NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Het congres der Engelsche Arbeiderspartij. Keulen gebombardeerd. Nieuwe Verordeningen. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager éditie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. VRIJDAG 18 JUNI 1943. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang No. 139. 2- pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER. Alkmaar. (Afw.) Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tafief. Prys der gewone advertenties In deze Editie 11 ct. per m.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Fusie met de communistische partij afgestemd. Naar de Britsche berichtendienst meldt is op de conferentie van de Labour- partij het verzoek der communistische partij tot fusie met de Labour-partij met 1.951.000 tegen 712.000 stemmen van de hand gewezen. Communisten blijven tot samen werking bereid. Naar Exchange Telegraph uit Londen meldt heeft de voorzitter van de com munistische partij, naar aanleiding van het voorstel tot fusie door de Labour- partij, een door den partijraad goedge keurde verklaring afgelegd, waarin o.a. wordt gezegd: „Wij betreuren het, dat de Labour-partij ons verzoek tot fusie verwerpt. Ondanks deze afwijzing zijn de Engelsche communisten ook verder be reid met de Labour-partij samen te wer ken en onderhandelingen met haar be stuur te voeren". De bcteekenis van het congres. De drie voornaamste resultaten van het congres waren: 1. De bevestiging van de politiek van godsvrede door een overweldigende meerderheid. 2. De ver kiezing van den „Salonbolsjewist" Greenwood tot penningmeester van de partij en 3. De afwijzing van het com munistische verzoek tot fusie. Dit laat ste vloeide geenszins voort uit de ver schillende wijze van wereldbeschouwing, doch uitsluitend uit de vrees van de leidende persoonlijkheden van de Ar beiderspartij, hun machtspositie te zul len verliezen en door de communisten te zullen worden uitgeschakeld. Dat de invloed der communisten op de Arbeiderspartij reeds zeer groot is, j blijkt uit de voor de fusie uitgebrachte .stemmen en de pleidooien voor de fusie. Van deze laatste werd die van den lei der der mijnwerkers Lawther minuten lang toegejuicht. Morrison, dc minister van binnenlandsche zaken, noemde Stalin een groot man, die de Komintern in het belang van de Engelsch-Sovjet- Bussische vriendschap had ontbonden, doch verklaarde tevens dat de Engel sche communisten „onrein" zijn en de geheele arbeiderspartij zouden besmeu ren, wanneer zij zouden worden opge nomen. Hij verklaarde o.a. dat de Sov jet-Unie thans gelijk is geworden aan iedere kapitalistische wereldmogendheid. Ook de rede van Morrison werd storm achtig toegejuicht. Het bleek, dat het congres geen bepaalde lijn volgde. Het eenige besluit dat naar de toe komst verwees, was de verkiezing van den fractievoorzitter van het Lagerhuis, Greenwood, tot penningmeester der partij, een functie, die algemeen wordt beschouwd als een springplank naar de leiding van de partij. Volgens de Zweedsche corresponden ten is de splitsing van de partij in een reformistischen en een radicalen, onder communistischen invloed staanden vleugel nog slechts een kwestie van tijd. De ontbinding verworpen. De executieve commissie van de com munistische partij van Engeland heeft in een speciale zitting beraadslaagd over de verwerping der opnertiing van de communistische partij in de Labourpartij door het Labourcongres, zoo meldt Exchange Telegraph uit Londen. De ont binding van de communistische partij, zooals Morrison in zijn