NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR De Anglo-Amerikaansche luchtaanvallen. Groote Turnwedstrijden te Alkmaar Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. WOENSDAG 2 JUNI 1943. SCHAGER. EDITIE. 87e Jaargang No. 127. 2 pagina's. Höofdredacteur; A. R. JONKER. Allernaar. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 et. per m.M. B\| contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. ZEVENTIGSTE LUCHTAANVAL OP NAPELS. Ook kerkhof en sanatorium getroffen. Bommen op aartsbisschoppelijk Seminarie. De zeventigste vijandelijke luchtaanval op Napels werd Zondag ondernomen op een tijdstip waarop de bevolking op het punt stond zich naar de kerk te begeven. Bijna onmiddellijk nadat luchtalarm gegeven was verschenen de vijandelijke vliegtuigen reeds boven de stad en lieten een hagel van vuur neérdalen op de burgerbevolking die op weg was naar de schuilkelders. Vreedzame visschers OP de havendammen werden door den luchtdruk van in het water ontploffende bommen in zee geworpen. Ook een kerkhof werd niet ge spaard. De bommen vielen midden tusschen de graven, waar talrijke familieleden vertoefden. Verscheidene kerken, een sanatorium voor t.b.c.- lyders en andere openbare gebou wen, die duidelijk als zoodanig waren te herkennen, werden eveneens ge troffen. Van de 'in Reggio di Calabria ge troffen kerk en liep vooral de kathe draal, waarvan de sacramentskapel werd vernield, groote schade op. De in de Sacramentskapel bewaarde kunstschatten, die voor de aard beving van 1908 gespaard zijn ge bleven, zjjn thans door het vuur ver nield. Op kilometers afstand van de stad namen de vijandelijke vliegers op het land werkende boeren onder Kalmte aan Oostelijk (ront. Havengebied van Soussa gebombardeerd. HOOFDKWARTIER van den FüH- RER. 1 Juni. Het opperbevel van Sc- Weermacht maakt bekend: „Aan het Oostelijk front verliep de dag met uitzondering van plaatselijke gevechtsactiviteit aan het Koeban- bruggehoofd over het algemeen kalm. Sterke formaties van de luchtmacht vie len bolsjewistische tanks en formaties infanterie aan in het gebied ten Westen van Krymskaja en bestookten met goed succes batterijstellingen en aanvc steunpunten van den vijand in den Centralen en Noordelijken sector van het Oostelijk front. De bolsjewisten ver loren gisteren 51 vliegtuigen. Twee eigen vliegtuigen worden vermist. In het Middellandsche Zeegebied v nietigde de luchtmacht gisteren 8 meer- motorige vijandelijke vliegtuigen. Een formatie zware Duitsthe ge vechtsvliegtuigen bombardeerde in den afgeloopen nacht het havengebied van Soussa. Een Duitsche duikboot boorde op den Atlantischen Oceaan een vijandelijk koopvaardijschip van 8000 brt. in den grond." Bijeenkomst van het N.A.F. en het D.A.F. Redevoeringen van Woudenberg en Gcneral-Kommissar Schraidt. Duizenden werkers van het Nederland- sche en het Duitsche Arbeidsfront waren Zaterdag naar Utrecht gekomen om te luisteren naar de redevoeringen van den Arbeidsfrontleider Woudenberg 'en Ge- neral-Kommissar Schmidt, zoodat de smaakvol versierde Markthallen tot in alle hoeken gevuld waren, toen de heer Goyvaarts, secretaris van den Arboids- frontleider, de>4) ij eenkomst opende. De heer Woudenberg gaf in zijn rede een Overzicht van hetgeen in één jaar door het N.A.F. werd