NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Nederiandsche Oostfront-soldaten te Utrecht bijeen. De oorlogsherdenking in Italië. In de schaduw der komende dingen, 9 Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voor dam C 9. Bureau der Scbager éditie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. VRIJDAG 11 JUNI 1943. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang No. 134. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER. Alkmaar. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties In deze Editie 11 et. per m.M. Bij contract binnen een jaar ie gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gcheele oplage op aanvrage. Verlofgangers hartelijk welkom geheeten. Mussert spreekt de legionairs toe. In de groote fraai versierde zaal van Tivoli in Utrecht is gistermiddag be wezen, dat er een hechte band bestaat tusschen den Nederlandschen frontsol daat en het thuisfront. Er was een zeer groot enthousiasme in de zaal, waar niet minder dan 1500 legionairs hun plaatsen hadden ingeno men en de zelf van het front terugge keerde zangleider der N.S.B. Melchert Schuurman zorgde er voor, dat onder zijn bezielende leiding vele liederen met groote geestdrift gezongen werden: Het W.A.-muziekkorps uit Utrecht Speelde in een onafgebroken tempo de iverse feestmarschen. Onder de legio nairs waren eenige gewonden en op de eerste rij zat de ridderkruisdrager Genard Mooyman, terwijl links en rechts van hun vele hooge funclionnarissen hadden plaats genomen. Aan weerszijden van het podium wa ren de vlaggen opgesteld van de landen, welke met Duitschland verbonden zijn. Namens Leider en Beweging heette Ir- Huygen de verlofgangers van harte welkom en zeide, dat de Beweging trotsch is op de legionairs, omdat deze Nederiandsche soldaten hebben getoond goed Germaansch soldatenbloed te bezit ten. Oostfront en thuisfront zullen altijd bij elkaar blijven. Spreker eindigde zijn rede met de mededeeling, dat de Leider aan iederen frontsoldaat een bedrag van vijftig gulden ter beschikking heeft gesteld, opdat deze zijn verlofdagen zoo prettig mogelijk zal kunnen rondbren gen, welke mededeeling met groot enthousiasme ontvangen werd. Daarna had de vaandelintocht plaats, waarna de commandant der W.A., mr. Zondervan, er op wees, dat de meeste legionairs zich waarschijnlijk de thuis komst anders hadden gedacht. Uit de W.A. is 65 procent naar het front ge trokken. Rede van Van Geelkerken. De heer Van Geelkerken herdacht de gevallen kameraden en wees er op, dat den meesten legionairs de teleurstellin gen niet bespaard zijn gebleven, maar Zij zijn er door gesterkt geworden. Het legioen heeft zijn plicht gedaan en wij aldus spr. zijn trotsch op julHe, want jullie hebt alles willen geven wat je te geven had, desnoods je lever. Uit cr.s volk zal een jongebng'-chap groeien, waarover Europa zich zal verbazen. Daarna betrad Mussert de zaal, waar hij door de frontsoldaten stormachtig werd verwelkomd. Mussert spreekt. Mijne kameraden. Het is vandaag niet alleen voor u een heuglijke dag, maar in niet mindere mate voor mij en mijn medewerkers. Toen Duitschland in Juni 1941 zijn strijd tegen het bolsjewisme be gon, was de vraag, welke houding de beweging in deze moest aannemen, niet eenvoudig. De vraag of ik u zou mogen oproepen om u in te zetten in het Oos ten, is een der moeilijkste problemen ge weest waarvoor ik gesteld ben gewor den. In de maanden Augustus en Sep tember van dat jaar had ik het met mij zelf uit te vechten wat ik moest doen. Al jarenlang stonden wij volkomen on begrepen door een groot deel van ons volk temidden van het wereldgebeuren. Jaren achtereen waren wij gehoond en geterroriseerd, omdat wij niets anders wilden dan