NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR 4 Regimenten Infanterie opgeroepen. Sovjet-aanvallen bloedig mislukt. Bon 24. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Scbager éditic: ^chagen: Laan 201. Telefoon '444 (2 lijnen). Postrekening 66189. ZATERDAG 5 JUNI 1943. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang No. 129. 4 paginas'. Hoofdredacteur A. R. JONKER, Alkmaar. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Pi'Üs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Opkomst 7, 8r 10 en 11 Juni. Op grond van de op 29 April 1943 in de dagbladpers gepubliceerde bekendmaking van den Wehrmachtbefehl§haber in den Niederlandcn betreffende terugvoering in krijgsgevangenschap van dg, voormalige Nederlandsche weermacht, worden bij deze voor aanmelding opge roepen; Het dienstplichtig en reservepersoneel onder den rang van officier van de volgende regimenten en alle in de jaren 1939 en 1940 uit deze regimenten voortgekomen ooTlogc- onderdeelen, voor zoover dit personeel in Mei 1940 in werkelijken dienst was. Bedoeld personeel moet zich melden, telkens tusschen 8 en 12 uur: in het „W ehrmachtlager" te Amersfoort, Zonnebloemstraat. 1.het personeel van het 2eregiment infanterie en zijn oorlogsonderdeelen: degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 7 Juni 1943. degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 8 Juni 1943; 2. het personeel van het 3e regiment infante rie en zijn oorlogsonderdeelesn: degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 10 Juni 1943; degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 11 Juni 1943. In de Frieslandkazerne te Assen. 3. het personeel van het 9e regiment infanterie en zijn oorlogsonderdeelen: degenen die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 7 Juni 1943; degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 8 Juni 1943. 4. het personeel van het 11e regiment infanterie en zijn oorlogsonderdeelen: degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 10 Juni 1943. degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 11 Juni 1943. Bij de aanmelding moeten worden overgelegd het persoonsbewijs, de distributiestamkaart en, voor zoover mogelijk, militaire identiteits papieren. Degenen, waaronder ook begrepen de in Duitschland werkende „grensgangers", voor wie een „Bescheinigung" (verklaring van onmis baarheid) afgegeven is, moeten dit bewijs bij hun werkgever of bij de instantie, die hun belangen behartigt, opvragen en bij de aanmelding toonen. Na de melding moet de „Bescheinigung" zoo spoedig mogelijk weder aan den werkgever resp. de instantie, die de belangen behartigt, worden teruggegeven. De werkgevers zijn verplicht degenen, die zie moeten melden, daarvoor in de gelegenheid te stellen cn hun het loon (salaris) gedurende den verzuimden tijd uit te betalen. De Ned. Spoorwegen verleenen aan alle voor de aanmelding opge roepen personen vrij vervoer derde klas. Degenen, die tot aanmelding verplicht zijn, moeten zich hiervoor vervoegen aan de loketten, c.q. bi. den stationschef, van het station van vertrek. K LE E D IN G. Vo«r zooveel mogelijk uniform, anders burgerklee- ding, dringend* wordt aangeraden daagsche en Zondagsche kleeren, wollen dekens, ondergoed en extra schoeisel, alsmede kookgerei en lepe. mede te brengen. De gezamenlijke bagage mag niet meer bedragen dan twee normale handkoffers. Van aanmelding zijn vrijgesteld personen, die zich op 25 Mei 1943 voor den „Arbeitseinsatz" in Duitschland of in de door de Duitsche weermacht bezette gebieden buiten Nederland bevinden. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Wehrmacht- befehlshaber in den Niederlanden of zich op andere wijze aan de terugvoering in krijgsgevangenschap tracht te onttrekken, moet reke nen op de strengste maatregelen. Dit geldt ook voor personen, die de trokkenen bij dergelijke pogingen steunen. In Westfriesland treft men op sommige plaatsen nog de zgn. .bullestieken" aan. Deze dateeren van oudsher «n beoogden ongeveer hetzelfde doel als de latere fokvereeniglngca. In de 17de eeuw bezat ieder dorp een uit gelezen fokstier, waarmede de „bul- looper' langs de boerderijen trok. Een dergelijk# „bullestiek" bestaat nog op de Gouw. gemeente Hoog woud. De „bullooper" trekt er met d«n fokstier op uit. Door middel van een „bulletoeter" kondigt hij «Ijn komst aan CNF-Kuiper-Pax m Gerucht over militaire revolutie in Argentinië. Reuter maakt melding van het rucht, dat verschillende Argentijnsché" legercorpsen tegen de regeering in op stand zijn gekomen. Generaal Marqués is volgens dat gerucht tot commandant van het strafcommando benoemd en admiraal FancaÉi is benoemd tot mi nister van oonog. Alle verbindingen met Argentinië zijn aan censuur on derworpen. De minister van oorlog Ramirez zou zich aan het hoofd van 8000 tot 10.000 man opstandige troepen gesteld hebben. De regeering zou daarop strijdkrachten hebben samengetrokken onder gene raal Marqués. Generaal Ramirez zou gevangen ge nomen zijn en de regeering beheerscht thans den toestand. Een verklaring van maarschalk Pétain. Maarschalk Pétain heeft in een in terview, dat hij aan den correspondent van de Petit Parisien heeft toegestaan, er op gewezen, dat hij in functie zal blijven hoe de toestand zich ook zal ontwikkelen. De maarschalk verklaar de, dat er voor Frankrijk maar één voorschrift bestaat, n.1. loyaal zijn en zijn woord te nouden. De maarschalk legde den nadruk op zijn verlangen de boeren en werklie den te helpen en hun een wetgeving te verschaffen. Sprekende over de terreuraanvallen op Fransche steden, verklaarde de maarschalk woordelijk: „Voor een der- gelijken oorlog bestaat er geen veront schuldiging. Dat is geen strijd meer. Hier wordt dood en verderf gezaaid in weerlooze woningen en de slachtoffers zijn bijna altijd arme lieden". De mijnwerkersstaking in Amerika: President Roosevelt heeft hef bevel aan de stakende mijnwerkers het werk Maandag te hervatten gegeven in zijn hoedanigheid van „president en opper bevelhebber". De mijnwerkersstaking is gericht tegen de regeering, Roosevelt heeft den minister van binnenlandsche zaken, die in opdracht van de regee ring de mijnen in bezit heeft genomen, opdracht gegeven een aanvang te ma ken met de hervatting van het werk. Deze zal de mijnen besturen volgens de richtlijnen en arbeidsverhoudingen, die in het oude contract vervat zijn, dat door het bureau voor oorlogsarbeid is verlengd. De president wijst de arbei ders er op, dat zij evenals de strijden de troepen verplicht zijn hun taak in den oorlog te vervullen. Zoodra de ar beiders het werk hebben hervat, zullen de onderhandelingen tusschen werkge vers en -nemers onder oppertoezicht van het bureau voor oorlogsarbeid op de gebruikelijke wijze wbrden voortge zet. VERDUISTER GOED. Deze week van 21.455.30 nur Maan op 7.32, onder 23.49 uur Zondag maan ©pi 8.30. onder 0.33 u. 11 Juni: Eerste kwartier. EEN WOORD VAN DEELNEMING VAN DEN PAUS. De paus heeft den bisschop van de stad Gresseto, die bijzonder ernstig van luchtaanvallen te lijden heeft gehad, 'n persoonlijk schrijven doen toekomen, waarin hij verklaart, dat de smart, welke in hem wordt veroorzaakt door de dagelijksche vernielingen en het lij den van den oorlog, nog heviger is ge-/ worden door de groote verwoestingen en de slachtoffers te Grosseto. DE COMMUNISTEN IN CHINA. Naar Central Press meldt, is er een nieuw gewapend conflict uitgebroken tusschen de troepen van Tsjoenking en het vierde leger der Chineesche com munisten, dat zich sedert April aan den Z. oever van den Jantse in de provin cie Anhoei bevindt. Sedert 12 April heeft Tsjoengking hier ruim twee di visies samengetrokken, die den aanval openden. In zeer zware gevechten werd net 16e bataljon munistische