NOORD-HOLLAND DAGSLAP VOOS Regiment Grenadiers moet zich meiden. LANDDÏENST de eersTeTpeulen. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schagcr éditie: Schagcn: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 6G189. WOENSDAG 26 MEI 1943. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang No. 121. 2 pagina's. Hoofdredacteur- A. R. JONKER, Alkmaar. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrttge. BEKENDMAKING. Op 29 Mei en 1 Juni te Amersfoort. Ten vervolge op de op 29 April 1943 in de dagbladpers gepubli ceerde bekendmaking van den Wehrmachtsbefeblshaber in den Niedèr- landcn betreffende terugvoering in krijgsgevangenschap van de voor malige Nederlandsche weermacht worden, bij deze, voor aanmelding opgeroepen: Het dienstplichtig en reserve-personeel heneden den rang van officier van het regiment grenadiers en alle in de jarep 1939 en 1940 uit dit regimentvoo-rtgekomen oor- logsomderdeelen, voor zoover bedoeld personeel in Mei 1940 in werkeiijken militairen dienst was. Bedoeld personeel moet zich melden in het „Wehrmachtslager" te Amersfoort, Zonnebloemstraat, en wel: Degenen, die geboren zijn. in de jaren 1924 tot en met 1915 op 29 Mei 1943; Degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 1 Juni 1943, op beide dagen tusschen 8 en 12 uur. Bij de aanmelding moeten worden overgelegd het persoonsbewijs, de distributiestamkaart en voor zoover mogelijk militaire identiteits papieren. Degenen, waaronder ook .begrepen de in Duitschland werkende „grensgangers", voor wie een „Bescheinigung" (verklaring van onmis baarheid) afgegeven is, moeten dit bewijs bij hun werkgever of bij de instantie, die hun belangen behartigt, opvragen en bij de aanmeluing toonen. Na de melding moet de „Bescheinigung" zoo spoedig mogelijk weder aan den werkgever resp. de instantie, die de belangen behar tigt, worden teruggegeven. De werkgevers zijn verplicht degenen, die zich moeten melden, daarvoor in de gelegenheid tè stellen en hun het loon (salaris) gedurende den verzuimden tijd uit te betalen. De Nederlandsche Spoorwegen verleenen aan alle voor de aan melding opgeroepen personen vrij vervoer derde lilas. Degenen, die tot aanmelding verplicht zijn, moeten zich hiervoor vervoegen aan de loket ten, c.q. bij den stationschef, van het station v^p vertrek. K 1 e e d i n g. Voor zooveel mogelijk uniform, anders burgerkleeding. Dringend wordt aangeraden daagsche en Zondagsche kleeren, wollen dekens, on dergoed en extra schoeisel, alsmede kookgerei en lepel mede te bren gen. De gezamenlijke bagage mag niet meer bedragen dan twee nor male handkoffers. Van aanmelding zijn vrijgesteld personen, die zich op 25 Mei 1943 voor den „Arbeitseinsatz" in Duitschland of in de door de Duitsche weermacht bezette gebieden buiten Nederland bevinden. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Wehrmachtsbefclils- haber in den Niederlanden, of zich op andere wijze aan de terugvoe ring in krijgsgevangenschap tracht te onttrekken, meet rekenen op de strengste maatregelen. Dit geldt ook voor personen, die de betrokkenen bij dergelijke pogingen steunen. Plaatselijke Duitsche successen in het Oosten. Engeland verloor in één nacht 44 bommenwerpers. Hoofdkwartier van den Führer, 25 Mei. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Van het Oosteliike front wordt slechts uit enkele sectoren succesvolle eigen stormtroepactiviteit gemeld. De luchtmacht deed zware aanvallen op los-stations waarin vele soldaten wa ren en bombardeerde aan den mia- denlooo van de Wolga een groote fa briek van de vliegtuigbewapenmgs- industrie. Bii een aanvalspoging van een formatie viiandeliike slagvlieg- tuigen op een Duitsch vlies veld aan het front werden van de elf aanval lende Sowiet vliegtuigen er tien nog voor het bereiken van het doel neer geschoten. Bii een aanval zonder eenig succes van een krachtige formatie Bntsche gevechtsvliegtuigen op een Duitsch convooi voor de Nederlandsche kust schoten bewakingsvaartuigen van de marine zeven meermotonge Bntsche vliegtuigen neer en beschadigden vier andere zwaar. Zware Duitsche gevechtsvliegtuigen bombardeerden in den afgeloopen nacht de havens Bone en Dndielli. Een koopvaardijschip kreeg zoo zware treffers dat aangenmnen kan worden dat het Vernietigd is. Luchtdoelartillerie van' de lucht macht schopt boven het Middelland- sche zeegebied 9 viiandeliike vliegtui gen neer. Naar definitief is vastgesteld verloor de Britsche luchtmacht bii den aanval op West-Duitsch gebied in den nacht van 23 op 24 Mei 44 bommenwerpers. Formaties Roemeensche iachtvlieg- tuigen aan het Oosteliike front heb ben zich in den laatsten tiid bijzonder onderscheiden. Zii schoten in een korte periode 31 Bolsiewistische vlieg tuigen in luchtgevechten neer en ver nielden viif and^-e vliegtuigen op den grond. Roosevelt vraagt steunpunten in Kamsjatka. De president der Vereenigde Staten heeft zich, naar verluidt, tot Stalin ge wend met het verzoek, den Ver. Staten in het N.O. der Sovjet-Unie vloot- en luchtsteunpunten toe te staan. Tot dus verre heeft Moskou er zich van ont houden, hieromtrent nadere mededee- lingfen te doen, wat voor Tokio even eens aanleiding is geweest, om het stil zwijgen over deze aangelegenheid te be waren. Uiteraard onthoudt men zich ook te Berlijn van elk commentaar, niettemin hoort men veelal de verwach ting uitspreken, dat Japan nauwelijks zou kunnen berusten in een zoo fla grante schending van het verdrag, dat de Japansch-Russische verhoudingen regelt, als Roosevelt naar het schijnt van Stalin meent te mogen verwachten. De wenschen van het Witte Huis zijn overigens duidelijk genoeg. De sprong van Attoe naar Kamtsjatka is niet groot en de weg van Zuid-Kamtsjatka naar Noord-Japan wordt overbrugd door de .lieten der Koerilen. Wederzijdsche luchtacties. Aan het Italiaansche Weermachts- bericht ontleenen wii: ..Italiaansche vliegtuigen hebben tijdens een langen en moeililken aan val op doeltreffende ^iize militaire obiecten in den Soedan pn in Itali- aansch Oost-Afrika gebombardeerd. De havens Dziidzielli qn Bone wer den door Duitsche formaties gebom bardeerd: Een koopvaardij vaartuig, dat ernstig getroffen werd, is zeker tot zinken gebracht Viiandeliike luchtacties aan beide kusten van de Straat van Messina. boven Catana en boven verschillende plaatsen op Sardinië veroorzaakten beperkte schade gevoeliger schade te Reggio di Calabria. In totaal werden 18 viiandeliike toestellen vernield SOVJET-UNIE VERLOOR 30 MILLIOEN MENSCDEN. Volgens ramingen van den Moskou- schen correspondent van de „Daily Ex press" Paul Huid, die than9 in Londen vertoeft, heeft de Sovjet-Unie in den oorlog tegen Duitschland 30 millioen menschen aan dooden en gewonden op oe slagvelden, krijgsgevangenen en aan burgers verloren, die gestorven zijn door honger en ziekten. Men moet derhalve niet gelooven, aldus deze correspondent, dat de reserves der Sovjet-Unie aan soldaten onuitputtelijk zijn-. Ruim 70 mil lioen Russen leven thans in gebieden die door de Duitschers bezet zijn. WIJZIGING IN BRITSCHE KABINET? De „News Chr'onicle" schrijft, dat