NOORD-HOLLAND Tewerkstelling in Duitschland. DAGBLAD VOOR De Pa us over het sociale vraafgstuk. Strijd op Pantellaria en Lampedusa opgegeven. Lichtingen 1924 en 1923 in haar geheel ingeschakeld. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.T. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager édltie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 Iflncn). Postrekening 661S9. DINSDAG 15 JUNI 1943. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang No. 136. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. (Afw.) Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Voorwaarden van sociale zorg, die vervuld moeten worden. Paus Plus XO heeft voor 30000 arbeiders een groote programma- rede gehouden, waarin hii zich in het bijeonder met het sociale vraag stuk bezig hield. Niet alleen de so ciale toestand van de arbeiders maakt maatregelen en hervorming noodig, aldus de Paus, maar de ge heele Ingewikkelde opbonw der maatschappij, die tot in baar voe gen is geschokt. Het arbeiders vraagstuk U thans het gevoeligste pont aan bet lichaam der maat schappij. De kerk wenscht. als principieele eisch van sociale gerechtigheid voor den arbeider, een loon, dat het ge- zinsbestaan waarborgt. Voorts een woning, die in overeenstemming is met de waardigheid der menschelijke persoonlijkheid, de mogelijkheid dat kinderen een voldoende en behoor lijke opvoeding genieten, verstrek kende voorzorgsmaatregelen voor tijden van nood. ziekte en ouderdom. Deze voorwaarden van sociale z<?rg moeten beslist vervuld worden, in dien men wil. dat de menschelijke samenleving niet bij iedere verande ring aan het wankelen wordt ge bracht door geheime voedingsstoffen en gevaarlijke ontwikkelingen. De actie der kerk. Reeds meermalen heeft de kerk tegen onjuiste opvattingen moeten optreden en moeten waarschuwen tegen de ..verblinding door verlok- 46 vliegtuigen neer geschoten. Duitsch convooi voor de Neder- landsche kust aangevallen. HOOFDKWARTIER VAN DEN FiiHRER. 14 Juni. Het opperbevel der Weermacht deelt mede: ..Aan het Oostelijke front werden plaatselijke aanvallen der bolsjewisten in het gebied van Bjelgorod en Belef afgeslagen. In den afgeloopen nacht hebben zware Duitsche gevechtsvlieg tuigen industrie-installaties ver achter het Sovjetfront gebombardeerd. Twee vliegtuigen worden vermist. Duitsche en Italiaansche vlieg tuigen hebben gisteren de aanvallen op de vijandelijke scheepsconcentra- tiea bij Pantelleria voortgezet. Een transportschip van middelbare grootte werd tot zinken gebracht, drie andere schepen leden ernstige schade. Gisteren overdag hebben formaties Britsche en Amerikaansche vliegtuigen aanvallen gedaan op het bezette ge zette gebied in het Westen en het Noordduitsche kustgebied en bommen laten vallen, vooral op woonwijken der steden Bremen en Kiel. Er ontstonden verliezen onder de bevolking en schade gan woonhuizien en openbare gebou wen. Zes-en-veertig der vijandelijke vliegtuigen, waarbij tenminste 29 Ame rikaansche viermotorige bommenwer pers. werden vernietigd. Waarschijnlijk zijn nog meer vijande lijke bommenwerpers neergeschoten. Voorts zijn van een formatie vijan delijke vliegtuigen, die voor de Ne- derlandsche kust een Duitsch con vooi trachtte aan te vallen, 4 toe stellen door de escortevaartuigen vernietigd. Tenslotte hebben Duit sche diukbooten op den Atlantischen Oceaan 7 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten, waaronder verschei dene viermotorige bommenwerpers. In den afgeloopen nacht vlogen enkele Vijandelijke vliegtuigen Duitsch gebied binnen. Zij wierpen op enkele plaatsen