NOORD-HOLLAND DAGBLID VOOR Regiment Grenadiers moet zich melden, GERMAANSCHE LANDDIENST BEKENDMAKING Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager éditie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. DONDERDAG 27 MEI 1943. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang No. 122. 2 pagina's. Hoofdredacteur- A. R. JONKER. Alkmaar. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie- tarief. Prijs der gewone advertenties in dese Editie 11 ct. per m.M. BjJ contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheelc oplage op aanvrage. BEKENDMAKING. Op 29 Mei en 1 Juni te Amersfoort. Ten vervolge op de op 29 April 1943 in de dagbladpers gepubli ceerde bekendmaking van den Wehrmachtsbefehlshaber in den Nieder- landen betreffende terugvoering in krijgsgevangenschap van de voor malige Nederlandsche weermacht worden, bij deze, voor aanmelding opgeroepen: Het dienstplichtig en reserve-personeel beneden den rang van officier van het regiment grenadiers en alle in de jaren 1939 en 1940 hit dit regimentvoortgekomen oor- logsonderdeelen, voor zoover bedoeld personeel in Mei 1940 in werkelijken militairen dienst was. Bedoeld personeel moet zich melden in het „Wehrmachtslaaer" te Amersfoort, Zonnebloemstraat, en wel: Degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 29 Mei 1943; Degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 1 Juni 1943, op beide dagen tusschen 8 en 12 uur. Bij de aanmelding moeten worden overgelegd het persoonsbewijs, de distributiestamkaart en voor zoover mogelijk militaire identiteits papieren.' t Degenen, waaronder ook begrepen de in Duitschland werkende „grensgafcgers", voor wie een „JBescheinigung" (verklaring van onmis baarheid) afgegeven is, moeten dit bewijs bij bun werkgever of bij dé instantie, die hun belangen behartigt, opvragen en bij de aanmelding toonen. Na de melding moet de „Bescheinigung" zoo spoedig mogelijk weder aan den werkgever resp. de instantie, die de belangen behar tigt, worden teruggegeven. De werkgevers zijn verplicht degenen, die zich moeten melden, daarvoor in de gelegenheid te stellen en hun het loon (salari9) gedurende den verzuimden tijd uit te betalen. De Nederlandsche Spoorwegen verleenen aan alle voor de aan melding opgeroepen personen vrij vervoer derde klas. Degenen, die tot aanmelding verplicht zijn, moeten zich hiervoor vervoegen aan de loket ten, c.q. bij den stationschef, van het station van vertrek. K 1 e e d i n g. Voor zooveel mogelijk uniform, anders burgerklceding. Dringend wordt aangeraden daagsche en Zondagsche kleereri, wollen dekens, on dergoed en extra schoeisel, alsmede kookgerei en lepel mede te bren gen. De gezamenlijke bagage mag niet meer bedragen dan twee nor male handkoffers. Van aanmelding zijn vrijgesteld personen, die zich op 25 Mei 1943 voor den „Arbeiiseinsatz" in Duitschland of in de door de Duitsche weermacht bezette gebieden buiten Nederland bevinden. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Wehrmachtsbefehls haber in den Niederlanden, of zich op andere wijze aan de terugvoe ring in krijgsgevangenschap tracht te onttrekken, moet rekenen op de strengste maatregelen. Dit geldt ook voor personen, die de betrokkenen bij dergelijke pogingen steunen. Succesvolle Duitsche activiteit in het Oosten. Bizeria opnieuw gebombardeerd. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüH- RER, 26 Mei. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Van het Oostelijke front wordt succes volle eigen stormtroepactiviteit gemeld. Enkele plaatselijke aanvallen der bol sjewisten mislukten. De luchtmacht zet te den strijd tegen de bolsjewistische verkeersverbindingen voort en bombar deerde bovendien luchtsteunpunten en lndustrieële doelen. In den nacht van 25 op 26 Mei vielen Britsclie vliegtuigen West- Duitsch gebied aan. Er ontstonden verliezen nder de bevolking en schade aan gebouwen. 24 der aan vallende bommenwerpers werden neergeschoten. In het Middellandsche Zeegebied en aan de kust van den Atlantischen Oce aan vernietigde de luchtmacht gisteren II? vijandelijke vliegtuigen. De haven van Bizcrta werd ge bombardeerd. Snelle Duitsche ge vechtsvliegtuigen bestookten giste ren overdag industrieële installaties en ravitailleeringsbcdryven in de haven van Brighton met bommen van zwaar kaliber. Twee vliegtui gen keerden niet terug. Dë aanvallen op Engeland. Twee steden aan de Engelsche Zuid kust 'hebben, naar de Britsche berich tendienst meldt, bij de jongste lucht aanvallen „groote schade en zware ver liezen" geleden. De danval van de Duitsche luchtmacht op deze steden, zoo wordt gemeld, was een aanval overdag. Verliezen van Britsche Luchtmacht. Bij den aanval der Britsche lucht macht op Duitsch gebied in den afge- loopen nacht zijn, naar de Britsche berichtendienst officieel heeft medege deeld, 27 Engelsche ^bommenwerpers verloren gegaan. Luchtactiviteit boven de Middellandsche Zee. Aan het Italïaansche weermachtbericht ontleenen wij het volgende: Een van onze formaties torpedovlieg tuigen, die zich op een offensieve ver kenningsvlucht bevond langs de Alge- rijnsche kust, ontmoette een vijandelijk convooi, dat vergezeld werd door jacht vliegtuigen: twee vaartuigen van mid delbare tonnage werden tot zinken ge bracht en een ernstig beschadigd. Gis teren heeft de vijandelijke luchtmacht vluchten ondernomen naar talrijke plaatsen op Sicilië, naar het eiland Pantelleria en op Sardinië. De stad Messina werd verscheidene malen aan gevallen en leed ernstige schade, voor al in het centrum. Het aantal slacht offers onder de bevolking wordt vast gesteld. In totaal werden vier en veer tig vliegtuigen neergeschoten. EDSEL FORD OVERLEDEN. Ds Britsche berichtendienst meldt uit Detroit. dat de zoon en eenige erfgenaam van Henry, Ford. Edsel Ford, na een ziekte van zes weken, een 'gevolg van een maagoperatie, overleden is. VERDUISTER GOED Deze week van 21.455.30 uur Morgen: Maan op 3.33, ond. 15.18 u. 26 Mei: Laatste kwartier. Bekendmaking. Het SS-Ersatzkommando Neder land deelt mede: De Fürsorgeoffizier der Waffen SS is voortaan Woensdags niet meer te bereiken in de Nieuwe I'aiklaan 74, Den Haag, maar iederen Woensdag van 912 en van 1417 uur in het gebouw Korte Vijverberg 5, Den Haag. Het vaste adres van de Dienststelle des Fürsorgeoffiziers blijft: 's-Hertogenbosch - Sonniusstraat 3. De verwoestingen in Italië. Vooral Catania zwaar geteisterd. De frontpagina's van de Noord- Italiaansche bladen worden den laat- sten tijd geheel in beslag genomen door talrijke speciale berichten uit de door de Anglo-Amerikaansche terreuvaan- vallen geteisterde gebieden. Uit alle mededeelingen blijkt, dat talrijke ker-< ken vernield en dat overal vrouwen en kinderen op het land of op weg naar schuilplaatsen met de mitrailleurs be stookt zijn. Zoo worden op Sardinië in een landelijke gemeente vrouwen overvallen, die in een riviertje aan het wasschen waren. In een kerk bij Reg- gie -werden acht nonnen gedood, terwijl zij in gebed verzonken waren. Het ergste werd Catania geteisterd. Negen kerken werden totaal verwoest, 22 an dere alsmede de Dom werden min of meer zwaar beschadigd. De uit een oude moskee gebouwde oudste kerk Santa Maria deila Rotónsa werd even eens zwaar geteisterd. Ook het huis waar