NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Dr. Göbbels over de intellectueelen. De restauratie van de Groote Kerk. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Sehager editie: Scüagen: Laan 201. Telefoon 441 (2 lijnen). Postrekening 66189. ZATERDAG* 12 JUNI 1943. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang No. 135. 4 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER. Alkmaar. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 cl. per m.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gcbeele oplage op aanvrage. Krachten van geweld en intellect. In „Das Reich" houdt Rijksminister dr. Göbbels zich bezig met het aan deel van den geestelijken werker uit de wetenschappelijke en de kunstwe reld in de oplcwsing der problemen van den tegenwoordigen tijd. Hij gaat er van uit, dat in den huidigen oorlog de moderne techniek, zooals nog nimmer tevoren een doorslaggevende rol speelt. De oorlog is thaijs meer dan ooit niet slechts een conflict van de krachten van het geweld doch ook van die van het intellect. Wanneer nu en dan ver nietigende critiek op zekere intellec- tueele degeneratieverschijnselen wordt geoefend, dan worden onze' geestelijke werkers daar wel allerminst mee be doeld. De soort van intellectueelen, die hier met recht aangevallen wordt, ken merkt zich door een volkomen onrijp heid van haar algemeear oordeel, dat op half-ontwikkeling berust. Van oudsher was de half-ontwikkeling de voor de bewijsvoering der Joden meest gevoeli ge antenne. Zij gaat bij hen op de ge vaarlijkste wijze gepaard met een drieste brutaliteit in optreden, die iedere tegenspraak in de kiem smoort. Bepaalde kringen van onze inlectueele zelfontwikkeling loopen he gemakke lijkst daarin. Onze vijanden - hebben zich van den eersten dag van het nationaal- socialistische regiem, gehouden aan de paar duizenden, die afwyzend te genover ons stonden en niet aan de tallooze millioenen, die het nieuwe rijk dragen. Daaruit komen de meeste fiasco's van den vijand se dert 1933 voort, daaruit vloeit ook thans zijn volkomen onjuiste mee ning over het oorlogsmoreel van het Dutsche volk voort. Wanneer hij op dit oogenblik meent dit moreel door zijn luchtterreur te kunnen breken dan wordt hij in dit geloof gesterkt door dien kleinen kring van onte vredenen. Dat wij thans over deze kwestie spre ken geschiedt in hoofdzaak om den Duitschen hoofdarbeider, die meer dan zijn plicht doet. tegen deze mensehen val te beschermen. Wij komen zelf in aanraking met een groot aantal geeste lijke werkers uit de wereld van kunst en wetenschap en rekenen onszelf in alle bescheidenheid tot de hoofdarbei ders. Duitschland dankt zijn "wereld faam meer nog dap aan zijn staats lieden. soldaten en economen, aan zijn kunstenaars, geleerden, onderzoekers en uitvinders. Een regiem zonder diepe achting voor den geestelijken arbeid zou op den duur niet kunnen bestaan. Onze verachting geldt slechts het gedegenereerde intellectualisme. dat de twintigste eeuw van net begin af aan gevoerd heeft in het vaarwater der schijnbeschaving Onze onder zoekers en mannen der wetenschap onze kunstenaars en uitvinders, onze groote technici en ingenieurs kun nen gerust zijn hun bijdrage tot den oorlog zal niet vergeten wor den. PANTELLERIA. rTPêït Hierby een kaartje van de ligging van Pantelleria, het versterkte Italiaan- schc eiland, dat zoowel ter zee als uit de lucht voortdurend wordt aangeval len. Zware Sovjet-verliezen !n hevige luchtgevechten. 