NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Nieuwe boerenleider geïnstalleerd. De dobbelsteenen voor bet offensief of defensief nog niet geworpen. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager éditie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. ZATERDAG 22 MEI 1943. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang No. 118. 4 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER. Alkmaar. Deze Courant verschUot dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertentie» ln deze Editie 11 ct. per m.M. BU contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. De Landstand neemt afscheid van J. Saai. Koeman aanvaardt de leiding in ons gewest. (Van onzen specialen verslaggever). TN de Vrijdag in hotel „Proot" te Alkmaar gehouden druk bezochte vergadering van de dorpsboerenleiders van den Ned. Landstand in Noord-Holland, heeft de heer J. Saai. wegens zijn benoeming tot voorman, af scheid genomen van zijn mede werkers en zijn opvolger, den heer C. Koeman van Blokker ge ïnstalleerd. Onder de zeer talrijke aanwezigen merkten wij op de heeren Unfer Land- wirtschaftrat bij den Beauftragte v. d. Rijkscommissaris, Ouwerkerk, de ge machtigde van den Leider der NSB, de Voedselcommissaris voor N.-Hol- land Evertsen en het bestuur van de Landsvrouwenorganisatie, alsmede 'n deputatie van de Landsvrouwen. Nadat de heer Koeman de aanwe- zifen had verwelkomd, nam de heer Saai het woord. Het is voor hem een zeer bijzondere dag. die hem niet be paald gemakkelijk af zal gaan. Het .is geen pretje om afscheid te nemen van degenen, met wie men in die drie jaren heeft samengewerkt.. De banden worden echter niet losge rukt. Integendeel: mijn nieuwe func tie brengt mee, dat ik iedere dorps- boerenleidersvergadering als' voor man zal bijwonen. Ik blijf in Uw midden. Dat is voor mij het eenige lichtpunt bij dit afscheid. Een terugblik, stichting van het Boerenfront in Juli stichting van het Boerenfonds in Juli 1940. Men begreep in de kringen van de bestaande organisatie niet, dat de ze organisatie niet kwam om zich- zelfs wil, maar voor het volk. De samensmelting van het Boe renfront met Landbouw en Maat schappij tot bet Agrarisch Front was de voorlooper van den Landstand, het publiekrechtelijke lichaam, dat alle in landbouw, zuivel en vis- scherij werkzame personen omvat ten zal. Er was tegenstand en dat is beter dan dat men het zoo maai"'toe gewezen krijgt. Tegenstand was en is er nog. maar kapot krijgen zullen ze ons nooit, (applaus). Spr. schetste hoe naast de Land stand de bedrijfschappen zijn ge sticht, waarin de handel de boven toon voert. De tijd zal echter komen, dat de Landstand het meeste over de landbouwbelangen zal hebben te zeg gen. De tegenstand dor kerken, Het is jammer dat velen door hun religieuse richting niet in en met den Landstand samen mogen werken. Laat men toch voorzichtig zijn met deze kerkelijke verboden. Deze men- schen willen wel meewerken, maar mogen niet. Tot de dorpsboerenleiders zeide de heer Saai: Deze boeren en tuinders die in geestelijke nood verkeeren. moeten geholpen worden. Zit ze niet dwars maar haal ze naar U toe. Zeg niet: ..U wilt niet met den Landstand mee werken" als ze bij U komen, rnaar helf>t ze. Geen staatsabsolutisme. De heer Saai zeide dat hij als voor man *zich steeds zal verzetten tegen het door de departementen overne men van de werkzaamheden van den Landstand. Tegen dit staatsabsolu tisme. zal spr. zich steeds verzetten. Wat van den Landstand is moet van den