NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Reserve-officieren van Land- en Zeemacht terug in krijgsgevangenschap. Tojo spreekt voor den Japanschen Rijksdag. Uitgave! Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schagcr édltie: Schageu: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. DONDERDAG 17 JUNI 1943. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang No. 138. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. (Afw.) Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in dese Editie 11 ct. per m.M. Bjj contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Medici en apothekers uitgezonderd. Op grond van de op 29 April 1943 in de dagbladpers gepubliceerde bekendmaking van den Wehrmachtbefehlsbaber in den Niederlanden, betreffende terugvoering in krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlandsche Weermacht, worden bij deze voor aanmelding opgeroe pen: Alle reserve-officieren van land- en zeemacht, die geboren zijn na 31 December 1897 voor zoover deze reserve-officieren in het tijdvak 1015 Mei 1940 in wefrkelijken militairen dienst waren. Deze reserve-officieren moeten zich tusschen 8 en 12 uur melden in het „Wehrmachtlager" te Amersfoort, Zonnebloemstraat, en wel: a. ztf, wier geslachtsnaam begint met een van de letters A tot en met N op 21 Juni; b. zij, wier geslachtsnaam begint met oen van de letters O tot en met Z op 22 Jnni; Van deze aanmelding zijn uigezonderd: De reserve-officieren van Gezondheid, de reserve-officieren Tand arts, de reserve-militaire-apothekers en de reserve-Paardenartsen. Personen, die zich op 25 Mei 1943 voor den „Arbeitseinsatz" in Duitschland of in de door de Duitsche Weermacht bezette gebieden buiten Nederland bevinden. Bij de aanmelding moeten worden overgelegd het persoonsbewijs, de distributiestamkaart en, voor zoover mogelijk, militaire identi teitspapieren. Degenen, waaronder ook begrepen de in Duitschland werkende „grensgangers", voor wie eeh „Bescheinigung" (verklaring van on misbaarheid) afgegeven is, moeten dit bewijs bij hun werkgever of bij de instantie, die hun belangen behartigt, opvragen en bij de aan melding toonen. Na de melding moet de ,3escheinigung" zoo spoe dig mogelijk weer aan den werkgever, resp. de instantie, die de belangen behartigt, worden teruggegeven. De werkgevers zijn ver plicht degenen, die zich moeten melden, daarvoor in de gelegen heid te stellen en hun het loon (salaris) gedurende den verzuim den tijd uit te betalen. De Nederlandsche Spoorwegen verleenen aan alle voor de aanmel ding opgeroepen personen vrij vervoer. Degenen, die tot aanmelding verplicht zijn, moeten zich hiervoor vervoegen aan de loketten, c.q. bij den stationschef van het station van vertrek. K1 e e d i n g. Voor zooveel mogelijk uniform, anders burgerkleeding. Dringend wordt aangeraden wollen dekens, ondergoed en extra schoeisel, alsmede kookgerei en lepels mede te brengen. De gezamen lijke bagage mag niet meer bedragen dan twee normale handkoffers. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Wehrmachtbe- fehlshaber in den Niederlanden, of zich op andere wijze aan de terug voering in de krijgsgevangenschap tracht te onttrekken, moet rekenen op de strengste maatregelen. Dit geldt ook voor personen, die de be trokkenen bij dergelijke pogingen steunen. Den Haag, 15 Juni 1943. Ook 6, 8 en 20 R. I. opgeroepen. Op grond van de op 29 April 1943 in de dagbladpers gepubliceerde bekendmaking van den Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden betreffende terugvoering in krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlandsche weermacht, worden bij deze voor aanmelding opge roepen: Het dienstplichtig en reservepersoneel onder den rang van of ficier van de volgende regimenten en alle in de jaren 1939 en 1940 uit deze regimenten voortgekomen oorlogsonderdeelen, voor zoo ver dit