NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR 4 Regimenten Infanterie opgeroepen. Zware strijd Aanmelding voor den Arbeidsinzet Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager éditle: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. VRIJDAG 4 JUNI 1943. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang No. 128. 2 pagina's. Hoofdredacteur. A. R. JONKER. Alkmaar. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prüs der gewone advertenties in de*e Editie 11 ct. per m.M. Bij contract binnen een ja3r te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Opkomst 7, 8, 10 en 11 Juni. Op grond van de op 29 April 1943 in de dagbladpers gepubliceerde bekendmaking van den Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden betreffende terugvoering in krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlandsche weermacht, worden bij deze voor aanmelding opge roepen: Het dienstplichtig en reservepersoneel onder den rang van officier van de volgende regimenten en alle in de jaren 1939 en 1940 uit deze regimenten voortgekomen oorlogs onderdeelen, voor zoover dit personeel in Mei 1940 in werkelijken dienst was. Bedoeld personeel moet zich melden, telkens tusschen 8 en 12 uur: in het „W ehrmachtlager" te Amersfoort, Zonnebloemstraat. 1. het personeel van liét 2eregiment infanterie ©n zijn oorlogsonderdeelen: degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 7 Juni 1943. degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 8 Juhi 1943; 2. het personeel van het 3e regiment infante rie en zijn oorlogsonderdeelen: degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 10 Juni 1943; degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 11 Juni 1943. In de Frieslandkazerne te Assen. 3. het personeel van het 9e regiment infanterie en zijn oorlogsonderdeelen: degenen die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 7 Juni 1943; degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 8 Juni 1943. 4. het personeel van het 11e regiment infanterie en zijn oorlogsonderdeelen: degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 10 Juni 1943. degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 11 Juni 1943. Bij de aanmelding moeten worden overgelegd het persoonsbewijs, de distributiestamkaart en, voor zoover mogelijk, militaire identiteits papieren. Degenen, waaronder ook begrepen de in Duitschland werkende „grensgangers", voor wie een „Bescheinigung" (verklaring van onmis baarheid) afgegeven is, moeten dit bewijs bij hun werkgever of bij de instantie, die hun belangen behartigt, opvragen en bij de aanmelding toonen. Na de melding moet de „Bescheinigung" zoo spoedig mogelijk weder aan den werkgever resp. de instantie, die de belangen behartigt, worden teruggegeven. De werkgevers zijn verplicht degenen, die zich moeten melden, daarvoor in de gelegenheid te stellen en hun het loon (salaris) gedurende den verzuimden tijd uit te betalen. De Ned. Spoorwegen verleenen aan alle voor de aanmelding opge roepen personen vrij vervoer derde klas. Degenen, die tot aanmelding verplicht zijn, moeten zich hiervoor vervoegen aan de loketten, c.q. bij den stationschef, van het station van vertrek. KLEEDING. Voor zooveel mogelijk uniform, anders burgerklee- ding, dringend wordt aangeraden daagsche en Zondagsche kleeren, wollen dekens, ondergoed en extra schoeisel, alsmede kookgerei en lepel mede te brengen. De gezamenlijke bagage mag niet meer bedragen dan twee normale handkoffers. Van aanmelding zijn vrijgesteld personen, die zich op 25 Mei 1943 voor den „Arbeilseinsatz" in Duitschland of in de door de Duitsche weermacht bezette gebieden buiten Nederland bevinden. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Wehrmacht befehlshaber in den Niederlanden of zich op andere wijze aan de terugvoering in krijgsgevangenschap tracht te onttrekken, moet reke nen op de strengste maatregelen. Dit geldt ook voor personen, die de betrokkenen bij dergelijke pogingen steunen. De Paus over de terreur- aanvallen. ROME, 2 Juni. (D.N.B.) - Naar ge meld wordt, heeft de Paus bij een ontvangst van de kardinalen der Curie, een rede gehouden. Met groote zorg, zoo zeide hij, slaat de kerk de verlenging van den oorlog gade. De Paus verklaarde zich tot taak te hebben gesteld, de menschen te herinneren aan het pad van waarheid en redding. Daarbij heeft hij voor alle volken slechts gedachten van vrede en niet van ergernis. Nadat de Paus gewag had gemaakt van hetgeen hij had gedaan voor de kleine staten, die door hun geografi sche of geopolitieke positie in het con flict tusschen de groote mogendheden waren verwikkeld, sprak hij over „den onverbiddelijken wedloop tus- schen actie en represaille" in den luchtoorlog. Hij legde er den nadruk op, dat hij sedert den aanvang alles heeft gedaan om de oorlogvoerenden te bewegen tot eerbiediging van de wetten der menschelijkheid in den luchtoorlog. Ten bate van allen acht hij zich verplicht, nogmaals daaraan te herinneren. „Het is," zoo zeide hij, „niet overbodig, de cultuurwereld er .waarschuwend op te wijzen, dat zij zich langs een afgrond van nameloos ongeluk beweegt." De Pau6 besloot zijn rede met den wensch „dat uit de ruïnes van den haat een nieuwe wereld moge verrij zen, waarin' alle naties als zusters elkander erkennen en eendrachtig voorwaarts gaan op den weg van het goede." Onbehaaglijkheid in Engeland. Volgens uit Londen in Stockholm ontvangen berichten is deze rede in Engeland met een gevoel van groote onbehaaglijkheid opgenomen. Het le vendige beroep van den Paus ten gun ste van een humane oorlogvoering en zijn veroordeeling van de tegenwoor dige strijdmethodes, die geen onder scheid maken tusschen militaire en niet militaire doelen, heeft zich op het oogenblik alleen kunnen richten aan het adres van Engeland. DE gOVJET-UNIE HEEFT LEVENSMIDDELEN NOODIG. De Sovjet-Unie heeft dringend levensmiddelen noodig, schrijft de Evening Standard. Reeds in volmaakt rustige tijden, was het den Sovjets niet mogelijk in alle deelen van hun land hongersnood te voorkomen. Door den oorlog echter is deze toestand veel en veel slechter geworden. Rond een derde gedeelte van het landbouw gebied van Sovjet-Rusland is aan de Duitschers verloren gegaan en hier mede ook het vee. De verwerkende fabrieken en tenslotte ook de verbin dingslinies. Uit een door de dofetoren ingesteld betrouwbaar onderzoek is gebleken, dat in 1942 iedere volwassene te Mos kou gemiddeld vijftien kilo in gewicht achteruit is gegaan. Naar het D.N.B. verneemt hebben de Duitsche troepen van de rust, die er op het oogenblik aan het Oostelijke front heerscht, gebruik gemaakt om de bolsjewistische benden in het achter- waartsche gebied op te ruimen. De staking in de Amerik. mijnen. Naar United Press uit Washington meldt, hebben de Amerikaansche mijn eigenaars een compromievoorstel van den minister van binnenlandsche