9 vijandelijke schepen in den grond geboord. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER. 11 Juni (D.N.B.). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Van het Oostelijk front wordt ac tiviteit van verkennings- en stoottroe pen gemeld. Bij een aanvalspoging van sterke bolsjewistische luchtstrijdkrach ten op Duitsche frontvliegvelden in den oentralen sector van het oostelijke front ontstonden hevige luchtgevechten in het verloop waarvan de vijand zwa re verliezen leed. In den nacht van 10 op 11 Juni vielen zware Duitsche ge vechtsvliegtuigen een bolsjewistisch be- wapeningsbedrijf aan. In het gebied van de Middellandsche Zee schoten Duitsche en Italiaansche jagers gisteren 22 'vliegtuigen neer Duitsche duikbooten boorden in een zwaren strijd tegen beschermde con- vooien en afzonderlijk varende sche pen 9 schepen met een gezamenlijken inhoud van 43.000 brt. in den grond plaatsten torpedotfeffers op twee an dere schepen. In de periode van 1 tot 10 Juni werden door vlootstrijdlcrach- ten en de luchtdoelartillerie van de marine 10 vijandelijke vliegtuigen ver nietigd. R.A.F.-aanslagen tegen Duitschland's platteland. Tien geboden voor de oogstbescherming. In den laatsten tijd richt de R.A.F. in toenemende ma'te haar activiteit tegen het Duitsche platteland. Daar het on doenlijk is de duizenden dorpen af doende met luchtdoelgeschut te be schermen en de plaatselijke brand weren machteloos zijn, wanneer een Uitgestrekt gebied met brandbommen wordt aangevallen, zijn de boeren grootendeeis op eigen hulp aangewezen, waarbij natuurlijk in de eerste plaats alles in het werk gesteld dient te wor den, om het brandgevaar zooveel mo gelijk te beperken. De Rijksbocrenlei- der heeft thans in overlag met de be treffende instanties „Tien geboden voor de bescherming van den oogst" uitge vaardigd, die o.a. voorschrijven, dat de oogst zoo vroeg mogelijk wordt binnen gehaald, daar rijpe korenvelden uiterst brandbaar zijn. Verder moeten de schoo- ven klein gehouden en ver uit elkaar geplaatst worden. De stoppels moeten verwijderd worden, omdat, het vuur zich- hierover kan verbreiden. Tus- schen het oogsten en het dorschen. mag slechts een kleine tusschenpauze lig gen, terwijl het graan binnen den kortst mogelijken tijd moet worden af geleverd. Bij den oogst moet scherp gelet worden op de aanwezigheid van brandplaatjes, die een catastrofe kun nen veroorzaken. Machines en goreeci schappen moeten zoo worden onderge bracht, dat zij bij een eventucelen brand geen gevaar loopen. Er worden ten slotte oefeningen voorgeschreven in het redden van vee. DE AMERIKAANSCHE VERLIEZEN. Het Amerikaansche bureau voor oorlogsberichten heeft medegedeeld, „op grond van de rapporten der de partementen van oorlog en marine' dat de totale verliezen der Amerikaan sche strijdkrachten sedert het begin den oorlog 88.582 man bedragen, n.1. 