NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR De aanval op Pantelleria. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordara C 9. Bureau der Schagcr editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. DONDERDAG 10 JUNI 1943. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang No. 133. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER. Alkmaar. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prüs der gewone advertenties in deze Editie 11 et. per m.M. B\j contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Van overgave geen sprake. Aan het Italiaansche legerbericht van 9 Juni ontleenen wij het volgende: Het garnizoen van het eiland Pantel leria, dat in den loop van gisteren heeft bloot gestaan aan een ononder broken luchtbombardement, heeft niet geantwoord op de sommatie van den vijand zich over te geven. Het eiland werd ook hevig gebombardeerd door een groote formatie oorlogsschepen. Een vijandelijk vaartuig werd door onze bommenwerpers getroffen. Een vijandelijke luchtaanvalop Car- boma en omgeving deed eenige gebou wen instorten en veroorzaakte eenige branden. Er zijn enkele slachtoffers. Bijzonderheden over den aanval. ROME, 9 Juni. In aanvulling op het Italiaansche weermachtbericht wordt officieel nog het volgende mede gedeeld: Na de bezetting van Tunesië stond het eiland Pantelleria logischerwijze bloot aan de aanvallen van den vijand, die probeerde deze hinderpaal voor de scheepvaart door het Kanaal van Si- ciiië uit den weg te ruimen. Het offensief had blijkbaar ten doel de verdedigingsinstallaties en het weer standsvermogen van het garnizoen op het eiland te verzwakken om hen tot overgave te dwingen of den afweer bij een eventueele landing te verlammen. Doch het dappere garnizoen heeft de aanvallen met de grootste paraatheid afgeslagen en daardoor alle plannen van den vijand verijdeld. Vanaf 9 Mei tot en met gisteren werd het eiland viermaal van zee uit beschoten en was het 't doel van 140 luchtaanvallen. In de afgeloopen dagen deed de vijandelijke luchtmacht gemid deld twaalf aanvallen overdag, terwijl de nachtelijke aanvallen zonder onder breking werden voortgezet om den ver dedigers geen oogenblik tot rust te la ten komen. De kustafweer en de lucht- doelartillerie van het eiland zijn on vermoeid bezig en hebben den vijand een verlies van 116 vliegtuigen toege bracht, die met zekerheid zijn neerge schoten. BoVendien kreeg een vijande lijk schip een zwaren treffer. Aan de zijde der soldaten, matrozen en vliegers houdt de bevolking van Pantelleria geheel onbaatzuchtig stand door met trots alle offers en ontberin gen te dragen. Gisteren wierp de vij and pamfletten neer met een door ge neraal Spaatz geteekenden oproep van het Engelsch-Amerikaansche hoofd kwartier om zich over te geven. Men kan zich voorstellen wat voor een ant woord daarop de admiraal, die het be vel voert op het eiland en over het garnizoen, gegeven heeft. De dappere verdedigers van Pantelleria zijn vast besloten den vijand de verwachte lan dingspoging duur te laten betalen. Italië drie jaar in den oorlog. Aan den vooravond van den tienden 'Juni, op welken dag het vierde oorlogs jaar voor Italië begint, staat de geheele Romeinsche pers in het teeken van de zen verjaardag, die gevierd wordt als de dag der Italiaansche marine. De La- voro Fascista schrijft, dat het Italiaan sche volk, dat zich eendrachtig om den Duce schaart, het vierde oorlogsjaar in- giBt-met de viering van de roemtijkm* daden zijner marine. De bladen leggen den nadruk op den vastbesloten wil tot strijden en over winnen van het Italiaansche volk en op den arbeid der marine, van welker verrichtingen een indrukwekkend ge tuigenis wordt afgelegd door het ver- leenen van onderscheidingen aan leden der marine en het getal der