NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Churchill bespreekt de oorlogsproblemen. Mislukte landing op eiland Lampedusa. Opnieuw 4 Regimenten Infanterie opgeroepen Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Sohagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lynen). Postrekening 66189. WOENSDAG 9 JUNI 1943. SCHAGER EDITIE. !7e Jaargang; No. 132. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER. Alkmaar. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. BfJ contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Groeiende ongerustheid over de Duitsche duikbootsuccen. Elk der geallieerden ziet de oorlogstooneelen van een ander standpunt. Churchill heeft gister, naar de Britsche berichtendienst meldt, in het Lagerhuis verklaard, dat het duidelijk is, dat „bij zonder moeilijke amphibieoperatie6, waaraan een zeer groot risico verbon den is, te verwachten zijn." Ik kan echter, zoo zeide hij, geen waarborgen geven voor hetgeen er zal gebeuren. Het spyt mij, dat ik enkele dagen geleden „in de drukte van de zaken en de reis" gezegd heb: „schitte rende vooruitzichten liggen voor ons". Ik geloof dat het met het oog op den ernst van den toestand beter is te spreken van „vriendelijker en beter vooruitzichten." In het verdere verloop van zijn rede zeide hij, dat de totale verliezen van de beide Britsche legers in Noord-Afrika sedert het overschrijden van de grens van Tripolitanië 35.000 man aan dooden, gewonden en vermisten bedroegen. Een groot gedeelte van zijn verklaring wijd de Churchill aan de poging om te be wijzen, dat tusschen de Ver. Staten en Groot-Britannië zoowel op militair als ook op politiek gebied de grootste een stemmigheid bestaat. Voorts schetste hij in grove trekken het doel van de drie ontmoetingen, die hij met Roosevelt totdusver heeft gehad. Hij weigerde echter een of andere aan duiding te geven over de op deze bijeen komsten gesmede plannen. Het beste kan ik, zoo zeide hij, deze plannen be schrijven wanneer ik zeg, dat zij een „toepassing van geweld tegen den vijand In zijn intensiefsten en hevigsten vorm" gullen zijn. Churchill verklaarde voorts het zeer te betreuren, dat men er niet in ge slaagd is, een bespreking te organisee- ren met Stalin of andere vertegenwoor digers der Sovjet-Unie. Alle gedachten gijn er echter op gericht, „iets af te nemen van den last, die op de Sovjet- Unie drukt," snellere en doeltreffende hulp aan China te brengen en Nieuw- Zeeland en Australië een grootere mate van veiligheid te waarborgen. Elk der geallieerden ziet de oorlogstooneelen natuurlijk van een ander standpunt en ln wat andere verhoudingen. De Britten moeten de eerste plaats blyven toekennen aan den strjjd tegen de duikbooten, omdat zy al leen door het overwinnen der duik booten kannen leven en handelen. De macht van de Vereenigde Staten ontwikkelt zich tegen de buitenste verdedigingslinies van Japan, terwijl de Sovjetlegers „in een doodeltyken strijd" gewikkeld zijn. Churchill verklaarde vervolgens, dat niets de geallieerden zal afbrengen van hun plan en hun streven, een „volledige vernietiging hunner vijanden door aan vallen uit de lucht" en „andere metho den" te bewerken. In den zomer van het vorige jaar heb ik als minister van defensie aldus Churchill, een politiek van versterkte toepassing van bomaan- vallen ingevoerd. Duikbootvelden niet te vermijden. Churchill beweerde voorts, dat de nieuwe aanbouw van schepen de scheepsverliezen thans overtreft, ter^ft wijl de bestrijding