14.594 dooden, 20.490 gewonden, 33.625 vermisten en 19.873 krijgsgevan genen. De verliezen van het leger be dragen volgens deze mededeeling 62.044 man, die der marine 26.530 man. In de mededeeling is niet aangegeven, welk tijdstip de verlieslijsten zijn afgesloten. Naar het Amerikaansche Dep. van Landbouw mededeelt, zijn de oogsl- ■ooruitzicfiten in de maand Mei slech ter geworden. De vooruitzichten wer den op 1 Juni de slechtste genoemd sedert drie jaar. Keuringen voor Waffen-S.S., het Legioen en de Landwacht. Het SS-Ersatzkommando Nederland deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 17—45 jaar (ook gehuw den), die lichamelijk zoowel als geeste lijk goed ontwikkeld zijn en zich ge heel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen teneinde gekeurd te worden. Bij de onderzoekingen worden ook alle gevraagde inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging der familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, enz. De aandacht wordt erop gevestigd, dat voor de vrijwilligers, die om be paalde redenen in Nederland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bij het SS-Wacl)tbatail- lon in Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger- maansche SS in Nederland willen toe treden. Personen tusscben 18—30 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor den ar beidsinzet. kunnen zich eveneens op een der keuringsdagen aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van den arbeidsinzet vrijgesteld. 17 Juni 9—14 uur: Rotterdam, Deutschcs Haus, Westzeedijk. 18-Juni 9—12 uur: Breda, restaurant ..Modern", Markt. 18 Juni 15—18 uur: Den Bosch, hotel „Noord-Brabant", Markt 45. 19 Juni 9—12 uur: Venlo. Deutsches Haus. Egmontstraat 16. 19 Juni 15—18 uur: Arnhem, café „Royal." 20 Juni 9—12 uur: Hengelo, café „Mo dern". Spoorstraat 18. 20 Juni 15—18 uur: Zwolle.-hotel „Gei tenbeek," 21 jïfcli 9—12 uur: Assen, Concerlhuis aan de Vaart. 21 Juni 15—18 uur: Groningen. Con certhuis, Poelestraat. 22 Juni 9—12 uur: Leeuwarden, huis Schaaf. Breedstraat. 23 Juni 9—14 uur: Amsterdam. Dam 4. 24 Juni 9—13 uur: Utrecht, N.V. Huis, Oude Gracht 245. 25 Juni 914 uur: Amersfoort. Polizci- durchgangslagor, Leusderweg. 26 Juni 9—14 uur: Don Haag. café „Den Hout", Bezuidenhoutscheweg. NIEUWE BONNEN (Uitknippen en bewaren). VAN 13 JUNI t.m. 19 JUNI: Brood 25 A 4 rants., 25B 1 rants. Beschuit 25 1 rants. Aardappelen 25A 2 kg., 25B 1 kg. Tabak 25 1 rants. VAN 13 JUNI t in. 10 JULI: Suiker 587 1 kg. Jam 586 1 rants. Gort 585 250 gr. Havermout 584 250 gr. Vermicelli enz. 583 100 gr. Brood, bloem of gebak: 590 t.m. 593 1 rants. Kaas: 594 t.m. 596 100 gr. Melk: 25 t.nj. 28 W\ L Taptemelk: 25 t.m. 27 134 1. 28 1% L karne- of taptemelk. Kindervoedsel: Rijst 25B en 27B 250 gr. Gort: 25A en 27A 250 gr Cacao met suiker: 3-34 en 4-34 150 gr. Versnaperingen: 25 (choc). 26 en 27 (suikerwerk) elk 1^0 gr. VAN 13 JUNI t.m. 7 AUG.: Koffiesurrogaat 588, 250 gr. VAN 4 JUNI t.m. 15 JUNI: Boter: 23A 1 rants., 23B y2 rants Van 9 Juni t.m. 9 Juli: Boter: 28A 1 rants. voor pers. van 4 t.m. 20 jaar. 28B V2 rants voor pers. van 0 t.m. 3 jaar. VA Si 13 JUNI t.m. 10 JULI: Sinaasappelen: 4-35 (stad) 300 gr. DIVERSE ARTIKELEN: Petroleum 07, 08, 1 1 22 April t.m. 13 Juni 1943. Brandstoffen 15 t.m. 19 B.V. 3 Mei t.m. 31 December 1943. Brandstoffen 11-12 Kf tot 30 April 1944. Eenheidszeep 578 Alg. en V. een- heidszeep 1 rants. Waschpoeder 579 Alg. en V. -vaschp. 1 rants. 'oiletzeep V Scheerzeep S (tex- 'el mannen) 45 gr. ONGELDIG: Na 12 Juni: 24 brood, eschuit, aard., tabak, 562 t.m. 567 (Alg.), 569 t.m. 575 (Alg.), -2* t.m. 23 melk, versn., 21 t.m 24 I taptemelk, 3-14, 3-15, 3-27, 3-28. 