NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Kommando-wisseling bij den Landstand. Churchill spreekt tot het Amerikaansche Congres. Invasie-propaganda zonder uitwerking op „vesting Europa Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager éditle: Sckagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lynen). Postrekening '66189. DONDERDAG 20 MEI 1943. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargans No. 116. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER. Alkmaar. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. By contract binnen een jaar tc gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gcheele oplage op aanvrage. Prov. Boerenleider Saai in een nieuwe functie. Een terugblik op zijn werk en een praatje over de toekomst. (Van onzen spfecialen verslaggever). EN wat nu. voorman Saai"? De ex-provinciaal boerenleider Jan Saai uit Kolhorn, een der lo ten van echt Westfrieschen stam, trouw aan zijn geslacht en aan zijn grond, glimlacht nu hij voor het eerst met zijn nieuwen titel aangesproken wordt. alsof hij wil zeggen: .Hoe kun je dat nu vragen. Iemand die vecht voor idealen, in het bijzonder vecht voor verheffing van den boeren stand. weet onder alle omstan digheden, óók bij het aanvaarden van een nieuwe functie, wat hij zal doen! Maar hij zegt deze woorden niet, doch antwoordt op onze vraag wat een voorman ei genlijk is en doet, dat hij de lan delijke organisatie van den Land stand gaat uitbouwen en tegeliik tijdens afwezigheid van den lan- dëlijken boerenleider, diens plaatsvervanger zal zijn. .Alles wat ik lot nu toe in provinciaal verband deed gaat nu landelijk, dus in het groot, gebeuren." Uit deze sobere uiteenzetting blijkt tevens welk een eervolle promotie den heer Saai te beurt is gevallen, waar hij nu als er van een „rang lijst" sprake zou zijn in feite on middellijk na den boerenleider Ros kam de belangrijkste man in den Landstand is geworden. Saai blijft echter onder alle omstandigheden de eenvoudige boer ook nu wij hem na zijn benoerrfing treffen in een der gezellige werkkamers in het Provin ciehuis te Haarlem, waar hij regel matig zetelt, omdat hij ook nog de functie van bestuursraad der provin cie vervult. VÓÓR ALLES BOER. Als gedeputeerd Statenlid werd hij n.1. na afkondiging van de verorde ning, waarbij het provinciale en ge meentelijke bestuursapparaat een wijziging onderging. vol-ambtelijk bestuursraad. Daar Saai evenwel vóór alles boer is en wil blijven en hij niet in de fout van vroegere boe- renvertegenwoordigers wil verval len die zich meestentijds in Den Haag vestigden, en zich daardoor vervreemdden van hun grond en dientengevolge de boerenbelangen niet meer konden verdedigen daar om verzocht hij niet vol-ambtelijk te mogen zijn. Zijn bedoeling werd Ëewaardeerd en zoo bleef hij eigen- jk gedeputeerde, doch uitoefenende de taak van bestuursraad (z g. eere- ambtelijk). Dit principe blijft Saai trouw, ook als voorman, nu zijn werkterrein het heele land gaat om vatten en hij natuurlijk in het bij zonder in Dén Haag aanwezig moet zijn. Hij blijft derhalve óók bestuurs raad dér nrovincie. - Ik blijf in Kolhorn en ga nooit van mijn boerderij af. zoo zeide hij resoluut. Alle opdrachten die dejape.-. renleider mij geeft heb ik te aan vaarden en zal ik aanvaarden, maar nimmer zal men mij zoover krijgen, dat ik mijn boerderij in den steek laat. Hoe vindt gij het Uw werk als provinciaal boerenleider te moeten neerleggen? Nou. niet zoo erg prettig. Tenslot te zitten we nog volop in den op bouw; er is nog heel wat te doen en dan is het niet leuk er op eens uit te stappen en een ander het werk te moeten overlaten. Als officieel „Landstandman" werk ik al sinds Oc- tober 1941 toen de Landstand zijn taak begon. Voordien had ik echter als man van het Agrarisch Front de voorbereidende werkzaamheden in