NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Fanny Koen verbetert wereldrecord. BEKENDMAKING. Reg. Jagers en 1 Reg. Infanterie moeten zich melden. Ned. Landwacht op den Führer beëedigd Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Schagcn: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Poltrckening 06189. MAANDAG 31 MEI 1943. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang; No. 125. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per ro.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gebeelc oplage op aanvrage. A.D.O. verpleiieri Heerenveen. - Fraaie wedstrijden op de Wieringer wielerbaan. Op 3 en 4 Juni ie Amersfoori, resp. Assen. Ten vervolge op de op 29 April 1943 in de dagbladpers gepubliceer de bekendmaking van den Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlan- den, betreffende terugvoering in krijgsgevangenschap van de voor malige Nederlandsche weermacht, worden bij deze voor aanmelding opgeroepen: Het dienstplichtig en reserve-personeel beneden den rang van officier van het Regiment Jagers en alle in de jaren 1939 en 1940 uit dit regiment voortgekomen oorlogsonderdeelen, voor zoover bedoeld personeel in Mei 1940 in werkelijken militairen dienst was. Bedoeld personeel moet zich melden in het „Wehrmachtlager" te Amersfoort, Zonnebloemstraat, en wel: Degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 3 Juni 1943; Degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 4 Juni 1943, op beide dagen tusschen 8 en 12 uur. Het dienstplichtig en reserve-personeel beneden den rang van officier van het Eerste Regiment Infanterie en alle in de jaren 1939 en 1940 uit dit regiment voortgekomen oorlogs onderdeelen, voor zoover bedoeld personeel in Mei 1940 in werkelijken dienst was. Bedoeld personeel moet zich melden in de Frieslandkazerne te Assen en wel: Degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 3 Juni 1943; Degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 4 Juni 1943, op beide dagen tusschen 8 en 12 uur. Bij de aanmelding moeten worden overgelegd het persoonsbewijs, de distributiestamkaart en, voor zoover mogelijk, militaire identiteits papieren. Degenen, waaronder ook begrepen de in Duitschland werkende „grensgangers", voor wie een ,3escheinigung" (verklaring van onmis baarheid) afgegeven is, moeten dit bewijs bij hun werkgever of bij de instantie, die hun belangen behartigt, opvragen en bij de aanmelding toonen. Na de melding moet de „Bescheinigung" zoo spoedig mogelijk weder aan den werkgever resp. de instantie, die de belangen behartigt, worden teruggeven. De werkgevers zijn verplicht degenen, die zich moeten melden, daarvoor in de gelegenheid te stellen en hun het loon (salaris) gedurende den verzuimden tijd uit te betalen. De Ned. Spoorwegen verieenen aan alle voor de aanmelding opge roepen personen vrij vervoer derde klas. Degenen, die tot aanmelding verplicht zijn, moeten zich hiervoor vervoegen aan de loketten, c.q. bij den stationschef, van het station van vertrek. K LE E D IN G. Vodr zooveel mogelijk uniform, anders burgerklee- ding, dringend wordt aangeraden daagsche en Zondagsche kleeren, wollen deken, ondergoed en extra schoeisel, alsmede kookgerei en lepel mede te brengen. De gezamenlijke bagage mag niet meer bedragen dan twee normale handkoffers. Van aanmelding zijn vrijgesteld personen, die zich op 25 Mei 1943 voor den „Arbeitseinsatz" in Duitschland of in de door de Duitsche weermacht bezette gebieden buiten Nederland bevinden. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Wehrmacht befehlshaber in den Niederlanden, of zich op andere wQze aan de terugvoering in krijgsgevangenschap tracht te onttrekken, moet reke nen op de strengste maatregelen. Dit geldt ook voor personen, die de betrokkenen bij dergelijke pogingen steunen. -//F l .i r 1 •V r t r. jC-, H h/:/; Een voormalige visschersboot, welke thans als beveiliglngsvaartulg der Duitsche oorlogsmarine is ingezet voor het zoeken van mijnen, koerst naar de opgegeven-positie PK Fröhlich- Atl-H-P m TSJOENGKING WEIFELT. In een gesprek met de Asahi Sjim- boen heeft president Wang-Tsjing- Wei verklaard, dat men-in vooraan staande kringen te Tsjoengking eenerzij ds zoekt naar een oplossing door het aanvaarden van de leiding en den steun van Japan, terwijl an derzijds de verkeerde indruk bestaat, dat het juister is in het Engelsch— Amerikaansche kamp te blijven. Daardoor ontbreekt iedere vaste koers en deze besluiteloosheid zal bhdragen tot de ineenstorting der regeering van Tsjoenking. OPROEP van den N.A.D. Talrijke arbeidsmannen hebben zich vrijwillig aangemeld om in de thans tot rust gekomen oostelijke gebieden voor boscharbeid te wor den ingezet en op grond hiervan zal in den aanvang van Juli 1943 een korps van den Nederlandschen Ar beidsdienst daarheen vertrekken Gedurende de drie maanden Juli, Augustus en September zullen deze jongemannen daarginds als N A.D.- onderdeel arbeiden en derhalve de volledige" N.A.D.-verzorging genie- Echter zijn ook reeds verscheiden verzoeken tot deelneming aan dezen inzet binnengekomen van voormali ge arbeidsmannen en in verband hiermede maakt de staf van den Nederlandschen Arbeidsdienst het volgende bekend: 1. De aanmelding van voormalige arbeidsmannen is toegestaan. 2. Hun inzet zal geschieden in den gelijken graad of rang als waar in zij den Arbeidsdienst verlieten. 3. Vrijwilligers, die zulks ver dienen, kunnen gedurende dezen in zet in de oostelijke gebieden wor den bevorderd en later in Nederland worden aangesteld als N.A.D.-ka- derlid. 4. De schriftelijke aanmeldingen, vergezeld van een eigenhandig ge schreven levensloop (plaats en da tum van geboorte dienen daarin ver meld), moeten worden gezonden naar: .N.A.D,-stafafd. I, Doorn." 57 vijandelijke vlieg tuigen neergeschoten Succesvolle strijd tegen Britsche torpedobooten. Het Duitsche legerbericht van 30 Mei luidt als volgt: HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. Het opperbevel der weermacht deelt mede: Aan het Oostelijke front van het Koebanbruggenhoofd en in het ge bied van Lissitsjansk ondernam de vijand plaatselijke, door krachtig ar tillerievuur gesteunde aanvallen, die in den tegenaanval werden afge slagen. Een onderneming tegen bols jewistische benden achter den centralen frontsector werd met succes beëindigd. De ingesloten bendengroepen werden vernie tigd en 74 kampen met groote voorraden en talrijke wapenen buitgemaakt. Van de rest van het Oostelijke front wordt geslaagde actie van eigen stoottroepen gemeld. Vaartui gen der marine, gebruikt voor de jacht op duikbooten, brachten in de Finsche golf een Sovjetduikboot tot zinken. Formaties vijandelijke vliegtuigen vielen gisteren overdag de Breton- sche stad Rennes en eenige steun punten aan de Atlantische kust aan en bombardeerden