leger t vernietigd. het grootste deel Het 4-jarig zoontje van de familie Bouwman in Zuidhorn is te water ge raakt en verdronken. In ruim 76-jarigen ouderdom is te Amsterdam overleden mej. Johanna Westerman, oud lid van de Tweede Kamer, en oud-hoofd eener meisje- school. Mannen van den Reichsarbeitsdienst met geweer en gereedschap op marsch naar een bouwterrein aan de Middellandsche Zee RAD Kriegsber. Tomaschek-Transo-F-P ra In Mei 1 257 vijandelijke vlieg tuigen in het Oosten vernietigd. Duitsche Het opperbevel var weermacht deelt mede: In het gebied van Welisj zijn over dag en des nachts herhaalde aanvallen der Sovjets op bloedige wijze mislukt, 21 vijandelijke pantserstrijdwagens werden kapotgeschoten. v Van het ove rige Oostelijke front wordt slechts plaatselijke gevechtsactie gemeld. De luchtmacht heeft in Kaukasie en aan het Donetzfront voortdurend vijan delijke troepenconcentraties, alsmede luchtsteunpunten en ravitailleerings- steunpunten aangevallen. Bijzonder he vig werd in samenwerking met Hon- gaarsche gevechtsvliegers het ravitail- leeringsverkeer van den vijand aange» vallen. In de Noordelijke IJszee werden twee bewakingsvaartuigen door bommen tot unken gebracht en een torpedojager beschadigd. In de maand Mei werden aan het Oostelijk front 1257 vijandelijke vliegtuigen verifietigd. In hetzelfde tijdvak gingen 143 eigen vliegtuigen verloren. Snelle Duitsche gevechts vliegtuigen vielen een vijandelijk convooi in de wateren nabij Kaap Bon aan. Zij brachten een koop vaardijschip tot zinken en wierpen een ander schip in brand. TERREURAANVALLEN OP ITALIAANSCH GEBIED. Het vijandelijke luchtoffensief tegen het eiland Pantelleria duurt voort. Bomaanvallen en aanvallen met dd mi trailleur door vijandelijke vliegtuigen langs de kusten van Calabrië en Sardi nië uitgevoerd, hebben eenige slacht offers en schade zonder beteekenis ver oorzaakt. De stijging der Duitsche wapenindustrie. De rijksminister van bewapening en munitie, Albert Speer, heeft den Fuhrer in diens hoofdkwartier rapport uitgebracht over de buitengewoon sterke stijging der productie van wa penen, pantserwagens en munitie in het afgeloopen jaar in tegenwoordig heid van de vooraanstaande mannen der Duitsche wapenindustrie, die zelf de verantwoordelijkheid dragen en van de bureauchefs van zijn ministe rie. De rijksnfinister kon er op wijzen, dat de oorspronkelijk vastgestelde productiecijfers zonder uitzondering verre zijn overtroffen en dat record cijfers zijn bereikt, welke alle ver- wachfïngen overtreffen. De FühreN betuigde allen, die aan deze resultaten hebben medegewerkt, zijn hartelijken dank en zijn groote waardeering en constateerde, dat dit groote succes in de eerste plaats het gevolg is van de door minister Speer geleide Duitsche techniek en van het beginsel van eigen verantwoordelijk heid in de industrie. Uit waardeering overhandigde de Führer den rijksmi nister den Siritz Todt-ring der Duitsche techniek met de beeltenis van dr. Fritz Todt. 's-GRAVENHAGE, 4 Juni. - Voor de week van 6 t m 12 Juni geven de met 24 gemerkte bonnen recht op het koo- pen van de gebruikelijke- rantsoenen brood, beschuit, aardappelen en tabak. Nederlandsche vliegers verongelukt. i Omtrent de vermissing van het En- gelsche verkeersvliegtuig van de lijn LissabonLonden, waarvan wij giste ren melding maakten, wordt nader vernomen, dat het hier e'en voorm&lig K.L.M.-vliegtuig in dienst van de British Overseas Airways betrof. Het toestel was bemapd met voormalig KL.M.