bommen, waardoor onbelangrijke scha de werd aangericht. Zware Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht si ad •n haven van Grimsby aangevallen. Door brisant- en brandbommen werden talrijke branden veroorzaakt. Een tweede luchtaanval was gericht op voor den oorlog belangrijke installaties in het Z.O. van Engeland. Twee eigen vliegtuigen gingen verloren." kende en oppervlakkige beschouw"n- gen en vooruitzichten op toekomstig geluk", tegen de bedriegelüke lok- spijs van valsche sociale-geluksprofe- ten, die het slechte goed en het goede slecht noemen en daarbij nog niets willen weten van een wederzijdsch begrip tusschen werkgevers en werk nemers het begrip, dat alleen in staat is. de maatschappelijke een dracht t.e waarborgen en te bevorde ren ten voordeele van het algemeen. In werkelijkheid wordt het werkende volk slechts gebonden, onderdrukt. Het blijft overgeleverd aan de macht van het staatskapitalisme. Dit staats- kapitalisme onderdrukt en onder werpt alles, gezin en geweten, het maalit de arbeiders tot een reusach tige arbeidersmachine Elke christen weigert medeschuldig te ziin aan het bloed van den eigen medeburger en aan de vernietiging van den eigen welstand. Wee hem. die vergeet, dat een ware nationale volksgemeenschap de sociale gerechtigheid moet inhou den en dat zii verlangt, dat allen op rechtvaardige en billijke wijze deel hebben aan de goederen van het land. Streven naar eendracht. Het heil en de gerechtigheid liggen niet in de revolutie, maar in de ont wikkeling naar eendracht. Niet ver nielen, maar bouwen en versterken, niet den particulieren eigendom af schaffen. dat den grondslag voor het behoud van het gezin vormt, maar veeleer er op bedacht zijn. dezen eigendom uit te breiden als vrucht van het eerlijke werken van iederen arbeider en iedere arbeidster, dat is de taak. Er moet harmonie tot stand worden gebracht tusschen de indu strie. het handwerk en den landbouw, die aan den bodem van het land ziin veelvuldige en onontbeerlijke schat ten ontworstelt. De technische vooruitgang. Het streven naar technischen voor uitgang. aldus vervolgde de Paus. moet niet uitsluitend zijn gericht op een zoo groot mogelijke winst. De technische voortuitgang moet er toe bijdragen, dat de persoonlijke toe stand van den arbeider op een hoo- ger plan wordt gebracht, dat zijn ar beid minder moeilijk en hard wordt gemaakt, dat de arbeidersgezinnen sterker worden gemaakt door den grond, waarop zii wonen, door den arbeid, waarvan zii leven. In het verdere verloop van ziin toe spraak verklaarde de Paus. dat hij zich verzet heeft tegen het uitbreken van den oorlog en tegen het voort duren daarvan en dat hii getracht heeft, de verschrikkingen van den oorlog te verminderen. Nieuwe bonkaarten. De plaatselijke distributiediensten zullen op nader te bepalen tijdstip pen van 20 Juni tot en met 10 Juli 1943 tegen overlegging van de stam kaart en tegen in ontvangstneming van een bon van het inlegvel bon kaarten „voedingsmiddelen 8e pe riode 1943" en. in bepaalde gebie den, klantenkaarten voor groente uit reiken. Er wordt wederom onder- scheid gemaakt tusschen stad- en landkaarten. De diensten zullen uitreiken: Aan houders van een inlegvel KI of LI een bonkaart K 118 en een klanten kaart voor groente; aan houders van een inlegvel K2 of L2 een bonkaart K 218 en een klanten kaart voor groenten; aan houders van een inlegvel K3 of L3 een bonkaar^ K 318 en een klanten kaart -voor groenren; aan houders vay een inlegvel K4 of L4 een bonkaart K 418 en een klanten kaart voor groente. Houders van L-in- legvellen ontvangen bovendien een