NOORD-HOLLAND Eerste bataljons Ned. Landwacht leggen eed op den Führer af Reg. Jagers en 1 Reg. Infanterie moeten zich melden. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen)? Postrekening 66189. DINSDAG 1 JUNI 1943. DAGBLAD VObn SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang No. 126. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER. Alkmaar. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. B(j contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Musserf, de Rijkscommissaris en Commissaris- Generaal Rauter voeren hel woord. Trouw aan den Führer en geloof aan een gemeen schappelijke overwinning In ons vorig nuïnmer hebben wij in het kort reeds melding gemaakt van de eedsaflegging van de eerste bataljons der Ned. Landwacht in de Koning iWillem I kazerne te Den Bosch. Wij laten thans hier den volledigen tekst van de daarbij gehouden rede voeringen volgen. Rede van den leider van het Ned. volk. Mijne kamer oden, Hou Zee! Het is vandaag, 30 Mei van het jaar 1943, voor ons allen een bijzondere dag. Gij zult worden beëedigd als de eerste leden van de Nederlandsche Land macht, die tot tak heeft mede te hel pen aan de verdediging van ons va derland. Drie jaar geleden, van 10 tot 14 Mei 1940 werd hier op Nederland- schen bodem gevochten tusschen Duit- sche en Nederlandsche soldaten, het geen wij slechts kunnen zien als een broederoorlog. Onze vaste overtuiging is, dat de Duitsche troepen hier niet binnengekomen zijn als vijand, maar, dat zij hier komen moesten omdat de Europeesche levensruimte en daarmede de Germaansche levensruimte moest worden verdedigd tegen aanvallen van buiten. Het ware den Führer zeer lief {[eweest, als hier een Nederlandsch eger had gestaan, dat in staat en be reid was geweest de Nederlandsche kust te verdedigen. Het heeft niet zoo mogen zijn. Het heeft aan ons en u, mijne trouwe kameraden, niet gelegen. Het heeft ook aan mij niet gelegen. Het heeft niet zoo mogen zijn. Wy Nederlandsche nationaal-so- clalisten hebben beloofd, dat een Mei 1940 zich nooit meer herhalen zal, maar dat hier zal komen een groote broederschap van volk tot volk. Hoever af dat moge schijnen, toch zal dat moeten komen. De regeering is gevlucht en zij heeft ons hiei^ achtergelaten. Zij zei: „Wij zijn gegaan, omdat het Indische impe rium moet worden behouden". Maar wat hebben zij gedaan? Bij de eerste gelegenheid hebben zij den oorlog aah Japan verklaard en Indië is verloren gegaan. De verkntwoordeiykheid. Hier konden zij niets meer doen. maar zij hebben niet gezegd: „Wij zijn weggegaan en de verantwoordelijkheid ligt nu bij hen, die gebleven zijn", neen, zij wilden van daar uit de ver antwoordelijkheid blijven dragen. Zij deden dat door de radio. Nu is het volk daarvan wederom de dupe en nu worden de radiotoestellen in beslag ge nomen. Zoo is het altijd. Het volk werd weer de dupe. Zij hebben ons volk tot een dieptepunt gebracht. Niet zij echter, maar wij zijn verantwoordelijk vobr de toekomst van Nederland. Wij voelen ons verantwoordelijk en wij zullen ons volk weer inschakelen in een beter en sterker Europa, in broederschap met alle Germaansche volkeren. Wij zullen sterk zijn met elkander. Het oude de vies zal herleven „Eendracht maakt macht". Wij zullen weer krijgen een dracht onder de volkeren en samen werking met de volkeren. Onze taak is het inzicht bij te brengen aan het volk. dat Europa zich heeft te verdedigen tegen het bolsjewisme en tegen het Amerikanisme. Het bolsjewisme tracht Europa in het Oosten te vernietigen. Engeland en