NOORD-HOLLAND DAGBLAD ¥0©ü Reserve-officieren van Land- en Zeemacht terug in krijgsgevangenschap. Sovjet-aanvalien mislukt. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Sohager óditle: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. WOENSDAG 16 JUNI 1943. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang; No. 138. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. (Afw.) Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prjjs der gewone advertenties in deae Editie 11 et. per m.M. BJJ contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Medici en apothekers uitgezonderd. Op grond van de op 29 April 1943 in de dagbladpers gepubliceerde bekendmaking van den Wehrmachtbefehlshal>er in den Niederlanden, betreffende terugvoering in krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlandsche Weermacht, worden bij deze vdor aanmelding opgeroe pen: Alle reserve-officieren vdn land- en zeemacht, die geboren zijn na 31 December 1897 voor zoover deze reserve-officieren in het tijdvak 1015 Mei 1940 in werkelijken militairen dienst waren. Deze reserve-officieren moeten zich tusschen 8 en 12 uur melden In het „Wehrmachtlager" te Amersfoort, Zonnebloemstraat, en wel: a. zij, wier geslachtsnaam begint met een van de letters A tot en met N op 21 Juni; b. zij, wier geslachtsnaam begint met een van de letters O tot en met Z op 22 Juni; Van deze aanmelding zijn uigezonderd: De reserve-officieren van Gezondheid, de reserve-officieren Tand arts, jfe reserve-militaire-apothekers en de reserve-Paardenartsen. Personen, die zich op 25 Mei 1943 voor den „Arbeitseinsatz" in Duitschland of in de door de Duitsche Weermacht bezette gebieden büiten Nederland bevinden. Bij de aanmelding moeten worden overgelegd het persoonsbewijs, de distributiestamkaart en, voor zoover mogelijk, militaire identi teitspapieren. Degenen, waaronder ook begrepen de in Duitschland werkende „grensgangers", voor wie een „Bescheinigung" (verklaring van on misbaarheid) afgegeven is, moeten dit bewijs bij hun werkgever of bij de instantie, die hun belangen behartigt, opvragen en bij de aan melding toonen. Na de melding moet de „Bescheinigung" zoo spoe dig mogelijk weer aan den werkgever, resp. de instantie, die de belangen behartigt, worden teruggegeven. De werkgevers zijn ver plicht degenen, die zich moeten melden, daarvoor in de gelegen heid te stellen en hun het loon (salaris) gedurende den verzuim den tijd uit te betalen. De Nederlandsche Spoorwegen verleenen aan alle voor de aanmel ding opgeroepen personen vrij vervoer. Degenen, die tot aanmelding verplicht zijn, moeten zich hiervoor vervoegen aan de loketten, c.q. bij den stationschef van het station van vertrek. KI e e d i n g. Voor zooveel mogelijk uniform, anders burgerkleeding. Dringend wordt aangeraden wollen dekens, ondergoed en extra schoeisel, alsmede kookgerei en lepels mede te brengen. De gezamen lijke bagage mag niet meer bedragen dan twee normale handkoffers. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Wehrmachtsbe- fehlshaber in den Niederlanden, of zich op andere wijze aan de* terug voering in de krijgsgevangenschap tracht te onttrekken, moet rekenen op de strengste maatregelen. Dit geldt ook voor personen, die de be trokkenen bij dergelijke pogingen steunen. Den Haag, 15 Juni 1943. Ook 6, 8 en 20 Reg. Infanterie opgeroepen. Op grond van de op 29 April 1943 in de dagbladpers gepubliceerde bekendmaking van den Wehrmacbtbefehlshaber in den Niederlanden betreffende terugvoering in krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlandsche weermacht, worden bij deze voor aanmelding opge roepen; Het dienstplichtig en reservepersoneel onder den rang van of ficier van de volgende regimenten en alle in de jaren 1939 