NOORD-HOLLAND Wapens en soldaten beslissen. DAGBLAD VOOR Duitsche bewapening op steeds hooger peil. De militaire opstand in Argentinië. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager éditie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. MAANDAG 7 JUNI 1943. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang No. 130. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER. Alkmaar. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. Bij contraot binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Alle voorwaarden voor de eindoverwinning aanwezig. Voor vele duizenden dit alle lagen van het Duitsché volk, onder wie vooral arbeiders uit de bewapeningsindustrie, hebben Rijksminister dr. Göbbeis en Rijksminister Speer verslag uitgebracht over den hnidigen stand van de Duitsche bewapening en een inzicht ge geven in houding en inspanningen van het Duitsche volk tot beveohting van de eindoverwinning in den grootsten en bardsten oorMfe der geschiedenis. Rede van Rijksminister Speer. RtJKSMiNISTER Speer wees er op, dat de Duitsche bewapeningsindus trie „iets buitengewoons en geweldigs" heeft gepresteerd en in Mei 1943 op alle gebieden een recordhoogte heeft bereikt. Het is de historische verdienste van Rijksmaarschalk Göring door het Vier jarenplan de grondslagen te hebben ver zekerd tot instandhouding en opvoering van de Duitsche bewapeningsindustrie. Productiestijging en energie bronnen. Thans kunnen wij met trots vaststel len, aldus spr., dat wij niet alleen vol daan hebben aan den eisch van den Führer tot opvoering van de bewape ning, doch ten deele dien eisch aan zienlijk hebben overtroffen. Hij wees op de irestaties en de houding van den Duitschen arbeider bij het herstellen van schade aangericht door vliegtuig- aanvallen en legde er den nadruk op, dat juist in de laatste maanden ondanks de vliegtuigaar.vallen op alle gebieden der bewapening een gestadig stijgen der productie valt waar te nemen. Nadat Rijksminister Speer gesproken had over de gewaarborgde grondstof positie, vooral wat betreft steenkool, ijzer en staal, sprak hij over de uitbrei ding der energiebronnen. Vastgesteld kan worden, dat de tijdelijke beschadiging van twee stuwdammen ons wat betreft de energie.erzorgiug niet heeft getrof fen. De gedecentraliseerde organisa tie van onze energieopwekking heeft het zonder moeilijkheden mogelijk gemaakt nog denzelfden dag de bewapeningsindustrie de weggeval len boeveelheden stroom weer ter beschikking te stellen. Ook de ver wachting van den vijand,» dat de watervoorziening van het Roergebied voor langen tyd gestoord zou zijn, Is niet in vervulling gegaan. De toeneming in cijfers. De minister gaf daarna de volgende bij zonderheden omtrent de Duitsche inspan ning op het gebied der bewapening: 1. Munitie: Alleen in Mei 1943 werd 8.3 maal zooveel ton geproduceerd als het maandgemiddelde in 1941. Dit resultaat werd bereikt met slechts 50 pet. meer arbeidskrachten, 132 pet. meer ruw staal, 57 pet. minder koper en slechts 2 pet. meer aluminium. De productie van pant- serdoorborende munitie van 5 cm. en meer werd met 1000 pet. vergroot, voor lichte veldhouwitsers mei 1300 pet. en voor zware kalibers met 400 pet. De maan- delijksche productie van steel- en eihand- granaten werd van 100 op 410 pet. ge bracht, die van mijnen op 100 pet. 2. Wapens: De productie van alle geschut van 3.7 cm. en hooger werd tot 400 pet. verhoogd, de vervaardiging van karabijnen met de helft vergroot. Bij de snelschietende machinegeweren van het type MG 42 werd een bijzondeirschitte rende prestatie bereikt. De vervaardiging van lichte veldhouwitsers kon vervier voudigd worden, de productie van zware en zwaarste luchtdoelartillerie met 315 pet. vergroot. De productie van onze zware pantserafweerkanónnen, die op on