personeel in Mei 1940 in werkelijken dienst w#as. Bedoeld personeel moet zich melden, telkens tusschen 8 en 12 u.: In het „Wehrmachtlager" te Amersfoort, Zonnebloemstraat: 1. Het personeel van het 6e regiment infanterie en zijn oorlogs onderdeelen: degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 24 Juni 1943. degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 25 Juni 1943. In de Frieslandkazerne in Assen: 2. Het personeel van het 20e regiment infanterie en zijn oorlogs onderdeelen: degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 21 Juni 1943; degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 22 Juni 1943; 3. Het personeel van het 8e regiment Infanterie en zijn oorlogs onderdeelen: degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 24 Juni 1943; degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 25 Juni 1943. Bij de aanmelding moeten worden overgelegd het persoonsbewijs, de distributiestamkaart en, voor zoover mogelijk, militaire identiteits papieren. Degenen, waaronder ook begrepen de in Duitschland werkende „grensgangers", voor wie een „Bescheinigung" (verklaring van onmis baarheid) afgegeven is, moeten dit bewijs bij hun werkgever of bij de instantie, die hun belangen behartigt, opvragen en bij de aanmelding toonen. Na de melding moet de „Bescheinigung" zoo spoedig mogelijk weder aan den werkgever resp. de instantie, die de belangen behartigt, worden teruggegeven. De werkgevers zijn verplicht degenen, die zich moeten melden, daarvoor in de gelegenheid te stellen en hun het loon (salaris) gedurende den verzuimden tijd uit te betalen. De Ned. Spoorwegen verleenen aan alle voor de aanmelding opge roepen personen vrij vervoer derde klas. Degenen, die tot aanmelding verplicht zijn, moeten zich hiervoor vervoegen aan de loketten, c.q. bij den stationschef, van het station van vertrek. K LE E D I N G. Voor zooveel mogelijk uniform, anders burgerklee ding. Dringend wordt aangeraden daagsche en Zondagsche kleeren, wollen dekens, ondergoed en extra schoeisel, alsmede kookgerei en lepel mede te brengen. De gezamenlijke bagage mag niet meer bedragen dan twee normale handkoffers. Van aanmelding zijn vrijgesteld personen, die zich op 25 Mei 1943 voor den „Arbeitseinsatz" in Duitschland of in de door de Duitsche weermacht bezette gebieden buiten Nederland bevinden. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Wehrmacht befehlshaber in den Niederlanden of zich op andere wijze aan de terugvoering in krijgsgevangenschap tracht te onttrekken, moet reke nen op de strengste maatregelen. Dit geldt ook voor personen, die de betrokkenen bij dergelijke pogingen steunen. Anglo-Amerikaansche intriges De Japansche minister-president Tojo heeft gister bij de opening van de bui tengewone zitting van den Rijksdag in tegenwoordigheid van den keizer en van het geheele kabinet een uitvoe rige rede gehouden. Hij zeide, dat elke Japanner het voor beeld van den gesneuvelden admiraal Yamamoto en van de helden van Attoe wil volgen en dat Japan niet zal rusten eer de vijand vernietigend verslagen is. Japan's positie wordt mede door de vergroote hoeveelheid grondstoffen steeds sterker, waardoor men zeker is de eindoverwinning. De oorlog is in een beslissend stadium gekomen, door dat de vijand, met mobiliseering van al zijn krachten, een tegenoffensief heeft ingezet. Tojo wees op het verheugende ver schijnsel, dat alle volken van Oost- Azië met Japan samenwerken. In het vrij geworden China stelt men alles in het werk tot versterking en op bouw van het land, en de tot stand- koming ln samenwerking met Japan van een nieuw Oost-Azië. Er zijn den laatsten tijd talrijke lei dende persoonlijkheden naar het natio nale China overgeloopen en Japan zal China in de toekomst op alle mogelijke wijzen steunen. Ook Thailand werkt mede en in Birma verwacht men, dat de voorbereidingen