NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR HET WEZEN DER CRISIS. Neêrland's Oudsie Eendenkooi. 160' Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager édltle: Schagen: Laan '<101. Telefoon 444 (2 lünen). Postrekening 66189. VRIJDAG 28 MEI 1943. SCHAGER EDITIE. 81e Jaargang No. 123, 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER. Alkmaar. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. By contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Beschouwing van Dr. Göbbels in „Das Reich". Welke rol speelt een crisis in oorlogstijd? Dr. Göbb?ls beantwoordt deze vraag in een uitvoerig artikel in ..Das Reich". waarin hii opmerkt, dat de tiideliike tegenslagen, welke Duitsch land in dezen oorlog heeft beleefd, alleen crises konden worden genoemd wanneer zii het bestaande zouden bedreigen In den winter van 1941 od 1942 en in dien van 1942 on 1943 zag Duitsch- land zich geplaatst voor situaties, welke men slechts door de grootste wilskracht kon meester worden. An dere tegenslagen welke Duitschland heeft meegemaakt, kunnen daarmede niet vergeleken worden, omdat zii het algemeene bestaan niet hebben aan getast De crisis scheidt het echte van het bedriegeliike. De Duitsche oor logvoering zoo vervolgt Dr. Göb bels behaalde haar groote histo rische susccessen in het eerste twee derde deel dezer gigantische worste ling en deze successen verschaffen Duitschland een abosluut veilige po sitie. waaruit het met zekerheid op de overwinning kan aansturen. Bii een zoo uitgestrekte oorlogvoe ring is men aan de randen kwetsbaar en dit leidt zoo nu en dan tot crisis verschijnselen, welke evenwel de kern der politieke en militaire positie niet kunnen schokken. Wanneer aldus Dr. Göbbels onze viitmden. die vrijwel alles ver loren wat ze verliezen konden, iets daarvan ongedaan maken, dan is dat voor Duitschland smartelijk, maar 't beslist in geen geval over den oorlog. Tot werkelijke crises behooren ge heel andere gevaren. Men zou zich dan in reddeloozen toestand moeten bevinden, afgescheiden van een toe stand. waarin Duitschlands' vijanden een onwaarschijnlijk krijgsgeluk zou den hebben. Duitschland beweegt zich echter in een volkomen beveiligden kring van algemeene oorlogsinspan ning. waarbij slechts moeilijkheden van tijdelijken aard te overwinnen ziin, welke de vijand in dezelfde of nog groot ere mate ondervindt. Het Duitsche volk heeft in dezen oorlog een bewonderenswaardige moreele standvastigheid getoond en wanneer de viiand ziin overwinnings kansen bouwt oo een kleine groep van eeuwig-wankelmoedigen, kan men slechts medelijden met hem heb ben. Want daartegenover staat een volk. dat in strijd, offer, arbeid en ontbering genipt, cn gehard is en ge lijkwaardig bliift in overwinning en ln tegenslag, bereid om zoo noodig groote krachtproeven te doorstaan. Sovjet-aanvallen bij Koeban-bruggehoofd. Met bloedige verliezen afgeslagen. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 27 Mei. - Het opperbevel van de weerma'cht maakt bekend: „De Bolsjewisten z(jn gisteren met verscheidene divisies tot hevige aan vallen op het Oostelijke front van het Koebanbruggehoofd overgegaan. Onze troepen, door eskaders ge vechtsvliegtuigen en vliegende ar tillerie gesteund, sloegen den vijand ln een tegenaanval terug en deden de steeds weer herhaalde doorbraak pogingen avn den vijand mislukken. De Bolsjewisten leden zware, bloe dige verliezen en verloren meer dan 40 tanks. In de Finsche Golf liep een Sovjet duikboot op een Duitsche mijnversper- ring en zonk. In de wateren van het Vis- schersscniereiland boorden snelle Duit sche gevechtsvliegtuigen een vijandelijk vrachtschip van 1500 brt. in den grond en wierpen een kustvaartuig in brand. Aan het Oostelijke front werden gis teren 63 Bolsjewistische vliegtuigen bij vijf eigen verliezen neergeschoten. In het Middellandsche Zeegebied ver nietigde de luchtmacht op 25 en 26 Mei 29 Britsche en Amerikaansche vlieg tuigen, waaronder 13 viermotorige bom menwerpers. Voor de N.