bonkaart L 118, welke van lx Juli tot en met 25 December a.s. geldig zal zijn voor nader aan te wijzen artikelen. Deze bonkaarten worden na afloop van bovengenoemd tijdvak niet meer uit gereikt, dus ook niet bij vermindering van het inkomen. Slechts in geval van geboorte of vestiging uit he'; buitenland zullen de diensten deze kaarten nog uitreiken. Bij vermeerdering van het inkomen behoeven deze kaarten niet ingeleverd te worden, terwijl in ver band hiermede de L-inlegvellen eerst bij de uitreiking voor de le periode van 1944 geruild kunner. worden. Zij, die geboren zijn tusschen 13 Juni en 12 Juli van de jaren 1922, 1929 en 1939 moeten hun inlegvellen ruilen, alvorens hun bonkaarten in ontvangst te nemen. Men kan zijn kaarten uitsluitend af halen bij den distrlbutiedienst der ge meente, waar men in het bevolkings register is opgenomen. Een uitzondering wordt gemaakt voor schippers, woon wagenbewoners (indien zij zijn opge nomen In het centraal bevolkingsregis ter), gedetacheerde marechaussee's, de vaste bevolking van kostscholen e. d. en voor hen, die ten gevolge van oorlogsomstandigheden tijdelijk elders verblijven. Bij de uitreiking wordt die bon van het inlegvel verwijderd, waar van het nummer overeenkomt met 't nummer der uitgereikte bonkaart voor voedingsmiddelen, terwijl het vakje q 10 van de stamkaart wordt afgekruist. Bij het in ontvangst nemen der kaar ten ga men na, of men alle bescheiden, waarop men recht heeft, inderdaad heeft ontvangen. Latere reclames wor den niet in behandeling genomen. De vijand zal in Italië stuiten op één enkelen ijzeren afweer Aan het Italiaansche legerbericht van 14 Juni ontleenen wij het volgende: ..Bij herhaalde aanvallen op de vijan delijke scheepvaart in de Straat van Siicillië en langs de kust van Tunis hebben Italiaansche en Duitsche vlieg tuigen een koopvaardijschip tot zinken gebracht en drie beschadigd. Formaties viermotorige vliegtuigen hebben de omgeving van Messina en Catania gebombardeerd. Pantellaria en Lampedusa. Op 12 Juni werd medegedeeld, dat, tengevolge van massale aanvallen uit de lucht en vanuit zee, die. wat be treft de sterkte en hevigheid tot dusver huns gelijke niet hadden, het ejland Pantellaria geheel verstoken was van water voor de burgerbevolking en men daardoor daags te voren het verzet had moeten staken. Op 13 Juni werd gemeld, dat ook de troepen op het eiland Lampedusa na een onafgebroken bombardement van vijandelijke lucht- en zeestrijdkrachten den ongelijken strijd hadden opgegeven. Wat Pantellaria betreft, dat op onge veer 66 K.M. van Tunis en op 94 K.M. van Sicilië gelegen is. werd gemeld, dat het vijandelijke luchtoffensief zich se dert een maand met ononderbroken he vigheid op dit eiland concentreerde waar de geheele watervoorziening ver nield werd. Voor deze aanvallen waren alle En- gelsche en Amerikaansche luchtstrijd krachten in den strijd geworpen die in dertien dagen tijds op h'eti enkele vier kante kilometers groote eiland 15 tot 17.000 ton bommen neerwierpen. Alleen op 10 Juni werden 2000 ton ontplof- Keuringen voor Waffen-S.S., het Legioen en de Landwacht. Het SS-Ersatzkommando Nederland deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 17—45 jaar (ook gehuw den). die lichamelijk zoowel al6 geeste lijk goed ontwikkeld zijn en zich ge heel kunnen geven aan de eischen. die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen teneinde gekeurd te worden. BU de onderzoekingen worden ook alle gevraagde Inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging der familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, enz. De aandacht wordt erop gevestigd, dot voor de vrijwilligers, die om be paalde redenen in Nederland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bij het SS-Wachtbatail- lon in Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger- piaansche SS in Nederland willen toe treden. Personen tusschen 18-r»30 jaar. die aanmeldingsplichtig zijn voor den ar beidsinzet. kunnen zich eveneens op een der keuringsdagen aanmelden en gorden gedurende hun verbintenis van den arbeidsinzet vrijgesteld. 