Noord-Holland al verricht. In Fe bruari 1942 werd ik geïnstalleerd als provinciaal boerenleider. HET EERST OP TOEREN. De heer Saai vergat hier te zeg gen. wat wij reeds meermalen hoor den en hier nog eens naar voren wil len brengen, n.1. dat de Landstand in Noord-Holland eigenlijk wel de eerste georganiseerde afdeeling was in ons land, die bovendien 't vlugst van al op volle toeren werkte. Dit is natuurlijk niet het minst een gevolg van zijn scheopenden arbeid geweest waarover hij zeer bescheiden niet repte. Zijn zeer verdienstelijk werk vindt thans in zijn benoeming tot voorman dus wel een bijzondere bekroning. Wij durven hier gerust te zeggen, dat ook nu weer.de juiste man op de juiste plaats komt zooals Saai ook als provinciaal boerenleider vol komen op zijn plaats was. Ziin functie was niet eenvoudig, want er waren vooral in den begin ne behalve de geweldige organisato rische moeilijkheden nog altijd on- willigen en te gen werkers die de lijn der ontwikkeling wilden verstoren en dus tot rede gebracht moesten worden. Ook het apparaat als zoo danig is niet meer van geringen om vang. De strijd tegen Engeland. Zware gevechtsvliegtuigen van het type Do 217 staan voor den Inzet tegen Enge'and gereed PK Speck-DV-R-P w Cliché archief D. v. N.-H. In Noord-Holland werken thans reeds drie afdeelingen van deri Landstand op volle kracht, t.w. de afdeelingen I (Volk en Bo dem) II (Voortbrenging) en III (Marktordening). In Pachtkamer en Grondkamer is de Landstand vertegenwoordigd, evenals bij den Voedselcommissaris en bij de plaatselijke bureauhouders. Op het oogenblik telt de Land stand in ons gewest reeds 1000 actieve medewerkers. En nog steeds gaat het beter en groeit de organisatie verder uit. bijna als een sneeuwbal. Tevreden? Dat natuurlijk niet. Tevreden mag men nooit zijn, want dan komt er stilstand en stilstand beteekent achteruitgang. NIEUWE LEIDERS IN N.- EN Z.-HOLLAND. En hoe gaat het in Zuid-Hol land, waar U den laatsten tijd waar nemend boerenleider was? Ook daar begint de Landstand behoorlijk te werken en gelukkig krijgt die provincie nu ook weer een afzonderlijken boerenleider. Nog een gewetensvaag: wie wordt Uw opvolger in Noord- Holland? Die benoeming wordt Vrijdag bekend gemaakt en kan ik U dus nu nog niet mededeelen. Wel kan ik ver klappen. dat het een echte Westfrie- sche b_22T zal zijn, een eerlijk en trouw strijder voor den nieuwen tijd, die zijn groote en niet gemakkelijke r ENGEVOLGE van zijn eer- volle benoeming tot voorman van den Nederlandschen Land stand gaat de provinciale boeren leider van Noord-Holland, de heer JanStal te Kolhorn ons gewest verlaten niet met terwoon, doch wat zijn werk be treft, dat nu gericht zal zijn op het geheele land. Boerenleider Saai heeft in en kele jaren tijds ontzaggelijk veel werk verricht in het belang van den landbouw, werk dat zooveel moeilijker was nu liet onder de huidige omstandigheden uitge voerd moest worden. Vriend en vijand zijn overtuigd van zijn werklust en van zijn goede eer lijke bedoelingen, die hij gaarne aanwendt ten bate van zijn land. Thans is het noodzakelijk, dat boerenleider Saai zijn krachten elders inzet. Hij is geroepen en daarom gaat hij. Ten afscheid van zijn werk kring is ons gewest hadden wij een gesprek met nü voorman Saai, dat wij hiernevens publi- cecren. J Een Japansch oordeel: taak zeker naar behooren zal vervul len. De fundamenten zijn voor hem gelegd en hij kan nu verder gaan uitbouwen. Er is nog genoeg belang rijk werk te doen, o.a. ten aanzien van de bedrijfsvoorlichtingsvereeni- gingen en het landbouwonderwijs, over welke onderwerpen in Den Haag reeds ''besprekingen zijn ge voerd. EEN GOEDE RAAD. De naaste toekomst zal dan ook toonen, dat de actieve Landstand- menschen overal meer en meer wor den ingeschakeld. De Landstand zal de tuinders en boeren er van door dringen