Amerika, die ons in den rug aanvallen, probeeren dit in het .Westen en het Zuiden. Vyanneer deze bedreiging zal zgn afgewend en het bolsjewistendom in het Oosten en het Amerikanisme ln het Zuiden en het Westen zullen hebben geleerd, dat Europa onaan tastbaar is, zal de vrede weder komen. Dan zal de opbouw weer mogeiyk zijn. Wij gelooven, dat dit zoo zal komen. Als alle volkeren zoo eensgezind staan, als gij hier staat, dan is de oorlog spoedig ten einde. Tegen het bolsjewisme hebben Ne derlandsche soldaten gevochten in de Standarte Westland, het Legioen en de N.S.K.K. Nederlandsche mannen wa ren in Stalingrad, in Tunesië, wel niet xooveel als wij zouden wenschen, maar zij waren er dan toch bij. En nu zijn velen van hen teruggekomen als verlofgangers, gij zult ze zien, wanneer gij straks thuis komt. De verlofgangers zijn met honderden naar binnenge stroomd en hun vaderlandsliefde is ge sterkt door hetgeen zij bulten hebben ondervonden. Zij hebben meer dan ooit begrepen het woord, dat ook de Führer in zijn bogk „Mijn kamp" heeft neer gelegd. „Ieder wahrnaftige National- Sozialist hat nur eine Doktrin. Volk und Vaterland!" Dat is ook onze leus en daaronder staan wij bijna 12 jaar. Zij hebben trouw en dapper meege vochten om behalve de Germaansche volkeren ook het eigen vaderland te verdedigen. Zij hebben hun plicht ge daan en honderden zijn er gebleven. Inzet voor het vaderland. Gij staat hier niet tegen het bolsje wisme. Gij hebt u hier ingezet om uw vaderland mede te helpen verdedigen tegen het Amerikanisme, wanneer hef zou mogen probeeren om hier vasten voet aan wal te krijgen. Wij weten niet, of dat zal gebeuren, maar wan neer het zal gebeuren, zult gij daar staan*dapper en trouw.ep eerlijk, zoo als van ons verwacht wordt. Vele moeilijkheden zult gij .hebben «ehad. Men zal u voor de voeten heb- èn geworpen „waarom staat gij hier in uniform en honderdduizenden ande ren niet?" Gij zijt echter vrijwillig ge gaan en dat strekt u tot eer. Gij hebt niet gevraagd of ook anderen wel gaan, gij hebt u gemeld, gij wilt uw plicht doen. Maar om uw plicht te kunnen doen, moet gij de vakkennis er voor hebben en dan danken wfj onze Duitsche kameraden, dat zij ons willen leeren goede soldaten te zijn. Ik hoop en vertrouw, dat gij goede militairen zult wezen, zooals onze legionnairs en mannen van de Standarte Westland en de N.S.K.K. Nu ben ik tot u gekomen wegens de eedsaflegging, die nu gaat plaats vin den. Het beginsel daarvan is, dat er een gezamenlijke verdediging^al zijn van de Germaansche levensruimte. Dit is de eenig juiste opvatting en de eenige mogelijkheid, of ieder afzonder lijk zou op den duur vernietigd wor den. Wanneer wij alle Germaansche volkeren samen nemen, is de hoeveel heid vergeleken bij de wereldbevol king niet groot, maar wat wij aan kwantiteit te kort komen, zal door kwaliteit vergoed moeten worden. Dit beginsel van de gezamenlijke verdedi ging van de Germaansche levensruim te eischt, dat er is een macht, een groote weermacht van alle Germaan sche volkeren. Wij zijn nog niet zoo ver, wij staan nog maar aan het be gin, maar het zal eens zoo ver ko- moen. Eenhoofdige leiding. Dat fer bij die verdediging een een hoofdige leiding noodig is, niemand zal het kunnen of willen ontkennen. Deze leiding is dan bij den man, die de verantwoordelijkheid heeft voor het zijn of niet zijn van Europa in de naaste toekomst De verantwoordelijk heid is bij Adolf Hitier, met hem staan of vallen alle Germaansche volkeren. Het was mij een eer tegenover hem te staan, van man tot man, en