NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Wij zullen eens bewijzen overwonnen te hebben. Opnieuw 4 Regimenten Infanterie opgeroepen BEKENDMAKING. De prestatiewedstrijd van den obrlog. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar Voordam C 9. Bureau der Schager éditie: Scliagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. DINSDAG 8 JUNI 1943. SCHAGER EDITIE. 87 e Jaargang No. 131. 2 pagina's. Hoofdredacteur. A. R. JONKER. Alkmaar. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gcheelc oplage op aanvrage. Vormingsbijeenkomst ie Groningen. De wereldgeschiedenis zal ons eeren Niet alleen doorstaan, doch gehard. Wij strijden voor de rust en den vrede van het Avondland. In de Zondagmiddag te Groningen gehouden vormingsbijeenkomst van de NSDAP en NSB, wasr onder meer aan wezig waren de gevolmachtigde vao den Rijkscommissaris voor de Provin cie Groningen, dr. Conring, de gevol machtigde voor Drente, de heer Sell- mer, de commissaris van de Provincie, de heer Staargaard, benevens vele functionarissen van NSDAP en NSB, Weermacht en Nederlandsche organi saties, werd allereerst het woord ge voerd door den pl.v. leider. Rede Van Geelkerken. De heer van Geelkerken, wijdde, nadat hij betoogd had, dat men het aantal der anti's niet moest overdrijven, want dat het hier meestal slechts gaat om den enkeling en niet om de massa's, een woord van gedachtenis aan den op 3 Juni vermoorden kameraad Dr. Posthuma, die veel voor het Ne derlandsche volk gedaan heeft en op wlen allen trotsch konden zijn. Dat was niet zoo.. Spr. wees voorts op de groote ver antwoordelijkheid, die ontstond, toen de Führer Mussert tot leider van het Nederlandsche volk benoemde. Velen onder ons meenden toen, dat wij er waren en we een rustigen tijd tegemoet gingen. Dat was echter niet zoo. Nu pas kwamen de moeilijkheden, omdat wij voorop gesteld werden en omdat wij het volk duidelijk moesten maken, dat al de thans genomen maat regelen noodig waren. Uitvoerig ging ■preker vervolgens in op de kwestie der krijgsgevangenen, der studenten en der radio's. Nu komen de menschen bij de NSB om een vrijstelling. Vraag ze dan: Wat hebt gij gedaan voor de nieuwe orde van Europa? Maakt het ze niet gemakkelijk, wint Duitschland niet, dan is er geen Europa meer, dat kunnen wij veilig aannemen. Als Duitschland zijn laatsten man in het vuur zendt, dan erkennen wij volmon dig, dat Nederlandsche arbeiders hun plaatsen moeten innemen. Hier spreekt men dan van schending van volken recht, alsof er straks over recht ge sproken zal worden als die ophitsers met ons konden afrekenen. Wij vechten voor de ziel van ons volk. Toen men ons na den oorlog vroeg, willen jullie meedoen, hebben wij bevestigend ge antwoord. Nu zijn er ook bij ons die zeggen: Dit alles gaat te ver, straks blijft er niets meer over, terwijl wij toch streven naar een nationaal onaf hankelijk Nederland. Als Eden en Sumner Welles gelijk krijgen, dan ko men na de Engelschen en na de Ko ningin een horde Joden, die al even min van Nederland iets zullen laten bestaan. Wat brengt ons de toekomst? Uit de jeugdorganisaties blijkt de^ 8£- rechte wensch met die jeugd voor een nieuwe toekomst te strijden, die voor elk land een plaats in het nieuwe Europa zoekt. Als men nu al praat over een toekomst, waarin Hitier geheel Europa zal nemen, blijkt daaruit, dat men in zijn overwinninig gelooft. Hitler doet, wat hij belooft, maar hij moet daartoe ook in staat ge steld worden. Wij zullen een en an der zoo maar niet krijgen, maar wij zullen daaraan moeten mee werken en onze beste krachten ge ven. Zoo is er in de partij ook wel eens een