verliezen aan menschen bij de vloot. Na het derde oorlogsjaar. De bladen van Donderdag wijzen naar aanleiding van den derden ver jaardag van Italië's deelneming aan den oorlog op de onveranderlijken wil van Italië om tezamen met den spi- partner Duitschland de eindoverwin ning te bevechten. Successen der Italiaansche marine. Ter gelegenheid van den dag der ma rine wordt van officieele zijde een sa menvattende statistiek over de verrich tingen en de successen der Italiaansche vloot gepubliceerd. Van 10 Juni 1940 tot 31 Mei 1943 hebben de aan de op pervlakte varende strijdkrachten der Italiaansche marine den vijand gevoeli ge verliezen toegebracht. In totaal zijn 354 schepen met een to talen inhoud van 1.387.018 ton wat be treft de koopvaardijschepen en een to tale waterverplaatsing van 366.113 ton wat betreft de oorlogsschepen tot zin> ken gebracht en 79 schepen met een totalen inhoud van 98.660 ton wat be treft de koopvaardijschepen en een to tale waterverplaatsing van 358.570 ton wat betreft de oorlogsschepen bescha digd. In totaal dus door de duikbootvloot tot zinken gebracht 208 schepen met een totale waterverplaatsing van 168.279 ton voor de oorlogsschepen en 1.236.626 ton voor de koopvaardijschepen. Be schadigd 28 schepen met een totale wa terverplaatsing van 135.200 voor de oor logsschepen en 78.000 ton voor de koop vaardijschepen. Sinds het begin van den oorlog heb ben zich in totaal 29 zeegevechten tus- schen aan de oppervlakte varende sche pen afgespeeld. Voorts hebben de Itali aansche stormstrijdkrachten zes onder nemingen tegen den vijand uitgevoerd, de eerste in de Soedabaai op 26 Maart 1941, de tweede in de haven van Malta op 26 Juli 1941, de derde in de haven van Gibraltar op 20 September 1941, de vierde in de haven van Alexandrië op 19 December 1941, de vijfde in de haven van Gibraltar op 18 September 1941 en de zesde in de haven van Al giers op 12 December 1942. DE VERLIEZEN DER ITALIAANSCHE MARINE. Officieel worden de volgende totale verliezen van leden der Italiaansche marine, van 10 Juni 1940 tot 30 April 1943 bekend gemaakt: Officieren gesneuveld 244, vermist 790, gevangen genomen 682, in totaal 1716; gewond 540. Onderofficieren: gesneuveld 523, ver mist 2272, gevangen genomen 1600, in totaal 4395; gewond 768. Bootsmaten: gesneuveld 474, vermist 2047, gevangen genomen 1569, in totaal 4090; gewond 768. Matrozen: gesneuveld 1943, vermist 9133, gevangen genomen 8070, in totaal 19.146; gewond 3325. Totaal gesneuveld 3184, vermist 14.242, gevangen genomen 11.921. Totale verliezen 29.343, gewonden 5401. Zware verliezen bij Koeban-bruggehoofd. 47 Sovjet-landingsbooten tot zinken gabracht. HOOFDKWARTIER VAN DEN FiiH- RER, 9 Juni (D.N.B.) - Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Aan het Oostelijk front vonden giste ren geen gevechten van beteekenis plaats. Tqdens de gevechten aan het Koe- banbrnggehoofd in de afgeloopen veertien dagen, waarbij de Sovjets dertien divisies infanterie, drie in fanteriebrigades. zes pantserforma ties en sterke vliegerstrjjdkracbten in den strijd brachten, leed de vijand zeer zware verliezen aan menschen cn materiaal. Alleen honderd pant serwagens cn 350 vliegtnigen wer den vernietigd. Vliegende artillerie heeft gisteren aan de Oostkust van de Zee van Azof 47 landingsbooten der Sovjets tot zinken gebracht. In den centralen sector van het Ooste lijk front werden bij een poging der Sovjets onze vliegvelden en ravitaillee- ringssteunpunten te bombardeeren 75 Sovjetvliegtuigen neergeschoten, waar van alleen elf door Spaansche jagers. In totaal verloor de vijand in het Oosten gisteren 141 vliegtuigen. Drie eigen j vliegtuigen worden vermist. Zware Duitsche gevechtsvliegtuigen bombardeeren in den nacht van 8 op 9 Juni haveninstallaties aan de Algerijn- sche