rede had ge- eischt, is met algemeene stemmen ver worpen. Daarmede, zoo merkt Exchange Telegraph op, zijn de onderhandelingen tusschen de beide groote arbeidersorga nisaties van Engeland over samenwer king wederom mislukt. De mecning van Berlijn over het congres. Het is naar Duitsche opvatting uiter mate typeerend, dat Morrison om Stalin te verheerlijken de ontbinding der Komintern probeert voor te stellen als een heugelijke gebeurtenis, terwijl hij tegelijkertijd het revolutionaire karakter van de communistische partijen van doorslaggevende beteekenis acht voor het weigeren van het verzoek der com munisten om opgenomen te worden in de Labourpartij. Toch verklaren de Engelschen. dat de ontbinding der Komintern de Duitsche propaganda haar beste wapen uit han den heeft geslagen, n.1. het spook van de communistische revolutie. Als niet minder belangwekkend be schouwen politieke kringen te Berlijn het feit, dat de Sovjet-Unie van een Britschen Labour-minister den ridder slag tot kapitalistische groote mogend heid gekregen heeft. Sovjet-aanvallen aan het Noord-Finsche front. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüH- RER, 17 Juni. Het opperbevel van de Weermacht deelt mede: Van het Oostelijk front wordt slechts plaatselijke gevechtsactie gemeld. In den zuidelijken sector werden gisteren 24 Sovjet-Russische vliegtuigen, twee daarvan door Hongaarsche jachtvlieg tuigen, neergeshoten zonder eigen ver liezen. Aan het Noord-Finsche front sloe gen Duitsche troepen verscheidene Sovjet-Russische aanvallen af. De luchtmacht trof voor Pantelleria een koopvaardijschip van middelbare grootte en tijdens gewapende verken ning boven het noordelijke deel van den Atlantischen Oceaan een vracht schip met zware bommen. Beide sche pen liepen zoo ernstige schade op, dal zeker is, dat zij vernietigd zijn. Britsche bommenwerpers vielen in den afgeloopen nacht West-Duitsch gebied aan en veroorzaakten door het werpen van bommen op woon wijken, vooral te Keulen, verliezen onder de bevolking en schade aan gebouwen. Vier ziekenhuize en drie kerken werden getroffen. Tegelijkertijd maakten afzonderlijke vijandelijke vliegtuigen storingsvluch ten boven Noord-Duitschland. Er werd niet waargenomen dat bommen ge worpen werden. Nachtjagers en lucht doelartillerie der luchtmacht vernie tigden veertien bommenwerpers. Vier andere vijandelijke vliegtuigen werden gisteren, zonder eigen verliezen, boven de bezette gebieden in het Westen neergeschoten. Hoe Pantelleria en Lampedusa veroverd werden. Onze Berlijnsche correspondent telefo neert ons heden: Aan de hand van betrouwbare gege vens kan thans worden nagegaan met welke middelen Engeland en Amerika er in geslaagd zijn Pantelleria en Lam pedusa te veroveren. In de eerste plaats beschikte men over het in Noord-Afrika liggende luchtwapen. voorts over een vlooteskader. dat uit een slagschip van 35.001 ton, 4 kruisers van 8000 ton, hyper-moderne destroyers, een paar dozijn corvetten, bewapenings vaartuigen en hulpschepen bestond. De aanvallen duurden 40 dagen. In to taal zijn ?r 170 vijandelijke vliegtuigen, vrijwel uitsluitend mecr-motorige bom menwerpers, neergeschoten. DE VER. STATEN EN DE VREDE. De commissie van buitenlandsche za ken van het Huis van Afgevaardigden heeft volgens den Britschen berichten dienst te Washington met algemeene stemmen een resolutie aangenomen, in houdende den wensch, dat het congres formeel de „inrichting van een geschikte internationale organisatie zouden beplei ten. welke over voldoende volmachten beschikt om een rechtvaardigen en