NOORD-HOLLAND LANDDIENST Ptwijzen van vrijstelling van Krijgsgevangenschap. Pionieren in de Oekraïne. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Yoordam C 9. Bureau der Scbager éditle: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 6G189. DINSDAG 25 HIEI 1943. DAGBLAD VOOR SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang No. 120. 2 pagina's. Hoofdredacteur- A. R. JONKER. Alkmaar. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prys der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. Bi) contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gebeele oplage op aanvrage. Tien schepen tot zinken gebracht. Zware luchtaanval op Dortmund. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FUIiRER, 24 Mei. - Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: „Aan hetOostelijke front vonden slechts krijgsoperaties van plaatselijke beteekenis plaats. In het Middellandsche Zeegebied vie len Duitsche gevechtsvliegtuigen in den afgeloopen nacht schepen en militaire installaties in de haven Djidjelli aan. Duikbooten brachten in zware ge vechten van krachtig beschermde con- voolen in het Noordelijk deel van den Atlantische^ Oceaan en bjj afzonder lijk optreden tien schepen met een ge- zamenljjken inhoud van 55.000 brt. tot zinken. Vier andere schepen werden getorpedeerd. Het zinken van deze schepen kon wegens den sterken af weer niet meer waargenomen worden. Een gevechtsvliegtuig beschadigde een vijandelijk koopvaardijschip op den At- lantischen Oceaan door bomtreffers zwaar. Een duikboot schoot boven de Golt van Biscaye een vijandelijken bommenwerper neer. Formaties vijandelijke bommenwer pers wierpen in den afgeloopen nacht talrijke brisant- en brandbommen op Dortmund. Er ontstonden verliezen onder de bevolking en aanzienlijke materieelc schade werd aangericht. Volgens de tot dusver ontvangen be richten werden 33 der aanvallende vliegtuigen, voornamelijk viermotorige bommenwerpers, neergeschoten. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen deden gisteren een verrassenden aan val overdag op de Z. Engelsche haven steden Bournemouth en Hastings. In den nacht van 23 op 24 Mei viel de luchtmacht opnieuw het scheepsbouw- oentrum Sunderland met stcrl e strijd krachten aan. Jn stad- en haven gebied ontstonden na bomtreffers zware branden. Italiaansche eilanden gebombardeerd. Aan het Italiaansche weermachtbe- richt ontleenen wij: De havens van Bizerta en Djidjelli werden door de luchtmacht der spil— mogendheden met goede uitwerking aangevallen. Formaties vijandelijke vliegtuigen hebben de eilanden Pantelle- ria en Lampedusa, alsmede de stad Mes- 6ina herhaaldelijk gebombardeerd; in het centrum der stad werd aanzienlijke schade veroorzaakt. Het aantal slacht offert onder de burgerbevolking wordt op het oogenblik onderzocht. De lucht doelartillerie op de beide eilanden ver nietigde zes vliegtuigen. Voorts werden door Duitsche jagers twee Spitfires bo ven Malta en een tweemotorig vliegtuig ten Z. van Sardinië neergeschoten. DE ONTBINDING DER KOMINTERN. Hoe men er in Italië over denkt. In de Messaggero schrijft Favolini, oud-minister van Volksopvoeding, dat Stalin met de schijnbare ontbinding der Komintern tegemoet is gekomen aan de wenschen van Churchill en Roosevelt, die