dubbelzinnige wijze superieur aan die van den vijand zijn, werd bijna verdubbeld, en heeft sedert Februari een stijging tot 220 pet. te zien gegeven. Het aantal maande lijks vervaardigde stukken pantserafweer- geschut is met 600 pet. gestegen. S. Pantserwapen: Het totale aan tal van alle vervaardigde pantsers werd verveelvoudigd. Daarbij bedraagt de toe neming der productie van lichte pantsers slechts ongeveer 20 pet., maar voor zware pantsers, stormgeschut. pantser en den „Tijger" bedroeg de toeneming van de maandelijksche productie 200 pet. Het luchtwapen. De bewapening van de Lucht macht staat hierbij niet achter Hier werden het afgeloopen jaar tal rijke nieuwe types ontwikkeld en reeds volledig in productie ge bracht. Desondanks was in Mei van dit jaar het aantal der gepro duceerde. vliegtuigen een veelvoud boven het gemiddelde van 1941. Wapenfabrieken in Gorki aangevallen. Het Duitsche legerbericht van 6 Juni meldt: Aan het Oostelijke front verliep de dag, afgezien van levendiger gevechten aan het Koebanbriiggehoofd, kalm. In het gebied ten Noordwesten van Krymskaja sloegen Duitsche en Roe- meensche troepen verscheidene vijan delijke aanvallen af. In den afgeloopen nacht heeft een iterke formatie zware Duitsche ge vechtsvliegtuigen opnieuw wapenfa brieken in de stad Gorki aan den middenloop van de Wolga aange vallen. Ér ontstonden groote bran den in de fabrieksinstallaties en de benzinc-opsljfgplaatsen. Twee vlieg tuigen zijn niet teruggekeerd. Nieuwe aanvallen op Ital. gebied. 'Aan het Italiaansche legerbericht van 6 Juni ontleenen wij het volgende: Vlootstrijdkrachten hebben het eiland Pantelleria beschoten, dat ook door de vijandelijke luchtmacht herhaaldelijk en hevig gebombardeerd werd. Vijan delijke luchtaanvallen op La Spezia en plaatsen in de provincie Cagliari eiSch- ten eenige slachtoffers en veroorzaak ten beperkte schade. V \TERDAGMIDDAG hebbeh de Rijksministers dr. Göbbeis en Albert Speer ter gelegenheid van de plechtige uitreiking van onderscheidingen aan arbeiders in de bewapeningsindustrie het woerd gevoerd op een groote bij eenkomst van de partij in het overvolle Berlijnsche Sportpalast. Negen arbeiders en vooraan staande mannen der Duitsche be wapening ontvingen het Ridder kruis van het Kruis van Oorlogs- verdienste. Rijksminister Speer bewees dcor nauwkeurige getallen, onder daverende toejuichingen van de tienduizenden toehoorders, dat de Duitsche bewapening, ondanks alle luchtaanvallen, records heeft behaald op alle gebieden en nog verder zal groeien. Hij deelde tegelijkertijd de uitvinding van geheel nieuwe wapens mede. Dr. Göbbeis verklaarde in aan sluiting daarop, dat Duitschland alle vuistpanden voor een werke lijk beslissende overwinning in handen heeft. Daar echter het geven van afzon derlijke getallen den vijand een voortijdig inzicht in de groote vor deringen op dit gebied zou kun nen geven, moet voorloopig afge zien worden van het bekend ma ken daarvan. Speer deelde mede, dat de Führer uit waardeering voor de reusachtige prestatie in de Duitsche bewapenings- "ndustrie negen arbeiders en vooraan staande persoonlijkheden der Duitsche bewapening het Ridderkruis van het Kruis van Oorlogsverdienste heeft ver leend. Vervolgens ging hij in op den Duit schen uitvindersgeest, die in de wereld altijd vooraanstaand is geweest, die nieuwe wegen zoekt, vindt en ook gevonden heeft. Kracht der •bewapeningsindustrie. Minister Speer besprak vervolgens het karakter van de Duitsche bewape ningsindustrie, dat gelegen is in de ver deeling in tallooze. groote, middel- groote, kleine en zeer kleinjL-fabrieken. waardoor zij tamelijk ongevoelig is voor luchtaanvallen. Voor de massafabrica- ties. die op langen termijn onveran derlijk blijven, zijn echter nieuwe Mam- moethfabrieken ontstaan. Ten slotte