Landstand blijven. De staat moet toezichthoudend blijven maar geen uitvoerend lichaam worden. De departementen moeten niet verwor den tot kinderen met waterhoofden. Geen herhaling van den eersten Mei,. Wij leven in den totalen oorlog en moeten zorgen dat Europa wint. Het gaat niet alleen om Duisehland of Nederland maar om Europa. Als wij elkaar de hand geven en als één blok in de branding staan zal het on mogelijk zijn dat zich, herhaalt wat zich op 30 April en 1 Mei heeft voor gedaan. De saboteurs moeten niet ge spaard blijven. Spr. dankte onder luide bijvalsbe tuigingen allen voor hetgeen de dorpsboerenleiders hebben gedaan om stakingspogingen den kop ih te drukken. Wanneer de oorlog eenmaal aan kant is en de boerenstand is ge holpen aan wat hij noodig heeft, zal blijken dat in deze jaren werk is verricht, dat zeer vruchtdragend zal zijn voor ons nageslacht. Er is een goede grondslag gelegd, ondanks de gemaakte fouten. Zelfstandig werken. Spr. gaf de dorpsboerenleiders den raad, wanneer zich in hun gemeen- NEDERLANDERS BIJ DE DUiTSCHE ZEEMACHT. Inlichtingen over het dienstnemen van Nedertandschc Vrijwilligers bij de Dultsche zeemacht geven alle Ortskommandanturen, die tevens een uitvoerige lijst verstrekken, fcvaarop alle hieraan verbonden faciliteiten GtiC-tum ten moeilijkheden voordoen, deze zoo veel mogelijk zelf op te lossen. In het dorp Jigt de groote kracht van den Landstand en de taak van dorps- boerenleider is daardoor zelfs be langrijk. Zij, die hun taak niet goed vervullen, zullen vervangen moeten worden. De samenwerking met allen is steeds zeer goed geweest. Nu komt er een andere prov. boerenleider, een man met dezelfde idealen als ik, maar met een andere natuur: Koe man is de man van de rechte lijn. Ik ben er van overtuigd, aldus de heer Saai, dat U het samen zult kunnen vinden. Mocht hij soms fouten ma ken. zooals ik ook heb gedaan, roddel dan niet. maar spreek er met hem over. Houdt een sfeer van vertrou wen en kameraadschap in dén Land stand van N.-Holland. In Koeman heeft men een man getroffen, die staat voor zijn volk. De heer Saai verzocht de dorps boerenleiders al hun medewerkers te bedanken voor de door hen bewezen medewerking en voor 't vertrouwen, dat hij zoo ruimschoots heeft geno ten. Het ga U allen goed. Installatie van den heer Koeman. Hierna heeft de heer Saai als voor man den nieuwen prov. boerenleider den heer C. Koeman te Blokker, ge ïnstalleerd. Na het betreffende be sluit te hebben voorgelezen, felici teerde hij den nieuwen prov. boeren leider met deze benoeming en hoop te dat de heer Koeman zijn best zal doen voor de boeren tuinders en visschers, voor allen in N.-Holland. £pr. is er van overtuigd, dat een goede keus is gedaan, (applaus). De nieuwe prov. boerenleider spreekt. Als het volk in gevaar is kennen wij alleen plichten, geen rechten, al dus de nieuwbenoemde prov. boeren leider. Wij hebben ons in dienst ge steld van den-opbouw van ons volk, als soldaten, al is het dan niet aan het front. De boerenleider heeft de beschikking over enkele personen, die de functies krijgen te vervullen. Als het niet de besten zijn is dat om dat er geen betere ter beschikking zijn. Wat de taak van den Landstand is. hebben we op 1 Mei getoond. Niet het dienen van materieele belangen, maar zich scharen achter de leiding. Men moet niet te gauw zeggen: Je hebt geen gelijk. Werkelijk boer-zijn. Het is, zooals de oud-boerenleider zeide: Je hebt wel gelijk, maar zegt het verkeerd. Spr. ging een halve eeuw. terug in den strijd