meenlngsverschil, vindt de eene organisatie zich belangrijker dan de andere, enz. Houdt echter boven alles vast aan het eene, aan Mussert, die tot zijn dood zal staan als nationaal-socialist en als leider (Applaus.) Draagt uw lot en uw plicht. De nieuwe tijd en het nieuwe Europa komt. De wereldgeschiedenis zal ons weten te eeren als wij hebben mede gewerkt. Er komt voor ons zeker nog een harde tijd, dan zal moeten blijken, dat ook wij ons inzetten tot den laat sten man en de laatste vrouw. Maar als dan Mussert weer bij den Führer is, moet hij kunnen zeggen, dat de Führer kan vertrouwen op hem en zijn volgelingen tot het uiterste. General-Kommissar Schmidt spreekt. Vervolgens sprak General-Kommis sar Schmidt, die nog eens geestdriftig betoogde, dat Adolf Hitler nooit het geloof in Duitschland verloren had, ook niet na de jaren, die onmiddellijk op het fatale 1918 volgden. Harder geworden! Als het geloof aanwezig is en achter het geloof altijd de wil staat, dan kan de vraag alleen maar zijn: „Zijn de menschen geschikt om deze groote taak t« volbrengen en deze groote proef van Sovjet-aanvallen met succes afgeslagen. In 2 dagen ruim 80 vlieg tuigen vernietigd. HOOFDKWARTIER van den FÜH RER. Juni. Het opperbevel van de Weerwacht deelt mede: Vijandelijke aanvallen aan het Koe- ban-bruggehoofd en ten zuiden van het Ilmenmeer werden met succes afge slagen. In den afgeloopen nacht hebben sterke formaties gevechtsvliegtuigen opnieuw de industrie van de stad Gorki aange vallen. Bij goed zicht werden talrijke voltreffers geplaatst op de fabrieksln- itallaties van het belangrijke bewape ningscentrum Een vliegtuig wordt.ver- mist. De luchtmacht bracht voor de kust van den Kaukasus twee vijandelijke motortorpedobooten en een duikboot jager tot zinken. Den 5en en 6 en Juni werden aan het Oostelijk front 83 Sowjet-Russische vliegtuigen vernield. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben gisteren in scheervlucht voor den oorlog belangrijke 'doelen in de ha venstad in Zuid-Engeland. Eastbourne. met zichtbaar succes aangevallen. het lot te doorstaan?". Kameraden, hier ben ik van meening, dat de Europee- sche volken en hierbij staat het Duitsche volk aan den spits der Euro- peesche volken bereid zijn alles in den strijd te werpen en alles op te offeren. Want de laatste tijd heeft juist van de Duitsche volksgenooten in het Vaderland, voor alles in het Westen van het Duitsche Rijk, ontzaggelijk veel geëischt, niet alleen den geheelen inzet van den man, doch ook van de vrouwen, grijsaards en kinderen. Wan neer wij nu vragen: „Hebben deze menschen den tijd doorstaan?" dan kunnen wij kalm antwoorden „Niet al leen doorstaan, doch zij zijn nog harder geworden". Zooveel grootheid en dap perheid heeft men nog nooit in het Westen gezien als in den laatsten tijd toen vele bommenwerpers geheele ste den probeerden te vernietigen en daarenboven het water van den stuw dam door het Roergebied stroomde. Een wandeling door Europa. Wanneer de tegenstanders, ging Schmidt verder, gelooven door Europa een wandeling te kunnen maken, dan zullen zij beleven, wat het wil zeggen in botsing te komen met legers, die in den strijd beproefd zijn en die gedu rende twee jaar een zeer zwaren veld tocht in het Oosten achter den rug hebben. Dan zullen zij beleven, wat Duit sche soldaten presteeren. Daarom moet onze gemeenschappelijke wil zijn, hecht aaneengesloten te blijven staan. Van ons moet de kracht uit stralen, die noodig is om de zwak ken mede naar voren te trekken. Wij kennen de krachten van het na- tionaal-socialisme en er is geen macht ter wereld, die deze macht kan breken. Gelooft gij, dat de