wees de minister erop. dat tot aan het volgend voorjaar de maandelijksche productie wederom belangrijk opgevoerd wordt. Wii zullen, zoo zeide hij, het front nieuwe wapens, nieuwe pantsers, vliegtuigen en duikbooten in een aantal ter beschikking stellen, dat het onzen soldaat met zijn persoon lijke, onovertrefbare superioriteit als strijder tegen onze vijanden mo gelijk maakt dezen strijd niet slechts te doorstaan, doch defini tief .te overwinnen. Rede van Göbbeis. volgens welke de toestand Duitschland thans gelijkt op die van 1917 en 1918, beantwoordde Göbbeis als inleiding tot zijn rede, met een verwij zing naar één fundamenteel onder scheid. In de genoemde jaren liepen vele vrouwen en mannen, verleid door Joodsch-marxistische vijanden van volk en vaderland, de bedrijven uit de straat op en weigerden door munitiestakingen hun kameraden aan het front wapens toe te voeren. Thans daarentegen kennen alle Duitsche bewapeningsarbeiders slechts één leuze: wapens voor het front, de beste wapens in handen van de beste soldaten, opdat zij voor ons geheele volk de overwin ning kunnen bevechten en veilig stellen. De overwinning in eigen handen. De zenuwcampagne van den tegen stander maakt geen indruk op ons. Eenmaal is het Duitsche volk, in No vember 1918,) het slachtoffer geworden van de huichelachtige beloften van zijn vijanden. De harde les, die ons voor dit moreele falen gegeven is, is volko men voldoende. Zulk een tragedie zal zich nooit herhalen. Wü weten ditmaal, waarom het gaat en hebben bovendien alle vuistpanden in handen voor een waarlijk beslissende overwinning. Op de nat.-soc. houding van het 4-Duitsche volk stuiten alle vijandelijke verleidingspogingen af. Zij geeft ons de kracht ook de eeuwige begeleidende verschijnselen van iederen oorlog, te genslagen, schikkingen van het nood lot, verhoogde zware offers, enz- ge duldig en met verbeten trots te ver dragen. Daarom spreken wij ook niet van vrede, maar s t r ij d e n daarvoor. Wij richten ons er op in, dat wij den oorlog onder alle omstandigheden zoo lang kunnen volhouden, tot de vijand ter aarde zinkt. Luohtterreur. De minister besprak vervolgens de offers, die de bevolking moet brengen tengevolge van den luchtterreur. Onze vijanden vallen hem paet brutaal cy nisme aan in hun have, goed" en leven teneinde daarmede hun oorlogsmoreel murw te maken. Dat geven zij ook openlijk toe. Wat zij daarbij aan Duit sche cultuurwaarden vernietigen zal hun eeuwig tot schande strekken. Wy Duitschers van heden behoo- ren niet tot het soort menschen, dat by een vyand bedelt om ontr zien te worden. Wy weten dat er tegen de Britsch-Amerikaansche bommenterreur slechts één doel treffend middel Is: c o n t r a-t e r- teur. Hét geheele Duitsche volk is thans slechts bezield door de eene .gedachte: gelijk met gelijk te vergelden'. Wij leg gen iedere Engelsche stem van heden vast, die in den bommenoorlog tegen Duitsche vrouwen, grijsaards en kinde ren een volstrekt humaan of zelfs Christelijk middel ziet ter overwinning van het Duitsche volk. Dit zal ons een maal een welkome motiveering geven voor ons antwoord op deze schurken streken. Het Britsche volk zal de reke ning moeten betalen, die zijn verant woordelijke mannen in opdracht van hun joodsche ophitsers en opruiers openen. De vergelding komt. In stijgende mate worden thans reeds aanvallen gedaan op Engeland. De aan tallen neergeschoten toestellen der RAF zijn gestegen in een mate, wéïke slechts het begin zal zijn. Ieder geleer de en natuuronderzoeker, die in onze laboratoria den strijd voert tegen de vijandelijke oorlogstechniek, iedere ar beider en ingenieur, die bouwt aan ons nieuwe bombardementswapen, iedere jonge piloot, die oefent om eens inge zet te worden, zij allen mogen het oog gericht houden op dat deel van ons volk, dat