al- tijddurenden vrede vast te stellen en te behouden. „Bovendien moet hel congres tot uitdrukking brengen, dat het deel neming van de Ver. Staten aan zoo'n vrede wenscht. HET AANTAL VERNIELDE KERKEN IN ITALIë. Van officieele zijde wordt een lijst gepubliceerd van de tot dusver door vijandelijke bomaanvallen verwoeste kerken in Italië, In totaal zijn 120 kerken, waaronder 29 alleen in Genua, 22 in Napels, 27 in Palermo, 24 in Turijn, 5 in Cutanla, 5 in Milaan, 2 in Brindisi, 2 in Messina, 2 in Savona, 1 in Civita Vecchia en I in Trapani verwoest. ZWEEDSCHE VOLK HULDIGT KONING GUSTAAF. De 85ste verjaardag van koning Gustaaf van Zweden heeft zijn hoog tepunt gevonden in een huldiging door negenduizend vertegenwoordi gers van Zweden, o.m. van de regee ring. den rijksdag, de weermacht., de geestelijkheid het ambtenarencorps, het zakenleven, de studenten en tal- looze organisaties en bonden in het koninklijk paleis in Stockholm. Uit naam van allen, richtte minister-pre sident Hansson een toespraak tot den koning, waarin hij uitdrukking gaf aan de diepe liefde en vereering van het Zweedsche volk. Onder de re geering van Gustaaf V heeft Zweden zijn gelukkige ontwikkeling beleefd. In de tegenwoordige groote wereld crisis heeft hij het als zijn onafwijs- baren plicht beschouwd door per soonlijk ingrijpen bij verschillende gelegenheden het land uit de moei lijkheden van het oogenblik te hel pen. Dat is tot dusver gelukt, magr het gevaar is nog niet voorbij. Wan neer het Zweedsche volk ook in de toekomst eensgezind blijft, bestaat er hoop de stormachtige tijden te overwinnen. Steeds weer klonk het gejuich, wanneer de koning op het balkon verscheen, uit de duizendkoppige menigte. De Führer heeft den rijksbestuur der van Hongarije, Nikolaus van Hor- thy, bij zijn 75-sten verjaardag in een hartelijk gesteld eigenhandig schrijven zijn meest oprechte gelukwenschen en die van het Duitsche volk doen toe komen. BERLIJN OVER DE REIS VAN DEN ENGELSCHEN KONING. De reis van Koning George naar Nd.- Afrika is, naar in Berlijn verklaard wordt, niet van belang ontbloot. Tune sië en Algerije hebben n.1. hun nieuwe souverein leeren kennen, precies zooals eenigen tijd geleden Marokko ter gele genheid van het bezoek van president Roosevelt in Casablanca een voorproef je heeft gekregen van de vreemde voogdij. Het bezoek van Koning George bezegelt naar de meening alhier de ver deeling van Fransch Noord-Afrika on der de Anglo-Amerikaansche mogend heden. Te Haarzuilen is het twee-jarig zoontje van den heer V. W. H. in een onbewaakt oogenblik in een der grach ten geloopen en verdronken. Behalve het rusthuis voor moeders te Hilversum zal nog een tweede tehuis worden ingericht in de omgeving van Maastricht. in het Centraal Museum te Utrecht wordt de tentoonstelling „Twee dui zend (aar Utrecht" gehouden, welke in beeld en geschrift het ontstaan en de geschiedenis der Domstad toont. Een schilderij, voorstellende Trijn Leemputs, de Utrechtsche „Kenau", die In het jaar 1577 dapper meehielp het kasteel Vredenburch innemen en de Spanjaarden verjagen CNF-Schippe'r-Pax tr Verschenen is een verordeningen blad voor het bezette Nederlandsche gebied. Hierin zijn opgenomen: a. Een verordening betreffende maatregelen nopens de bevolkings registers. Hierbij wordt de bevol kingsboekhouding onder toezicht ge steld van het hoofd der Rijksinspec tie van de bevolkingsregisters en worden de bevoegdheden ten aan zien van de bevolkingsregisters en de ambtenaren daarvan geregeld, b. Een verordening betref fende de beëindiging van verze