strijd bij ons in het eigen vaderland licht geweest is? Wij moesten toen aantreden tegen een openlijk bolsjewisme, tegen Duitsche volksgenooten, die door dezen bacil waren aangestoken. Mijn vrienden, dat hebben wij toen doorstaan, wij zullen dezen strijd ook verder doorstaan. De weg van revolu ties loopt riu eenmaal zoo, dat een tijd komt, waarop zij eerst belachelijk wordt gemaakt, dan doodgezwegen wordt en vervolgens treden de men schen met wapens in de hand tegen deze idee in het veld. Precies zoo is het ons sedert 1920 vergaan. Toen wij begonnen, werden we belachelijk ge maakt, toen stonden wij op en bouw den ons rijk in 1933. Toen kwam de tijd, waarin het internationale joden dom en de plutocratie met geconcen treerde kracht, met wapens en met bommenwerpers tegen ons optraden in de veronderstelling, dat wij niet be wapend waren. Men wilde ons allen van den aardbodem doen verdwijnen. Wanneer gij zoo de geschiedenis ziet, wanneer gij ziet, dat in 1941 alles te gen ons was, in het Oosten het bol sjewisme en in het Westen de pluto cratieën Engeland en Amerika en wan neer wij dan de vraag stellen, of wij nu vernietigd werden dan kunnen wij constateeren, dat wij thans in 1943 veel sterker zijn dan in 1941. Deze tegen ons opgestane krachten hebbèn ons dus niet vernietigd, doch sterker gemaakt. Twee parellel loopende wegen. Zoo moeizaam als de weg van 1920 tot 1941 geweest is, precies zoo zwaar zal de weg zijn van 1941 tot 1946, 1948 of 1950. Wij zijn bereid dezen weg te gaan en trouw aaneengesloten te blij ven staan en wij weten, dat ook het overwinnen van onze vijanden zwaar zal zijn en misschien veel tijd zal ver gen. Het hoogtepunt echter hebben wij al lang achter ons liggen. Twee jaar strijden wij met zeer goed succes tegen het bolsjewisme, tegen Engeland en Amerika. Wanneer derhalve aan de overzijde in Engeland van een over winning gesproken wordt, dan kun nen wij slechts zeggen, voorloopig hebben wij op ons continent nog niets van deze krachten gezien. Wij verheu gen ons als natlonaal-socialisten op den strijd. Hij werd door ons steeds verlangd. Wanneer derhalve aan den Weste lijken kant zeer veel gesproken wordt over een invasie, dan kunnen wfl slechts zeggen: komt, w(j zijn bereid! Evenals wij het bolsjewisme naar het Oosten teruggedrongen heb ben, zoo zullen wij met veel llohtere strijdkrachten deze plutocraten daar brengen, waar zij bchooren (donde rende toejuichingen). De Nederlandsche krijgsgevangenen. Nadat spr. het besluit van den Wehrmachtsbefehlshaber om het voor malige leger weder in krijgsgevangen schap te brengen in het licht gesteld had, en dit besluit een daad noemde in het belang van de mannen en hun gezinnen zelf, hield hy zich nogmaals bezig met het bolsjewisme, dat geeti mededoogen zal kennen. De schamel ste hut in het Groningsche land is voor een bolsjewiek nog altijd een pa radijs. Vraagt U het eens aan Uw sol daten, die in het Oosten gestreden hebben. Eenstemmig verklaren zij, dat uit de Russische steppen alleen nog maar beestmenschen naar voren ko men. Met Europeanen hebben deze horden niets gemeen. Daarom moeten wij de bolsjewistische Sowjet-Unie verslaan. Ook aan den overkant in Ameriica BEKENDMAKING. Te Amersfoort 4 en 5 R. I. Te Assen 12 en 19 R. I. Opkomst 14, 15, 17 en 18 Juni. Op grond van de op 29 April 1943 in de dagbladpers gepubliceerde bekendmaking van den Wehrmachtbefelilshaber in den Niederlanden betreffende terugvoering in krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlandsche weermacht, worden bij deze voor aanmelding opge roepen: Het dienstplichtig en reservepersoneel onder den rang van officier van de volgende regimenten en alle in de jaren 1939 en 1940 uit deze regimenten voortgekomen oorlogs- onderdeelen, voor zoover dit personeel in Mei 1940 in werkelijken dienst was. Bedoeld personeel moet zich melden, telkens tusschen 8 en 12 uur: in het „W ehrmachtlager" te Amersfoort, Zonnebloemstraat. 