voor de onafhankelijk heid weldra gereed zullen zijn. Op de Philippijnen, waar men met alle krachten aan den opbouw werkt, kan men er op rekenen, dat Japan dezen AMERIKA IN AFWACHTING VAN DE INVASIE. De New Yorksche vertegenwoordi ger van de „Manchester Guardian" meldt, dat er heden ten dage nog slechts een onderwerp van gesprek in Amerika is: „Wanneer komt de in vasie". Hli voegt daaraan toe. dat het merkwaardig is, dat men zooveel spreekt over een onderwerp waarbij toch de factor van verrassing en ge heimhouding een belangriike rol speelt Een feit is. dat de Amerikanen ern stig teleurgesteld zouden ziin. wan neer een invasie op groote schaal thans niet onmiddelliik zou beginnen. Tevens verwacht men een krachtige offensieve actie tegen Jaoan Eenigev lei verontschuldigingen ziin er voor de militaire leiders in de Vereenigde Staten niet meer. want de een na den ander hebben zii den Amerikanen ver teld hoe krachtig en goed uitgerust hun strijdkrachten ziin. KONING GEORGE VI IN NOORD-AFRIKA. De Britsche berichtendienst meldt dat koning George VT in Noord-Afrika is aangekomen, waar hii de geallieer de troepen heeft geinspecteerd. Dinsdag is te Tietierk brand uit gebroken in het ba.dpavilioen De Kleine Wielen, van G Smid Leeuwarden. Het gebouw brandde in korten tiid tot den steenen onderbouw af. Vermoedelijk is blikseminslag de oorzaak. A.D.O. kam pioen van Nederland. Door een 1—0 overwinning op Enschede wisten de Hagenaar* wederom het nationale voetbalkampioenschap te behalen. Na afloop van den wedstrijd werden de spelers door de enthousiaste supporter* op de schouder* naar de kleedkamer* gedragen Stapt-Borrlus-Pax m Alle volken van Oost-Aziê werken met Japan samen. Leningrad onder vuur. Aanvallen in het gebied van Orel. HOOFDKWARTIER VAN DE FÜH- RER, 16 Juni. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Aan het Oostelijke front werden ver scheidene vijandelijke aanvallen in het gebied van Orel afgeslagen. Zware ar tillerie van het leger beschoot met goede uitwerking voor den oorlog be langrijke installaties in Leningrad. Formaties snelle Duitsche gevechts vliegtuigen zetten gisteren de aanval len op de concentratie van schepen voor Pantelleria voort. Zij boorden twee groote landingsvaartuigen in den grond, beschadigden verscheidene an dere en troffen een torpedojager zwaar. Ook in de haveninstallaties ontstond vrij omvangrijke schade. Eén eigen vliegtuig wordt vermist. De vijand verloor in het Middellandsche Zeegebied 23 vliegtuigen. Van de op 15 Juni als beschadigd opgegeven zeven transportschepen zijn er volgens de definitieve opgaven drie gezonken. Bewakingsvaartuigen van de marine schoten in het Kanaal van een aan vallende formatie vijandelijke vliegtui gen vijf toestellen neer. In den afgeloopen nacht vlogen en kele vijandelijke vliegtuigen boven het noordelijke Duitsche rijksgebied en wierpen bommen neer, waardoor slechts onbeteekenende schade ont stond. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen bombardeerden in den nacht van 15 op 16 Juni afzonderlijke doelen in Zuidoost-Engeland. gebieden nog in den loop van dit Jaar de onafhankelijkheid zal geven. Inschakeling van Indische bevolking in het bestuur. Wat betreft Malakka, Sumatra, Java,, Borneo en Celebes, is Japan voornemens de bevolking nog dit jaar in het bestuur in te schakelen, voornamelijk op Java, waar de be volking het meest ontwikkeld is. Japan streeft naar steeds nauwere samenwerking met Indo-China, en wi-1 alle mogelijkheden aanvatten om Br.