vreezen voor het voortbestaan van de z.g. Vereenigde Naties. De openbare meening in'de Angelsaksische landen zal harerzijds den schijn aannemen, dat zij gelooft, dat Stalin afziet van uitbreiding van het Bolsjewisme. In werkelijkheid echter heeft men te doen met één der arglistig'ste plannen van Stalin, dat ten doel heeft, in het Westen de deur voor het communisme wijd open te zetten. Het eerste gevolg van het besluit zal een onmiddellijk toenemen der actie van de communistische partijen in de Ver eenigde Staten en Engeland zijn. Met een enkelen pennestrêek heeft Stalin minstens drie resultaten bereikt: hij heeft zich den schijn gegeven, dat hij de eenheid der geallieerden een dienst heeft bewezen. Hij heeft de openbare mecning in Engeland en de Vereenigde Staten in slaap gewiegd wat betreft hel gevaar van het communisme. Hij heef' dpn Sov.jctpartijen in Londen en New- York het burgerrecht verzekerd. VLRDUIS1ER GOiiiy. Deze week vr.n 27.455.30 uur Morgen: Maan op 2.40, onder 12.45 u. 26 Mei: Laatste kwartier. Anglo-Amerlkaansche vliegtuigen hebben den laatster» tijd, eerst in Italië, thans ook in Noord- Duitschland en in de bezette gebieden dynamietpatronen in den vorm van vulpenhouders, vulpotlooden, zaklantaarns, handtaschjes, ja zelfs in den vorm van poppen en ander kinder speelgoed neergeworpen. Zoodra men probeert den dop van den vulpenhouder af te schroeven, oe zaklantaarns aan te steken of de voorwerpen te gebruiken, ontploft de dynamietpatroon. Over dezen vorm van oorlogvoering, waarvan de slachtoffers In de eerste plaats spelende kinderen zijn, kan het oordeel aan ieder weldenkend mensch en vooral aan de moeders worden overgelaten. - Het is een plicht van ouders, onderwijzers en andere met de opvoeding belaste personen om de kinderen te waarschuwen dergelijke voorwerpen, wanneer zij deze ergens op straat vinden, niet op te rapen, doch onmiddellijk het dichtstbijzijnde militaire- of politiebureau van dergelijke vondsten in kennis te stellen. - De foto's zijn afkomstig uit Zuid-ltalië, toen daar voor den eersten keer dergelijke voorwerpen werden neergeworpen. Zij laten een kind zien, dat slachtoffer is geworden van deze oorlogvoering en geven voorts een afbeelding van een dergelijk potlood in onbeschadigden toestand en na de ontploffing O-H-Pax m DE STRIJD TER ZEE BIJ ATTOE. Het keizerlijke Japansche hoofd kwartier te Tokio heeft gister het vol gende extra-bericht uitgegeven: 1. Japansche vlooteenheden bescha- oigden0op 23 Mei bij het eiland Attoe een vijandelijken kruiser zwaar, boorden een torpedojager in den grond en scho ten een anderen in brand. Van Japan sche zijde zijn geen verliezen te be klagen. 2. Het Japansche duikbootwapen heeft sedert 12 Mei zijn aanvallen op de voor de Aleoeten opereerende Ame- rikaansche oorlogsschepen resp. andere vaartuigen voortgezet en tot en mei vandaag een vijandelijk slagschip en een kruiser zwaar en twee oorlogsschepen van onbekend type aanzienlijk be schadigd. NIEUW DUITSCHE LUCHTDOEL KANON. De A.N.P.