1 4-19, 4-27, 4-28 res., 21A, 21B, 23A, 23B kindervoedsel. VERLENGD t.m. 19 JUNI: Vleeschbonnen 23A23B 24A en 24B. Verplichte verbouw van winterkoolzaad en winterraapzaad. Het Departement van Landbouw en Visscherij maakt het volgende bekend: Het is absoluut noodzakeiyk voor onze voedselvoorziening, dat voor oogst 1944 wederom een groote op pervlakte winterkoolzaad of winter raapzaad wordt uitgezaaid. Ten ein de dit te bereiken, zal deze ver bouw wederom verplicht moeten worden gesteld. Aangezien het van belang is, dat dit gewas niet op te kleine perceelen wordt verbouwd, is besloten de grenzen iets ruimer te stellen dan in herfst 1942. Bedrijven op klei-, zavel-//- en roodoorngrond met 5 ha. of minder dan 5 ha. bouwland zijn vrijgesteld van den koolzaadteeltplicht. Bedrijven op deze grondsoorten met meer dan 5 ha. bouw land moeten 10 pet. van het bouwland met deze gewassen betelen. Op andere grondsoorten dan hiervoor genoemd, zijn bedrijven met 10 ha. of minder dan 10 ha. bouwland vrijge steld, bedrijven met meer dan 10 ha. zijn verplicht 5 pet. van hun bouwland met winterkoolzaad of winterraapzaad te verbouwen. De productiecommissarissen zijn be- •oegd voor deze laatste grondsoorten gebieden, alsmede op zichzelf staande bedrijven, aan te wijzen, welke vrijge steld zijn van deze verplichting, met dien verstande, dat ze in 1944 een op pervlakte van 5 pet. van hun bouwland meer met aardappelen moeten betelen dan in 1942. De totaaloppervlakte aardappelen op het betrokken bedrijf zal de 25 pet. van het bouwland echter niet behoe ven te overschrijden. Telers, die in het voorjaar 1944 nog niet of niet geheel aan hun koolzaadteeltplicht hebben •oldaan, zullen dan eo» oppervlakte, overeenkomstig met VA maal hun kool zaadteeltplicht, met een zomeroliege- was moeten verbouwen. Onder bouwland wprdt verstaan het op 1 Juni aanwezige bouwland, ver meerderd met het grasland, dat nog Arbeidsmannen met groot verlof. Hun plicht jegens Vaderland en Europa. Manschappen van het corps 22 van I. den Nederlandschen Arbeidsdienst, die hun diensttijd doorbrachten ln de kam pen Nunspeet, Dalfsen, Ommen, Stap horst en Ten Arlo en Donderdag hun ar beidsdienst beëindigden, keerden van daag in de hoofdstad terug. En om den geest te demonstreeren, die gegrbeid is onder deze jongemannen, die door een band van hechte kameraadschap ge bonden zijn, werd het afscheid van den dienst nog eens in Amsterdam gevierd. In den middag arriveerden de ontsla gen arbeidsmannen aan het Centraal station te Amsterdam. Zij hadden thans het uniform afgelegd en waren weer ln burgerkleeding gestoken. Tezamen met de kaderleden maakten zij hun laatsten marsch. Van het Centraal sta tion trokken zij, hun marsch-liederen zingend, onder groote belangstelling naar het Apollo-paviljoen. Hier verza melden de mannen zich aan een een- voudigen maaltijd, waaraan namens het gemeentebestuur van Amsterdam, wet houder dr. J. Smit. aanzat. De corpscommandant, arbeidsleider Hekman, nam bij deze gelegenheid of ficieel afscheid van de arbeidsmannen, die hij in de goede zorgen van de ge meente Amsterdam aangeval. Wethou der Smit verwelkomde hen, herinnerde wat zij in den afgeloopen diensttijd hebben geleerd en wees de jongeman nen op hun plicht tegenover de ge meenschap, hun vaderland en Europa. HET DAGBLAD VOOR NOORD HOLLAND VERSCHIJNT NA HEDEN EERST WEER OP A.S DINSDAG. Geldigheidsduur vleeschbonnen verlengd. Nieuwe bonnen worden Dinsdag bekend gemaakt. De vleeschbonnen voor de periode van 13 tot en m£t 26 Juni zullen eerst od Dinsdag 15 Juni worden gepubli ceerd. Hierbij zal van de normale