17 Juni 9—14 uur: Rotterdam, Deutsches Haus, Westzeedijk. 18 Juni 9—12 uur: .Breda, restaurant „Modern", Markt. 18 Juni 15—18 uur: Den Bosch, hotel „Noord-Brabant". Markt 45. 19 Juni 9—12 uur: Venlo, Deutschcs Haus. Egmontstraat 16. 19 Juni 15—18 uur: Arnhem, café „Royal." 20 Juni 9—12 uur: Hengelo, café „Mo dern", Spoorstraat 18. 20 Juni 15—18 uur: Zwolle, hotel „Gei tenbeek," 21 Juni 9—12uur: Assen, Concerthuis aan de Vaart. 21 Juni 15—18 uur: Groningen, Con certhuis, Poelestraat. 22 Juni 9—12 uur: Leeuwarden, huis Schaaf. Breedstraat. 23 Juni 9—14 uur: Amsterdam, Dam 4. 24 Juni 913 uur: Utrecht, N.V. Huis, Oude Gracht 245. 25 Juni 9—14 uur: Amersfoort, Polizei- durchgangslager. Leusderweg. 26 Juni 9—14 uur: Den Haag, café „Den Hout", Bezuidenhoutscheweg. bare stoffen op de verdedigingsinstal laties en op de woonwijken van Pan tellaria neergeworpen. Tevens namen de aanvallen vanuit de lucht en vanuiti zee op het slechts 120 K.M. afstand van de Tunesische kust en op 165 K.M. afstand vau het eiland Malta gelegen kleine enland Lampedusa in hevigheiid toe. De Duitsche luchtmacht beeft op 11 Juni overdag en 's nachts vijandelijke, door oorlogseenheden beschermde troepentransporten en landingsbooten voor het eiland Pan telleria aangevallen. Een troe pentransportschip van 8000 brt. en 14 landingsbooten werden in den grond geboord. Drie kruisers, 14 kleine oorlogsschepen, w.o. ver scheidene torpedobootjagers en 6 transportschepen werden door bom- treffers ten deele zoo zwaar be schadigd. dat aangenomen kan wor den dat een deel dezer schepen eveneens verloren is gegaan. Italiaansche persstemmen over den tegenstand. De heldhaftige tegenstand van Pan telleria wordt door de Italiaansche pers een voorbeeld genoemd voor den strijd-- en weerstandswil van het geheele Ita liaansche volk. Alle Italianen weten, zoo schrijft de Corriere Della Sera, dat de tegenstander, wanneer hij verder naar het N. mocht oprukken, do geheele natie, het vechtende en strijdende volk. meer dan ooit tot den hardsten tegen stand bereid zal vin,den. De Popoio d'Italia schrijft, dat het verlies van Pantelleria niet den wil tot strijden en overwinnen vermindert van het Ita liaansche volk. De tegenstander moet zich geen illusies maken, want Italië is thans meer dan ooit tot den strijd bereid. De vijand zal op een onover winlijke hindernis stuiten, waartegen iedere poging vergeefsch zal zijn, inge val hij het voornemen mocht hebben den aapval verder voort te zetten. Ap- pelius schrijft in hetzelfde blad: Londen en Washington hebben bij het besluit af hun hoop gesteld op de psychologische veronderstelling, dat Italië niet zal doorzetten. Zij hebben daarbij op de verkeerde kaart gewed. Wanneer zij hun fout- zullen inzien, zal de oorlog ver loren zijn. De Angelsaksische generaals zullen in Italië stuiten op één enkelen ijzeren afweer, die hun plannen zal doen mislukken. Reeds versirekie bewijzen van vrijstelling ingetrokken. Van bevoegde zyde wordt omtrent de kwestie der tewerkstelling medegedeeld: Het leven van het Nederlandsche volk is niet te scheiden van het lot van