in den afgelop- pen nacht verscheidene plaatsen in West-Duitschland. Voor een deel werd vrij groote schade aan gebou wen aangericht. De bevolking, voor al te Wuppertal, leed verliezen. Volgens de tot dusverre ont vangen berichten werden 57 vij andelijke vliegtuigen, voor het meerendeel viermotorige, neer- f eschoten. Vier eigen jachtvlieg-' uigen gingen verloren. Zware Duitsche gevechtsvliegtui gen bestookten in den afgeloopen nacht opnieuw het havengebied van Bizerta. Onze successen, behaald bij het 'gisteren gemelde gevecht van Duit sche bewakingsstrijdkrachten met een formatie Britsche torpedomotor- booten, zijn nog aanzienlijk grooter feblekèh. In totaal verloor de vijand torpedomotorbooten; 2 andere werden zwaar beschadigd en ge raakten in brand. Er werden ge vangenen gemaakt. Onze duikbooten hebben de laat ste dagen in het noorden en zuiden van den Atlantischen Oceaan zeer zware gevechten tegen konvooien geleverd, waarbij onze dappere duikbootbemanningen met zeer moe digen aanvalsgeest en groote ver bittering streden. Hierbij brachten zij 15 schepen met een totalen in houd van 90.000 ton tot zinken. TERREURAANVALLEN OP ITALIAANSCH GEBIED. Zware Duitsche gevechtsvliegtui gen hebben in den hfgeloopen nacht bommen van zwaar en middelbaar kaliber laten vallen op de haven van Bizerta. Het eiland Pantellaria is herhaaldelijk door vijandelijke vliegtuigen aangevallen. Twaalf de zer vliegtuigen werden door de 1 uchtdoelbatterij en neergeschoten. Een Gcldersche boerin vergewist xicb van den stand der rogge, welke ver moedelijk over ongeveer xcs weken geoogst kan worden CNF-W. P. Zelj!emaker-Pa* m INLEVERING RADIOTOESTELLEN Ingezonden bezwaarschriften of verzoeken om inlichtingen ontslaan niet van inleveringsplicht. Na af kondiging .van de beschikking be treffende het verbeurd veriaaren van de zich in het bezette Neder landsche gebied bevindende radio- ontvangtoestellen is bij het hoofd bestuur der PTT een stroom van brieven binnengekomen, waarin vragen betreffende den inleverings plicht worden gedaan. Het aantal ontvangen brieven is zoo groot, dat de antwoorden daarop niet vóór den afloop van den inleveringstermijn kunnen worden verzonden. De hou ders van ontvangtoestellen worden er daarom met nadruk op gewezen, dat het uitblijven van een antwoord op door hen gestelde vragen niet als een verontschuldiging kan dienen voor eventueel niet tijdige inleve ring van een toestel. VERDUISTER GOED Deze week van 21.455.30 uur Morgen: maan op 5.11, onder 20.04 uur. 3 Juni: Nieuwe maan. Plechtigheid te Den Bosch. Redevoeringen van Mussert en den Rijkscommissaris. De mansohappen van de. Ned. Landmacht, hoewel deel uitmakend van een territoriale verdedigings organisatie, zullen als politieke sol daten mede de wegbereiders z(jn voor de Groot-Germaansche weer macht, die eens de Germaanschc levensruimte zal beveiligen en be schermen. Zy legden een eed af op den Führer en verbonden zich daardoor met hem, die het aanzien van Europa voor eeuwen zal ver anderen. Zij werden daardoor op genomen in de ondeelbare strüd- gemeenschap van alle Nationaal- Socialisten, die slechts een gemeen- schappeiyk lot en een gemeen schappelijke overwinning kent. Deze gedachten vormden het hoofd thema van de redevoeringen, die Mus sert. de Rijkscommissaris en SS-Grup- penführer Rauter hedenmorgen hebben gehouden ter gelegenheid van de beëdiging der eerste