in De cember 1941 op hem, Adolf Hitier, als Germaansch Führer den eed van trouw af te leggen, wetende dat hij nooit iets van mij zal vergen, dat in strijd is met de eer, de waardigheid of de belangen van het Nederlandsche volk. Dit geschiedde tusschen den man. die Germaansch Führer is in het moeilijkste tijdperk van de laatste 100 jaar en mij, Leider van de Beweging en erkend als Leider van het Neder landsche volk. Deze trouw kan en zal nooit verbroken worden. En nu wordt er van U, mijne kame raden, gevraagd ook een eed van trouw op den Führer af te leggen. Ik weet, dat er onder U hier staan, die ook een eed van trouw gezworen hebben aan mij als Leider van de Be weging. Ook staan er onder U die nog nooit de gelegenheid daartoe gehad hebben. Er staat U niets in den weg den eed van trouw, die nu van U ge vraagd wordt, te zweren. Zij vullen el kander aan. Gij zweert nu een eed van trouw en dapperheid als soldaat en als zooodanig wordt van U gevraagd, dat gij zult zweren: „als lid van de Land wacht Nederland zweer ik U, Adolf Hitier, Germaansche Führer, trouw en dapperheid", en daarbij komt dan de belofte van gehoorzaamheid als sol daat, want geen weermacht en geen onderdeel van den weermacht is te leiden, wanneer er niet is discipline en -gehoorzaamheid en die belofte is: „Ik beloof U en de door U aangewe zen Leider gehoorzaamheid tot in den dood, zoo waarlijk helpe mij God al machtig." Terwijl twee groepen van vier man nen namens het geheel den eed op den sabel aflegden, zegden zij allen na dat de tekst was voorgelezen de ge lofte af. Daarna sprak de Rijkscommissaris. Dc Führer ontving de presidente der Flnsche Vrouwenorganisatie „Lotta Svjcrd". mevr. Fanni Luukkonen. die op nltnoodiglng der Reichsfraucn- tührerin. mevr. Scholtz—Klink, thans in Duitschland vertoeft. De Führer overhandigt aan mevr. Luukkonen als waardeering voor den voorbeeldigen Inzet der Finsche Vrouwenorganisatie in den gemeenscbappelijkcn vrij heidsstrijd tegen het Bolsjewlsm- *e ster van Duitsche Adekw-orde Hoffmann Sla,"' l'ax m Rede van den Rijkscommissaris. Mannen van de Nederlandsche Land wacht Geimebt den eed van trouw op Adolf Hitier afgelegd on met dien eed van trouw hebt ge tegelijk een gelofte en een belijdenis afgelegd, een belofte van trouw aan onzen Führer en zijn werk, het werk van wereldgeschied- kundige beteekenis, dat voor Europa een nieuwe orde en voor de Germaan sche volken van Europa een lotsge- tneenschap van het bloed, de eer en de toekomst zal beteekenen. Als politieke soldaten, die gij zijt, is deze eed van trouw tegelijk een belof te van trouw aan den levensvorm en de levensgemeenschap, die onze Füh rer ons, menschen van Germaanschen aard, gegeven heeft in het nationaal- socialisme, als ster, die ons den weg wijst naar onze toekomst. Ge hebt dit, uw besluit, bekrachtigd met de ge lofte van trouw, van dapperheid en van gehoorzaamheid tot in den dood. Ik ben mij bewust, dat dit besluit voor u, Nederlanders, groot Is. Want gij staat niet, zooals het Duitsche volk, reeds sinds twee generaties voor de twijfelachtige waadde van de Europee sche orde. Deze liberalistische orde, die niet het volksche en de waaide van het bloed op den voorgrond stelt. Gij hebt niet al die ervaringen opge daan, die het Duitsche volk sinds twee generaties geleerd heeft, dat het deze orde moet overwinnen. Gij zijt eerst sinds de Meidagen 1940 voor die be slissing gesteld en ge hebt in volle be reidwilligheid om u in te zetten de groote beslissing genomen. Mannen van de Nederlandsche Landwacht! Deze