dat h ij alleen hun belan gen voorstaat. Ieder moet daarom zijn steentje bijdragen, ook al omdat psychologisch gezien men nooit zooveel animo voor iets betoonen zal dat men voor niets krijgt, als voor iets dat men betalen moet. Er moe ten echter straks geen verschillende contributies meer zijn voor den boer, maar slechts één bijdage aan den .Landstand en in die bijdrage moet dan alles besloten liggen." Willen wij boeren, zoo eindigde voorman Saai en hij bedoelt het als goede raad aan alle boeren bij zijn afscheid als hun leider de Dlaats innemen die wij onder ons volk verdienen. dan moeten wij er ook voor weten te offeren om dat doel te bereiken. Eerst dan drijft de boerenstand weer op eigen wieken en zal hij kunnen groeien en bloeien ten bate van de geheele Nederland- sche volksgemeenschap, en daardoor niet in de laatste plaats ook van ie» deren boer!" Duikbooten nog steeds het groote gevaar voor Engeland en Amerika. De Engelsche minister-president, Churchill, heeft voor het congres der Vereenigde Staten een rede gehouden. In het kort sprekende over het ver loop van den oorlog, zeide de premier, dat in den Stillen Oceaan in snelle opeenvolging ongeluk na ongeluk plaats had gevonden, lle nederlaag der Engelschen op Malakka en bij Singa pore noemde hij „de grootste mili taire catastrofe, althans de grootste militaire catastrofe der Britschc ge schiedenis." Het was noodig, dit alles en nog veel meer te herstellen. Een aanzienlijk d.el van den oorlog tegen Japan moet worden gevoerd dooi de groote legers, lucht- en vlootstrijd- krachten. die Engeland thans aan de Oostgrens van Britsch-Indië heeft sa mengetrokken. Hierin bestaat een der mogelijkheden om China te hulp te ko men. want „een doeltreffende en onmid dellijke hulp" aan China behoort tot de urgentste, gemeenschappelijke laken. Churchill verklaarde verder, dat het verslaan van Japan niet de overmeeste ring van Duitschland beteekent, terwijl de overmeestering van Duitschland zon der twijfel de nederlaag van Japan zal beteekenen. Daarmede is niet gezegd, dat men niet op beide fronten tegelijk kan optreden. Inderdaad is het grootste deel der Amerikaansche strijdkrachten thans in actie aan het Zuidzee-front. In 1942 hebben de Ver. Staten de „voor naamste verantwoordelijkheid" voor de voortzetting van den oorlog tegen Japan op zich genomen, terwijl Engeland den voornaamsten last op den Atlantischen Oceaan op zich nam. Engeland, heeft sedert het begin van het bondgenoot schap met de Ver. Staten meer dan twee maal zooveel koopvaardijtonnage moeten verliezen als de Ver. Staten. Het duikbootgevaar. Churchill meende te kunnen verkla ren. dat, dank zij een „aanzienlijke ver betering in de doelftreffendheM der tegenmaatregelen" een verlichtingwi den duikboofoorlog is ingetreden. Hij legde er echter den nadruk op, dat het duik bootgevaar nog steeds het grootste ge vaar voor Engeland en de Ver. Staten is. Engeland onderneemt ook het groote luchtoffensief tegen Duitschland, dat op machtige wijze wordt gesteund door de luchtstrijdkrachten der Ver. Staten. De meeningen zijn verdeeld ten aanzien van de vraag, of de macht in het luchtruim alleen kan leiden tot het verslaan van Duitschland of Italië. Het experiment, aldus Churchill, loont de moeite, doch het sluit andere maatregelen niet uit." In ieder geval kan'het pogen niet schaden". De aanval op de stuwdammen. In dit verband verklaarde Churchill, dat bij den aanval op de Duitsche stuw dammen acht van de negentien aanval lende bommenwerpers verloren zijn ge gaan. Men te het erover eens, dat „deze macht in het lnchtruim" zoo spoedig mogelijk tegen Japan moet worden ge bruikt. Het moeilijkste probleem is het „ge bruik der strijdkrachten" met het oog op den tegenstand der duikbooten op de groote oceanen en zeeën. Veelvuldige conferenties zijn onmisbaar voor het vinden