-correspondent meldt: De Duitsche afweer heeft, zoo wordt thans van militaire zijde te Berlijn me degedeeld, een aanmerkelijke verster king gekregen in. den vorm van een nieuw soort luchtdoelkanon. Het is een vierlingssnelvuurkanon met twee centi- meter-granaten, dat ook voor vlieg tuigen, die op groote hoogte vliegen, niet ongevaarlijk is. Het vierlingskanon, dat tot hu toe hoofdzakelijk in het Westen gebruikt werd, waar het de laatste maanden veel succes heeft gehad, heeft thans ook aan het Oostfront zijn intrede gedaan en tot de eerste daden van het nieuwe wapen behoorde onder andere het neerschieten van zes Bolsjewistische jachtvliegtuigen binnen acht minuten. De handel in oude radiotoestellen Een ernstige waarschuwing. 's-GRAVENHAGE, 24 Mei. Het heeft de aandacht van de politie ge trokken, dat zich een levendige handel in oude radio-ontvangtoestellen begint te ontwikkelen met het doel om deze in te leveren en het eigen toestel te behouden. Daar betwijfeld wordt, of het publiek wel ten volle beseft, dat zij, die aldus handelen, zien aan zvv..-o straffen blootstellen, komt het den politieautoriteiten gewenscht voor om thans,, nu de voorgeschreven inlevering nabij is, nog een ernstige waarschuwing -ot het pubnek te richten. Zooals bekend is, zijn sedert 13 Mei 1943 bij beschikking van den Höheren SS und Polizeilührer alle radio-ont vangtoestellen, toebehooren en on- derüeelen met onmiddellijke'' werking verbeurd verklaard en is sedertdien :eder beschikken over deze verbeurd verklaarde zaken alsmede de beschadi ging daarvan verboden. De houders zijn verplicht deze zaken op nader bekend ie maken data in te leveren. Ook zijn verboden het afstaan en het in houder schap nemen van radio-ontvangtoestel- ien, -toebehooren en -onderdeeien. Luidsprekers, behoorende bij aanslui tingen op radiodistributiecentrales, uit sluitend daarbij te gebruiken, zijn al leen uitgezonderd. leder, die in s«..ijd handelt met de be palingen dier beschikking, wordt ge straft met gevangenisstraf van ten hoogste 5 jaren en met geldboete tot een onbeperkt bedrag, voor zoover niet volgens andere bepalingen een zwaar dere straf is verbeurd. De Duitsche en Nedcrlar." i.a instanties (Dienstrtcllen) hebben ieder in hun ressort nagegaan, welke NederTandsche .staatsburgers voor de behartiging van de belangen van de Duitsche Weermacht en ten behoeve van het Nederlandsche bestuur en het economische leven, in het bijzonder den Landbouw en Voedselvoorziening, in hun tegenwoordigen werkkring gehandhaafd moeten blijven en eventueel van dc terugveering in krijgsgevangenschap vrijgesteld dienen te worden. Voor deze personen reiken de instanties, die hun belangen behar tigen, „Bescheinigungen" (Bewijzen van vrijstelling) uit. Deze be wijzen zijn voor de werknemers in het bezit van de werkgevers en voor de werkgevers in het bezit van de instantie, die hun be langen behartigt. Zoodra een werknemer of werkgever zich moet melden, hetzij bij een Duitsche militaire instantie (bij oproeping door den Wchrmachtbefehls- haber in den Niederlanden), dan v/el bij een Arbeidsbureau (melding voor den Arbeitseinsatz), dient hij de „Bescheinigung" tijdig op te vra gen bij de instant wc: r deze wordt bewaard en moet hij deze bij de melding persoonlijk toonen. Na de melding meet de „Èeschsinigung" weder direct aan den hier- vorengenoemden werkgevers of de instantie, welke de belangen behar tigt, worden teruggegeven. Het bezit van een „Bescheinigung" (Frei- steilungsschein) ontheft nieimand van de verplichting om zich in