Europa. Het moet derhalve zyn bijdrage leveren tot Europa's strijd om het bestaan. Dit doel dienden tot dusver de maatregelen in verband met de tewerkstelling van werkkrachten in Duitschland. Met de behoeften van het Nederlandsche econo- jmische leven zelf werd hierby in aanzienlijke mate rekening gehouden. Op de royaalste wijzen werden derhalve vrijstellingen van de tewerkstelling in Duitschland verleend. Het voornemen bestaat) de oudere werkkrachten, die over waardevolle ervaring in hun beroep.beschikken en meestal reeds gehuwd zyn, in het vaderland te laten, dus de reeds uitgereikte bewyzen van vrijstelling te handhaven. Om deze reden worden thans de jongere lichtingen, om te beginnen de lichtingen 1924 en 1923, in haar geheel ter tewerkstelling naar Duitschland overge bracht en wel zonder rekening te houden met wellicht reeds verstrekte bewyzen van voorloopige vrijstelling. Uitgezonderd zün by deze beide lichtingen slechts de mijn werkers, die onder den grond werken, en leerlingen van middel bare aigemeene en technische scholen of hoogescholen. De lichting 1922 en nog vier a vyf lichtingen zullen telkens naar rato van het voor rekening van het Nederlandsche volk komende aandeel aan de behoefte, die de Europeesche oorlogs economie aan werkkrachten heeft, in haar geheel worden opge roepen. Principieel worden evenwel by deze lichtingen slechts die werkkrachten, die door haar sleutelpositie voor de Neder landsche industrie, voedselvoorziening, landbouw en mynbouw noodzakelijk zijn, van tewerkstelling in Duitschland vrijgesteld, waarbij ook rekening wordt gehouden met de werkkrachten, die in den landbouw tot aan het binnenhalen van den oogst werk zaam zyn. Bij onze Vrijwilligers. Een batterij in stelling; bijzonderheden worden terdege doorgenomen SS PK Relnsberg O H-Pm Distributie van textielgoederen. Oude punten kunnen worden omgewisseld, 's-GRAVENHAGE, 12 Juni. - De Secretaris-Generaal van het Departe ment van Handel, Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend, dat met in gang van 12 Juni 1943 alle tot dusver geldige distributiebescheiden voor tex tielproducten zullen zijn vervallen. Het publiek wordt tusschen 20 Juni 1943 en 11 Juli 1943 (tegelijk met de uit reiking der bonkaarten Voedingsmidde len 8e periode) in de gelegenheid ge steld punten, die nog over zijn op de textielkaarten 2e en 3e serie om te wis selen tegen T-punten, mits de onbescha digde punten nog aan bovengenoemde textielkaarten vast zitten. Punten van de toeslagkaarten le en 2e serie komen hiervoor niet in aanmer king. Ook de kousenbonnen' der textiel kaarten kunnen niet worden omgewis seld. Eveneens kunnen zij, aan wie né 11 April 1943 speciale punten dan wel vergunningen of machtigingen zijn uit gereikt, voor zoover het koopen hierop nog niet heeft plaats gevonden, aan vragen tot het verkrijgen van nieuwe punten, dan wel vergunningen of mach tigingen bij de distributiediensten in dienen. Deze aanvragen dienen te geschieden op formulier MD 33308, waarop de in te leveren punten, dan wel vergunnin gen of machtigingen, naar soort door den betrokkene moeten worden vermeld, alsmede den datum, waarop zij werden ontvangen. De omwisseling van bovengenoemde speciale punten, dan wel vergunningen of machtigingen zal eerst plaats vinden: a. Nadat het aanvraagformulier hier toe door den distrlbutiedienst is gecon troleerd; b. den betrokkene door den distribu- tiedienst is opgeroepen en deze kan aan- toonen, dat hij nog steeds de aange vraagde goederen dringend noodig heeft; c. de voorschriften, op grond waarvar dc goederen destijds zijn toegewezen, in