der duikbooten vor deringen maakt. Hij waarschuwde er echter tegen de resultaten van de laatste weken als criterium voor het verdere verloop van den duikbootoorlog te be schouwen. Het zou dom zijn t« meenen, dat de gunstiger resultaten van een en kele maand een waarborg voor de' toe komst beteekenen. Er zijn, zoo zeide Churchill, zooveeel duikbooten in den strijd, dat het bijna onmogelijk is, niet in contact te komen met een van deze groote duikbootvelden, die zich over den geheelen Oceaan uitstrekken. Giraud en De Gaulle. Ten aanzien van zijn bezoek aan Noord-Afrika verklaarde de premier, dat de Amerikanen en Engelschen op geen enkele wijze tusschenbeide zijn gekomen bij de „gespannen besprekingen" tus schen de Franschen, maar zich er toe hebben beperkt, „hun belangen te be- Nieuwe bewijzen inzake den moord te Katyn. De Duitsche bladen publiceeren nieu we bewijzen voor de schuld der Sow- jets aan den massamoord in het bosch van Katyn en bevatten fascimile's van brieven door familieleden aan de ver moorden geschreven, welke brieven door de Duitsche weermacht gevonden zijn in het Gepeoe-gebouw te Smolensk. Talrijke Polén uit het gouvernement- generaal en een aantal Amerikaansche onderdanen hebben zich, aldus een be ticht in de „Völkische Beobachter" per brief gewend tot de Amerikaansche ambassade in Moskou of tot ambassa deur Steinhardt persoonlijk, teneinde inlichtingen te verkrijgen omtrent hun als Poolsche officieren in Sowjet-Rus- sische gevangenschap geraakte familie leden en zoo mogelijk hun vrijlating en vertrek uit de Sowjet-Unie te bereiken. Het volkscommissariaat voor binnen- landsche zaken Moskoudsersjinski, d.w. s. de Gepeoe, heeft echter, naar later Is gebleken, een groot deel van deze brieven in beslag genomen en doen toe komen aan het hoofdbestuur van de Gepeoe Smolensk. De meeste dezer „behandelde" brieven zijn door de be voegde afdeeling van de Gepeoe voor zien van de opmerking: overgegeven aan het bijzondere commando der K.Q" K.G. wil zeggen Kosja Gora, Geitenberg, het boschje van Katyn, waar de graven der Poolsche officieren zijn gevonden. Voor andere officieren heeft de aanteekening eenvoudig ge luid: „niet meer te vinden". Klaarblij kelijk was er een bijzondere behande ling voor joden, want op de acte, waar in het verzoek van een New-Yorkschen jood tot „contact" met zijn in Sowjet- Russische gevangenschap zijnden neef, is als eenige onder honderden der gelijke verzoeken een positieve aantee kening aangebracht, die luidde: „Be richt aan het volkscommissariaat van buitenlandsche zaken. Overbrenging naar een kamp eerste categorie." veiligen" en het welzijn hunner troepen in Noord-Afrika te verzekeren. De vraag, in hoeverre het door Giraud en De Gaulle gevormde nationale comité als vertegenwoordiging van Frankrijk erkend moet worden, vereischt een „zeker overwegen" door de regeeringen van Engeland en de ^Vereenigde Staten. Duitsch commentaar op de rede. Deze rede is naar de meening van Berlijnsche politieke kringen een zoo getrouw beeld van zijn verklaringen voor het Amerikaansche congres, dat het onnoodig is er nader op in te gaan. Churchill wilde klaarblijkelijk in zijn eigen land nog eens den nadruk leggen op den toen ontwikkelden gedachten- gang, om daardoor zijn zwakke stellin gen een betererf grondslag te geven. Interessant is het, zoo vervolgt men in Berlijnsche politieke kringen, dat Churchill ook thans weer angstvallig vermeden heeft op de politieke proble men in te gaan, om onder alle