dat ons volk weer een weer baar volk zou worden. Het was zelfs zoo ver gekomen, dat. men eigenlijk, om goed „Nederlander" te zijn, een soldaat in zijn hart moest verachten. Nadat Adolf Hitier in 1933 in Duitschland de macht tot zich had getrokken, werd het ook hier in ons land wel duidelijk, dat het lieve vaderland toch verdedigd moest worden als er eens wat ging gebeuren. En in alle haast werd het noodige aan geschaft en propaganda gemaakt voor een sterk leger. Colijn en zijn vrienden konden maar een poosje tot ons zeggen: ..Beste menschen, ons land is goed be veiligd, ga maar rustig slapen." Na vier-en-een-halven dag strijden moest ons leger capituleeren. Dit alles riep ik mij in herinnering, toen ik de vraag of ik jonge Nederlanders moest opwekken voor den militairen strijd, overwoog. In dezen tijd, zoo overlegde ik bij mijzelf, is het een groote dwaas heid om een Nederlandsch leger op te richten. Wilde Europa, en dus ook ons land, voor de naaste toekomst voorgoed voor kwade krachten beveiligd zijn. dan was een weermacht noodzakelijk van minstens honderdmillioen man sterkte. Gij herinnert u de periode, dat ik sprak over het onderwerp „Soldaat of slaaf" en daarvoor was ik tot da overtuiging gekomen, dat ik met recht een beroep mocht doen om deel te ne men aan den strijd aan het Oostfront. En zoo, mijne kameraden, heb ik ver schillende keeren van u afscheid geno- en eens ook ben ik naar u toe gegaan. Want laten wy elkaar goed be grijpen: daar waar gij staat, sta ook ik en waar ik sta, staat gij (lang durig applaus). Ik weet precies wat er daar aan het front gebeurt. Hon derden hebben mij daarvan verteld. Ik ben geheel op de hoogte van het goede en het kwade dat zich aan de fronten afspeelt. Gemakkelijk hebt gij het niet gehad. Ook dat weet ik. Kleine menschen kun nen soms domme dingen doen, ook in Duitschland. Maar gij moet bij de en kele teleurstelling die gij hebt te door staan, de groote lijn niet uit het oog verliezen. Geleidelijk moet men elkaar beter leeren gaan begrijpen en waar- deeren. Ik draag de innige zekerheid bij mij, dat er maar één oplossing is, namelijk deze, dat op den duur Iedere eerlijke Duitscher iederen eerlijken Ne derlander de hand zal drukken in Ger- maansche saamhoorigheid (applaus). Het gedrag van u aan het front was bui tengewoon goed. Er waren er nog te weinig. Hoe graag had ik niet gezien dat daar aan het Oostfront nog tienduizen den van ons volk meer hadden ge staan. Eens toch moet het zoover ko men, dat Europa's grenzen verdedigd worden door drie of vierhonderddui zend Nederlanders. Gij allen, zooals gij hier zit, zult met nieuwe gevoelens naar het vaderland zijn teruggekeerd. Er is iets in uw hart opengegaan, toen gij de grenzen van uw vaderland over schreed. Want de liefde tot zijn vader land is den Nederlander aangeboren. Daar gaat niets boven. Nadat Mussert nogeens weer de drie bronnen van de beweging: godsvertrou wen, liefde voor volk en vaderland en eerbied voor den arbeid had belicht, merkte de Leider op, dat, ook al heeft de soldaat aan het Oostfront het niet gemakkelijk gehad, het de beweging evenmin van een leien dakje is gegaan. Voor mij aldus Mussert waren de laatste drie jaren de zwaarste uit mijn strijd voor volk en vaderland. Maar één ding staat vast: het goede en ver standige zal oyerwinnen. En zoo lang gij het daar kunt uithouden, zoolang zullen wij hier op het thuisfront vol harden. Ik weet het, thans heerscht veel droefenis in ons land. Zooals ge zinnen uit elkaar zijn gehaald, zoo worden ook volkeren uit elkaar gere ten. Maar bedenkt, dat een volk meer is dar. de som van zijn individuën en daarom zal ons volk nooit en te nim mer verloren gaan. Eens zal de tijd daar zijn dat