en 1940 uit deze regimenten voortgekomen oorlogsbnderdeelen, voor zoo ver dit personeel in Mei 1940 in werkelijken dienst was. Bedoeld personeel meet zich melden, telkens tusschen 8 en 12 u.: In het „Wehrmachtlager" te Amersfoort, Zonnebloemstraat: 1. Het personeel van het 6e regiment infanterie en zijn oorlogs- onderdeeïen: degenen, die geboren zijn in de aren 1924 tot en met 1915 op 24 Juni 1943. degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 25 Juni 1943. In de Frieslandkazerne in Assen: 2. Het personeel van het 20e regiment infanterie en zijn oorlogs- onderdeelen: degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 21 Juni 1943; degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 22 Juni 1943; 3. Het personeel van het 8e regiment Infanterie en zijn oorlogs- onderdeelen: degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 24 Juni 1943; degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 25 Juni 1943. Bij de aanmelding moeten worden overgelegd het persoonsbewijs, de distributiestamkaart en, voor zoover mogelijk, militaire identiteits papieren. Degenen, waaronder ook begrepen de in Duitschland werkende „grensgangers", voor wie een „Bescheinigung" (verklaring van onmis baarheid) afgegeven is, moeten dit bewijs bij hun werkgever of bij de instantie, die hun belangen behartigt, opvragen en bij de aanmelding toonen. Na de melding moet de „Bescheinigung" zop spoedig mogelijk weder aan den werkgever resp. de instantie, die de belangen behartigt, worden teruggegeven. Dp werkgevers zijn verplicht degenen, die zich moeten melden, daarvoor in de gelegenheid te stellen en hun het loon (salaris) gedurende den verzuimden tijd uit te betalen. De Ned. Spoorwegen verleenen aan alle voor de aanmelding opge roepen personen vrij vervoer derde klas. Degenen, die tot aanmelding verplicht zijn,,moeten zich hiervoor vervoegen aan de loketten, c.q. bij den stationschef, van het station van vertrek. K LE DIN G. Voor zooveel mogelijk uniform, anders burgerklee ding. dringend wordt aangeraden daagsche en Zondagsche kleeren, wollen dekens, ondergoed en extra schoeisel, alsmede kookgerei en iepc mede te brengen. De gezamenlijke bagage mag niet meer bedragen dan twee normale handkoffers. Van aanmelding zijn vrijgesteld personen, die zich op 25 Mei 1943 voor den „Arbeitseinsatz" in Duitschland of in de door de Duitsche weermacht bezette gebieden buiten Nederland bevinden. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Wehrmacht befehlsbaber in den Niederlanden of zich op andere wijze aan d<- terugvoering in krijgsgevangenschap tracht te onttrekken, moet reke nen op de strengste maatregelen. Dit geldt ook voor personen, die de betrokkenen bij dergelijke pogingen steunen. Zooals oreral, toont de volkswagen ook op de moeilijk begaanbare wegen ran Kreta rijn voortreffelijke eigenschappen. In een olijf bosch wordt de opril naar een oude brug over een beek xonder eenige moeite „genomen" PK Felchtenberg-Atl-H-P m Zeven transportschepen gebombardeerd. Verwoestingen in Oberhausen. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 15 Juni. - Het opper bevel van de weermacht deelt mede; Ten Noorden van den Koeban en in het gebied van Belef mislukten plaat selijke aanvallen van den vijand. In de wateren van Pantelleria plaats ten snelle gevechtsvliegtuigen bomtref- fers op zeven transportschepen van mid delbare grootte. Zware Duitsche gevechtsvliegtuigen bombardeerden in den afgeloopen nacht de haveninstallaties van Bone. Tijdens gewapende verkenning boven den Atlantischen Oceaan hebben Duit sche gevechtsvliegtuigen voor de Portu- geesche kust een koopvaardijschip ern stig beschadigd en tijdens luchtgevech ten vier vijandelijke vliegtuigen neerge schoten. Britsche