NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Stalin moet een masker dragen. De communistische Internationale ontbonden. Omrchi!! in Amerika. GERM£ANSCHEi LAMDBIEMST Lakeman wint de Ronde van Alkmaar. Uitgave: Dagblad voor Noord-IIolIand N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager éditie: Schagcn: Laan 231. Telefoon 444 (2 lijnen). 1 Postrekening 66189. MAANDAG 21 MEI 1943 SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang No. 119. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Deze Courant verschijnt dasclijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in dc/.e Editie 11 ct. per m.M. BU contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheclc oplage op aanvrage. Brief van RoöseveU aan Sialin: De naburen zand in de oogen strooien. Roosevelt belooft een Judasloon. Twee dagen na de overhandiging van de boodschap van Roosevelt aan Stalin door Davies worden in Lissa- bonsche geallieerde kringen de eerste Aanduidingen met betrekking tot den inhoud van dit schrijven gemaakt, (oo meldt de Lissabonscbe correspon dent van Europapress. Amerikanen te Lissabon, die contact hebben met Senatoren te Washington verhelen niet, dat Roosevelt concrete verlan gens tegenover Stalin heeft geuit. De «ssentieele inhoud van deze verlan gens wordt als volgt samengevat^ Het masker steviger voor. 1 Roosevelt richt het dringend ver zoek tot Stalin ten aanzien van de politieke taktiek met grootere voor zichtigheid dan tot op heden te werk te gaan, daar door de premature pu blicatie van het poltieke en militaire doel van Moskou het mislukt is Fin land, los te maken van het front der tegenstanders van de Sowjet-Unie. zooals in het voornemen lag. De wolf, die de passie preekt. 2. Beveelt Roosevelt Stalin even na- drukkeliik bijzondere voorzichtigheid aan bij het bekend maken van Russi sche oorlogsdoelen ten opzichte van de andere Westelijke buren v van de Sowjet-Unie. in het bijzonder tegen over Polen, de Balkanmachten en Turkije, daar ook hier het gevaar be staat. dat deze staten door een pre mature onthulling van Sowiet-Russi- sche annexatieplannen in hun wil tot afweer versterkt worden en steeds grooteren tegenstand gaan bieden Het Judasloon. 3. Verzoekt Roosevelt Stalin om 'n doelmatige bijdragé tot ontlasting v. de spanningen op binneniandsch po litiek gebied in Engeland en de Ver. Staten. Tot dat doel stelt hii een on middellijke. althans formeele. ont binding voor van de internationale organen van het communisme en de liquidatie van de communistische in ternationale. 4 Als tegenprestatie voor het ver- vu'len van déze verlangens is Roose velt bereid zich te verplichten bii het sluiten van den vrede Stalin volkomen de vriie hand te laten in «'•'re den in Fnrona waar de Sowjet-Unie belang bij heeft. De Dom te Cagliarl, die door vijandelijke bommen werd ver woest Orbis-Luce-Holland-Pax m Betrekkelijke rust aan het Oostfront, UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN Fiil-IRER* 23 Mei. - Het opper bevel van de weermacht maakt bekend: Aan het Oostelijke front geen ge vechtshandelingen van eenige beteeke- nis. De luchtmacht vernietigde ver scheidene aanvoerschepen voor de kust van den Kaukasus en onder nam zware bomaanvallen op spoor wegtransporten en belangrijke over- laadstations der Sovjets. Lichte Duitsche gevechtsvliegtuigen brachten in de wateren van het Hooge Noorden een vijandelijk koopvaardij schip van 3.000 brt. tot zinken. In het gebied van de Middellandsche Zee werden door DuitSche jagers én lychtdoelartillerie der luchtmacht op 22 Mei'20 vijandelijke vliegtuigen neerge schoten. Een initiatief van het N. A. F. Ruim baan voor begaafden. .AMSTERDAM. 