manier van bonaanwiizing worden afgeweken. De geldigheidsduur van de thans loopende bonnen 23a, 23b. 24a en 24b is' verlengd tot en met Zaterdag 19 Juni a.s. SINAASAPPELEN VOOR KINDEREN TOT 3 JAAR IN STADSGEBIED. Zooals uit de gepubliceerde bonnen- lijst blijkt, komen kinderen van 0 tot en met 3 jaar, die woonachtig zijn in het stadsgebied, in aanmerking voor 300 gram sinaasappelen. In verband hiermede geven de bonnen „Reserve 4-35" met rooden opdruk recht op het koopen van 300 gram sinaasappelen in het stadsgebied. Het zal niet steeds mo gelijk zijn de sinaasappelen onmiddel lijk te betrekken in verband met de bevoorrading van den handel. De han delaar is verplicht onmiddellijk bij de aanbieding der bonnen de sinaasappe len af te leveren: vóór-inlevering is dus niet geoorloofd. GRIJPT DE KANS. De zomer nadert. Nu is het de tijd om naar buiten te trekken. En wat kan er mooier zijn dan een maand door te brengen in een der schilderachtigste gedeel ten van Duitschland, in een kamp tezamen met jongens uit Noor- wegert, Denemarken, Duitschland. Vlaanderen en Wallonië? Jongens van 1618 jaar. Grijpt '*e kans, die je geboden wordt. Doe kracht en sterkte op in een ingevolge eemge wettelijke verplichting ueersportkamp. Kosten zijn aan gescheurd moet worden. I deelneming niet verbonden, ter- ,/ijl werkgevers (en scholen) vrij i moeten geven met behoud van loon, zonder dat de maand, die het kamp duurt, in mindering ge- v al i KEURINGEN WAFFEN-SS EN NED. LEGIOEN. Tijdens de keuringen der Waffen-SS Nederl. Legioen, waarvoor dc data en plaatsen bekend gemaakt worden in de pers, kunnen zich Nederlanders aanmel den in den leeftyd van 17-45 jaar. Voor de gezinsleden dezer vrijwilligers wordt in rui- raate gezorgd. Zü ontvangen kostwinnersvergoeding, kostelooze zie kenverpleging, extra levensmiddelen, extra kolcntocwyzing enz. Zij, die om bijzondere redenen of wegens familie omstandigheden in Nederland moeten biy'ven, kunnen zich aanmelden by een der in Nederland gevestigde SS-onder- dcelcn. Degenen, die zich by de SS of het Ned. Legioen vrijwillig melden, worden iydens den duur van hun ver bintenis vrijgesteld van den rbeidsinzet. Alle verdere inlichtingen worden iy dens de keuringen verstrekt. „Mit solchcm Gesindel muss ich mich herumschlagen" (zulk gespuls moet ik bevechten). Aldus Frederik de Groote bij het zien van de Russische gevangenen na den slag bij Zorndorf (25 Augustus 1758). Ook thans zouden deze woorden gesproken kunnen worden. „Moet ik" sprak de keurvorst. En wij herhalen het en zeggen tot elkander: „moeten wij". Nu gaat het niet alleen om Duitschland, nu gaat het erom heel Europa, het eeuwenoude bolwerk der beschaving, te beschermen, ar goed, tegen het Bolsjewistische gevaar, tegen dc woeste horden uit het Oostan. Een reden te meer voor iederen rcchtgeaarden jongen Nederlander om de woorden: „ik mott". In den daad om te zetten door zich te melden bij de Waflen-SS of bij het Vrijwilligerslegioen »GL-H"-Pax CD Van de teeltverplichting kan vrijstel ling worden verleend voor de opper vlakte, die ingevolge met een hande laar afgesloten en bij het bedryfschap voor zaaizaad en pootgoed voor akker en weidebouw of het bedrijfschap voor tuinbouwzaden gemeld contract, voor zaaizaadwinning voor oogst 1944 met koolrapen, knollen, voederkool, merg- kool of andere koolsoorten wordt be- teeld. GESTANDAARDISEERDE MELK VOOR KINDEREN. Met ingang van 