zaken, Ickes, afgewezen, daar zij niet willen ingaan op den eisch van Lewis, dat de mijnwerkers loonsverhooging zouden krijgen met terugwerkende kracht tot l April. De eigenaars willen de beslis sing van den raad voor den oorlogs- arbeid afwachten. De bond van mijnwerkers is, naar* United Press meldt, wel op Iskes' voor stel ingegaan. Practisch wordt in geen enkele Ame rikaansche steen- of bruinkoolmijn nog gewerkt. Het bureau voor werk in oor logstijd heeft bevel gegeven dat de onderhandelingen tusschen de Ameri kaansche werklieden en de mijndirecties moeten worden gestaakt. Tevens heeft het bureau medegedeeld, dat een of andere tijdens den duur van de staking getroffen overeenkomst niet erkend wordt. Het bureau heeft de kwestie weer aan president Roosevelt voorge legd, opdat deze de noodige maatregelen die hij noodig acht, kan nemen. ROOSEVELT BEVEELT TOT WERKEN. President Roosevelt heeft Donderdag avond den mijnwerkers bevel gegeven naar hun werkplaatsen terug te kee- ren, zoo meldt .de Britsche berichten dienst uit Washington. Engelsch verkeersvliegtuig vermist. LISSABON, 2 Juni (D.N.B.) - Naar verluidt zou het Engelsche verkeers vliegtuig van de lijn LissabonLondon, dat Dinsdagochtend Lissabon met twaalf passagiers aan boord verlaten heeft, Woensdagochtend niet in Engeland zijn aangekomen. Er kon ook geen verbin ding met het toestel tot stand worden gebracht, zoodat men vreest, dat er iets is gebeurd. Met het oog daarop zijn an dere te Lissabon liggende vliegtuigen niet gestart. Het verluidt, dat zich aan boord van het vermiste vliegtuig o.m. de bekende Engelsche filmacteur Lesley Howard, de directeur van de Britsche filmmaat schappij Omnia, Alfred Chaenhall, en de Reutervertegenwoordiger te Was hington, Stonehous, met zijn vrouw be vonden. In het geheel waTen er 12 pas sagiers. DE BESPREKINGEN IN NOORD-AFRIKA. Generaal De Gaulle heeft gister op een persconferentie in Algiers ver klaard, dat heden het „Fransche co mité der nationale bevrijding" is opge richt. Voorzitters zijn generaal Giraud en De Gaulle. Voorts hebben er zitting in gen". Georges, gen. Catroux, Massi- gli, Andre Philipp en Jean Monnet. Naar verder uit Algiers gemeld wordt, is generaal Catroux benoemd tot commissaris voor inboorlingenaan gelegenheden en tot gouverneur-gene raal van Algiers. Naar uit Algiers verluidt zullen de huidige gouverneur van Marokko, gen. Nogues cn gen. Mandïal, benevens gen. Bergeret binnenkort van hun post ont heven worden. Ongewone huisvesting. Aan den oever van een rivier ten Zuiden van het limenmeer hebben eenige pioniers zich in een ponton-boot een goed cn tegen den regen beveiligd onderkomen verschaft PK v. d. Becke-PBZ-R-P m aan het Koebanbruggehoofd. Plaatsen in Z.O.-Engeland gebombardeerd. Het opperbevel van de weermacht maakte op 3 Juni bekend: Aan het Oostelijke front van het Koebanbruggehoofd duren de zware afweergevechten voort. Aanvallen en doorbraakpogingen van vijande lijke infanterie en pantserstrijd krachten stortten in het geconcen treerde vuur van alle wapens ineen of werden reeds bij de voor bereiding uiteengeslagen. Het ingrijpen van sterke formaties Duitsche vliegende artillerie heeft be langrijk bijgedragen tot dit afweer- succes. Aan het overige deel van hét Oos telijke front werden bij eigen ."Btoot- troepacties talrijke gevechtsstellingen opgeblazen en den vijand bloedige ver liezen toegebracht. De luchtmacht viel met sterke strijdkrachten belangrijke