Bellini geboren werd, werd door een bom getroffen. In de laatste dagen zijn de aanvallen voornamelijk gericht op de dicht bevolkte arbeiderswijken, waardoor natuurlijk de verliezen aan menschenlevens zeer hoog waren. Admiraal Isoroko Yamamoto. de opperbevelhebber van de gecombi neerde Japansche vloot, heelt naar het keizerlijk hoofdkwartier bekend maakte, den heldendood gevonden aan boord van een vllegitfig tijdens een luchtgevecht met den vijand, toen hij dealgemeene strategische operaties leidde in de voorste linie. De Tenno heelt voor admiraal Yamamoto. den overwinnaar van Pearl Harbour. een staatsbegrafenis voorgeschreven en tevens bepaald, dat de admiraal tot yroot admiraal wordt benoemd en hem de hoogste staatsorde van «erdi"nste wordt ver'eend Hoffmann Stapf-Pax m Spoorwegen slaken afgifte abonnementen. Zoowel algemeene als 8-daagsche. In verband met de Beschikking 30/1943 van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche ge bied betreffende de sluiting van bedrijven, deelen de Nederland sche Spoorwegen mede, dat de af gifte moet worden gestaakt van algemeene abonnementskaarten, waarvan de geldigheid op 1 Juni, 1943 of later' ingaat, terwijl voorts de afgifte van 8-daagsche abonne mentskaarten met ingang van den zelfden dag moet worden stopgezet. Verlenging van loopende alge meene abonnementskaarten, welker geldigheid niet later dan op 30 Mei a.s. eindigt, is nog eenmaal mogelijk voor den zelfden tijd waarvoor de afloopende kaart geldig is. Nieuwe algemeene abonnementskaarten wor den slechts afgegeven voor den tüd van een maand, mits ingaande en af gegeven uiterlijk 31 Mei a s In de treinen worden tegenwoordig meer voorwerpen vergeten dan ooit tevoren en de ambtenaren van het bureau voor gevonden voorwerpen der. Nederlandsche Spoorwegen heb ben dan ook volop werk met het regtstreeren van al hetgeen doot vergeetachtige treinreizigers In de coupé's werd achtergelaten. De oogst »*n paraplu's van de laatste weken CNF-Stuvel-Pa* m Uitoefening van beroep mag zonder toestemming niet gestaakt worden. Betreft personen van wie een beroepseed of gelofte wordt geëischt. In het gister versobenen Ver ordeningenblad wordt een verordening gepubliceerd van den Rijkscommissaris over de beroepsuitoefening van be paalde beëedigde personen. Zjj heeft betrekking op die personen, van wie b(j het begin van hun werkzaamheden het afleggen van een eed of gelofte wordt geëischt. Dezen, i waartoe o.a. notarissen, advocaten, artsen, tand artsen, veeartsen, apothekers, apothe kers-assistenten en vroedvrouwen be- hooren, mogen hun werk niet eerder op geven, dan nadat de secretaris-generaal van het ministerie, waaronder zjj res sorteeren, toestemming hiertoe heeft verleend. Bij de genoemde beroepen, in het bij zonder bij die op .het gebied der volks gezondheid, geldt het werkzaamheden, waarbij de gemeenschap, wat betreft de onberispelijke en plichtgetrouwe ver vulling in hooge mate, is geïnteresseerde Dit komt reeds tot uiting in het feit, dat voor de uitoefening van deze beroepen het afleggen van een eed of gelofte wordt geëischt. De verplichting, die deze beroepen jegens het geheele volk inet zich medebrengen, moet zeker worden vervuld in een tijd, waarin verhoogde en hardede eischen aan het volk worden gesteld. In een dergelijken tijd moet ook een controle over het afzien van de uitoefening van dergelijke werk zaamheden bestaan. Het gaat niet aan. dat het overgelaten wordt uitsluitend aan iemands verkiezing of hij verder zijn beroep wil trouw blijven of niet. Derhalve bepaalt de nieuwe verorde ning, dat voor het afzien van de uitoefe ning van een beroep