beslissing is on voorwaardelijk, want op een oogen- blik, waarin het leven van een eontinent een nieuwen vorm krygt. en waarin de weg, die de tnensch- held zal gaan, voor eeuwen wordt vastgelegd, kan men niet meer met een compromis tot zyn doel komen. mAi *kan niet aan het oude hangen en het nieuwe willen, want dat be- teekent, dat men het oude niet houdt en het nieuwe niet vindt. Maar de dappere en onbevreesde bereidwillig heid om u te geven en uw klaar be sluit zijn het, die aan u, Nederlanders, de kracht en de zekerheid van de ont wikkeling van uw volksche waarden, die in uw bloed gelegen zijn, geven zullen. Mannen van de Nederlandsche Land macht! Met deze eed zijn we kamera den geworden. Ik noem u daarom mijn kameraden en nu gij offervaardig be sloten hebt den zwaren weg te gaan, hebt gij in men^chelijk opzicht Iets ;',c - uionnen, namelijk een onverbreekbare kameraadschap, een kameraadschap van het strijdende nationaal-socialis- me. Heden zyn wij één van wil ge worden en van heden af zijn we één in de overwinning. Kamera den, van nn af aan verbindt ons een onverbreekbare band, de trouw aan onzen Führer en het geloof aan onze gemeenschappelijke overwin ning. Heil den Führer. Slotwoord van Commissaris- Generaal Raufer. Mijnheer de Rijksminister, Leider, ka meraden van de Landwacht. Enkele maanden geleden werd in Uwe eigen rijen de wensch geuit om een' territoriale landverdedigingsorganisatie in het kader der Waffen-SS op te rich ten en te vormen, die onder den ge- meenschappelijken Führer Adolf Hitier opgesteld zou worden. Na overleg met den Rijkscommissaris en in overeen stemming met den Leider heb ik den Reichsführer-SS een voorstel gedaan, die mij bevel gaf een Landwacht Nederland op te stellen in het kader dtfr Waffen- SS. Wel staat in dc Verordening over de Landwacht Nederland, dat zö gebruikt kan worden zoowel voor verdediging van het land naar buiten als naar binnen, ik heb echter wel bewust den Reichsführer-SS verzocht de Landwacht op te stellen in het kader der Waffen-SS, omdat ik van meening was, dat de Land wacht, indien eenigszins mogelijk, niet moet worden gebruikt voor bin- nenlandsch politiek optreden. Enkele dagen geleden heeft radio Oranje door den aether de bewering ge lanceerd, dat bij de jongste stakings beweging in Nederland ook de^ Neder landsche Landwacht zou zijn opgetreden. Dit is een onwaarheid en een verdraai ing, zooals dat aan de overzijde altijd gewoofite is. Wij waren niet zoo tactloos om dit te doen en gij weet zelf, dat dit niet het geval geweest is. Er zijn slechts kleine gedeelten van Duitsche formaties der Waffen-SS of van de politie ge bruikt en er bestond absoluut geen nood zaak om ook Nederlandsche formaties te gebriuken. Waarop de formaties wachten. De Nederlandsche formaties wachten op het oogenblik, waarop de uitgeweken regeering in Londen zal probeeren Ne- derlandsch grondgebied te betreden, want op dat oogenblik, waarop wij ons allen verheugen, zullen de formaties ook in den strijd geworpen worden om deze ophitsers en het Legioen Beatrix, dat ln Engelsche uniformen opgesteld wordt, de hen toekomende ontvangst te bereiden. In deze Landwacht treden aan alle Nationaal-Socialisten in Nederland en bovendien alle Germaansch denkende Nederlanders, die voor het nieuwe Euro pa hebben gekozen. Thans staan hier de eerste bataljons en hebben den eed op den Führer Adolf Hitier afgelegd en bin nen enkele dagen komen nieuwe batal jons op. Er was eens een tijd, dat slechts enkele honderden vrijwilligers dienst namen als soldaat