NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Aanmelding voor den Arbeidsinzet Oproep voor mannen KERK EN BOLSJEWISME. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager éditlc: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. ZATERDAG 29 MEI 1943. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang No. 124. 4 pagina's. Hoofdredacteur A. R. JONKER. Alkmaar. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. Bij contract binnen een jaar tc gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. in 1924 geboren. Op.grond van de beschikking van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied Commissaris-Generaal z.b.v. no. 43/1943 omtrent den aanmeldingsplicht ten behoeve van den arbeidsinzet wor den hiermede alle mannen geboren in 1924, wonende in het gebied van het Gewestelijk Arbeidsbureau Alkmaar, opgeroepen in de periode van Zaterdag 29 Mei 1943 tot Woensdag 2 Juni 1943 een aanmel dingsformulier by het Arbeidsbureau of een bykantoor van dit bureau in ontvangst te nemen en dit persoonlek weder in te leveren, op de hier onder genoemde dagen by het Arbeidsbureau. In Januari fra April 1924 geboren personen melden zich aan op Maandag 31 Mei 1943. In Mei t/m Augustus 1924 geboren personen melden zich aan op Dinsdag 1 Juni 1943. In September Vm December 1924 geboren personen melden zich aan op Woensdag 2 Juni 1943. Uren van aanmelding 912.30 en 1.30—4 uur nam. De in de ressorten der Bijkantoren woonachtige tot aanmelding verplichte personen moeten zich* op dezelfde dagen aanmelden bij het voor hen bevoegde Bijkantoor van het Arbeidsbureau. Bij het inleveren van het aanmeldingsformulier moet de distribu- liestamkaart medegebracht worden. De personen, die tot aanmelding verplicht zijn, moeten in principe persoonlijk verschijnen by het Arbeidsbureau (of Bijkantoor). Zij moe. ten op verlangen alle noodige papieren voorleggen en alle vereischte inlichtingen verstrekken. Voorzoover tot aanmelding verplichte personen in dienstbetrek king zijn, moet de werkgever de verklaring van den 'tot aanmelding verplichte omtrent den duur van de dienstbetrekking op het formulier door zijn handteekening en eventueel door een afdruk van het firma stempel bevestigen. Van den aanmeldingsplicht zijn uitgezonderd: 1. Duitsche onderdanen, die werkzaam zijn bij bureaux van den Rijks commissaris voor het bezette Nederlandsche gebied, van het Arbeits- bereich der Nationaal Socialistische Duitsche Arbeiderspartij in Neder land, derzelver organisaties of aangesloten organisaties. 2. Duitsche onderdanen, die werkzaam zijn bij bureaux van de Duit sche weermacht, de Waffen-SS, de Duitsche po li te en den Reictisar- beitsdienst. 3. De ambtenaren en arbeiders van den staat, de provincies, de ge meenten en andere publiekrechtelijke lichamen, benevens 'personen, die werkzaam zijn bij de Spoorwegen, de Nederlandsche Posterijen en de Nederlandsche Bank. 4. Leden van de vroegere Nederlandsche weermacht, voorzoover zy volgens de bekendmaking van den Wehrmachtsbefehlshaber in Neder land van 29 April 1943 onderworpen zijn aan het terugbrengen in krijgsgevangenschap. 5. De personen, die reeds volgens IX van de beschikking no. 30/1943 betreffende de sluiting van bedrijven tot aanmelding verplicht zijn. 6. Geestelijken en leden van geestelijken orden. 