keringsovereenkomsten van Jo den. Ingevolge deze verordening worden de verzekeringsovereen komsten van joden &er 30 Juni 1943 beëindigd, terwijl bepalin gen worden gegeven ter afwik keling van deze overeenkomsten. c. Een besluit betreffende de rechterlijke vacantiën. d. Een besluit tot wijziging en aanvulling van het deviezenbesluit 1941. regelende de bevoegdheid voor de uitvaardiging van de statuten van het deviezeninstituut en het Ned. Clearinginstituut en de voorschrif ten voor deze instituten. e. Een besluit betreffende het staatstoezicht op de bosschen. Uitvoerig wordt hierbij het staats toezicht geregeld, ter waarbor ging van het behoud, de bescher ming en de verzorging van het bosch, het, leiding geven aan het boschwezen, de verhooging van de productiviteit van het boseh, het deskundig voorlichten van en raadgeven aan de boscheigena ren, en het uitvoeren van alle wettelijke maatregelen t.a. van bosschen en andere houtopstan den. Voorts worden de verplich tingen van de boscheigenaren vastgelegd en worden straffen vastgesteld bii overtreding der bepalingen. Slachtoffer van politieke moord teraardebesteld. Terroristen gewaarschuwd. Op het R. K. Kerkhof te Zwolle is Maandagmiddag het stoffelijk overschot van den aannemer Koopman ter aar de besteld, die, zooals wij gemeld heb ben, door politieke tegenstanders onder •Helno werd vermoord. De laatste dagen had het stoffelijk overschot in het kringhuis der N.S.B. opgebaard gestaan. Hier was het ook, dat geestverwanten en andere belang stellenden de gelegenheid hebben ge kregen om langs de baar van Koop man te defileeren en hem een laatsten groet te brengen. Onder de talrijke kransen waren er van den Beauftragte van den rijkscom missaris voor de provincie Overijsel, van den Kreisleiter der N.S.D.A.P., van het district Overijsel der N.S.B., het provinciaal bureau van het N.A.F. ,en sn de Deutsche Schule te Zwolle. Aan het graf heeft de gemachtigde van den Leider, de heer Jager, het woord gevoerd. Gelooft niet, zoo zeide spreker o.m., dat de moordenaars de eigenlijke daders zijn. Neen. het is dat kleine volksdeel dat speculeert op het ploertendom om daden als deze te laten volvoeren, daarmede trachtend de komst van het goede te weerhouden. Voor dat ploertendom wordt deze grond gewijd. Gij wijdt uw aarde zelf, kameraad Koopman, zoo zeide spreker, door uw daad, uw inzet waarmede gij uw volk en Europa hebt willen dienen. Dat laatste was. uw misdaad. Spreker waarschuwde er tegen de nieuwe orde te blijven terroriseeren. Wij zullen, zoo zeidehij, dan terreur met terreur wreken. Spreker richtte zich dan tot de zwaargetroffen familie, die hij allen mogelijken materieelen steun toezegde. Wij zullen voortgaan, zoo be sloot hij, op den weg waarop kameraad Koopman ons tijdens zijn leven is voor gegaan. IIOLLANDSCHE VISSCHERS IN ENGELAND STAKEN! STOCKHOLM. - Naar de «Daily Mail" bericht is onder de naar Engeland ge vluchte Nederlandsche visschers een staking uitgebroken. Geen handel in geiten en bokken. Het is reeds bekend, dat het afleve ren, ontvangen en vervoeren van geiten en bokken verboden is, tenzij het ver voer geschiedt onder dekking van een geleidebiljet. Er worden thans ook geen geleidebiljetten meer afgegeven voor 't vervoer van het bedrijf naar een ander bedrijf en voor het vervöer naar mark ten. Practisch komt deze maatregel dus neer op een verbod van handel in gei ten en bokken. Woensdagmiddag is te 's Graven- hage de 67-jarige vootgangster B. G v. d. W. door een vrachtauto aangere den. Het slachtoffer is aan de bekomen verwondingen