ravitailleeringssteunpunten van den vijand in den centralen sector van het Oostelijke front aan en bombardeerde bijzonder zwaar de spoorweginstalla ties van Koersk. Eskaders jachtvliegtuigen en jacht- kruisers, alsmede de luchtdoelartille rie schoten gisteren 83 bolsjewistische vliegtuigen neer. Bij afzonderlijke vluchten van Brit sche vliegtuigen boven het kustgebied van de bezette gebieden in het Westen werden vijf vliegtuigen neergeschoten. Eskaders snelle Duitsche gevechts vliegtuigen vielen gisteren in scheer- vlucht enkele plaatsen in zuidoost- Engeland. w.o. Ipswich met goed suc ces aan. Een vliegtuig -keerde niet terug. IN MEI .000 BRT. TOT ZINKEN GEBRACHT. Duitsche duikbooten hebben in Mei i vijandelijke koopvaardijschepen met een gezamenlijken inhoud van 380.000 brt. tot zinken gebracht. 50.000 br.ton scheepsruimte werden door de lucht macht tot zinken gebracht. Van de vijandelijke vloot werden in Mei tien oorlogsschepen tot zinken ge bracht en 13 oorlogsschepen zwaar be schadigd. VROUWEN IN HET ROODE LEGER. „Svenska Dagbladet" meldt uit Mos kou, dat „op zeer groote schaal" vrou wen bij het Roode Leger zijn ingezet. CHURCHILL NAAR MÓSKOU? Volgens geruchten, die in Gibraltar in omloop zijn. zou Churchill het voor nemen hebben van Noord-Afrika naar Moskou te gaan teneihde daar bespre kingen met Stalin te voeren. Arrestaties in verband met de radio-vordering. VGRAVENHAGE, 3 Juni. - Officieel wordt, medegedeeld: Nadat de laatste dagen een groot aantal gevallen bekend was geworden waarin getracht werd den plicht tot inlevering van radio-ontvangtoestellen te ont duiken, b.v. door den aankoop van oude toestellen, die in plaats van het tot nu toe gébruikte bruikbare toestel zouden worden ingeleverd, is thans ingegrepen. De Sicherheitspolizei heeft in verscheidene gevallen personen kunnen arresteeren, die de be schikking van 13 Mei 1943 heb- hen overtreden en zjj heeft over eenkomstige maatregelen tegen hen genomen. De bevolking wordt nogmaals zeer dringend gewaarschuwd, daar het na afloop van den in leveringstermijn toe te passen controlesysteem iedere overtre ding zonder meer aan het licht zal brengen. In dit verband wordt er ook aan herinnerd, dat na af kondiging van de beschikking iederen bezitter van een radio toestel ingevolge Art. 1 der Be schikking het beschikkingsrecht ontnomen is. Reeds zijn in Velsen-N. eenige inwoners, die opzettelijk geen of een zeer verouderd radiotoestel inleverden, door de politie gear resteerd. Zij zullen aan de Duit sche politie worden overgegeven. De radiotoestellen zijn In beslag genomen. De overtreders kunnen worden gestraft met een gevangenisstraf van 5 jaar en geldboeten of met één van deze straffen. Drieduizend bezoekers bij de grooische Korenbeurswedsirijden. Mevr. van Keulen-Franke en Volkers kringkampioeneji van Alkmaar en Omstreken. Nieuwe boterbon Van Vrijdag 4 Juni tot en met Dinsdag 15 Juni a.s., dus gedurende een periode van 12 dagen, geeft de bon „Boter 23a" recht op 250 gram boter of margarine voor personen van 4 jaar en ouder. Kinderen bene den 4 jaar ontvangen gedurende deze periode 125 gr. boter of marga rine op bon „23b boter". Bij de houtzagerij van den heer J. Meijer te Heemse bij Hardenberg werden boomstammen van den wagen bespannen met een paard afgeladen. Plotseling sloeg het paard op hol, met het gevolg, dat een zware stam van don wagen gleed en op het hoofd van den 30-jarigen gehuwden zoon terecht