7. Personen, die volgens II alinea 2 van de beschikkng nr. 43/1943 vrijgesteld zijn van den aanmeldingsplicht. Zij, die de Duitsche nationaliteit bezitten en tot aanmelding verplicht, zijn, melden zich bij den Duitschen „Fachberater" van het hierboven aangegeven Gewestelijke Arbeidsbureau. Tot aanmelding verplichte personen en werkgevers, die in strijd met de bepalingen van bovengenoemde beschikking handelen of deze trach ten te ontduiken, dus b.v. hun verplichting tot aanmelding niet of niet behoorlijk nakomen, met opzet of uit nalatigheid onjuiste opgaven doen enz. worden gestraft, insgelijks uitlokkers, mededaders en medeplichti gen. De strijd bij Koebanbruggehoofd. De Bolsjewisten lijden zware verliezen. Hoofdkwartier van den Führer. 28 Mei (DNB). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Aan het Oostelijke Front van het Koebanbruggehoofd zette de vijand gisteren de door tanks en formaties vliegtuigen gesteunde aanvallen den geheelen dag voort. Na zware afwis selende gevechten, waarbu onze luchtmacht met sterke strijdkrachten op beslissende wijze ingreep, werden de Bolsjewisten bloedig teruggesla- Aan het overige deel van het Oos telijke Front heerschte. behalve suc cesvolle activiteit van eigen verlcen- nings- en stormtroepen, rust. Enkele lichte Britsche bommen werpers drongen gisterenavond onder de bescherming van het wolkendek tot boven het Duitsche Rijksgebied door en wierpen op enkele plaatsen brisantbommen. Drie vliegtuigen werden neergeschoten. In den afgeloopen nacht viel de Britsche luchtmacht West-Duitsch gebied aan. Vooral in Essen ontstond in woonwiiken en twee ziekenhuizen door brand- en brisantbommen groo- te schade. De bevolking leed verlie zen. Nachtiagers en luchtdoelartille rie van de luchtmacht vernietigden volgens de voorloopige berichten 24 vijandelijke bommenwerpers Zware gevechtsvliegtuigen bom bardeerden de havens van Bizerta en Soussa en plaatsten treffers op sche pen en kade-installaties In militaire kringen te Berlijn ver klaart men inzake de gevechten aan het Koebanbruggehoofd, dat de ge vechten Donderdag met een trommel vuur van verscheidene uren werden ingeluid, waarna ongeveer 10 bolsje wistische tankbrigades op het nauwe gevechtsgebied tot den aanval op dc Duitsche stellingen overgingen. Deze aanval werd door de luchtmacht ge steund. die met ongeveer 200 toestel len zich in den strijd mengde. 48 Vijandelijke vliegtuigen werden alleen boven de Duitsche linies neergescho ten. terwijl kon worden waargeno men. dat nog 23 toestellen op Sow- jetgebied neerstortten. De verliezen der bolsjewisten aan tanks waren zeer zwaar. Gevangenen hebben ver klaard. dat de aanvallende formaties deels totaal ln de pan gehakt zijn of bloedige verliezen geleden hebben. Desondanks verwacht men in mili taire kringen dat de aanvallen voort gezet zullen worden omdat dit meer en meer het strategische doel blijkt te zijn dat den bolsjewisten voor oogen zweeft. Overigens verneemt men. dat aan de andere sectoren van het O. front van sowietziide afleidingsmanoeuvres zijn ondernomen, die echter tot op enkele kleine bressen, die onmiddel lijk gedicht konden worden, geenerlei succes hebben opgeleverd. Meer aan dacht schenkt men aan een hevig duel van de wederziidsche artillerie in het gebied van Leningrad, waar bovendien groote concentraties van troepen konden worden waargeno men. zoodat daar. naar de meening alhier, tamelijk zware gevechten ver wacht kunnen worden. AARDSCHOK IN DUITSCHLAND. Over een aardbevine in den nacht van Donderdag op Vrijdag wordt uit Stuttgart gemeld, dat de in het dis trict Balingen gelegen gemeente Onstmettingen het hevigst getroffen is. Behalve twee schoorsteenen, die instortten, werd hier ook Schade aan de gevels veroorzaakt. De daken der huizen werden veelal geheel of ge deeltelijk afgerukt. In vele woningen braken schilderijen, spiegels en aar dewerk, Enkele personen werden door glassplinters en stukken