-Afrikaansche kust werd een vijandelijke torpedojager in den racht van 25 op 26 Mei door bommen zwaar getroffen. DE BOLSJEWISTISCHE AANVAL AAN DEN KOEBAN. De groote Bolsjewistische aanval op het Duitsche bruggenhoofd in het Koe- bangebied is, volgens militaire kringen te Berlijn, sedert lang voorbereid en dientengevolge ook reeds geruimen tijd verwacht. Een week geleden wezen alle teekenen er op, dat de Bolsjewisten spoedig tot een offensief zouden overgaan en inder daad zijn zij gisteren in het gebied van Krymskaja, Moldawanskoje en Tjisjifs- koje den aanval begonnen. De Bolsje wisten stuurden ongeveer zes infanterie divisies en drie pantserregimenten in den strijd. De Duitsche verdediging heeft, zooals reeds in het legerbericht van heden is medegedeeld, al deze aan vallen afgeslagen en ook zelf een aantal geslaagde tegenaanvallen ondernomen. Over het algemeen kan gezegd worden, dat' in de voorafgaande drie maanden reeds grootere Bolsjewistische aanvallen tegen het bruggehoofd zijn ondernomen. Gedurende de laatste drie maanden hebben de Bolsjewisten reeds meer dan dertig divisies in den Koebansector ver bruikt. EEN NIEUWE DUITSCHE BOM? De Londensche bladen houden zich uitvoerig bezig met de uitwerking van zoogenaamde nieuwe Duitsche bommen zooals, naar zij mededeelen, bij de jongste Duitsche luchtaanval len op steden aan de Zuidkust van Engeland zijn neergeworpen. Van welingelichte Duitsche zijde wordt het bestaan van dergelijke bommen bevestigd noch tegengespro ken. Alleen wordt erop gewezen, dat het aantal vliegtuigen, dat aan dezen aanval heeft deelgenomen, zeer ge ring geweest i6. Vijandelijk convooi aangevallen. Het Italiaansch weermachtbericht no. 1097 luidt als volgt: „In den nacht van 25 op 26 Mei heb ben Italiaansche torpedo-vliegtuigen in het Oostelijk deel van de Middelland sche Zee een vijandelijk convooi, dat krachtig beschermd werd, aangevallen en een torpedojager me torpedo's zwaar beschadigd. In denzelfden nacht heb ben onze bommenwerpers den weg en de spoorlijn tusschen Mersa Matroe en El Daba bestookt. Vijandelijke vliegtuigen hebben aan vallen gedaan op verscheidene plaatsen op Sardinië en op Pantelleria zonder groote schade aan-te richten. Zes vlieg tuigen werden door de Italiaansch- Duitsche luchtdoelartillerie neergescho ten. Twee andere werden door jagers neergehaald." Slachtoffers van luchtaanval. Als gevolg van vijandelijke luchtaan vallen. waarvan melding wordt ge maakt in het weermachtbericht van Maandag, zijn in totaal 7 personen om het leven gekomen en 21 gewond. FUHRER ONDERSCHEIDT TAMAMOTO. De Führer heeft den Tenno het vol gende telegram gezonden: „Uwe Majesteit, onder den diepen indruk van het heldhaftige optreden van Uw vlootvoogd, Grootadmiraal Iso- rokoe Yamamoto, en in waardeering van zijn historische verdienste in den ge- meenschappelijken strijd van onze wa penen, heb ik den gesneuvelden held het Ridderkruis van het IJzeren Kruis met Eikenloof en Zwaarder verleend. w.g. ADOLF HITLER. GULBRANSSON ONDERSCHEIDEN. De Führer heeft aan den uit Noor wegen afkomstigen prof. Olaf Gulbrans- son te Tegernsee ter gelegenheid van diens 70sten verjaardag als erkenning van zijn verdiensten als teekenaar en schilder de Goethe-medaille voor kun sten en wetenschappen verleend. Ter beichermlng