middels niet zijn gewijzigd. Bovendien wordt de aandacht van he publiek er op gevestigd, dat de voo: 11 April 1943 uitgereikte speciale punten en/of vergunningen niet voor omwisse ling in aanmerking komen. Wel staat voor de bez'itters van deze bescheiden de gelegenheid open om op nieuw een aanvrage ter verkrijging van nieuwe distributiebescheiden bij de dis tributiediensten in te dienen, echter kunnen deze aanvragen eerst van 28 Juni 1943 af in behandeling worden ge nomen. (Dit bericht in officieelen Neder- landschen tekst vervangt de mede- deeling welke in ons nummer van Zater dag was opgenomen.) BEGRAFENIS DR. H. VAN MANEN. Te Amsterdam is Zaterdag het stoffe lijk overschot van dr. H. van Manen, oud-directeur van de Nederlandsche Spoorwegen, ter aarde besteld. Op de begraafplaats waren zeer velen bijeengekomen om dr. van Manen de laatste eer te bewijzen. Vooral uit spoor wegkringen was de belangstelling zeer groot. De N. S. was vertegenwoordigd door tal van commissarissen, o.w. de president-commissaris, mr. dr. G. van der Meülen en door de directeuren, ir. W. Hupkes en ir. W. F. H. van Rycke- vorsel. Een extra-trein uit Utrecht bracht leden van het spoorwegpersoneel uit alle rangen. De president-commissaris van de N. S., mr. dr. G. van der Meulen, schetste de loopbaan van dr. van Manen en wees in het bijzonder op de maatregelen, die de overledene destijds had genomen in ver band met de fusie van Hollandsche Spoor en Staatsspoor. De overledene deed veel belangrijk werk en hij had een open oog voor de belangen van het per soneel, welks toestand hij zeer heeft verbeterd. De directeur der Nederlandsche Spoor wegen, Ir. W. Hupkes, teekende den overledene als een rechtschauen man, die altijd recht op hot doel afging en die wars was van alle eerbetoon. Aan de groeve dankte de oudste zoon van den overledene, mr. J. G- van Manen, voor de belangstelling. De groote aardbclencampagne te Beverwijk en omstreken is thans be gonnen. De plukkers verzamelen de rijpe vruchten CNF-Stevens-Pas m HUWENDE AMBTENARESSEN. Zij mogen na het huwelijk voor- loopig in dienst blijven. De secr.-gen. van het dept. van Bin- nenlandsche Zaken heeft op de vraag, of in deze bijzondere tijden van den normalen regel, dat huwende vrou welijke arbeidskrachten uit den dienst worden ontslagen, kan worden afgewe ken ten behoeve van eenige vrouwen, wier a.s. echtgenooten waarschijnlijk binnenkort naar Duitschland zullen wor den uitgezonden, zulks met het oog op de onzekere positie, waarin zij na het vertrek van hare echtgenooten zullen komen te verkeeren, het volgende ge antwoord: Het college van secretarisscn- gcncraal is met mij van racening, dat deze vraag bevestigend kan wor den beantwoord, niet alleen met het oog op dc belangen van de verzoeksters, doch ook en wel voornamelijk uit een oogpunt van dienstbelang. Met het oog op de uitzending van personeel naar Duitschland moet het •aadzaam worden geacht, vrouwelijke arbeidskrachten op wier behoud voor en diienst wordt prijs gesteld, na haar uwelijk desgewenscht te vergunnen, oorloopig in dienst te blijven. Aan de huwende ambtenaressen in vasten of tijdelijken dienst zal uiter aard, op grond van art. 97 A.R.R.. ont slag dienen te worden verleend, doch met ingang van den dag van dat ontslag zal met haar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalden tijd gesloten kunnen worden, terwijl de overeenkomst van de vrouwelijke arbeidscontractanten na haar huwelijk voorloopig zal kunnen doorloopen. Met inachtneming van den reglementairen opzeggingstermijn zul len zij dan ontslagen kunnen worden, zoodra