steen licht gewond. Tijdens de beving heeft men. naar onwraakbaar is gebleken, weer eigenaardige -lichtverschijnselen waar genomen. Soortgelijke berichten zijn ontvangen uit andere plaatsen van het aardbevingscentrum, zoo vooral uit de stad Tailfingen. die het dichtst bij Onstmettingen gelegen is De stootrichting schiint volgens de tot- dusver ontvangen berichten in wes telijke. z.z.w. en z.w. richting geloopen te hebben. EEN ANDERE GOETHE. Prof. Dr. Ing. Paul Walden heeft bh de Uitgeverij Chemie een boekje het licht doen zien, getiteld „Goethe als Technicus en Chemicus." Met eenige verwondering kan de lezer hieruit zien, hoe sterk, veelvuldig en levendig de betrekkingen waren, die Goethe tijdens zijn leven met de chemie heeft onderhouden en welke vorderinqgen deze wetenschap door hem heeft gemaakt. Naar de Britsche berichtendienst meldt zijn bij de ontploffing in een kolenmijn in Dundee (Natal) 75 ar beiders gedood. Er zouden nog 48 arbeiders bedolven zijn. DE STEM DER S.S. Luistert op Zondag 30 Mei van 11.30 tot 11.45 uur ovc den zender Hilversum 1, op golflengte 415 meter, naar de stem der S.S., onderwerp: Een SS-oorlogsverslaggever verwierf het U-Bot-Abzeichen. Duitsche weermacht aan da Fransche kust der Middellandsche Zee. Hetqeschut is aereed, om te vuren. PK Vennemann-PBZ-R-P m BONNENLIJST. (Uitknippen en bewaren). VAN 30 MEI T.E.M. 5 JUNI Brood 23A 4 rants., 23B 1 rants. Beschuit 23 1 rants. Aardappelen 23A 2 kg., 23B 1 kg. Tabak 23 1 rants. VAN 30 MEI T.E.M. 12 JUNI Vleesch 23A en 24A 1 rants., 23B en 24B rants. vl. of vleesch- waren. VAN 16 MEI T.E.M. 12 JUNI Suiker: 562 1 kg., Jam: 563 1 rants., Gort: 564 250 gr., Haver mout: 565 250 gr., Vermicelli enz.: 566 100 gr. Brood, bloem of gebak 569 t.e.m. 572 1 rants. Kaas 573, 574, 575 elk 100 gr Melk. Taptemelk 21, 22, 23 lVi t Melk 21. 22, 23 l5/< 1. 4-28 res. 5'/« 1. 3-28 res. 3!6 1. karne- of taptemelk. 24 l3/< 1. karne- of taptemelk. Kindervoedsel: Rijst 21B, 23B 250 gr. Gort 21A. 23A 250 gr. Cacao met suiker: 3-27, 4-27 150 gram. Versnaperingen: 21 (choc.), 22 en 23 (suikerwerk) elk 100 gr. Kolfiesurrogaat: 567 250 gr. VAN 23 MEI T.E.M. 3 JUNI: Boter 21A en 22A Vt rants., 21B Vz rants. VAN 27 MEI T.E.M. 3 JUNI: Boter 24A 1 rants. voor pers. van 4 tot 20 j. Boter 24B rants. voor pers. van 0 t.e.m. 3 j. DIVERSE ARTIKELEN: Petroleum 07, 08 1 1. 22 April t/m 13 Juni 1943. Brandstoffen 15 t.e.m, 19 B.V. 3 Mei t.e.m. 31 December 1943. Brandstoffen 11-12 KF tot 30 April 1944. Eenheidszeep 556 Alg. en U. een- heidszeep 1 rants. Waschpoeder 557 Alg. en U waschp. 1 rants. Toiletzeep U. Scheerzeep S (Textiel Mannen) 45 g. ONGELDIG: Na 29 Mei: 22 brood, beschuit, aard., tabak 19A, 19B vleesch: 4-24, M-20, M-22, M-24, M-27, M-28 M-31, M-32, M-33. Reserve 527 t.e.m. 529. 541 t.e.m. 543 (kaas). 576 Alg. VERLENGD: t.e.m. 12 Juni 3-14, 3-15, 4-19 Res. Sinaasapp. HET COMMUNIQUé VAN ROOSEVELT. In Berlijnsche politieke kringen heeft men met belangstelling kennis genomen van de kortheid van het communiqué van Roosevelt. dat men overigens geenzins „kort en krachtig" kan vinden, Men meent te moeten wijzen op de verklaringen van Roo- sevelts secretaris. Earlv. volgens welke oorspronkelijk een langere ver klaring van Roosevelt en Churchill verwacht kon worden, tot men op het. laatste oogenblik tot deze veran dering moest besluiten. De ongewone karigheid van Roose- velts verklaring, wordt beschouwd als een bewijs voor de stelling, dat na Casablanca deze conferentie te Wash ington tot mislukking gedoemd was en dat het niet gelukt is. de bestaan de tegenstellingen te overbruggen en tot overeenstemming te