voor- kcTnd geval persoonlijk te melden. De werkgevers zijn persoonlijk aansprakelijk voor de naleving van de gegeven aanwijzingen en in het bijzonder voor het voorkomen van on rechtmatig gebruik van de „Bescheinigungen." Het indienen van verzoeken om vrijstelling aan den Wehrmachtbe- felilshaber in den Niederlanden heeft geen zin. BEKENDMAKING. De inlevering van Radiotoestellen. In verband met de verordening inzake het inleveren van radio-ont- vanginstallaties van 13 Mei 1943 wordt het volgende medegedeeld: 1. De formulieren, die bij de in levering van radiotoestellen inge-, vuld moeten worden afgegeven, kunnen onmiddellijk ingaand bij de loketten der P.T.T. legen beta ling van vijf cent per stuk worden verkregen. 2. Geëvacucerden, die hun radio toestellen in hun voormalige wo ningen hebben achtergelaten, zijn eveneens verplicht hun toestellen aan te geven. Overeenkomstige bij zondere formulieren moeten b\j de voor hun tegenwoordige woon plaats bevoegde politiebesturen (burgemeester) worden gehaald. 3. Formulieren voor het indienen van een verzoek tot ontheffing volgens Artikel 9 par. 2 cn 3 der Verordening worden als volgt ver strekt: a) Duitsche staatsburgers moeien zich van Donderdag 27 Mei 1943 af wenden tot de plaatselijk bevoegde Ortsgruppe der N S.D.A.P. b) De leden der N.S.B. en haar or ganisaties ontvangen de formulieren van hun bevoegde politieke leiders. c) De familieleden van de in de Duitsche weermacht vrijwiljig die nende Nederlanders ontvangen, voor zoover zij reeds schriftelijke aanvra gen tot de Abteilung für Angelegen- heiten deutoCher Staatsangehöriger beim Generalkommissar für V-erwal- tung und Justiz, Utrecht, Catharijne- singel 48, hebben gericht, deze for mulieren zonder meer toegesiuurd. Indien geen aanvrage is ingediend, moeten deze formulieren bij genoem de Dienststelle worden aange vraagd. Zij moeten ingevuld daar weer worden ingeleverd. d. Familieleden van de in de Waffen-SS en het Vrijwilligersle gioen Nederland dienende Nederlan ders moeten de formulieren aanvra gen bij den Fürsorgeofficier der Waffen-SS, 's-Hertogenbosch, Son-i niusstraat 3. Voor zoover zij reeds f schriftelijke aanvragen tot deze komt mede die van ideëelen aard in Dienststelle hebben gericht, worden deze formulieren den aanvragers zonder meer toegezonden. Deze for mulieren moeten dan ingevuld weer aan de SS-Fürsorgeoffizier worden teruggestuurd- Er wordt op gewezen, dat als fa milieleden in den zin van deze ver ordening worden beschouwd ouders, vrouwen en kinderen der vrijwilli gers. Belangrijk arrest inzake ideëele schade. De rechter kan vergoeding toekennen voor gederfde levensvreugde. NIJMEGEN, 22 Mei De Hooge Raad heeft voor het eerst een prin- cipieele uitspraak gegeven in de veel omstreden kwestie van de ideëele schade, gevorderd op grond van art. 1407 B.W. In een procedure tusschen zekeren K. te 's-Gravenhage en een Haagsche onderneming heeft eerstgenoemde als gevolg van een aanrijding, waardoor nij invalide is geworden, een vorde ring tot schadevergoeding ingesteld. In den sehadestaat kwam o.m. een bedrag voor van f 17.329.20 als ver goeding voor geleden pijn en ge derfde levensvreugde. De'rechtbank te 's-Gravenhage be sliste dat pijn en levensvreugde geen op geld waardeerbare begrippen zijn