kwam, die op slag werd gedood. UITSTEKEND TURNPEIL BIJ DE OUDEREN. öm maar met de deur in huis te vallen: de z.g. Korenbeurswedstrij den te Alkmaar zijn één groot succes geworden voor den Turnkring Alk maar en Omstreken, welke deze wedstrijden voor de zooveelste maal organiseerde. Niet alleen, omdat het aantal toeschouwers de verwachtin gen verre overtrof (3000 menschen in een groote hal is toch waarachtig geen kleinigheid!), maar vooral oook, omdat het turnpeil dezen keer zeer hoog was. Tenminste bij "de meeste onderdeelen. En tenslotte, omdat er spanning heerschte onder de deelnemers in de eeregraden: wie zouden dezen mid dag kampioenen worden? Natuurlijk waren er favorieten, maar deze wer den bedreigd door anderen en één enkele fout kon een kampioenstitel kosten. Zooals tenslotte ook gebeurde, Het was bij de heeren, waar de strijd eigenlijk alleen ging tusschen de twee Halterianen Volkers en Veld- stra. Laatstgenoemde was verscheiden lceeren kampioen geweest, doch kon den titel verleden jaar niet verdedigen wegens ziekte. Toen was Volkers nummer één. Een paar weken geleden in Furmerend bezette Volkers weer de eerste plaats vóór Veldstra, zij het met uiterst klein verschil en nu, het Veilingsgebouw, nu zou dan ein delijk beslist worden, wie werkelijk nummer één was. Spannende kampioenskamp. Het werd een harden, sportleven strijd tusschen beiden. De vrije oefe ning was terecht voor Veldstra, di< een iets fijnere afwerking demon streerde; het verschil was 3/8 punt Bij het paard echter toonde Volkers zijn grootere kracht; 9 Y, tegen 9; het reknummer was weer voor Veldstra, dank zij een zeldzaam gave oefening: 9 tegen 8; op het ringnummer was het verschil nauwelijks merkbaar, evenals bij het brugturnen en zoo kwam het, dat de strijd nog geheel open was, toen 'het laatste nummer: paard-sprin- gen aan de beurt was. Toen maakte Veldstra een foutje- bij het afspringen en dat kostte hem meer dan een punt t.a.v. Volkers, die daarmee dus kam pioen werd. De overwinning was verdiend; Vol kers had iets beter geturnd, maar het verschil was zoo klein in werkelijk heid, dat we eigenlijk twee kampioe nen hadden moeten hebben.... Het puntenlijstje van de drie eerst- aankomende (de jonge Boot was eer volle derde) zag er voor de nummers paard, rek, ringen, brug, p.springen, vrije oef. er als volgt uit: Volkers 9'/i, 8, 9Vs, 9, 83/4, 8»/8, totaal Nederlanders vertrokken naar het Oostfront. Opnieuw is Maandag een contingent van eenige honderden vrijwilligers van Nederlandschen stam naar Oost- Europa vertrokken om, na verkregen militaire opleiding, deel te nemen aan den strijd tegen het bolsjewisme. Die Dierentuinzaal te Den Haag bood dezen namiddag den gebruikelijken aanblik. ,De höhere SS- und Polizei- führer géneral-leutnant Rauter en de plv. leider der N.S.B. de heer Van Geelkerken inspecteerden de in carré opgestelde groepen. De heer Van Geelkerken hield een afscheidsrede waarin hij zeide te ver trouwen, dat degenen, die heden ver trokken, met dezelfde bewustheid zou den optreden als de duizenden kame raden die "hun reeds zijn voorgegaan. General-leutnant Rauter herinnerde aan den tachtigjarigen oorlog, dien het Nederlandsche volk voor zijn vrijheid had gestreden. Spreker noemde de thans vertrekkenden de pioniers voor het groote Germaansche verband, dat onder de geniale aanvoering van Adolf Hitier wordt gevormd ter vestiging van een nieuw groot Europa. UNIFORM DRAGEN IS