komen t. a. v. de problemen Een belangrijk punt der besprekin gen zal naar Berlijnsche opvatting de keuze van het toekomstige oor- logstooneel geweest zijn. hoewel zonder de aanwezigheid van Stalin geen besluiten van verstrekkende beteekenis genomen kunnen worden. Tc EmtneJoord sijn de eerste woningen voor dc hoofdstad van den Noord Oostpoldcr In aanbouw. Links: een gedeelte van het administratie gebouw; rechts: ld wording lijnde woningen CNF-v. Buiten-Pan m Nog een tweede boterbon. Van 23 Mei tot 3 Juni het normale rantsoen. Naast den boterbon, die Zaterdag reeds bekendgemaakt is, wordt voor bet tijdvak van Zaterdag 29 Mei tot en niet Donderdag 3 Juni alsnog een tweede bon aangewezen ter verkrij ging van boter of margarine. In ver band hiermede geeft de bon „Boter 22A" gedurende genoemd tijdvak recht op het koopen van 125 gram boter of margarine naar keuze. Van 23 Mei tot en met 3 Juni ontvangt men dus het normale rantsoen van 250 gram. De bon „23B Boter" van de aan kinderen beneden 4 jaar uit gereikte kaarten, zal niet worden aangewezen. Deze kinderen hebben op bon „21B Boter" reeds hun nor male rantsoen van 125 gram voor het tijdvak van 23 Mei tot en met 3 Juni ontvangen. Nieuwe postzegels. Afbeeldingen van zee helden en germaansche symbolen. De tlians gangbare gewnne post zegels zullen, met uitzondering van liet 50 cent zegel, geleidelijk door nieuwe worden vervangen. In de waarden tot en met 5 cent zullen de nieuwe zegels afbeeldin gen dragen van Getinaansche sym bolen naar geschilderde ontwer pen van Pyke Koch, in de hoogere waarden die van Nederlandsche zeehelden, waarvoor gevolgd zijn de gravures van Kuno Brinks, Hu- bert Levigne en de N.V. Joh. En schede en Zonen. De zeehelden zijn: Michiel Adriaansz. de Ruyter (71/* ct.), Jan Evertsen (10 ct.), Maarten Harperisz. Tromp (12^5 ct.), Piet Hein (15 ct.), W. J. van Gent (17'/2 ct.). Witte de With (20 ct.), Cornelis Evertsen (22J/i ct.). Tjerk Hiddes (25 ct.). Cornelis Tromp (30 ct.) Cor nelis Evertsen de Jongste (40 ct.). Zij worden uitgevoerd in rotogravure- druk, in vellen van 100 en van 50 stuks, afmetingen 311/* x 24'/< mm., beeldvlak 28ts x 21'/« mm. Op 16 Juni a.s. wordt het zegel van 7xi% cent (de Ruyter) voor het publiek verkrijgbaar gesteld. Dit is in roode kleur uitgevoerd. Geleidelijk zullen ae andere zegels volgen. De verkoop van de frankeerzegels van het tegenwoordige type wordt voor- loopig niet gestaakt. Met den verkoop van postzegelboekjes, briefomslagen, briefkaarten, formulieren tot mede deel ing van adreswijziging en post- bewijsformulieren in de bestaande uitvoering, zal eveneens worden voortgegaan. Inwisseling van de be staande zegels tegen die van het nieuwe type zal niet geschieden. Benoemd is tot lector in de facul teit der letteren en wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit te Groningen ohi onderwijs te geven in de geschiedenis der middeleeuwen dr. J. F. Nier- rreyer. Een ontboezeming van een frontstrijder. Wij ontvingen den volgenden Veld- postbrief van een aan het Oostfront strijdenden Nederlander: Oostfront. Maart '43. Vandaag kwam mii ter oore. dat in Nederland een z.g. Herderlijk Schrijven in de katholieke kerken voorgelezen was. gericht tegen de bezettende macht en indirect een pleidooi voor het bolsjewisme. Het is bijna niet om aan te nemen'. Hier. waar onze jongens strijden te gen den grootsten vijand, die de kerk ooit gehad heeft, en tevens tegen den grootsten cultuur-viiand. had toch vernacht mogen worden, dat ïuist van de zijde der geestelijkheid een woord van troost en aanmoediging gehoord zou worden. Het mocht ech ter niet zoo