kust. ROOSEVELT OVER DEN GASOORLOG. Een alibie voor eigen plan? Roosevelt heeft verklaard, dat de spilmogendheden naar allen schijn voor bereidingen treffen voor het gebruik gas. Zouden zij met den gasoorlog beginnen, dan zouden onmiddellijk ver geldingsmaatregelen worden genomen. Het is, zoo verklaart men te Berlijn, niet de eerste keer, dat van vijandelijke zijde dergelijke beweringen worden ge lanceerd. Wanneer dc president der Vereenigde Staten deze tot de zijne maakt, spreekt daaruit een zekere ner vositeit, misschien ook de wensch zich en zijn bondgenooten prlori een alibie te verschaffen voor een eventueel in die richting gaand eigen plan. Keuringen voor Waffen-S.S., het Legioen en de Landwacht. Het SS-Ersatzkommando Nederland deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 17—45 jaar (ook gehuw den), die lichamelijk zoowel als geeste lijk goed ontwikkeld zijn en zich ge heel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen teneinde gekeurd te worden. Bij de onderzoekingen worden ook alle gevraagde inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging der familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, enz. De aandacht wordt erop gevestigd, dat voor de vrijwilligers, die om be paalde redenen in Nederland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst, te doen bij de Landwacht Nederland of bij het SS-Wachtbatail- lon in Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger- maansche SS in Nederland willen toe treden. Personen tusschen 18—30 jaar. die aanmeldingsplichtig zijn voor den ar beidsinzet. kunnen zich eveneens op een der keuringsdagen aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van den arbeidsinzet vrijgesteld. 17 Juni 9—14 uur: Rotterdam. Deutsches Haus, Westzeedijk. 18 Juni 9—12 uur: Breda, restaurant ..Modern", Markt. 18 Juni 15—18 uur: Den Bosch, hotel ..Noord-Brabant". Markt 45. 19 Juni 912 uur: Venlo, Deutsches Haus, Egmonlstraat 16. 18 Juni 15—18 uur: Arnhem, café „Royal." 20 Juni 9—12 uur: Hengelo,café „Mo dern", Spoorstraat 18. 20 Juni 15—18 uur: Zwolle, hotel „Gei tenbeek," 21 Juni 9—12 uur: Assen, Concerthuis aan de Vaart. 21 Juni 15—18 uur: Groningen, Con certhuis, Poelestraat. 22 Juni 9—12 uur: Leeuwarden, huis Schaaf, Breedstraat. 23 Juni 9—14 uur: Amsterdam, Dam 4. 24 Juni 9—13 uur: Utrecht, N.V. Huis, Oude Gracht 245. 25 Juni 9—14 uur: Amersfoort, Polizei- durchgangslager. Leusderweg. 26 Juni 914 uur: Den Haag, café „Den Hout". Bezuidenhoutscheweg. Een overzicht van de zaal tijdens de Zondag te Groningen gehouden vormingsbijeenkomst van de N.S.D.A.P. en N.S.B. Blldarchlv Arbeltsbereich der NSHAP-Sfapf-Pax m Extra boter voor de jeugd. Van 9 Juni tot en met 9 Juli a.s. geeft de bon „Boter 28A" recht op het koopen van 250 gram boter of margarine voor personen van 4 tot en met 20 jaar. Bon „28B Boter" geeft recht op het koopen van 125 gram boter of margarine voor kinderen beneden 4 jaar. Door dc aanwijzing van de bovengenoemde bonnen wordt thans ook het extra rantsoen boter voor de 60-daagsche periode van 10 Mei tot en met 9 Juli beschikbaar gesteld. RIJWIELVERVOER NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN. De Nederlandsche Spoorwegen deelen mede, dat de afgifte van rijwielkaarten van 1.30 van 10 Juni tot en met 16 Juni en van 30 Juni tot en met 6 Sep tember wordt gestaakt. Deze maatregel is genomen, omdat den laatsten tijd een zoo algemeen gebruik van de duurste rijwielkaarten is gemaakt, dat de Spoorwegen onmogelijk het enorme aantal rijwielen op de gewenschte wijze konden vervoeren. Bovendien is de maatregel genomen ter voorkoming van trein vertragingen. Uit het bovenstaan de zal men kunnen opmaken, dat de uitgifte juist gestaakt is gedurende de Pinksterdrukte en zomervacanties. Men kan nog wel gebruik maken van de rijwielkaarten van 40 en 80 cent. VRAGEN Werk je in een fabriek of op een kantoor?