van den boer voor de beste kaas de beste plaats op de markt en voor de hoog- sten prijs. Dat was leven, dat was boer zijn. De stichting van de zui velfabrieken uit egoïstische mo tieven en niet in het belang van derT boer heeft den boer tot een ver lengstuk van de fabriek gemaakt en niet andersom. Daarachter staat het groot-kapitaal. Sor. herinnerde aan ziin interneering in de Meidagen van 1940. Toen hij thuis kwam stond z'n 14-jari.se zoon aan de kaastobbe Boer-zijn is het de traditie overdra gen op de kinderen. Boer-zijn is het vrij boer zijn op eigen erf en het verwerken van zijn producten op het eieen bedrijf. Op 1 Mei was niet de boer baas op z'n bedrijf, maar de directeur van de melkfabriek Onze taak is de geestelijke verheffing van den boer. De arbeid is voor ons geen straf maar een zegen. De groote taak van de vrouwen stelde spr. hierna in het licht. De vrouwen zijn ..het hoofd van het ge zin". De landsvrouwen zullen, voor- loopig het meest sprekers steun heb- bèn Ook de Landjeugd maakt een moeilijken tijd door. Zij die goed ge richt zijn. staan aan het front. Spr. zal het als z'n groote taak beschou wen, om te komen tot de oplossing van geschillen, welke soms bestaan tusschen de verschillende organisa ties. Er zal geen 1918 meer zijn Wij moeten als één man opstaan en alles geven voor den opbouw van het Nieuwe Europa, dus ook van Neder land. De heer D. Kaan plv. boerenleider. De heer Koeman deelde hierna mede dat hij als zijn plaatsvervanger heeft benoemd den heer D Kaan. burgemeester van Wieringerwaard. aan wien hij hierna de leiding der vergadering overgaf. De heer Kaan zeide deze benoe ming gaarne te aanvaarden. Hij weet op allen te kunnen rekenen. "Na het nuttigen van de éénscho- telmaaltijd werd een foto gemaakt van het gezelschap. De heer Koeman sprak, na een korte schets van de persoonlijke vriendschap van hem en den heer Saai en van hun werkzaamheden vóór de stichting van den Landstand, den scheidenden boerenleider een hartelijk afscheidswoord toe: hij wenschte hem in zfjn nieuwe functie alle goeds toe. i De heer W Kaner. algemeen advi seur voor den Fruitteelt van den Ned. Landstand, heeft hierna verteld van zijn ervaringen in de Oekraïne, waarop wij nader terugkomen. Vijandelijke torpedojager getorpedeerd. Aan het Italiaansche weermachts- bericht van 21 Mei ontleenen wij het volgende: Onze vliegtuigen hebben in den afgelooperi nacht de havenwerken van Bizerta gebombardeerd en in de Algerijnsche wateren een torpe dojager getorpedeerd. De vijande lijke luchtmacht ondernam gisteren aanvallen op Grosseto. Messina Pan- telleria en op .plaatsen van Sardinië. De batterijen van het eiland Pantel- leria vernietigden 7 vliegtuigen. .Een 8e vliegtuig, dat eveneens door het afweervuur getroffen was. stortte in' zee nabij Augusta. Onder de burger bevolking te Grosseto waren 17 aoo- den en 19- gewonden, te Messina 1 doode en 1 gewonde, op Sardinië (provinciën Sassari en Nuori) 5 doo- den en 21 gewonden. De Rijkscommissaris tijdens zijn groote rede Bildarchiv Arbeitsbereich der NSDAP-Stapf Pax m De toestand aan de fronten. De militaire correspondent van het D.N.B. kenmerkt den huidigen toestand aan de fronten als den tot nu tpe elk voorjaar voorgekomen tijd der laatste voorbereidingen. Hij schrijft: de Hobbelsteenen offensief of defensief zijn nog niet gewor pen. Doch men kan zeggen, dat aan Duitsche zijde de voorbereidingen voor elk van deze beide gevechts\vij zen gereed zijn en dat er nog slechts een druk op den knop noodig