ziin. Kerkdiensten aan het front. Nu moet ik eerlijk bekennen, dat ik nog burger zijnde, geen trouw kerkganger was Zoolang ik evenwel in de Sowiet ben. verzuim ik geen enkelen dienst. Helaas worden er. tengevolge van de moeilijke omstan digheden. slechts sporadisch kerk diensten gehouden, doch wat spreken deze Duitsche, priesters toch overtui gend en bemoedigend! Wij. soldaten, hebben dit noodig. en iedere soldaat hetzij dat hij Katholiek, heten dat hu Protestant is. neemt aan deze dien sten deel. Gesterkt en getroost ver laten wii. Katholieken zoon ved- godsdienstoefening, als de Heilige Mis bijgewoond en de Absolutie ver- ^IrPhe^biizonder met Kerstmis was het onvergetelijk. We vierden het feest in een oude. met dennegroen opgesierde schuur En hoewel het bitter koud was. trok geen enkele der bezoekers zich daar iets van aan. Strijders voor Christus. Een divisie-pastoor uit München sprak ons toe. En hij zei het zoo juist, dat wij niet alleen v. Duitsch- land en Europa strijden, d<?ch daar naast voor Christus omdat wil het bolsjewisme den grootsten vijand der kerk. vernietigen. En nu hoor ik dan van aat Her derlijke Schrijven, dat tot sabotage aanspoort, opdat Duitschland den oorlog toch maar zal verliezen Wat moet men daarvan nu denken? Wie moet men nu tenslotte gelooven? Of de Duitsche priesters en dominees ot onze Nederlandsche bisschoppen.' Ik weet het. en geen sterveling kan mii deze kennis ontnemen Ik geloof onzen divisie-pastoor, die ons zeide. dat we strijders voor Christus znn. Waren zii hier Laat toch een van die Nederland sche bisschoppen eens naar Sow.iet- Rusland komen en dan persoonlijk met een van die arme duivels.uit de Sowiet-Unie spreken. Als de man zou hooren. dat de bisschoppen pogen de Duitsche overwinning op allerlei manieren te verhinderen, zou hu ver achtelijk op den grond spuwen. Nie mand weet wat deze menschen van het bolsjewisme ondervonden en er door geleden hebben. Ik ne6ni hm zelf maar. Hoe vaak gebeurt het niet. dat ik. koud tot op het gebeente, hongerig en versmachtend van dorst, des nachts in het veld lig en in stilte hoop dat het toch maar afgeloopen is Dat zijn de momenten, dat het een mensch niet meer kan schelen wie er wint, als men alleen maar weer thuis kan zijn Bij z'n vrouw, de kinderen of z'n ouders. Direct daarna echter komen er an dere gedachten: ik zie m'n dochter tje. als het straks naar school moet. in de handen komen van een com- munistischen onderwijzer, dei haar t kruisje van den borst rukt.... en dan denk: nee. dat kèn en mag niet gebeuren. Hoe zwaar ook het offer valt. De werkelijkheid. Indien onze priesters en dominees maar wisten wat het zeggen wil: we kenlang in ijskoude nachten in de open lucht te slapen, ongewasschen en ongeschoren, het geheele lichaam bedekt met ongedierte en daarbij on onderbroken trommelvuur en aan vallen van vijandelijke vliegtuigen, die ons met bommen en boordwape- nen bestrijden. Als ze wisten wat het beteekent steeds den dood voor oogen te hebbenOchwat gaven wij soms in het veld niet voor een onder dak en een beetje warmte Ja. wii strijden ook voor Christus en ondanks dat heb ik nog nimmer één woord van troost van een Ne- derlandschen prediker gehoord. En dat stemt mij meermalen zeer droe vig. Gedurende den afgeloopen winter trokken wii eens. uit tactische redenen, enkele kilometers terug. De bewoners van het dorp. waaruit wii wegtrokken, bleken echter de wan hoop nabij. En toen heb ik met een der vrouwen gesproken, zoo goed en zoo kwaad als dat ging met het mond je Russisch, dat ik ken. En ze zeide mii: Soldat Germanski dobre (goed). Soldat Russki dobre. aber Kommissar