gij voor goed in ons land zult terugkeeren. Dan zult gij onze ge lederen komen versterken en dan zijt gij voor ons volk en vaderland een groote winst geworden. Wie de eer der beweging wil aantasten, moet in u een harde hand vinden (applaus). Gij zult dan mede verantwoordelijk zijn voor den gang van zaken in ons land. Waarom het gaat. Het gaat thans slechts om één ding, n.I. het bolsjewisme buiten Europa te houden en de Engelschen cn Amerikanen te verslaan. Eerst wanneer die opdracht is volbracht, zal de nationaal-socialistische orde komen. Eens toch zal het nage slacht over ons hebben te oordee- len. WU kunnen in alle gerustheid afwachten hoe dat oordeel zal zijn. Voor uw gaan naar het front breng ik u mijn oprechten dank. Stelt u zich eens voor, wat er gebeurd zou zijn in dien u niet aan mijn oproep gevolg had gegeven. Dan was er nu geen Be weging meer. ook geen Nationaal-So- cialisme en zelfs geen Nederland. Groo- ten dank zijn wij verschuldigd aan de dooden onder u. De dood heeft ons van hen gescheiden. Maar tevens ook vereenigd. De gevallen kameraden zijn een stuk van ons zelf geworden. Ik ben van plan, mijn werk voort te zetten, zoo besloot Mussert zijn rede. Zet gu van uw kant ook uw strijd tot het ui terste door. Twee telegrammen. Aan het slot van de vergadering las de Leider twee telegrammen voor: een aan Adolf Hitier en een aan den Reichsführer SS, Himmler. Een vindingrijke boer te Graft construeerde een siijpinrlcbtlng voor maaimachineraessen. Door middel van een flets zonder wielen wordt de slijpsteen met ketting-overbrenging in beweging gebracht. Daar de man tevens loonmaaier is, heeft hij het zeet druk in zijn „bedrijf". Zijn zoon zorgt voor de noodige beweegkracht GNF-Kulper-Pax m Duitsche waardeering voor Italië's houding. In Berlijnsche militaire kringen brengt men op den derden verjaardag der Ita- liaansche deelneming aan den oorlog hulde aan het aandeel der Italiaanschc weermacht in den gemeenschappelijken strijd. In het bijzonder wijst men op de rol, welke de Italiaansche vloot in die jaren gespeeld heeft. De officieele cijfers van Rome, aldus verklaart men van Duitsche zijde, bevestigen, hoezeer juist de Italiaansche vloot den vijand onop houdelijk afbreuk heeft gedaan. De ver nietiging van 4 vijandelijke slagschepen, 23 kruisers, 55 torpedojagers en -booten en 95 duikbooten is een bewijs voor de voortreffelijke oorlogvoering ter zee, die er niet alleen in slaagde, groote vloot- strijdkrachten van den vijand te binden en daardoor aan andere zeefronten een verschuiving van krachten ten gunste van de Spil teweeg te brengen, maar ook door vermetele operaties en het gebruik van tot dusverre onbekende strijdmidde len de vijandelijke vloot een aderlating deed ondergaan, welke zoowel op den Atlantischen als op den Stillen Oceaan zich deed gevoelen en nog zal doen ge voelen. De taak „met gesloten deuren." Maar dat alles, aldus zegt men verder te Berlijn heeft zich min of meer onder de oogen van .den belangstellenden toe schouwer afgespeeld. Anders is het met de taken, die de Italiaansche marine in zekeren zin „met gesloten deuren" en in de nauwste samenwerking met de Duitsche weermacht heeft volbracht en waarvan hier slechts gezegd kan wor den, dat zij aanspraak kunnen maken op een roemrijke vermelding in de ge schiedenis van dezen tweeden wereld oorlog. Te Berlijn constateert men tenslotte, dat in de eerste plaats de successen van den gemeenschappelijk gevoerden duik bootoorlog tegen een zeemogendheid, die tot dusverre de grootste ter wereld was, in vereeniging met de Japansche vloot, die aan overwinningen gewoon is, waar borgen zijn voor de overwinning. Boodschap van admiraal Dönitz. Groot-admiraal Dönits heeft