bereikt. Vervol- gene richtte spr. zich naar de toekomst en deelde o.a. mede, dat met ingang van 1 Juli de werkloozenkassen ophouden te bestaan, waardoor de contributie a merkelijk zal worden verlaagd. General-Kommissar Schmidt wees op de noodzakelijkheid voor den Neder- landschen arbeider om zich volledig te geven voor den arbeidsinzet. Men kan bij den arbeidsinzet niet van een deportatie spreken, maar het gaat hier om een oorlogsnoodzaak, die gewor den is uit de Europeesche lotsgemeen- schap. De eene neemt het geweer, de an dere den hamer ter hand. Zoo ontstaat uit den arbeidsinzet een groote prestatie- en lotsgemeenschap. Zoo zal het Nederlandsche volk moe ten begrijpen, dat het met het Duitsche volk lotsverbonden is. Duitschland voert den oorlog, opdat Jodendom, bols jewisme en kapitalisme vernietigd en verpletterd worden. DE VERLIEZEN VAN HET BRITSCHE RIJK. De plv. premier, Attlee, heeft in het Lagerhuis beweerd, dat Enge land tot dusverre in dezen oorlog 514.993 man aan dooden, gewonden, vermisten en gevangenen heeft ver loren. De verliezen van Canada be dragen 10.422 man, van Australië 53.959 man, van Nieuw-Zeeland 19.345 man, van Zuid-Afrika 53.959 man en die van Britsch-Indië met inbegriD van Hongkong en Singa pore 101.979 man. De koloniën ver loren 30.829 man. Volgens Attlèe zouden van de door hem genoemde verliezen 315.948 man gesneuveld of vermist zijn. VLIEGTUIGVERLIEZEN. In Mei heeft de EngelschAmeri- kaansche luchtmacht bij haar ter- reuraanvallen op Duitsch en door Duitschland in hel Westen bezet ge bied. ongeveer 550 vliegtuigen, w.o. 310 zware viermotorige bommen werpers verloren. De Duitsche luchtmacht verloor 128 toestellen, voor het meerendeel jagers. In het Oosten verloren de Sovjets 1061 en de Duitsche lucht macht 143 vliegtuigen. AMERIKA ANSCHE MIJNWERKERS STAKEN. Volgens den Britschen berichten dienst ziet de merikaansche regee ring, die de leiding van de steen, kolenmijnen heeft overgenomer zich tegenover een geweldige crisi geplaatst. Men tracht op het laatsl oogenblik een regeling tot stand 1 brengen. Thans hebben ongevec 150.000 mijnwerkers in de Ver. Sta ten besloten hèt werk neer te leg gen. Hoewel er riog geen algemeene staking is afgkondigd, zijn er toch gisterochtend reeds duizenden mijn werkers in staking gegaan. In de Staatscourant is afgekondigd een verbod tot het vervaardigen van electrischc verwarmings- en huishou delijke toestellen. Tijdelijke hulpbiljetten van 10 en 25 gulden. In verband met het feit, dat de aanmaak van de nieuw'e bankbil jetten van tien en vijf-en-twintig gulden eenige vertraging heeft on dervonden, brengt de directie der Ned. Bank N.V. tijdelijk hulpbiljet- tgp ter grootte van deze bedragen in omloop. In een officieelc publicatie wordt een beschrijving van de hulpbiljet ten gegeven. Kaart van Helt TSJOENGKING BEDREIGD. Tsjang Kai Sjek's hoofdstad Tsjoengking wordt ernstig bedreigd. Zooals het kaartje aangeeft zyn de Japanners die van uit Birma en Fransch- Indo China opereeren nog maar slechts 600 K.M. van deze stad verwij derd. Het schuin gearceerde gedeelte op de kaart geeft ongeveer het door Japan veroverde gebied aan. De Nederlandsche Arbeids dienst helpt bij den oogst. Tienduizend man als hulp voor de boeren. Naar wij vernemen, zal ook dit jaar, de N.A.D. weer hulp verleenen bij het binnenhalen van den oogst. Het ligt n.1. in het voornemen, om de geheeie lichting van ongeveer tienduizend man, die binnenkort onder de schop komt, ter beschikikng van de boeren te stel len 'van het geheele land. De tewerk stelling zal dit jaar alle landbouwpro ducten omvatten. Het ligt in de bedoe ling de mannen zooveel mogelijk onder te brengen in de N.A.D.