na den terugkeer van Churchill een reconstructie van het kabinet aan staande is. Het is mogelijk, dat; de minister van binnenlandsche zaken, Morrison, benoemd wordt tot minis ter van financien. Sir Kingsley Wood zou dan lid van het Hoogerhuis wor den. Bii die gelegenheid, zoo ver klaart het blad, zou ook de .oost van Onderkoning van Indië bpnieuw be zet worden. VERLIEZEN DER BRITSCHE LUCHTMACHT BIJ AANVAL OP CONVOOI. Het legerbericht heeft gemeld, dat Duitsche bewakingsvaartuigen bij een Britschen aanval op een Duitsch con vooi voor de Nederlandsche kust 7 En- gelsche vliegtuigen hebben neergescho- ten en 4 zwaar beschadigd. In aanslui- ting daarop verneemt het DNB, dat dit succes werd behaald tegen een over macht van 40 toestellen van het type Bristol-Beaufighter, die door ongeveer evenveel jager begeleid werden. De strijd duurde slechts 4 of 5 minuten. De vier zwaarbeschadigde vliegtuigen ver wijderden zich onder rook- en brand- verschnijselen, zoodat het nauwelijks is aan te nemen, dat zij hun basis bereikt hebben. In totaal zullen dan 11 Engel- sche vliegtuigen zijn vernietigd. Het Duitsche convooi zette de reis voort zonder verliezen aan schepen of bewa- ■klngsvaartuigen. De verliezen onder de bemanning waren gering. Distributie van bouillon blokjes enz. Bon „577 Algemeen" in leveren. Zooals eerder gemeld zullen met ingang van 12 Juni a.s. een aantal producten als bouillonblokjes, soep- labletten, jusblokjes, spijsjjü en soeparoma en ketchup in distribu tie gebracht worden. In verband met de voorbereiding van deze distributie is gedurende het tijdvak van Woensdag 26 Mei tot Zaterdag 12 Juni a.s. het koo- pen, verkoopen en afleveren van de volgende producten verboden: Bouillonblokjes, bouillontabletten, bouillonkorrels, bouillonpoeder, bouil- pasta, extracttabletten, extractblok- ies, soepkorrels, soeppoeder, soeppas ta, gedroogde soep of soep In drogen vorm, justabletten, jusblokjes, jus- korrels, jusooeder, juspast&, spijsaro- ma. soeparema, soiis- en soeparoma, plantenextract, pikante saus ketchup èn alle producten, welke kunnen worden gebruikt voor de vërgrooting van het olie-, vet- of botervolunm. of ter vervanging van olie, vet, boter, botersaus, room, slasaus of mayo naise. Bovenstaand verbod geldt zoowel voor het publiek als voor den handel. Handelaren mogen bovengenoemde producten met ingang van Woensdag 26 Mei a.s. uitsluitend nog betrekken tegen inlevering van toewijzingen voor vervangingsmiddelen. Ten einde den handel in staat te stellen op 12 Juni te kunnen afleveren, dient het publiek van Woensdag 26 Mei tot en met Za terdag 30 Mei bon- „577 Alge meen" van de bonkaart voor voe dingsmiddelen bii den handelaar in te leveren. Met den neesten nadruk wordt er op gewezen, dat het den detaillisten veiboden is vóór 12 Juni tot afleve ring over te gaan. De hoeveelheid van de in distri butie te brengen producten, die per bon telkens voor een tijdvak van vier weken beschikbaar zal worden gesteld, bedraagt: óf 50 gram bouillontabletten, bouil lonkorrels. bouillonpoe der, bouillonpasta, ex- tracttabletten, extract korrels, extractpoeder, extractpasta, soeppasta spijsaroma, soeparoma of spijs- en soeparoma; óf 50 gram bouillonblokjes of ex- tractblokjes, met dien verstande, dat deze hoe veelheid in maximaal 12 blokjes verpakt mag zijn; óf 100 gram eedroogde soep of soep in drogen vorm. uitge zonderd vermicellisoep; óf 100 gram jusblokjes, justabletien, juskorrels of jusooeder. met dien verstande dat deze hoeveelheid ver pakt mag zijn in maxi