op den ..dag der marine" een boodschap tot de Italiaansche vloot gericht, waarin hij o.a. den nadruk legt op de trouwe wa penbroederschap tusscher. de Duitsche en de Italiaansche marine en hulde brengt aan de heldhaftige houding van de mannen der Italiaansche oorlogs- en koopvaardijschepen, die werden ge bruikt voor de verzekering van den aan voer naar Tunis, welke houding hij een bladzijde van, onsterfelijken roem in de geschiedenis der Italiaansche marine noemde. Luchtaanvallen op Pantelleria duren voort. Het communiqué van het Italiaanschc hoofdkwartier luidt: „De vijandelijke luchtaanvallen op het eiland Pantelleria duurden gisteren voort: zes toestellen werden door onze jagers boven het eiland neergehaald en vijf door Duitsche jagers. Formaties meermotorige vliegtuigen hebben plaat sen in de omgeving van Catana gebom bardeerd. Twee viermotorige toestellen, die door onze jagers getroffen waren, stortfen in zee. Van de operaties der twee laatste dagen zijn vier onzer vlieg tuigen niet teruggekeerd." De tragische moord te Assendelft. Ter beschikkingstelling zonder strafoplegging geëischt. Gistermorgen had zich voor de Haar- L-msche rechtbank de 50-jarige blikslager H. L. Z. uit Assendelft te verantwoor den, wien doodslag ten léste was gelegd. Op 12 Januari van dit jaar was zijn vrouw bij hem weggeloopen en uit wanhoop deed de man des avonds een poging om zich zelf en zijn 3 kinderen, een meisje van 12 en twee jongens van 9 en 7 jaar door middel van gas van het leven te berooven. Toen dit niet gelukte heeft hij de kinderen in bed gelegd en gewurgd, waarna hij zich met een scheermes een polsslagader trachtte door te snijden. Den volgenden morgen vond de politie, die door buren gewaarschuwd was, den man bewusteloos in den keu ken liggen. De Officier van Justitie eischte ter beschikking stelling van de re geering zonder oplegging van straf. De verdediger Mr. W. Broers ver- zofcht op juridische gronden ontslag van rechtsvervolging en de onmid dellijke invrijheidstelling. De recht bank wees dit laatste verzoek af en stelde de uitspraak op 21 Juni, Oud-directeur der N. S. overleden. In den ouderdom van 68 jaar is te Zeist overleden de oud-directeur der Nederiandsche Spoorwegen, mr. H. van Manen. Mr. van Manen, op 26 October 1874 te Winkel in. Noord-Hol- 1 a n d geboren, aanvaardde de leiding der N.S. in 1920 en \yerd In 1938 opge volgd door Prof. Goudriaan. Zeer veel is door hem in het belang der Spoorwegen tot stand gebracht. Onder zeer moeilijke financieele omstandigheden heeft van Manen de grondslag gelegd voor de verdere ontwikkeling van het spoorweg bedrijf. De groote vlucht welke de Spoorwegen de laatste jaren hebben ge nomen en de populariteit, welke de N.S. bij het geheele volk geniet, zijn voor een belangrijk deel te danken aan den noes ten pioniersarbeid van den ontslapen di recteur. VERDUISTER GOED Deze -week van 21.455.30 uur Maan op 13.39, onder 2.47. 11 Juni: Eerste kwartier. Keuringen voor Waffen-S.S., het Legioen en de Landwacht. Het SS-Ersatzkommando Nederland deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 17—45 jaar (ook gehuw den), die lichamelijk zoowel als geeste lijk goed ontwikkeld zijn en zich ge heel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen teneinde gekeurd te worden. Bij dc onderzoekingen worden ook alle gevraagde inlichtingen verstrekt niet betrekking tot de verzorging der familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, enz. De aandacht wordt erop gevestigd, dat voor de vrijwilligers, die om be paalde redenen in Nederland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bij het SS-Wachtbatail- lon in Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger- maansche SS in Nederland willen toe treden. Personen tusschen 18—30 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor den ar beidsinzet. kunnen zich eveneens op een der keuringsdagen aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van den arbeidsinzet vrijgesteld. 