landwacht-recruten op den Führer. De plechtigheid had plaats in de Koning Willem I-kazerne te 's-Herto- genbosch, op welker binnenplein zich gister een reg. Ned. landwacht en de Musikzug van het SS-Wachtbataillon in carré hadden opgesteld tegenover bet spreekgestoelte. De mannen, wier oefentijd van 3 maanden op 3 Mei was aangevangfn, maakten reeds een zeer goeden militai ren indruk. Zij waren gekleed in de veld- grauwe uniform der Waffen-SS. Daar aan ontbrak alleen nog het specifiek Nederlandsche kenteeken, dat binnen kort op den linkermouw zal worden aangebracht en vermoedelijk zal bestaan uit een kleinen leeuw. De plechtigheid. De plechtigheid werd geleid door SS- 9turmbannführer Schulz, die de gelede ren meldde aan den commandant der Japan staakt den strijd op Attoe. De Japansche bezettingstroepen op Attoe, die sedert 12 Mei tegen een numeriek veel sterkeren vijand zich heldhaftig verdedigden, besloten in den nacht van 29 Mei in een laatste krachtsinspanning een aanval te on dernemen. Na deze onderneming is de verbinding met de vechtende troepen afgesneden en, naar het Ja pansche hoofdkwartier mededeelt, neemt men aan, dat alle soldaten ge vallen zijn. De soldaten, die door ver wondingen of anderzins niet aan den laatsten aanval konden deelnemen, waren tevoren vrijwillig in den dood gegaan door harakiri te plegen. De Japansche bezettingstroepen wa ren ruim 200 man sterk en stonden onder bevel van kolonel Jamazaki. De vijandelijke strijdkrachten telden ruim 20.000 man, terwijl ook haar be wapening aanzienlijk sterker was. De hun door de Japanners toege brachte verliezen worden op meer dan 6000 man geschat. De chef der persafdeeling van het Japansche hoofdkwartier, generaal- majoor Jahagi, heeft in een radiorede hulde gebracht aan de heldendaden van het kleine Japansche garnizoen. Hij verklaarde, dat de comman dant, Jamazaki, nooit ooi-, maar een man of een patroon versterking heeft gevraagd; Op 28 Mei was het garnizoen nog 100 man sterk. De laatste moedige tegenaanval en het einde der verdedigers van Attoe zul len met gouden letters in het boek der Jaoansche krijgsgeschiedenis ge schreven worden. Tegemoetkoming aan arbeiders Verleening van toelagen mogelijk van 3 Mei af. Het Ned. Arbeidsfront heeft, ten einde de verzorging der gezinsleden van hen, die in Nederland of in het buitenland werk aanvaard hebben, in betere banen te leiden, in overleg met de dept. van Soc. Zaken en Financien, een reggeling ontworpen, welke van 3 Mei j.L af in werking treedt. Krachtens bovenbedoeld besluit kan financieele tegemoetkoming verleend worden aan bewoners van het bezette Nederlandsche gebied voorzoover langer dan drie jaar in Nederland woonachtig en voor zoover bedoelde categorien na 21 Juni 1940 arbeid in Nederland of in het buitenland hebben aanvaard, in den vorm van sociale toelagen, overbrug- gingsgeld, kleedingtoelagen, verteerings- geld en reiskostentoelagen. Aan een allengs onhoudbaren toestand in vele Nederlandsche gezinnen die in de praktijk meestal op steun waren aangewezen zal hiermede een einde gekomen zijn. Het sociale inzicht van het N.A.F. heeft weerklank gevonden bij de betreffende overheidsinstanties tot heil van den Ne- o'erlandschen werker. Waffen-SS, Gruppenführer Demelhuber. Hierop volgde een korte inspectie, waar na al spoedig de Rijkscommissaris, Rijks minister Seyss-Inquart, SS-gruppen- führer en Generallleutnant der