- Indië van Engelsch-Amerikaanschen in vloed te bevrijden en onafhankelijk te maken. De toestand in Europa. Tojo wees er op, dat de Spilmogend- heden en hun bondgenooten steeds voortgaan op den weg naar de eind overwinning en dat de banden met Ja pan steeds nauwer worden. De minister was overtuigd van het succes dezer mogendheden, door hun schitterende oorlogvoering, fle reeds in haar handen zijnde onoverwinnelijke stellingen en de vastbesloten leiding. Met deze mogendheden zal Japan schou der aan schouder strijden. Tojo wees er ten slotte op, dat de Anglo-Amerikanen zonder scrupules goed en bloed van andere volkeren of feren om eigen voordeel te behalen. Hij zeide bewondering te hebben voor de volkeren, welke, ondanks alle intriges van Anglo-Amerikaansche zijde, aan hun neutraliteit vasthouden. Japan onder houdt daarmede vriendschappelijke be trekkingen. De Fransche regeering heeft de nieuwe Argentijnsche regeering er kend. Nederlandsche Landwacht. Nederlanders, verdedigt uw Vaderland I Neemt dienst by de Landwacht „Niederlande", waar U door de Waffen-SS, onder leiding "van Duitsche en Nederlandsche ka meraden, wordt opgeleid en daar na opgesteld als territoriale landsverdedigingsorganisatie, wel ke bestemd zal worden voor de verdediging van ons land te gen alle vüanden binnen onze landsgrenzen. De diensttyd Is drie maanden. Zy, die drie maanden by den Nederlandschen Arbeidsdienst hebben gediend, kunnen overgaan naar de Landwacht. Na vol brachten diensttijd by de Land wacht is ook de diensttijd by den Arbeidsdienst beëindigd. De verzorging en ondersteuning van de familieleden der leden van de Landwacht „Niederlande" wordt door den verzorgingsoffi cier van de Waffen-SS geregeld. Nederlanders, meldt U ter keu ring, waartoe weer gelegenheid zal zyn van 17 Juni tot 26 Juni. Verdere byzonderbeden zullen In de dagbladen bekend worden gemaakt. Keuringen voor Waffen-S.S., het Legioen en de Landwacht. Het SS-Ersatzkommando Nederland deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 17—45 jaar (ook gehuw den), die lichamelijk zoowel als geeste lijk goed ontwikkeld zijn en zich ge heel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen teneinde gekeurd te worden. Bij de onderzoekingen worden ook alle gevraagde inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging der familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, enz. De aandacht wordt erop gevestigd, dat voor de vrijwilligers, die om be paalde redenen in Nederland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bij het SS-Wachtbatail- lon in Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger- maansche SS in Nederland willen toe treden. Personen tusschen 18—30 jaar. die aanmeldingsplichtig zijn voor den ar beidsinzet, kunnen zich eveneens op een der keuringsdagen aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van den arbeidsinzet vrijgesteld. 18 Juni 9—12 uur: Breda, restaurant „Modern". Markt. 18 Juni 15—18 uur: Den Bosch, hotel „Noord-Brabant", Markt 45. 19 Juni 9—12 uur: Venlo, Deutsches Haus. Egmontstrnat 16. 19 Juni 15—18 uur: Arnhem, café „Royal." 20 Juni 9—12 uur: Hengelo, café „Mo dern", Spoorstraat 18. 20 Juni 15—18 uur: Zwolle, hotel „Gei tenbeek," 21 Juni 9—12 uur: Assen, Concerthuis aan de Vaart. 21 Juni 15—18 uur: Groningen, Con certhuis, Poelestraat. 22 Juni 9—12 uur: Leeuwarden, huis Schaaf, Breedstraat. 23 Juni 9—14 uur: Amsterdam, Dam 4. 24 Juni 9—13 uur: Utrecht, N.V. Huis. Oude Gracht 245. 25 Juni 9—14 uur: Amersfoort, Polizei- durchgangslager, Leusderweg. 26 Juni 9—14 uur: Den Haag, café „Den Hout", Bezuidenhoutscheweg. Bij onze Vrijwilligers. Ook me» de bescherming tegen de muggen, smaakt een sigaret nog best SS PK Frlc*ch-0-H-P m Mislukte luchtaanval op Vlissingen. Op den Eersten Pinksterdag om streeks negen uur probeerden, naar het D.N.B. verneemt, twee formaties bestaande uit elk zes Amerikaansche Mitchell-bommenwerpers krachtig beschermd door jagers de Nederland sche stad Vlissingen aan te vallen. Voordat de eerste formatie in 't voor de stad gevaarlijke gebied kwam. sloegen haar de salvo's van een bat terij luchtdoelgeschut, die de vijand door bomtreffers buiten gevecht pro beerde te stellen tegemoet. Reeds