overleden. Keuringen voor Waffen-S.S., het Legioen en de Landwacht. Het SS-Ersatzkommando Nederland deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 17—45 jaar (ook gehuw den), die lichamelijk zoowel als geeste lijk goed ontwikkeld zijn en zich ge heel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen teneinde gekeurd te worden. Bij de onderzoekingen worden ook alle gevraagde inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging der familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, enz. De aandacht wordt erop gevestigd, dat voor de vrijwilligers, die om be paalde redenen in Nederland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bij het SS-Wachtbatail- lon in Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger- maansche SS in Nederland willen toe treden. Personen tusschen 18—30 jaar. die aanmeldingsplichtig zijn vooy den ar beidsinzet, kunnen zich eveneens op een der keuringsdagen aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van den arbeidsinzet vrijgesteld. 19 Juni 9—12 uur: Venlo, Deutsches Haus, Egmontstraat 16. 19 Juni 15—18 uur: Arnhem, café ..Royal." 20 Juni 9—12 uur: Hengelo, café .Mo dern". Spoorstraat 18. 20 Juni 15—18 uur: Zwolle, hotel .Gei tenbeek." 21 Juni 9—12 uur: Assen, Concerthuis aan de Vaart. 21 Juni 15—18 uur: Groningen, Con- certhuis. Poelestraat. 22 Juni 9—12 uur: Leeuwarden, huis Schaaf, Breedstraat. 23 Juni 9—14 uur: Amsterdam. Dam 4, 24 Juni 9-13 uur: Utrecht. N.V. Huis. Oude Gracht 245. 25 Juni 9—14 uur: Amersfoort. Polizei- durchgangslager, Leusderweg. 26 Juni 9—14 uur: Den Haag. café „Den Hout", Bezuidenhoulscheweg. Drie jongemannen gedood. Bij demontceren van projectiel. Dinsdagmorgen inspecteerde een drie tal personen uit Leende (N.-B.). allen in den leeftijd van ongeveer 25 jaar. een half vernielden bom, die aldaar in een weiland gevallen was. Tijdens de onvoorzichtige werkzaamheden is de bom ontploft; alle drie mannen werden gedood JEUGSTORM BETOOGING OP DEN DAM. Zaterdagavond zal de Nationale Jeugdstorm, een groote jeugdstormbe- tooging, waaraan verbonden een taptoe met 125 medewerkenden (tamboers, hoornblazers en orkest) organiseeren op den Dam te Amsterdam. Deze betooging en taptoe wordt aan geboden aan de teruggekeerde vrijwil ligers van het legioen- NIEUWE VAKKEN BIJ HET AMBACHTSONDERWIJS. Blijkens een nieuwen druk van de richtsnoeren voor het ontwerpen van leerplannen voor dag-ambachtsscho len me tweejarigen cursus en voor lessen in werkplaatspraktijk voor leerlingen van lagere avondnijver heidsscholen voor jongens zijn aan de lesroosters van deze scholen en les sen als nieuwe vakken toegevoegd het onderwijs in de Duitsche taal en dat in de lichamelijke oefening. ALS RIJKSAMBTENAREN TROUWEN. Naar wij vernemen is een wijziging aangebracht in het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren. Aan ar tikel 10 is n.1. een nieuwu lid toe gevoegd. waarin bepaald wordt. dat. wanneer een ongehuwde van 35 jaar of jonger in het huwelijk treedt, hij over den dienstijtd. gedurende welken hij aan den ongehuwden-aftrek onder worpen is geweest, een uitkeering ont vangt van 3 pet. per jaar, met een maximum van 15 pet. van de jaar wedde, welke hij geniet op den dag voorafgaande aan het huwelijk of aan het ontslag wegens huwelijk. Dit besluit heeft terugwerkende kracht tot 1 Januari 1942. Autobus gekanteld. Van de 55 passagiers werden er verscheidene gewond. Gistermiddag is op den weg Veghel 's-Herlogenbosch onder de gemeente Rosmalen een ernstig ongeval gebeurd. Ter hoogte van de psychiatrische in richting