höhere SS. und Polizei Rauter, en Mussert met hun gevolg het terrein betraden en den troep inspecteerden. SS-Gruppenführer Demelhuber richtte een kort woord tot de mannen en sprak de hoop uit, dat zij steeds zouden beden ken hun gelofte als dappere Germanen te hebben afgelegd. Mussert spreekt. Mussert herinnerde aan de gebeurte nissen der Mei-dagen 1940, hoe de Duit- schers hier binnen moesten vallen om de Germaansche levensruimte te beveiligen tegen aanvallen van buiten, en de regee ring naar Londen vluchtte met alle gevolgen van dien. Hoewel zij haar werkzaamheid schijnt te willen voortzetten door van daaruit op te hitsen reden waarom thans de radiotoestellen ln beslag moesten worden genomen gevoelde hij zich mede verantwoordelijk voor de toekomst van Europa en hij sprak nogmaals zijn vertrouwen uit in de totstandkoming eener broederschap van volkeren. Europa moet onaantastbaar worden. Eerst dan zal er vrede komen. Daarom verheugde hij zich erover, dat Nederlanders er bij geweest zijn in Stalingrad en in Tunesië. Nadat hij als taak der manschappen den afweer van een eventueelen aanval van het Amerikanisme had genoemd, dankte hij de Duitsche kameraden, die hen thans opleiden tot soldaten. Hun een politieke instelling bij te brengen noemde hij een deel van z ij n taak als Leider van de Beweging en van het Ne derlandsche volk. Met betrekking tot den eed op den Führer herinnerde hij aan den eed van trouw, dien hijzelf in December 1941 in diens handen aflegde. De eed, dien vele der manschappen op hem, Mussert, heb ben afgelegd legt in geen enkel opzicht iets in den weg aan dien, welken zij thans afleggen als soldaat. Nadat Mussert deze gelofte had toe gelicht, verzocht hij aan den fegiments- adjudant den mannen den tek^t voor te zeggen. Terwijl twee groepen van vier mannen namens het geheel dien eed op den sabel aflegden, zegden zij allen de ge lofte na. Een woord van den Rijkscommissaris. De-Rijkscommissaris noemde deze ge lofte een bekentenis tot den Führer en diens werk, dat van historische beteeke- nis is. Een, bekentenis tevens van poli tieke soldaten tot de levensvormen, die hij ons als leidsster voor de toekomst heeft gegeven. Hij dankte de mannen voor hun kloek besluit, genomen op een oogenblik, dat richting geeft aan eeuwen. Op zulk een oogenblik leidt geen com promis tot het doel. Men zou daarmee het oude toch niet behouden en het nieuwe tevens niet vinden. Vooral legde hij er den nadruk op, dat de mannen door deze gelofte zijn opgenomen in de ondeelbare kameraadschap van strijden de nationaal-socialisten, wier zege er eene gemeenschappelijke is, die een band hebben, den trouw aan den Führer. S.S. Gruppenführer Rauter spreekt een slotwoord. S.S. Gruppenführer Rauter wees erop, dat de Ned. Landwacht is: een territo riale verdedigingsorganisatie ter afweer naar buiten zoowel als naar binnen. Hij hoopte echter dat zij nimmer zou behoe ven op te treden met betrekking tot binnenlandsch politieke aangelegenhe den. Daarom ook juist had hij den Reichsführer-SS verzocht haar op te stellen binnen het raam der Waffen-SS. Hij sprak den wensch uit dat de hon derden hier aanwezige manschappen hun korps tot duizenden mochten zien aan groeien. Duitschland richtte zich na den oor log op in dapperheid, trouw en gehoor zaamheid aan Adolf Hitier. Ook van de mannen van de Landwacht verwachtte hij een revolutionnaire geestesinstelling. De plechtigheid werd besloten met het spelen der volksliederen. NIEUWE BURGEMEESTERS. Het Rijkscommissariaat deelt mede: De Commissaris-Generaal voor Be stuur en Justitie heeft tot burge meester benoemd: den heer A. Saai te Wieringerwerf tot burgemeester van Wieringermeer. ZEEP VOOR PERSONEN DIE „VUILEN AREIBD" VERRICHTEN. 