voor hare functiën w££r man nelijk personeel beschikbaar komt. Verbod van koopen, verkoopen en afleveren van meubelen Het verkoopen en afleveren van meubelen door fabrikanten is sinds 12 Februari j.1. verboden. Blijkens een publicatie in de Ne derlandsche Staatscourant van 11 Juni 1943, is dit verbod thans uitgebreid tot het koopen, ver koopen en afleveren van onge bruikte al dan niet gestoffeerde houten meubelen in het al gemeen, zoodat het ook aan grossiers en detaillisten, alsmede aan ambachtslieden verboden is ongebruikte, al dan niet bekleede houten meubels zonder vergun ning te verkoopen en/of af te le veren. Ook aan gebruikers is het zonder vergunning koopen dezer meube len verboden. Van het verbod zijn o.a. uitgezonderd bureaumeubelen, waaronder uitsluitend te verstaan: Bureaux. schrijftafels, schrijfma- chinetafels. karthotheekkasten en -laden en registerkasten. Aanvragen om een vergunning tot verkoop en aflevering aan verbruikers en aan vragen om koopvergunningen door verbruikers kunnen tot nadere me- dedeeling niet in behandeling worden genomen. Voor nadere bijzonderhe den zie men de officieele publicatie in genoemde staatscourant Tewerkstelling De oorlog, waarvoor in de allereerst^ plaats Duitschland zijn beste en edelste bloed offert, wordt gestreden voor het behoud van Europa. De Kuituur, mis schien wel het gansche levao, van het' Avondland staan op het spel. De Bolsje wisten doen een stormloop ol» «ns wev relddeel en hopen met hun pantser wagens en onafzienbaar méHachen- materiaal de poort van Europa Huk té, rameien. En aan den anderen kant ttaan de Anglo-Amerikanen, die, in misdadig gen hebzucht, bereid zijn het schoonei Europa aan de Aziatische benden over te leveren. Als een muur van staal en beton staat de Duitsche Weermacht verrezen om dit gevaar, dat Europa dus ook Neder land bedreigt, af te wenden. Het Duitsche volk is geproclameerd tot den' totalen oorlog; alle beschikbare Duitsche mannen zijn naar het front vertrokken of zorgen in de fabriekeq, dat de Duit sche soldaten wapens toegevoerd krijgen. Het is onder deze'ernstige omstandig heden, waarin het gaat om het zijn of het niet zijn, niet meer dan billijk, dafc ook de andere landen van Europa, ter handhaving van hun bestaan, een over eenkomstige bijdrage leveren. Ook in ons land dat als Europeesche natie evenzeer door het Bolsjewistische mon ster belaagd wordt zal daarom de zelfde concentratie van krachten dienen te geschieden. Dat is slechts een een voudige eisch der rechtvaardigheid. Deze klaarblijkelijke eisch werd tot heden niemand zal het kunnen ont kennen met gevoelens van groote soepelheid gesteld. Want een feit is het,' dat van de tot dusver bij de regeling be trokken werkkrachten op grond van vrijstelling ongeveer negentig procent niet te werk gesteld zijn. En ook thans nog wordt deze soepel heid niet prijs gegeven, want uit de be kendmaking blijkt duidelijk, dat nog steeds ernstig rekening wordt gehouden met de gerechtvaardigde behoeftenvaü het Nederlandsche maatschappelijke leven. Immers de lichtingen, welke thans in haar geheel tewerk gesteld worden, omvatten personen, die, vol gens leeftijd en ontwikkeling, zeker niet geacht kunnen worden sleutelposities h? te nemen of gespecialiseerde vakarbei ders te zijp. Bovendien wordt de wil van de be trokken instanties om de vitale funo- ties van het economische leven in Ne derland te beveiligen, ondubbelzinnig bewezen door de uitzonderingen, die bfi de lichtingen van 1922 en ouder ge maakt werden. Zeker, men kan zich aangenamer maatregelen voorstellen, en de instan ties. welke haar in het