-kampen, waar toe de bezetting van de kampen in de oogstgebieden zal worden verstrekt. Het zal echter noodig, zijn, op sommi ge plaatsen de mannen op andere wijze onder te brengen. De mannen worden groepsverband te werk gesteld, waarbij de kleinste groep ongeveer 50 zal zijn, en de verzorging blijft in handen van den N.A.D., waarvoor veld keukens enz. ter beschikking zijn. De arbeid wordt door de boeren ge heel betaald als in het vrije gedrijf. De hiervoor verschuldigde gelden wor den gestort in 's Rijks schatkist. ALLEEN HILVERSUM I IN DEN AETHER. 's-GRAVENHAGE, 1 Juni. - De luisteraar, die over een eigen toe stel beschikt, zal van heden af alleen nog maar kunnen luisteren naar Hilversum I op golflengte 414,4 meter. Hilversum II werkt nog slechts voor de radiocentrales met lijnaansluiting, en zendt in het algemeen uit van 17.30 tot 22.15 uur. COMMISSARIAAT VAN POLITIE OPGEHEVEN. In de Staatscrt. zijn thahs de besluiten gepubliceerd van den secr.-gen. van het Dept. van Justitie waarbij o a. opgehe ven worden de commissariaten van po litie in de gemeenten Alkmaar, Den Hel der. Hoorn, Velsen, Wormerveer en Zaandam. NIEUWE PRESIDENT VAN HET HOF TE LEEUWARDEN. 's-GRAVENHAGE, 1 Juni. Het Rijkscommissariaat deelt mede: Rijkscommissaris voor de bezette Ne derlandsche gebieden heeft den presi dent van de rechtbank te Leeuwarden, Mr. Ch. A. E. Maitland onder gelijktij dig eervol ontslag uit zijn tegenwoor dige fuctie bRnoemd tot president van het gerechtshof aldaar. Wal er aan kostbare monumenten verloren ging. Het bombardeeren van burgers. In grooten opmaak publiceeren Duitsche bladen een van bevoegde Duitsche zijde verstrekte lijst van door de Britsche bomterreur verwoeste Duitsche cultuurmonumenten, welke een weerlegging vormt van de verkla ring van den plaat^vervangenden Brit schen premier, Attlee, dat de luchtaan vallen op Duitschland niet lukraak ge schieden. maar op belangrijke militaire doelen gericht zouden zijn. Door de tot dusver uitgevoerde terreuraanvallen werden tot en met 25 Mei 1943 in het Duitsche Rijks gebied 191 scholen vernield, 920 scholen zwaar beschadigd. 108 zie kenhuizen vernield, 231 ziekenhui zen zwaar beschadigd. 133 kerken vernield en 494 zwaar beschadigd. Behalve een ontelbaar aantal par ticuliere woningen, vielen talrijke onvervangbare cultuurgedenkteeke- aen, die afzonderlijk niet eens allc- naal opgenoemd kunnen worden, an de Engelsch-Amenkaanschc rrrcuraanvallen ten offer. Zoo werden o.a. in Keulen 31 ker- totaal verwoest, waaronder de be- smdste en meer dan 1000 jaar oude touwwerken. .In Mainz werden het Romeinsch-Ger- niaansche museum, hét keurvorstelijk paleis, het beroemde kasteel Johannis- berg bij Eltville aan den Rijn. de St. Stephanskerk uit de 14e eeuw. de Dom, de oudste Romaansche Basiliek in Duitschland, totaal verwoest. In Essen werden de 1000 jaar oude Münster- kirche, de Gertrudiskirche, het Raadr De