van land- en tuln- bouwgewassen, fruit e d. Is het thans meer dan ooit gewenscht. de nesten van schadelijke vogels te verstoren. Spreeuwen-en musschennesten dienen kort voor of enkele dageD na den broeitijd verwijderd te worden. Waar vooral het aantal eksters in sommige streken bedenkelijk toeneemt cn deze vogels aan fruit en tulnbouwgewassen veel schade veroorzaken dient aan hun bescrijdlng veel aandacht te worden geschonken. Deze wordt thans onder leiding van ambtenaren van den plantenzlektenkundigen dienst lande lijk aangepaKt. Het verstoren van nesten op de daken CNF-Kuiper-Pax tn OP OUDE, NIET GENUMMERDE BONNEN MAG NA 31 MEI GEEN INSULINE MEER GELEVERD WORDEN. In den loop van deze maand werden aan patiënten nieuwe genummerde ïn- sulinebonnen verstrekt, welke geldig zijn voor een verschillenden tijdsduur. Patiënten met een inschrijvingsnummer van 1 tot en met 5000 ontvingen bon nen voor een periode van drie maan den, n.1. van 1 Juni tot en met circa 31 Augustus 1943, met een nummer van 5001 tot en met 10.000 voor vier maanden, n.1. van 1 Juni tot en met circa 30 September 1943 en met een nummer boven 10.600 voor v ij f maan den, n.1. van 1 Juni tot en met circa 31 October 1043. Na verloop van deze perioden zul len patiënten wederom als gebruikelijk bonnen ontvangen voor perioden van drie maanden, zoodat dus nè 31 Augus tus 1943 maandelijks geregeld ongeveer 3/, deel der bij het Rijksbureau inge schreven patiënten bonnen ontvangt. Bovenstaande regeling is uit adminis tratieve overwegingen voor hgfcfc Rijks bureau noodzakelijk gebleken. Patiënten, die nog geen nieuwe bon nen hebben ontvangen, worden ver zocht hiervan zoo spoedig mogelijk, in ieder geval vóór den lsten Juni a.s., aangifte te doen bij het Rijksbureau voor Genees- en Verbandmiddelen, Vondelstraat 11E te Amsterdam, onder duidelijke verme'ding van (zoo mogelijk in blokletters): naam (eventueel mei"- jesnaam), adres en nummer van oude Insulinekaart hoek). Adresveranderingen moeten steeds onverwijld aan dit bureau oogegeven worden. Op de oude (niet genummer de) bonnen mag na 31 Mei 1943 geen Insuline meer geleverd worden. De pa tiënten dienen deze bonnen dus vóór genoemden datum bij hun apotheker fegen Instt"ne in te wisselen, bezigheid worden. Overlijden. Bij overlijden vsn een patiënt dient hiervan onmiddellijk aan het Rijks bureau opgave te worden gedaan, on der inzending per aangeteekend 'f hrij- ven van de Insulinekaart en de over gebleven bonnen. Ned. krijgsgevangenen in ihailland. Het informatie-bureau van het Ne- derlandsche Roode Kruis. Korte Voor hout 14 te 's-Gravenhage ontving uit Japan opgaven van Nederlandsche krijgsgevangenen in Thailand. Wegens het ontbreken van adres sen. kon omtrent de ondervolgende personen nog geen bericht aan de fa- (zie linkerboven-müie worden gezonden: Infanterie Sumatra. soldaten: har diemont ni dierks pe vandon le van don ppl doornik .ij vandillen rb enco- romacoffie of eijsinger t geenen wf guykens oi sroen fw hunnëmeier gih heieweege sph heleweegef dehaan o vanderheiden sswi hofstra ia van- haalten d haag tam hoosvelt aa den hertog e voniaroshka-pohl gc ianssen fii ianssen napn iacobsdebok wbi krijgsman i kreeveld d koster a lvts- man da lansdorp el lups r lowisofme- nar i montgomerv fw manthev na melger fpi meeuwse eo nannings nur nagel ai nieuwendiik is waaker p postma af pressler c zantkuvl hc ostendorf rm renger p ruhaak ip roe lof/. aafh reuszderathony p spangen berg tia stormvangravesande is smitt geh savers w ungerer i tekelenburg ach vanderven ccr verwev e dewit 1 wacano cl weyzig fk weimann gh wirth mw riemersma e kubbe oa emanuel ar nelissen 1 