en voor het lijden en missen daarvan geen schadevergoeding kan worden toegekend. In hooger beroep heeft de appel lant van deze uitspraak der recht bank een grief gemaakt, waarop het Haagsche Hof overwoog, dat ons bur gerlijk wetboek geen recht op geldelijke schadevergoeding erkent ter zake van geleden smart of gederfde levens vreugde. In cassatie voerde K. aan, dat het schadevergoedingsrecht, om_schreven in art. 1407. vergoeding omvat van iedere schade, veroorzaakt door on voorzichtige kwetsing of verminking van e^nig deel des lichaams, met name ook van schade, welke geleden is in ten gevolge van bedoelde kwet sing of verminking, geleden smart of gederfde levensvreugde. Ten aanzien van dit punt heeft de Hooge Raad in een thans gewezen ar rest het volgende o.m. gezegd: In overeenstemming met hetgeen van oudsher in ons land gegolden heeft en met hetgeen thans «volgens wet of rechtspraak in de naburige landen geldt, valt het toekennen van vergoeding voor ideëele schade, ge leden ten gevolge van moedwillige of onvoorzichtige kwetsing of verminking van eenig deel van het lichaam als redelijk en billijk te beschouwen. Bij de waardeering van de schade aanmerking. Het staat in het onder havige geval derhalve aan den rech ter vrij. een vergoeding toe te ken nen voor de smart en de gederfde levensvreugde, welke voor den re- ciuirant het gevolg waren van het geen hem onrechtmatig was aange daan. De Hooge Raad vernietigde het ar rest en wees de zaak terug naar voornoemd gerechtshof. Op elke „Bescheinigung" moet rechts boven, schuin, het nurfimer van het persoonsbewijs zijn aangebracht. Boer Kaper over zijn indrukken. In de te Alkmaar gehouden vergade ring van dorpsboerenleiders van den Nederlandschen Landstand heeft de heer W. Kaper, algemeen adviseur voor :den friiitteelt van den Ned. Landstand verteld van de indrukken van zijn ïeis naar de Oekraïne, waar naar de aanwezigen met groote aan dacht hebben geluisterd. De heer Kaper heeft op vlotte wijze zijn bevindingen weergegeven. 7n zijn reisverhaal maakte hij den Duitschen landbouw een compliment voor de wijze waarop het land in Duitschland ondanks de geweldige oorlogsinspanningen is bewerkt. Overal zag hu welverzorgde akkers langs de spoorlijn. Overal op ziin reis waren hem de goede geest en kame raadschap opgevallen, waarmee de menschen bezield ziin. Spr schilder de de tegenstellingen "tusschen de behuizingen hier en in Rusland Uitvoerig gaf de heer Kaper zijn indrukken weer over de inrichting van de bedrijven in Rusland. Naast de armoedge huizen ziet men in alle dorpen en steden groote kazernes, een bevviis. dat twintig jaar lang voor den oorlog is gewerkt. Na veel wederwaardigheden, soms van humoristischen aard. werd het •woote bedrijf dat door Nederlanders wordt beheerd en waar de heer Ka per een fruittuin van 64 ha. tot zijn beschikking had. bereikt. Om een in druk te geven van de grootte van dit bedrijf van 1200 ha. noemde spr. het aantal daar aanwezige paarden: 600 stuks, plus 800 ossen en vele goe de melkkoeien, Alles meet daar wer ken, ook de koeien om in het zeer korte zomerseizoen de akkers be zaaid te krijgen. Over de hier door de Duitsche overheid verzorgde or- vnisatie staat men paf Voor alles is gezorgd. Door de onteigening van 't boerenbe- zit door