omstan digheden een ontstemming van de zijde wan het Kremlin te voorkomen. Overigens laat juist de nadruk, waar mede Churchill sprak over den afweer van den duikbootoorlog, belangwekkende gevolgtrekkingen toe ten aanzien van de groeiende ongerustheid over de suc cessen van dit gevaarlijke Duitsche wa pen .Evenals de krampachtige poging tot verkleining van het strategische succes der spilstrijdkrachten in Tunis, die meer lijkt op een bekentenis. Voorts acht men het te Berlijn* opval lend. dat Churchill zich duidelijk tracht te distancieeren van de overeenstem ming de GaulleGiraud, waarschijnlijk in het verstandige besef, dat in deze kwestie het laatste woord nog niet is gesproken. Regeeringsvorm in Argentinië. Naar aanleiding van de vorming der voorloopige regeering welke reeds door het Opperste Gerechtshof erkend is, is Maandagmiddag een door generaal Ra- mirez onderteekende verklaring uitge geven. „De Argentijnsche republiek be vestigt opnieuw haar traditioneele po litiek van vriendschap en oprechte sa menwerking met de overige Ameri kaansche naties overeenkomstig de be staande overeenkomsten. Tegenover al le andere landen vertegenwoordigt zij thans een neutraliteitspolitiek. Overi gens acht de voorloopige regeering het noodig er op te wijzen, dat zij vóór het beginsel van volstrekte autonomie der staten t.a.v. de vaststelling hunner regeeringsvormen is. Zij zal derhalve geen inmenging van buiten dulden. Het Argentijnsche volk heeft overeenkom stig de grondwet des lands tot dusver steeds vastgehouden aan den republi- keinsch-representatieven staatsvorm en zal ook in het vervolg niet daarvan af wijken." De nieuwe regeering is Maandagmid dag beëedigd. Het blad La Prensa meldt, dat de Argentijnsche revolutie waarschijnlijk geen wijzigingen op internationaal ge bied zal brengen. Men heeft de gegron de hoop, dat niet zal worden afgewe ken van de vastberaden gedragslijn van Castillo. Een regeering, die in haar eerste manifest de politieke verslap ping toeschrijft aan het gebrek aan christelijke opvoeding der jeugd en voornemens is de communistische infil tratie te bestrijden, kan, aldus het blad, in Spanje geen bezorgdheid wek ken. De bekende Amerikaansche vlie ger Love, die in 1927 met Lindbergh de transatlantische vlucht heeft voorbe reid, en kolonel der Amerikaansche luchtmacht was, is in de nabijheid van Austic bij een vliegongeluk om het le ven gekomen. Zijn 14 mede-passagiers vonden eveneens den dood. Commando-raid snel en grondig verijdeld. Ital. bezetting was paraat. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 8 Juni. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Aan het Oostelijke front verliep de dag kalm. De luchtmacht bestookte in den afgeloopen nacht een fabriek doel treffend met bommen. In het Oostelijke deel van de Oostzee schoten vaartuigen van de Duitsche marine een gepantserde bolsjewistische kanonneerboot ln brand. De vyand probeerde gisteren het in de Middellandsche Zee gelegen eiland Lampedusa in een snelle ma noeuvre te veroveren. De Italiaan- sche bezetting sloeg den aanval af, boorde enkele landingsbooten in den grond en vernietigde de aan land gekomen vyandeiyke groepen. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen een vijandelijk luchtsteunpunt in Tunesië met succes aan. Een opmerkeiyk Italiaansoh succes. De militaire correspondent van het DNB schrijft omtrent de mislukte on verwachte vijandelijke manoeuvre op Lampedusa, waarvan in het weer- machtbericht melding wordt gemaakt: De gemakkelijk afgeslagen vijan delijke poging wordt in militaire kringen der hoofdstad van het Duit sche Rijk een opmerkelijk Itali- aansch succes genoemd. Het be treft hier de eerste poging der An- glo-Amerikanen om op Italiaan- schen bodem te landen. Deze po ging is verrassend snel en grondig verijdeld. Zoover uit de tot nu toe ontvan gen berichten kan worden afge leid, bestonden de vijandelijke lan dingsstrijdkrachten nit een zooge naamde „commando-raid", een for matie ongeveer ter sterkte van een bataljon. Deze bestond uit ongeveer vfjf compagnieën en voor dit bij zondere doel uitgeruste en opgelei de soldaten. De bewapening bestond bijna uitsluitend uit automatische wapens. De geheele onderneming heeft slechts enkele uren geduurd. Lampedusa is twintig vierkante kilo meter groot en ligt 200 km. ten Zuiden van Sicilië. VERDUISTER GOED. Deze week van 21.455.30 uur Maan op 11.25 uur, onder 2.03 uur. 11 Juni: Eerste kwartier. De strijd aan het Oostfront. De nachtelijke luchtaanvallen op de bolsjewistische stad Gorki aan den Midden-Wolga werden in de laatste drie nachten door meer dan 1000 Duit sche bommenwerpers uitgevoerd, die over het algemeen op weinig tegen stand stieten. Het groote centrum der pantserwagenindustrie, de Molotoffa- brieken, die in capaciteit bijna niet voor die jn Stalingrad onder deden, werd volkomen vernietigd. Slechts 2 Duitsche machines gingen verloren. De stryd om het Koeban- bruggehoofd. In militaire kringen te Berlijn ver wacht men na u>. bolsjewistische offensieven op het brug- gehoofd in de Koebsn, dat de leiding van het roode leger het hierbij niet zal laten. De haven Noworossisk en het bezit van de kust tegenover het schiereiland Kertsj zijn te belangrijk voor de bol sjewistische oorlogsvoering. Er is thans een gevechtspauze, maar men ver wacht, na het mislukken van dit vier de offensief, binnen afzienbaren tijd eeu hernieuwde poging der bolsjewis ten om de Duitschers uit het Koeban- district te verdrijven. DE MISLUKTE AANVAL OP LAMPEDUSA. De ANP-correspondent uit Berlijn meldt, naar aanleiding van de Britsche poging om zich van het eilandje Lam pedusa meester te maken, dat het ei land niet te vergelijken is met eilan den als Malta en Pantellaria. Het bezit bijna geen fortificaties en heeft een betrekkelijke kleine bezetting. De Italiaansche wachtposten waren direct gealarmeerd en de strijd had daardoor een kort verloop. Men meent in de Wilhelmstrasse, dat deze aanval geen generale repetitie is geweest, maar een ernstig bedoelde manoeuvre. Wanneer het een generale repetitie was, had deze zoo'n slecht verloop, dat een première niet aanbevelenswaardig meer schijnt. NIEUW CHILEENSCH MINISTERIE. De Chileensche zenders hebben me degedeeld, dat president Rios, gezien het gebrek aan medewerking der par tijen, besloten heeft een onpolitiek ka binet te vormen. Het ministerie van buitenlandsche zaken blijft in handen van Joaquin Fernandez. Tot minister van binnenlandsche zaken is benoemd admiraal Alan. Het ministerie van oor log is overgedragen aan generaal Ota- rola, tot dan toe opperbevelhebber van de weermacht. Churchill heeft gisteren den koning opgezocht om hem rapport uit te bren gen over zijn reis naar de Ver. Staten en Noord-Afrika. Anglo-Amerikaansche moordaanslag op weerlooze gewonden. Reeds dikwijls maakten de weerroachtsberichten der As-mogcsdheden melding van in strijd met het Volkenreche zijnde aanvallen van vijandelijke zee- en luchtstrijdkrachten op hospitaalschepen. Een