is om de Duitsche militaire plannen voor 1943 in het stadium van tenuitvoer legging te brengen. Deze plannen, zoo verneemt men van Duitsche mi litairen, zijn gebaseerd op zeer om- vanrijk vêrkenningmateriaal, dat in het Oosten vooral door de lucht macht, in het Westen ook nog door speciale eenheden dér oorlogsmarine is verzameld en waaruit de plannen van de vijanden blijken. Natuurlijk geeft men in militaire kringen te Berlijn geen aanwijzingen welke opvatting de opperste Duitsche leger leiding heeft omtrent de voorue- De nieuwe bonnen. 125 gram boter of margarine. 23 Mei t.m. 29 Mei 1943: 22A Brood 4 rants. 22B Brood 1 rants. 22 Beschuit 1 rants. 22A Aardapp. 2 kg. 22B Aardapp. 1 kg. 22 Tabak 1 rants. 23 Mei t.m. 3 Juni 1943: 21A Boter (boter of marg.) Vi rants. 21B Boter (boter of margrants. De volgende bonnen zij" binnenkort niet meer geldig: Na Zaterdag 22 Mei: 21 Brood, be schuit, aardappelen, tabak. De geldigheidsduur van de volgende bonnen is verlengd: t.m.' Zaterdag 29 Mei: 527 t.m. 529 Alg. (Kaas), 541 t.m. 543 Alg. (Kaas). t.m. Zaterdag 12 Juni: 3-14, 3-15, 4-19 Res. (Sinaasappelen). Op 29 Mei nog 125 gram. Van 23 Mei tot'en met 3 Juni 1943 zijn de bonnen „21a boter" en „21b boter" aangewezen voor het koopen van 125 gram boter of margarine. Op deze bonnen mag ccher reeds van 22 Mei a.s. af worden gekocht. In tegenstelling met de normale hoeveelheid, waarop de „a-bonnen" recht geven, n.1. 250 gram, wordt ditmaal dus de helft, nl. 125 gram, per bon beschikbaar gesteld. Met ingang van 29 Mei a.s. zal ech ter een tweede boterbon ,,a' werden aangewezen, eveneens voor 125 gram, geldig tot en met 3 Juni a.s. Op deze wijze ontvangen zij, die over „a"-bonnen beschikken, evenals de houders van „b"-bonnen, hun nor male rantsoen per tijdvak van 12 da gen, n.1. 125 gram voor kinderen be neden 4 jaar en 250 gram voor per sonen van 4 jaar en ouder. Plaatselijke aanvallen der bolsjewisten afgeslagen. HOOFDKWARTIER v. d. FüHRER, 21 Mei. Het opoerbevel van de weermacht maakt bekend. Aan het Oostelijk front werden verscheidene plaatselijke aanval len der bolsjewisten afgeslagen. Eigen operaties van stormtroepen verliepen succesvol. De lucht macht bestookte troepen, trans porttreinen en ravitailleeringsbe- driiven van den vijand. Lichte Duitsche vlootstriidkrachten boorden voor de kust van den Kau- kasus twee ravitailleerinesvaartuigen der bolsiewisten in den grond en schoten hier. alsmede boven net Oos telijke deel van de Oostzee, zes bols jewistische bommenwerpers neer. Duitsche gevechtsvliegtuigen be stookten in den nacht van 20 oo 21 Mei het havengebied van Diidielli aan de Algeriinsche kust opnieuw met bommen van zwaar kaliber In het Mïddellandsche zeegebied schoten Duitsche iagers en de lucht doelartillerie der luchtmacht 8 vijan delijke vliegtuigen neer. Een eigen iachtvlieetuig ging verloren. Enkele lichte Britsèhe bommenwer pers ondernamen in den afgeloopen nacht storihgsaanvallen zonder eenige uitwerking op het Noordelijke Duit sche Rijksgebied. mens van den vijand, doch men laat echter doorschemeren, dat daar on getwijfeld'plannen tot een offensief bestaan. Pact van drie superieur. Dit vormt echter reeds een der punten, waarop de leiding der mo gendheden van het pact van drie zuiver objectief gezien als supe rieur moeten worden beschouwd ten opzichte van den vijand. Terwijl namelijk het geheele strategische plan der mogendheden van het pact van drie uniform is, kan dit van hei kamp der tegenstanders niet gezegd worden. De motieven, die