17 Juni 9—14 uur: Rotterdam. Deutsches Haus, Westzeedijk. 18 Juni 9—12 uur: Breda, restaurant „Modern", Markt. 18 Juni 15—18 uur: Den Bosch, hotel „Noord-Brabant", Markt 45. 19 Juni 9—12 uur: Venlo. Deutsches Haus. Egmontstraat 16. 19 Juni 15—18 uur: Arnhem, café „Royal." 20 Juni 9—12 uur: Hengelo, café „Mo dern", Spoorstraat 18. i 20 Juni 15—18 uur: Zwolle, hotel „Gei tenbeek," 21 Juni 9—12 uur: Assen. Concerthuis aan de Vaart. 21 Juni 15—18 uur: Groningen. Con certhuis, Poelestraat. 22 Juni 9—12 uur: Leeuwarden, huis Schaaf. Breedstraat. 23 Juni 9—14 uur: Amsterdam, Dam 4. 24 Juni 9—13 uur: Utrecht, N.V. Huis, Oude Gracht 245. 25 Juni 9—14 uur: Amersfoort, Polizei- durchgangslager, Leusderweg. 26 Juni 9—14 uur: Den Haag, café „Den Hout". Bezuidenhoutscheweg. Bij onze Vrijwilligers. Dat het he-r sr- behoeven wij niet te i k Al.ic - J ii Pu. Talrijke vijandelijke schepen vernietigd. Duitsche duikboot vocht tegen acht vliegtuigen. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüH- RER, 10 Juni. Het opperbevel van de Weermacht deelt mede: Aan het Oostelijk front verliep de dag van gisteren rustig. In het ach- terwaartsche gebied van den centra- !en sector van het front werd opnieuw een actie afgesloten tegen sterke bols jewistische benden. In onbegaanbaar boschterrein werden de benden met medewerking van Hongaarsche forma ties en inheemsche strijdkrachten inge sloten en vernietigd. 207 Kampen, tal rijke wapens en groote 'hoeveelheden ravitailleeringsgoederen vielen in onze handen. Lichte Duitsche zeestrijdkrachten hebben aan de kust van den Kaukasus twee ravitailleeringsvaartuigen van den vijand van tezamen 800 brt. in den grond geboord. De luchtmacht vernietigde aan dc Oostelijke kust van de Zee van Azof weder zestien landingsboo ten, bracht in dc Finschc Golf een Sovjet-patrouillevaartuig tot zinken en schoot in het hooge Noorden een vijandelijk transport schip in brand. Formaties zware Duitsche gevechts vliegtuigen hebben in den nacht van 5 op 10 Juni een geconcentreerden aan val ondernomen op een belangrijke Sowjet-Russische bewapeningsfabtiek te Jaroslaw aan de Boven-Wolga. de uitgebreide fabrieksinstallaties ont stonden branden over groote opper vlakte. Tijdens luchtgevechten in de Mid- dellandsche Zee hebben Duitsche ei Italiaansche jagers elf vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Op den Atlantischen Oceaan heeft een Duitsche duikboot tijdens een gevecht van twee uur her- haaide aanvallen van in totaa! acht vliegtuigen met succes afgeslagen. Een der vijandelijke vliegtuigen werd neergeschoten, vier andere kregen treffers en maakten rechts omkeert. De duikboot zette haar operaties voort. Zware Duitsche luchtaanvallen aan het Oostfront. De ANP-correspondent te Berlijn meldt: Een zeer groote Duitsche luchtaanval richtte zich in den afgeloopen nacht te gen het station en dc voor den oorlog belangrijke installaties van de stad Kotsjetowka, ten Z.W. van Koersk. Meer dan 200 zware bommenwerpers vielen de fabriekswijken van de stad en de spoorwegemplacementen aan en ver nietigden binnen een uur de geheele omgeving. Tientallen ontzaggelijke branden ontstonden in de uitgestrekte nakhuiswijken en in de opslagplaatsen. Munitiedepots en brandstofreserves vlo gen in dc lucht, terwijl voorts meer don 300 goederenwagens en een groot aantal locomotieven vernield werden. "V •he luchtmacht leod geen ver- Ook Italië beseft: dit is een strijd op leven of dood. (Van