Roode Kruis-schlp der As, dat in een haven van de Middellandsche Zee door Brltsch-Amerikaansche bommenwerpers op klaarlichten dag. niettegenstaande de teckens der Conventie van Genève op het schip duidelijk te herkennen waren, werd aangevallen en door bommen in brand gestoken. Op het la- oogenblik konden de zich aan boord bev. '1-rde gev-v den. v-id-re kwetsuren op te loopen, verwijderd worden lJK i... >.ii i. L' a: Verzorging familieleden vrijwil ligers Waffen-SS en Ned. Legioen Naar aanleiding van de vele vragen, welke vooral den laatsten tijd gesteld worden met betrekking tot de verzor ging van de familieleden der vrijwilli gers voor de Waffen SS en het Neder- landsche Legioen, deelt het Ersatz-Kom- mando Niederlande. Korte Vijverberg 5. Den Haag. het volgende mede en geeft hier enkele voorbeelden. Den echtgenooten van gehuwden, welke een inkomen hebben tot ccn be drag van 150,— per maand, wordt voor onderstand 65,per maand uit gekeerd. Bovendien voor ieder;-kind tot 16 jaar 21,— per maand. Verder ver goeding van huishuur tot het volle be drag. De uitkeerins wordt bij een aantal van bijv. drie kinderen beneden 16 jaar dan als volgt: echtgenoote per maand 65,— 3 kinderen a 21,— p, m. 63.— huur geschat per maand 25, per maand 153,— Bovendien worden de verzekeringen vergoed tot het volle te betalen premie bedrag. Deze verzekeringen zijn: de reeds Ioopende levensverzekering, ziek teverzekering, begrafenisfonds, brand verzekering. Den echtgenooten van gehuwden, welke een inkomen hebben tot 200,— per maand en bijv. twee kinderen heb ben beneden 16 jaar, worden de vol gende uitkeeringen verstrekt: echtgenoote per maand 80,— 2 kinderen a f 21,p. m. 42,— hunr geschat per maand 35,— per maand 157,— plus betaling bovengenoemde verzeke ringen enz. Voor kinderen beneden de 16 jaar, welke recht hebben op ondersteuning, en niet in gezinsverband met den vrij williger met zijn vrouw, of met familie leden in rechte lijn leven (bijv. onechte kinderen van den vrijwilliger, welke zich bij pleegouders bevinden), wordt een vergoeding verstrekt van 36,— per maand per kind. Voor kinderen boven de 16 j:yir. voor zoover hun opvoeding nog niet is vol tooid. wordt een uitkeering verstrekt van 30.— per maand per kind. Bovendien genieten de gezinsleden der vrijwilligers extra levensmid delen- en kolenbonnen. indien deze vrijwilligers vóór hun in diensttreding ln gezinsverband leefden, óf geheel of gedeeltelijk kostwinner waren. Bij grootere inkomens worden naar verhouding grootere bedragen voor fa milie-onderhoud uitgekeerd. De uit te keeren totale kostwinners vergoeding mag echter niet meer be dragen dan ïy, maal de vroegere netto-verdiensten. In enkele bijzondere gevallen -kan na een Ingesteld onderzoek een extra uit keering worden toegestaan (geboorte, sterfgeval, ziekte enz.). Bovendien ontvangen alle ongehuwde vrijwilligers buiten hun soldij. vrije voeding, kleeding. enz., een bedrag van Aan het Atlantische front. De opper bevelhebber van een leger, General- oberst Bolimann, bezichtigt een bouwterrein der O.T. PK Schmid-O-H-P m 45,— per maand door tusschcnkomst van den Fürsorgeoffizier der Waffen- SS. Voor zoover de vrijwilliger voor het grootste gedeelte ln het onderhond van zijn ouders heeft moeten voorzien, kan een kostwinnersvergoeding worden uit gekeerd van 60,— tot 90,— per maand. Bovendien kan in bijzondere gevallen een huurtoeslag worden ver leend. De tarieven voor kostwinnersvergoe ding. uitkeering aan gezinnen van ge huwden