22 Mei. De cen trale persdienst van het Nederlandsch. Arbeidsfront schrijft o.a. Het is den leider van het N.A.F. opgevallen.' dat in geen enkel Euro- peesch land de geestelijke krachten, die schuilden in het leger van de handarbeiders, zoo weinig tot ont plooiing werden gebracht als in Ne derland. dat nergens de leidende krin gen zoo weinig begrip getoond heb ben als juist hier voor de noodzaak en de wenschelijkheid. om het aan de begaafde zonen van de groote groep van financieel niet draagkrach- tigen mogelijk te maken door studie aan een instelling van hooger 'onder wijs de voorwaarden te scheppen om hun land op een belangrijken post té kunnen dienen. Hij heeft daarom be sloten een aantal vrije plaatsen aan inrichtingen van hooger onderwiis in te stellen om het, practische bewijs te leveren, dat in de kringen van de ge zonds Nederlandsche arbeiders in ruime mate krachten aanwezig zijn, die het vermogen en. het recht hebben een leidende functie op alle terreinen binnen de volksgemeenschap in te npmpn, ond-+ oude vooroordeeleg snel mogen verdwijnen, en opdat de be tredende staatsorganen hieruit hun g-evolgtrekkingen zullen kunnen ma ken. Daar het. hart van' het Nederland sche Arbeidsfront in de bedrijven ligt. zal ook de mogelijkheid geschapen worden om begaafde jongens, die reeds enkele iaren in een bedriif werkzaam waren, middelbaar of voorbereidend hooger onderwiis en aansluitend hooger onderlijs te doen genieten. Het. ligt in de bedoeling van den Arbeid rirontleider dit werk te doen uitgroeien to.t een onvangrijken dienst voor hulp aan begaafden. „HET ZIJ HUN GEGUND". Hedenavond om 18.45 uur spreekt Max Blokzijl via den zender Hilversum II, tijdens zijn politiek weekpraatje over het onderwerp „Het zij hun gegund". Dinsdagmorgen om kwart over acht kan men een herhaling van deze redio- causerie beluisteren. Terreuraanvallon op lial. gebied. Aan het Italiaansche legerbericht van ontleenen wij het volgende:. Vijandelijke vluchten naar Centra tri' Sicilië veroorzaakten een beperkt aantal slachtoffers en schade van geringen omvang. Boven het eiland werden in totaal' 26 vijandelijke machines neer geschoten. In het legerbericht van Zaterdag werd melding gemaakt van terreuraanvallen aan de Straat van Massina, op Sicilië, Sardinië en Pantellaria. In de woon wijken van Messina en Reggio di Cala- bria waar een kindertehuis een voltref fer kreeg, werd aanzienlijke schade aan gericht. De vijand verloor 27 vlieg tuigen. Definitieve beslissingen op handen. Churchill heeft, naar de Britsche be richtendienst meldt, zijn ï'esidentie van het Witte Huis naar de Britsche am bassade te Washington verlegd. Hij heeft daarmede te verstaan gegeven, al dus wordt verder gezegd, dat defini tieve beslissingen onmiddellijk op han den zijn. Tegenover het personeel van de Britsche ambassade heeft Churchill o.a. verklaard, dat er geen reden is niet met een langen oorlog rekening te houden. Ook is er geen reden voor een plotse linge vérlossing (deliverance) te ver wachten. Het Britsche leger is na de beschamende nederlagen bij Tobroek en Singapore weer in het strijdperk verschenen' en alles gaat op het moment goed, doch het personeel van de am bassade moet zich wapenen op „harden komenden arbeid". De reactie in diverse staten. Naar Radio-Moskou meldt, is in de Frawda van 15 Mei een be sluit gepubliceerd vao den voor- I ziïter van het uitvoerende comité van de Communistische Interna tionale volgens welke de Commu nistische Internationale als lei dend centrum van de communis tische beweging in de afzonder lijke staten wordt ontbonden De organen der communistische