® Zit je op een HBS of op een am bachtsschool? Is je vader industrieel of arbeider? Verdient hij duizend of honderd gul den per maand? Om deel te nemen aan een weer- sportkamp behoeven deze vragen niet beantwoord te worden. De weersportkampen staan open voor iederen Nederlandschen jongen, van 16- 18 jaar. Kosten zijn aan de kampen niet ver bonden. De kampen duren een maand. Werkgevers en scholen moeten vrij geven. Werkgevers moeten loon doorbetalen. Werkgevers mogen deze maand niet van de vacantie aftrekken. Iedere Nederlandsche jongen een maand naar een weersportkamp. Meldt je aan bij het bureau voor Germaansche weersportkampen. Haar lem, Spaarne 94 en Amsterdam, Wil- lems Parkweg 186. De oudste inwoonster van ons land mej. Mieke Stenfert te Dieren is Dins dag 104 jaar geworden. Velen kwamen haar bezoeken. De loco-burgemeester bezocht haar namens het gemeentebe stuur, dat een taart had gezonden. De 23-jarige mej. K. uit Eindho ven is tusschen Den Bosch en Eindho ven uit een trein gevallen en ernstig verwond in een ziekenhuis opgenomen. „Wie zijn voorgeslacht niet eert, is zijn e gen naam niet weerd." Bij onze Vrijwilligers. Het soldaten- orkest speelt, de bevolking lulsten aandachtig toe SS PK Möbius-O-H-P m Sibbekunde en haar nut. LJ ET is wijlen Dr. van Balen Blart 1J ken geweest, die bovenstaande spreuk eens heeft neergeschreven en hij gaf daarmee aan de voorvechters voor het behoud van de eigen cul tuur een schoon en waar devies. Meer en meer. gelukkig, gaan de oosten open van de bewoners van ons lage land voor de schoonheid van de geestelijke en stoffelijke nalatenschap onzer voorouders en het zijn in dit opzicht vooral de historische genoot schappen en niet in het minst de Westfriesche Styk, die baanbreken^ werk verrichten. Echter om zijn voorgeslacht te kun nen eeren is het toch wel een eisch, dat men het ook ként en daar bij dc meeste menschen deze kennis meestal ophoudt bij grootvader en grootmoe der. is het doel van deze serie arti keltjes hen te leeren hoe zij kunnen nagaan wie hun vroegere voorouders zijn geweest. In geleerde taal wordt de kennis van het voorgeslacht aangeduid met den term „genealogie,- maar aangezien dit woord zich niet bepaald leende voor den volksmond, heeft men gezocht naar een Nederlandsche uitdrukking en deze gevonden in „sibbekunde". Veel is er over dit woord geschreven en gewre ven, de geleerden uit Holland, in de engere beteekenis van de twee provin cies. waren het er over eens dat het geen „Hollandsch" woord was en in derdaad is „sibbe" een term, die we hier niet meer kennen. Maar in Fries land en de Oostelijke provincies is het •el bekend en omdat er zich geen an dere passende uitdrukking voor „genea logie" aandiende, is „sibbekunde" ge bleven en reeds in korten tijd in het spraakgebruik opgenomen. „Sibbe" wil zeggen een familie in den meest uitgebreiden zin. In onze omge ving kent men daarvoor de uitdruk king „in de permetatie zijn," een ver haspeling van het Fransche woord „pa- rent". Met „permetatie" of „parentatie" wordt een zuiver begrip van familie bedoeld. Een neef van 'n aangetrouwden zwa ger bijvoorbeeld is niet meer in de fa milie, maar toch wel ..in de permeLn- tie," hij behoort dus ook tot de „sibbe". Een „sibbe" is derhalve een kring van familieleden met de aangetrouwde eslachten inbegrepen. HET is nu allemaal goed en best, da1 we gaan probeeren uit te zoeken onze voorouders waren en velen zullen dat werk wellicht opvatten fJs een interessante liefhebberij, maar welk nut kan het ons opleveren? zoo hoo- wë den nuchteren practicus, wien alle romantiek vreemd is, al vragen. Daarop kunnen we antwoorden, dat het beoefenen der sibbekunde vele nut tige zijden