in de SS- Standarte Westland. Thans staan er reeds verscheidene divisies van Ger maanschen oorsprong en ons aller hartewensch is het, dat binnenkort een divisie SS-pantsergrenadiers-Nederland kan worden opgesteld. Ofschoon ook de Landwacht Ne derland een landverdedigingsorgani satie Is, die alleen in Nederland In gezet wordt, geven wij toch uiting Tan onze verwachting en Ik geloof hiermede in overeenstemming te zyn Sovjetaanvallen op Koeban- bruggehoofd gestaakt. Engelsche havensteden gebombardeerd. „De vijand zette gisteren de aanval len op het Koebanbruggehoofd niet voort. Van het overige Oostelijke front wordt. behalve een succesrijke eigen aanvalsoperatie bij Welisj, alleen acti viteit van verkennings- en stoottroepen gemeld. Bij een aanval van een for matie bolsjewistische bommenwerpers op een Duitsch convooi in de Zwarte Zee werden door jagers en vaartuigen van de Duitsche marine alle negen aanvallende bommenwerpers neerge schoten. In totaal verloren de bolsje wisten gisteren 74 vliegtuigen, 7 eigen vliegtuigen worden vermist. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen havensteden ^gn de Engelsche Zuid- en Zuidoost-kust aan en wierpen bommen van zwaar kaliber neer in voor den oorlog belangrijke installaties. In het Middellandsche Zeegebied vernietigde de luchtmacht op 29 en 30 Mei 13 vliegtuigen, waaronder ver scheidene zware bommenwerpers. Bij gewapende verkenning boven den Atlantischen Oceaan werd een vijan delijk vrachtschip van 4.900 brt. door een luchtaanval in den grond geboord en een viermotorig Britsch vliegtuig ln een luchtgevecht neergeschoten." De Fransche vloot fn Alexandrië. De Fransche regeering deelt mede, dat de Fransche vloot in Alexandrië heeft toegegeven aan den BritschAmerikaanschen druk De bemanningen hebben volgens een telegram uit Enjgel- sche bron haar „aansluiting" verklaard. De in de haven van Alexandrië liggende Fransche oorlogsschepen, die zich bij de dissidenten hebben aangesloten, hebben een gezamen lijke waterverplaatsing van 65.000 ton. De vloot bestaat uit het slag schip „Lorraine" (23.000 ton) ae 10.000 ton metende kruisers „Suf- fren", „Tourville" en „Duquesne", den kruiser „Dugua-Frouin groot 7000 ton, de torpedobooten van eik 1300 ton „Le Basque", „Forbin" en „Le Fortune"en de duikboot „Le Protee". Aan boord van de schepen zouden zich den laatsten tijd nog ongeveer duizend officieren en man schappen hebben bevonden. EUGENE LüCKER OVERLEDEN. Zondagmiddag is te Nijmegen na een vrij langdurige ongesteldheid op 66- jarigen leeftijd overleden de bekende kunstschilder en etser Eugene Lücker. Het stoffelijk overschot wordt Woensdag te Nijmegen ter aarde besteld. Op 3 en 4 Juni te Amersfoort, resp. Assen. Ten vervolge op de,op 29 April 1943 in de dagbladpers gepubliceer de bekendmaking van den Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlan- den, betreffende terugvoering in krijgsgevangenschap van de voor malige Nederlandsche weermacht, worden bij deze voor aanmelding opgeroepen: Het dienstplichtig en reserve-personeel beneden den rang van officier van het Regiment Jagers en alle in de jaren 1939 en 1940 uit dit regiment voortgekomen oorlogsonderdeelen, voor zoover bedoeld personeel in Mei 1940 in werkelijken militairen dienst was. Bedoeld personeel moet zich melden in het „Wehrmachtlager" te Amersfoort, Zonnebloemstraat, en wel: Degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 3 Juni 1943; Degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 4 Juni 1943, op beide dagen tusschen 8 en 12 uur. Het