onzen Berlijnschen correspondent.) Naar uit verschillende berichten in de Duitsche bladen kan worden afgeleid, hebben de Italianen de militaire berichten der laatste we ken met een bewonderenswaardige kalmte opgenomen. Nog voordat de strijd in Tunesië was beëindigd, heeft Mussglini op het balkon van het Palazzo Venetia aan de volks menigte de plechtige verzekering gegeven: „Wij zullen naar Afrika terugkeeren!" Ziedaar het woord van een politiek leider, die zich door tijdelijken tegenslag niet laat beïnvloeden^ en er zelfs niet voor terugdeinst, de waarheid in het openbaar in de oogen te zien. Ook in Italië gaat men al meer en meer beseffen, dat het om <-en strijd op leven en dood gaat. Staatssecreta ris Bastianini heeft dat met een dui delijkheid gezegd, die te dien opzich te geen twijfel meer toelaat. Voor een commisie van den Italiaanschen senaat heeft hij verklaard: „Wij Ita lianen aarzelen niet, de onvermijde lijke eischen. die ons in een nieuwe fase van den strijd worden gesteld, voor onze rekening te nemen. Wij doen zulks met 't bewustzijn, dat wi.) een verantwoording van historische ]>ctcekenis op ons hebben genomen." Gemeenschappelijk belang. Dat deze woorden niet slechts het belang van Italië, maar minstens evenzeer dat van den Duitschen bondgenoot en het overige deel van ons werelddeel betreffen, blijkt uit een artikel, dat ongeveer terzelfder tijd door den nationalen raad Asqui- ai in de „Giornale d'Italia" wordt ge publiceerd. Hij stelt vast, dat het fascisme en het Nationaal-socialisme in de dagen van hun ontstaan niets van elkander hebben geweten, hoe wel zij toch ieder voor zichzelf ge- meenschappelij k e belangen hebben behartigd. Het was de wet eener Europeesche revolutie, die tot de verdediging van ons werelddeel den stoot gaf. Het plan. Europa langs vreedzamen weg te reorganiseeren, werd door het Witte Huis te Wash ington onuitvoerbaar gemaakt. In 1939 koos Amerika partij voor Londen en Parijs. In de eerste pariode van den oorlog liet de geschiedenis Eu ropa recht wedervaren. Thans staan wii aan het einde van het tweede tijdperk. Volgens Ohurchill is men voornemens. Europa vanuit de Mid- d'ilandsche Zee „een steek in het onderlijf toe te dienen." Aan de besprekingen, die Roosevelt en Churchill te Washington hebben gehad, is door den Sovjet-Russi- schen bondgenoot niet deelgenomen. Zelfs Litwinof is er niet bvi betrok ken geweest. Sedert Stalin de uitnoo- diging. naar Casablanca te komen, van de hand heeft gewezen, is de tactiek van het Kremlin duidelijk: men stelt bepaalde eischen en houdt daaraan vast. Men weet. dat Enge land en Amerika op de hulp van Moskou zijn aangewezen. Stalin voert zijn eigen oorlog en duldt geen inmenging. Hij weet zijn wil door te zetten. Engeland en Amerika hebben gehoorzaam moeten zwijgen, toen heel de beschaafde wereld duizelde van de gruwelen, die zich in de bos- schen van Katyn hebben afgespeeld. Als tegenprestatie heeft men daarna ae communistische interna tionale voor opgeheven verklaard, maar wie de tactiek der bolsjewis ten kent, die zal zich hierdoor niet laten misleiden. Achter de coulis sen blijft alles bij het oude. Het antwoord, dat Stalin op den door Joe Davis overgebrachten brief geeft, zal daar hoegenaamd niets aan veranderen. ZWARE STRAFFEN IN DKIEBERGSCHE MOORDZAAK. Het gerechtshof te Amsterdam heeft uitspraak gedaan in de zaak tegen de daders van den moord op den 18-jari- gen Hornkamp, gepleegd in September 1941 in het Bosch van Waveren bij Driebergen. Het Hof veroordeelde den 37-jarigen kantoorbediende D. Slagboom uil Utrecht tot vijftien jaar gevangenisstraf en den 23-jarigen winkelbediende G. van der Neut uit Loenen tot anderhalf jaar gevangenisstraf, beiden