heeft. De voornaamste is wel. dat we op de hoogte komen van allerlei eigenaardigheden van onze fa milie. We leeren de lotgevallen van onze voorouders kennen, waar ze van daan kwamen, hun beroeo en veelal komen we iets te weten over 'erfelijke eigenschappen en ziekten. Uit het een ander kan men dap zijn conclusies trekken. Maar de beoefening der sibbekunde heeft ook ander nut, „Van beteren „komaf" zijn." HOE vaak hoort men menschen niet toespelingen maken op hun beteren ..komaf". Ze gaan dan prat op een dub belen naam of bezitten misschien een voorvader, die in het openbare, jeven als geleerde of politicus óp den voor grond is gelreden. Beoefening van de sibbekunde is een prachtig geneesmiddel tegen dergelijke looze dikdoenerij. Want laten we eens nagaan: ieder onzer heeft twee ouders, vier groot ouders. acht overgrootouders, zestien betovergrootouders, enzoovoorts, die ons allen, wat de banden des bloeds be treft om het maar eens deftig uit te drukken even na zijn. En kijkt de meneer of. de dame. die zoogenaamd van „beteren komaf" is, dan na wat voor menschen dit allemaal geweest zijn. dan zal hij of zij erva ren, dat de „betere stand" zich veelal beperkt tot enkelen van hen en het is toch te mal daarop prat te gaan! En wat de dubbele namen betreft, het onderzoek zal uitwijzen dat deze in de meeste gevallen ook niets om het lijf hebben en weer heelemaal geen ga rantie zijn voor den goeden „komaf". Vroeger vóór de invoering van den burgerlijken stand, ging het met het aannemen van namen heel gemakkelijk Als men daartoe lust had, nam men er een naam bij. al dan niet uit overwe gingen van practischen aard. Het nu uitgestorven geslacht van de Snouck van Loosens te Enkhuizen heet te bijvoorbeeld eerst heel gewoon ..Van' Loosen". Toen in 1793 mej. Cornelia Petronella van Loosen trouwde met Jhr. Samuel Snouck. noemde deze zich meteen Snouck van Loosen. Ook de kinderen kregen dezen naam. GAAN we zoo aan het snuffelen en uitzoeken, dan komen we tot de op het eerste gezicht wel wat ver bazingwekkende conclusie, dat alle Ne derlandss familie van elkaar moeten zijn zij het dan in een zeer verren graad. De tegenwoordige generatie had om streeks 1800 .16 betovergrootouders. Met iedere generatie wordt dit getal ver dubbeld. zoodat men in 1700 256 voor ouders bezat, in 1600 4.096, in 1500 32.766, in 1400 262.144, in 1300 4.194.304 en in 1200 33.554.432! Verder zullen we maar niet gaan. Als we nu weten, dat de bevolking hier te lande omstreeks 1200 ongeveer 33.000 zielen telde, dan moeten we dus op duizend manieren van deze menschen afstammen, wat inhoudt, dat het Ne derlandsche volk eigenlijk één groote „sibbe" is De sibbekunde leert ons ook, dat de meeste Nederlanders wel een droppel buitenlansch bloed in de aderen hebben. In den loop der jaren kwamen hier handwerks\eden of soldaten uit alle Europeesche landen, die hier hun geluk trachtten te zoeken. Ze vermengden zich met de bevolking en het resultaat is. dat, er een betrekkelijk gering per centage „rasechte" Nederlanders is yergebleven. Volgens de statistiek zijn de cijfers voor ons volk als volgt: 40 pet. zuiver Nederlandsch, 25 pet.. Duitsch. 20 pel Z.-Nederlandsch, 6 pet. Fransch, 2 pet. Engelsch. 4 pet. uit andere Europeesche volken en 3 pet. van niet-Europeesch ras. De bovengenoemde 40 pet. wordt wel hoofdzakelijk ingenomen door de platte landsbevolking. die zich weinig met vreemde elementen heeft vermengd, wat voornamelijk te danken is aan de isolatie van de boerendorpen en ook wel aan de strenge tradities der be woners. VERDUISTER GOED. Deze week van 21.455.20 uw Maan op 12.33, onder 2.25 uur. 11 Juni: Eerste kwartier. DE HULPVERLEENING AAN ROTTERDAM. Het prachtige gebaar, waarmede het Nederlandsche volk de bij de ramp van 31 Maart 1.1. in Rotterdam getroffenen