-personeel, gezagvoerder was Q Tepas, 2e piloot D. de Koning, marco nist C. v. Brugge, boordwerktuigkun dige E. Rozevink. SORKEIIS HAD 'I SLIS SEBROKE» maar. bt) heeft de «tukken ver«tolien Doet u dal óók. «1» u glae op «traa* liggen: scliopt de scherven even weg, »oo< M een fietsband rulneeren'. Ned. Toeristen boud (AN.W.B.1 „Vernield door de Engelschen." De gepubliceerde opsomming van de belangrijkste door Anglo- Amerikaansche vliegers ingiet ge bied van het Duitswie rijk aange richte schade is voor de bladen aan leiding een vergelijking te maken met de toestanden in het Rijngebied van de 17e tot 19e eeuw. De „Deutsche Allgemeine Zei- tung" schrijft: Bij het lezen van deze opsomming krijgt men soort gelijke gevoelens als indertijd bij het voorde eerste maal aanschou wen van de eindelooze rij ruïnes langs den Rijn. Van Bacherach tot Oberwewsel, van de Palt tot Ehren- breitstein, overal stonden in Bae- decker dezelfde woorden: „Vernield door de Franschen". Het telkens weder lezen van die woorden deed een steeds grootea-e woede tegen het volk opkomen, dat met zinlooze vreugde Duitsche cultuurmonumen ten had vernield, die nooit meer te herstellen waren. De vernielingen door de legers van Mélac waren on danks al hun systematiek naar ver houding bescheiden tegenover de uitwerking van de terreuraanvallen der Engelschen en Amerikanen. De roep van Engeland als cultuurvolk, de bewondering voor het Britsen e 'mperium is definitief verloren, niet Heen in het Duitsche pijk. In Italië ehoeft men slechts te' denken aan 'alermo. Genua en Napels en in frankrijk geschiedt hetzelfde. Het cultuurvernielende Engeland ver nielt tegelijkertijd den meest essen- tieelen grondslag van de rol. die het tot nu toe in de Europeesche wereld heeft gespeeld. „Vernield door de Engelschen" staat van heden af bij duizenden ruïnes. LOODGIETER-OPLICHTER AAN HET WERK. Een 20-jarige loodgieter was het vo rig jaar uit de gevangenis ontslagen. Hij bezocht daarna verschillende vrou wen, wier mannen in het huis van be waring zaten en hij gaf zich tegen over die vrouwen uit als kantoorbe diende van het huis van bewaring. Hij vertelde, dat de mannen naar een kamp zouden worden overgebracht en dat hij kleeding en gebruiksvoorwerpen voor hen kwam halen. De vfouwen geloof den den oplichter en zij gaven hem al lerlei goederen, welke dc man te eigen bate verkocht. Vrijdag stond de oplichtér voor de rechtbank te Amsterdam terecht en werd tegen hem tien maanden gevan genisstraf geëischt. DR. POSTHUMA t. In de avonduren van den derden Juni werd in zijn woning de vroegere mi nister van Landbouw, Nijverheid en Handel, dr. F. E. P o s t h u m a, door revolverschoten zoo zwaar gewond, dat hij onmiddellijk na den aanslag stierf. Het signalement van de daders, die onmiddellijk op de vlucht sloegen, is bekend. De voormalige tolwoning aan de Naarderstraat tusschen Naarden en Huizen is geheel uitgebrand. Doordat kinderen met vuur speelden brandde te Molenschot de kapitale landbouwschuur van de we- luwe Van A. geheel af. Te Amsterdam is een 4-jarig meisje onder een motorwagen van lijn elf geraakt en op slag gedood. Het 5-jarig zoontje van de fami lie E. te Den Bosch is in het afwate ringskanaal verdronken. j Belangrijke aanwijzing. Voor in Jan. i/m. April 1920 geboren mannen. Jaar 1920 geboren mannen overeen komstig den in dit blad gepubliceer de oproep op het bevoegde Arbeids bureau, rèsp. 't bevoegde bijkantoor. rvan 9-17 uur persoor.lük aanmelden, waarbij zij het ingevulde aanmeldings formulier cn de andere identiteitspa pieren en gegevens moeten medebren gen. De distributiestamkaart moet me degebracht te worden. De werkgevers zün verplicht de tot aanmelding ver plichte personen gedurende den tijd dien zij- hiervoor noodlg hebben, van werk vrij te stellen en het salaris, resp. loon, door te betalen. AanmeldDigs- plichtlgen en werkgevers maken zich strafbaar wanneer handelen in strijd mot de bepalingen der verordening of trachten deze te ontduiken. Bezoldiging van burgemeesters. Bij besluit van den Secr.