bommenwerpers vlogen in den afgeloopen nacht naar Westduitsch gebied. Door bomtreffers in woonwijken, die aanzienlijke vernielingen ten gevol ge hadden, leed vooral de bevolking van de stad Oberhausen verliezen. Tot nu toe is vastgesteld, dat twintig bommen werpers zijn neergeschoten. In den nacht van 14 op 15 Juni viel de luchtmacht afzonderlijke doelen in het gebied van Londen en in Oost-Engeland met bommen van zwaar kaliber aan. Bij den aanval, waarvan gisteren melding werd gemaakt, door een vijan delijke vliegtuigformatie op een Duitsch convooi, is het aantal neergeschoten toe stellen volgens de definitieve berichten tot in totaal acht bommenwerpers en torpedovliegtuigen gestegen. Een eigen ■vaartuig, waarvan de bemanning '-oor het grootste deel kon worden gered, is gezonken. DUITSCHE VERDEDIGINGS STRATEGIE VAN HET OOSTFRONT Uit het feit, dat de Bolsjewisten ge durende de laatste weken herhaaldelijk verkenn'ngsafdeelingen naar voren stu ren en aan verschillende punten van het Oostelijk front kleine gevechten uit lokken, blijkt, dat zij niet weten in wel ken vorm de Duitsche verdedigingslinies zijn geschapen, aldus concludeert men in militaire kringen te Berlijn. Zeker is het, dat gedurende de laatste maan den aan de versterking van deze stel lingen hard,is gewerkt, zoodat zij onder omstandigheden ook tegen de hevigste Bolsjewistische aanvallen zullen'zijn op gewassen. Aan den anderen kant kan men zich evenwel moeilijk voorstellen, dat hét geheele front van Moermansk tot Nowo- rossisjk, een afstand van rond 2800 kilo meter, een muur van ijzer en beton is geworden. In verband hiermede wijst men op de abnormaal groote troepenconcentraties ten 7..W. van Moskou, die er op zouden kunnen wijzen, dat de Bolsjewisten meenen in dit gebied een kans te kun- nen wagen. Indien men van Bolsjewis- zijde spreekt lover een luchtoffensief tegen het gebied achter de Duitschë linies, dan* kan men te Berlijn slechts vaststellen, dat de Bolsjewisten tot nu toe twee groote luchtaanvallen tegen 't achterland hebhen ondernomen, die beide nog voor het bereiken van de eigenlijke doelen werden opgevangen en voor den aanvaller op een clébacle uitliepen. t Britsch compromis-voorstel in het conflict Giraud-de Gaulle. Er is weinig kans op "overeenstemming. Volgens Zweedsche berichten neemt de crisis, die door den strijd om de macht tusschen de Gaulle en Giraud ontstaan is in den boezem der Fran- sche nationale commissie te Algiers, dagelijks steeds scherpere vormen aan. Zoowel uit Engeland* als uit de Ver Stater! komen berichten dat de Angelsaksische mogendheden zich spoedig er niet meer toe zullen beper ken uitsluitend achter de coulissen hun invloed te dgen gelden, doch hun macht openlijk laten gelden. Het wordt steeds duideliik. dat de reis van Churchill en zijn minister v. buitenlandsche zaken naar Noord- frika alleen ten doel heeft gehad be middeling te verleenen tusschen de Gaulle en Giraud. hetgeen echter tot geen duurzaam resultaat heeft geleid. Het is opmerkelijk, dat de Engel- sche pers merkbaar zich van haar favoriet de Gaulle distanciert. Giraud. zoo verklaren de Engelsche bladen, heeft geenerlei persoonjiike ambities en wenscht slechts nauwe samenwerking met de geallieerden, wanneer het niet gelukt de Gaulle in toom te houden. moet men hem laten vallen. Algiers vormt zyn laat ste kans. In Amerika heeft men reeds lang het geduld ten aanzien van de Gaulle verloren en zal men niet toelaten, dat de Angloamerikaansche betrekkingen door de Gaulle vertroebeld zullen worden. KONING GUSTAAF WORDT HEDEN 85 JAAR. Geheel Zweden maakt zich otf. om heden, od den 85sten veriaardag van Koning Gustaaf. den vorst hartelijk geluk te wenschen. n tal van straten te Stockholm is gisteren reeds ge