noorkhnk b mannot higw sibbald ac gortmans iw sahetapy fgm cewlemans iht chapel ei tavlor-parkins mg, iustdelapaissiere flc vanbeemen is odink ah druiff ni herrenauw ie simon ahi vredevoogd d uhizinga i eras hg deveer hl treft- lich d been ta greene fi znzeiman hl van den puttelaar wg bodegel gfa driessen i biilsma i kruis fi relle w vangenderen ae schroder ai van krie ken a benning iba vandeneishoudt oh everwiin ca van ginneke gna evertsz ah vaneede ipm hens aechm holman h birhsticf hik eskes ai sulsters pa dohmen it bouman ra driessen r knot tenbelt e ciuittner p wolsvanderwel ikf maiier el tessensohn aim thijssen gh koot w vankappen ipm bloemhard ib reynst ica portier go sarens rwl francken a koolstra fba encoromacof- fie tp bernard ie vanderlee e ducel- De rechthanif u l liermuller gh renger r schroevers mr ue rechtbank te Amsterdam heeft r vaes e vantellinger rmlf ferdinan- dus hg ooetiray ew karamov izc diik- stra g hofman a damwiik hf sieben- har pw lorzing ha aarsse if paistra t lash ia beek pa noordhoorn lp kars bh croon w homeyer 1 devroom hl ra- demacher la vanispelen who holwer- da i schriecke rlh koops if broer ahfs saevs ci hoffmann irh schoumacher dam wittop-koning i westerman c debruin ia ai denkamp wh eebruiin th cramer 1 loof Familieleden enz. gelieven zich on der opgave van zoo volledig mogeliike gegevens der betreffende personen, zooals rang. onderdeel, of wapen, ge boortedatum en laatst bekende stand plaats in Indië enz. tot bovengenoemd informatie-bui'eau te wenden. VERZOEKEN OM VRIJSTELLING VAN DEN ARBEIDSINZET. Het Dep. van Volksvoorl. en Kunsten cn de Ned. Kultuurkamer deelen mede, dat verzoeken om bij de bevoegde auto riteiten aanvragen tot vrijstelling van den arbeidsinzet te ondersteunen, door hen niet behandeld kunnen worden. Het is derhalve doelloos zich met der gelijke verzoeken tot genoemde instan ties te wenden. In onderlinge overeenstemming heb ben het Dep. van Volksvoorl. en Kun sten en de Ned. Kultuurkamer nage gaan. welke personen voor de instand houding van het kultureele leven ab soluut onmisbaar zijn en dientengevolge in nun tegenwoordigen werkkring ge handhaafd moeten blijven. Voor defce personen zullen het Dep. van Volks voorl. en Kunsten en de Ned. Kul tuurkamer bij de bevoegde autoriteiten bewijzen van vrijstelling aanvragen. HIJ HAD „BESTE BOTER" TE KOOP een 34-jarigen laborant, die in December van het vorig jaar een schoenwinkelier vier vaatjes „beste boter tegen 120 per vaatje had verkocht, wegens op lichting veroordeeld tot 1 jaar gevange nisstraf met aftrek van voorarrest. De vaatjes waren, zooals eerst later bleek, gevuld met zand en aardappel puree. De officier van Justitie had twee jaren gevangenisstraf geëischt. Belangrijke aanwijzing. Voor in de maanden Sept. tot en met Dec. van het jaar 1 923 geboren mannen. ZATERDAG 29 Mei moeten zich alle in de maanden September, tot en met December van het jaar' 1923 geboren mannen overeen komstig den op Vrijdag 21 Mei in dit blad gepubliceerden oproep op het bevoegde Arbeidsbureau, resp. 't bevoegde bijkantoor, van 9-17 uur persoonlijk aanmelden, waarbij zij het ingevulde aan meldingsformulier en de andere identiteitspapieren en gegevens moeten medebrengen. De distri butiestamkaart moet medege bracht worden. De werkgevers zijn verplicht de tot aanmelding verplichte personen gedurende den tijd dien zij hiervoor noodig j hebben, van werk vrij te stellen en het salaris, resp. loon, door te I betalen. Aanmeidingsplichtigen en i werkgevers maken zich straf baar wanneer zij handelen in strijd met de bepalingen der ver- ordening of trachten deze te ont- duiken. Uit onze