manschappen van de Nederlandsche Landwacht zijn Zondag beëedigd. Een overzicht tijdens de plechtigheid CNI--J. Zcijiemaker-Pax m huis, de 900 jaar oude Markkirche en de 800 jaar oude Johanniskirche totaal vernietigd. In Düsseldorf werden de Kunstacade mie, de Stedelijke Kunsthal, het Stadt- schloss en het Opernhaus zwaar be schadigd. In Qortmund viel ten offer het oude Raadhuis, dat dateert uil 1237. benevens de Rainoldikirche uit de 14e eeuw, de Petrikirche uit de 15e eeuw en de Prosteikirche uit de 17e eeuw. Voorts werden de Stedelijke Lands- bibliotheek. het Huis der Beeldende Kunsten en het Theater zw%ar be schadigd. In Soest werden talrijke middeleeuw- sche huizen met vakwerkgevels uit de 16e 'eeuw vernield, in Mannheim het National-Theater, In Karlsruhe het leis van den Markgraaf en de Lands- bibliotheek. In München werden o.a. de Hof- en Staatsbiblotheek, kasteel Nymphen- brug met zijn porceleinfabricage. de oude Pinacotheek, de Universiteit en de Academie van Beeldende Kunsten, als mede de residentie en de sacristie van de Frauenkirche zwaar beschadigd; in Neurenberg de Mauthalle, terwijl het Germaansche Museum van 1380, de Kaiserburg. een stichting van Frederik Barbarosse met de Kaiserstallung, het Albrecht Dürerhuis, de Jakobikirche, het Pilatushaus, het Schwedenhaus en een deel van de stadsmuren met het Tiergartner-Tor zwaar beshadigd wer den. In Kassei werden het Roode Paleis, de Landsbibliotheek met circa 300.000 banden en de Martinsdom vernietigd, Bremen de wereldberoemde oud- Bremensche Patriciërshuizen, dateeren- de uit omstreeks 1600. De Jakobihalle werd zwaar beschadigd. In de Kunst- halle. die grootendeels vernield werd, werd o.a. het schilderij „Washingtons overtocht over de Delaware" uit 1800 vernietigd. In Lübeck viel de beroemde Dom met al zijn kunstschatten, w.o. het hoogaltaar uit 1696, de Rochus-tafel uit 1516, het Jongste Gericht van Burch- hard Wulff (1673), het groote orgel (1699). merkoor, de Petrikirche (1260), de Ma- riënkirche (1251), het groote orgel, het Bachorgel, de astronomische klok uit 1561. Bovendien werden talrijke oude burgerwoonhuizen, ten deele uit de 16e en 17e eeuw, met onvervangbare cul tuurwaarden, vernietigd. In Rostock werden alle beroemde baksteenkerken uit de 13e eeuw, vernietigd. Bovendien werden drie der beroemde .eveneens uit de 13e eeuw stammende stadspoor ten, alsmede-alle Gothische gevelhuizen uit dc 14e, 15e en 16e eeuw en talrijke kunst- en schilderijenverzamelingen weggevaagd. In Berlijn werd de wereldberoemde Hedwigskathedraal vernietigd en dc Staatsopera vern eld. Z.waar getroffen werden het Deutsche Opernhaus de Martall. de Staatsbibliotheek, het Schin kelhuis. het Berlifrscbe Kasteel en d' ücüonai-re'erie. De 100.000 er uit! f 100.000,— 8710 f 1000.— 16487 19617 f 400.— 2643 16708 14018 17747 19331 C 200.— 7643 13999 14614 17730 18044 21845 100.