deze in den oorlog hebben gedreven en de methoden, waarmede elk zijn eigen doel wil bereiken, zijn namelijk ver schillend. De jongste rede van Churchill heeft dienaangaande waar devolle opheldering gegeven. De Duitsche leiding maakt uitsluitend gevolgtrekkingen uit den militairen toestand zelf. waarvan men aan Duitsche zijde overtuigd is. dat deze den vijand allerlei verrassingen zal brengen, wanneer hij van meening is dat hij het initiatief om tot het offensief of defensief over te gaan, eenzijdig in handen heeft of wan neer hij meent, dat de of-en defen sieve kracht van cie spil haar hoog tepunt heeft bereikt en zich in da- blende lijn beweegt. Eerste voorjaarsbewegingen aan het Oostfront. Omtrent het Oostelijke front kan slechts concreet worden vastgesteld, dat het de eerste aanwijzingen van voorjaarsbewegingen verraadt. Aan beide zijden wenscht men te ver kennen. hetgeen blijkt uit het ver sterkte optreden van stoottroepen. De Duitsche leiding bezit thans een tamelijk volkomen beeld van den vij andelij ken opmarsch, die zich sedert weken heeft voltrokken en vooral betrekking heeft op het ge bied ten Zuiden van Moskou en op dat van Koersk. De vorming van ar tilleriezwaartepunten bij dezen op marsch zijn bekend. Volgens de verkenningen kan over het geheel genomen de Sovjet-Russische op marsch als geëindigd beschouwd worden. Deze opmai^fch duidt er cp, dat de vijand voornemens is een zomeroffensief te beginnen. Een van zijn doelen schijnt daarbij te zijn de vooruitspringende Duitsche bocht bij Orel uit den weg te .ruimen. Want de Sovjet-Russische opmarsch- bewegingen llankeeren zeer sterk dit voortuitspringende deel van het front. Wanneer men van het feit uitgaat, dat zoodanige en dergelijke vijandelijke plannen (men zie D.v. het Koeban-braggehoofd) bekend zijn, vergist men zich ook wel niet, wanneer men aanneemt, dat aan Duitsche zijde overeenkomstige maatregelen genomen zullen zijn. Russische vrijwilligers. In dit verband mag ook niet ver zuimd worden te vexmelden. dat in het geheele land door de Duitsche troepen bezette Oostelijke gebied een verplaatsing der bevolkxng is begonnen, die mede invloed zal hebben op het beeld van de komende gevechten. Russen, Roethenen, Oekrainers, Kozékken, Tartai-en, Kaukasiers eix verschillende troepen der Turkvolken, hebben zich aan eengesloten in vrijwillige bataillons en krijgen op -het oogenblik in gar nizoenen en troepenkampen in het Oosten hun laatste opleiding. Zij vonnen een strijdmacht, die au serieux moet worden genomen en een verdere belangrijke versterking van het Duitsche oorlogsinstrument. ADMIRAAL JAMAMOTO OMGEKOMEN. Het Japansche hoofdkwartier maakt bekend: Admiraal Isorokoe Jamamoto, de opperbevelhebber van de gecombi neerde vloot, heeft den heldendood gevonden aan boord van een vlieg tuig tijdens een luchtgevecht mot- den vil and, toen hij in April de al- pemeene strategische operaties leid de m de voorste linie. Tot zijn opvolger is benoemd ad miraal Kgga- BRAND IN EEN GEMEENTEHUIS. In het gemeentehuis te Apeldoorn is brand ontstaan doordat een gordiin boven een gaskachel, welke voor de bewakers van het gebouw w^s aan gestoken. vlam had gevat. Het vuur vond gretig voedsel m de zeven meter lauge pluche gordijnen en verbreidde zien snel. De bovenverdieping en het dak met den toren zijn geheel afgebrand. De benedenverdieping leed alleen wat waterschade. Belangrijke aanwijzing. Voor de verordening inzake den aanmeldingsplicht. ftjffAANDAG 24 Mei moeten zich 4l*1 alle in de maanden Januari tot en met April van het jaar 1922 geboren mannen overeen komstig den cp Vrijdag 21 Mei in dit blad gepubliccerden oproep op het bevoegde Arbeidsbureau, resp. 