nit dobre". En daarna toonde ze mij 't Maria-beeldie. dat ze nu weer moest verstonnen Alle weer bare mannen, alsmede eenige vrou wen. trokken, geheel vrijwillig, met ons mee. omdat ze onder geen enkele voorwaarde meer onder het bolsje wistische iuk wilden staan. Waarom Maar nu vraag ik me toch af: wenscht de Nederlandsche geestelijk heid dergelijke toestanden dan ook in ons land? Dat kan en mag ik niet aannemen. Waarom ondersteunt zii onzen strijd dan met tegen deze ver schrikking? Daar kan ik met m'n sol- datenverstand niet bij. Er moet wel wat anders ach'ter zitten. Als ik hier den Russen zou vertel len. dat men in Nederland voor de Joden bidt. zouden ze mii verwon derd en ongeloovig aanzien. Jood is voor een Rus een verschrikkelijk scheldwoord: want deze simpele lieden zeggen: eens hebben ze den Christus gekruizigd en thans zuigen zij ons het bloed uit". Ze zouden vra gen „Wordt er dan ook gebeden voor onze geestelijken, die de bolsjewisten weggesleept hebljen. God mag weten waarheen? En die ze vermoord heb ben op een manier, die onbeschrijfe lijk is?" x Het is maar een geluk, dat het tot een dergelijke vragenstellerii niet is gekomen, want ik had deze men schen dan moeten teleurstellen. Er wat zou het toch ontzettend zijn. als. in geval van een bolsjewistische zege ook ons land door deze horden over stroomd zou worden en onze kerke lijke hoogtijdagen, zooals Kerstmis. Paschen. Pinksteren, en in miin eigen dierbaar Limburg de kermis, afge schaft werden. Helaasik moet thans eindigen. Het stompje kaars in onzen bunker is uitgebrand net zoo als eens het bolsjewistische vuur uitgebrand zal ziin. Want God is rechtvaardigheid en wij strijden voor hem. Dat heeft de divisie-pastoor gezegd Get. Gefr. Hermann Finken. WIE ZIJT GIJ? Een man kan eerst zeggen dat hij werkelijk een man is. als hii zichzelf eerlijk beproefd heeft in de meest moeilijke omstandigheden, die het leven hem kunnen bieden. Eerst in den strijd van man tegen man. van enkeling tegenover meer deren. wanneer het hart fel klopt, het leven niets en alles waard is. maar ook dan eerst blijkt of ge werkelijk een man ziit. Neem een voorbeeld aan Neder landsche mannen, die daar ver in het Oosten het Bolsjewistische monster bestrijden, zet u in tegen de wereld- pest. het communisme en begin met te storten op giro 432100, verzorgings fonds van het vrijwilligers-legioen Nederland. DATUM BIJEENKOMST N.V.-HUIS GEWIJZIGD. De persdienst van de NSB meldt: Allen, die^ uitgenoodigd ziin door Obersturmführer Kessel. worden niet op 31 Mei a.s.. doch op Zondag 30 Mei' a.s te Utrecht verwacht te 12.30 uur in het N.V.-Huis. Oude Gracht. Zonder geld neg wel crediet, Zonder bonnen zeker niett Belangrijke aanwijzing. Voor in de maanden Jan. tot en met April van het jaar 1924 geboren mannen. tot cn met April van het jaar 1924 geboren mannen overeen komstig den op Vrijdag 21 Mei in dit blad gepubliceèrden oproep op het bevoegde Arbeidsbureau, resp. 't bevoegde bijkantoor, van 9-17 uur persoonlijk aanmelden, waarbij zij het ingevulde aan meldingsformulier en de andere identiteitspapieren en gegevens moeten medebrengen. De distri butiestamkaart moet medege bracht worden. De werkgevers zijn verplicht de tot aanmelding verplichte personen gedurende den tijd dien zij hiervoor noodig hebben, van werk vrij te stellen en het salaris, resp. loon, door te betalen. Aanmcldingsplichtigen en werkgevers maken zich straf baar wanneer zij handelen in strijd met de bepalingen der ver ordening of trachten deze te ont duiken. Noord- en Zuid-Hollandsche Reddingmaatschappij. „De Noord- en Zuidhollandsch Reddingmaatschappii