Coudewater wilde een meisje een wagen, met paard bespannen, die in de richting Berlicum reed, voorbij rijden, toen op hetzelfde oogenblik uit tegenovergestelde zijde een autobus van de B. B. A. kwam aangereden. Het meisje kwam te vallen, de chauffeur van den autobus ontweek haar, maar ge raakte door deze manoeuvre met zijn wagen in den lossen grond. De bus kan telde een paar maal om en kwam ten slotte in een diepe sloot langs den we? terecht. Doordat de bus op een zijkant kwam te liggen, konden de passagiers, in to taal 55 personen, haar door «de boven- luiken verlaten. Diverse personen liepen verwondingen op. Een meisje had een paar gekneusde ribben, een jongeman had zijn pols gekwetst en vele passa giers liepen min of meer diepe vleesch- wonden op. Verschillende gewonden be gaven zich naar de geneeskundige af- deèling van de psychiatrische inrichting Coudewater. Op een vrachtauto konden de passagiers hun reis voortzetten. Het meisje, dat het ongeval had veroorzaakt, was spoorloos verdwenen. MAXIMUM-PRIJZEN VOOR POT- EN PERKPLANTEN. In de Ned. Staatscourant van gister is opgenomen een bekendmaking van den dienst van den gemachtigde voor de prijzen, waarin met ingang van 15 Juni maximumprijzen worden vastge steld voor pot- en perkplanten. CONFERENTIE CHR. GER. PREDIKANTEN. Te Apeldoorn is gister de jaarlijksche conferentie van Chr. gereformeerde pre dikanten gehouden. De opkomst was goed. De leiding berustte bij prof. J. J. van der Schuit, van Apeldoorn. Er wa ren 45 predikanten aanwezig. Prof. J. J. van der Schuit werd als voorzitter her kozen en prof. J. W. Geels, van Apel doorn, als assessor. Ds. M. W. Nieuwenhuyse, van Den Haag, heeft gerefereerd over: „Heils historische of exemplarische prediking". Ds. W. Ramaker, van Kampen, heeft gesproken over het evangelisatiewerk der kerk. Gisternacht is te Amsterdam op 62-jarigen leeftijd overleden ir. M. E. H. Tjaden, directeur van bouw- en wo ningtoezicht aldaar. Veldbebouwing onder bescherming van het front. Soldaat en landbou wer. Duizenden van deze Duitsche ploegen zijn in het Oosten reeds in gebruik. Het gebruik ervan wordt door den Duitschen landbouwer, die de soldatenkleeding draagt, aan een landbouwarbeldster uit het Oostland verklaard. PK SchelBer-O-H-P m ,,Wie zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd." Wat gaan we samenstellen oefenen en onze bevindingen op papier zetten, moeten we er ons wel van bewust zijn, dat we dit op verschillende manieren kunnen doen. Men kan ten eerste bij den oudsten stamvader beginnen. De kinderen worden genoteerd en met wie zij zijn gehuwd, vervolgens weer de kinderen, die uit deze echt verbintenissen zijn gesproten enz. Dc stamboom. Op deze manier ontstaat een „stam boom". Het is duidelijk, dat het vervaardi gen van zoo'n stamboom vele moeilijk heden met zich brengt, vooral als het Bij onze Vrijwilligers. Viervoetige kameraden van onze mannen in het Oosten SS PK-Frltsch-O-H-P niet over enkele eeuwen uitstrekt. Van een stamvader stammen ver schillende „takken" af; de eene krijgt veel nakomelingen, de andere sterft uit. Om dat alles op één blad papier weer te geven is dikwijls haast on doenlijk. omdat men dan zoo'n inge wikkeld samenstel van namen en lij nen krijgt, dat het geheel onoverzichte lijk wordt en men een stuk papier van geweldig groote afmetingen zou noodig hebben. Daarom is het verstandiger den stam boom te vervangen door een opstelling in lijstvorm. In de stamboom of stamlijst worden meestal uitsluitend de takken van de mannelijke afstammelingen verder uit gewerkt. Doet