dienstplichtig en reserve-personeel beneden den rang van officier van het Eerste Regiment Infanterie en alle in de jaren 1939 en 1940 uit dit regiment voortgekomen oorlogs onderdeelen, voor zoover bedoeld personeel in Mei 1940 in werkelijken dienst was. Bedoeld personeel moet zich melden in de Frieslandkazerne te Assen en wel: Degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 3 Juni 1943; Degenen, die geboren zijn in 4© jaren 1914 tot en met 1904 op 4 Juni 1943, op beide dagen tusschen 8 en 12 uur. Bij de aanmelding moeten worden overgelegd het persoonsbewijs, de distributiestamkaart en, voor zoover mogelijk, militaire identiteits papieren. Degenen, waaronder ook begrepen dc in Duitschland werkende „grensgangers", voor wie een „Bescheinigung" (verklaring van onmis baarheid) afgegeven is, moeten dit bewijs bij hun werkgever of bij de instantie, die hun belangen behartigt, opvragen en bij de aanmelding toonen. Na de melding moet de „Bescheinigung" zoo spoedig mogelijk weder aan den werkgever resp. de instantie, die de belangen behartigt, worden teruggeven. De werkgevers zijn verplicht degenen, die zich moeten melden, daarvoor in de gelegenheid te stellen en hun het loon (salaris) gedurende den verzuimden tijd uit te betalen. De Ned. Spoorwegen verieenen aan alle voor de aanmelding opge roepen personen vrij vervoer derde klas. Degenen, die tot aanmelding verplicht zijn, moeten zich hiervoor vervoegen aan de loketten, c.q. bij den stationschef, van het station van vertrek. K LE E D IN G. Voor zooveel mogelijk uniform, anders burgerklee- ding, dringend wordt aangeraden daagsclie en Zondagsche kleeren, wollen deken, ondergoed en extra schoeisel, alsmede kookgerei en lepel mede te brengen. De gezamenlijke bagage mag niet meer bedragen dan twee normale handkoffers. Van aanmelding zijn vrijgesteld personen, die zich op 25 Mei 1943 voor den „Arbeitseinsatz" in Duitschland of in de door de Duitsche weermacht bezette gebieden buiten Nederland bevinden. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Wehrmacht befehlshaber in den Niederlanden, of zich op andere wijze aan de terugvoering in krijgsgevangenschap tracht te onttrekken, moet reke nen op de strengste maatregelen. Dit geldt ook voor personen, die de betrokkenen bij dergelijke pogingen steunen. met den Leider dat zich behalve voor de Landwacht bovendien hor groote contingenten vry willigers voor het Germaansche korps in het Oosten zullen melden. Wij bevinden ons in een ontzaglijken strijd om een beslissing van de grootste beteekenis, die hot aanschijn van Europa voor de eerstvolgende duizend jaar zal bepalen. Europa zal in onzen vorm ge bracht worden of het zal bolsjewistisch worden. De oude strijders, die reeds den eersten grooten wereldoorlog hebben meegemaakt, die de ineenstorting mee maakten en die ook de groote Duitsche wederopstanding hebben meegemaakt, weten wat het zeggen wjl een oorlog te verliezen. Er bestaat voor ons maar een ding, nl. de overwinning te bevechten en te behalen, geloovige Germaansche soldaten van Adolf Hitier te zijn en hem te volgen in trouw, gehoorzaamheid en dapperheid. De taak zal vervuld worden. Zooals de kameraden, die in de SS- Standarte Westland en in het Legioen in trouwe gehoorzaamheid gestreden heb ben en verder strijden, zoo ben ik ervan overtuigd, dat de Nederlandsche Land wacht haar taak in het kader der Waffen-SS zal vervullen. Wij hebben het geluk in onze generatie een Führer in Europa te hebben, die het aanschijn van Europa zal bepalen. Het is Adolf Hitier, een