— 185B 8188 8224 8907 9112 11152 13100 15798 16270 17285 19027 OPROEP VAN DEN REICHS- JUGENDFÜHRER. Jongens en meisjes van de Hitler- jeugd. Op 29 en 30 Mei viert gij dit jaar weer uw grootste sportfeest, de Reichssportwettkampf. Meer dan ooit zijt gij verplicht Uw gezondheid, kracht en capaciteiten te bewaren en te bevorderen om aan alle eischen van den oorlogsinzet in vollen om vang het hoofd te kunnen bieden. De lichamelijke opvoeding staat daarom mede op den voorgrond van U\/ opleiding in de Hitlerjeugd. Door uw voltallige deelneming aan de Reichssportwettkampf moet gij in het vierde oorlogsjaar den Führer en het Duitsche volk opnieuw het bewijs leveren dat gij opgew.ekt en op ieder oogenblik bereid tot den inzet uwe plichten vervult en daadwerkelijk alle aan u gesteld taken vervult. (w'g. AXMANN). DUITSCHE JONCjENS EN MEISJES IN NEDERLAND. Overeenkomstig den wensch en den wil van onzen Führer Adolf Hit- Ier, den Führer van alle Germanen, komt gii thans, zooals ieder jaar. bij een voor uw groo:tste sportbijeen- komst, de Reichssportwettkampf, om de gezondheid, de kracht en het prestatie- en uithoudingsvermogen van de Duitsche jeugd op de proef t: stellen en om opnieuw bewijs af te leggen van het hooge peil'van uw kunnen. De Reichssportwettkampf beteekent voor ons in oorlogstijd meer dan een sportief meten van krachten. Hij vormt tegelijkertijd onze overtuiging van onze totale overwinning. Want een jeugd, die in het vierde oorlogs jaar in staat is voor een rijkswed strijd bijeen te komen, moest eigen lijk den vijand tot het ;nzicht bren gen dat zijn strijd kansloos is, moest hem zeggen, dat Duitschland slechts harder en doelbewuster ge worden is cn dat zijn jeugd, ondanks terreur door bommen en de mensch- heid hoonende middelei, zooals met ecrasiet gevulde vulpenhouders, ge zond en tot prestaties in staat geble ven is en blijven zal. Vervuld van deze wetenschap zul len wij ook in de toekomst onze grootste plicht zién in het gezond en tot prestaties in staat houden van onze lichamen, opdat wü te allen tijde bereid en in staat zijn al dat géne te vervullen wat Führer en volk van ons verlangen en de eerbied voor de waarde van het Germaan sche bloed, de stem van onze voor vaderen, gebiedt. (w.g. BLOMQUIST). HEMELVAARTSDAG ZAL ONS BLAD NIET VERSCHIJNEN. NEDERLANDSCHE ARBEIDSDIENST. UTRECHT, 1 Juni. De comman dant van den Nederlandschen Arbeids dienst deelt mede, dat degenen, die ge boren zijn tusschen 30 September 1924 en 1 Januari 1925, voor zoover zij in Januari 1943 niet voor het vervullen van arbeidsdienstplicht zijn opgeroepen, niet meer voor het vervullen van dien plicht in aanmerking komen. Binnenkort wor den de betrokkenen in het bezit gesteld van een beschikking van vrijstelling van den arbeidsdienstplicht, welke krachtens artikel 4 van het Arbeidsdienstplicht- besluit op hen rust. Reeds ingediende verzoeken om ver lenging van uitstel van opkomst wor den in verband met het vorenstaande niet in behandeling genomen. Degenen, aan wie uitstel van opkomst is verleend, en die zich dit jaar als student willen laten inschrijven, doch zich niet voor dienstneming bij den N.A.D. hebben aangemeld, omdat zij er op hebben gerekend per Juli 1943 te worden opgeroepen, moeten zich on verwijld wenden tot het hoofd van Strafafdeeling VII, Luybenstraat 40-42 's-Hertogenbosch, met het verzoek alsnog voor oproeping in aanmerking te komen. BRANDSTOFFEN ONDERSTEUNDE WERKLOOZEN ENZ. De secr.