omgeving. BOERDERI7BRAND TE HEEMSKERK. In den nacht van Maandag op Dins dag heeft een zware brand gewoed in :en boerenhoeve, bewoond door twee gezinnen aan den Rijksstraatweg te Heemskerk. Toen de bewoners het on heil bespeurden, bleek het achterhuis reeds in lichter laaie te staan. Slechts met de grootste moeite kon het nog op stal staande vee worden gered. Een geit kwam in de vlammen om. Toen de brandweer ter plaatse arriveerde, was de hoeve reeds een volledige prooi der vlammen. Van den inboedel en de land- en tuinbouwgereedschappen kon niets worden gered. DE ZWOLSCHE VIERLING. ZWOLLE 26 Mei. De Zwolsche vierling, die voorspoedig opgroeit, en binnenkort het ziekenhuis zal kun nen verlaten, om thuis verder ver zorgd te worden, heeft dezer dagen van de gemeente ten geschenke een spaarbankboekje ontvangen. De bur gemeester van Zwolle heeft aan den heer Kiffers vier spaarbankboekjes met elk f 100.voor zy'n spruiten ter hand gesteld. Zooals gezegd ma ken de kindertjes het goed. Het jon getje weegt thans 4 kilo en 400 gr., de meisjes resp. 4 kilo en 300 gr., 4 kilo en 150 gr. en 3.5 kilo en 300 gr. en ll/z ons en 7 pond en 3 ons. Bij hun geboorte wogen de kleinen gemiddeld ongeveer 1.5 kilo. TWEE NEDERLANDSCHE REGIMENTEN N. S. K. K. De duizenden Nederlanders, die in de N S. K. KL hebben dienstgenomen, zijn thans tot een regiment samengesteld, en voorloopig in Frankrijk gestationneerd. Een tweede regiment, dat in de Sovjet- Uunie zal dienst doen, wordt op het oogenblik opgesteld. Het ligt in de bedoeling een Neder- landsch kader te vormen en beide regi menten binnen den kortst mogelijken tijd geheel onder Nederlandsche leiding te plaatsen. VERDUISTER GOED. Deze week van 21.455.30 uur Morgen: Maan op 3.57, ond. 16.30 u. 26 Mei: Laatste kwartier. Interessant proces tusschen Staat en Kooiker. (Van onzen specialen verslaggever) t~iAAR waar aan den voet van Hollands b-onue duinen de sappige groene weidegronden zich uit strekken en de Provinciale weg Zaandam-Castricum zich als een grys lint slin gert door bet lage land, wordt den voorbijganger, even ten noorden van het stalion Uitgeest, het ver gezicht ontnomen door 'n lommerrijke bosschage, dat de oudste eenden kooi in Nederland omsluit. Drie en een halve eeuw zien hier op den zeldza- men bezoeker neer. want slechts zelden wordt de eendenkooi betreden; er beerscht als bet ware een stilte als in de graven der Pharao's scheen een Placcaet van de Raden ende Mees ters van de Reeckeningen der Domeyenen van de Heeren van Holland en West-Friesland, waarin zij, „gezien de request aan hun luyden gepresenteert," aan Heffel Pieterszoon Buerman tot Uytgeest ver gunning verleenden tot hei oprichten van een „vogel- kooy" en, voor die dagen, ■/ware straffen stelden op verstoring van deze kooi. Hiermede was de geboor te-actie van de Eendenkooi van Uitgeest geteekend. Gedurende 350 jaar is de kooi thans in gebruik en gevoegelijk kan zy als de oudste van de 165 eenden kooien in den lande wor den beschouwd. Hier oefent de kooiker zijn won derlijk beroep uit, een be- oep, dat zeldzaam gewor- '.en is en bovenal een vak ennis vereischt, waarvan en leek zich geen denk beeld kan vormen. Met een gloeiende turf in den mond.... De eendenkooi, omgeven door boom en en struikge was, bestaat uit een gTOo- ten vijver, met een opper vlakte van 400 Roe. Op dezen vijver strijken de wilde eenden neer, waarna zij door hun tamme fami lieleden in een der vijf „pijpen" worden gelokt. Deze „pijpen", welke het beste vergeleken kunnen worden met smalle sloo- ten, zijn van boven afge schermd met een netwerk, zoodat den eenden de mo gelijkheid van wegvliegen wordt