of van het recht hiertoe of van de hieraan verbonden aanduiding toestemming wordt ver- cischt van den desbetreffenden secre taris-generaal. Dientengevolge blijft de bevoegdheid, die den president der Nederlandsche Artsenkamer, van de Nederlandsche Tandartsenkamer krachtens de geldende voorschriften toekomt om toestemming te verleenen tot het staken van de uit oefening van het beroep, van het tijdstip, waarop deze verordening wordt afge kondigd eiv gedurende haar duur van geldigheid rusten. Dit blijkt noodig om de controle over alle verklaringen, die verband houden met het opgeven van de uitoefening van het beroep op één plaats te centraliseeren. De ter zake be voegde secretaris-generaal hoort voor zijn beslissing de presidenten der ge noemde kamers. Tot op het tjjdstip, waaroji van den ter zake bevo'egden secretaris-generaal toe stemming wordt ontvangen, moeten de betreffende werkzaamheden verder worden uitgeoefend. Dit beteekent, dat de betreffende per soon, tot op dit tijdstip onderworpen blijft aan alle plichten, die verband houden met de uitoefening van zijn be roep, dat hij dus bijv. de hem toekomen de beroepsaanduiding moet blijven voe ren* en lid moet blijven van de voor hem bevoegde beroepsgemeenschap met de hieruit voortvloeiende rechten en plichten. Wie deze plichten niet n^Jcomt, valt onder de hiervoor in aanmerking ko mende straf- en tuchtrechtelijke straf bepalingen. Dit beteekent in het bijzonder, dat __mand, die eventueel reeds vóór ver kregen toestemming zjjn beroep niet meer of onvoldoende uitoefent, valt onder de bepalingen van de verorde ning nr. 49/1943 in zake arbeidsvergry: pen van ambtenaren en bepaalde be- ccdigde personen, daar een onrecht- Stijgende spanning aan het Oostfront. Nu de tijd voor zomeroperaties aan het O. front nadert, stijgt de spanning t.a.v. de vraag, wat hier gebeuren gaat. Aan beide zijden van het front wordt koortsachtig gewerkt. Opvallend is echter, dat vanx Duitsche zijde den laatsten tijd minder van aanvalsplannen gesproken wordt, dat daarentegen in gezaghebbende Duitsche kringen veel vuldig van Sovjet-Russische troepen concentraties melding wordt gemaakt, waarbij men in het midden laat, of deze een offensief, dan wel een defensief doel hebben. Deze concentraties zijn vooral geconstateerd in het gebied ten Z. O. van Moskou en aan beide zijden van den frontbocht rond Orel, verder in den W. Kaukasus. Vooral daar zouden de Bolsjewisten sterke strijdkrachten sa mengetrokken hebben, evenals in het ge bied van Leningrad. Van Duitsche zijde verklaart men, alle maatregelen voor het defensieve en of fensieve gedeelte van den komenden strijd genomen te hebben. Ook aan deze zijde zijn geweldige pantsermassa's sa mengetrokken, die in staat zullen zijn. de agressieve stooten van den vijand op te vangen en die tevens te allen tijde tct een offensief kunnen overgaan. Ook de luchtmacht is in alle sectoren van hel front aanmerkelijk versterkt. matige weigering om overeenkomstig de orde z\jn beroep uit te oefenen niets an ders is, dan een staking of een straf bare vermindering van werkprestatie, waartegen in het belang van de bevol king met alle uoodige gestrengheid zal worden opgetreden. Ongeacht gerechtelijke straffen kun nen naar van zelf spreekt ook van de zijde der Sicherheitspolizei maatregelen worden genomen. Het geldt bij deze nieuwe verorde ning bepalingen, welker uitvaardiging door de bijzondere tijdsomstandigheden wordt vereischt om een ordelijke ver vulling van de hierboven opgesomde, voor de gemeenschap zoo belangrijke beroepen te waarborgen. In de verorde- hing zelf komt het tijdelijke karakter