vlagd en vele plechtigheden en feeste lijkheden staan op het programma De nieuwe vleeschbon. Van 16 tot en met 26 Juni 1943 geeft de met 27A Vleesch gemerkte bon recht op het koopen van 200 gram vleesch, been inbegrepen of twee rant soenen vleeschwaren, terwijl bon 27B Vleesch recht geeft op het koopen van 50 gram vleesch, been inbegrepen of een half rantsoen vleeschwaren. Elk der bonnen 27A en B Vleesch heeft dus de dubbele waarde der ge wone bonnen, doch aangezien slechts één bonnummer is geldiig verklaard t. twee, wordt op deze wijze toch het gebruikelijke rantsoen van 250 gram per twee weken beschikbaar ge steld. De bonnen Vleesch "r 26B zullen niet worden geldig verklaard en kunnen worden vernietigd. De nieuwe boterbon. 's-GRAVENHAGE, 15 Juni Van Woensdag» 16 tot en met Zondag 27 Juni a.s. geeft bon „Boter 25a" recht op het koopen van 250 gram boter of margarine voor personen van 4 jaar en ouder. Bon „25b Boter" geeft ge durende dit tijdvak recht op het koopen van 125 gram boter of mar garine voor kinderen beneden 4 jaar. Politieke moord. Op 19 Mei I.I. deed de echtgenoote van den aannemer E. Koopman uit Zwolle bü de politie aangifte, dat haar echtgenoot op 18 Mei de woning had verlaten en sindsdien niet was terugge keerd. Het door de politie ingestelde onderzoek bracht aan het licht, dat Koopman op 18 Mei zyn in Raalte wo nenden broeder had bezocht en op den terugweg naar Zwolle in Heino een cafc aandeed. Reeds by zijn binnen komen zochten de Nederlanders Klaas Muller en Willem llaafj beiden woonachtig in Heino, twist met Koopman, die een N. S. B.-speldje droeg, wegens diens lidmaatschap van de N. S. B. Daarop ontstond een politieke ruzie, die echter door den waard en andere aanwezigen werd bygelegd. Koopman verliet daarop het lokaal om zyn tocht naar Zwolle voort te zetten. Sedert dit tydstip werd hy niet meer gezien. Uit het door de politie inge stelde onderzoek naar de verblyfplaats van Koopman bleek, dat hy op weg van Heino naar Zwolle door Muller en Haaye op beestachtige wyze bewusteloos geslagen en hierop in een kuil van een meter diep onder den grond is gestopt. king veroorzaakt. De beide moordenaars konden opgespoord en gearresteerd wor den. Zy hebben een bekentenis afgelegd en wachten thans het vonnis af. WAARSCHUWINGSDIENST AARDAPPELZIEKTE. In het etmaal van Vrydagavond tot Zaterdagavond is de weersgesteldheid in de streek tusschen Alkmaar en Enk huizen kritiek geweest voor het op treden van aardappelziekte en in het daaropvolgende etmaal voor de streek tusschen Hoorn en Enkhuizen. Soms herhaalt zich de geschiedenisbeter. In zijn eenige dagen geleden gehou den redevoering tot de Duitsche ar beiders ln de bewapeningsindustne heeft Rijksminister Göbbels ook ge sproken over het Duitsche duikboot wapen, Hü deed het in sobere be woordingen. die juist door hun een voud een diepen indruk maakten en zijn vroegere, welhaast reeds klassiek geworden, uitspraak bevestigden, dat Engeland met zyn bombardementen Duitschland aan de pols. doch dat Duitschland met zijn duikbooten En geland bij den keel heeft. Dat de geschiedenis zich herhaalt, i# een wijsheid^. die vaak waar wordt bevonden, maar even waar schijnt hel. dat de geschiedenis soms ter leering gaat bij zichzelve en zichbeter herhaalt. En dit laatste blijkt teni aanzien van de duikboot als wapen tegen het Britsche Rijk thans te geschieden. De successen van den duikbootoorlog worden niet stee.ds door middel van extra weermachtsberichten bekend gemaakt; soms staan zij onopvallend vermeld tusschen ander nieuws in de oorlogsbulletins uit het Duitsche hoofd kwartier als was het om slechts te bewijzen, dat de duikboot leeft en ac- tielf blijft. Zoo werden Vrijdag 1.1. we derom 9 vijandelijke schepen met een