enz. en alle verdere inlichtin gen zijn te verkrijgen bij het Ersazt- Kommando Niederlande. K\rte Vijver berg 5, Den Haag en Nebcnstelle, Dam 4 te Amsterdam. De aandacht wordt erop gevestigd, dat zij, die om bijzondere reden in Nederland moeten blijven, dienst kun nen nemen bij het Wachtbataillon Amersfoort, waarvoor alle boven staande genoemde uitkeeringen, le vensmiddel en toeslag en alle andere voordeel en eveneens gelden. Aanmeldingen voor bovengenoemde onderdeden van 17—45 jaar, schriftelijk uitsluitend SS Ersatz-Ivqmmando, Korte Vijverberg 5, Den Haag. Zij, die tusschen 18 en 35 jaar oud zijn en aanmeldingsplichtlg zijn voor den arbeidsinzet, kunnen zich eveneens schriftelijk aan bovengenoemd adres aanmelden en worden tijdens hun ver bintenis bij bovengenoemde onderdeden vrijgesteld van den ar beidsinzet. ONTPLOFFING IN EEN SPRING STOFFENFABRIEK. In de kleine stad Elkton in Mary- land, is in de springstoffenfabriek Triumph een ontploffing ontstaan, waarvan minstens 125 arbeidsters het slachtoffer zijn geworden. Andere ar beidsters 2ijn zwaar gewond en hebben brandwonden gekregen. BEKENDMAKING. Te Amersfoort 4 en 5 R. I. Te Assen 12 en 19 R. I. Opkomst 14, 15, 17 en 18 Juni. Op grond van de op 29 April 1943 in de dagbladpers gepubliceerde bekendmaking van den Wehrmachtbefehlshabcr in den Niederlandcn betreffende terugvoering in krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlandsche weermacht, worden bij deze voor aanmelding opge roepen: Het dienstplichtig en reservepersoneel onder den rang van officier van de volgende regimenten en alle in de jaren 1939 en 1940 uit deze regimenten voortgekomen oorlogs- onderdeelen, voor zoover dit personeel in Mei 1940 in werkelijken dienst was. Bedoeld personeel moet zich melden, telkens tusschen 8 en 12 uur: in het ,',W ehrmachtlager" te Amersfoort, Zonnebloemstraat. 1. het personeel van het 4eregiment infanterie en zijn oorlogsonderdeelen: degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 14 Juni 1943. degenen, die geboren zijn in d© jaren 1914 tot en met 1904 op 15 Juni 1943. 2. het personeel van het 5e regiment infante rie en zijn oorlogsonderdeelen: degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 17 Juni 1943. degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 18 Juni 1943. In de Frieslandkazerne te Assen. 3. het personeel van het 12e regiment infanterie en zijn oorlogsonderdeelen: degenen die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 14 Juni 1943. degenen, die geboren zijn in de jaren J914 tot en met J904 op 15 Juni 1943. 4. het personeel van het 19e regiment infanterie en zijn oorlogsonderdeelen: degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 17 Juni 1943. degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 18 Juni 1943. Bij de aanmelding moeten worden overgelegd het persoonsbewijs, de distributiestamkaart en, voor zoover mogelijk, militaire identiteits papieren. Degenen, waaronder ook begrepen de in Duitschland werkende „grensgangers", voor wie een „Bescheii\igung" (verklaring van onmis baarheid) afgegeven is, moeten dit bewijs bij hun werkgever of bij de instantie, die hun belangen behartigt, opvragen en bij de aanmelding toonen. Na de melding moet de „Bescheinigung" zoo spoedig mogelijk weder aan den werkgever resp. de instantie, die de belangen behartigt, worden teruggegeven. De werkgevers zijn verplicht degenen, die zich moeten melden, daarvoor in de gelegenheid te stellen en hun het loon (salaris) gedurende