tot uiting door het feit, dat zij den Rijks commissaris voor de bezette Neder landsche gebieden (Commissaris-gene raal voor Bestuur en Justitie) de be voegdheid geeft het tijdstip te bepalen, waarop een bijzondere toestemming voor het afzien van de uitoefening van een beroep en'het voeren van de hier- verbonden aanduiding niet meer noodzakelijk is. t Churchill en Roosevelt spreken op de persconferentie. De meening \an Churchill Churchill en Roosevelt hebben het woord gevoerd op de persconferentie in het Witte Huis. Churchill zeide; „Wan neer de oorlog lang genoeg duurt, zal de steeds grooter wordende superiori teit der geallieerden bij de productie van wapens beslissend zijn. Wat den oorlog in de lucht betreft, zal de steeds grooter wordende kracht der oorlogs machine van de geallieerden in steeds sterker mate tegen den vijand ge bruikt worden aan alle fronten, waar men hem maar treffen kan. De bedreiging van Australië door Japan kwam Churchill minder ernstig voor, dan ten tijde van zijn vorige be zoek aan Washington. Hij betoogde, dat hij eerder op de kracht van het leger rekent om de overwinning te behalen dan op een innerlijke ineenstorting van de asmogendheden. Churchill herhaalde, dat de geallieerden den oorlog zullen voortzetten tot de volledige onvoor waardelijke onderwerping van alle vij anden. Dit geldt zoowel voor Europa als voor Azië. Hij stak vervolgens den loftrompet over den Sowjet-Russi- schen bondgenoot en vermeldde de Britsch-Amerikaansche luchtaanvallen op Duitschland. Daarna deelde hij me de, dat de opperbevelhebber der gealli eerden voor het ..Europeesche Oorlogs- tooneel" nog niet gekozen is. Op vragen t.a.v. Indië antwoordde Churchill: „Groot-Brittannië wenscht vurig de hevigheid van den oorlog te gen Japan te vergrooten. Dit vraag stuk is tijdens mijn verblijf in Wash ington uitvoerig gesproken en ik ge loof. dat de plannen der geallieerden goed zijn. Het gaat bij dit vraagstuk om de verdeeling der geallieerde strijd krachten, die grootendeels bepaald wordt door de transportmogelijkheden. Churchill zeide o.a. nog, sprekende over de ontbinding der Komintern, dat hij zich hierover verheugde. Op de vraag van een persvertegen woordiger of de mogelijkheid bestaat, dat de Sovjet-Unie eventueel tezamen met de geallieerden Japan aanvalt, ant woordde Churchill: Men heeft mij niet- de gelegenheid geboden om den Sovjets in deze kwestie instructies te geven. Rusland heeft zware verliezen geleden, zoo zeide Churchill en ik ben van meening, dat men van de Russische re geering niet nog meer mag verlangen. De Sovjets weten echter, zoo besloot Churchill zijn verklaringen, dat zij door de Japanners met een tamelijk opportu nistisch oog gecontroleerd worden. Extra boterbon voor kinderen. Het is thans mogelijk den z.g. „extra" boterbon aan te wijzen voor personen tot 21 jaar, welke bestemd was voor het, tijdvak van 12 Maart tot en met 10 Mei 1943. In verband hiermede zyn thans voor het tijdvak van 27 Mei tot en met 3 'Juni 1943 de met „24A Boter" gemerkte bon voor per sonen van 4 tot en met 20 jaar geldig verklaard voor het koo- pen van 250 gram boter of mar garine en de met ,.24B Boter" gemerkte bon voor personen be neden 4 jaar voo. het Icóopen van 125 gram boter of margarine. DE ERNSTIGE POSITIE VAN TSJOENGKING. Naar de Oost-Aziatische correspon dent vdn de New-York Herald Tribune schrijft, beteekent de toenemende be dreiging van Tsjoengking door de Ja panners, dat Tsjoengking weldra ineen moet storten, indien er niet onverwijld hulp wordt geboden. In den afgelpopen winter heeft het door Tsjoengking be- hfierschte China onder een allerernstig- sten hongersnood geleden. Belangrijke aanwijzing. Voor in de maanden Mei tot en met Aug. van het jaar 1 923 geboren mannen. VRIJDAG, 28 Mei moeten zich alle in dc maanden Mei tot en met Augustus van het jaar 1923 geboren mannen overeen komstig den op Vrijdag 21 Mei in dit blad gepiïbliceerden oproep op het bevoegde Arbeidsbureau, resp. 