1. het personeel van het 4e regiment infanterie en zijn oorlogsonderdeelen: degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 14 Juni 1943. degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 15 Juni 1943. 2. het personeel van het 5e regiment infante rie en zijn oorlogsonderdeelen: degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 17 Juni 1943. degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 18 Juni 1943. In de Frieslandkazerne te Assen. 3. het personeel van het 12e regiment infanterie en zijn oorlogsonderdeelen: degenen die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 14 Juni 1943. degenen, die geboren zijn in de jaren J914 tot en met 1904 op 15 Juni 1943. 4. het personeel van het 19e regiment infanterie en zijn oorlogsonderdeelen: degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 17 Juni 1943. degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot em met 1904 op 18 Juni 1943. Bij de aanmelding moeten worden overgelegd het persoonsbewijs, de distributiestamkaart en, voor zoover mogelijk, militaire identiteits papieren. Degenen, waaronder ook begrepen de ifi Duitschland werkende „grensgangers", voor wie een „Bescheinigung" (verklaring van onmis baarheid) afgegeven is, moeten dit bewijs bij hun werkgever of bij de instantie, die hun belangen behartigt, opvragen en bij de aanmelding toonen. Na de melding moet de „Bescheinigung" zoo spoedig mogelijk weder aan den werkgever resp. de instantie, die de belangen behartigt, worden teruggegeven. De werkgevers zijn verplicht degenen, die zich moeten melden, daarvoor in de gelegenheid te stellen en hun het loon (salaris) gedurende den verzuimden tijd uit te betalen. De Ned. Spoorwegen verleenen aan alle voor de aanmelding opge roepen personen vrij vervoer derde klas. Degenen, die tot aanmelding verplicht zijn, moeten zich hiervoor vervoegen aan de loketten, c.q. bij den stationschef, van het station van vertrek. K LE E D IN G. Voor zooveel mogelijk uniform, anders burgerklee- ding, dringend wordt aangeraden daagsche en Zondagsche kleeren, wollen dekens, ondergoed en eoctra schoeisel, alsmede kookgerei en lepel mede te brengen. De gezamenlijke bagage mag niet meer bedragen dan twee normale handkoffers. Van aanmelding zijn vrijgesteld personen, die zich op 25 Mei 1943 voor den „Arbeitseinsatz" in Duitschland of in de door de Duitsche weermacht bezette gebieden buiten Nederland bevinden. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Wehrmacht- befehlshaber in den Niederlanden of zich op andere wijze aan de terugvoering in krijgsgevangenschap tracht te onttrekken, moet reke nen op de strengste maatregelen. Dit geldt ook voor personen, die de betrokkenen bij dergelijke pogingen steunen. schijnt men langzamerhand de ooren te gaan spitsen. Ook daar zal men eens den oorlog voelen. Wanneer de Engelschen en Amerikanen bomaan vallen ondernemen op onze volksge nooten, dan werkt aan den anderen kant de duikbootoorlog precies even zeker. Deze schroef draait langzaam doch des te steviger en fijner. Het tijdstip zal komen, waarop ook aan de overzijde het gevaar van het joden dom zal worden ingezien. De laatste enquete, die de joden in New York gehouden hebben, heeft reeds op on dubbelzinnige wijze aan het licht ge bracht, welk standpunt het volk in dit probleem inneemt. Daarom moeten