het eerste salvo lag goed. Het eerste vliegtuig vloog in brand en stortte in de Schelde Bii het tweede en derde salvo kreeg een andere bommenwer per een voltreffer, waardoor de ge heele bommenlading tot ontploffing kwam. Neerdwarrelende deelen van het vliegtuig vormden het eenige wat van dit vliegtuig overbleef. Tegelij kertijd vloog een derde bommenwer per in brand en maakte zich van de formatie los. Dit vliegtuig werd door de vergezellende jagers geëscorteerd, doch stortte enkele oogenblikken la ter, als een reusachtige fakkel in zee. Dóór het concentrische vuur van alle afweerwapens werd de vijandelijke formatie gedwongen de formatie te verbreken en de bommen lukraak neer te werpen, die voor het grootste deel in zee terecht kwamen. Een ge ringe materieele schade was het eenige resulstaat van dezen voor den viiand tevergeefschen aanval, die vele verliezen opleverde. Verdierlijkt. TURKIJE WENSCHT DEN VREDE. Het is daarom paraat. Saradzjogloe, de Turksche minister president, heeft voor het congres der Volkspartij een rede gehouden, waarin hij mededeelde, dat door de eenheid in het land het sedert vier jaren dreigende oorlogsgevaar bezworen is. Turkije en de Sovjet-Unie hebben hun betrekkingen geleidelijk door verdragen cp langen termijn op een solide basis geplaatst. Het bondgenootschap met Engeland strekt zich uit over een Uitgestrekt ter rein en de minister wees daarbij op de hartelijke besprekingen met Eden en ChurchiU. Met Duitschland heeft Turkije een vriendschaps- en niet-aanvalspact onder teekend. Turkije heeft gezien, dat de oorlog een geesel is en dat het de menschheid zeer wel mogelijk zou zijn, in vrede te leven. Saradzjogloe wees daarbij op een ge lijkheid van opvattingen van Turksche staatslieden met die van de Ver. Staten. Turkije wil gaarne mee zoeken naar de mogelijkheid om nieuwe oorlogen uit te schakelen en den naties recht, gelijkheid en vrijheid zullen brengen. De minister wees op de enorme be dragen, welke noodig zijn voor de mobi lisatie en gaf een overzicht, door welke middelen men de kosten trachtte te dek ken. De uitgaven voor de nationale ver dediging hebben de 542 millioen Turk sche ponden bereikt. Men hoopt door nieuwe lasten het deficiet der begroo tingen te dekken. De minister besprak daarna den strijd tegen de duurte. Men verwachtte een rijke oogst en verbetering der trans portomstandigheden. Italianen vallen conyooi aan. Weer luchtaanvallen op Sicilië Voor do Algarijnsche kust werd door onze torpedovliegtuigen een con- vooi aangevallen. Zij brachten een stoomschip van 15.000 ton tot zinken en beschadigden een ander van vijf duizend ernstig. Plaatsjes in de om geving van Palermo en in de provin cies Trapani en Agrigente waren Dinsdag het doel van bomaanvallen en aanvallen met de mitrailleurs, die eenige verliezen onder de burgerbe volking veroorzaakten en beperkte schade aanrichten. Boven Sicilië wer den 23 vijandelijke vliegtuigen neer geschoten. OVERSTROOMING IN BRITSCH-INDIë. Volgens berichten uit Delhi zijn tij dens groote overstroomingen in het Zuiden van het district Arcot der Br.-Indische provincie Madras in Mei 17 personen om het leven gekomen en meer dan zesduizend huizen ver nield. Een groot deel van den rijst oogst is vernietigd. De regeering heeft maatregelen tot hulpverleening getrof fen. JAPANSCHE SUCCESSEN. De Japansche minister van marine. Sjimada. heeft medegedeeld, dat de Japansche marine tot op heden de volgende successen heeft behaald. Vernield 5214 vijandelijke vliegtui gen. Tot zinken gebracht 13 slagsche pen. 11 vliegkampschepen. 55 kruisers, 56 torpedojagers. 