maal 7 blokjes, tablet ten of pakjes; óf 100 gram juspasta; óf 125 gram planten-extract; óf 200 gram pikante saus of ket chup; öf 100 gram van die producten, wel ke gebruikt kunnen worden ter vergrooting van het olie-, vet- of bo- tervolume, of ter ver vanging van olie, vet, boter, botersaus of room; öf 200 gram van die producten, wel ke gebruikt kunnen worden ter vervanging van mayonaise; 400 gram van die producten, wel ke gebruikt kunnen worden ter vervanging van slasous. De houding van Turkije. De stroom van Amerikaansche en Engelsche berichten en artikelen, die op het oogenblik gewijd zijn aan de be trekkingen van Turkije met Engeland en de Ver. Staten, wekken in toenemende mate de verbazing van vooraanstaande politieke persoonlijkh. te Ankara. Deze Engelsche en Amerikaansche uitlatingen laten op voorzichtige wijze een zooge naamd spoedig deelnemen van Turkije aan den oorlog aan de zijde dèr ge allieerden doorschemeren. Naar Turksche meening is het niet mogelijk, dat men de Turksche ver- dragstrpuw jegens de Anglo-Ameri- kaansche geallieerden prijst en tegelij kertijd hetzelfde Turkije in staat acht het aan Duitschland gegeven woord te breken. Veeleer wordt de meening van het Engelsche tijdschrift „Star", nl. het Europeesehe Turkije is een bijzonder geschikte basis voor een geallieerde on derneming tegen Bulgarije, in Turkije zeer verhelderend genoemd. Turkije is ook thans vastbesloten de bewapening waarover het beschikt al leen te gebruiken voor de verdediging van zijn politieke onafhankelijkheid en territoriale integriteit. Het lokken met de Dodekanesos als belooning voor een woordbreuk wordt In Turksche kringen dienovereenkmstig behandeld. Dit was reeds het geval toen Eden in Ankara deze melodie floot en voor dit doel het eilandje Castelgrosso voor de Anatoli- sche kust liet „veroveren". De vrouw op het land. In alle vroegte trekt in den Wieringermeerpolder dc onkruidverdclgingspioeg erop uit. De vrouwen helpen ijverig mede bi) het wieden en dragen aldus het hare bij in den productieslag CNF-Kulper-Pax m Die Rerllner Könstlerfahrt onder leiding van Minlsterlaldirektor Staatsrat Han» Hinkel speelt momenteel voor de soldaten in het Nederlandscb kustgebied. Staatsrat Hans kinkel temidden der soldaten SS Bildber. Fritz-Stapf-Pax m Binnenkort conductrices op de treinen. De zegetocht van het zwakke geslacht. Naar wij vernemen, zal de di rectie van de Ned. Spoorwegen binnen afzienbaren tijd over gaan tot het aanstellen van conductrices op de treinen Alle voorbereidende maatregelen daartoe ziin reeds getroffen en het is thans zoo. dat voor ie4fer ongehuwd meisje van 23 aar en ouder de gelegenheid bestaat in dienst te treden bii de spoorwegen. Zii moeteu ten minste het onderwijs van de lagere school hebben gevolgd en bovendien voor haar toekom stige betrekking worden ge keurd. Voor men echter overgaat tot het aanstellen, van conductrices in de treinen, zal men eerst vrouwelijk personeel voor de ingangsbewaking bij de spoorwegen in dienst nemen. De eerste groep meisjes, dertien in getal, treedt a.s. Maandag in Am sterdam in het openbaar op. nadat zii dan een opleiding van twee we ken achter den rug hebben. In deze veertien dagen zijn de meisjes op de hoogte gesteld van de voorschriften betreffende het reizigersverkeer, de bagage-moeilijkheden, kortom, men heeft haar wat elementaire spoor wegkennis bijgebracht. opdat zij straks niet geheel vreemd tegenover het werk komen te staan. De thans opgeleide meisjes voor den bewakingsdienst zullen in den eersten tiid als