van „de beste kansen voor het doen optreden der strijdkrachten." Churchill gaf uiting aan de hoop, dat hil en president Roosevelt „spoedig" de lang gewenschte samenkomst met Sta- lin en Tsjang Kai Sjek zouden hebben. Sprekende over den veldtocht in Noord-Afrika noemde Churchill speciaal den naam Giraud. Hij zeide, dst de in neming van Tunis „bijzonder bemoedi gend" voor den Russischen bondgenoot is. Hij gaf toe, dat men, toen de Afri- kaansche onderneming beraamd werd, hoopte nog voor het eind van het vorige jaar de heerschappij in Tunis te verove ren. De voornaamste last van den oor log drukt op de Sovjet-Unie en daarom moet, voorzoover het „practisch en vol gens hst gezond verstand uitvoerbaar is" alles worden gedaan om de Sovjet-Unie te ontlasten. Do vijand is nog machtig. Aan het eind van zijn rede zeide Chur chill. dat de vijand nog steeds m^htig is. Het is moeilijk den vijand te bena deren; hij bezit nog steeds geweldige legers, reusachtige hulpbronnen en een onschatbaar strategisch gebied. Met veel nadruk zeide Churchill, dat er nog een ernstig gevaar is, het gevaar van ver lenging van den oorlog, want niemand kan voorspellen, welke nieuwe compli caties dat zal brengen. Zware Sovjet-aanvallen afgeslagen. 10.000ste vliegtuig neergeschoten. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 19 Mei (D.N.B.). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Aan het Oostelijk» front van het Koeban-bruggehoofd en in het ge bied van Isjoem vielen de Sovjets met ondersteuning van pantserwa gens en slagvliegers, na krachtige voorbereiding door dc artillerie, de Duitsche stellingen aan. Zy wer den in een tegenaanval afgeslagen. Daarbij verloor de vijand alleen in een sector van' een divisie aan het Koeban-bruggehoofd 15 pantser wagens. In het kustgebied van Sicilië, In het Kanaal en aan dc Atlantische kust schoten gisteren Duitsche jagers, lucht doelartillerie van de luchtmacht en pa trouillevaartuigen van de marine in totaal 25 vijandelijke vliegtuigen om laag, waaronder een aantal zware bommenwerpers. Ook in den afgeloopen nacht werden militaire doelen in het gebied van Londen met bommen van zwaar kali ber bestookt. Een vliegtuig keerde niet terug. De luchtdoelartillerie van de lucht macht meldt het neerschieten van het 10.000e vijandelijke vliegtuig sinds het begin van den oorlog. Aanvallen der Amerikanen op Jap. Hospitaalschepen. „ZUIVER NEDERLANDSCH" Hedenavond spreekt Max Blok zijl om 18.45 uur, via Hilversum 2, in de serie brandende kwesties, over 't onderwerp „Zuiver Nederlandsen". Den volgenden morgen om kwart over acht wordt een heruitzending gegeven. Sinds de opening van de confe rentie tusschen Roosevelt en Chur chill te Washington, zoo schrijft de Tokio Sjimboen, streeft de En- gelsch-Amerikaansehe propaganda er naar in Oost-Azië den indruk te wekken, alsof de Ver. Staten en Engeland thans liet voornaamste offensief naar den Stillen Oceaan willen verplaatsen. Tevens ver spreiden zij in Europa de meening, alsof een Engelsch-Amerikaanschc invasie op het Europeesche conti nent voor de deur staat. Deze nieu we golf van propaganda is echter zoowel in de „Vesting Europa" als in Grootoost-Azië zonder eenige uitwerking gebleven. Japans militaire positie in Oost- Azië en in het gebied van den Stil len Oceaan is inmiddels onoverwin lijk geworden. Alle wanhopige po gingen van de Amerikaansche propa ganda om od de Philippijnen, in Fransch-Indochina, in Thailand en in Birma onrust te zaaien, zijn vruch teloos gebleven. Sinds de jongste ontwikkeling in N.-Afrika streven de Ver. Staten en Engeland meer dan ooit ernaar om de neutrale sta ten in het kamg van de anti-as-lan den te halen erf om hun invloed op de Sovjet-Unie te versterken. DE STRIJD IN N.-AFRIKA. Voor de as is de ontwikkeling van den strijd in N.