ontnomen. Zijn zij in de pijp. dan ziin zij „ge knipt." De kooiker toch behoeft slechts de schuiven voor de pijpen te sluiten en de eenden zijn ver schalkt. Zoo gemakkelijk gaat dat evenwel niet. Vanachter coulissen van rietmatten beloert de kooi ker de gebeurtenissen in den vijver. Het instinct der wilde eenden waar schuwt hen reeds van verre voor naderend ge vaar en het is dan ook om deze reden, dat men met de grootste omzichtigheid de kooi moet binnengaan. De reuk van de eenden is zóó sterk, dat de kooiker met een gloeiende turf in den mond de kooi be treedt, opdat de rook van de smeulende turf de eenden zal misleiden. Straffeloos heeft nog nim mer een leek in den hooi tijd Augustus-Januari de kooi betreden. Het is geen zeldzaamheid, dat, als onverlaten de kooi ver storen, de eenden voor goed wegblijven en de ge heele vangst teniet ge daan is. i Bevorderlijk vcor den wildstand. Hoewel op het eerste gezicht het beroep van kooiker wreed lijkt, heb ben bekende natuurvor- schers vastgesteld, dat een denkooien bevorderlijk zijn voor den wildstand. Als toch des winters de vaarten en plassen, sloo- ten en grachten bevroren zijn, de bodem van weide en duin bedekt met een laag sneeuw, kortom als de natuur in een diepen winterslaap verzonken is en de vogels tevergeefs uitzien naar hun dage lij ksch brood, dan trekt de kooiker midden in den nacht naar zijn kooi en strooit, voedsel op het i.is van den vijver. Op deze wijze draagt hij er in be langrijke mate toe bij, dat de vogels 's winters niet ten prooi vallen van den hongersnood en in het barre winterlandschap den dood vinden. Storm om de eenden kooi. Reeds gedurende ruim elf jaar woedt om de Uit- geester eendenkooi een storm, welke zijn hoogte punt moet vinden in de rechtszaal en eerst zal lu wen wanneer de rechter zijn uitspraak heeft ge daan. Het eeuwenoude servituut verbiedt het storen van de kooi en stelt daarop straffen. De aanleg van den Provincia len weg nu heeft d« knoi in die mate gestoord, dat de vangst tot op de helft terugliep. Ziedaar de fei ten. De Jachtwet bevat weliswaar een clausule, dat werken van openbaar nut niet om der wille van een eendenkooi behoeven te worden opgehouden doch bepaalt tevens dat den kooiker bij gebleken schade een schadevergoe ding dient te worden uit gekeerd. Reeds elf jaar wordt hierover geproce deerd en als dan eindelijk de beslissing gevallen zal zijn, wordt daarmede een stormachtige periode afge sloten in de 350 jaar oude eendenkooi te Uitgeest. Onafhankelijk echter van deze uitspraak van den Kadi zal Neerlands oud ste eendenkooi in eere ge houden worden, al is de vangst dan ook vermin derd. SCHAGEN. DE SCHAGER MARKT. Het was een Donderdag met druk zoek en met veel handel. De handel in .lfkoeien was goed en er waren hooge •ijzen. De noteering liep van 800— 1400, een prijs, die hier nog niet ge- oteerd werd. Geldekoeien deden van 6Ö0950. De aanvoer van deze .aatste was wel iets minder dan een week geleden. Het scheen, dat de koop lui minder hadden aan te bieden, ter wijl de koopers gebonden zijn aan een vergunning. Vaarzen gingen ook duur van de hand: tot 900! Voor grgskalveren werden eveneens hooge prijzen besteed: ze noteerden van 140 tot 180. Handel goed en vlug. Een vluggg handel was er ook in fok- kalveren. De prijzen liepen van 120 Voor de Centrale waren aangevoerd 40 koeien en stieren. Een zeldzaam besie stier stond er voor de Centrale, maar aller gedachte was, dat het dier zwaar der zou zijn geweest dan het geval bleek te zijn. Het gewicht viel met 2070 pond erg tegen. Op de schapen- en lammerenmarkt v/as weer groote drukte. De fokschapen met 2 lammeren stelletjes dus