teeken harer waar digheid een gewone treinpet dragen. De mogelijkheid, dat in de naaste toekomst, behalve deze pet. ook nog een spoorwegdames-uniform wordt gecreëerd, is niet uitgesloten. Voor de meisjes van de ingangs bewaking is promotie te ziinertiid tot conductrice in het vooruitzicht ge steld. De volksmond geeft een naam. Hoe zal hij de Eenheids sigaret gaan noemen? C EN week geleden stelden wij de vraag: Zou er geen andere en bétere naam voor de Nederland sche eenheids-sigaret te vinden zijn? De lezers zijn gaan piekeren en een deel der piekeraars zond ons het resultaat in. Doorgaans met commentaar. Dat commentaar was meestal niet van smeuïgheid, originaliteit gespeend. Men kjreeg er een aardigen kijk door op de huidige rookers-mentaliteit. Er zijn er, die de Consi zonder meer verwerpen, doch er zijn er ook, die zoo'n vaderlandsch product lang niet gek vinden. Sommigen uiten zich bitter-sarcastisch, an deren toonen zich lankmoedig bij het pogen het beste er van te ma ken. Tenslotte zijn er een aantal inzenders, die nuchter constatee- ren dat de „Consi" niet ideaal is, doch anderzijds nog wel zooveel kwaliteiten bezit, dat ze rookbaar is en in ieder geval ieder het zelfde doet toekomen. En nu, waar het om ging, de naam: we bezitten een keur-col- lectie en rockend Nederland moge kiezen: wat zou U zeggen van „Korte Turf", van „Idee" of „Dubbelgenot"? Zoo U deze niet aanstaan, dan „Dageraad", „Neer- landia", „Probleem",, „Vrede", „Holland-Sigaret", of„Nooit - gedacht"? Eventueel „Hoopvol", „Eenheid", „Klein maar Dapper", „Hollands Glorie", „Hopta" (af korting van hop-tabak), „Olki" (oorlogskind) of „Beminde". Als dit alles U niet bevalt, voelt U wellicht meer voor „Centraal", ,,'t Neusje", „Kort van Duur" of... „Overschotje"? Ziedaai', de oogst der denkende rookers, een deel der bedachte namen, die ingezonden werden, soms in dichtvorm, soms met veel ironie, maar over het algemeen met een blijmoedige gezapigheid, die hoop geeft dat men onze Een heids-sigaret vreugdevol zal aan vaarden, beseffende, dat er inder- daad getracht is met de beschik bare middelen het behoorlijkste resultaat te bereiken en ons zoo lang mogelijk aan het rooken te hóuden. De volksmond zal ongetwijfeld een juisten naam voor dit rooker- je weten te vinden. Belangrijke aanwijzing. Voor de verordening inzake den aanmeldingsplicht. T"} ONDERDAG 27 Mei moeten zich alle in de maanden Janu ari tot eu met April van het jaar 1923 geboren mannen overeen komstig den op Vrijdag 21 Mei in dit blad gepubliceerd en oproep op bet bevoegde Arbeidsbureau, resp. 't bevoegde bijkantoor, van 9-17 uur persoonlijk aanmelden, waarbij zij het ingevulde aan meldingsformulier en de apdere identiteitspapieren en gegevens moeten medebrengen. De distri butiestamkaart moet medege bracht worden. D'è werkgevers zijn verplicht de tot aanmelding verplichte personen gedurende den tijd dien zij hiervoor noodig hebben, van werk vrij te stellen en het salaris, resp. loon, door te betalen. AanmeLdingspIichtigen en werkgevers maken zich - straf baar wanneer zij handelen in strijd met de bepalingen der ver ordening of trachten deze te ont duiken. BEKENDMAKING. Het SS-Ersatzkommando Neder land deelt mede: De Fürsorgeoffizier der Waffen SS is voortaan Woensdags niet meer te bereiken in de .Nieuwe I'arklaan 74, Den Haag, maar iedgren Woensdag van 912 en van 1417 uur in het gebouw Korte Vijverberg 5, Den Haag. ifeHet vaste adres van de Dienststelle des Fürsorgeoffizicrs blijft: 's-Hertogenbosch - Sonniusstraat 3'. Kinderen hei