unieke verschijning, waarvoor wij de Voorzienigheid en God dankbaar zijn. Wij weten, dat deze man de overwinning zal behalen, zooals hij in eer, trouw en dapperheid zijn heele leven ln zeer groote bescheidenheid voor ziin volk en voor Germanje in den strijd geworpen heeft. Zoo willen wij in eer, trouw en dap perheid strijden en eventueel ook het hoogste dat wij hebben, het leven geven VQor een groote gemeenschap, opdat onze kinderen en kindskinderen in het betere Europa kunnen leven. Onzen Führer, dien wij in eeuwige trouw en dapperheid willen dienen, de zen Germaanschen Führer willen wij ge denken voordat wij hier.vandaag uileen' Duitsche vergeldingsaanvallen. De in den laatsten tijd van Duitsche zyde geuite waarschuwingen, dat de reactie van Duitschland op de Britsche luchtaanvallen een reusachtige vergel ding zal zijn, worden in Engeland geenszins licht opgenomoen, daar men weet, dat de Duitsche luchtmacht de laatste maanden welbewust gespaard is, en klaarblijkelijk gelooft, dat dit niet alleen voor defensieve doeleinden geschied is. De kwestie van de Duitsche vergel dingsaanvallen ln den grootsten om vang wordt thans in Engeland weer actueel en is op het oogenblik vooor de bevolking een grootere bron van bezonrgdheid dan het probleem van den duikbootoorlog. DE AARDBEVING IN DE ZWABISCHE ALPEN. Over de aardbeving in het Zuidwes telijk deel van de Zwabische Alpen op 28 8Mei verluidt nog, dat deze aardbe ving belangrijker krachtiger is geweest dan di$ van 2 Mei. In het gebied Onst- mettingen-Tailingen was de aardbeving zelfs nog sterker an die van November 1918. De in het district Balingen gele gen gemeente Onstmettingen werd zwaar geteisterd. EEN VASTE PRIJS VOOR UW BIERTJE. Maximumprijzen vastgesteld. Nadat het vorige jaar de bierprijzen voor de brouwerijen waren geregeld, deed zich de behoefte gevoelen ook uniforme maximumprijzen voor den verkoop van bier per glas of pot in café's en restaurants vast te stellen. Te dien einde werd een in de Staats courant van 21 Mei 1943 bekend ge maakt prijsvoorschrift opgesteld, krach tens hetwelk de cafébedrijven op basis vt»n den prijs, welken zij op 9 Mei 1940 voor een glas bier berekenden, in een viertal prijsklassen zullen worden inge deeld. Belangrijke aanwijzing. Voor in Sept. tot en met Dec. 1 924 geboren mannen. TAV OENSDAG 2 Juni moeten zich alle In de paanden Sept. t/m December van het jaar 1924 gebo ren mannen overeenkomstig den in dit blad gepubliceerden oproep op het bevoegde Arbeidsbureau, resp. 't bevoegde bijkantoor, van 9-17 uur persoonlijk aanmelden, waarbij zij het ingevulde aan meldingsformulier en de andere identiteitspapieren en gegevens moeten medebrengen. De distri butiestamkaart moet medege bracht worden. De werkgevers zijn verplicht de tot aanmelding verplichte personen gedurende den tijd dien zij hiervoor noodig hebben, van werk vrij te stellen en het salaris, resp. loon, door te betalen. Aanmeldingsplichtigen en werkgevers maken zich straf baar wanneer zij handelen in strijd met de bepalingen der ver» ordening of trachten deze te ont duiken. Distributie van brandstollen. De Distributiediensten zullen na 31 Mei 1943 geen aanvragen meer in be handeling nemen voor de verstrek king van extra bonnen voor vaste brandstoffen voor groote gezinnen. Hiertoe zal echter over eenige maan den od nader in de pers bekend te maken data weaerom gelegenheid worden gegeven. Van 1 Juni 1943 t.e.m. 30 April 1944 geven de met 12KF" gemerkte bonnen der kookkaarten voor vaste brandstoffen „U 115" recht op het koopen van