werden verkocht voor 225 tot 300. De lammeren zelf gingen ook voor beste prijzen van de hand. De rammen golden van 36—/ 52, de ooilammeren van go130. Handel vlug, hooge prijzen. Óver het algemeen zien de lammeren er best uit. Evenzoo de schapen. Men kan zien, dat de dieren een best voorjaar hebben gehad. De aanvoer van lamme ren was weer goed. Ook waren veel bokken en geiten ter markt gebracht met prijzen tot 500. Het kleinste goed gold 20. Deze handel leek wel Iets trek kend te zijn. Er komen weer meer big gen, handel goed en prijshoudend. De handel in konijnen leek iets trekkend- Voor slachtkonijnen werd de bekende kilogramprijs besteed, maar er werd een fokkonijn verkocht voor 75. Slacht- kippen 0.90 per kg. GESLAAGD. Voor het voorloopie machinisten- diploma slaagde te 's Gravenhage op 26 Mei 1943 met eervolle vermelding de heer J. v. d. Sloot, alhier. VERGADERING POLDER „HET KOEGRAS" Donderdagmiddag vond in hotel Bellevue te Den Helder een verga dering van Dijkgraaf en Heemraden plaats van Polder „Het Koegras Het openingswoord werd gespro ken door den dijkgraaf, den heer J. Verfaille. die de aanwezigen het wei- kom toeriep. De secretaris, de heer C. Taylor. las vervolgens de notulen voor. die zonder opmerkingen gearresteerd W De^rèkening en verantwoording over 1942 is door een commisise, be staande uit de heeren Verfaille en Nieuwenhuis. nagezien, en in orde bevonden. Zii sluit op de volgende bedragen: Inkomsten f 29.276.98. uit gaven f 23.292.40; batig saldo f 5.984.58 Zonder opmerkingen werd de re kening accoord verklaard, waarna de commissie voor het nazien door den Diikgraaf dank gebracht werd. Nadat tenslotte noe de pensioen grondslag van de arbeiders Stompe- dissel. Raven en van Baaren respect, vastgesteld was op f 1555.65. f 1238.35 en f 1275.75. sloot de Dijkgraaf de vergadering De heer Meskers had bericht van verhindering gezonden. Een gasloos uur minder. Met ingang van heden zal het aantal gaslooze uren met één worden bekort. Voor Alk maar. Bergen en Héiloo worden die dan bepaald van half 3 tot half 5 en voor de overige huiten- gemeenten van 2 tot 4 uur. KIND VERDRONKEN TE HOORN. Woensdagmiddag, waarschijnlijk tegen vijf uur, is het ongeveer 3-jarige zoon tje Jaapie van de familie Tol, wonende aan den Italiaanschen Zeedijk, op de Vischmarkt spelenderwijze in het water geraakt. Wonderlijk genoeg is het on geval door omwonenden of voorbij gangers niet opgemerkt en eerst later is men op aanwijzing van een jongetje gaan dreggen. Eerst nadat de gemeente politie hiermede pl.m. drie uur bezig was geweest, is het reeds lang ont zielde lichaam van het knaapje door haar naar boven gebracht. Broek op Langendijk. Langendyker Groenten Centrale. - Donderdagmiddag vergaderde het be stuur van de veilingsver. Langedijker Groenten Centrale onder leiding van den heer S. de Boer Kz. Medegedeeld werd, dat de statuten wijziging ter goedkeuring naar Den Haag is verzonden. In de commissie van onderzoek naar de mogelijkheid van een pensioenver zekering voor tuinbouwers zijn benoemd de heeren S. Visser, en K. Molenaar te Koedijk en M. Ooijevaar te Broek op Langendijk. De commissie is haar werk zaamheden begonnen. De Prov. Commissie v. d. Veilingen heeft een verzoek gedaan aan het bureau om een extra-rantsoen kalkstik- stof van 200 K.G. per H.A. voor 50 van de teeltvergunning voor het dood gooien van de vroege aardappelen in verband met de aardappelenziekte. Er is nog geen gunstig antwoord op ontvan gen. Inmiddels zijn per circulaire di verse stoffen voor het doodgooien van het aardappelloof aan de tuinders be kend gemaakt. Van de vereeniging „De Ko:phandel" was een verzoek