handhaafde ook in het derde oorlogsjaar ongerept, haar 118 jaar oude traditie", schreef de secretaris der reddingmaatschap pii. de heer H. Th. de Booy in zijn jaarverslag. De reddingbooten voeren in 1942 79 maal uit en hebben 90 schipbreu kelingen uit benarde situaties gered. „Met dankbaarheid en bewondering", zoo vervolgt het jaarverslag, „getui gen wii van de groote plichtsbetrach ting en moed onzer reddingbootbe manningen. die. ondanks het veel grootere risico, nimmer geaarzeld hebben zee te kiezen. Wij hopen, dat dit prachtige werk van Nederlandsche redders door ieder landgenoot naar waarde zal worden geschat. Het jaarverslag bevat een korte beschrijving van verschillende der in 1942 gemaakte reddingtochten Vele malen gingen de booten uit om te trachten vliegtuigbemanningen te redden. Met vertrouwen schrijft de secretaris zien wii de toekomst der N. Z. H. R M. tegemoet. De vloot werd weder verrijkt met een prach tige motorreddingboot en de kring der „redders aan den wal", die het werk steunen met een iaarlijksche biidrage of een gift in eens. breidde zich uit. Toch sluit de exploitatie rekening met een belangrijk nadeelig saldo. De verhoogde paraatheid der bemanningen, die in verband met de oorlogsomstandigheden noodzakelijk is. vergt zware offers van de kas en veie inkomsten, die de maatschappij in normale tijden ontvangt, bleven uit. Tot 1 Januari 1943 werden sedert de oprichting der N.Z.H.R.M in 1824, 6515 schipbreukelingen met haar mid delen gered. OUDSTE INWOONSTER VAN NEDERLAND. De oudste inwoonster van Neder land. mei Mieke Stenfert. te Dieren, hoopt Dinsdag 8 Juni a.s. 104 isat't.# worden. Hoewel zii het nog vrii goed maakt, hinderen haar wel allerlei ouderdomsgebreken. zoodat groote drukte haar bespaard moet blijven. Telegramwisseling met Ned.-lndië: Via het Ned. Roode Kruis. Alleen voor zeer dringende telegrammen. 's-GRAVENHAGE, 28 Mei. - Het Ned. Roode Kruis heeft uit Genève bericht ontvangen, dat maandelijks 100 telegrammen met een maximum van elk 15 woor den, uitsluitend persoonlijke be richten beyattende, ter doorsei ning naar Nederlandsch-Indië schriftelijk naar Genève kunnen worden doorgegeven. Vanzelfsprekend zullen slechts de allerdringendste telegrammen kunnen worden doorgegeven. Het telegram moet gesteld zijn in de Engelsche (aal en met het bijbehoorend schrijven worden toegezonden aan de afdeeling te legrammen van het Ned. Roode Kruis, Prinsessegracht 27 te 's-Gravenhage. Het is noodzakelijk, dat elk te legram vergezeld gaat van een schrijven met eventueele bewijs stukken gestaafd, waaruit de be langrijkheid der aanvrage tot te- legrafeeren onomstootelijk blijkt. Alleen de door het hoofdbe stuur van het Ned. Roode Kruis ingestelde commissie beoordeelt de urgentie van een telegram. Zij, wier telegrammen worden aangenomen, krijgen hiervan schriftelijk bericht met het ver zoek de te betalen kosten ad 45 (als eenheidsprijs) per telegram van max. 15 woorden, onverwijld te doen storten op girorekening no. 22120 ten name van het hoofdbestuur van het. Ned. Roode Kruis te 's-Gravenhage, onder vermelding op het girostrookje van de woorden „telegramkosten Indië" zonder meer. In dit bedrag is de prijs van een antwoordtele- gram uit Indië begrepen. Een verzoek om telegrafisch te informeeren, uitsluitend naar het welzijn van personen zal niet worden toegestaan. Men wordt dringend verzocht van deze kennisgeving goede nota te nemen en geen verzoeken tot het Nederlandsche Roode Krnis te richten, waarvan reeds: van tevoren vaststaat, dat deze on- herroepeiyk moeten worden afge wezen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1