den verzuimden tijd uit te betalen. De Ned. Spoorwegen verleenen aan alle voor de aanmelding opge roepen personen vrij vervoer derde klas. Degenen, die tot aanmelding- verplicht zijn, moeten zich hiervoor vervoegen aan de loketten, c.q. bij den stationschef, van het station van vertrek. K LE E DIN G. Voor zooveel mogelijk uniform, anders burgerklee- ding, dringend wordt aangeraden daagsche en Zondagsche kleeren, wollen dekens, ondergoed en extra schoeisel, alsmede kookgerei en lepel mede te brengen. De gezamenlijke bagage mag niet meer bedragen dan twee normale handkoffers. Van aanmelding zijn vrijgesteld personen, die zich op 25 Mei 1943 voor den „Arbeitseinsatz" in Duitschland of in de door de Duitsche weermacht bezette gebieden buiten Nederland bevinden. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Wehvmachl- hefehishatcr in den Nicderlanden of zich op andere wijze aan de •rugvoering in krijgsgevangenscban tvacht te onttrekken, moet rekc i op r*e strengste maatregelen. :'.it geld', ook r personen, die <i viuokkcnen bij dergelijke pogingen steunen. Onwrikbaar bestolen. rvE Duitsche Rijksminister voor Propaganda en Volksvoorlich ting. Dr Göbbels, is één dier rede naars. die gelijk eenmaal Dr, Abra ham Kuyper het zoo kernachtig noemde bij uitnemendheid het klavier der volksconscientie bespelen. Hiervan is Zaterdag in het Berlijnsche Sportpalast het overtuigende bewijs wederom geleverd. Dr. Göbbels heeft in aansluiting aan de rede van Rijksminister Speer, die een beeld ontwierp van de ver- beten-vol.e^houden en ten top ge voerde bewapeningsinspanning vele Dositieve feiten, die het karakter dei- huidige wereldworsteling scherp om lijnen. in het licht gesteld. Maar door het exposé dezer feitelijkheden heen heeft Dr. Göbbels oen „patroon" van in zijn rede minder geaccentueerde gebeurlijkheden gevlochten, dat ontdaan van zijn lichten sluier een markant merk op den tegenwoordigen loop der wereld blijkt te zijn. En het zal vooral dit „patroon" ziin. dat den blik van het Duitsche volk niet ont gaan is Het hoofdthema van dit. patroon is wel de door den minister getrokken parallel tusschen de jaren 1918 en 1943. Eigenlijk kan men moeilijk ge wagen van een parallel: hier is veel meer sprake van een antithese. In 1918 heerschte een. voor den door de Duitschers gevoerden oorlog, rampzalige verdeeldheid, welke het. Duitsche thuisfront ineenstorten deed. Een kwart-eeuw later nu het Duit sche Riik in een nog ernstiger con flict gewikkeld is. want het is thans vóór alles een ideologie, die zich weert vormt het Duitsche thuis front een eenheid, die slechts ge lijk de ministers uitriepen één ding kent: den strijdenden soldaten wapens toevoeren! Dit besef en vooral Dr Göbbe's zal daarvoor niet doof geweest ziin voedt het vertrouwen der Duitschers en doet hun de ruggen recht blijven. De psychologie der massa leert, dat het voor de instandhouding eener ge meenschap niet steeds in de Aller eerste plaats aankomt od de aanvaar ding van argumenten, die aan de rede appelleeren. doch op die. welke het hart raken en zelfs in menigerlei op zicht onberedeneerbaar ziin. Een ideologie beheerscht Duitschland. Dat valt voor niemand te ontkenner, ongeacht de vraag of hij het al dan niet met die ideologie eens is. En evenmin valt het te ontkennen, dat. Duitschland onwrikbaar besloten is voor die ideologie te vechten tot aan de overwinning of tot aan den dood Dat heeft de gebeurtenis van Zater dag 1.1. nog eens klaar onderstreept. v. d. A KEURINGEN