al le krachten tegen het jodendom, het bolsjewisme en kapitalisme gemobili seerd worden. Den strijd nemen wij moedig op, want wij willen een nieuw en mooier Europa opbouwen. Deze nieuwe gemeenschap zal den natio- naal-socialistischen fundamenteelen eisch tot voorwaarde hebben. Het is niet belangrijk, wie gij zijt, de hoofd zaak is, wat presteert gij voor deze gemeenschap. Derhalve moet de groo te gemeenschap van den adel van den arbeid opgericht worden. Omdat wij het gedurfd hebben, deze kwestie vrij en openlijk in de werelddiscussie te werpen en omdat wij den joden het masker van het gezicht gerukt heb ben, zijn al die vernietigingskrachten tegen ons in het veld getreden. Europa staat. Wanneer wy ons ook uit Afrika hebben moeten te rugtrekken, zoo werd toch tot de laatste patroon gestreden en die soldaten, die teruggekomen zijn, hebben niet al te moedige Ameri kanen leeren kennen. De anderen willen niet gelooven, dat wjj over winnen. Wij zullen het hun op ze keren dag bewijzen Daarom moet onze kameraadschap verder groeien. In den Arbeidsdienst, in den Jeugdstorm, in de Hitler-Ju- gend staan wij schouder aan schouder en strijden daarenboven als soldaten gemeenschappelijk voor den nieuwen tijd. De tijd, die voor ons ligt, zal zwaar zijn. In het Roergebied hebben vrouwen en kinderen ware heldenda den verricht. Zij allen werpen zich in den strijd voor de groote gemeen schap. Zoo is iedereen een schakel in deze lange keten. De een is precies zoo belangrijk als de ander. Hitler aan de spits. Zoo heeft, besloot Schmidt zijn be zielende rede, ons de Almachtige voor het groote gericht geplaatst. De vraag luidt, of wij sterk genoeg zijn om de- strijd te doorstaan. Wij zullen de zen strijd doorstaan en ervoor zorgen dat nu eindelijk het Avondland rustig wordt. Zoo heeft ons de Almachtige gezegend en aan onze spits den soldaat van den wereldoorlog, onzen Führer Adolf Hitler, geplaatst. Zoo kunnen wy altyd slechts weer vragen, dat de Almachtige onze soldaten en wapens blflft ze genen. Wy stryden voor het Avond-land tegen de plutocraten en gangsters uit Amerika, die on ze cultuurgedenkteekenen vernie tigen. Wy weten, dat onze kracht sterker is. Eens zullen wij uit al deze decadentie moedig en trots vooruit stormen om dit groote nieuwe Europa mede te vormen. In dezen geest roep ik U op Uw eed met my samen te vatten in een groet op dit uur aan den Führer van alle Germanen. De aanwezigen stemden ontroerd en geestdriftig met dezen oproep in. De demonstratie in het Sportpalast. Het Berliner Sportpalast was tij dens de demonstratie van Zondag tot aan de hoogste rangen in hoofd zaak bezet door mannen en vrouwen uit de Duitsche bewapeningsbedrij- ven. De rijksministers dr. Göbbels en Speer en Reichsorganisationsleiter dr. Ley werden bij hun aankomst met hartelijke stormen van geest drift waaraan geen einde wilde komen, begroet. De verklaringen van Rijksminister Speer werden telkens weer onderbroken door stormachtige demonstraties van instemming flie bewezen, dat 't vaderland vastbeslo ten is ook verder in denzelfden geest voor het strijdende front zijn plicht te vervullen en het zijne bij te dra gen tot de bevechting van de defini tieve overwinning. Stormachtig begroet en steeds weer onderbroken door levendige uitingen van bijval voerde vervol gens Rijksminister dr. Göbbels het woord, wiens rede een meeslee- pend appèl was tot hoogste krachts ontplooiing, plichtsvervulling en N bereidheid zich te geven Een golf van instemming droeg zijn oproep verder: „Alle kracht behoort de overwinning." Eenstemmig legde de vergadering de gelofte af te vechten tot de overwinning. Meening