woont in de luchtoorlogsge- bieden van het Westen en Noordwes ten, wanneer zij dag en nacht onver moeid aan het werk zijn om het uur der vergelding te bespoedigen. Want eens komt het uur der vergelding. Het duikbootwapen. De minister ging vervolgens in op do activiteit van het Duitsche duikbootwa pen in den strijd ^tegen Engeland en wees erop, dat in den loop van dezen oorlog met inbegrip van de maand Mei 1943 ruim 26.5 millioen brt. vijandelijke scheepsruimte door de Duitsche marine en het luchtwapen in den grond zijn ge boord. Wat dat beteekent kan hij bevat ten, die zich voor oogen houdt, dat de Duitsche duikbootoorlog in den eersten wereldoorlog met nauwelijks 12 millioen brt. Engeland in de jaren 1917 en 1918 aan den rand van den afgrond heeft gebracht. Natuurlijk hebben de Engelschen dat eerst na den oorlog toegegeven. Gedurende den oorlog daarentegen vochten zij en de Amerikanen precies zoo als thans met den beweerden omvang van hun nieuwe schepen en betwij felden zij onze cijfers betreffende tot zinken gebrachte schepen. De vijand heeft zoo vaak reeds het duikbootgevaar overwonnen verklaard om vervolgens in korten tyd weer over tuigd te worden van het krasse tegen deel, zoodat hij eigenlijk alle aanleiding zou moeten hebben om zeer voorzichtig te zijn met zijn prognoses. Invasie-plannen en initiatieven. De minister constateerde vervolgens dat het front in het Oosten hecht staat. De inspanning van het Duitsche volk in het teeken van den totalen oorlog is niet vergeefsch geweest. Op een goeden dag zal zij ingezet worden." Wanneer en waar, daaroéer mogen onze vijanden zich het hoofd breken. Wanneer zy erover kletsen, dat het initiatief definitief op hen is overge gaan en de leiding van Duitschland met angst en schrik er op wacht, waar het zich ontplooien zal, zal de toekomst beslissen, wie reden heeft voor zulk een'angst. Wy wachten fff, maar in een anderen zin dan de vijand vermoedt. Men spreekt van de invasie in Europa, alsof dat de meest natuur- lyke zaak ter wereld was. De Joden vooral willen invasie. De Engelsche en Amcrikaansche soldaten intus- schen zullen het bloedige gelag moe ten betalen. Onze weermacht is be reid hen te onvangen. BEKENDMAKING. In mijn bekendmaking van 29 April 1943 heb ik bevel ge geven. dat de leden der vroegere Nederlandsche weermacht in krijgsgevangenschap terugge bracht moeten worden. Naar ik verneem, is de opvat- ting verspreid, dat de door mij ter aanmelding opgeroepen per sonen bij niet-aanmelding in het ergste geval een kleine discipli naire straf te verwachten heb ben. Dit is een ernstige vergissing. Ik wijs met nadruk op het vol gende: Wie zich niet aanmeldt, over treedt mijn bevel van 29 April 1943 en heeft zich voor den krijgsraad te verantwoorden wegens militaire ongehoorzaam heid; waarop volgens het Duit sche militaire strafwetboek de zwaarste straffen staan. Der Wehrmachtsbefehlshaber in den Niederlanden, Fr. CHRISTIANSEN, General der Flieger. Komintern en jodendom. Göbbeis besprak vervolgens de rol van het jodendom in de landen van den te genstander, neerkomende op een joodsch streven naar de wereldmacht. I-Iet is voor ons slechts vleiend, dat de Sowjets zich onder den druk van onze omvattende voorlichting gedwongen zien de Komintern, het instrument hunner wereldvernieling, voor den schijn te ontbinden. Maar de Joden in Lond^h en Washington jubelen te vroeg, wanneer zij meenen daarmede het voor hen zoo gehate Nat. Soc. voorlichtingsgebouw ten val te brengen. Reeds ziet men in alle landen steeds duidelijker in hoe de Joden te werk gaan. Het baat hun in het geheel niet, wanneer zij de parle menten en gerechtshoven mobilisee- ren ter bescherming van hun para sitair bestaan. Het zal niet lang meer duren of de roep om den schul dige aan dit vreeselijke volkeren- drama