128 duikbooten en 69 andere oorlogsvaartuigen. Boven dien werden talrijke vijandelijke oor logsschepen beschadigd Voorts wer den 369 koopvaardijschepen met een gezamenlijken inhoud van 2.250.000 ton tot zinken gebracht. In het Z.W. van den Stillen Oceaan nadert het beslissende stadium snel. doordat de Japansche strijdkrachten grootscheepsche operaties hebben in gezet. die op een luchtoffensief gelij ken. Voorts is een bewakingsdienst tegen viiandeliike luchtstrijdkrachten ingesteld. Siimada deelde voorts mede. dat de duikbootoperaties met onverminderde hevigheid worden voortgezet, niet al leen in de wateren om Australië, maar op den eeheelen Stillen Oceaan. In korten tiid hebben de duikbooten 33 koopvaardijschepen met een inhoud van 199.000 ton in den grond geboord. De totale Japansche verliezen sedert het uitbreken van den oorlog tot thans bedragen: 878 vliegtuigen. 1 slagschip. 3 vliegkampschepen. 3 kruisers. 19 torpedoiagers. 11 duikbooten. 13 an dere oorlogsschepen. 90 hulpschepen met een gezamenlijken inhoud van 352.000 ton. MONOPOLIEBESCHIKKING TUINBOUW In de Staatscourant van gister is op genomen de ..Monopoliebeschikking tuinbouw", waarbij als monopolie- houdster voor groenten en fruit het bedrijfschap voor groenten en fruit en voor tuinbouwzaden het bedrijf schap voor tuinbouwzaden is aange wezen. Gisteren werden wij opgeschrikt door het bericht van een onder den rook van Zwolle gepleegden moord, waarbij een koopman door politiek andersdenkenden eerst bewusteloos ge slagen en vervolgens levend begra ven is. Deze beestachtigheid vormt een nieu we, gruwelilke schakel in de keten moorden, die in de laatste tijden in ons land door amoreele elementen be gaan werden. Nederland is altijd groot geweest om zijn ridderlijkheid. Met open vizier en onbedekt blazoen waren altijd de va- derlandsche paroolen. Thans ziet men met ontzetting en afschuw toe hoe diep gezonken en door waanzinnigen haat tot vreeseüjke uitspattingen gevoerde lieden dezen kostbaren roem bezoe delen. Waarlijk, men zou tot wanhoop ge neigd worden, wanneer men niet het besef mocht hebben, dat de beste Ne derlanders onverschillig hoe hun overtuiging zij als één man tegen over een dergelijk verdierlijkt mis drijf een gebaar van walging maken en met hun geheele hart eischen, dat de bedrijvers nooit meer terugkeeren kunnen in een maatschappij van menschen. Nederlandsche krijgsgevangenen in Hakodate. 's-GRAVENHAGE, 13 Juni. - Het Infor matiebureau van 't Nederlandsche Roode Kruis, Korte Voorhout 14, 's-Gravenha&e, ontving uit Japan opgaven van Neder landsche krijgsgevangenen ln Hakodate. Wegens het ontbreken van adressen kon omtrent de ondervolgende personen nog geen bericht aan de familie worden ga zonden: jc altenburg 18200 chp dom 2102 wilson smlth 68611 Je maggillavry 139900 ac rugm» gaart 12300 gla gajac 111296 aj devos 11699 Jw dirtckx 67604 ev kayzel 83707 whf meeu- wlssen 60905 fj rademaker 64902 Jw gojt 38600 Jw doderleindewin 21202 jmk lapre 1895 Ja dorrius 23810 cp woesthoff 20796 af vermaes 39306 fm simon 13305 af deuning 208901 kn doppertt 8094 relnier neyndorff 01303 maximiliaan rosbak 56316 ba stecher 74155 Johannes rooy 146417 hc gruwel 83307 afj van balen 6093 aff zltter 110619 caj blee- ker 111622 pja oudkerk 35407 Jt hamaroc- labrethonlere 119211 gf Jacquet 13412 gi'w emmerllng 33503 Jwb steevensz 74896 pieter ^tijns 188123 fb vincent 84021 lfj corthals 10147 ce lemaire 5812 d aj satoen 27516 d freddy Jager 1307 d ve welffenbach 6803 d fb egeter 23410 hbj basse 206602 w graaf- derobert 124222 wllly doppert 136313 lab krang 29909 theodorus schaper 113711 mift van daalen 107519 ah hall 32102 zmc duden 34721 arthur galistan 9024 wllly buddlngh 134294 peg werlemann 133918 lf cate 03500 waf cortenback 81811 cornelis hessellnk 66596 pl bakhuijs 56012 ve fransz 49715 adrieo meijer 37204 eg degraaff 6818 apj degraaff 81211 jp boom 134421 ec brons 1903U evert cloesmeyer 16518 eduard loupias 37198 jl leyendeckers 11420 pm melger 71621 eta werlemann 11714 martlnus mulder 117016 ram kok 62015 abd koster 5209 te af- felenvansaemsfoorf 10108 pk vanmaar- seveen 1021 