's-GRAVENHAGE, 29 Mei. - Personen, die z.g. „vuilen arbeid" verrichten ko men met ingang van 1 Juni a.s. voor een tijdvak van 2 maanden in aanmerking voor extra rantsoenen cenheidszeep en/ of waschpoeder. Zij dienen zich ten spoedigste tot den Plaatselijken Distribu- tiedienst te wenden, ten einde een aan vraagformulier MD 233-71 af te halen. Zij moeten dit formulier voor 5 Juni a.s. wederom inleveren. Belanghebbenden worden verwezen naar dc publicatie van den dlstributiedienst van hun gemeente van inwoning. Record hoogspringen mei 7 c.M. verbeterd Terwijl het athletiekseizoen nog nauwelijks begonnen is en de athleten nog slechts aan z.g. oefenwedstrijden hebben deel genomen, heeft mevr. Blankers- Koen al direct voor een groote verrassing gezorgd. Zij verbeter de Zondag n.1. het wereldrecord hoogspringen met niet minder dan 7 cM. en bracht het op 1.71 M.. een hoogte, die niet gemak kelijk verbeterd zal kunnen worden. Het was op de trainingswedstrij den te Amsterdam, waar mevr. Fanny BlankenKoen deze fraaie prestatie verrichtte. Reeds bij een der eerste sprongen bereikte zij een hoogte van 1.64% M., waarmee zij dus het wereldrecord, dat op 1.64 M. stond, al verbeterd had. Bij haar volgenden sprong werd de lat op 1.67 M. gelegd. Deze hoogte werd ge- nomen, omdat indertijd de Zwitser- sche mej. Schimmelpfennig reeds 1.66 M. gesprongen had, welkyrecord echter nog steeds niet erkend is. Ook de 1.67 M. haalde Fanny gemakke lijk, evenals de 1.69 M. en bij de volgende poging wist ze zelfs een hoogte van' 1.71 M. te bereiken, daarmee het Nederlandsch, Euro- peesch en wereldrecord op haar naam brengende. A.D.O. klopt Heerenveen. In den strijd om het landskam pioenschap heeft ADO afgerekend met Heerenveen, dat met 82 klop kreeg. De Friezen hadden hun dag niet. Zelfs Abe Lenstra was dezen middag zeer middelmatig ADO daarentegen speelde een ongekend vlotte partij, dat reeds direct tot een offensief leidde. Al heel spoedig stond het 20 en zelfs werd het 40, voordat Heerenveen den weg naar het doel vond. Nog voor de rust werd het echter 42, zoodat er misschien nog kans was op een spannende tweede helft. Zoover kwam het evenwel niet. Direct na de rust werd het 52 en toen was het lot der Friezen beslecht. Geleidelijk voerde ADO den stand op tot 82. waarmee het einde kwam. De stand is thans: Feijenoord 7 3 3 1 9 86 Willem H 8 3 2 3 8 17—19 ADO 6 2 3 1 7 15—10 Enschedé 6 2 1 3 5 11—10 Heerenveen 7 2 1 4 5 1622 Zuid te zwak voor West. De „finale" van de districtswed strijden is op een groote westelijke zege uitgeloopen. West won n.1. in Eindhoven met de alleszeggende cij fers 50. Toch was het spel teleur stellend, want een groot deel van den wedstrijd bleek de westelijke voorhoede, die op papier zoo sterk was, zeer improductief te zijn, ter wijl het zuidelijk elftal een voortdu rend gebrek aan 'schotvaardigheid demonstreerde Voor de rust nam West de leiding door Dumontier,, die er na de pauze 20 van maakte en vanaf dat mo ment had West den wedstrijd bin nen en zonder veel moeite werd het 5—0. Het trio Dumortier—Smit— Mijnders