slachtoffer. TWEE oorlogvoerende partijen hebben- het gelijke recht van vernietiging. Er zal geen redelijk mcnsch bestaan, die den Asmogendheden het recht kan ontzeggen op de wijze, die hun goed dunkt, tegen hun vijanden, van de wapenen gebruik te maken evenmin als er een redelijk mensch kan zijn, die deZïlfde bevoegdheid aan de Anglo- Amerikaansche Staten zou willen be twisten. Oorlog beteekent nu eenmaal een tweevoudige vernietiging: van den éénen en van den anderen kant. En be zien ^an het standpunt van den oorlog hebben beide strijdende partijen niet slechts het recht, maar ook den plicht tot die vernietiging. Over het standpunt zelf kan men natuurlijk van meening verschillen. Maar die vernietiging behoort hoe vreemd en tegenstrijdig het ook klinken moge, aan zekere wetten van mensche- lijkheid gebonden te zijn. Er moet in het vreeselijlce spel van. den dood, dat oor log nu eenmaal is, een gebaar van rid derlijkheid blijven. Wat intusschen niet uitsluit, dat de eene partij er dl! andere door middel van een list mag laten in- loopen. Het beroemde Paard van Troje is daarvan het klassieke voorbeeld. En een Latijnsche schrijver leeraarde dan ook: Insidiae in bello toleratus sunt de hinderlaag is in den oorlog geoor loofd. Dezer dagen lazen wij in de dag bladen: „Anglo-Amerikaansche vlieg tuigen hebben den laatsten tijd dyna- mietpatronen in den vorm van vulpen houders, vulpotlooden, zaklantaarns, hadntaschjes, ja zelfs in den vorm van poppen en ander kinderspeelgoed neer geworpen. Zoodra men probeert het voorwerp te gebruiken, ontploft de patroon". Het spreekt vanzelf, dat deze „hin derlaag" waarvan vrijwel alleen en uitsluitend argeloos spelende kinderen het slachtoffer zullen worden niet meer „toleratus" is. Men kan over de kwestie zeer kort zijn: wie deze strijd- methode uitgedacht heeft, verdient den hoon der gansche menschheid. v. d. A. GERMAANSCHE STADSJONGENS - STADSMEISJES: Ook voor jullie is plaats in o'en Germaanschen Landdienst in Oost-Europa. Trekt er op uit en ziet meer van ons werefddeet. Leert daar het boerenhandwerk, strijdt mee in den grooten productieslag voor ons nieuwe Europa. Duizenden hectaren vruchtbare grond liggen noa braak- Het wachten is op rappe, stoere handen. Gij verzekert daarmede tevens oe voedselpositie van Nederland. Als ge goed gezond zijt en werken kunt, zult ge daar boer of boerin kunnen worden op een eigen boerderij. Wilt ge weten HOE? Vraagt gratis brochure en inlichtingen bi} Ffèji adfes: Monseigneur Van de Weteringstraat 118 Utrecht VERDUISTER GOED Deze week van 21.455.30 uur Morgen: Maan op 3.09, ond. 14.02 u. 26 Mei: Laatste kwartier. BRAND IN EEN TREIN BIJ HEEMSTEDE. HEEMSTEDE. 25 Mei. Zaterdag morgen brak nabi.i het pompstation Leyduin brand uit in een personen wagen van een electrischen trein. Een reiziger zag vonken van het dak langs zijn coupéraam en trok aan de nood rem, waardoor de trein tot stilstand kwam en de reizigers den trein bii tijds konden verlaten, zoodat geen persoonlijke ongelukken plaats von den. Het dak van den wagen stond spoedig in brand en daar de voe dingsdraad eveneens brandde en on der stroom stond werd het blus- schingswerk der Haarlemsche brand weer in den aanvang bemoeilijkt. Ook de berm langs de spoorlijn stond over een afstand in brand: De oorzaak moet gezocht worden in kortsluiting. Het treinverkeer had eenige vertra ging. Op de veiling te Heiloo werden .gisteren de eerste peulen aangevoerd door J. Stuifbergen te Heiloo. De vastgestelde weekprijs is 1.25 per kilogram. Belangwekkende