tegemoet is getreden, heeft het mogelijk gemaakt dat de nood hier op groolseheepsche wijze kon worden gelenigd. Uit den over vloed van goederen, die zijn binnen gestroomd, konden sedertdien vele honderden reeds worden voorzien van huisraad, kleeding dekking en andere nuttige artikelen. Vóór het echter zoover was, moest het noo- dige herstel-, schoonmaak- en sor- teerwerk worden verricht, hetgeen uiteraard eenigen tijd vereisch'^ Het Nederlandsche volk heeft ech ter niet alleen in natura, doch ook met geld een schitterend bewijs van zijn medeleven gegeven. Daardoor kan binnen enkele dagen een begin worden gemaakt met de uitreiking van zoogenaamde waardebonnen, waarop de goederen die in de bij eengebrachte voorraden niet aan wezig zijn. bij winkeliers kunnen worden betrokken. Op deze wijze krijgen de artikelen, die alleen voor getroffenen zijn gereserveerd, hun bestemming. NIJMEGENAAR ZETTE DE BLOEMETJES BUITEN. Dinsdagavond heeft in een café te Amsterdam tusschen bezoekers vechtpartij plaats gehad. Een 33-jarige grossier in bloemen uit Nijmegen kreeg" daarbij een toeval, waarvoor hij in het Binnengasthuis is behandeld. Na deze behandeling is hij ter ontnuchtering aan het politiebureau Singel in bewa ring gesteld. Vrienden van dezen gros sier hadden inmiddels aan de politie de mededeeling gedaan, dat hij was be roofd van pl.m. 10000. De vechtende bezoekers e.a. werden gefouilleerd, ech ter zonder dat dit resultaat opleverde. Toen de grossier gistermorgen wat bij zijn positieven kwam, verklaarde hij, dat hij van ongeveer 3000 was geroofd. De recherche is thans bezig om deze zaak uit te zoeken. JEUGDIGE POLITIEAGENTEN STALEN UIT SPOORWAGON. Drie jeugdige agenten van het Amster- damsche politiebataljon, resp. 19, 20 en 21 jaar oud, zijn door de rechtbank te Amsterdam veroordeeld tot elk tien maanden gevangenisstraf met aftrek van voorarrest. In het geval bij den jóngste werd de gratie clausule toege past. Zij hadden, terwijl zij bewakingsdienst hadden op het spoorwegemplacement in den Watergraafsmeer, zes doozen, elk inhoudende bijna zes pond bonbons, en twee doozen chocoladereepen gestolen uit een wagon, die zij hadden openge broken. De officier had tegen de agen ten straffen van 8, 10 en 8 maanden ge- eischt. SCHAGEN. HOKUS POKUS IN CAFé BOONTJES. 't Was op een avond in Maart, dat hel er in café Boontjes te Schagen nogal vroolijk toeging. De kastelein H. was een dagje uit en tracteerde zich in het établissement van zijn collega zoo overvloedig, dat hij da nig in de olie geraakte. Eenmaal in dezen toestand aangeland, vond hij het nuttig en noodig om een zware gouden ring aan den volke te toonen en te vertellen, dat die wel f 375 waard was. Het prachtstuk ging bij de bezoekers van hand tot hand, maar toen H. den ring weer in zijn bezit had, liet hij hem op den vloer vallen. Het heele gezelschap ging aan het zoeken, maar eigenaardig genoeg, de ring was en bleef weg. De heer Boontjes geloofde evenwel niet aan tooverij en aan goochelkunst jes had hij het land, zoodat hij het verstandige besluit nam de deur te grendelen en de politie te waarschu wen. Wachtmeester Jellema van de marc- chaussée was spoedig ter plaatse en de eerste de beste, dien hij fouilleerde, bleek den ring in zijn bezit te hebben. 