in ternationale in de anti-fascistische landen worden van de toldusver bestaande verplichtingen ontsla gen cn krijgen opdracht om de regeeringen van hun staten in den striid tegen Hitler met. alle kracht te'steunen.. Deze resolutie is door de vol gende leden der communistische internationale geteekend: Gott- wald, Dimitrof, Sjdanof, Manoeil- ski, Martin, Pik. Tórres en anderen. DU1TSGH COMMENTAAR. De Völlcischer Beobachter schrijft: Na c!e „schijnopheffing vah de Komintern" weet men. welke bijzon dere boodschap Roosevelt aan Stalin heeft laten brengen Het ging om het door een grootsch gebaar dringende verzoek, de spits af te bijten van het toenemende anti-semietisme in de Engelsch-Amerikaansche landen en van de toenemende vrees van Enge land en Amerika voor verderfelijke bolsjewistische invloeden. Dit ge schiedde door de vormelijke opheffing van de derde internationale. De z.g. ontbinding wordt in de Wil- helmstrasse gekenmerkt als een be~ driegeli.ike manoeuvre. Stalin doet 't masker voor van 'n nationalen recht schapen kerel en probeert als hoofd van den Russischhn staat zijn plan nen te pousseeren. Door den nieuwen maatregel moet de grond onder de voeten worden weggetrokken aan de anti-Joodsche en anti-bolsiewistische krachten in de Ver Staten en moet Stalin zelf rijp worden voor de ..sa lons". Daarmede is de grondslag ge legd yoor de samenkomst tusschen Ro«~evelt. Churchill en Stalin. Men kan hoogstens zeggen: Stalin OOSTLAND ROEPTI In den Germaanschen Landdiensl, waarin vrijwilligers uit fN'oorwegsn, Denemarken, Duitschland, Nederland en Vlaanderen, zich in hei Oosten een bestaan verwerven, is plaats voor eiken stoeren Nederlandschen jongen en voor ieder fier Nederlandsch meisje. Reeds staan eenige honderden Nederlandsche jongens en meisjes'in Oostland voor hun Vaderland op dan bres. Thans kunnen wederom jongens en meisjes met belangstelling en liefde voor het boerenhandwerk. zich melden als vrijwilliger voor den Germaanschen Landdienst. Wil je meer weten over het werk van hen, die reeds in Oostland staan, wil je iets leren over onze voorvaderen, die eeuwen geleden al naar het Oosten zijn getrokken of over de idealen, die de pioniers van toen envan thans gedreven hebben, vraagt dan de gratis brochure „Oostland roept" aan bij het adres 2 Mqn 'Von de Wete ^straat 118 Utrecht heft de derde internationale op en is bezig mee de oprichting van cie v»er- de. nl. de verschillende Sovjet-regee- rmgen voor Polen. Littauen. Estland. Letland. Finland. Noorwegen. Zwe den en de Z.Ó.-Europeesche landen, die. hij reeds sinds lang in zijn belan- gengebied heeft opgenomen. Men is er van overtuigd, dat de stimulans tot dezen stap van Roose velt is uitgegaan, omdat deze zoo de mogelijkheid hoopt te kriigen. zvin ooiitiek voort te zetten en tevens aan Stalin de kans wil geven, de vrije hand te krijgen in Europa. De mogendheden, die vechten voor de Europeesche veiligheid en nieuwe orde, zullen zich door deze bluf in hun anti-communistische politiek niet laten misleiden. De Deutsche diplomatische korres- pondenz schrijft o.a.: in plaats van de derde communistische internationale treedt de vierde internationale v. het Stalinsche bolsjewisme, dat steunt op een wijdvertakt net van nationaal ge friseerde communistische partijen. De ontbinding van de derde communisti sche internationale verandert niet aan het dubbele gelaat van het bolsje wistische Rusland. Laval over de ontbinding. Laval heeft aan journalisten o.a. verklaardat deze maatregel van Moskou hem in het geheel niet ver rast en dat daaraan ook geen enkele beteekenis moet' worden toegekend, aangezien het in het wezen