-Generaal van het Dep. van Binnenlandsche Za ken is een nieuwe regeling voor de be zoldiging van burgemeesters vastge steld. Deze bezoldiging wordt naargelang van het inwonertal der gemeenten be paald. Zij loopt van klasse 1, met een inwonertal van 1500 en een bezoldi ging van 12001600 tot klasse 24 steden boven 750.000 inwoners met een bezoldiging van 25.000. Voor Alkmaar en Den Helder ste den met een inwonertal van 30.000 tot 40.000 inwoners is de .bezoldiging 7000 tot 8000. Indien voor de klasse, waartoe een gemeente behoort, een minimum- en een. maximum bezoldiging is vastge steld, wordt het minimum genoten bij een diensttijd van minder dan twee ja ren. Het maximum wordt bereikt door vier periodieke verhoogingen na een diensttijd van 2, 4. 6 of 8 jaar. Boven de bezoldiging ontvangen de burgemeesters voor kinderen beneden 18 jaar een toelage van 3 pet. Met een minimum van tijdelijk ƒ150.en een maximum van 216.per kind per jaar. Voor het genot van ambtswoning wordt op de bezoldiging een korting van 12 pet. toegepast. Dit besluit wordt geacht in werking te zijn getreden met ingang van 1 April 1943. Nieuwe loonregeling arbeid voor Duitsche instanties. Met ingang van 1 Juni treedt een nieuwe regeling van loon- en arbeids voorwaarden in wferking voor werkers dienst van bouwondernemingen, v/elke werkzaam zijn ten behoeve van de Duitsche weermacht en het Duitsche burgerlijke bestuur hier te lande. De nieuwe regeling beteekent voor de belanghebbenden een aanmerkelijke verbetering. Vakkundige grondwerkers zijn ge plaatst in de tweede loongroep, waar door hun werk thans als die van „ge oefende" werkers wordt gewaardeerd. Als belangrijke sociale bepaling geldt, lat glle ondernemers verplicht zijn aan Ie arbeiders wekelijks bij het loon een vacantieb'on te verstrekken. Verder zal de gehuwde arbeiders of daarmee gelijk te stellen ongehuwde kostwin ners onder bepaalde omstandigheden, indien zij ten gevolge van den afstand niet meer naar huis kunnen terugkee- ren, per dag 1.50, benevens 0.50 per dag voor kost en inwoning worden verstrekt boven het loon. Buiten de hierboven opgesomde pun ten zijn nog meer verbeteringen van ondergeschikt belang verkregen. Voor de jeugdige arbeiders wordt door de nieuwe regeling bereikt, dat de loonen, welke een bepaald percenta ge bedragen van die der volslagen ar beiders, door een verhooging van dat percentage die loonen dichter naderen, terwijl het volle loon thans reeds op 23-jarigen leeftijd zal zijn bereikt. DE STEM DER S.S. Luistert op Zondag 6 Juni van 11.30 tot 11.45 uur over den zender Hilver sum 1, op golflengte 415 Meter, naar de stem der SS., onderwerp: Repor tage over de beëediging van de Land wacht. Ned. krijgsgevangenen in Thailand en Hakodate. Hot informatie-bur. van het Ned. Roode Kruis, Korte Voorhout 14 te 's-Graven- hage, ontving uit Japan opgaven van Ne derlandsche krijgsgevangenen In Thailand en Hakodate. Wegens het ontbreken van adressen, kon omtrent de ondervolgende personen nog geen bericht aan dc familie worden gezon den: Thailand: infanterie soldaten nl dirk zwager h lefebre afw weijers w lodder pcv geesin j benning ja meurer dj van- derburgh hrg sabert da veenhuljzen jh bos cm robnson jf vanbroich avh kohl Jh pielaat gwg waal ka faatz vh beervan- dlngstee o hegelund jj rooze jn claessen jr nigg 1 shilling lwd abels J vandlejen f 'koekebakker sa noach r kragt jhg blauw bje bruinier am claase ea kleynerberg pg denes ga tencate mj vanditmars gj van- merle d vanmeerten cc heijl jp holslag fat jackson gw gerritsen wm heinen j regter ad *deroos fj deuling w dehaart kma vaneekhout a mooy hw marllsa mj veer- a vandenbergh je rugebregt ajl mul der ec stofberg IJ kremers ca vandcrpoll pja bosch va maroadant J mostert rj che- valier aff leon 1 paay ph zlllesen aja nleuwenhuys rom dupuy th Jacob jfac noya we hendrlkse pl sandman m van- nuissenburg we wiersma w schnabel Jac aardewijn pjm schoenmaeckers fjw driou ha veenstr# aaw holland gl hagenaar t triebei he moreau rneine ypma wg huls berger franz umlaufvonblberfort he nagel gj vanzanten acl vanhoven