was het beste deel van het Westelijke elftal, waarin v. d. Vegt zeer teleurstelde. L.S.V.V. kampioen! In de vierde klasse A werd LSVV door een 31 zege op Wïeringer- waard kampioen van de vierde klas se A. De Langedijker club, die de laatste wedstrijden met eenige inval lers moest spelen, kan op een fraai seizoen terug zien en werd in de competitie met geklopt. Opgericht in 1926 kwam ze eerst uit in de 2e klasse van den D.H.V.B. Drie maal achtereen werd ze kampioen van haar klasse en na de derde maal gelukte het haar ook, de promotie wedstrijden te winnen In de eerste klasse volgden nieuwe kampioen schappen, zonder dat echter promo tie volgde. Toen de reorganisatie van de voetbalsport tot stand was geko men, speelde L.S.V.V. in de le kl. van de Noord-Hollandsche afdeeling, waar ze direct weer kampioen wera. Verleden jaar volgde het debuut in de 4e klasse van den N.V.B met het fraaie succes, dat reeds direct de eerste plaats veroverd werd. Jam mer voor LSW, dat een promotie voorloopig niet mogelijk is! Verder speelde LSVV zeer succesvol voor den NVB-bekerwedstrijd. Ze bereik te de eerste ronde door twee derde klassers uit te schakelen en pas Hollandia riep haar een halt, toe. Als .merkwaardigheid valt nog te melden, dat de Langedijker club meer dan 50 wedstrijden achtereen omgeslagen bleef en slechts in de bekerwedstrijden dit trotsche record zag sneuvelen.' De club, die met vijf elftallen in competitieverband speelt, werd de laatste jaren geoefend door den oefenmeester Hartland uit Alk maar, die dus mede op dit zeer fraaie succes kan terugzien.4 Stormvogels onderaan. Wat de overige wedstrijden be treft. nog het volgende. Stormvogels en Xerxes speelden in Den Haag 'n beslissingswedstrijd, welke door de IJmuidenaren met 15 werd verlo ren. De Stormvogels eindigen dus definitief onderaan. In het Noorden verloor Sneek van Leeuwarden met 02 en is thans ook definitief op de laatste plaats gebleven. Belangrijke aanwijzing. Voor in Jan. tot en met April 1924 geboren mannen. alle ln de maanden Januari t^m April van het jaar 1924 gebo ren mannen overeenkomstig den in dit blad gepubliceerden oproep op het bevoegde Arbeidsbureau, resp. 't bevoegde bijkantoor, van 9-17 uur persoonlijk aanmelden, waarbij zij het ingevulde aan meldingsformulier en de andere identiteitspapieren en gegevens moeten medebrengen. De distri butiestamkaart moet medege bracht worden. De werkgevers zijn verplicht de tot aanmelding verplichte personen gedurende den tijd dien zij hiervoor noodig hebben, van werk vrij te stellen en het salaris, resp. loon, door te betalen. AanmeLdingsplichtigen en werkgevers maken zich straf baar wanneer zij handelen «n strijd met de bepalingen der ver ordening of trachten deze te ont duiken. West-Frisia en RCH speelden ge lijk 33, wat een normale uitslag is, terwwijl.De Kennemers thuis nog juist met 12 van het sterke ZFC verloren. HRC klopte thuis met 21 Beverwijk en eindigt dus op een fraaie plaats in de kopgroep. Ten slotte deed Hollandia verstan dig werk: het klopte QSC voor den beker en mag dus Donderdag a.s. thuis spelen tegen Zaandijk. Dat wordt een lastige partij, doch de winnaar krijgt Ajax op bezoek ADO '20 blijkt ook een bekervech ter te zijn; gister overwon ze het thuisspelende Terrasvogels met 2 1 en bereikte daarmee dus de derde ronde. Noord-Hollandsch kop-elftal. Het elftal uit den kop van Noord- Holland, dat Hemelvaartsdag in Schagen tegen het Zwaluwen-B- elftal zal spelen, is als volgt samen gesteld: d.: Brouwer (Alcm.); a. Maarssen (Alcm.) en Teckelenburg (Helder); m. Himpers (Helder), Grootes (Scha gen) en Schaaper (Alcm.); v. Rot tier (Helder), Dangermond (W.