't bevoegde bijkantoor, van 9-17 uur persoonlijk aanmelden, waarbij zij het ingevulde aan meldingsformulier en de andere identiteitspapieren en gegevens moeten medebrengen. De distri butiestamkaart moet medege bracht worden. De werkgevers zijn verplicht de tot aanmelding verplichte personen gedurende den tijd dien zij hiervoor noodig hebben, van werk vrij te stellen en het salaris, resp. loon, door te betalen. Aanmeldingsplichtigen en werkgetters maken zich straf baar wanneer zij handelen in strijd met de bepalingen der yer- ordening of trachten deze te ont duiken. JEUGD VAN NEDERLAND: Helpt mede Europa's Korenschuur te vullen I Nog steeds liggen in het Oosten vele vruchtbare gebieden te wachten op stoere knuisten, die hen zullen bebouwen. Treedt in de voetsporen van hen, die reeds vorig jaar daarheen zijn getrokken. Strijdt met hen mede in den productieslag voor de Europeesche voedselvoorziening. Ook Nederland heeft daar baat bijl Trekt nu de wijde wereld in, brengt Iets tot stand en wordt boer op eigen hofstede. Meldt je aan en vraagt Inlichtingen bij het adres: Monseigneur Van de Weteringstraat 118 - Utrecht „HET EENHEIDSFRONT VAN ECHTE NEDERLANDERS NA DE BEVRIJDING". 's-GRAVENHAGE, 27 Mei. - Heden avond om 18.45 uur spreekt Max Blokzijl, via Hilversum II, in de serie „Brandende Kwesties", over het onderwerp: „Het eenheidsfront van echte Nederlanders na de bevrijding". TANDHEELKUNDIGENBESLUIT. Het heden verschenen verordeningen blad bevat een besluit van den secre taris-generaal .van het departement van Sociale Zaken betreffende de tandheel kundigen (tancjjieelkundigenbesluit). Hierin Wordt o.m. bepaald: De tandheelkundigen zijn onderwor pen aan het staatstoezicht, dat door den secretaris-generaal van het dept. Sociale Zaken wordt uitgeoefend. De secretaris-generaal belast een tand arts met het toezicht op de tandheel kundigen. Deze heeft den titel „Commis saris, belast met het toezicht op de tand heelkundigen". Het derde uitvoeringsbesluit ingevolge Ziekenfondsbesluit wordt gewijzigd en aangevuld, in dien zin, dat de door Ziekenfondsen te verstrekken tandheel kundige verzorging ook kan geschieden d<»or een tandheelkundige. Lan'dbouwers uit hun bedrijf gezet Nadat onlangs de Secr.-Gen. van het Dep. van Landbouw en Visscherij twee veehouders in de provincie Noord-Bra bant uit hun bedrijf heeft ontzet, om dat zij zien aan zeer ernstige overtre dingen hadden schuldig gemaakt, heb ben zich kortelings twee nieuwe geval len voorgedaan, waarin de Secr.-Gen. gebruik heeft moeten maken van bij zondere bevoegdheden. Aan twee land bouwers uit den Wieringermeerplder is het gebruik van hun gronden en be drijfsgebouwen ontzegd voor' een ter mijn van twee jaren, ingaande 1 April j.1. De betrokkenen, die reeds door den economischen rechter veroordeeld wa ren, respectievelijk tot 3 maanden ge vangenisstraf en f 3000 boete en drie maanden gevangenisstraf en f 1750 boe te, zullen dus twee jaar lang de be drijfsvoering aan andere handen moe ten overlaten. Beide landbouwers heb ben aanzienlijke hoeveelheden tarwe achtergehuden en in den zwarten han del gebracht. VAN DEN COMMISSARIS VOOR DE BELANGEN VAN DE VOORMALIGE NEDERLANDSCHE WEERMACHT. Aan verwanten van het personeel der voormalige Nederlandsche Weermacht, dat