latw vanrede- voogd, artillerie adjudant po korn sgtmaj ej withaar bgdejong sergeanten lg aarsen a verweer sm vanzanten Jj koopman sol daten mv kubbe lam vanaschvanwljck ejf timmerman a rneyer fh deleur hj speel man hj geurjeen fel vanderhoek jc bruyn j symons b scholte e brander f bodeman w meinesz fjhw kloet rdef pietersz d mel- gcr homeguard sergeant rl a^erbeck pri vate jw 9trlt*iing motorserv sergeanten jen vaenxsjhr ja struwer jka groenewoud soldaten wg veenhuijzen a phtllppona mi- ladm adjudant re peeters sgtmaj n ber- nard g renken adjudant hospitaal, j hart kamp medicalr.erv soldaat et aubrl rnil- clerck sergeant fj christoefcl genie ad.tu- dc"t gw Jamln.sgtmaj lagarde sergeanten pm jonker gouw hb vcenhuyzen vd de vries soldaat fh uijleman soldaat raf awt hetheréa artillerie korporaal y muller sol daten f uithoven mwp zeil jg keijrr f ilcken infanterie soldaten ke urban Jph ost police offlcer gz romswinckel soldaat marine luchtvaart swecris-slgrlst, Hakodate kamp: jpa riva 79826 ajk oomen 33714 mf Jacob 67008 rfa meynhardvan- schoor 80715 benjahtn valentin 94811 saw londt 33613 jl grondt 1598 arle groen 36223 aj vanderheijde 226800 jw rosbak 115313 jaa telling 46097 ca vanderhoff 88320 fc lint horst 4703 jo holzapfel 145918 aw rozario 304 tl schreuder 92701 ba someren 57202 nl simon 153821 kr kiksen 89113 ag hornung 52100 theodorus griet 19909 frederik davld- son 94013 egbertus vangermert 22012 roland boom 28914 wa bloem 5999. Familieleden enz. gelleven zich onder opgave van zoo volledig mogelijke gege vens der betreffende personen, zooals rang onderdeel of wapen, geboortedatum, en laatst bekende standplaats in Indlë enz. tot bovengenoemd informatiebureau te wenden. Een zeer bijzondere prestatie op huls- vlijtgebied leverde de heer I. Mulder te Dordrecht net den bouw van een eicctro-acoustisch orgel volgens bet toongcBcrator-principe. Het toetsen bord telt 50 toetsen en dank zij een krachtlgen versterker kan het instru ment voldoende geluld voortbrengen voor een groote zaal De heer Mulder voor zijn orgel, waarvan hl| ook alle onderdeden eelt vervaardigde CNF-v. Rhijn-Fax m De ihee slaat klaar! i eetis enkele maien hebben sommi- ge Nederlanders een aanslag ge- fjpan op het angstvallig bewaarde, schamele restje in hun theebus. Dat was om een verlrisschenden dronk te kunnen bereiden aan hun koene vrien den van den overkant, die louter ter bevrijding van het lage landje bij de zee en niet om Aibion's belang aan onze kust zouden komen opdagen. Edoch, de thee werd telkens koud, zonder dat ook maar éen bevrijder verscheen. Men bleef evenwel gedul dig, want tensloue kan iedereen een aansluiting missen. Nu krijgen ze nog getijk ook, want dezer dagen hebben ae van strijdlust blakende Engelschen en Amerikanen bekend gemaakt, dat ze ditmeal wérkelijk komen. En om de theemutsen tijdig te laten openen, heb ben zij den a^ium er precies bij^ ge noemd: 22 Juni 1943. De vorige keeren was het telkens maar een grapje, maar 22 Juni zal men dan eindelijk de thee niet vergeefs aan onze blonde kust gereed behoeven te zetten r\e vriendelijke mededeeling van de ■L-/ geallieerden is het zoov^elste no vum, dat zy in dezen oorlog brengen. It Eerste was wel, dat Engeland den oorlog aan Duitschlanr verklaarde, zoo genaamd om den trouwen bondgenoot Polen te heipen, zonder evenwel een hand uit te steken, vervolgens de over winning bij Narvik, 4waar tenslotte al leen maar Duitschers achtergelaten werden, dan de glorieuze terugtocht bij Duinkerken om daarna die flauwe Duitsche spelbrekers op het Europee sche vasteland maar aan hun lot over te laten. Zoo zouden wij kunnen door gaan met voorbeelden. Zij houden voor Engeland natuurlijk allemaal de groot ste winst in dezen oorlog in en daar om kan Albion zich de weelde veroor loven van zijn „splendid isolation" uit, die nog nooit zoo volledig is ge weest als juist