leven geroepen hebben, zijn zich hiervan' ook zeer wel bewust. Maar waar het gaat om de toekomst van Europa, om de toekomst van ons éllen, behooren anderen over wegingen dan die der noodzakelijkheid een onverbiddelijk zwijgen opgelegd te worden. Men verzuime niet te beden ken. dat het Duitsche volk zelf tien maal zwaardere lasten draagt. Ook moet men beseffen, dat even- tueele pogingen tot ontduiking slechts onszei ven tot nadeel zouden strekken Een vermindering van werkkrachten als logisch gevolg van dezen onwil zou immers spoedig de oproeping van andere jaarlichtingen tot een vereischte maken. En dit zou beteekenen, dat ook oudere werkkrachten ingeschakeld zou den worden, terwijl het juist de bedoe ling der nieuwe maatregelen is deze vrij te houden van tewerkstelling. Wij hebben op deze tewerkstelling om tweeërlei redenen dit uitvoerige com mentaar geleverd. In de eerste plaats om aan te toonen, dat de betrokken instantiès het Nederlandsche volk zoo veel mogelijk sparen willen, door die arbeiders in het land te laten, die zoo wel door hun leeftijd als vakbekwaam heid voor het Nederlandsche volksle ven van bijzondere waarde zijn. en in de tweede plaats om allen kwaadwil ligen en leugcnachtigen geruchten, die omtrent de tewerkstelling opduiken mochten, reeds terstond den kop in te drukken. VERDUISTER GOED. Deze week van 21.455.30 uur Maan op 18.30, onder 4.25 uur. DRIEVOUDIGE MOORDAANSLAG. Op de grens van de gemeente Boxtel en St. Michielsgestel heeft dezer dagen een drievoudige moordaanslag plaats gehad. Door een schot in het hoofd werd de 50-jarige de R. gedood, een vrouw met wie hij in concubinaat leefde, kreeg een schot in de long, terwijl een 21- jarige jongen uit Arnhem, K., die hier tijdelijk verblijf hield, ernstig in de borst, werd getroffen. De politie trof de vrouw zwaar gewond aan langs den weg op ongeveer 800 m. van de plaats van het misdrijf. De moordaanslag 'is gebeurd in de bosschen, waar de R. een kamp huisje had en sedert twee weken woon de. Over het motief tast men nog in het duister. De daders moeten zwaar be- wapend zijn geweest. ZWART BOTERTRANSPORT. Bedrijvers van den zwarten handel nemen niet zelden hun toevlucht tot ge raffineerde middelen, die de controleurs tot de uiterste waakzaamheid dwingen. Zoo werd te Ede een teerton per rijwiel vervoerd. De teer gulpte uit het tapgat aan de bovenzijde van het vat. Een amb tenaar van den C. C. D. liet zich daar door echter niet verschalken. Hij liet den wielrijder stoppen, onderzocht het vat en kwam toen tot de ontdekking, dat dit een dubbelen bodem bezat. De geheime bergplaats bevatte een flinke partij clandestiene boter, die in beslag werd genomen, terwijl tegen den wiel rijder G. B. uit Ede, procesverbaal werd opgemaakt. EEN BLOK WONINGEN VERZAKT. In 1941 is in de Torenstraat te Gronin gen, een blok van acht moderne wo ningen verrezen, welke alle binnen een minimum van tijd bewoond waren. Het waren boven- en benedenwoningen, waar in totaal 16 gezinnen werden on dergebracht. In den afgeloopen nacht werden de bewoners van dit blok door een geweldigen knal uit hun slaap ge wekt. Bij onderzoek kwam men tot. de vreesclijkc ontdekking, dat dc nieuwe huizen plotseling waren verzakt. De muren vertoonden scheuren en verschil lende ruiten waren vernield. De toestand der woningen bleek van dien aard, dat de beide middelsten on middellijk moesten worden ontruimd, aangezien verwacht kon worden, dat door de verzakking gevaar voor men- schenlevens zou ontstaan. Met terrein rondom het blok woningen is afgezet.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1