't Was dc Heldersctye grondwerker J. M. K„ die echter heel verbaasd deed toen het vermiste stuk uit fiet duim- stokzakje van zijn pantalon te voor schijn kwam! Hij wist namelijk ner gens van Dinsdag, voor de rechtbank, hield K. deze bewering stijf en strak vol. maar het O. M wees op de overstelpende hoeveelheid bewijsmateriaal, conclu deerde dat verdachte zich den ring heeft toegeëigend en eischte zeven maanden. De verdediger, mr. Berkbouwer, vroeg vrijspraak op grond van het feit, dat het ten laste gelegde diefstal subsidiair verduistering niet bewe zen kon worden) Uitspraak over twee weken. HET MIDDENSTANDSEXAMEN. Schagen aan de spits. Het mondeling gedeelte van het mid denstandsexamen te Schagen zal wor den afgenomen op 15, 16 en 17 Juni. De samenstelling der examencommissie is als volgt: Rijksgecommitteerd# J. C. Holtzappel, pl.verv. Rijksgecomm. Dr. A. Dekker, voorzitter W. D. Niestadt, secretaris mr. D. H. Buiskool. Exami natoren: D. Brouwer, R. Datema, S. E. Engel, P. de Graaf, J. Hage, R. den Hartog, R. Jofriet, A. Koning, D. L. van der Lans, P. H. R. Noorman, H. Pol, mr. H. Schuurman, van Frankcn- huijsen, P. Smit, Dr. J. N. Vellinga, J. J. de Vries en Mej. J. C. de Wild. Het schriftelijke gedeelte van dit exa men te Schagen was, van de examens fgenomen door het IMO, het beste van geheel Nederland. In Schagen is afge- ;en slechts 12.9%. Het gemiddelde percentage der afgewezenen bedroeg 18.75%. Het examen te Schagen heeft reeds bij herhaling de gunstigste resul taten gehad. Uit onze omgeving. Dirkshorn. Arm gebroken. - Zondag zouden de twee „Jannen" van onze voetbalclub Dirkshorn I" den wedstrijd bijwonen te Amsterdam van FeyenoordADO. Toen zij in Amsterdam aankwamen en met „vaartje" de tram wilden nemen, kwam Jan H. op het gladde asphalt te vallen, met het noodlottig gevolg dat hij zijn linkerbovenarm brak. Na in Amsterdam te zijn verbonden zijn dc vrienden weer retour gegaan, waar Jan T. .i) iic! Ccn raai Ziekenhuis le Alk- i .s ..genomen. RECHTSZAKEN. CLANDESTIENE GRAANHANDEL IN DE ZIJPE. De spil van de clandestiene zaadhau- del uit de Zijpe, die gisteren voor den economischen rechter diende, was Jan Jonkman, arbeider te Schagerbrug. Was hij er niet geweest, alle andere compa ranten zouden vrijuit zijn gegaan. Waan verdachte alles bekende en op dery clandestienen handel in graan een mi* nimumstraf staat van 3 maanden, kon; hij er zeker van zijn ten minste hie^ voor in aanmerking te kmoen, Aange-i zien hij verder ook niet brandschoon, scheen te zijn, deed de roohter er even wel nog een maand bij, zoodat het von nis kwam te luiden: 4 maanden. Twee zijner leveranciers, de landbou wer V. de Wit uit Wieringerwaard en L. Stegeman uit Wieringermeer, hadden min of meer gehandeld onder pressie. Jonkman had namelijk niet willen wer ken, indien hem niet als contraprestatie eenig graan ter beschikking werd ge steld. Beiden kregen ze een terechtwij zing van den economischen rechter om hun domheid. Ze hadden n.1. aanvanke lijk ontkend. Hadden ze dit niet gedaan, de dagvaarding zou zeer waarschijnlijk anders hebben geluid. Nu was hun ten laste gelegd verkoop van graan als te ler en hierop staat een minimum straf van 3 maanden. Beiden werden hiertoe veroordeeld, aangezien aan beide vonnissen echter de gratie-clausule werd toegevoegd, hebben de beide heeren nog een kans je er af te komen zonder dc gevange- nislucht te hebben geroken. Jacob Glas, veehouder te Schager brug, die werd verdedigd door mr. Buiskool, kwam er beter af. Ook hij had tarwe afgeleverd, doch dit was ge schied in Augustus 1941, toen dc bepa ling omtrent de gevangenisstraf als mi nimumstraf nog niet van kracht was Met het oog daarop werd het f 250 of 50 dagen. Twee der klanten, Corn. Thomasz en Arie Schenk, beiden te Schagerbrug za gen de door hun gekochte partijtjes tarwe resp. f 60 en f 90 duurder wor den, zoodat ze er geen koopje meer aan hebben gehad. Tot slot kwam nog C. Doorn, Scha gerbrug, op het matje. Hij zou zoo iets als de compagnon van Jonkman zijn geweest, doch dit bleek niet waar te zijn en hij werd vrijgesproken. EEN KLEIN VARKENTJE EN EEN GROOTE STRAF. F. W. v. d. Ham te Wieringerwaard en E. J. Mandemaker te Barsingerhorn hadden samen een varkentje gekocht en het beestje opgefokt met afval. Toen het dier rijp was om tot spek en