12 Juni a.s. zullen kinderen van 4 tot en met 13 jaar we derom 14 liter gestandaardiseerde melk per vier weken notvangen Inplaats van de extra hoeveelheid karnemelk, die voor~de thans afgeloopen periode be- schiHcaar was gesteld, wordt evenals vóór de laatste verlaging van het melk- rantsoen, thans gestandaardiseerde melk gegeven. In verband hiermede ge ven de bonnen „Melk 25 t.e.m. 28" van 13 Juni tot en met 10 Juli a.s. elk recht op het koopen van 1 3/4 liter ge standaardiseerde melk. TAPTEMELK EN KARNEMELK. Voor het koopen van 1 3/4 liter tapte melk zijn voor het bovengenoemde tijd vak voorts de bonnen „Taptemelk 25 t.e.m. 27" aangewezen, terwijl de bon nen „Taptemelk 28" op het koopen van 1 3/4 liter karnemelk recht geven, of, indien de handelaar niet over een vol doende hoeveelheid karnemelk be schikt, op het koopen van eenzelfde hoeveelheid taptemelk. HIJ ZOU HET TOESTEL EVEN CONTROLEEREN. AMSTERDAM, 11 Juni. Een man, die in een school aan de Nassaukade bij de Kinkerstraat te Amsterdam zijn radiotoestel wilde inleveren, werd bij den Ingang van de school aangesproken door iemand, die tegen hem zei: „Geeft U Uw toestel maar hier, dan zal ik het even controleeren. U kunt intusschcn. hier in dit kamertje wel even wach ten." De man ging in de hem aange wezen kamer. Het wachten duurde erg lang. Toen hij op onderzoek uitging, bleek de „controleur" gevlogen. De man was de dupe geworden van een oplichter. De waarde van het toestel bedroeg f 150. 'J bracht mag worden van de va- cantie. Meldt je aan voor een weersportkamp. Profiteert van de gelegenheid voor een extra maand vacantie. Aanmeldingen te richten aan en der gewest kwartieren van den Jeugdstorm of aan het adres Koningslaan 9 te Utrecht. VERDUISTER GOED. Deze week van 21.455.30 uur Maan op 14.48, onder 3.09 uur. Zondag: maan op 15.59, onder 3.31 uuf. Maandag: maan op 16.20, onder 3,56 uur. 18 Juni: Volle Maan. DE NIEUWE ARGENTIJNSCHE REGEERING. De erkenning van de nieuwe Argen- tynsche regeering door de Duitsche Rijksregeering is, zoo werd gister op een desbetreffende vraag in de Wil- helmstrasse verklaard, het gevolg van een stap van de Argentijnsche regee ring, die door middel van haar zaak gelastigde liet meededen, dat zij de regeeringstaak had overgenomen en tevens liet weten dat zij op het oogen blik neutraal blijft. Daar de aanleiding tot de regeeringswijziging blijkbaar van binnenlandschen politieken aard was, zoo verklaarde men te Berlijn, en Duitschland het van de hand wijst zich te mengen in de binnenlandschc kwesties in de met Duitschland in vrede levende staten, bestond er geen reden de nieuwe regeering niet te er kennen. Thans hebben ook de regeeringen van de Ver. Staten, van Engeland en van Japan de nieuwe Argentijnsche regeering erkend. MEDISCHE ONTDEKKING. De Berlijnsche arts dr. Fahrenkamp heeft een uitermate belangwekkende ontdekking gedaan. Naast de vitaminen en hormonen heeft hij in het mensche- lijke organisme nog een derde stof aan getroffen, welke hy „Funktionin" ge noemd heeft. Van deskundige zijde ver klaart men, dat deze ontdekking voor de medische wetenschap van revolu- tlonnaire beteekenis kan zijn. UITSLAG VAN DE JEUGDHERBERG- PRIJSVRAAG Er was groote belangstelling. De Nederlandsche Jeugdherberg Cen trale heeft een prijsvraag uitgeschreven voor een ontwerp voor een model jeugdherberg te Amersfoort. Deze prijsvraag 'is een groot suc- _>s geworden: 55 inzendingen getuigen van de belangstelling onder de Neder landsche architecten voor deze mooie opgave. De jury. die een dezer dagen bijeenkwam, maakt thans den volgenden uitslag bekend: le prijs voor den heer H. J. M. van Embden, Arnhem, onder motto „Musch." 