-Fri- sia), Simons (W.-Frisia), De Groot (Hollandia) en Ham (Schagen). Hierbij dient echter te worden op gemerkt, dat de Enkhuizer spelers niet beschikbaar zijn, zoodat twee plaatsen zijn open gevallen. Zoo zal dus Schagen Donderdag a.s. een wedstrijd krijgen, die onge twijfeld veel publiek zal trekken. En dat verdient het Schagerbestuur, dat na de teleurstelling van verleden week, toen de wedstrijd Heldersch- districtelftalZwaluwen B werd af gelast, niet bij de pakken ging neer zitten, doch onmiddellijk aan het werk ging om een nieuwe ontmoe ting vast te stellen. Moge de wedstrijd begunstigd wor den aoor fraai weer en moge het publiek een goeden, prettigen wed strijd te zien krijgen! Heldersche proefwedstrijd. Dinsdagavond spelen twee Helder sche elftallen een oefenwedstrijd ter voorbereiding van den wedstrijd tegen de Volewijckers op tweeden Pinksterdag. De elftallen zijn weliswaar iets ge wijzigd, maar alles wijst er op, aat beide ploegen aan elkaar gewaagd zijn, zoodat een aardige ontmoeting verwacht kan worden. JONG HOLLAND-TOURNOOI. De uitslagen van deze week waren: Oudoip IZeevogels II 61 en Jong Holland II—Alkmaar III 40. Door deze overwinning plaatste Oudorp zich in de demi-finale en zal dan uitkomen tegen Schoorl 1. Jong Holland II werd finalist en heeft in ieder geval den 2en prijs al te pakken. A.s. week krijgen we de demi finales. Voor groep A Dinsdagavond H.S.V. I uit Heiloo tegen Alcmaria IV. Wie dit partijtje winnen zal. valt niet met zekerheid te zeggen. Vrij dagavond spelen Schoorl II en Kol- ping Boys I tegen elkaar, om uit te maken, wie het in de finale op zal nemen tegen Jong Holland II. WIERINGER WIELERBAAN. De Wieringer Wielerbaan was Zon dag geheel uitverkocht en het tal rijke publiek heeft kunnen genieten van goede sport en spannende nummers. Van Vliet, Derksen, v. d. Vijver en Remkes reden een omnium, welke door van Vliet gewonnen werd. Op alle onderdeelen (sprint, matches a deux en a quatie) en klassementrit werd hij eerste, terwijl Derksen op al deze onderdeelen tweede werd. Jan Pronk won de klassementwed strijd over 5 K.M. vóór v. d. Voort en Ooms. terwijl BakkerEvers de ach tervolging wonnen van Groenewegen Klink: laatstgenoemde ploeg werd na 19 ronden voorbij geloopen! De koppelwedstrijd moest helaas worden afgebroken toen de stand luidde: 1. Oomsv. d. Voort; op 1 ronde: 2. DerksenBakker, Groene wegenRemkes. DijkersHopstalen, Evers—Pronk en v. VlietKlink. VOETBALUITSLAGEN. DISTRICTWEDSTRIJD. ZuidWest 05 KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLEND. ADOHeerenveen 8-2 DISTRICT I. Eerste klasse. (Beslissingswedstrijd) Stormvogels Xerxes 1-5 DISTRICT V. Lkvarden—Sneek 3-0 2e klasse A. Roombeek-NEO >-3 West-Frisia—RCH 3-3 Go Ahead-Almelo 8-1 KennemersZFC 1-2 Hollandia—QSC 1-0 3e klasse A. Terrasv.ADO '20 1-2 HRC—Beverwijk 2-1 DOS—CDN 3-1 4e klasse A GSV—RFC 3-0 W'waard—LSVV 1-3 Laakkwartier (LSVV kampioen) Excelsior 2-10 Res. 3c klasse A. HRC 2-Alcm. 3 2-0 BEKER WEDSTRIJDEN. Twcedi; ronde. Veendam—HSC 1-3 „DE NOORD- HOLLANDSCHE." Atlas 2-Schagen 2 7-2 DTS 5—LSVV 3 4-2

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1