de Sovjets, is er geen eigen belang meer en heeft men een stel futlooze menschen gekregen, die ge heel initiatiefloos zijn. Ze kunnen en willen werken, maar het moet hun opgedragen worden. Zij ziin door de armoede onverschillig geworden. Men heeft dus leiders noodig, men schen, die de zaak gaande weten te houden. Niet zoo maar iedereen is daarvoor geschikt. Men heeft men schen met een ruimen blik roodig, die van aanpakken weten, want er is veel te doen. Spr. was zeer verwon derd over hetgeen hij op het staats- proefbedrijf vpor fruitteelt te zien heeft gekregen. Daar waren onge veer #00 soorten fruit. Daar is op het gebied van de cultuur heel wat ge presteerd.' De uitkomst is echter slecht, doordat de massa niets kan. Op het gebied van den nieuwen aan plant is men al een heel stuk op weg. Het is noodig dat hier in het aller snelste tempo georganiseerd wordt, opdat de menschen goed onderlegd naar Rusland gaan. Met de sproeischema's is men on geveer dertig jaar bii ons op achter. Aangezien het in orde brengen van het bedrijf te veel arbeidskrachten :ou onttrekken aan den graanbouw heeft spr. besloten dezen herfst nog eens naar Rusland te vertrekken om na een gror.dige voorbereiding de zaak in te richten. Spr. wees er op, dat het zeer noo dig is dat het scholingsbearijf t.e Ro- chalchef wordt uitgebreid. Het is van belang dat ons volk goed wordt ingelicht, opdat men goed beslagen op het ijs komt, We kunnen er dank baar voor zijn, dat wij den voorrang krijgen en dat we de mooiste be drijven krijgen toegewezen. Daarom moeten we er geen menschen heen eenden die er niet passen. Er is Ir.ats voor duizenden, maar het meet serieus worden aangepakt. Belangrijke aanwijzing. Voor de verordening inzake den aanmeldingsplicht. alle in de maanden September tot en met December van het jaar 1922 geboren mannen overeen komstig den op Vrijdag 21 Mei in dit blad gepubliceerdcn oproep c;-> het bevoegde Arbeidsbureau, i 't bevoegde bijkantoor, van uur persoonlijk aanmelden, v.....ri>ij zij het ingevulde aan meldingsformulier en de andere identiteitspapieren en gegevens moeten medebrengen. De distri butiestamkaart moet medege bracht worden. De werkgevers zijn verplicht de tot aanmelding verplichte personen gedurende den tijd dien zij hiervoor noodig hebben, van werk vrij te stellen i en het salaris, resp. loon, door te betalen. Aanmeldingsplichtigen en f werkgeyers maken zich straf- baar wanneer zij handelen in strijd met de bepalingen der ver ordening of trachten deze te ont duiken. BRAND IN EEN HOTEL. Zaterdagnamiddag omstreeks vijf uur heeft een uitslaande brand gewoed in het hotel Rippe aan de Nieuwe Plantage te Delft. Een agent van politie, die ge zien had, dat rookwolken kwamen uit één der kamers, waarschuwde de direc tie en alarmeerde de brandweer. Het bleek, dat de deur van de kamer, waai de brand was ontstaan, op slot was en dat de bewoners dezer kamer afwezig waren. Met een reservesleutel werd toe gang tot de kamer verkregen, terwijl het personeel van het hotel pogingen deed om met emmers water den brand te blusschen, welke pogingen echter niet slaagden. De brandweer verscheen spoedig daarna, doch toen liet de brand zich reeds ernstig aanzien. Met 5 stralen van de motorspuit wérd het vuur ge- biuschfc Eenige kamers