-gen. van het dept. van Sol' Zaken heeft een rondschrijven aam de burgemeesters gezonden, waarin wordt medegedeeld, dat de verleden jaar ten behoeve van de ondersteunde werkloozen getroffen voorziening, die de betrokkenen in staat stelde reeds in de zomermaan den een deel van hun wintervoor raad brandstoffen in te slaan, ook voor 1943 zal gelden. Dit brengt met zich mede, dat een kolenbon zal wor den uitgereikt, waarvan de waarde voor kostwinners op 7 en voor alleenwonenden op f 3.50' is gesteld. Voor deze verstrekking komen slechts in aanmerking de onder steunde werklooze kostwinners en' alleenwonenden, die in het tijdvak van 1 Juni tot 15 October 1943 ten minste in totaal vier weken.steun ge nieten, De verstrekking van de kolenbor draagt wederom het karakter van een voorschot en zal dus te zijner gelden als voorschotten. De SCHAGEN. tijd worden verrekend met den in den komenden winter uit te lceeren brandstoffenbijslag. Waar zulk een verrekening niet mogelijk is. omdat de betrokkene inmiddels niet meer in de steunregeling is opgenomen, zal terugbetaling worden gevorderd. Aan kamerbewoners kan geen ko lenbon worden verstrekt, aangezien voor deze categorie nog geen brand- stoffenbonnen geldig zijn verklaard. Ook de kleine boeren en tuinbou wers kunnen dit jaar voor de ver strekking van een kolenbon in aan merking komen, mits de ter zake ge bruikelijke voorwaarden vervuld zijn. De kolenbon zal, voor zooveel noo dig, eveneens worden uitgereikt aan arbeiders, die, wegens verkorten werktijd, een tegemoetkoming ont vangen. META-AFDEELING DER N.S.V.O. OPGERICHT. In opdracht van den leider heeft de leiaster der Nat. Soc. Vrouwen Organisatie «ster de Meta-afdeeling van de N.S.V.O. opgericht. De jongeren dër N.S.V.O. en de Meta's, die reeds oefenden in jeugd- stonnverband, worden, indien zij aan de gestelde eischen voldoen, in deze nieuwe organisatie van jonge vrouwen opgenomen. VERDUISTER HOED. Deze week van 21.45—5.30 uur Morgen: maan op 7.38 u., onijer 23.51 u. Vrijdag: maan^£_6;53_ji;i>_onderBJJ3;03_ji. GESLAAGD. De heer W. S. Geerts te Schagen slaagde voor het schriftelijk ge deelte van het examen gemeente administratie. HET SCHAGEN-TERREIN GEDRAINEERD. Met medewerking van de gemeente is thans het voetbalterrein van de V.V. Schagen grondig verbeterd. Reeds lang was de noodzakelijkheid gevoeld om het terrein te drainoeren. Toen nu on langs door de gemeente de noodige drai- neerbuizen alsmede turfmolm ter be schikking werden gesteld, stelde de ver- eeniging zich voor de werkzaamheden door eigen leden te laten verrichten. Inmiddels is draineerwerk niet ieders arbeid, zoodat zich toch nog enkele be zwaren voordeden. Het toeval wilde, dat men in verbinding kwam met den heer Borst van de Keins, die een vijftal vak lieden ter beschikking kon stellen. De vereeniging maakte van deze gelegen heid een dankbaar gebruik, met het ge volg, dat nu alles is gereed gekomen. Er zyn 15 rijen buizen door het terrein ge legd en we mogen verwachten, dat de bespeelbaarheid er in hooge mate door zal zijn toegenomen. Samenwerking van verschillende instanties heeft hier tot een succes gevoerd. Het U.V.O.