't bevoegde bijkantoor, van 9-17 uur persoonlijk aanmelden, waarbij zij het ingevulde aan- j meldingsformulier cn de andere identiteitspapieren en gegevens moeten medebrengen. De distri- butiestamkaart moet medege bracht worden. De werkgevers zijn verplicht de tot aanmelding verplichtg personen gedurende j den tijd dien zij hiervoor noodig hebben,',van werk vrij te stellen en liet salaris, resp. loon, door te betalen. Aanmeldingsplichtigen en werkgevers makenzich straf baar wanneer zij handelen in strijd met de bepalingen der ver ordening of trachten deze te ont- j duiken. Ongelukken tijdens circusvoorstelling. Tijdens de openingsvoorstelling van het circus Giezen te Utrecht zijn twee ongelukken gebeurd. Terwijl er op een platform in het circus balletdansen werden uitge voerd, bezweek een ballustrhde, wel ke personen die amphitheater zitten, aan den zijkant beschermt. Over deze ballusirade hing een vijftal personen meerendeels jongelui, die toen de leuning zich begaf, drie meter naar beneden vielen en allen min fit meer ernstige verwondingen opliepen. Even'later viel een zwaar verlich- tmgsornament, dat boven in het cur- cus hing. naar beneden, precies op het hoofd van een der toeschouwers, die daardoor zóó ernstig werd ge- wind dat hy per ziekenauto in be- wusteloozen toestand naar 't Stads en Academisch Ziekenhuis moest worden overgebracht. De andere per sonen die van het,amphitheater wa- LAFFE OVERVAL OP VEEHOUDER. Te Echen bij Lemmer is een 65-ja- rige veehouder in zijn woning over vallen cn met een zwaar voorwiep neergeslagen. In hopeloozen toestand is hij opgenomen. .De* marechaussee kon reeds Don derdag een verdacht persoon arres teeren. Stalin en zijn politiek. eenige beteekenis toekennen aan vodjes papier, afspraken, verdragen of verplichtingen? Aan den eenen kant gaat het er om. de pogingen tot solidair op treden aan kapitalistische zijde bij haar basis te ondermijnen, en aan den anderen kant om de te genstellingen te verscherpen en conflicten uit te lokken. Deze politieke geloofsbekentenis v. den 'joodschen waarnemenden secre taris der communistische partii. Ka- ganowitsj, afgelegd in 1933 en thans bekend geworden door een rapport van den toenmaligen Franschen ge zant in Zweden aan minister Paul Boncour. werpt wel een uitermate, helder licht op de Sovjetrussische politiek der afgeloopen tien jaren. De bovjetrussiscse gezante te Stockholm, 'mevr. Kollontay. had in December 1932. volgens hetzelfde rapport o.a. het volgende gezegd: .Wil hebben verdragen onder teekend en wij zullen verdragen blijven sluiten, niet om toenade ring te zoeken tot de overwin- naarsstaten. met wie wii nooit gemeenschappelijke belangen kunnen hebben, doch uitsluitend om de waakzaamheid van deze staten in slaap te sussen. Dank zij het pact met Frartkriik is het ons mogelijk, onze werkelijke bedoelingen op het gebied van de buitenlandsctfë politiek te ver doezelen. De sovietregeering, dat mag men nooit vergeten, heeft documenten, die internationale verplichtingen bevatten, nooit als werkeliik geldi? erkend. Het is wel zelden duidelijker uit gesproken. wat de ware bedoelingen der bolsjewistische politiek zijn. Sta lin heeft in de afgeloopen tien jaren deze politiek wel met ijzeren ge strengheid volgehouden. Tien jaren nadat Kaganowitsj en Kolicntav zoo openhartig de bedoe lingen van