opgravingen in de Oekraïne. Leiding heeft Nedcrlandsch archaeloog. Op initiatief van den „Bezirkskommis- sar" van Dnjepropetrowsk zullen bin nenkort oudheidkundige opgravingen verricht worden in de bocht van den Dnjepr, er liggen hier een aantal sky- tische dolmen, terwijl vrij uitgestrekte Gothische grafvelden in dezelfde streek* aanwezig zijn. Vooral deze laatsten kunnen een uiterst waardevolle bijdrage leveren voor de kennis der eerste Gothische vestigingen in deze gebieden. Het mag als een eer voor de Nederlandsche wetenschap be schouwd worden, dat de directeur van het rijksbureau voor oudheidkundig bo dem onderzoek, ar. JF. C. Bursch, voor het doen van opgravingen ter plaatse is aangezocht. Dezer dagen is dr. Bursch met enkele assistenten naar het Oosten vertrokken. j De studie-afdeeling déif Nederlandsche Oost-Compagnie heeft haar bijdrage tot het welslagen der onderneming gele verd, door dr. Bursch van een volle dige wetenschappelijke én velduitrus- ting te voorzien en hem verder bij zijn reis behulpzaam te zijn. Naaf wij vernemen hebben dc Ne derlandsche Spoorwegen besloten tot uitbreiding van het gestroomlijnde ele:- trische materieel door de bestelling van 11 vier-wagentreinen. 5CHAGEN. EEN ONOPLETTENDE CHAUFFEUR EN SNEL RECHT. De oplettendheid van een chauffeur moet zich niet alleen uitstrekken tot den weg. die voor hem ligt. hii moet ook acht slaan op datgene wat achter hem gebeurt. Ten slotte dient hij zich er van te overtuigen, dat alles aan zijn auto goed functionneert. Indien de chauffeur B.. in dienst bii de fa. D. te Schaden, dit alles had bedacht, had hij Dinsdagmorgen niet op de rechtszitting van den burgemeester moeten verschijnen. Hij had, toen hii op 21 Mei van de Stolpen naar Schagen reed. niet in zijn spiegeltje gekeken en wist dus niet, dat een zijner richtingaanwij zers. die door de radiator aan ziln ge- zi.cht was onttrokken, niet werkte. Nu was het alleen aan de groote te genwoordigheid van geest van den achter hem rijdenden automobilist te danken, dat een ongeluk nog op hef. ninbertie kon worden vermeden B. werd echter niet slechts door 'n auto. doch ook door zijn noodlot achtervolgd,. Want. in dien tweeden wagen bevond zich iemand, die hem tot verantwoording kan roepen. Eh zoö hoorde B zich gistermorgen, 25 Mei dus iuist 4 dagen na de ge pleegde overtreding veroordeelen tot f 25 of 5 dagen. Snel recht! Uit onze omgeving. Heldersche drieling 'in Alkmaar. De drieling, die 26 Mei 1937 in Den Helder in het gezin van de fam. Baas werd geboren, wordt morgeil 6 jaar. Cornelis, de jongen en de beide meisies Antje en Jansje, groeien voorbeeldig op, hoewel ze bij hun geboorte slechts 3 en 4 pond wogen Bij hun geboorte zorgde het Witte Kruis te Den Helder, door zuster De Wit, 6 weken voor de noodige huis houdelijke hulp, terwijl daarna mei. Bergman nog 46 weken haar taak overnam. Deze steun, alsmede de daadwerkelijke belangstelling van de bevolking van Den Helder voor de eenige Heldersche drieling, heeft voor de kleuters een goeden grond slag gelegd. Naar Alkmaar. Het oorlogsgebeuren deed het gezin tijdelijk naar Alkmaar, naar het perceel Jaagpad 33, verhuizen. De man werkt nog dadelijks op de Marinewerf en ook zijn echtgenoote, die het in de gege ven omstandigheden aan heLJaagpad vestigen veiliger vindt, is HHdersche gebleven, zoodat het gezin, zpodra de omstandigheden dit toelaten, weer naar Den Helder zal terugkeeren en Den Hel der weer mof. trots op zijn ^riehng kan terugzien.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1