der be langrijkste zaken was door hem echter het persoonlijk verschijnen van den overtreder gevorderd, waardoor hij in de gelegenheid was den delinquent en kele woorden in den vorm van een waarschuwing mede te geven. Als eerste verdachte betrad daaron m°vr. TimmermanDorbeck de zaal.. Zij werd cr van beschuldigd, niet be hoorlijk te hebben verduisterd, een feit, dat door haar grif werd toegegeven. Maar het moest een ongelukje zijn ge- weesi. Haar verduistering was steeds in de beste orde geweest en onmiddellijk nadat het feit was geconstateerd, hcfl ze de noodzakelijk gebleken herstelling la ten aanbreken. De burgemeester vond in een en an der aanleiding om in dit eerste geval de noodige clementie te laten gelden en veroordeelde tot 5.of 3 dagen. De tweede zaak was eveneens een verduistermgsgeval. Het betrof den heer S. J. Plujcker. De burgemeester oordeelde de over treding iets ernstiger en het resultaat was 10.of 5 dagen. Hiermede was de eerste zitting afge- loonen. Het recht had zijn beloop ge had en zal ook in de toekomst op deze wijze zijn beloop blijven houden, tenzij de bewoners onzer gemeente overtre dingen tegen de vier genoemde soorten van delicten weten te vermijden. Ieder doe daartoe zijn -best! INSCHRIJVINGEN IN HET HANDELS REGISTER VAN 11—18 MEI. Nieuwe inschrijvingen. Langedijk: Fa. G. Oijevaar en Zonen, Broek op Langendijk, Dorpsstraat 276, Tuinbouwbedrijf. Bestuurswijzigingen Harenkarspel: Coöp Boerenleenbank „Dirkshorn" B 133a. Dirkshorn. Andere wijzigingen. Anna Paulowna: W. Vieveen, Midden weg 35 Breezand. exploitatie van onroe rende goederen enz., rechtsvorm gewij zigd. LnngedijR: J. Kcijzer (Fa. J. H. Kcij- zer) Dorpsstraat 126, boek-, courant- en handelsdrukkerij, benoeming gevol machtigde. C. Langedijk, Dorpsstraat B 34, Noord- scharwoude, fabricatie van doodkisten enz., overgegeven aan M. Langedijk. KOEDIJK. Uit den klompennood. - Maandag is de timmerman K. Koning begonnen met de klompenreparatie volgens hét systeem „Groot van Beverwijk". Hét werk ziet er goed uit. maar voor dat men zijn klompen in de reparatie brengt, moeten deze goed schoonge boend worden, daar dan de gelijmde zolen beter blijven zitten. De aan voer van klompen was al tamebüc groot, wel een bewijs, dat hier in een greote behoefte is voorzien. Benoemd. - De heer C. Rijnders 1» Beverwijk, is benoemd tot onder wijzer aan de O.L.-School alhier en heeft zijn werkzaamheden aldaar be reids aangevangen, WINKEL. Benoeming. In de vacature van Molenmees ter van den Oosterpoldér onder Winkel en Nieuwe Niedor^. ontstaan door het overlijden van den heer Kl. Meurs. is bij enkele candt» daatstelling gekozen de heer J. Koo"- men Czn. te Winkel. Politie. - Gevonde: I monnaie. Inlichtm I secretarie. een porte er gemeente-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1