der Duitsche pers. De beide groote redevoeringen der Rijksministers dr. Göbbels en Speer in het Sportpalast worden door de geheele Duitsche pers in grooten op maak gepubliceerd. De VöQilcischer Beobachter spreekt in zijn commen taar van volksredevoeringen in den besten zin van het woord. Voor de echtheid van alle verklaringen en eischen der beide ministers is er geen treffender bewijs dan de geestdriftige instemming, waarmede zij werden aangehoord. Wat minister Speer aan cijfers over de Duitsche bewapening kon noemen, overtreft de hoogge spannen verwachtingen. Dr. Göbbels heeit zich tot woord voerder van het geheele Duitsche volk gemaakt toen hij zeide, dat de vergelding voor de terreuraanval- len der geallieerden niet oj7 zich zal laten wachten, zoodra daarvoor „de beste voorwaarden aanwezig zjjn." Geen camouflage-manoeuvre van het bolsjewisme kan het Duitsche volk den blik voor het gevaar uit het Oosten vertroebelen. De jood ziet het door hem verdien de lot over zich komen. Even we reldomvattend als deze oorlog zal ook de vergelding zijn die over Juda zal komen. De volkeren der aarde zullen met de joden afrekenen we gens de oorlogsophitsing en het moorden van volken, door het we- reldjodendom generaties lang be dreven. Hardste vastberadenheid. De Berl. Börsenz. schrijft, dat de bii eenkomst werd gedragen door den geest van de hardste vastberaden heid. Zij was de vervulling van het geen op 18 Februari, bij de aankondi ging van den totalen oorlog, was toegezegd. Twee factoren ziin be slissend geweest voor het succes. In de eerste plaats de offervaardigheid van de Duitsche werkers, in de twee de plaats de organisatie van de eigen verantwoordelijkheid, waardoor de Duitsche industrie er in geslaagd is, ten bate van het algemeen gebruik te maken van den schat aan ervarin gen, welke in de afzonderlijke be drijven waren verkregen. Belangrijke aanwijzing. Voor in Sept. t/m. Dec. 1920 geboren mannen. WOENSDAG 9 Juni moeien zich alle In de maanden Sept. t.e.m. Dec. van het Jaar 1920 geboren mannen over eenkomstig den In dit blad gepubli ceerde oproep op het bevoegde Ar beidsbureau, resp. 't bevoegde bijkan toor, van 9-17 uur persoonlijk aanmel den. waarbij zy het ingevulde aanmel dingsformulier en de andere identi teitspapieren en gegevens moeten me debrengen. De distributiestamkaart moet medegebracht worden. De werk gevers zUn verplicht de tot aanmel ding verplichte personen gedurende den tijd dien zU hiervoor noodig heb ben, van werk vrll te stellen en het salaris, resp. loon, door te betalen. Aanmeldlngsplichtlgen en werkgevers maken zich strafbaar wanneer zij han delen ln strijd met de bepalingen der verordening of trachten deze te ont duiken. Dr. F. E. Posthuma.f Dr. F. E. Posthuma. wiens overlijden dezer dagen is gemeld, werd geboren te Leeuwarden op 20 Mei 1874. Hij be zocht daar de H.B.S. en vervolgens de Landbouwschool te Wageningen. Na in 1893 't diploma van landbouw kundige en middelbare acte voor schooi en huisonderwijs te hebben behaald, studeerde hij nog eenige jaren aan de Landbouw Hoog^school te Halle. Onder de functies, die hij op land bouwgebied vervulde, noemen we die van secretaris van den Bond van Zui velfabrieken in Friesland, zuivelconsu- lent in Drente, secretaris van de FNZ. De heer Posthuma werkte mede tot de oprichting van ..Centraal Beheer", de Coöp. Land- en Tuinbouw Ongeval lenverzekering. waarvan hij in 1909 di recteur werd. Op 27 October 1914 werd hij benoemd tot minister van Landbouw. Nijverheid en Handel, welk departement hij be heerde tot September 1918. Eenige maanden na zijn aftreden werd hij pre sident-directeur van Centraal