brandden uit en bovendien was er waterschade in an dere vertrekken van het hotel. De totale schade, op ongeveer 50.099 geraamd, wordt door verzekering gedekt. Vermoedelijk is de brand ontstaan doordat de bewoners van de kamer, toen zij waren uitgegaan, een gascomfoor bij het geopende raam hadden laten bran den, tengevolge waarvan een gordijn had vlamgevat. Ui t onze omgeving. ALKMAAR'S POLITIECHEF BEVORDERD EN OVERGEPLAATST. Met terugwerkende kracht van 1 M- 1543 af is de waarnemende Commissaris van Politie te Alkmaar, kapitein P. Maarleveld, bevorderd tot majoor van politie en. met ingang van 1 Juni a.s. geplaatst bij den Staf van het Directo raat-Generaal der Nederlandsche Politie te Apeldoorn. Als opvolger van den heer Maarleveld is tijdelijk benoemd tot hoofd der Alk- maarsche politie de kapitein van politic? J. M. Dieckmann, laatstelijk hoofd inspecteur van politie te Schiedam NIEUWE LEIDER TECHNISCHE NOODHULP. De heer C. Peereboom geïnstalleerd. J.l. Zaterdag was voor de Technische Noodhulp, groep Alkmaar, een belang rijkedag. omdat de installatie van den nieuw benoemden „Gruppenleiter" plaats vond. Om 8 uur stonden de T.N.-mannen keurig opgesteld voor het eigen T.K.- Groerfshuis. toen de heer Petersen, van de „Befehlslelle". tezamen met den heer Sprenger, den troen inspecteerde. Daarna vond de officieele installatie plaats van den nieuwen leider. den heer C. Peereboom. De heer Sprenger. als leider, hield een korte toe3praa'. waarin hij wees ojx de goede kameraad schap in de T.N. en opwekte om dü' zoo te behouden, waarna hij dankte voor de betoonde gehoorzaamheid en den nieuwen leider bij zijn r^annen in leidde. De heer Peereboom werd daarna door den heer Petersen officieel geïnstal leerd. waarna aan den heer Sprenger een boekwerk aangeboden werd ter her innering aan het vele werk, door. hem al«\ leider gedaan. De heer Peereboom bedankte voor het in hem gestelde vertrouwen en hoopte dat hij de kracht zou hebben om de verantwoordelijke taak naar be- hooren te volbrengen. Na het officieele gedeelte van hel programma togen de T.N.-mannen in marschformatie naar hotel Proot, waar men nog eenigen tijd in goede kame raadschap bijeen bleef. HEERHUGOWAARD. Opvoering tooneelvereeniging. - Zon dagmiddag voerde de tooneelvereeniging „Harmonie" voor de tweede maal „Zee mansvrouwen" van Herman Bouber op en weer met groot succes. De zaal was weer best bezet met een dankbaar publiek en aan het slot wer den de spelers en speelsters met applaus, dat bijna een ovatie werd, beloond. GERStfAANSCHE Jongens en meisjes van hei land I Komt ook in den Germaanschen Landdienst in het Oosten. Reeds honderden jaren geleden zijn Nederlandsche boeren als kolonisten naar Oost-Europa getrokken en hebben daar den grondslag gelegd voor een bloeienden landbouw. Opnieuw kunt ge thans pionierswerk verrichten en mee strijden in den Europeeschen productieslag voor onze voedselvoorziening. Kinderen van groote gezinnen biedt het Oosten een prachtige levenskans. Daar wordt de mogelijkheid geopend, om na eenige jaren hard werken een eigen boerenhofstede te verkrijgen. De Landdienst is er, om dit werk te leiden. Meldt je aan bij het adres: M<jnseigneur Van de Weteringstraat 118 - Utrecht DRAVERIJ TE HOORN. Het verloop cl er draverijen was als volgt: A.