zal door de geheele wereld gaan. Wij zullen er voor zorgen, dat deze vraag ook een antwoord krijgt. De geheele uitschakeling van het jodendom uit Europa is een probleem van de veiligheid van den staat. Laat men eens in het kamp van onze vijan den kijken: waar men kijkt. Joden en Joden. Joden achter Roosevelt als zijn hersentrust. Joden achter Churchill als zijn inspiratoren, Joden als ophitsers en opruiers in de geheele Engelsch-Ameri- kaansch-Bolsjewistische pers, Joden in de hoeken van het Kremlin als de wer kelijke dragers van het bolsjewisme. De internationale Jood is de lijm, die de vijandelijke coalitie bijeenhoudt, maar hij is niet onoverwinnelijk. Historische kans. Dr. Göbbeis toonde vervolgens het onderscheid in de leiding van Duitsch land in de beide wereldoorlogen. Hij constateerde, dat de sterke nationale leiding, die Duitschland in den eersten wereldoorlog miste, thans aanwezig is. Bijna geheel Europa werkt in dienst van onze oorlogvoering. Het zal ook eens in het genot komen van de vruch ten van onzen gemeenschappelijken strijd en ijver. Ons werelddeel zal na dc overwinning een machtige conti nentale gemeenschap vormen, bestaan de uit vrije volken, die zich wjjden aan den dienst van een gemeenschappelijke groote zaak. Alleen zóó kan Europa voortleven. Anders zal het in zijn atomen uiteen vallen en een gemakkelijke buit zijn van de anarchie en daarmede van hel bolsjewisme. Dat kan geen werkelijk Europeaan willen. Thans meer dan ooit is aan het Duit sche volk in dezen oorlog zijn groot ste historische kans gegeven. Wij heb ben den wereldoorlog vooral verlo ren. omdat ons een groote leidende persoonlijkheid ohtbrak. Dezen oorlog zullen wij w i n n e n. omdat die per soonlijkheid er thans is. Wij kunnen niet verslagen worden, tenzij wij ons zelf verslaan. Moge de vijand den strijd tegen onze zenuwen voortzetten met list, sluwheid en boosaardigheid, nie mand zal hem het genoegen doen week te worden. ,Hij moet met dc wapens aantreden en op dat terrein zullen hem onze soldaten het passende antivoord geven. De minister besloot met de woorden: Aan het einde van dezen strijd staat onze overwinning. Onze vijanden willen het niet gelooven. Wij zullen het hun bewijzen. Nieuwe regeering opgetreden. De Ver. Staten zouden den opstand in de hand gewerkt hebben. In Argentinië is de regeeringsmacht door de generaals Ramirez en Rawson overgenomen. Vrijdagnacht vernam president Castil- lo, dat er een militaire beweging on der generaal Rawson gaande was, waarbij de minister van oorlog Rami rez zich had aangesloten. Nadat de troepen der opstandelingen waren opgerukt, weigerde Castillo in te gaan om een regeering van vier gene raals en vier admiraals onder zijn voorzitterschap te vormen en na een vuurgevecht van ongeveer een kwar tier werden, nadat dooden en gewonden waren gevallen, alle voorname ge bouwen door de opstandelingen be zet, waarna Castillo zich met zijn mi nisters aan boord van den Argentijn- schen mijnenveger Drummond begaf, dat naar Colonia in Uruguay is vertrokken. Hier is de president aan land gegaan en naar verder werd medegedeeld heeft president Castillo daar afstand van de regeering gedaan,, waarna hij per vlieg tuig met eenige zijner ministers naar Argentinië terugkeerde. Eenige minis ters werden daar gearresteerd, maar Castillo werd in vrijheid gelaten en be gaf zich naar zijn landgoed. Proclamaties van de nieuwe regeering. De nieuwe regeering heeft in drie Pfoclamalies de bedoelingen der revo- lutionnaire .beweging uiteen gezet, n.1. dat zij strijdt voor een ware en volle dige souvereiniteit van het land, voor samenwerking in Amerika en het na komen van internationale verplichtin gen. De opperbevelhebber der strijdkrach ten heeft bekend gemaakt dat thans overal rust heerscht. Generaal Rawson 