-Afrika met het oog op de totale oorlogvoering van even weinig belang als voor Japan het Amerikaansche offensief op het ei land Attoe. Het doel van de vijande lijke propaganda is, in Spanje of in Turkije een tweede front op te rich ten en de Sovjet-Unie bij den strijd in Oost-Azië te betrekken. Hierin komt het karakter van het Engelsch- Amerikaansche streven tot uiting, eigen doelen te bereiken door vreem den steun. VERDUISTER GOED. Deze week van 21.455.30 uur Maan op 21.49, onder 7,12 uur. £6 Mei: Laatste kwartier. OPHELDERING VAN KWESTIES TUSSCHEN DUITSCHLAND EN ZWEDEN In antwoord op een desbetreffende vraag wordt in de Wilhelmstrasse verklaard, dat verschillende tusschen Duitschland en Zweden haugende kwesties langs diplomatieken weg tot een oplossing gebracht worden. DAGORDER AAN HET ITALIAANSCHE LEGER. De chef van den generalen staf van het Italiaansche leger, generaal Rosi, heeft een dagorder tot het leger gericht. Na hulde te hebben gebracht aan de gevallenen en aan degenen, die den veldtocht in Tunis hebben overleefd en tot het laatste hebben gevochten voor de eer van hun vaandels, zegt de dag order, dat het offer dezer soldaten niet vergeefs zal zijn en dat zij een voorbeeld voor het geheele Italiaan sche leger zijn. HET GEALLIEERDE SCHEEPVAART VERKEER IN DE MIDDEL- LANDSCHE ZEE. Lord Winster, de voormalige parti culiere secretaris van den Britschen minister van marine, heeft verklaard, dat de zee-engte van de Middelland- sche Zee thans tot een soort „nie- mandszee" is geworden. De vijand be zit nog steeds de oevers van Sicilië en Sardinië. Zoolang zijn luchtmacht de aldaar gelegen luchtsteunpunten be- heerscht, bevindt zich de geallieerde scheepvaart in de Middellandsche Zee in groot gevaar. In het gunstigste ge val kan het den geallieerden thans ge lukken dringende convooien door de Middellandsche Zee te zenden. De langzame en minder belangrijke con vooien moeten voor en na rond de Kaap worden gezonden. Italië beschikt nog steeds over een sterke vloot. Al leen reeds daarom moet elk gealli eerd convooi zeer krachtig beschermd worden, ook met het oog op het ge vaar van de Duitsche duikbooten. DE MOORD TE OISTERWIJK. Levenslang geëischt. In de zaak tegen den 36-jarigen monteur-bankwerker Th. van Ber- kel uit Tilburg, die er van verdacht wordt op 29 Augustus 1941 in de bos- schen té Oisterwijk het ^ldaar gelo geerde 13-jarige meisje Jïhnie Rem- ken uit Rotterdam te hebben ver moord. heeft de advocaat-generaal bij het gerechtshof vanmiddag de maximumstraf, levenslang, ge- eischt. VERPLAATSING REGEERINGSBUREAUX. Het bureau van den directeur-gene raal van de Volksgezodnheid en de af- deeling Volksgezondheid van het\ de partement van Sociale Zaken is ver plaatst van het Bunge-huis naar het gebouw Labor, Westermarkt 2, Am sterdam-centrum. Telefoonnummers: 46319, 46472 en 46503. Het centrale B.A.R.A. (Bureau Af voer Regeerings Apparaat) alsmede de afdeeling Algemeene Zaken van de Ge nerale Thesaurie van het departement van Financiën vap 's-Gravenhage zijn naar Deventer overgebracht Het adres van deze diensten in Deventer is van Dinsdag 25 Mei a.s.. af: Nieuwstraat 71, Deventer. GRAFTER TOL NAAR HET MUSEUM. Naar wij vernemen heeft het ge meentebestuur van Graft «►het olan den tolboom, die thans buiten dienst is gesteld aan te bieden aan het museum van het Oudheidkundig Genootschap „De Rijp" te de Rijp. zoodat hij op deze wijze voor het nageslacht bewaard zal blijven, als herinnering aan het bestaan van den vroegeren toestand. AMERIK \ANSCHE AANVAL LEN O- JAPANSCHE HOS PITAALSCHEPEN. Het keizerlijke hoofdkwartier heeft bekend gemaakt dat van het begin van dit jaar tot eind April in totaal 7 Japansche hospitaalschepen door Amerikaansche vliegtuigen of duik booten 9 maal zijn aangevallen De hospitaalschepen „Arabia Maru", „Ural Maru" en „Buenosaires Maru" zijn daardoor beschadigd en aan boord vielen