men dit ook in de vrouwelijke lijn, dus worden Alle af stammelingen van den stamvader op genomen, dan noemt men deze uitge breide stamboom een „sibbetafel" of „parenteel". Om een stamlijst op te stellen zijn verschillende systemen in gebruik, die wij niet alle zullen behandelen, doch slechts het meest practische. Daarbij nummert men den stam vader met een Romeinsche I. Laten we aannemen, dat deze vader drie zonen heeft, dan krijgen deze de nummers II, Ila en Ilb. Heeft II weer drie zonen, dan worden deze genum merd III, lila en Illb. de vier zoon: van Ila krijgen de nummers IIIc. Illd en Ille en Illf enzoovoorts. Daarna kan men een lijst aanleggen van al deze menschen en daarop hun nummer, naam, geboorte en sterf- dcllijk zien in welke graad van bloed- derheden over hun- leven etc. invullen. Door de nummering kan men onmid dellijk zien in welke graad van bloed- Voor de nos. *1 en II verwijzen wij naar ons blad van 10 Juni 1.1. VERDUfSIERGOED. Deze week van 21.155.30 uur Maan op 22.14, onder 6.45 uur. 2-1 Juni: Laatste kwartier. Veld en akker roepen! „Fuglt irreparabile tempus" de tijd vliedt onherroepelijk heen. Dit woord houdt een waarschuwing in om den tijd goed te gebruiken, om hem niet onbenut voorbij te laten gaan. Zoo ooit, dan is het thans van toepassing, nu dc oogst op de velden aanstootte weer rijpen gaat en alle hens aan dei: moeten om dezen binnen te halen. It»r dc-rdaad alle hens! Want nu dSg groene korenhalmen welig opschieten uit den bodem, nu de akkers met aardt» appelen op rijpen staan, nu het fruit zich allengs vormen gaat aan de boomen. wordt toch wel de vraag urgent, hoe zich aanstonds alles oogsten laat. Boe renleider Koeman heeft het vorige week reeds uitgesproken en het is ook absoluut geen geheim, dat er een tekort is van geschikte arbeidskrach ten. De bodemproductie is toegenomen; zij, die den bodem moeten bewerken en zijn rijke vruchten moeten binnen dragen. zijn in aant.al verminderd. On getwijfeld schulit hierin een moeilijk- hei^, doch een onoplosbare geenszins. Toen er arbeidskrachten te veel wa ren, toen men in de stad bij duizen den en op het platteland bij tien- en honderdtallen optrok naar de stempel lokalen, toen de vruchten des velds te rotten stonden, omdat ze. naar geld ge- melen. vrijwel waardeloos waren, leek er geen uitkomst meer. Thans, nu de rollen zijn omgekeerd, nu onze koste lijke zuivelproducten, ons goudgele graan, ons sappige fruit en onze ma'- sche groenten eerst worden geschat op wat ze waard zijn en nu men welhaast handen tekort schiet om in oogsttijd den bodem van zijn rijke lading te ontlasten, is er slechts één devies, dat uitkomst brengen kan en dat is: aan pakken. Het is hierom, dat er een woord past bij den komenden oogst, een woord, dat zich niet slechts richt tot de boe ren, doch tot gansch het Nederland sche volk. dat ook uitgedragen dient te worden tot ver over onze grenzen. Want de Britten mogen er op uit zijn met hun brandplaatjes en andere brandbare stoffen den oogst te ver nietigen. Eufopa en dat zijn ook wij zal toch aanstonds moeten leven. Tot den Duitschén boer zijn in dit verband tien gebode«o gericht, wij rich ten er tot den Nederiandsc'nen boer, tot. het Nederlandsche volk één: aan pakken! Men zal, om te beginnen, de bakens moeten verzetten, waar het getij verloopt en enkele fijnere cul tures. die omvangrijken arbeid ver- eischen. moeten prijsgeven voor an dere, men zal zoo min mogelijk pro- ducten dienen te zaaien, welke tegelijk moeten worden geoogst en men zal elkaar moeten helpen. Men kan van den student, die