1 zou thans presi dent ad interum zijn geworden. In de Argentijnsche pers wordt er op gewezen, dat de revolutie slechts her stel van de regelen der grondwet be oogde en dat Argentinië neutraal zal blijven, al zouden de betrekkingen met de Ver. Staten worden verbroken. Volgens de New-Yorksche correspon dent van de Daily Express zou de mi litaire opstand voor Washington geen groote verrassing geweest zijn en zou men er van overtuigd zijn, dat de Ar gentijnsche rebellen voor de geallieer den zijn. De omvatting in Berlijn. Volgens den diplomatieken corres pondent van het DNB meent men te Berlijn, dat de opstand in Argentinië het bewijs geleverd heeft dat de Ver. Staten de hand in het spel hebben ge had daar deze sinds geruimen tijd pro beerden om Argentinië, als laatste Zuid-Amerikaansche staat, die zijn zelf standigheid wist te bewaren, in den oorlog te storten. Men is daarom in Berlijn over het verloop der gebeurtenissen niet ver rast, hoewel men deze betreurt, omdat er tusschen het Duitsche en het Argen tijnsche volk steeds vriendschappelijke betrekkingen bestonden. Aan den alge- meenen oorlogstoestand zou dit alles evenwel niets veranderen. Laval houdt een radiorede. Laval heeft Zaterda! over alle Fran- sche zenders een rede gehouden tot hét Fransche volk en er op gewezen, dat Frankrijk in de toekomst met Italië en Duitschland in vrede en in hartelij ke betrekkingen zal moeten leven. Elke andere politiek is schadelijk voor de belangen van Frankrijk. Laval wees op de gunstige arbeidsvoorwaarden in Duitschland en zeide, dat het lot der Franschekrijgsgevangenen in Duitsch land zeer verbeterd is. Hitier aldus Lavgl heelt opnieuw begrip getoond voor de positie van Frankrijk. Laval hield zich verder bezig met so ciale kwesties en kwesties van voed selvoorziening en vermaande de amb tenaren hun medewerking te verlee- nen. Het nieuwe Europa zal slechts dan duurzaam zijn, wanneer alle lust tot revanche is verdwenen. Laval laakte de gevluchte Franschen, die nu het Fransche volk vanuit Londen of Al giers aansporen de bombardementen moedig te verdragen. Wanneer de ge allieerden zouden overwinnen zou de Angelsaksische wereld zich spoedig met de Sovjets moeten meten en het bolsjewisme zou zich in geheel Euro pa nestelen. Laval verklaarde tenslotte vertrouwen in zijn land te hebben. Spanje en de luchtoorlog. Het Spaansche ministerie van buiten- landsche zaken heeft Zaterdag in het Santa Cruz -paleis een- officieuse nota uitgegeven inzake het Spaansche stand punt met betrekking tot dc bombarde menten op de burgerbevolking, waarin Spanje energiek protesteert tegen de Angelsaksische geruchten, dat het slechts in het belang van Duitschland handelt. Spanje verlangt, dat de bom menwerpers boven land beter mikken en vermijden, dat scholen, woonhuizen en gedenkteekenen worden getroffen. De nota stelt dan tot humaniseering van den luehtoorlog o.a. voor: de ge bieden, waarin zich geen, of slechts on- beteekenende militaire objecten bevin den, moeten wederzijds van luchtaan vallen verschoond blijven en tot „niet te bombardeeren zones" verklaard wor den. Als garantie stelt de nota de vor ming van een permanente neutrale commissie voor, die in samenwerking met de vertegenwoordigers der orlog- voerende mogendheden een passende controle moet uitoefenen. Door dit vorstel vervult Spanje zijn plicht den oorlogvoerenden mogendhe den een bewijs te leveren van zijn on- partijdigen en van christelijken geest vervulden wensch tot humaniseering van den oorlog. PROFESSOR KNAPPERT OVERLEDEN. Op ruim 79-jarigen leeftijd is te Oegstgeest overleden prof. dr. Lauren- tius Knappert, oud-hoogleeraar van wege de Ned. Herv. kerk in de geschie denis en leerstellingen van de Ned. Herv. kerk aan de Leidsche universi teit gedurende de jaren 1902-1933. Hij behoorde