in dezen oorlog! nu en dan den Europeeschen volke be kend te geven, wanneer het ter bevrij- ling zal verschijnen. i Scheveningen en Hoek van Hol land stonden echte vaderlander» al eenige malen met de thee klaar, maar wie er ondanks deze vriendelijke geste verscheen, geen Brit en geen Ameri kaan. Dan volgde o.a. Dieppe daar Vas echter geen thee, maar een Duit sche soldaat. En toen de Tommy dit te laat bemerkte en terug wilde keeren, omdat hij blijkbaar alleen maar op de thee wilde komen, vond hij het heele- maal niet fair, dat hem zelfs dien te rugtocht werd belet. Een onbillijk oor deel overigens, waar hij toch op de koffie kwam Maar thee lag hem toch eenmaal be ter, zoodat hij zich maar weer beperk te tot het voor hem minder gevaarlijk bombardeeren uit groote hoogten van een weerlooze bevolking. Die "kinderen onder het puin hoort hij op zesduizend meter toch niet jammeren. Tenslotte is dat ook nuttig werk, want de „Ob- server", de Engelsche krant, die het eerst het geheim van den 2?.sten Juni heeft onthuld ontfutseld aan Chur- chill en de andere Engelsche bla den, die haar volgden, zeggen nu zelf dat de luchtaanvallen op de bezette ge bieden en op Duitschland en Italië, de artillerie-voorbereiding zijn van de groote bestorming door de infanterie. Zij komen dus en gauw. Natuur-» lijk is het fair van het sportiefste volk ter wereld om het plan zoo tijdig bekend te maken. Ook dit novum zal er, evenals de hiervoor genoemde, toe bijdragen, den geallieerden aan de overwinning te helpen. Bovendien ver goedt het iets van de door ons tot nu toe onbegrepen bombardementen uit de lucht. Zij zijn immers de inleiding op het sportieve duel dat' komen gaat en waarop de Duitsche soldaat nu voor bereid is. Stel je voor, dat hij het niet was en zoo maar op de vlucht zou moeten 9laan als men bij verrassing kwam. Wat is er dan nog voor eer en roem met zoo'n invasie te behalen Het is trouwens al even sportief, dien 22sten Juni gekozen te hebben. De schande voor de Duitschers zal er slechts te grooter om zijn. Dien dag in 1940 sloten zij den wapenstilstand met Frankrijk, 22 Juni 1941 begonnen zij den oorlog tegen de Sovjets en nu, op den 22sten, Juni 1943 zal hun een Can- nae, CarthSgo en Sédan tegelijk be leid worden De thee wacht immers Maar sinds de Schevenïngsche thee en de koffie uit Dieppe is er nu ook een Westwal, dat weten onze kustbe woners het beste. En die Westwal vraagt geen kletspraatjes bij kopjes thee, zooals men nu al jaren van de democratische vrijheidshelden heeft ge hoord. Hij vraagt daden. Jr. DE KINDERMOORD TE OISTERWIJK. Het Bossche gerechtshof heeft Woensdag den 36-jar. Tilburgschen monteur Th. van B., die er van ver dacht wordt te Oisterwijk het al daar gelogeerde 13-jarige meisie Annie Remken uit Rotterdam te hebben vermoord, veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. De Bredasche rechtbank had hem eveneens tot 15 jaar veroordeeld. De officier van justitie had. even als later de advocaat-generaal. te~en van Berkel levenslange gevangenis straf geëischt. DE VACATURES BIJ NED. HERV. KERK. In Noord-Holland 't grootste aant:;!. Het aantal vacante predikantsplaat sen bedroeg in de Ned Herv. kerk op 1 Januari 1943 niet minder dan 183 te gen 187 op 1 Januari 1942. In 1942 zijn er in totaal 62 gemeenten vacant ge worden, terwijl 72 candidaten tot het predikambt werden toegelaten. Tn het overzicht van de verdeeling der va cante gemeenten over de verschillen de provincies, valt 't op, dat er in Groningen 24 en in Noord-Holland niet minder dan 47 vacatures zijn, d.i. circa '5 van het totaal aantal. OMROEP-KRONIEK VAN KUNST EN LETTEREN. Onder den titel ,,De schijnwerper" zal de Ned. Omroep in den vervolge iederen Zondagmiddag van 13.3014. uur over Hilversum 1 een gesproken kroniek uitzenden op het gebied van kunst en letteren.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1