Beheer. In 1919 promoveerde hij te Wagenin gen tot doctor honoris causa. Hij trad vervolgens o.a. op als voor zitter van de Ned. Mij. van Handel en Nijverheid, voorzitter van de FNZ, lid der Commissie tot Bevordering van de Herziening van de Handelsverdragen, lid van den Hoogen Raad van Arbeid, voorzitter van het Crisis Zuivelbureau. De „Commissie-Pothuma" verwierf algemeene bekendheid wegens haar ac tiviteit van den productieslag, terwijl de heer Posthuma. nadat deze commis sie bij de instelling van den Nederl. Landstand haar taak had beëindigd, als generaal-adviseur ann den Landstand werd verbonden. In het voorjaar van 1943 ten slotte werd hij Gemachtigde van den Leider voor land- en tuinbouwaangelegen- heden. In mijn bekendmaking van 29 April 1943 heb ik bevel gegeven, dat de leden der vroegere Nederlandsche weermacht in krijgsgevangen schap teruggebracht moeten worden. Naar ik verneem, is de opvatting verspreid, dat de door mij ter aanmelding opgeroepen personen bij niet-aanmelding in het ergste geval een kleine disciplinaire straf te verwachten hebben. Dit is een ernstige vergissing. Ik wijst met nadruk op het volgende: Wie zich niet aanmeldt, overtreedt mijn bevel van 29 April 1943 en heeft zich voor den krijgsraad te verantwoorden wegens militaire onge hoorzaamheid, waarop volgens het Duitsche militaire strafwetboek de zwaarste straffen staan. Der Wehrmachtsbefehlshaber in den Niederlanden, Fr. CHRISTIANSEN, General der Flieger. De gebeurtenissen in Argentinië. De Britsche berichtendienst meldt uit Buenos Aires, dat generaal Rawson zijn functie van chef der regeering heeft neergelegd en generaal Ramirez heeft belast met de vorming van een nieuwe regeering, welke inmiddels is samengesteld. Officieel is medegedeeld, dat da plechtigheid van het afleggen van den eed door het kabinet zonder dat een nieuwen datum werd aangegeven, is uitgesteld. Rawson heeft een oproep gericht tot het leger, waarin wordt gezegd: „Nu bereikt is, dat de voormalige regeering is afgetreden en in verband met de onmogelijkheid om bij de vor ming van een regeering overeenstem ming 'te bereiken leg ik het voorzitter schap van de voorloopige regeering ik zie onherroepelijk hiervan af in handen van generaal Pedro Ramirez, die den eed op de grondwet moet af leggen." In een anderen oproep aan de weer macht verklaarde Ramirez, dat hij het voorzitterschap van de voorloopige re geering en het opperbevel over de weermacht aanvaardt. VERDUISTER GOED. Deze week van 21.455.30 uur Maan op 10.25, onder 1.38 uur. 11 Juni: Eerste kwartier. Wie in oorlogstijd staakt verliest zijn hoofd, De inzet van jongeren en vrouwen in Nederland. Naar aanleiding van het einde van den tweeden prestatiewedstrijd der Duitsche bedrijven in Nederland is Za terdag j.1. in Den Haag een bijeenkoms1 gehouden, waarop talrijke bedrijfslei ders en bedrijfsvoormannen verschenen waren. De plaatsvervangende Obmann van het Deutsche Arbeitsfront in het Ar- betsbereich der NSDAP, Kretschmer, bracht rapport uit over de werkzaam heden van het laatste jaar. De Duitsche gemeenschapswil moet ook het werk in Nederland bezielen. Aan de hand van sprekende voorbeel den bewees Kretschmer. welke beteeke- nis voor de opvoering der prestatie, be halve rationaliseeringsmaatregelen en technische herscholingen in de bedrij ven de juiste leiding van menschen heeft. De zorg voor de gezondheid der per soneelsleden blijft op den voorgrond der werkza'amheden staan. REDE VAN HAUPTDIENST- LEITER SCHMIDT. De plaatsvervangende Obmann ging verder in op de buitengewoon gunstige ervaringen, die konden worden opge daan met de invoering van het presta- tieloon