-feesttournooi. - Ter gele genheid van haar eenjarig bestaan or ganiseert de Schager Hockeyclub UVO op het terrein van de v.v. Oudesluis met Hemelvaartsdag een feesttournooi. In dit tournooi zal het hockeyspel worden gespeeld. Ingeschreven zijn ne gen mixed zestallen, die om het tour- nooikampioenschap zullen strijden. Het tournooi is verdeeld in een voorronde, twee ronden en de finalè. De speeltijd is twee keer 15 minuten. Barsingerhorn. Lykje pas geboren kind gevonden. - Zaterdagavond deed een voorbijganger bij de kanaalbrug over den Mieldijk een lugubere ontdekking. Hij vond daar, in een jute zak, het lijkje van een pas ge boren kind. Dit werd later op de Gemeentebe graafplaats ter aarde besteld, nadat het door de politie was vrijgegeven. Deze laatste heeft de zaak in handen geno men. Verdere bijzonderheden zij nog niet bekend. Nieuwe Niedorp. V' rgadering Coöp. Boerenleenbank. - iuandagayond vergaderde onder leiding an d enheer A. Winkel de Boerenleen- an den heer A. Winkel de Boerenleen- Medegedeeld werd dat de rentevoet ngewijzlgd blijft zoowel voor spaar rekening 1942 is accoord bevonden Als lid van het dag. bestuur werd de heer C. Goet op nieuw aangewezen en als lid voor den Raad van Toezicht de heer W. Plantinga. De vooruitgang van spaargelden be droeg J 132.595.09. De totaal omzet van 1942 bedroeg 2.573.244, 35 tegen 1941 2.326.057 33 alzoo een vooruitgang van I 257.187.02 Het aantal leden bedroeg per 31 Dec. 1942 352. Het aantal spaar boekjes dat per 31 Dec. 1942 in omloop was bedroeg 651 terwijl 50 rek.courant. boekjes loopende waren en nog 147 voorschotten uitstonden. In 1942 werden 52 voorschotten geheel afgelost en wer den 46 spaarboekjes uitgegeven arm nieuwe spaarders. Wieringerwaard. Gevonden een porotemonnaie met in houd en een kinderkous. Langendijk. Voorzichtig met Uw gereedschap. - Dat men in den tegenwoordigen tijd niet voorzichtig genoeg kan zijn met zijn tuinbouwgereedschap is een tuin bouwer uit Noordscharwoudc tot zijn schade aan de weet gekomen. De man had zijn schuitje met z'n gereedschap in het middaguur „om de West" laten liggen. Toen hij terugkwam was zijn wieder verdwenen Noord-Scharwoude. Geen zin in dc levering. - De koe van den heer A., alhier, die dezer dagen moest worden „geleverd", gevoelde daar blijkbaar niet al te veel voor. Zij koos het hazenpad, en het kostte heel wat moeite, eer men de vluchtelinge, die over 'n sloot zwom om aan haar vervolgers te ontkomoen, te pakken had. In Schagen Noord-Holl. ,,kop'-elflal legen Zwaluwen B. BEKERWEDSTRIJDEN I Hemelvaartsdag zorgt voor den inte- ressant sportprogramma, dat 'nu eens inderdaad elk wat wils biedt. Er wordt op tal van plaatsen gevoetbald, waarbij zeer belangrijke wedstrijden op de agenda staan, er wordt gefietst op weg en baan, er wordt aan athletiek ge daan, en wordt geturnd en gezwommen, er wordt getennist en gezeild, kortom, alle takken van sport, voorzoover dat dan mogelijk is, worden dezen dag druk beoefend. ALKMAAR. In Alkmaar vinden de jaarlijkschp Korenbeurswedstrijden plaats. Dit zijn turnwpdstrijden van den turnkring Alkmaar en Omstreken en zij vormen het hoogtepunt van elk seizoen. De deelname aan deze wedstrijden is altijd buitengewoon groot, maar deze keer is het aantal deelnemers een nieuw record: 750 turners en turnsters zullen Donderdag naar Alkmaar trekken en daar hun kunnen demonstreeren. Van u.B.. deze 750 zijn er een 500 jongens en meis- het Levietengestoelte, het Kra' tot de odsp.ranten en jumo- - -- ren behooren. Zy stryden voor een een voudig diploma en voor de eer van hun club. Bij de dames en heeren is de strijd belangrijker: hier gaat het om het officieele kampioenschap. Verleden jaar moest het