gezamenlijken inhoud van 43.000 brt. in den grond geboord. Het Wec:- machtsbericht van 12 dezer meldde het als terloops. Maar de goede verstaan der verstond het. In den loop van dezen oorlog, met inbegrip van de afgeloopen maan# Mei, hebben de Duitsche Marine en het Luchtwapen ruim 27 millioen brt. vijandelijke scheepsruimte tot zinken gebracht en het is duidelijk, dat een zeer groot deel daarvan v-t rekening van de duikboot gekomen is. Het getal van zeven en twintig mil lioen zegt reeds terstond veel. Maar méér nog zegt het hem. die den loop der historie kent en weet, dat de Duit sche duikbootoorlog in de jaren 1917 en 1918 Engeland reeds aan den rand van den afgrond gebracht heeft met een contingent van ternauwernood 12 millioen in den grond geboorde brt. dus aanzienlijk minder dan de helft van het in den huidigen strijd behaalde resultaat. Men ziet. het- de geschiedenis her haalt zichbeter. Zij zal zich ook in ander opzicht beter herhalen. De miniister heeft gezegd. Dat 't Duitsche duikbootwapen de nachtmerrie der Anglo-Amerikaansche bewindslieden niet slaapt. Het b 1 ij f t Engeland bij de keel houden en éénmaal zal het den tegen stander den adem benemen. Verzorging familieleden vrijwil ligers Waffen-SS en Ned. Legioen. Naar aanleiding van de vele vragen, welke vooral den laatsten tijd gesteld worden met betrekking tot dc verzor ging van de familieleden der vrijwilli gers voor de Waffeft SS en het Neder landsche Legioen, deelt het Ersatz-Kom- mando Niederlande, Korte Vijverberg 5, Den Haag, het volgende mede cn geeft hier enkele voorbeelden. Den echtgenootcn van gehuwden, welke een inkomen hebben tot een 'be drag van 150,— per maand, wordt voor onderstand 65,— per maand uit gekeerd. Bovendien voor ieder kind tot 16 jaar ƒ21,— per maand. Verder ver goeding van huishuur tot het volle be drag. De uitkeering wordt bij een aantal van büv. drie kinderen beneden 16 jaar dan als volgt: -echtgenoote per maand 65.— 3 kinderen a 21,— p, m. 63.— huur geschat per maand 25,— per maand 153, Bovendien worden de verzekeringen vergoed tot het volle te betalen premie bedrag. Deze verzekeringen zyn: de reeds loopende levensverzekering, ziek- HET OOGSTEN VAN KOOLZAAD. Vrijdag a-s. om 18.45 uur zal ir. W. C. van der Meer, rijkslandbouwconsulent, in de serie „De boer, de productie en de Directie van den Landbouw" voor de mi crofoon van Hilversum I aanwijzingen geven voor het oogsten van koolzaad. Met het oog op het belang, dat ons land heeft bij het binnenhalen van een zoo groot mogelijken koolzaadoogst wordt belanghebbenden aangeraden niet na te laten deze uitzendingen te beluisteren. De komende Argentiinsche ka- toenoofist wordt van deskundige ziide geraamd op 82000 ton. hetgeen 1000 ton meer zou ziin dan de recordop brengst van het jaar 1936. DE TEWERKSTELLNG IN DUITSCHLAND. In ons vorig nummer hebben wii de bekendmaking opgenomen over de tewerkstelling in Duitschland. waarin werd medegedeeld, dat de „lichtingen 1924 en 1923" in haar geheel zullen worden ingeschakeld, wat nog ver duidelijkt werd in het daarbij behoo- rend artikel „Tewerkstelling". Teneinde alle misverstand te voor komen. willen wij nog verduidelijken, dat met de uitdrukking ..lichtingen 1924 en 1923" uitsluitend bedoeld worden de mannen, die in 1924 en in 1923 ziin geboren. Te Koudekerk aan den Riin is gisternamiddag in den Riin bij het visschen het vijfiaidp zoontje van J. van der Hevden verdronken. Keuringen voor Waffen-S.S., het Legioen en de Landwacfit. Het SS-Ersatzkommando Nederland deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 17—45 jaar (ook gehuw den). die lichamelijk zoowel als geeste lijk goed ontwikkeld zijn en zich ge heel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen teneinde