tot de vrijzinnige protestan ten, tct welker voormannen men hem mag rekenen. Verscheidene malen was hij voorzitter van den Nederlandschen Protestantenbond. Prof. Knappert was een historicus van formaat. In vele werken, welke van zijn hand verschenen, gaf hij zijn eigen kijk op de geschiedenis. Ook bui len het terrein van de kerkgeschiedenis liet hij zich gelden. Bijzondere ver diensten had prof. Knappert voor de Nederlandsche taal, welker zuiverheid hij ten zeerste nastreefde. Drie maal was hij voorzitter van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. Behalve een groot aantal werken van zijn hand, leverde hij ook zeer vele publicaties in tal van tijdschriften. Dinsdagmiddag te 4 uur zal de be grafenis plaats vinden op-de begraaf plaats van het groene kerkje tè Oegst geest. DOOR P.T.T. VERZEGELDE RADIOTOESTELLEN. Moeten ook worden ingeleverd. De door PTT verzegelde en in bewa ring genomen radio-ontvangtoestellen moeten eveneens worden ingeleverd. De aangebrachte zegels mogen door de be zitters der ontvang-toestellen worden verbroken teneinde het toestel op de goede werking te kunnen controleeren. De in bewaring gegeven toestellen moeten door de eigenaars worden te ruggehaald. opdat deze aan de inleve ringsplicht kunnen voldoen. Biljarten. SWEERING KAMPIOEN DRIE BANDEN. In het Zondag beëindigde vierdaag- sche tournooi om het kampioenschap van Nederland, eerste klasse, drie ban den, is de beslissing gevallen ten gunste van Sweering. Reeds den tweeden dag had deze de leiding genomen en sedert dien is zijn overwinning niet meer in gevaar geweest. De eindstand van het tournooi luidt: Sweering 7 350 478 8 0,732 Verbeek 4 316 467 4 0,676 De Leeuw 4 326 516 7 0,631 Sengers 4 308 497 4 0 619 Stikkelman 4 320 592 4 0,540 Koenders 3 301 562 7 0.535 Vreeswijk 2 305 543 6 0 561 Geestman 0 255 521 6 0.439 Een velddivisie der Luftwaffe bet Koeban-bruggenhoofd. Pioniers leg gen een ponton-vonder over den stroom, zoodat verkenningstroepen en vooral voorposten het Niemandsland voor de stellingen makkelijker cn sneller bereiken kunnen PK Kintschcc-Atl-H-P m Belangrijke aanwijzing. Voor in Mei t/'m. Aug. 1 920 geboren mannen. pVJNSDAG 8 Juni moeten zich alle in '-J de maanden Mei t.e.m. Aug. van liet Jaar 1920 geboren mannen overeen komstig den in dit blad gepubliceer de oproep op het bevoegde Arbeids bureau. resp. 't bevoegde bilkantoor, van 9-17 uur persoonlijk aanmeren, waarbij zfj het ingevulde aanmeldings formulier cn dc andere identiteitspa pieren cn gegevens inoefen medebren gen. De distribulicstamkaart moet me degebracht te worden. De werkgevers zUn verplicht de tot aanmelding ver plichte personen gedurende den tijd dien zij hiervoor noodig hebben, van werk vrij te stellen en het salaris, resp. loon, door te betalen. Aanmeldings- plichtigen en werkgevers maken zich strafbaar wanneer zij handelen in strijd met de bepalingen der verordening of trachten deze te ontduiken. A. D. O.'s kansen gestegen Feyenoord met 1 -3 geklopt. Voor een bijna uitverkocht Stadion hebben de ploegen van A.D.O. en Feyenoord een wedstrijd gespoeld, welke vrijwel beslissend genoemd kan •worden in den strijd om den hoogsten titel. De Hagenaars speelden enthou siaster dan dc Rotterdammers, die bo vendien hun doelman in slechten vorm hadden. Feijenoord nam de ïeiding ver diende die overigens geheel doch door een fout van haar doelman kwam de gelijkmaker uit een strafschop. Direct na de rust nam A.D.O. de lei ding en toen Feyenoord wel iS waar technisch aardig spel liet z;en, speel den de Hagenaars zoo enthousiast, dat een derde doelpunt de zege nog fraaier maakte. De stand is thans: ADO 7* 3 3 1 9 18—11 Feyenoord- 8 3 3 2 9 9—9 Willem 'II 8 3 2 3 8 17—19 Enschedé 7 3 1 3 7 15—12 Heerenveen 8 2 1 5 6 18—26 Er rest nog één ontmoeting tusschen