VERBODEN! Ook voor stuurmansleerlingen en leerlingmachiniSten. Het komt nog steeds voor, dat per sonen. o.a. stuurmansleerlingen en leer lingmachinisten. ondanks het gegeven verbod, tóch in uniform loopen. Wij vestigen in dit verband de aan dacht op een dezer dagen dbor den secretaris-generaal van het Dep. v. Op voeding enz. aan de burgemeesters ver zonden schrijven, waarbij ipet nadruk verbod in herinnering geroepen wordt. De politie zal eventueele overtreders in nu af aan onmiddellijk arrestee ren en voor den Arbeidsinzet naar Duitschland zenden. WINKELIERSTER NEERGESLAGEN. Aan een sigarenwinkel in -Den Hapg vervoegde zich gistermiddag een man. Hij sloeg de winkelierster met een gummistok op het hoofd, zooodat zij bloedende wonden opliep. Vervolgens nam de man uit de kassa een bedrag van 30 weg en onder bedreiging eischte hij van de verschrikte winke lierster nog ongeveer 80 tabaksrant- oenbonnen. De vrouw volgde den in dringer nog eeriigen tijd. doch raakte ten slotte liet spoor bijster. I Mannen geboren in 1920. Op grond van de beschikking van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied Commissaris-Generaal z.b.v.) no. 43/1943 omtrent den aanmeldingsplicht ten behoeve van den arbeidsinzet wor den hiermede alle mannen geboren in 1920 opgeroepen om van 3 Juni af een aanmeldingsformulier in ontvangst te nemen bij het vcor hun woonplaats geldende Arbeidsbureau en dit persoonlijk weer hi te leveren; op de hieronder genoemde dagen, bij het arbeidsbureau. In Januari t/m April 1920 geboren personen melden zich agn op Maandag 7 Juni 1943. In Mei t/m Augustus 1920 geboren personen melden zioh aan op Dinsdag 8 Juni 1943. In September t/m December 1920 geboren personen melden zich aan op Woensdag 9 Juni 1943. In den tijd van 917 uur, volgens de door het Arbeidsbureau vastgestelde volgorde en wel bij de voor hen bevoegde afdceling. De in de ressorten der Bijkantoren woonachtige tot aanmelding verplichte personen moeten zich op dezelfde dagen aanmelden bij het voor hen bevoegde Bijkantoor van het Arbeidsbureau. Bij het inleveren van het aanmeldingsformulier moet de distribu- tiestamkaart medegebracht worden. De personen, die tot aanmelding verplicht zijn, moeten in principe persoonlijk verschijnen bij het Arbeidsbureau (of Bijkantoor). Zij moe ten op verlangen alle noodige papieren voorleggen en alle vereischte inlichtingen verstrekken. Voorzoover tot aanmelding verplichte personen iij dienstbetrek king zijn, moet de werkgever de verklaring van den tot aanmelding verplichte omtrent den duur van de dienstbetrekking op het formulier door zijn handteekening en eventueel door een afdruk van het firma stempel bevestigen. Van den aanmeldingsplicht zijn uitgezonderd: 1. Duitsche onderdanen, die werkzaam zijn bij bureaux van den Rijks commissaris voor het bezette Nederlandsche gebied, van het Arbeits- bereich der Nationaal Socialistische Duitsche Arbeiderspartij in Neder land, derzelver organisaties of aangesloten organisaties. 2. Duitsche onderdanen, die werkzaam zijn bij bureaux van de Duit sche weermacht, de Waffen-SS, de Duitsche polite en den Reichsar- beitsdienst. 3. De ambtenaren en arbeider-s van den-staat, de provincies, de ge meenten en andere publiekrechtelijke lichamen, benevens personen, die werkzaam zijn bij de Spoorwegen, de Nederlandsche Posterijen en de Nederlandsche Batik. 