van het bolsiewisme ligt. zich aan aangegane verplichtingen niet te houden. Daar voor heeft Frankrijk duideliike voor beelden bii de hand. De Labour-parlii over bet besluit van Moskou. Naar Reuter meldt, hebben leiders van de Trade Unions en van de La- bourpartii t. a. v. de ontbinding der communistische internationale ver klaard. dat deze maatregel niet veel invloed kan hebben op bet besluit der Labourpartij. zich niet bii de com munistische partij aan te sluiten. De diplomatieke correspondent van Reuter schriift evenwel: Van nu af zijn de communisten tot een nationaal in plaats van tot een internatioaal product in elk land ge worden. De communisten in En ge'and ziin thans geen partij meer. die haar richtsnoeren uit het buitenland krugt doch 'n zelfstandige-nationale partii Daarom moet op het a.s. Pinkster- congres van de Labouroartii d. kwes tie van de opneming der communis tische oartii in de Labouroartii uit een volkomen nieuw oogpunt beoor deeld worden. Zweedsch oordeel. Het Zweedsche blad „Nva Dagligt Allehanda" schriift. dat men den maatregel kan zien als een „politiek gebaar" tegenover Engeland en de V. Staten en als een poging, om de oa- triotten in de bezette landen te lok ken naar den rooden .kant. Men kan nl nautveliiks aannemen, dat de bol sjewieken bereid zijn. plotseling den invloed op te geven, dien zü zich door middel van de commuistische partiien in de verschillende landen verschaft, hebben. Andere persstemmen. Het Bulgaarsche blad De Sora schrijft, dat het algemeene wantrou wen tegen de Sowiet-bedoelingen door het besluit van Moskou niet kan worden weggenomen, want in de an dere landen zullen de communisten met hun propaganda niet ophouden Het Roemeensche 'blad de Viotza spreekt van een ..sensationeele ca- moufleeringsmanoeuvre" en verklaart: „in werkelijkheid is deze maatregel de grootste en brutaalste communis tische propaganda actie, die er ooit geweest is. Hij verraadt, dat Stalin voornemens is de bolsiewiseerings- camnagne tot een maximum op te voeren. De grootmeester van deze manoeuvre echter is Roosevelt ge wéést". Belangrijke aanwijzing. Voor de verordening inzake den aanmeldingsplicht. 5T1INSDAG 25 Mei moeten zich 1 alle in de maanden Mei tot en met Angustüs van het .jaar 1922 geboren mannen overeen komstig den op Vrijdag 21 Mei in dit blad gepubliccerden oproep op het bevoegde Arbeidsbureau, resp. 't bevoegde bykantoor, van 9-17 uur persoonlijk aanmelden, waarbij zij het ingevulde aan meldingsformulier en de andere identiteitspapieren §:n gegevens moeten medebrengen. De distri butiestamkaart moet medege bracht worden. De werkgevers zijn verplicht de tot aanmelding verplichte personen gedurende den tijd dien zij hiervoor noodig hebben, van werk vrij te stellen en het salaris, resp. loon, door te betalen. AanmeLdingsplichtigen en werkgevers maken zich straf baar wanneer zij handelen in strijd met de bepalingen der ver ordening of trachten deze te ont duiken. VERDUISTER GOED Deze week van 21.455.30 uur Morgen: Maan op 2.04, ond. 4.29 u. Uitreiking nieuws Bonkaarten. 's GRAVENHAGE, 22 Mei. 'De plaatselijke distributiediensten zullen op nader te bepalen tijdstippen van 23 Mei tot en met 12 Juni 1943 tegen overleg ging van de distributiestamkaart en legen in ontvangstneming van een bon van het inlegvel, bonkaarten „voedings middelen 7e periode 1943", alsmede tex- tielkaarten, en in bepaalde gebieden klantenkaarten voor groente uitreiken. Er wordt wederom onderscheid gemaakt tusschen stad- en landkaarten. Wat men ontvangt. De diensten zullen uitreiken: aan houders van een inlegvel KI of LI een bonkaart K117 en een klantenkaart voor