gekeurd te worden. BU de onderzoekingen worden ook alle gevraagde inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging der familieleden, dunr der opleiding, extra levensmiddelen, enz. De aandacht wordt erop gevestigd, dat voor de vrijwilligers, die om be paalde redenen in Nederland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bij het' SS-Wachtbatail- lon ln Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger- maansche SS in Nederland willen toe treden. Personen tusschen 18—30 jaar. aanmeldingsplichtig zijn voor,den ar beidsinzet, kunnen zich eveneens een der keurlngsdagen aanmelden worden gedurende hun verbintenis van den arbeidsinzet vrijgesteld. 17 Juni 9—14 uur; Rotterdam, Deutsches Haus. Westzeedijk. 18 Juni 9—12 uur: Breda, restaurant „Modern", Markt- 18 Juni 15—18 uur: Den Bosch, hotel „Noord-Brabant", Markt 45. 19 Juni 9—12 uur: Venlo. Deutsches Haus. Egmontstraat 16. 19 Juni 15—18 uur: Arnhem, café „Royal." 20 Juni 9—12 uur: Hengelo, café „Mo dern", Spoorstraat 18. 20 Juni 15—18 uur: Zwolle, hotel „Gei tenbeek," 21 Juni 9—12 uur: Assen, Concerthui! aan de Vaart. 21 Juni 15—18 uur: Groningen, Con certhuis, Poelestraat. 22 Juni 9—12 uur: Leeuwarden, huis Schaaf, Breedstraat. 23 Juni 9—14 uur: Amsterdam. Dam 24 Juni 9—13 uur. Utrecht, N.V. Huis, Oude Gracht 245. 25 Juni 9—14 uur: Amersfoort. Polizei- du rchgangslager, Leusderweg. 26 Juni 9—14 uur: Den Haag, café „Den Hout", Bezuidenhoutscheweg. Bij onze Vrijwilligers. Dat hei hem sma %t, behoeven wij niet te vragen SS PK Ahrens-O-H-P m teverzekering, begrafenisfonds, brand- erzekcring. Den echtgenooten van gehuwden, welke een inkomen hebben tot ƒ200,— per maand cn bijv. twee kinderen heb ben beneden 16 jaar, worden de vol gende uitkeeringen verstrekt: echtgenoote per maand 80,— 2 kinderen 5 f 21,— p. m. 42, huur geschat per maand 35,— per maand 157, plus betaling bovengenoemde verzeke ringen enz. Voor kinderen beneden de 16 jaar, welke recht hebben op ondersteuning, en niet in gezinsverband met den vrij williger met zijn vrouw, of met familie leden in rechte lUn leven (bijv. onechte kinderen van den vrijwilliger, welke zich bij pleegouders bevinden), wordt een vergoeding verstrekt van 36,— per maand per kind. Voor kinderen boven de 16 jaar, voor zoover hun opvoeding nog niet is vol tooid, wordt*een uitkeering verstrekt van ƒ30,— per maand per kind. Bovendien genieten de gezinsleden der vrywilligers extra levensmid- delen- en kolenbonnen, indien deze vrywilligers vóór hnn in diensttreding in gezinsverband leefden, óf geheel óf gcdeeltelyk kostwinner waren. Bij grootere inkomens worden naar verhouding grootere bedragen voor fa milie-onderhoud uitgekeerd. De uit te keeren totale kostwinners vergoeding mag echter niet meer be dragen dan 1*4 maal de vroegere netto-verdiensten. In enkele bijzondere gevallen kan na een ingesteld onderzoek een extra uit keering worden toegestaan (geboorte, sterfgeval, ziekte enz.). Bovendien ontvangen alle ongehnwdc vrywilligers buiten hun soldij, vrije voeding, kleeding. enz., een bedrag van 45,— per maand door tusschenkomst van den Försorgeofflzier der Waffen- SS. Voor zoover de vrywilliger voor het grootste gedeelte in het onderhoud van zijn ouders heeft moeten voorzien, kan een kostwinnersvergoeding worden uit gekeerd van ƒ60,— tot ƒ90,— per. maand. Bovendien kan in bijzondere gevallen een huurtoeslag worden ver leend. De tarieven voor kostwinnersvergoe ding, uitkeering aan gezinnen van ge huwden enz. en alle verdere inlichtin gen zijn te verkrijgen bü het Ersazt- Kommando Niederlande, K*rte Vijver berg 5, Den Haag en Nebenstelle, Dam 4 te Amsterdam. De aandacht wordt erop gevestigd, dat zij, die om bijzondere reden in Nederland moeten blijven, dienst kun nen