met aftrek. Tegen den 22-jarigen banketbakker Th. Montijn uit Utrecht werd een nader onderzoek gelast. Te Breskens schrokken de paarden van een met grint geladen vrachtwa gen en sloegen op hol De 61-jarige voerman J. V. kwam onder den wagen die hem over het hoofd ging. Hij was onmiddellijk dood. - In de gemeente Zuidhorn is de 8- jarige Martha Veening bij het vischjes- •angen in het Hoendiep geraakt en 'erdronken. Door struikelen kwam de 63-jarige T. te Wassenaar onder een zware, met zand geladen vrachtauto. Zijn borstkas werd ingedrukt en hij was onmiddellijk dood. SCHAGEN. De luchtaanval op Kotsjetowka kan op één lijn gesteld worden met de aan vallen op de fabrieksstad Gorki. Zij schijnen het onderdeel te zijn van een serie bombardementon, die thans be gonnen zijn en die tot doel hebben de bolsjewistische bcwapeningslndustric en, tic? depots achter het front te ver nietigen. Argentijnsche regeering erkend. De regeering Ramirez ls door alle nabuurstaten en thans ook door Duitschland, Italië en Spanje erkend. Ter uitvoering van haar program tot beveiliging van een ongestoord arbeids proces heeft de nieuwe Argentijnsche regeering de vakvereenigingen drin gend aangemaand zich alleen te wij den aan haar eigenlijken kring van ta ken, de zorg voor de arbeiders. Inmen ging der vakvereenigingen in de bin nen- en buitenlandsche politieke belan gen is niet veroorloofd. Derhalve zul len ook geen stakingen om politieke re denen geduld worden. ENGELAND LEENDE VAN DE BELGISCHE „EMIGRANTEN- REGEERING." De Belgische „emigrantenregeering" te Londen heeft, volgens minister Kingsley Wood in Maart 1941 aan de Engelsche regeering een goudcrediet verschaft van 25 millioen pond sterling. MIJNWERKERSSTAKING LEVERT RESULTAAT OP. De mijnwerkersstaking in Amerika, die door ingrijpen van Roosevelt tijde lijk opgeschorst is, heeft den stakers desondanks reeds ten fleele succes opge leverd. De vakvereenigingsleider Lewis heeft medegedeeld, dat met een vereeniging van kolenproducenten een definitieve loonovereenkomst is gesloten. Een ver hooging van den kolenprijs zal het ge volg zijn. Op het doode punt. De woordvoerder van de steenkolen mijneigenaars heeft het Amerikaansche bureau voor oorlogsarbeid bij" de ope ning van de openbare onderhandelin gen over de omstreden kwesties in de steenkolenmijnen er van in kennis ge steld, dat de loononderhandelingen met de vakvereenigingsvoorzitter Lewis op een dood punt zijn gekomen. De woord voerder heeft er op gewezen, dat de eisch van de mijnwerkers in strijd is met het streven van het congres, van den president en het arbeidsbureau voor stabilisatiie van prijzen en lonen. De Amerikaansche minister van bin- nenlandsche zaken, Ickes, heeft 530.000 mijnwerkers, die hebben deelgenomen aan de staking van 5 dagen, veroor deeld tot een boete van 1 dollar per stakingsdag, zoo meldt de zender van Boston. DE STEM DER S.S. Luistert op Zondag 13 Juni van 11.30 tot 11.45 uur over den zender Hilver sum 1, op golflengte 415 meter, naa: rle stem der SS; onderwerp: „Op wei naai het front." HIJ WILDE TROUWEN EN GING TOEN KONIJNEN STELEN. De landarbeider J. v. d. V. had ern stige plannen om in het huwelijks bootje te stappen, maar om zoover te komen had hij eenige contanten noo- die en het waren juist deze contanten, waaraan het hem mangelde. Om zich die te verschaffen koos v. d. V. den weg van den minsten weer stand. dat wil zeggen: hij toog aan het stelen. Konijnen leken hem gunstige objec ten en binnen enkele dagen tijds wist hij een tiental langooren bij elkaar te gappen en vervolgens aan den man te brengen. Dinsdagmorgen sierde v. d. V. 