groente. Aan houders van een in legvel K2 of L2 een bonkaart K217 en een klantenkaart voor groente. Aan houders van een inlegvel K3 of L3 een bonkaart K317 en een klantenkaart vodr groente. Aan houders van een inlegvel K4 of L4 een bonkaart K417 en een klantenkaart voor groente. Hou ders van L-inlegvellen ontvangen bo vendien een toeslagkaart voor aard appelen. Zij, die geboren zijn tusschen 16 Mei en 14 Juni van de jaren 1922, 1929 en 1939 moeten hun inlegvellen ruilen al vorens hun ben I nten in ontvangst te nemen. Voorts worden tegelijk met de bo vengenoemde kaarten nieuwe textiel- kaarten en toeslagkaarten voor tex tiel uitgereikt, zooals reeds in een afzonderlijk bericht, is gepubliceerd. Men kan zijn kaarten uitsluitend afhalen bij den distributiedienst der gemeente, waar men in het bevol kingsregister is opgenomen. Een uit zondering wordt gemaakt voor schip pers. woonwagenbewoners, (indien zij zijn opgenomen in het centraal be volkingsregister), gedetacheerde ma- rechaussee's. de vaste bevolking van kostscholen e. d. en voor hen. die ten gevolge van oorlogsomstandighe den tijdelijk elders verblijven. Bij de uitreiking van de kaarten wprdt die bon van het inlegveld ver wijderd, waarvan het nummer over eenstemt met het nummer der uit gereikte bQnkaart voor voedingsmid delen. Bij de uitreiking van de bon kaart voor voedingsmiddelen en de klantenkaart voor groente, wordt 't vakje P 10 van de stamkaart afge- kruist en bii dé uitreiking van de textielkaart het vakje P 12 Bij het in ontvangst nemen dei- kaarten ga men na, of men alle be scheiden waarop men recht heeft, inderdaad heeft ontvangen. Latere reclames worden niet in behandeling genomen. TOESLAGKAART. TEN BEHOEVE VAN TEXTIELPRODUCTEN VOOR EERSTGEBORENEN. Overlegging van trouwboekje vereischt. 's GRAVENHAGE, 22 i. In de periode van de uitreiking der textiel- kaarten van 24 Mei 1943 tot en met 12 Juni 1943 wordt, naar van bevoegde zijde wordt medegëdeeld, tot het ver krijgen van een toeslagkaart ten behoe ve van eerstgeboren babys. geboren na 13 Juni 1942 en vóór 14 Juni 1943, overlegging van trouwboekje vereischt. EXTRA RANTSOEN AARDAPPELEN. 's-GRAVENHAGE, 22 Mei. Van 22 tot en met 29 Mei 1943 wordt een extra rantsoen van 1 k.g. aard appelen op Bon „576 Algeméén" van de Bonkaart voor Voedings middelen beschikbaar gesteld. Willy Sluiter 70 jaar. Heden wordt een van de bekendste Nederlandsche schilders, Jan Willem Sluiter, beter bekend onder den naam van Willy Sluiter. 70 jaar. Niet alleen tot binnen onze grenzen beperkt zich zijn faam, doch ook ver daarbuiten zijn ae naam van dezen Nederlandschen schilder, alsmede zijn schilderijen be kend. Willy Sluiter werd 24 Mei 1873 te Amersfoort geboren. Hij bezocht te Rotterdam de academie voor beeldende kunsten. In 1916 vestigde hij zich in Den Haag en in 1923 werd hij tot voor zitter van Pulchri Studio benoemd. Reeds spoedig ontpopte zich de groote kunstqpaar en op 32-jarigen leeftijd ver wierf hij op een tentoonstelling te Munchen de gouden médaille. Twee jaar lcter werd deze" door eenzelfde onder scheiding gevolgd te Barcelona. In 1910 behaalde hij te Buenos Aires den Grand Prix en in 1913 te Montevideo. De zilve ren medaille van de stad Amsterdam was hem in 1912 ten deel gevallen en in 1915 ontving hij een dergelijke onder scheiding te San Francisco. DE OPROEP VAN DEN N.A.D. Talrijke voormalige arbeidsman nen gaven reeds gehoor aan den op roop van den N.A.D. zich vrijwillig aan te melden voor den arbeidsinzet van drie maanden in de Oostelijke gebieden. Echter vergaten eenigen hunner plaats en datum van ge boorte te vermelden. Het commando van den Nederlandschen