één eenheid vaste brand stoffen. met uitzondering van anthra- ciet en fabrieksturf. De distributiediensten zullen op na der te bepalen tijdstippen aan eigen- brandturfproducenten, wier bonkaart „U 115 vaste brandstoffen voor kook_ doeleinden" is ingenomen en die reeds in het bezit zijn van een in schrijvingskaar t, twee nantsoenbon- nen „brandstoffen één eenheid" voor kookdoeleinden uitreiken. Tezijner- tijd zal een verrekening plaats vin den van een eventueel bestaand ver schil tusschen het aantal eenheden brandstoffen, waarop men krachtens de aanteekening in kolom A van de inschrijvingskaart recht heeft en het aantal eenheden,'waarvoor men een vervoervergunning voor turf heeft ontvangen. Deze verrekening zal ge schieden in rantsoenbonnen „brand stoffen één eenhéid." Van 1 Juni tot en met 30 Juni 1943 geeft elk der met de woorden „Gene- rator-anthraciet achttiende periode" gemerkte bonnen recht op het koo- pen van één hectoliter (max. 75 Kg.) anthracietnooties IV of V, terwijl ge durende hetzelfde tijdvak elk der met de woorden „Generator-turf achttien de periode" gemerkte bonnen recht geeft op he koopen van 50 stuks bag- gerturf. Honden- en kattenbrood op bon 7. Van 1 tot en met 30 Juni 1943 worden op bon 7 van de voederkaart voor honden dezelfde hoeveelheden hondenbrood beschikbaar gesteld als voor de afgeloopen periode. Op bon 7 van de voederkaart voor honden brood (groep K) wordt over dezelf de periode lVt kg. kattenbrood be schikbaar gesteld. Na 30 Juni is bon 7 van deze kaart ongeldig. Nieuwe bonnen aangewezen voor kaarsen. De met „12 Verlichting" en ,31 Verlichting" gemerkte bonnen der petroleumkaarten, resp. S 108 en S 208, geven van 1 Juni a.s. af tot nader te bepalen datum recht op het koopen van één rantsoen kaarsen (300 gram). NIEUWE ZEEPBONNEN Tot en met 30 Juni 1943 geeft bon Algemeen 578' van de Donkaart voor voedingsmiddelen en de bon „V eenheidszeep" van de aan kinde ren beneden acht jaar uitgereikte kaarten recht: hetzij op het koopen van een stukje van 24 of 28 gram luchtgevulde eenheidstoiletzeep 40 of 57 hetzij op het koopen van een stuk van 70 of 75 gram eenheids toiletzeep 14, 15 of 21 hetzij op het doen wasschen van vijf kilogram droge vuile wasch. Bon Algemeen 579" tan de bon kaart voor voedingsmiddelen en bon „V Waschpoeder" van de kaarten, uitgereik t aan kinderen beneden acht jaar geven voorts tot en met 30 Juni a.s. elk recht op het koopen van 250 gram waschpoeder of zeep poeder, of op het aoen wasschen van negen kilogram droge vuile wasch. De met „V toiletzeep gemerkte bon van de aan kinderen beneden twee jaai* uitgereikte kaarten geeft recht op het koopen van een stuk van 50 of voor zoover voorradig 75 gram toiletzeep van oude samen stelling. Universiteiten worden heropend. Van de zijde van het dep. van Opvoe ding, Wetenschap en Kuituurbescher ming wordt medegedeeld, dat üe Rijks universiteiten te Utrecht en Groningen, de Technische Hoogeschool te Delft, de Landbouw Hoogeschool te Wageningen. /oomede de gemeentelijke universiteit te Amsterdam op 1 Juni a.s. in vollen omvang het werk zuller* hervatten. Vrijdagavond werd door een tot nog toe onbekend gebleven burger aan een arts te Bussum telefonisch kennis ge geven, dat in de Vosmeerlaan een meisje in bewusteloozen toestand lag. Ter plaatse werd inderdaad een vrouw ge- onden. Zij uitte de woorden: „Cordeon" en „Arnhem." Deze onbekende verkeert nog steeds in bewusteloozen toestand cn is opgenomen ir een der ziekenhuizen te Bussum.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1