ini een reeds van bedrijven. Wij strijden zeide hij niet om winst, maar om het voortbestaan van Europa. Op verzoek van den plaatsvervangen- den Obmann onderscheidde vervolgens de leider van het Arbeitsbereich der NSDAP. Hauptdienstleiter Schmidt, 16 bedrijven door overhandiging van Gouw diploma's eerste en lovende waardee ringen. Zeer nadrukkelijk ging Haupt dienstleiter Schmidt in op de jong ste ontwikkeling. Hij noemde het een dwaling te gelooven, dat emand, die in opvolging van een oproep uit Engeland of Amerika hier in staking zou willen gaan, ongestraft zou blij ven. Ik houd het derhalve voor juist, nog eens met alle ernst te vcrklarenj, dat hij, die het waagt tijdens den oorlog de bedrijfsge- meenschap te storen hezij een Duitsphe of een Nederlandsche be- drijfsgemeenschap door een sta king of door andere misdaden, na tuurlijk zijn hoofd verspeeld heeft. Het nat.-sol. heeft het beginsel der eigen verantwoordelijkheid van den ondernemer verwezenlijkt. Hij geniet daarvoor de rechten en neemt de plich ten op zich. Dit werk van het Deut sche Arbeitsfront is ook richting aan gevend voor het Nederlandsche Ar beidsfront. Wij hebben het recht, vooral van onze volksgenooten, maar bovendiien ook van onze Nederlandsche arbeids kameraden en -kameraadskes te eischen. dat zij hun uiterste best doen. Op grond van deze diepe verant woordelijkheid voor den nieuwen groei van Eropa eischen wij ook, dat dc ar beidsplaats. die door een Duitscher is vrijgemaakt omdat hij als soldaat te velde is getrokken, door een andere Europeaan wordt ingenomen. Deze eisch ir rechtvaardig. Daarom zullen ook dc jongere lichtingen hier in Nederland de ar beidsplaatsen der jonge Duitsche soldaten moeten innemen. De strijd van het lot dwingt een ieder stel ling te nemen ten aanzien van dit probleem. Een uitweg is er niet. Natuurlijk is de taak, die voor ons ligt. ontzaglijk zwaar, vele arbeids- kgmeraden, die thans nog hier zijn. zul len hun plaats mieten ontruimen om in Duitschland nieuwe arbeidsplaatsen in te nemen. En Nederlandsche menschen, die wellicht geloofden van den op brengst van hun vroegere werk te kun nen leven zullen weer in het arbeids proces teruggebracht worden. Boven dien zal juist als de Duitsche vrouw ook de Nederlandsche vrouw moeten werken. Wü hebben niet het voornemen Nederlandsche vrouwen naar Duitseh gebied te brengen. Zij zul len echter de ïeeggeworden arbeids plaats in Nederland moeten be zetten. Wanneer wij zoo. zeide hij o.a. nog. zooals wij tot dusverre onzen plicht gedaan hebben, ook verder het beste van ons geven en de soldaat in het vaderland even hecht staat als de sol daat aan het front, behoeven wij ons geenerlei zorgen te maken voor de toekomst van Euruopa. Laat ieder indachtig zijn aan dezen grooten tijd. dien hij mede mag belo ven. Laat ieder presteeren, zooveel hij slechts kan. Hiermede opende spreker den oorlogs- prestatiewedstrijd 1943-'44 en riep allen op den eed samen te vatten in den uitroep: „Leve onze Führer". VOOR WERKERS IN DUITSCHLAND. De Centrale Persdienst van h«t Nederlandsche Arbeidsfront meldt: Voor werkers, die met de dagtrei- nen naar Duitschland vertrekken of van Duitschland met verlof terugkeeren, zijn van 1 Juni af Gemeentebussen beschikbaar gesteld voor het vervoer van het Maliebaanstation naar het Centraal Station in Utrecht en om gekeerd. De bussen naar 't Centraal Station vertrekken na aankomst der treinen, terwijl de bussen naar het Malie baanstation een half uur voor het vertrek der treinen vertrekken. Troor de nachttreinen volgt spoedig een dergelijke regeling.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1