ArbeidS' dienst vestigt er de aandacht op, da zonder deze gegevens de vereischt: levensbeschrijving onvoldoende is. De tragiek van de Korver, het noodlot van Bakker. Bijl winnaar der amateurs. ALKMAAR, Zondagavond. De Vijfde Ronde van Alkmaar, ge organiseerd door de Alkmaarsche Wièldrclub Alcmaria, heeft eèn zeer spannend verloop gehad en het onge kend groot aantal toeschouwers naar schatting rond 4500 heeft kunnen genieten van een zeer Ieven- digen wedstrijd die zijn hoqgtepunten vond in een formidabele vlucht van twee renners, de Korver en Bakker, en van een vinnigen eindspurt, welke tenslotte door den Amsterdammer Lakeman werd gewonnen. Maar er was meer, dat genoteerd dient te worden. Een wedstrijd wordt pas gewonnen, als men den eindstreep passeeren kan en dat vergat blijkbaar de Korver. Hij begon onmiddellijk na den start met er tusschen uit te trekken en na eerst eenige ronden alleen te hebben gereden, kreeg de Rotterdammer gezelschap van den Zaandammer Bakker, die hem uit stekend steunde. Tientallen ronden ble ven beide renners op vrij grooten af stand van jiet veld, dat soms wel eens vinnig trok, maar dan weer afzakte, om dat niemand den kop wilde of durfde nemen. Zelfs een premie kon daar geen verandering in brengen. Inlusschen verdwenen verschillende renners uit het veld en Bakker en de Korver, elkaar fraai steunende, nader den elke 'ronde meer de groote hoofd groep, zocdat l^pt er op begon te lijken, dat weldra de'ronde genomen zou zijn. Doch ziet, juist op het kritieke oogen- blik ging van Amsterdam het veld aan voeren, even later Lakeman, en de af stand met de lefders werd weer kleiner. Totdat eindelijk het veld weer afzakte eft toen sloegen de beide vluchtelingen hun slag. Een vinnige spurt bracht beide renners aan den staart* van het hoofdpeleton en dus zouden deze twee den eigenlijken strijd moeten uitvechten. Zoo dacht men althans, doch niets was minder waar. Want nauwelijks was de aansluiting verkregen, of de groote groep verhoogde het tempo en nu bleek dat de Korver veel te veel van zijn krachten gevergd had. Hij zat „steen- dood" en kon niet over de ram heen komen. Met. als gevolg, dat hij in slechts enkele minuten niet alleen zijn kostbaren voorsprong geheel verloor, maar daarna voortdurend verder af zakte, om tenslotte twee ronden achter stand te noteeren! De Korver was wel het voorbeeld van den moedigen rijder, die zijn eigen krachten verre overschat had: hij was totaal leeg gereden en van den eens zoo soepelen rijder was niets meer over. Bakker uitgeschakeld. En Bakker? De stoere'man uit de Zaan? Hij reed met gemak het verhoog de tempo mee en dacht er niet aan, om ook maar één meter van het gewonnen terrein weer prijs te geven. Doch ook hij zou den eersten prijs niet krijgen. Toen er nog ongeveer 10 K.M. te rijden was, kwam Bakker in aanraking met Hofman uit Roermond. Beiden kwamen te vallen cn Bakker, ofschoon niet ge wond, moest dep strijd staken, omdat zijn fiets stuk was. Hem ontging de vrijwel zekere eerste prijs Pldtseling was de wedstrijd dus weer geheel open geworden, want de leiding was van dat oogenblik af bij een twaalf tal renners, die elkaar niet vertrouw den en die geen van allen werkelijk aurfden weg te spurten. Wel probeerde v. d. Star het nog even, maar hij was weldra weer ingehaald en toen werd het duidelijk; dat de beslissing zou val len in een eindspurt. Zulks geschiedde ook en het was Lakeman uit Amster dam, die zich de meerdere toonde ovur allen. Met eenige meters voorsprong passeerde hij als eerste den eindstreep, direct daarop gevolgd door de anderen. De uitslag was: 1. II. Lakeman, Amsterdam, 100 K.M. in 2 