engene vanmoll 103317 hjl bekker 90402 rc wedding 444)2 George mtddleton 103U7 hw galstaun 84504 fjg meijer 233501 ja stern 78619 Uristol dinasdasilva 138821 ec urback 18713 Jol lira- beek 33810 wf schuier 53806 ze backhoven 4724 wh carels 4609 lha coester 221395 fjg teurllnga 21915 rg bish 112609 cjc flikkens 91603 gg vanschenk 71516 fho aardentng 70814 JhJ auliveld 10619 WJ vanderlay 136419 bga kleerlngvanbeeren 134222 pieter mars hall 56415 pw stecher 46304 emiele kemper 85511 Johannes mauermans 38608 z berg 75216 hk junk 109923 Iwm aardenlng 17003 nbe beckx 80709 hw dehaay 244402 cft bruns- mann 107014 mg androg 5e313 aj eerdmaus 32718 mz ljzendoorn 120411 eh pieters 121020 cf odenthal 32222 w vansprang 36322 theo- dorns scheffers 35322 bd timmner 114306 lpin ham 45921 wllly cornfield 233905 Jm schwartzman 178409 fj vanderwelde 31323 leonard carnphulsen 31618 hans nelissen 6023 ja pellencau 2913 ag rijks ckrocff 130121 cez someren 112314 oo smith-louis 76611 ruddy vanderhijde 187123 mf soureka 113118 gja delhaye 131616 cw anthonio 35516 aa altmann 102410 christlanflorenti- nus 21022 ws griet 124811 ecw schrijuor 96937 stwa alting 124997 bh gallstan 77120 lkd samuels 106518 jf dorfel 133219 ve bruckner 118607 jj dewalick 118397 ep kra mer 111107 ht dehollosy 57511 bertus stoiz 115018 rudy boogaard 84019 cl johannes 230602 jf bauer 23612 fzh hom 78111 gerard smit 180122 dj somers 4624 al neijenborff 86412 fz coppiens 60422 bernardus rikken 99110 Willem lambooy 38997 rje struyek 96421 gla anthonio 68995 le gltgoor 112212 karl wlttchen 33713 tc sclplo 136412 frans broos 109608 ve wiegers 18406 theodorus delenclos 169794 johan brilman 48600 Jah broljmann 53410 Jb vanderwerff 92506 re panhuijzen 36415 zc bos 05523- cjt brink 96010 wpa dumas 92808 ac dlstrick 37216 ar crompvaets 65020 lm chun 103123 zh beijert 124119 abc dugas 115 hf dumas 95704 Urn wllten 72317 alva lamslag 920 Jf crain 30721 hederlk herrenaw 7923 are pattinama 85505 are herst 48121 robert ferst 25603 gh var.- hek 71312 gl bletterman 161622 at johan 111221 aj dubuy 64612 Willem mink 13802 luis johan 116212 ejp macglllavry 6302. Familieleden enz. gelieven zich onder opgave van zoo volledig mogelijke gege vens der betreffende personen, zooaU rang, onderdeel of wapen, geboortedatum en laatst bekende standplaats in India enz. tot bovengenoemd informatiebureau te wenden. JAVAANSCHE ARBEIDERS OP BORNEO. In verband met de uitvoering van een plan inzake de tewerkstelling van Javaansche arbeidskrachten op Bor neo is de eerste groen Javaansche ar beiders on Borneo aangekomen. De arbeidsovereenkomsten, welke deze arbeiders hebben aangegaan gelden voor twee tot drie iaar. De arbeiders zullen voorloonig gaan werken in den mijnbouw en in den boschbouw. DE NIEUWE POSTZEGEL VAN 7CENT. Op de nieuwe briefzegel de meest gebruikte komt thans de beeltenis van Michiel Adriaanszoon de Ruyter voor en het is geen wonder, dat onze gedachten juist ln dezen tijd naar de groote man nen van het verleden gaan. Zij hebben ons land tot een natie van den eersten rang ln Europa gemaakt. Zij streden voor hun land toen het vaderland hen noodig had en zetten daarvoor alle per soonlijke belangen terzijde. Toen De Ruyter op zijn 45e jaar zijn welverdiende rust wilde nemen, deed het vaderland een beroep op hem en zoo vingen er voor hem nog een vier-en- twintig tal jaren aan, waarin hij tot de grootsten onder 's werelds zeehelden kon worden gerekend. Zijn grafzerk vermeldt zijn helden daden. Hij was wat Gerard Brandt van hem schreef „het roer der vloot, de arm waar God door stree". Wanneer wij zijn beeltenis op den nieuwen zegel aanschouwen, mogen wij ons voornemen, naar zijn voorbeeld ons vaderland te leiden naar de toekomst, welke slechts door onze t'ouw aan het vaderland gewaarborgd zal zijn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1