carbo- nade te worden verwerkt, was het ge slacht. Eigenlijk hadden ze gemeend, dat zoo iets wel mocht. Inmiddels weten zs nu beter, want M., die, als slagersknecht, het slachten voor zijn rekening had ge nomen, hoorde zich veroordeelen tot. 6 maanden, terwijl v. d. H. zijn aandeel in de zonde met 4 maanden zal moeten boeten. Wieringermeer. Twee predikanten in de Wleripger- meer. - De geheele Hervormde Wierin germeer heeft blijk van medeleven ge toond bij de komst van den tweeden pre dikant dezer gemeente, ds. J. Germans, gekomen van Cubaard (Fr.) Op 6 Juni werd ds. Germans des morgens beves tigd door ds. Meijer Drees; des mid dags hield hij zijn intrede. Voor beide diensten bleek de kerk te Middenmeer niet te groot te zijn. Er zijn dan nu twee Hervormde predikanten in de Wieringermeer, een vrijzinnige en een rechtzinnige, zoodat de twee groepen in de gemeente ieder een eigen voorgan ger hebben. Het buitenkerkelijke werk van de Hervormde Evangelisatie is hiermee komen te vervallen. Dit betee- kent een belangrijke stap in de rich ting van dat eenheidsbesef, dat in ie dere kerk moet leven, en dat speciaal de Wieringermeer vaak ver te zoe ken is geweest. In de diensten van 6 Juni is tot uiting gekomen, dat de bei de voorgangers eikaars standpunt be grijpen, en vandaaruit elkaar in ver trouwen willen tegemoettreden. Heer-Hagowaard. Burgerlijke stand. G e b of en: Wilhelmus J., z. v. .T. de Groot en W. Dekker. Antonius C. S.. z. v. C. J. Overtoom en A. M. van Kam pen. Maria C. C., d. v. J. E. Urscm en C. Volkers. Divera G„ d. v. N. van Lan gen en C. Vlaar. Cornells J„ z. v. .7, Smit en B. Biersteker. Johannes J., r. v. C. A. P. Botman en C. Biersteker. Johannes P„ z. v. U. Tesselaar en C. Stoop. Albert, z. v. A. Klomp en M. Bakker. Sigbertha J„ d. v. C. Vreeker en H. A. Weijers. Gooitzen, z. v, C. J Kleimecr en A. Heeringa. Jantje M„ d. v. H. Dekker en M. Forrer. Mattheus N. M., z. v. A. P. Hopman en J. Bijl. Gerrit N„ z. v. ,T. Marsman en G. Ronden. Ondertrouwd: Jacobus Mak en Cornelia J. Maas. Gerardus H. de Jong te Oterleek en Margaretha Zuurbier. Adrianus Kruijer en Cornelia J. Scholten. Petrus Dekker en Cornelia B. Wokke. Getrouwd: A. P. Oudhuis en M. van Langen. G. J. Boekei en A. G. Oud huis. G. H. de Jong cn M. Zuurbier. R. P. Oveieem en W. H. Brussc. Overleden: Dirk Schilder, 78 jaar, wednr. v. E. Eeken. Maria Deelis. 69 jaar, echtg. v. P. Groen. Jannetje Eol, 73 jaar, echtg. v. C. Koning. Bemard Vermeulen. 2 jaar. z. v. E. J. Vermeulen en A. Kramer (bev. den Helder). Petro nella Apeldoorn, 78 jaar, wed. v. J. Nijman. WIERINGBN. Centrale Landbouw Onderlinge. - In de algemeene vergadering van de Plaat selijke Commissie der Centrale Land bouw Onderlinge werd de heer M. Kooij tot secretaris benoemd in de va cature ontstaan door het overlijden van den heer O. J. Bosker. Als lid der POC werd de heer Jn. Veerdig toege voegd. In de plaats van wijlen den heer Jb. v. Zweeden werd tot werkne merslid benoemd de heer N. D. Mul der. Wegens bedanken van den heer P. F. Kuut, in verband met diens leeftijd, als voorzitter werd de heer N. Bakker Szn. gekozen. Uitslag keuring. - Op de op 8 Juni te Hippolytushoef gehouden keuring werden de volgende paarden goedge keurd: 3-jarige van onbekende afst. eig. Wed. C. Bakker, goedgek. v. hulpstam boek; 3-jarige veulenboelc vader Sodo- o, eig. Jb. Lont Cz., Wieringen; 3-ja- rige veulenboek vader Reinzoon. eig. W. C. v. Arendonk; 3-jarige veulen- boek vader Zonnevorst, eig. H. Luinen- burg, Slootdorp; 2 paarden uit Fries land, gefokt in VLM-gebied, n.1. 1-drie jarig veulenboek vader Ugoldman, eig. R. Reitsma te Noordwolde en 1 met als e.'7. P. Wesselius te Molkwerum. i.vonden een pantoffel. Inlichtingen bij den gemeentebode,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1