-draverij: Eerste omloop: Anse- lor, 1 m. 8 sec., toto 3.10; 2e omloop: Eduard Anvii, 1 m. 14 sec., toto 4.10; 3e omloop: Bruno W.. 1 m. 17 sec., toto '2.80; 4e omloop: Dienares, 1 m. 9 s. toto ƒ2.-. Fin. 1 Ed. An vii 500.1 m. 8 M sec-, toto 5.90; 'Toto def.: Eduard Anvil, w. 9.30, pl. 2.60; Anselor, pl. 2.30; Bruno W. pl. 6.60; Dienares pl. ƒ2.50. B.-draverij: 1ste omloop: Dienares, 1 m. 10 sec., toto 2.30; 2e omloop: Anselor, 1 m. 10.2 sec., toto 1.20: 3e omloop: Bobicon, 1 m. 7 sec., toto 1.80; 4e omloop: Fred Mc Clyo, 1 m. 10.2 sec., toto 2.30. Finale: 1. Fred Mc Clyo 300.1 m. 7.8 sec., toto 3.40; 2. Anselor 50.— Toto def. Fred. Mc Clyo, w. 3.pl. 1.50; Anselor 1.40; Bobichon ƒ1.40; Dienares 1.60. C-draverij: eerste, omloop: Bobic hon 1.7, t. 1.70; 2è omloop: Cisca 1.11, t. 2; 3de omloop: Dienares 1.11, 1.30; 4de omloop; Blériot 1.12. t. 5.10. Finale: 1. Cisca f 200) 1.8. I. 2.50. 2. Blériot 100). 3. Dienares 50). 4. Eoftichon 25 Toto def.: Cisca w. 3.6Ó pl. 1.30. Blériot 5.80, Dienares f 1.90, Bo bichon 1.60. Ue nieuwe provinciale boerenleider, de heer G. Koeman Czn uit Wester blokker. ciie te Alkmaar werd geïn stalleerd i de plaats van den heet J. Saai, die benoemd is tof voorman van den Nederlandschen Landstand CNP-Kuiper-Pax m DRAVERIJEN OP DUINDIGT. Zondag werden op Duindigt uit sluitend draverijen gehouden, waar van de uitslagen luiden: Ireneprijs: 1. G. de Mascotta, w. ƒ5.60, pl. ƒ2.40, tijd ƒ2.46, km.-tijd 1.37.6; 2. Graaf Norbert G., pl. ƒ2.70; 3. Flying Star, pl. 3. Iboypraijs: 1. Allright, w. 19.30, pl. ƒ3.70, tijd 2.58, km.-tijd 1.29.9; 2. Captain Norton, pl.. 2.80; 3. Excel lentie Brewer, pl. ƒ3.40; 4. Dalver, pl. 1.70. Ivan Hanoverprijs: 1. Flying Guy, w. ƒ1.70, pl. ƒ1.30, tijd 3.7.8, km.t- tijd 1.32.1; 2. Edel Scott, pl. ƒ2.20; 3. Davido. pl. f 2.40. Ironsideprijs: 1ste heat: 1. Allouez, w. ƒ2.70, pl. 1.40, tijd 2.30, km.-tijd 1.26.7; 2--Abdullah Scott. pl. 3.20; 3. Lord Maire, pl. ƒ5.40. 2e heat: 1. O. Lapize, w. f 2.80, pl. 1.70; 3. Barones Spenceir, pl. f 1.50. 3de heat: 1. O. La- Eize in stal verband met Abdullah cott, w. ƒ3, pl. ƒ1.30. tijd 2.30.6, km.-tijd 1.26.6; 2. Lord Maire, pl. ƒ1.70; 3. Barones Spencer, pl. ,fl.30. Tot. definitief: 1. O. Lapize (in stalverband met Abdullah Scott, w. ƒ2.60, pl. ƒ1.60; 2. Lord Maire. pl. ƒ3.60: 3. Barones Spencer, pl. ƒ1.50. Idylleprijs: 1. Cycloon, in stamver band mei. Francisca, w. I' 3.30. pl. ƒ1.50, tijd 3.12. km.-tijd 1.33.2: 2. Fanfare Edelbrewer, pl. 1.30; 3. Emma Signal, pl. 1.30. Iltisprijs: 1. Job, w. ƒ2.20, pl. 1.30, tijd 3.22.2. km.-tijd 1.28.7; 2. General Locke, pl. 1.80; 3. Captain Norton, pl. 2.20. Schaken. SCHAAKMAT TE NOORDSCHARWOUDE. De uil slagen van de voor de zomer competitie gespeelde partijen luiden als volgt: le klasse: J. KlinkertD. Koorn 0-1: J. Smit-J. Ootiers 0-1; D. KoornG. v Lnenen 0-1; W Kaan J. Qotiers 1-0: J. KroonJ. Smit. 0-1. 2e klasse: N. v. d. AbeeleA. de Wit. 1-0; Wintercompetitie: 2e klasse: K. de VriesA Copi^ens 1-0. 3e klasse: C, Kliffen-Warnders 0-1. TECHNISCHE DAG VERSCHOVEN Naiv wij van het bestuur van den N V B. vernemen, is ric Technische Dag van 30 Mei tot 24 Juni a.s. verschoven, zulks ir. verhand met voor rang moeten hebben.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1