met vacantie is, niet verlangen, dat hij zich onder de volle uiers plaatst, evenmin als men van het meisje van de H.B.S. verwacht, dat het zich morgen aan den dag zet tot aardappel rooien. Doch waarom zou men uit Leiden, Utrecht of Delft niet een handje laten meehelpen aan den hooioogst en waarom zou men de meis jes van onze middelbare- of huishoud scholen er niet voor een paar weken op uitsturen om druiven te krenten of kc-rsen te plukken? Wij noemen hier slechts een enkel voorbeeld, dat demon streert, hoe veel mogelijkheden er zijn. En de jonge man of het meisje uit de stad zal er niet slechter van worden integendeel, zij zullen er eerder wèl bii varen. Zij zullen, door de handen uit de mouw te steken, iets van den adel van den arbeid leeren begrijpen. De tijd vliedt onherroepelijk heen en meer dan ooit is het zaak. hem goed te benutten. Moge ons volk deze waar schuwing verstaan en er naar hande len, dan kan het niet anders, of alles zal „reg kom." zooals de Zuid-Afri kaander het zoo typisch zegt. Daarom aan den slag allen, die van God hon den hebben gekregen om te werken. SCHAGEN. DE SCHAGER MARKT. De omstandigheden werkten het markt bezoek dit maal in de hand. We zitten weer midden in den hooitijd en bij goed hooiweer wil de markt er nog al eens bij inschieten. Gisteren waren weer Groninger melkkoeiein aangevoerd door den heer R. Schoen, alhier. De hoogste noteering was dan ook niet minder dan. f 2000. Deze prijs is in Schagen nog niet voorgekomen. Over den handel was niet te klagen. Gelde koeien waren weer prijshou dend van f 600 tot f 900. De handel was goed. De pinken konden zich eveneens handhaven. Er werd tot f 600 voor be taald bij stuggen handel. De handel in fokkalveren was zeer gedrukt en er ging wel wat geld af, vergeleken bij vorige week. De noteering liep tot f 125 Heele beste waren echter niet aange voerd. Voor de Centrale was vrij veel aan gevoerd: in totaal 101 stuks koeien en slieren, benevens 16 vette schapen. De kwaliteit begint heel wat beter te wor den. Men kan zien, dat de dieren het goed gehad hebben in de weilanden- De lammeren werden weer- duur en vlug verkocht. Voor de rammen werd genoteerd f 45 tot f 65, dus hooger dan de vorige week. Zoo was het ook bij de ooien. Deze golden nu van f 100 f 140. We zagen op deze markt weer vreemde kooplieden. Op dc geitenmarkt was geen geit te bekennen, 't gevolg van het verscherpte vervoerverbod. In de betreffende ver ordening valt echter niet te lezen of het toegestaan is met vervoervergun- ning bokken of geiten op de openbare markt te koop aan te bieden. In konijnen was heel weinig handel, de prijzen waren lager. Er waren er overigens ook slechts weinige aange voerd. Ook de prijzen voor de kippen waren lager. MIDDENSTANDSEXAMEN. Op den tweeden dag van het Mid denstandsexamen werden 63 candid3:eti aan den tand gevoeld. Hiervan slaagden er 51. terwijl 12 candidaten moesten worden afgewezen. Geslaagd zijn o.a. F. Koning en K. Molenaar te Schagen: D. de Jong en J. de Jong te Schoorl: J. Kant en R. Meine- ma te Dirkshorn: K. Klomp te Heer- hugowaard; N. A. Klomp te Koedijk: P. Mantel te Schoorldam: a. Koole, M. A. Kuijs. J. G. Mooiman en D. P. Muntje- werf te Anna-Paulowna: a. Koopman t* Burgerbrug; J. c. Koorn te Den Oever; J. Lampers, a. S. Ligthart, K. I.igthart en A. Noot tc SchagerbrugE. G. Zo merdijk le 't zand, A. j. Muntjewerf, C. Muntjewerf en w. Mnntjewevf te Oudesluis; j. Mosk te Wlerlngerwaard; .T. Nlcolat te Nieu.ve-Nfedorp en A. W, van Klaveren.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1