zich in krijgsgevangenschap bevindt, kan overeenkomstig de regelen, die by opkomst onder de wapenen van toepassing waren, kostwinnersvergoeding worden toegekend! Degene, die meent voor zoodanige vergoeding in aanmerking te kun nen komen, moet daartoe aanvraag doen op de gemeentesecretarie van haar of zijn woonplaats, nadat de desbetreffende militair zich voor afvoering in Krijgsgevangenschap heeft aangemeld. De uitbetaling van de vergoeding zal door de zorg van den burge meester geschieden. Voorts wordt verwezen naar eventpccle nadere bekendmakingen van gemeentewege. De verwanten van het beroepspersoneel dienen zich voor de uitbeta ling van bezoldiging rechtstreeks te wenden tot den commissaris voor de belangen van c;e voormalige Nederiandsche Weermacht, Lange Voor hout 7, Den Haag. SCHAGEN. INLEVERING RADIO-TOESTELLEN. Zooals reeds eerder bekend werd ge maakt zal aan het einde dezer week alhier een aanvang worden gemaakt met de inlevering van de radio-toe stellen, de inlevering zal moeten plaat» hebben op „Vreeburg". Bij de inleve ring zal aanwezig zijn de heer H. Kuy- per als technisch ambtenaar van de P. T. T. POLITIE. Gevonden: een rozenkrans, een p. bretels, een portemonnaie, een blauwe en een roode handschoen, een regen kapje en een Engelsche sleutel. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Caroline A. H., d. v. H. U. Nanninga en van A. K. Bruins; Dieu- wertje H., d. v. KI. Wit en van M. Bakker; Fokje T., d. v. A. Wijbenga en van D. Schoorl. Ondertrouwd: Frederik Bakker, 32 j., en Pieternella Hijman, 20 j., te Anna Paulowna. Getrouwd: Albert Molenaar en M. Burger. Overleden: Grietje Zeijlemaker, oud 73 jaren; Johanna Blaauboer, 80 jaren, weduwe van Jan de Veer; Gerrit Snip, 57 jaren, echtgenoot van Aagje Braaf. SPORT-AVOND. Door de T.T.V. Schagen" en de T.T. V. „Lycurgus" is een schitterende ta- feltennis-avond georganiseerd. Er wordt namelijk Zaterdag aanstaande in Hotel Igesz een demonstratie gegeven door de Gebrs. du Buy. Hiarvan is Cor du Buy Zondag j.1. kampioen van Ne derland geworden, terwijl zijn broer n, 4 was. Samen hebben zij het kampioen- schap Heerendubbel op hun naam staan. Voor de sportliefhebbers uit den om trek en voor heel Schagen belooft dit een evenement te worden, dat men be slist niet mag missen. Uit onze omgeving. LANGENDIJK. Bestrijding Colorado-kever. - De burgemeester van Langedijk vestigt de aandacht op het Coloradokever- besluit 1943, waarin aan een ieder, die te eeniger plaats één of meer Co loradokevers vindt, de' verplichting wordf. opgelegd, de door hem gevon den Coloradokevers te vangen en on schadelijk te maken en daarvan onverwijld kennis te geven aan den burgemeester van de gemeente, waarin het perceel, waar de kevers gevonden zijn, is gelegen. Voor een •doeltreffende bestrijding is het van .groot belang, dat de vin ders van Coloradokevers zonder uit stel den burgemeester op de hoogte stellen, opdat deze terstond de noo- dige maatregelen kan nemen. Op een ieder wordt een dringend beroep ge daan. hiervoor medewerking te ver leenen. Burgerlijke Stand van 10 t/m 20 Mei. Geboren: Maria E., d. v. Johannes Quax en Christina Krom. Maria A., d. v. Paulus Nan en Maria C. Kraak man; Petrus J. z. v. Dirk Langend i jk en Theodora L. Smit'. Rudolf, z.v. KI. Vlug en Jansie D. Boekestein Huwelijksafkondigingen van: Jan Peys en Martzen Veldman; Christof- fel van Oostveen te Heerlen en Antje dc Groot alhier, onlangs te Heerlen; Hark Bouwens en Aagje Toepocl te Nw. Niedorp. Getrouwd: Willem van der Oord. (c Harenkarspel en Adriaantje Root jes alhier.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1