4. Leden van de vroegere Nederlandsche weermacht, voorzoover zij volgens de bekendmaking van den Wehrmachtsbefehlshaber in Neder land van 29 April 1943 onderworpen zijn aan het terugbrengen in krijgsgevangenschap. 5. De personen, die reeds volgens IX van de beschikking no. 30/1943 betreffende de sluiting van bedrijven tot aanmelding verplicht zijn. 6. Geestelijken en leden van geestelijke orden. 7. Personen, die volgens II alinea 2 van de beschikking nr. 43/1943 vrijgesteld zijn van den aanmeldingsplicht. Zij» die de Duitsche nationaliteit bezitten en tot aanmelding verplicht, zijn, melden zich bij den Duitschen „Fachberater" van het hierboven aangegeven Gewestelijke Arbeidsbureau. Tot aanmelding verplichte personen en vferkgevers, die in strijd met de bepalingen van bovengenoemde beschikking handelen of deze trach ten te ontduiken, dus b.v. hun verplichting tot aanmelding niet of niet. behoorlijk nakomen, met opzet of uit nalatigheid onjuiste opgaven doen enz. worden gestraft, insgelijks uitlokkers, mededaders en medeplichti gen. VOETBALUITSLAGEN. Kampioenschap van Nederland. Enschede-Heerenv. 4-2 Competitie. Eerste klasse. District IV. Spekholzerheicle Willem H 2-1 „Noord- Hollandsche". DTA 5-Holl. T. 2 N.V.B.-beker. Se ronde. HSC-LSC NEO-Heracles AGOVV-Gu Ahead Quick-Eindhoven VVV-MVV ODI-LONGA MOC-DFC Hollandia-Zaandijk Ajax-ADO 1920 DWS-Xerxes DOS-GSV Gooi-Volewijckers 4-1 HBS-KFC 2-1 Excelsior-RCH 4-2 iL\ Veldstra 9, 9, Boot 85Vt, 9, 9, Vit, 8"/a, totaal 1, 7«/«, 9. 7*/«, totaal Bij de dames werd mevr. van Keulen- Franke. voor de derde maal achtereen kampioene. Leek 't in Purmerend, of ze in haar clubgenooten mevr. Langenberg- Stek en mej. I. Spigt, ernstigè concur renten zou krijgen, het Halterlid, dat, kampioen was, bleef kampioen: mevr. van Keulen was op dreef, bleek serieus geoefend te hebben en zorgde er voor, dat de eerste kleine achterstand spoedig werd omgezet in een kostbaren voor sprong. Misschien hadden velen iets meer verwacht van haar vrije oefening, misschien had ze aan de brug iets ge lukkiger kunnen zijn, maar overigens was ze positief nummer één. Met ruim een punt voorsprong werd ze kampioene vóór mevr. Langenberg en mej. Spigt Merkwaardig, hoe goed hier de ge trouwde dames voor den dag kwamen' De voornaamste uitslagen luiden: Vrije oefeningen jongens: Turnlust (Oterleek) 13 pnt 3e pr.; Halter (Alk maar), 131/* pnt. 3e pr. Vrije oefeningen meisjes: Doves (Hei- loo), 17 pnt., Ie pr.; Halter (Alkmaar). 15 pnt., Ie pr.; Turnlust (Alkmaar), 14' pnt., 2e pr.; Turnlust (Oterleek), 13 pnt., 3e pr. Vrije oefeningen heeren: Halter (Alk maar), 14'/i pnt., 2e pr. Vrije oefeningen dames: Doves (Heiloo) IQ1/, pnt., Ie pr.; Turnlust (Alkmaar) 158/, pnt., Ie pr.; Halter (Alkmaar), 15'/: pnt., 2e pr.; Voorwaarts (Koedijk). 13'/t pnt., 3e pr.; SSS (St. Pancras), 13 pnt., 3e pr.; Dasko (Warpienhuizen). 13 pnt., 3e pr. Meisjes eerste graad: I. Peijler (Dove§- Heiloo) 40Vt pnt.; N. Heinis (idem) 401/» pnt.; A. Henning (Halter-Alkm.) 40'/: pnt. (gss_st. (Doves- (Halter- (SSS-St.. Meisjes 2e graad: T. Kooij Pancras), 42 pnt.; G. Kresman Heiloo) 41 pnt. Jongens le graad: K. Boot Alkm.) 41'/t pnt.; S. Volkers Pancras) 40 pnt. Jongens 2e graad: W. Latnar (Dovee- Heiloo), 39'/» pnt.; C. Hoogland (Turnlust- Alkm.), 38 pnt. Eeregraad heeren: M. Volkers (Halter- Alkm.) 53pnt. (kampioen); W. Veld stra (Halter-Alkm.), 52'/: pnt.; A. Boot (Halter-Alkm.) 45 pnt. Eeregraad dames: L. van Keulen- Franke (Halter-Alkm.), 501/1 pnt. (kam pioen); T. Langenberg—Stek (Halter- Alkm.), 49 pnt.; I. Spigt (Halter-Alkm.), 48T/„ pnt. Enschedé klopt Heerenveen. Na een gelijk spel en twee nederla gen is Enschedé er in geslaagd haar laatsten thuiswedstrijd tegen Heeren veen met 42 te winnen. Een bijzon dere prestatie van de Oostelijke kam pioensclub is dit geenszins, want Hee renveen verscheen met een zeer geha vende voorhoede, waarin drie spelers, Abe Lenstra, moesten worden vervangen. Ixi verband met het zeer onbevredigend spel van de Enschede- sche voorhoede in den laatsten wed strijd had men deze linie grondig ge wijzigd. Van meet af was EnscMÉtfê sterker maar de thuisclub speelde ver dedigend wat nonéhalant en bij een uitval had Heerenveen na 10 minuten succes. Na een half uur had Enschedé eindelijk succes toen bij een doelwor- steling midvoor Teutelink inkopte. In de tweede helft zette Enschedé een hevig offensief in en voerde den stand geleidelijk op tot 41. De thuis club vond het toen welletjes en pre cies als voor' de rust maakte Haanstra nog een tweede doelpunt. De stand voor de kampioenskompetitie is thans: Feijenoord 7 3 3 1 9 8—6 Willem II 8 3 2 3 8 17—19 A. D. 06 2 3 1 7 15—10 Enschedé 7 3 1 3 7 15—12 Heerenveen ......8 2 1 5 5 18—26 Noord-Holl. elftal speelt gelijk tegen Zwaluwen B-elftal. Eenige duizenden voetbalenthou siasten zijn gisteren getuige geweest van de ontmoeting tusschen het Noordhollandsch elftal en het Zwa luwen B-elftal, welke wedstrijd in een gelijk spel is geëindigd. De speler, die in dezen wedstrijd naar voren is gekomen, was de rechtshalf van het Noordhollandsch elftal, Schaper van Alcmaria Victrix. Deze speler stak ver boven de rest uit. Zijn spel was vooral tijdens de periodes van Zwaluwen- overwicht, technisch en tactisch goed. Als een rots in de branding weerstond hij de aanvallen van de gebr. Ooms uit D.W.V., die de linkervleugel van Zwa luwen vormden. Een tweede lichtpunt in het Noord holland elftal was de back Maasen. eveneens uit Alcmaria, die vooral na de rust fraai werk verrichtte. De doelverdediger, Kenter, deed vele goede dingen, doch was daarnaast dik wijls gevaarlijk voor zichzelf. De linksback Teeklenburg deed voor de rust goed werk, doch zakte na de rust danig af, evenals Himpers, beide uit Helder. In de voorhoede viel slechts Rottier op door zijn groote snelheid. Het doel punt was ook aan zijn werk te danken. Onmiddellijk na den aftrap ontwik kelde zich een snelle partij voetbal, waarin het Noordhollandsch elftal iets domineerde. Herhaaldelijk kwamen de blouwhemden voor het doel, doch 'doel punten vielen er niet. Langzaam aan kwamen de Zwaluwen los en werd het Noordhollandsch elftal in de verdediging teruggedrongen. Een snelle ren van Rottier bracht echter den bal voor het Zwaluwendoei en Heckel kon 1—0 maken. Zoo bleef de stand tot de rust. Na rust kwam wederom het Noord hollandsch elftal sterk opzetten en nog maals zakte het na een kwartier spelen af. Zwaluwen nam het initiatief geheel over en vele malen moest Kenter iri- grijpen. Ongeveer een kwartier voor het einde slaagde rechtsbuiten Sinkeldam van D.W.V. er in, den gelijkmaker te scoren. Fet Noordhollandsch elftal kwam nu weer los en onder groote spanning met gelijke kansen verstreek de rest van den tijd, zonder dat er doelpunten kwamen. Lenige minuten voor het einde liep de spil Karsemeyer van T.O.G. een lichte ersenschudding op in een botsing met Stam cn werd vervangen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1