uur 32 min. 27 sec.; 2. F. v. d. Zande, Halsteren; 3. C. v. d. Star, Den Haag; 4. M. Verveer, Rotterdam; 5. C. Wijdenes, Eindhoven; 6. W. C. Reuter, Amsterdam; 7. L. Motké, Amsterdam; 8. M. Buurom, Bergen op Zoom; 9. A. v. Amsterdam, Princenhage; 10. H. Seijen, Maastricht. Amateurs en Nieuwelingen. De amateurs, die 60 K.M. moesten rijden, zorgden voor menig spannend oogenblik. Groote uitblinkers waren er echter niet: het zwaar bezette veld was aan elkaar gewaagd, zoodat het bijna niet mogelijk was, om een winstronde te behalen. Slechts viel in deze eerste periode op het gave werk van Kuilman uit Bever wijk ,die reeds in de eerste ronde pech Keurwedstrijden te Purmerend. Alkmaarsche successen. Ter gelegenheid van het 25-iarig bestaan van de gymnastiekvereeni- ging voor dames „NEA" en de gvm- nastiekvereenigin.g vöor heeren „Vol harding" werden te Purmerend dis- trictskeurwedstrijden gehouden. Een zeer groot aantal, van de beste tur ners uit Noord-Holland en Utrecht, nam aan deze wedstrijden deel. Na een spannenden strijd waren de voor naamste uitslagen: Turners: 1. (kam pioen) ,M. Volkers (de Halter). Alkm. 87-V., nnt 2 W. Veldstra (de Halter) Alkmaar, 86V,, nnt. 3. Lod. Groene- veld (Simson) Amsterdam 82 pnt. Turnsters: 1. (kampioene) Mevr. L. van Keulen-Franke (de Halter) 92"/, nnt. 2. Mevr T LangenbergStek, (de Halter, Alkmaar) 92 _pnt. 3. Mei. A. Nol (Santpoort) 89'/, P. Jeugdlurners: 1. (kampioen) A. Boot (de Halter. Alkmaar) 811/, p 2 S. Schenk (Kr. en Vlugh., Utrecht) 79 p. Jeugdturnsters: 1. (kampioene) mei. N. Schinkel (de Halter. Alkmaar) 70/j p. 2. Mei. v. d Velde (D.O.O.. Utrecht) 66% p. kreeg en van rijwiel moest verwisselen. Daardoor kreeg hij een vrij grooten achterstand, welke hij echter geheel al leen weer inliep, om zich daarna steeds in de voorste gelederen te bewegen. Pas tegen het einde werden er enkele uitlooppogingen ondernomen en wel door hen, die niet over een eindspurt beschik" ken. Deze pogingen hadden echter geen enkel resultaat, zoodat ook hier een spurt de beslissing moest brengen. Met een voorsprong van 3 meter won Bijl uit Den Haag; de overigen kwamen mei slechts verschillen van enkele deci meters over den eindstreep. De uitslag was: 1. C. H. Bijl, den Haag. 60 K.M. in 1 uur 35 min. 10 sec.; 2. J. Middelink. Amsterdam; 3. P. de Reijer, Schevenin- gen; 4. G. Blauw. Zaandam; 5. P. van Meelelen, den Haag. Bij de. Nieuwelingen wist v. d. Veen 15 ronden voor het einde weg te loopen en den voorsprong van 200 meter tot hel einde toe te behouden, waardoor deze jonge renner winnaar werd. De uitslag was: 1. C. G. v. d. Veen, den Haag, 30 K.M. in 45 min. 20 sec; 2. C. Kleefstra, Am sterdam; 3. L. de Booy, Amsterdam; 4. ,T v. d. Broek, Soestdijk; 5. W. C. H. Duyker, Amsterdam; 6. J. M. Hennink. Alkmaar. Zaterdag-courses te Alkmaar. Hooge Toto-uitkeeringen. De gedetailleerde uitslagen volgen hieronder: I. MeidoornprJJs. Prijzendr. voor paarden, die nog geen 1000 hebben gewonnen. Afstand 2040 M. Ingeschreven 15, opgekomen 13 paarden. I. Grace Moore 2000 m. van J. Rooden- burg Jr., rijder eig. tijd 3.22.3 (km.tijd 14.1.4); 2. E. Lady G 2040 m. van G. Poppen, rijder eig. tijd 3.23; 3. Flcying Star 2000 m. van J. de Vlieger, rijder eig. tijd 3.25; 4. Elvira 2040 m. van P. Dekker, rijder eig. tijd 3.26.2. Toto: Winnend 29.40, pl. ƒ5,/ 1.40. 1.30 en 1.50. II. Bcrkenprijs. Hahdicapdraverij Amateurrijders. Afstand 2000 m. Inge schreven 10 paarden. Opgekomen 8. 1. Xaverius 2020 m. van A. E. Groe- nink, rijder N. Doeven, tijd 3.03.6 (km.tijd 1 30.8); 2. Guard 2040 m. van J. A. Wil- lmge Brantsma, rijder W. Bosma, .tijd 3.05; 3. Donum Vita 2080 m. van C. Stein, rijder eig. tijd 3.05.2; 4. Croton 2000 m. van Stal Minerva, rijder W. de Graaf, tijd 3.09. Toto: Winnend: 5.10, pl. 1.80. 