't ver dachtenbankje in de Alkmaarsche rechtszaal, waaruit blijken moge, dat de weg van den minsten weerstand nog niet immer de goede is. Het O.M. had minder gunstige in lichtingen over verdachte. Volgens de politie deed hij den laat- sten tijd niets anders dan stelen en smokkelen. De eisch was 5 maanden, waarop verdacht.es raadsman, mr. Jon ker, wees op de treurige omstandig heden waaronder v. d. V. was opge groeid. In verband hiermede vroeg pleiter een voorlichtingsrapport. Uitspraak over veertien dagen. GESLAAGD. Bij het te Alkmaar gehouden examen voor jonggezel-letterzetter slaagden o.a. de heeren N. A. Dekker te Oudesluis en Anne de Jonge te Schagen. Vit onze omgeving. Wieringen. Geverbaliseerd. - Door de marechaus see is geverbaliseerd een zekere J. M alhier. Genoemde heer had zich schul dig gemaakt aan diefstal van melk door eenige koeien te melken in de weide van den veehouder N. M. Boerenleenbank. - De algemeene ver gadering der Coöp. Boerenleenbank te Wielingen werd Dinsdag gehouden in het lokaal S. Scheitus. De voorzitte*»» de heer C. J. Bosker, releveerde het overlijden van den secretaris van den Raad van Toezicht, den heer N. J. Poel. De rekening van den kassier, den heer P. D. Spaander sloot op een be drag van f 2.764.172.18, ontvangen spaar gelden f 734.549.12, terugbetaalde spaar gelden f 406.429.71. De balans gaf als eindbedrag f 1.920.460.91, terwijl het winstsaldo is f 1635.86. Aantal dagboek- posten 5500, De omzet over 1942 was ongeveer f 440.000 meer dan over 1941. Spaargel den op 31 Dec. '42 rond f 1.643.000. Da ling der voorschotten in den loop van 1942 f 108.000. Aantal spaarders 1157, in omloop zijnde spaarbusjes 200. Het aan tal voorschotten liep terug van 216 tot 145. Aantal loopende rekeningen was 68. De rekening werd goedgekeurd. JDe periodiek aftredende heeren C. J. Bosker en D. Jac. Mulder werden her kozen, resp. als lid van het bestuur en lid van den Raad van Toezicht. In de vacature van wijlen den heer N. J. Poel werd gekozen de heer T. Takes. Als plaatsvervangende bestuurs leden werden gekozen dc heeren A Klein en C. Poel. De rente voor spaargelden en voor schotten blijft ongewijzigd. Gevonden. -2 bankbiljetten. Inlich tingen bij den gemeente-bode. Vrye Kindergroep Bippolytushoef. - Onder leiding van den heer Steeman gaf de Vrije Kindergroep van Hlppo- lytushoef Zaterdagmiddag een uitvoe ring in zaal Concordia. Het program,- ma bestond uit zangnummers en aar dige stukjes, zooals Volendam. Sneeuw ruimen. Acrobaten enz. 's Middags wa ren ongeveer 200 kinderen aanwezig en ze hebben een paar genotvolle uren doorgebracht, 's Avonds werd medewer king verleend door de Vrije Kinder groep uit Den Oever, welke ook onder leiding stond van den heer Steeman. Het was jammer, dat aan deze uit voering niet meer bekendheid gegeven was. daar anders ongetwijfeld een paar honderd kinderen méér aanwezig wa ren geweest. De begeleiding was in handen- van mevr. Hoekstra—Bruul en mevr. Wilms Brinkman. Diphtheritis. - Te Hippolytushoef doet zich een geval van diphtheritis voor. Overbrenging vaar het ziekenhuis was Harenkarspel. Rekening Veefonds. - Dezer dagen vergaderde het bestuur van bovenge noemd fonds ter vaststelling van reke ning en balans over het 2e kwartaal 1943. Er werden tamelijk veel koeien afge keurd vooral in de maand April. Door den onzekeren toestand in den veehandel werd het in deze maand af gekeurd vee niet definitief geschat maar aangehouden, tot nieuwe prijzen bekend zijn. De verliezen werden ge schat op f 350 per koe en f 150 per P'ink' Verzekerd waren in de maand Fe bruari 661 stuks vee: Maart 640 stuks vee cn April 623 stuks vee. De omslag werd bepaald op resp. f 0.40, t' 0.70 en f 3 per koe en f 0.20 i j 0.3«i en f 1.50 per pink

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1