het Kremlin toegaven, ziin Engeland en Amerika niet veel meer dan de onderdanige hulpjes van de Sovjet-Unie geworden. och. zoo meenen sommigen, der- S-J gelijke uitingen zullen Engeland en Aiecnua na een geallieerde over winning dan ook ontslaan van alle verplichtingen ten aanzien van de Sovjet-Uie. als Stalin er eenmaal toe «er wil gaan heel Europa onder zijn acht' te brengen. (Jelooft men. dat .Europa, ook wanneer het gesteund zou worden door Engeland en Ame rika. in staat zou zijn om de reusach tige mensehenvloed uit de Aziatische steppe tegen te houden, als de Duit sche weermacht er eenmaal niet meer zou zijn om ons werelddeel voor zulk een ramp te behoeden? Gesteld dat Engeland en Amerika daar zelfs maar over zouden kunnen dénken, want men kèn niet aannemen, dat zelfs de Anglo-Amerikaansche staatslieden er zich nog illusies over maken, dat zij zich kunnen permitteeren om Ja pan lang met rust te laten Gezien.de geringe successen, welke het deel der geallieerden ziin in den tweefronten-oorlog tegen de Spilmo- gendheden, moet men wel twijfelen aan eenige redelijke kans op succes, indien zij deze twee-frontenlcriig „n moeten voortzetten tegen een Japan, dat ziin stellingen volledig ge- leerd heeft, en de reusachtige bolsiewistische oorlogsmachine. Het bolsiewisme moet thans ver nietigd worden nu de krachten daar toe aanwezie zijn. De waarschuwing, welke ons thans weer gewerd uit de woorden van Kaganowitsi en Kollon- tav, mag niet in den wind geslagen worden DOORBETALING VAN LOON BIJ AANMELDING VOOR ARBEIDS INZET. Overeenkomstig de enkele dagen geleden gedane aankondiging heeft de gemachtigde voor den arbeid thans bij beschikking van 21 Mei 1943 voorschriften gegeven betreffende de doorbetaling van loon over den. ten gevolge van de verplichte aanmel ding voor den arbeidsinzet (verorde ning 43/1943) verzuimden arbeids tijd. j Ingevolge deze beschikking is ie dere werkgever verplicht aan zijn werknemers het loon over den ten gevolge van de verplichte aanmel ding voor den arbeidsinzet noodza kelijkerwijs verzuimden arbeidstijd door te betalen. Deze beschikking treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 14 Mei 1943. Bij onze Vrijwilligers. Even middagmaal Keuririgen voor Waffen-S.S., het Legioen en de Landwacht. Nederlanoers van Arisch bloed, In den leeftijd van 17—45 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk góed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, ten einde gekeurd te worden. BjJ de onderzoekingen worden ook al le gevraagde inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging der fami lieleden, dunr der opleiding, extra le vensmiddelen voer de familieleden enz. De aandacht wordt er op gevestigd, dat voor de Vrijwilligers, die pm be- p.aaldo rgdenea in Nederland moeten wordt tijd genomen voor het SS PK Dehn O-H-P tn dienst te doen bij de Landwacht Neder land of bij het Wachtbataljon in Amers foort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger- maansche-S.S. in Nederland willen toe treden. Personen tusschen 18 en 35 jaar die aanmeldingsplichtig ziin voor den arbeidsinzet, kunnen zich eveneens op een der keuringsdagen op onder staande adressen aanmelden en wor den gedurende hun verbintenis by een der bovengenoemde onderdeelen, van den arbeidsinzet vrijgesteld. 23.5.43 815 u. Amersfoort, PoL Durchgangslager, Leusderweg. 24.5.43 8—15 u. Den Haag, Café „Z>en Hout". Bezuidenhoutsoheweg. blijven, de mogelijkheid bestaat, Sfefi

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1