slachtoffers. Al deze schepen zijn den vijand door nauw keurige gegevens als hospitaalsche pen bekend geweest. Blijde gebeurtenis. Enkhuizer verrassing. De aandacht van een paar opspo ringsambtenaren, die gistermorgen in de omgeving van de Buitenhaven zwierven, viel op een vrouw, wier lichaamsomvang nogal buitengewoon was. Enfin, de ambtenaren dachten er het hunne van en noodigden de dame uit om even mee te gaan naar het bureau. Doch toen werd ze plotse ling^ onwel en vroeg om den dokter. Vóór deze goed en wel ter plaatse was, was het ongeluk (of was het een geluk?) reeds geschied; geen spiksplinternieuwe Haringstadter deed zijn intrede in deze wereld, maar wel kwam een behoorlijk zak je paling te voorschijn. Gelukkig was de ziekte nu meteen geweken. Belangrijke aanwijzing. Voor de verordening inzake den aanmeldingsplicht. M morgen 21 Mei moeten zich alle in de maanden Novem ber en December van het jaar 1921 geboren mannen overeen komstig den op Woensdag 12 Mei in dit blad gepubliceerden oproep op het bevoegde Arbeidsbureau, resp. 't bevoegde bijkantoor, van 9-17 uur persoonlijk aanmelden, waarbij zij het ingevulde aan meldingsformulier en de andere identiteitspapieren en gegevens moeten medebrengen. De distri butiestamkaart moet medege bracht worden. De werkgevers zijn verplicht de tot aanmelding verplichte personen gedurende den tijd dien zij hiervoor noodig hebben, van werk vrij te stellen en het salaris, resp, loon, door te betalen. Aanmeldingsplichtigen en werkgevers maken zich straf baar wanneer zij handelen in strijd met de bepalingen der ver ordening of trachten deze te ont duiken. POLITIEAGENT EIGENDE ZICH DISTRIBUTIEBONNEN TOE. Een 29-jarige agent moest zich giste ren voor de rechtbank te Amsterdam verantwoorden wegens wederrechtelij ke toeëigening van distributiebonnen. De agent die in relatie stond met een weinig gunstig bekend staande figuur, had op 17 Juli van het vorig jaar in een woning een aantal bonnen van een bonnenhandelaar in beslag genomen en zich deze toegeëigend. Bij confrontatie werd de agent herkend. Ter zitting be weerde de verdachte nooit in de' wo ning te zijn geweest. De Officier van Justitie achtte echter het ten laste gelegde bewezen, door de pertinentte herkenning. Bovendien be stond reeds verdenking tegen den man, over wien nog meerdere klachten wa ren binnengekomen, wegens een poging tot verduistering van diamanten, die aan joden toebehoorden. Wanneer men niet meer op de politie kan vertrouwen, zoo zeide de Officier, is het hek van den dam. De Officier eischte twee jaren gevangenisstraf met ontzegging van de bevoegdheid om als agent van politie dienst, te doen. De rechtbank gelastte de onmiddellij ke gevangenneming. CONTROLE OP VOLKORENBROOD Aangezien het veelvuldig voor komt. dat onder de benaming „vol korenbrood" een product m den handel wordt gebracht, dat noch wat zijn samenstelling, noch wat zijn be reidingswijze betreft, beantwoordt aan de eischen, die aan een deugde lijk volkorenbrood moeten worden gesteld, heeft de secretaris-generaal van het departement van Sociale Za len een wijziging in het Broodbesluit doen aanbrengen. Daardoor zullen de keuringsdiensten voor waren er voortaan toezicht op kunnen uitoefe nen, dat in 't volkorenbrood werkelijk de volledipe graankorrel is verwerkt, met uitsluiting van andere zetmeel houdende grondstoffen. Bovendien is voongeschreven, dat in ieder volko renbrood een ouwel moet zijn inge bakken, die door de stichting tot inij standhouding van een volkoren brooddienst wordt uitgegeven. Od de zen ouwel staan de woorden „Volko- renbrood-volksgezondheid" gedrukt, met als merkteeken drie korenaren. Dit merkteeken mag alleen worden aangebracht op brood, dat aan de nieuwe voor volkorenbrood in het Broodbesluit opgenomen eischcn be antwoordt. SCHAGEN. TWEE JONGENS VAN JAN DE