nemen by het Waclitbataillon Amersfoort, waarvoor alle boven staande genoemde uitkeeringen, le vensmiddelentoeslag en alle andere voordcelen eveneens gelden. Aanmeldingen voor bovengenoemde onderdeden van 17—45 jaar, schriftciyk uitsluitend SS Ersatz-Kommando, Korte Vüverberg 5, Den Haag. Zy, die tusschen 18 en 35 jaar oud zijh cn aanmeldingsplichtig -zijn voor den arbeidsinzet, kunnen zicb «veneens schriftelijk aan bovengenoemd adres aanmelden en worden tijdens hun ver bintenis bij bovengenoemde onderdeden vrijgesteld van den ar beidsinzet. SCHAGEN. INLEVERING RADIO-TOESTELLEN. Belanghebbenden worden er op ge wezen. dat tot en met Woensdag 16 Juni a.s alsnog radio-toestellen kun nen worden ingeleverd door degenen, die om aannemelijke redenen tot nog toe verzyimden aan hunne inleve- ringsplicnt te voldoen. VOOR DE GEëVACUEERDEN. Voor alle evacué's. uitgezonderd angstvluchtelingen, die buiten hun vluchtoord werkzaam ziin, is de mo gelijkheid geopend om in aanmerking te komen voor reisreductie. Het ver zoek moet worden ingezonden bii het evacuatiebureau „Noord-Holland" te Alkmaar: de formulieren waarop de verzoeken kunnen worden ingediend ziin ter secretarie dezer gemeente te verkrijgen. GESLAAGD. Mej. L. C. Ruitenburg te Anna- Paulowna is op 9 Juni 1943 te Amster dam geslaagd voor het vakdiploma roem Kruideniers. STAMBOEKKEURINGEN DER VJL.N. Schagen: aangeboden 13 stuks, ingc*- schreven 8. Schagerbrug: aangeboden 18 stuks, ingeschreven 9. Anna-Paulowna: aangeboden 1 stuks, ingeschreven 1. Hip- polytushoef: aangeboden 7 stuks, inge schreven 6, Middenmeer: aangeboden 18 stuks, ingeschreven 13. Aartswoud: aan geboden 2 stuks, ingeschreven 2. Over het algemeen werden de paarden in goede conditie voorgebracht en was het te zien, dat de voorjaarswerkzaam heden vroeger waren afgeloopen dan het vorig jaar, waardoor de paarden meer uitgerust ter keuring verschenen. Ver schillende 3-jarige merriën waren nog hoogdrachtig of hadden reeds een veulen geworpen. Dit ls in het algemeen niet bevorderlijk voor de ontwikkeling der 2- en 3-jarige paarden, vooral nu het weinige aantal beschikbare werkpaarden niet toelaat om een te jonge moeder wat te sparen. De kwaliteit der ingeschreven paar den was bevredigend, hoewel niet ge constateerd kon worden, dat er meer dere paarden van uitblinkende klasse onder schuilen. Voor dit gedeelte der prov. blijft invoer van best vrouwelijk fokmateriaal een vereischte, terwijl het ter dekking stellen van le klas hengsten zooveel mogelijk moet worden bevor derd. De animo voor de fokkerij is echter groot en met een eensgezinde samen werking der fokkers is er veel te be reiken. SCHAGEN NIEUWS. Sparta had aanvankelijk goede bedoe lingen ten aanzien van den bekerwed strijd tegen Texel om den N. H. beker. Maar of het 't vergevorderd seizoen was of iets anders, toen het elftal Zon dagmorgen vertrok, tgcck dit allerminst compleet. Verschillende van de beste krachten ontbraken en onder deze om standigheden was Texel een te zware tegenparty. Wel werd af en toe behoor lijk spel vertoond, het doelpunten wilda niet vlotten en zoo had Texel by de rust reeds een 30-voorsprong. Na de her vatting wisten de eilandbewoners nog eenmaal te scoren, zoodat de Spartanen met 40 ten onder gingen. Beter deden het de 3e elftallers, die tegen Helder 4 een 52-overwinning boekten en die dus nu zullen moeten aantreden tegen Alcmaria 4, ten einde uit te maken, wie zich kampioen van de afdeeling mag noemen. Aartswoad. FUmvcrtooningen. - Tweede Pinkster dag gaf de film Mij. Nederland des mid dags „Ridder in Lompen" met Watt em half Watt en 's avonds dc humoristische film „Zeven dagen pech Beide malen was de zaal uitstekend bezet.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1