ontvan gen over een nieuwe veillngklok aan te schaffen, omdat de tegenwoordig ge bruikte na een eervollen staat van dienst niet goed meer werkt. Dit heeft de aandacht van het bestuur. Het kantoor in het bloembollenge bouw werd aan den plaatsel. bureau- houder van den voedselcommissaris ver huurd voor 3 per week. Op voorstel van het dag. bestuur be sloot men, wanneer daartoe de gelegen heid bestaat, eerst de schulden af te lossen, in plaats van een eventueel ex ploitatie-overschot van de aanvoerders te restitueeren. Er is nog ongeveer 15000 te betalen. De vereeniging heeft 50000 raamhoeken aangekocht. Er zijn er nog enkele over. Men heeft pogingen gedaan de rabar ber los te mogen aanvoeren. Dit is niet gehikt. Nu heeft men bindtouw ter be schikking tegen 1 per kg. Het dag. bestuur werd gemachtigd een overeenkomst aan te gaan met een motorschipper voor het openhouden van het ijs naar Sint Pancras en Koedijk. Voorts werd besloten, voor de zit plaatsen van de kooplieden geen huur meer te vorderen. Nu is alles aan de veiling gratis: parkeerterrein, ligplaat sen, entree en zitplaatsen. Het rooien van aardappelen is tot na der order verboden, omdat men nogal goed in de oude aardappelen zit. De heer De Groot verzocht, evenals verleden jaar de aardappelen weer aan de Schermer te laten laden. Dit zal wor den aangevraagd, als het zoover is. Er werden eenige besprekingen ge voerd over het bestellen van de kool in het afgeloopen seizoen. „De Koophandel" wenscht daaraan niet te betalen. De veiling heeft 1/10 vergoeding ge geven aan de vereenigingen, die hun veilers daarvan moeten betalen. Voor het bestellen heeft men te Koedijk een klein bedragje per wagon door den tuinder laten betalen. Dat is een goede oplossing, welke aan de overige ver eenigingen werd aanbevolen. Het dagelijksch bestuur werd ge machtigd, de witloftelers, wier witlof wortelen door omstandigheden waarde loos zijn geworden, een tegemoetkoming te verleenen. Daarna sluiting. Langendijk. Vitamine C-tabletten voor kleuters. - Naar wij vernemen, worden thans ook vitamine C-tabletten uitgereikt aan kleuters tot 6 jaar, voor zoover zij niet reeds op de kleuterscholen deze tablet ten ontvangen. De uitreiking geschiedt ter secretarie op de afd. Alg. Zaken. De ouders worden vanwege het gemeente bestuur opgeroepen, de tabletten in Ont vangst te nemen. Er worden fuiken gelicht. - Naar ons van visscherszijde wordt medegedeeld, doet zich thans in den polder Geest- merambacht veelvuldig het euvel voor, dat de fuiken door onbevoegden worden gelicht, zoodat degenen, die de fuiken zetten, achter het net visschen. Er wordt, naar men ons mededeelt, veelal zeer vakkundig te werk gegaan. Nadat de fuiken geledigd zijn, worden ze weer op hun plaats gezet. Wieringermeer. Inlevering van radiotoestellen. - Ook in deze gemeente wordt een aanvang gemaakt met de inneming van de ver beurd verklaarde radiotoestellen. De toestellen moeten in de periode van 31 Mei tot 9 Juni a.s. te Wieringerwerf in de nieuw gebouwde ambtswoning van den burgemeester worden ingeleverd. Hondenbelasting. - Door den wnd. burgemeester is het kohier honden belasting voor het jaar 1943 vastgesteld tot een totaal bedrag van 624. Rioolrechten. - Door den wnd. burge meester is het kohier rioolrechten voor het jaar 1943 vastgesteld tot een bedrag van 1507. Het rooien van vroege aardappelen. Tot nader order verboden. Naar w« vernemen, heeft de Nederlandsche Groenten- en Fr.- Centrale aan de veilingen mede gedeeld. dat het rooien van vroege aardappelen, uitgezonderd de kas- uardappelcn. tot nader order ver boden is.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1