2e prijs voor den heer Herman Mens, Vught, onder motto „96." 3e prijs voor den heer F. Hplsebosch, Breslau, onder motto „Jeugd der toe komst." Door de NJHC werden bovendien aangekocht de ontwerpen van de hee- ren J. C. Herpel. Mart Jansen, J. F. Langenhorst, D. B. A. Methorst en R. M. H. Magnee. De architect H. J. M. van Embden zal dus met den bouw van de Amersfoortsche jeugdherberg belast worden. Van de ingekomen ont werpen zal t.z.t. een tentoonstelling ge houden worden. Distributie van textielgoederen. Alle tot dusver geldige punten en vergunningen vervallen. 's-GRAVENHAGE, 12 Juni. De secretaris-generaal van het depar tement van handel, nyverheid en scheepvaart deelt mede, dat van 12 Juni 1943 af, alle tot dusver gel dige punten en vergunningen voor textielgoederen vervallen. In den tijd van 20 Juni 1943 tot 11 Juli 1943 zal echter bij de uitreiking van de levensmiddelenkaarten der achtste periode gelegenheid gegeven worden de nog aanwezige punten van de textielkaarl der tweede en derde se rie, voorzoover zij nog niet van de tex- tielkaart geknipt en onbeschadigd zijn in te wisselen tegen nieuwe T-puntcn. Punten van de aanvullende kaart der eerste en tweede serie worden ongel dig en komen niet in aanmerking voor inwisseling. Ook kousenbonnen van de oude textielkaart kunnerf niet meer worden ingewisseld. Bij dezelfde gelegenheid kan men bij de distributiediensten de na 11 April 1943 ontvangen byzondere punten of vergunningen van eenigerlei aard te gen nieuwe bewyzen inwisselen. Tot dit doel moet men het gebruikelijke formulier M D. 333-06 invullen, waarop de punten of vergunningen die men wil inwisselen nauwkeurig moeten zijn aangegeven met gelijktijdige opgave van den datum waarop zy ontvangen zyn. Deze inwisseling wordt alleen dan toegestaan wanneer: a. De bewijzen na 11 April 1943 uit gereikt zijn. b. De betrokkenen kunnen aantoo- nen, dat de goederen nog dringend noodig zyn. c. De voorschriften, op grond waar van de goederen indertijd werden toe gewezen, intusschen niet veranderd zyn. Alle voor 11 April 1943 uitgereikte byzondere punten of vergunningen ko men niet meer in aanmerking voor in wisseling. Het staat den bezitters ech ter vrij, bij de distributiediensten hier voor nieuwe aanvragen in te dienen, welke echter eerst na 28 Juni 1943 in behandeling kunnen worden genomen. VoltrefferI Op alle zeeën zorgt de Duitsche oorlogsmarine voor de vcr- nleciging van vijandelijke tonnage. Onvermoeid zit zij de vijandelijke handelsscheepvaart op de hielen. De in het water drijvende leden der be manning worden door een der booten opgepikt cn gevangen genomen PK Hager-PBZ-R-P m „Het laatste oordeel" onder schijnwerperlicht. „Verbeteringen" uit de vorige eeuw. Toen met de restauratie van de Groote Kerk te Alkmaar een aanvang was gemaakt en de omstreeks vier jaar, welke voor 't werk waren uitge trokken, nog ln het vooruitzicht lagen, leek deze periode welhaast onoverkomelijk voor degenen, die er naar haakten het Alkmaarsche mo nument in herboren schoonheid te mogen aanschouwen. Sommigen heb ben zich er misschien over verwon derd. dat zooveel jaren noodig waren, gewend als