A.D.O. en Enschedé, uit welken wed strijd A.D.O. tenminste één punt moet halen, om voor de derde maal in, suc cessie kampioen van Nederland te wor den. Mocht Enschedé dien wedstrijd echter winnen, dan eindigen A.D.O., Feyenoord en Enschedé gelijk en zijn beslissingswedstrijden noodig: die ech ter niet gespeeld kunnen worden met het oog op het gesloten seizoen! Bekerwedstrijden. De laatste acht der bekerwedstrijden zijn thans bekend: H.S.C. klopte zeer royaal N.E.O. met 8—0. Wageningerf. (bekerhoudster!) won. van Go ahead met 2—0, M.V.V. klepte Eindhoven met 3—2. Longa verloor van D.F.C. met 1 1—5, Hollandia wist Ajax geen voet dwars te zetten en werd met 1—10 verpletterd, D.O.S, bleek sterker dan D.W.S. (4—1). H.B.S. schakelde 't Gooi uit met 1 2—0 en Neptunus verloor met 0—1 van. Ex celsior. In de kwart-finales komen dus tegen elkaar uit: H.S.C.—Wageningen: M.V.V. D.F.C.Ajax—D.O.S.H.B.S.—Excel sior. Mogelijk zullen deze wedstrijden op weekavonden worden gespeeld. opdat de finale nog voor de seizoensluiting kan worden gespeeld. Districtwedstrijden. In Deventer werd do districtwed strijd Oost-Noord gespeeld. Oost bléek te sterk en won met 3—1. De eindstand is daardoor geworden: West 3 3 0 0 6 14— 4 Zuid 3 1113 8—8 Oost 3 1113 7—8 Noord 3 0 0 3 0 4—13 Uitslagen. We publiceeren nog de volgende uit slagen G.V.O.—H.R.C. 3—0; H.R.C. 2—Zaan dijk 2 1—1: D.T.S. 2—Hollandia T 1—3: D.T.S. 5—Con Zelo 2 3—4; Dirkshorn 2 L.S.V.V. 4—3; Alkm. Boys—Heldersch elftal "bij stand 6—1 gestaakt. Turnkring Hoil. Noorderkwartier. „Texel" spant de kroon. De uitgestelde Paaschuitvoering van den Turnkring Hollands Noorderkwar tier, welke Zondag j.1. in „Concordia" te Noordscharwoude werd gehouden, mocht zich in een groote belangstel ling verheugen. Tengevolge van de tijdsomstandighe den had men verscheidene heeren- mimmers van het programma moeten laten vervallen, zoodat het grootste ge deelte der medewerkenden uit dames bestond. Het zou te veel plaatsruimte vergen om alle nummers /te bespreken: de prestaties van de gymnasten van Texel willen wii. echter even in 't bij zonder noemen. De verrichtingen van de Texelsche dames werden luide toe gejuicht. Zooals uit de onderstaande uitslagen blijkt, hebben ook andere vereenigingen zich van haar goede zijde laten zien. De gedetailleerde uitslagen luiden als volgt: Knotsoefeningen dames Texel 17 pnt. le prijs: vrije oefeningen "heeren Texel 15 pnt. le pr.: hoepeloefeningen dames Texel 17)4 pnt. le pr.boerendans dames Sparta Winkel 14pnt. 2e prijs; stokoefeningen dames D.O.K.E.V. Anna-Paulowna 13 pnt. 3e prijs; vrije oefeningen met dansmotle- ven dames Wieringen 16)4 pnt. le prijs; knotsoefeningen dames" U.D.I.-W.I.K Dirkshorn 14 pnt. 2e prijs; vrije oefening dames U.D.I.-W.I.K. Dirkshorn 12)4 pnt. 4e prijs; hoepeloefcning dames D.O.S. Den Oever 14 pnt. 2e prijs: vrije oefening met dansmotievcn dames Wieringen 15 pnt le prijs: rhytmische oefening danyss U.D.I.- W.I.K, Dirkshorn 13)4 pnt. 3e prijs: vrije oefening dames D.O.K.E V. Anna-Paulow na 17 pnt. le prijs; vrije oefening dames Hercules-Hébé N.-Niedorp 15)4 p. le prijs; rhytmische oefening dames Hercules- Hygiéa Oudkarspel 15'/. p. le^prijs: vrije oefening dames wieringen 13). p. 3e prijs; dans dames Heerhugowaard 13 pnt. 3e prijs; vrije oefening heeren Sparta Win kel 14 pnt. 2e prijs- knotsoefening dames D.O.K.E.V. Anna-Paulowna 15 pnt. le pr.; vrije oefenjng dames Hercules—Hygiês Oudkarspel 16 pnt. le prijs; hoepeloefe ning dames U.D.I.-W.I.K. Dirkshorn 18 pnt. 3e prijs; knotsoefening dames Wie ringen 10 pnt. le prijs; rhytmische oefe ning dames Hercules Hebé N.Niedorp 14 pnt 2e prijs. VERDUISTER GOED. Deze week van 21.455.30 uur Maan op 9.25, onder 1 08 uur. 11 Juni: Eerst» kwartier.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1