WIT. Eergisteren waren aan de vaart bij de Krimp twee kinderen aan het spe len, het waren de jongentjes Bijlsma en Folkers, beiden circa 6 jaar oud. Hun spel was gevaarlijk genoeg: ze waren namelijk aan het varen op een vlotje. Het slot van de geschiedenis was, dat ze midden in de vaart terecht kwamen, het vlot niet recht konden houden en te water gleden. De vaart is daar betrekkelijk diep en het zou er slecht hebben uitgezien voor de knaapjes, wanneer niet toevallig twee grootere jongens ware.i voorbijge komen. Het waren Jacob Blokker en Co Smit uit de hoogste klassen van de lagere school. Ze zagen, wat gebeurde en, hoewel Jacob heelemaal niet kon zwemmen en Co slechts een beetje, sprongen ze pardoes in de vaart, waar van ze den bodem niet konden halen. Het parool, dat Jacob op het laatste oogenblik uitgaf, was: „Jij neemt die dikke en ik de andere." Hoe ze het klaar speelden, konden ze later zelf niet zeggen. Ze hadden zoo'n beetje gezwommen op z'n hondjes, maar het was gelukt. Beide dreumessen, vuor wie het er even heel somber had uitge zien, werden op het droge gebracht. Hoezeer het echter had gespannen, kan daaruit blijken, dat Jacob Bakker, die veel water binnen had gekregen, zelf ook ongeveer aan het eind van zijn krachten was. Intusschen hebben ze door hun kor daatheid zeer waarschijnlijk het leven van beide kinderen gered. PEREMPTOIR EXAMEN. Door de classis Alkmaar der gerefor meerde kerken werd cand. J. Blokland, beroepen predikant te Anna-Paulowna- polder, met goed gevolg peremptoir ge ëxamineerd. Hij doet 30 Mei intrede al daar, waarbij hij zal worden bevestigd door ds. J. Eringa van Oegstgeest. TAFELTENNIS. Aan een op 30 Mei door de Zaandam- sche T.T.C. georganiseerd tafeltennis- tourno:i zal door ploegen van de beide Schager tafeltennisclubs S.T.T.C. en Ly- curgus worden deelgenomen. FIETS EN EENDEN GESTOLEN. De Wieringer Jan Hof kwam vorig jaar, toen hij uit een café trad, tot de ontdekking, dat zijn fiets gestolen was. Eenige dagen daarna ontdekte Hij, dat het achterwiel van zijn fiets in het rijwiel van den arbeider Ger- rit B. zat, zoodat het raadsel van de verdwijning spoedig was opgelost. B. stond gister terecht en hij hoor de niet minder dan één jaar en drie maanden tegen zich eischen, waarin tevens de straf voor een diefstal van twee eenden ten nadeele van den kooiker Mulder was verdisconteerd. Over twee weken zal uitspraak gedaan worden. Bij onze Vrijwilligers. De SS-pantsergrenadiers beklimmen huu pantserwagen voor een inspectie SS PK Hoffmann-O-H-P m Keuringen voor Waffen-S.S., het Legioen en de Landwacht. Nederlanders van Arisch bloed, in den leeftijd van 1745 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan dc eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, ten einde gekeurd te worden. By de onderzoekingen worden ook al le gevraagde inlichtingen verstrekt met betrekking tot dc verzorging der fami lieleden, duur der opleiding, extra le vensmiddelen voor de familieleden enz. De aandacht wordt er op gevestigd, dat voor de Vrijwilligers, die om be paalde redenen in Nederland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Neder land of bij het Wachtbataljon in'Amers foort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger- maansche~S.S. in Nederland willen toe treden. Personen tusschen 18 en 35 jaar. die aanmeldingsplichtig zijn voor den arbeidsinzet, kunnen zich eveneens op een der keuringsdagen op onder staande adressen aanmelden en wor den gedurende hun verbintenis bij een der bovengenoemde onderdeelen, van den arbeidsinzet vrijgesteld. 21.5.43 8—15 u. Amsterdam, School, Iepenweg 13. 22 5.43 8—15 u. Utrecht, N.V.-Hui», Oudegracht 245. 23.5.43 8—15 u. Amersfoort, Pol. Durchgangslager, Leusderweg. 24.5.43 8—15 u. Den Haag. Café „Den Hout", Bezuidenhoutscheweg.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1