ze zijn aan tempo en gezien den veel korteren tijd. die noo dig bleek te zijn om soms groote complexen geheel uit den grond te doen oprijzen. Maar we hebben er wel eens eer der op gewezen de werkzaamheden aan een middeleeuwsch bouwwerk vinden plaats in middeleeuwschen trant. Dat wil zeggen: de machine, die onzen tijd regeert, is van haar troon verdre ven; het handwerk viert hoogtij. En zoo gaat alles langzamer. Overigens zij, die zich de moeite hebben gegeven af en toe eens een kijkje tefkomen nemen, weten, dat er weliswaar rustig. doch onvermoeid werd voortgearbeid. En. al ging het langzaam, er zat toch ter dege schot in de werkzaamheden. Het eerst werd het koor onder han den genomen, dat nu al lang en breed gereed is gekomen. Het is nerrezen uit een chaos van puin en afbraak en straalt in nieuwen glans. Het eenige. wat wellicht niet is mee gevallen. is het plafond. De reden, dat hier misschien min of meer sprake is van een teleurstelling.' spruit niet voort uit de mindere schoonheid van de schildering „Het laatste oordeel." doch uit het feit. dat de zoldering betrekkelijk slecht zichtbaar is. Dit komt. omdat de ramen zich uit den aard der zaak daaronder bevinden en men, op den grond staande en naar boven ziende, dóór het licht moet heen kijken in de cenigszins donkere ruim te van het koepelgewelf. Men heefl dit reeds ingezien en men deelde ons mede. dat het de bedoeling L is op de trekbalken enkele schijn-'knie afgereden. werpers te plaatsen, waardoor althans des avonds dit bezwaar zal zijn opge heven. Het dwatsschip is tijdelijk weer bui ten gebruik. Dit komt omdat hier de centrale verwarming is aangebracht, die berekend, is voor het heele kolos sale gebouw en waardoor er straks ook op koude, gure winterdagen een aan gename temperatuur zal heerschen. Het N.W. gedeelte, dat thans onder handen is. verkeert nog in een stadium, waarin niets de schoonheid doet ver moeden. die er eens van zal uitstra len. Het is een warboel van afbraak, puin en stof. van stellages cn gereed schappen. Maar langzaam komt men ook hier verder. De wanden zijn afge- bikt, de ramen verwijderd en reeds is men begonnen met het weer inzetten daarvan Nog een merkwaardigheid wees men ons. In de vorige eeuw, die nu een maal heeft uitgemunt door gebrek aan eerbied voor het schoone, dat door onze voorouders aan het nageslacht was overgedragen, had men de buiten zijmuren ten deele vernieuwd. Dit was geschied niet door gebruikmaking van den oorsponkelijken fabrickssteen. Onze van moderne witte fabriekssteen. Onze hedendaagsche architecten mogen met dit product uitstekende resultaten kun nen verkrijgen, wanneer ze het aan wenden in bouwwerken van dezen tijd. in een gebouw uit de middeleeuwen ls het volkomen misplaatst. Deze „ver beteringen" worden dus weggebroken, evenals zooveel andere, die de vorige eeuw ons heeft nagelaten. „WIE IS DE BESTE AMATEUR- RADIO-VOETBALVERSLAGGEVER?" De persdienst van den Nederland schen Omroep deelt mede. dat op Tweeden Pinksterdag om 18.30 uur over Hilversum 1 de uitslag en de hoofd prijswinnaars van den voetbalverslng- geverswedstrijd, welke op 30 Mei j.1. gehouden werd, zullen worden bekend gemaakt. De 13-jarige Marietje van Dyke te Melissant, die gistermiddag te vroeg uit een rijdende tram sprong, kwam daar bij onder een der rijdende wagens. Haar beide beenen werden onder de

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1