WAFFEN-SS EN NED. LEGIOEN. Tydens de keuringen der Waffen-SS Nederl. Legioen, waarvoor de data cn plaatsen bekend gemaakt worden in de pers, kunnen zich Nederlanders aanmel den in den leeftyd van 17-45 jaar. Voor de gezinsleden dezer vrijwilligers wordt in rui me mate gezorgd. Zy ontvangen kostwinnersvergoeding, kostelooze zie kenverpleging, extra levensmiddelen, extra kolentoewyzing enz. Zy. die om byzondere redenen of wegens familie omstandigheden in Nederland moeten blyven, kunnen zich aanmelden by een der in Nederland gevestigde SS-onder- deelcn. Degenen, die zich by de SS of het Ned. Legioen vrywillig melden, worden tydens den duur van hnn ver bintenis vrygesteld van den arbeidsinzet. Alle verdere inlichtingen worden ty dens de keuringen verstrekt. TERAARDEBESTELLING DR. F. E. POSTHUMA. Op eenvoudige wijze had Maandag middag te Ruurlo de begrafenis plaats van wijlen dr. F. E. Posthuma. Zooals zulks in den Gelderschen Ach terhoek gebruikelijk is. werd de kist gedragen door de naaste burep, die ook hun „brikken" als volgrijtuigen ter be schikking stelden. Een groot aantal autoriteiten was bij de plechtigheid aanwezig. Aan de groeve werd het woord ge voerd door ds. Ebbink, Ned. Herv. pre dikant te Ruurlo, door Hauptdienstleiter Schmidt, prof. Jesuriet uit Wageningen. die Mussert vertegenwoordigde, den heer E. Z. Oldenbanning namens de Ne derlandsche boeren, den heer G. J. Rui- ver, dir.-gen. van den Landbouw, prof. Mees, rector-magnificus te Wageningen r. Hage, directeur van Centraal Beheer. Een zoon van den overledene sorak woorden van dank, waarna ds. Ebbink de plechtigheid besloot met het bidden van het Onz'e Vader. BEESTMENSCH VEROORDEELD. De Arnhemsche rechtbank heeft gis ter uitspraak gedaan in de zaak tegen den 34-jarigen landbouwersknecht D. J- P. uit Aalten, die op 28 Januari j.1. te Hurnmelo het zesjarig jongetje Guus van Zadelhoff om het leven heeft ge bracht. Het jongetje begaf zich naar de schuur achter de boerderij van zijn vader, om zijn konijnen te voeren. P. heeft toen den jongen met een bijl zoo danig op het hoofd geslagen, dat het ventje vrijwel onmiddellijk overleed. Toen de vader een poos later de schuur binnenging, werd hij eveneens door P. met een schop aangevallen en ver wond. P. nam daarop da vlucht. Over eenkomstig den eisch van den Officier van Justitie heeft de rechtbank P. thans veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf met aftrek van het voorarrest en daarna ter beschikkingstelling van de regeering. DE POSTDIEFSTALLEN TE ARNHEM. Voor de Arnhemsche rechtbank heb ben zich gisteren 21 hulpbestellers bij de P.T.T. te Arnhem te verantwoorden ge had. die betrokken waren bij de reeks oneerlijkheden en diefstallen, welke zich in het begin van dit jaar bij de pakketpost hebben voorgedaan. De ver dachten hadden zich meetser gemaakt an den inhoud van postpakketten en lieten soms heele pakketten, meestal met levensmiddelen verdwijnen. Vooral de pakketten voor de Nederlandsche arbei ders in Duitschland moesten het ontgel den. De officier van justitie wees er o.m. op, dat er onder de huidige omstandig heden een tekort is aan controleerend en leiding gevend personeel en eischte te gen de meeste verdachten 6 maanden gevangenisstraf met aftrek. Tegen I een enkele wiens gedrag ongunstig bij de •mderen afstak werd 8 maanden mei af- trek geëiseht Tegen twee werd vrij- I opraak gevraagd. De rechtbank zal over ii dagen uitspraak doen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1