Halter-lid Wim Veldstra zijn titel afstaan aan zijn clubgenoot M. Volkers, omdat hij wegens een ziekte niet kon deelnemen; een paar weken geleden op de wedstrijden in Purmerend was Volkers nog nummer één, zij het met een minimaal verschil en nu zal de strijd tusschen beidé clubge- nooten opnieuw ontbranden. Bij de dames is mevr. van Keulen Franke al eenige jaren titelhoudster en haar vorm is zoodanig, dat zij ongetwij feld ook nu weer de beste kansen heeft. Het zal vol worden in de veilingshal len te Alkmaar, waar de wedstrijden den tehcelen dag duren, slechts onderbroken 'oor een korte' middagpauze. LANDSKAMPIOENSCHAP. Om het landskampioenschap wordt morgen En- sched^—Heerenveen gespeeld, waarbij de thuisclub verreweg de beste kansen heeft. Enschedé vecht voor haar laatste kans, die hierin bestaat, dat mocht A.D.O. van Feyenoord winnen (Zondag a.s. in Amsterdam!) Enschedé alles nog in eigen hand heeft. BEKERWEDSTRIJDEN. Dan zijn er de wedstrijden voor de 3e ronde van den N.V.B.-beker. De vierde klasser A.D.O. uit Heemskerk moet naar Ajax en dat beteekent een eervollen beker- dood. Van zeer veel belang is de wed strijd HollandiaZaandijk. Twee derde klassers, die in kracht niet veel ver schillen. De winnaar heeft een buiten kansje: ze krijgt Ajax op bezoek! Daar om zal het er geweldig spannen op het Hoornsche veld en misschien dat het terreinvoordcel hier nog juist de beslis sende factor kan zijn. De derde Noord- hollandsche vertegenwoordiger is K. F. C., dat nu naar den Haag moet om H.B.S. te bestrijden. We vermoeden, dat K.F.C. hier aan het kortste eind zal trekken, al is H.B.S. niet zoo'n sterke club. Wat de andere bekerwedstrijden be treft, verwijzen we naar het program- SCHAGEN. Schagen heeft éen bij zonderen voetbalwedstrijd. Een sterke Noordhollandsche ploeg, samengesteld uit spelers tusschen Alkmaar en Den Helder alsmede uit dc clubs in West- Friesland, zullen daar Qonderdagmiddag den strijd aanbinden tegen het z.g., Zwa luwen B-elftal, dat wel zal bestaan uit Amsterdamsehe spelers. Het kan een aardige wedstrijd worden, waarbij het publiek zeker waar voor zijn geld zal krijgen. MEDEMBLIK. In Medëmblik kan men Donderdag getuige zijn van een voetbalwedstrijd tusschen twee eerste klasaers: Haarlem en Stormvogels. Bei de clubs hebben toegezegd, met het vol ledige eerste elftal uit te zullen ko men, zoodat Medemblik en omstreken nu ook eens gelegenheid krijgt, om in eigen omgeving eerste klas voetbal te zien. PROGRAMMA VOOR MORGEN. Hemelvaartsdag 3 Juni Kampioenschap van Nederland. EnschedeHeerenveen. Competitie. Eerste klasse. District IV. Spekholzerheide Willem II. Derde ronde der Bekerwedstrijden. HSCLSC. NEOHeracles. AGOW-Go Ahead. Winnaar WVCWG- Wageningen. QuickEindhoven. VVV—MVV. ODILonga. MOC—DFC. HollandiaZaandij k Ajax—ADO 1920. DWS—Xerxes. DOS—GSV. 't' GooiVolewijekers. HBS—KFC. ExcelsiorRCH. EmmaNeptunus, „NOORD HOLLANDSCHE". 1 C. HRC 4—HRC 3. Oudorp 1Alcm. V 4. 1 F. RK. EDO 1—Grassh. 1. VIOS 2Alkmaar 2. Schoorl 2Alkm. B. 4. 2 D. Hu go B 1DTS 2. Dirkshorn 1Holl. T 1. BKC 2—Geel Zwart. Atlas 2—W.Waard 2. 3 F. Helder 4Schagen 3. Grassh. 2-^-R.K. EDO 2. 4 H. C. Zelo 2Dirkshorn JL DTS 5—Holl. T 2. 4 J. Schagen 4—BKC 3. SRC 2Barsingerh. 1. Waterv. 3Geel Zw. 2.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1