2.30 en 1.90. III. Lindenprys. Prijzendr. Winsom 1000—6000. Afstand 2000 m. Inge schreven 13 paarden. Opgek. 12. 1. Fleetniss T, 2000 in., van J. de Vlieger, rijder eig., tijd 3.07.4 (km.tijd 1.33.7); 2. Dienares. 2000-m. van C. v. Dam, rijder M. Siderius, tijd 3.08; 3. Fred Mc'. Klyo K, 2020 m. van Stal Neder- horst, lijder G. J. Venncman, tijd 3.08.6; 4. Bleriot, 2020 m. van W. Dompeling, rijder J. Goedenöorp, tijd 3.08.7. Toto: Winnend 2.50, pl. 1.30, 1.60, j 1.50 en 4.30. IV. Eikcnprüs. Prijzendr averij voor paarden, die 5000 of meer hebben ge wonnen. Afstand 2320 m. Ingeschreven paalden. Opgekomen 7. 1. Y Kernei 2280 m., van M. Zuidland, rijder eig. tijd 3.26.5 (km.tijd 1.30.6); 2. Anselor 2320 m. van' L. Dooper, rijder K. Kramer, tijd 3.26.5; 3. Zampa v. N. Z. *2340 m. van J. Witteveen, rijder eig. tijd 3.27.6; 4. Diana Norton 2320 m. van H. v. d. Pol, rijder W. H. Geersen, tijd 3.27.8. Toto: Winnend 7.90, pl. 2.10, 4 en 1.40. V. Kaslanjcprijs. Kortebaandraverij, afst. 090—800 m. Ingeschr. 25 paarden. Opgekomen 20. Geloopen in 5 series van 4 paarden. Seriewinnaars le serie: 1. Akron B, tijd 4.04,5. Toto 4.30. 2e serie: 1. Zampa v. N. Z., tijd 1.06. Toto 1.70. 3e serie: 1. Cisca, tijd 1.06.2. Toto: 3.80. 4e serie' 1 Douglas H, tijd 1.09.8. Toto 3.30. 5e Serie: 1. Donum Vita cn Allouez, dead heat, tijd 1.02.6. Toto: 1 en 1. Beslissing: 1. Cisca 740 m. van A. G. Hibma, rijder L. Hof, tijd 1.03.5: 2. Do num Vita, 750 m. van C. Stein, rijder W. H. Geersen; 3. DougTas H. 740 m. van A. Blom Hzn., rijder .1. H.'v. d. Berg; 4. Zampa van N. Z„ 2750 m. van J. Witte veen, rijdeo eig.; 5. Akron B. 760 m. van W. Kohier, rijder K. Kramer; 6. Allouez. 790 m„ van J. de Vlieger, rijder eig. Toto: 11.10. Toto Definitief: Cisca 55.10, pl. 7. Donum Vita pl. 1.70. Douglas H 2.10 en Zampa van N. Z. 5. WEDSTRIJDEN KOLFVEREEN „NOORD HOLLAND" De jaarlijksche wedstrijden van de. koll'vereèniging „Noord Holland" wor den v. Zaterdag 22 tot en met Maan dag 24 Mei in de kolfbaan van het. Huis De Brederode te Oudkarspel gehouden. Tot en met Zondag hebben 75 kolvers nun partiien geslagen. Het hoogste resultaat in twee series werd behaald door den heer P. Schaar van „Zaanstreek" .te Koog aan de Zaan met 104 punten. De stand van den wedstrijd was Zondagavond: le klasse: P Gelder. Oudkarspel. 150 p. G. Deulekom. Nd.- Scharwoude 142 p. P Schaar. Koog a. d. Zaan. 140 p. 2e klasse: P. Bergen. Zuid-Schar- woude, 135 p J. Dil. Koog a d. Zaan. 134 p. P. de Wit. Wormer. 123 p 3e klasse: B. Drost te Oudkarspel. 135 p. J. Kramer. Zuid Scharwoude. 123 p. en H. Bekker. Noord Schar woude. 103 p. Dammen KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND. Zaterdag werd deze wedstrijd voort gezet met de volgende resultaten: R. C Keiler wint van Ph. J. Ham. De partiien Dukel—De Graag en P. Roo- zenburgJ. H. Vos werden'remise. VOETBALUITSLAGEN. Kampioenschap van Nedfcrland. HeerenveenADO 1-1 Willem IIEnschede 3-2 COMPETITIE DISTRICT I. Reserve 2e klasse A Helder 2-De Kenn. 2 5-1 RCH 2-St.ormv. 2 1-4 Reserve 3e klasse A. HRC 2-Al km. B. 2 7-1 Zaandijk 2-Assend. 2 4-4 BEKERWEDSTRIJDEN Eerste ronde: W'waard-QSC 0-2 B'wijk-Terrasvogels 2-5 Zandv.m.-ADO '20 1-5 Tweede ronde: Zaandïjk-ZFC 2-1 Ajax-VVA 13-1 ASVK-DWS 2-3 Volewij cker j- O V V O 6-0 DE NOORD- HOLLANDSCHE. Oudorp-Helder 3 0-5 (H. kamp.) Alkm. B. 4-Vios 2 0-8 Schagen 3-Helder 4 7-0 DTS 5-Dirkshorh 2 2-8 LSVV 3-Holl. T 1-2 BEKERWEDSTRIJDEN Schagen-Bergen 4-1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1