NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOK Vernietigend oordeel over de terreur-aanvallen. BEKENDMAKINGEN. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bnreau der Schager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. ZATERDAG 19 JUNI 1943. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang No. 140. 4 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. (Afw.) Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. By contract binnen een jaar te gebruiken belang- ryke korting* Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Dr. Göbbels veroordeelt de laffe aanslagen op de burgerbevolking. De dag der vergelding nadert. Tijdens een rouwplechtigheid voor slachtoffers van de Britsche terreur- aanvallen op Elberfeld heeft RUks- mlnister Göbbels in de Stadthalle aldaar ren groote rede gehouden. Hij nam, namens den Führer en het volk afscheid van de gevallenen van Wuppertal en verklaarde daarbij, dat de bevolking van de door den luchtoorlog getroffen provincies haar zwaren strijd niet alleen en niet op een verloren post strijdt. De vijandelijke luchtterreur kan steden en dorpen in puin leggen, maar nimmer de harten der menschen breken. Wat vernield is, zal het Dultsche volk na de overwinning met zijn geweldige materiëele kracht mooier dan ooit her bouwen. Wanneer wij aldus Dr. Göbbels zwak gouden zijn, zou hij ons een vrede opleggen, waarmede vergeleken de oorlog een weldaad zou zijn. Het verzet der Duitsche natie. Maar aldus de minister tegen over een dergelijke lage poging om het beste cultuurvolk der aarde uit te roeien, verheft zich in gesloten eenheid de Duitsche natie, sterk aan wapens en aan harten van mannen, vrouwen en kinderen. De bevolking zet zich schrap tegen de laffe bedreiging van haar na tionale eer, haar eenheid en standvastig heid. Wij hebben verplichtingen tegen over onze dooden en eens zal de dag komen, dat wij ons zullen wreken. Spreker zeide als aanklager van de openbare meening der wereld een aan klacht in te dienen tegen een vijand, die zich ten doel stelt een weerlooze burgerbevolking te kwellen, om haar zoodoende tot verraad aan de nationale zaak te bewegen. Door een dergelijke laffe en onmenschelijke daad zal de nationale faam der volken eeuwig met schande verbonden zijn, wier regeerin gen met dergelijke gemeene middelen oorlog voeren tegen vrouwen, grijsaards en kinderen. De vijand aldus Dr. Göbbels weet zeer goed, dat hij daardoor onze bewapeningsindustrie slechts weinig kan schaden. De laatste uitweg. Hij wil door het zaaien van dood en verderf slechts het Duitsche oorlogs- moreel breken als laatste uitweg van zijn oorlogsvoering. De talrijke weerloos gedooden dienen met mij aldus de Rijksminister een aanklacht in tegen een oorlogvoering, welke spot met iedere menschelijkheid, en de puinhopen van scholen, ziekenhuizen, kerken en cul tuurmonumenten spreken een vonnis uit over een dergelijke misdadige oorlogs voering. Het baat den vijand niet, wan neer hij op Joo.d.sch advies de zaken probeert om te draaien. De vijandelijke oorlogsvoering kan nimmer ontkennen, dat de schuld aan den luchtoorlog tegen de burgerbevolking bij de Westelijke plutocratieën ligt. De Führer heeft den opgedrongen oorlog humaan willen voeren, maar Engeland heeft in den wind geslagen. Van den kindermoord in Freiburg op 10 Mei 1940 af tot op den dag van heden getuigt een lange keten van smart en diepsten menschelijken nood in de geteisterde gebieden tegen Engeland en Amerika en hun laffe en wreede plutocratische leidersklassen. Spr. wees er daarna op. hoe in radio en pers in de vijandelijke staten een ver heugenis tot uiting komt over „het op ruimen der Duitsche burgerbevolking" en zelfs de kerk bleek daar mede te sympathiseeren door de verklaring, dat men de luchtaanvallen op steden i kon staken, omdat daarbij burgers worden gedood. Woorden van haat niet misplaatst. Bij open graven waar men voelt, dat de dood iets verzoenends heeft, worden gewoonlijk geen woorden van haat ge sproken, maar in dit geval schreeuwt hij om vergelding. Deze dooden zijn het slachtoffer van een koel, berekenend cynisme, dat eerst zal verdwijnen, wanneer het door smartelijke, steeds weer herhaalde tegenslagen terneer geslagen wordt. Door mijn mond aldus Dr. Göbbels - legt het Duitsche volk aan onze dooden de gelofte af, dat wij hun offers begrijpen en dat deze niet tevergeefs zijn gebracht. Eens zal het uur komen, dat wy terreur door contraterreur breken, dat wy de bloedige rekening ver effenen. Ontelbare arbeiders, inge nieurs en constructeurs zyn bezig om dezen dag zoo snel mogeiyk te verwezeniyken en ik weet, dat ons volk dezen dag met ongeduld ver wacht. In onze harten heeft de vyand onuitwischbaar een schuldbe kentenis geschreven, die hem als tegenrekening en motief voor ons handelen zal worden voorgelegd. Wapenfabrieken gebombardeerd. Oorlogshaven Plymouth aangevallen. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH RER. 18 Juni. Het opperbevel van de Weermacht deelt mede: Aan het Oostelijk front verliep de dag kalm. Nachtelijke aanvallen van de luchtmacht waren gericht op vijan delijke scheepsconcentraties bij Astra kan en bewapeningsfabrieken aan dc Beneden-Wolga. Vier vrachtschepen van tezamen 11.000 brt. werden tot zinken gebracht, een koopvaardijschip, van middelbare grootte beschadigd. In de getroffen fabrieken werden groote vernielingen aangericht. Tijdens een aanval van een gemengde Sovjet-Russische bommenwerper-for matie op een Duitsch ravitailleerings- eonvooi op de Zwarte Zee werden doo-j de marine en luchtmacht vijf vijande lijke vliegtuigen neergeschoten. In den nacht van 17 op 18 Juni deed een formatie zware Duitsche gevechts vliegtuigen een aanval op de Alge- rijnsche haven Dzjidzjelli. Tijdens nachtelijke storingsvluchten van een gering aantal vijandelijke vliegtuigen boven het gebied van het Duitsche Rijk werd niet waargenomen dat bommen werden uitgeworpen. Een formatie Duitsche gevechts vliegtuigen heeft in den afgeloopen nacht de oorlogshaven Plymouth met bommen van zwaar kaliber aangevallen. Andere vliegtuigen bombardeerden dooten in het Zuidoosten van Engeland. VERDUISTER GOED. Deze week van 21.455.30 uur Maan op 23.14, onder 7.54 uur. Maandag: Maan op 0.02, ond. 9.10 u. 24 Juni: Laatste kwartier. Dr. Göbbels over „SPREKEN EN ZWIJGEN". Ook de vijand luistert mee. In het artikel van Dr. Göbbels in „Das Reich" onder het opschrift „Van spreken en zwijgen'' wijst deze op de noodzakelijkheid in den oorlog vaak positieve factoren te verzwjjgen in het belang van het behalen van de overwinning. Onder omstandigheden zouden latere maatregelen tegen de Britsche luchtterreur een groot deel van hun uitwerking verliezen wanneer ze te vroeg werden aangekondigd. Vooral op die tijdstippen van den oorlog, waarop bepaalde fazen wor den afgesloten en nieuwe ingeleid, is zwijgen geboden. Men moet be denken, dai de vijand overal mee luistert. Psychologische factor. Bij de beoordeeling van den hui- digen toestand moet ook nog reke ning gehouden worden met een psy- chologischen factor, n.1 het feit. dat Duitschlarid tot September 1941 ge woon was eiken veldtocht, waarmede begonnen werd, in betrekkelijk kor ten tijd te beëindigen. Dit heeft niet alleen de Duitsche doch ook de niet- Duitsche openbare meening verwend. Zou de Duitsche oorlogsleiding de tot nu toe behaalde militaire succes sen, die den grondslag vormen van Duitschland's beslist gewaarborgde oorlogspositie, over vier oorlogsja ren hebben verdeeld, dan zouden de ze thans als het grootste wonder van de modernste krijgsgeschiedenis wor den beschouwd. Groot materieel voordeel. Het is natuurlijk van buitenge woon materieel voordeel, dat ze eerder werden behaald Groot Oost-Azië voedt zich zeil. De minister van Gro^-Oos'-A heeft voor den Rijksdag in principe vastgesteld, dat het alleszins mogelijk is voor het Grootoostaziatisehe leefge bied zelf voor de levensmiddelenvoor ziening te zorgen. De moeilijkheid i! slechts gelegen in het transport. Daar om moet het als een dringende taak worden beschouwd de eigenproductie in de afzonderlijke gebieden te bevorde ren. In Japan en Mandsjoekwo hebben de plannen er reeds toe geleid dat de levensmiddelenproductie in beide lan den gestegen is. Voor de voedselpositie van China zijn daarentegen ingrijpende veranderingen noodzakelijk om den levenstandaard van het Chineesche volk te verzeke-m en d- 1~—n belangrijke oorlogsmaterialen aan Ja pan te waarborgen. De inschakeling van Japan in het productieprogram der belangrijkste levensmiddelen heeft ook in N.-Ch'na reeds tot een essentiëele verbetering van de voedselpositie geleid. Aoki verklaarde vervolgens, dat Ja pan ook in de gebieden, die onder zijn militaire bestuur staan, alles doet om deze wat de voedselvoorziening betreft onafhankelijk te maken. Aan het Koeban-bruggenhoofd. gewonden per lichter waar de Kruisposten gebracht - Snel en rustig uden de achterwaarts gelegen Roode PK Ripken-PBZ- R-P m Het spel met de kleine naties. Scherpe critiek van Hambro. De vroegere president van het Noor- sche Storting, Hambro, thans lid van de Noorsche emigrantenregeering te Lon den, heeft in ballingschap een boek ge schreven, onder den titel „Hoe wij den vrede kunnen winnen". Dit bock bevat een uiterst scherpe kriti c op het dubbele spel, dat Engeland en de Verecnigde Staten hebben gespeeld met de kleine na ties, die zich voor de groote geal lieerden opofferden. Volgens Ham bro leven alle kleine landen, die zich met Engeland verbonden heb ben, in voortdurenden angst dat zy voor de belangen van Londen oi Washington zullen worden opgeofferd als pionnen op het schaakbord. Hij beklaagt zich voorts over de slechte ervaringen, welke hij heeft op gedaan als lid van de Britsch-Noorsche scheepvaart-commissie, waarin de Noorsche emigranten geen enkelen in vloed konden uitoefenen op het lot der Nooorsche zeelieden, die zich voor En geland moesten opofferen. De Noorsche pers bespreekt het boek uitvoerig. Volgens het boerenorgttan „Nationen" is het kenteekenend, met welk een bitterheid Hambro in zijn boek spreekt over de aanslagen, weike Londen en Washington hebben beraamd op het leven en de belangen der kie ne volkeren. Er wordt aan herinnerd, lat dit reeds het tweede boek is, dót de vroegere politicus na zijn vlucht uit Noorwegen heeft geschreven. Uit het eerste sprak duidelijk de mentaliteit van een vreemdeling, die nooit een Noor in hart en ziel geweest is. Het tweede verandert niets aan de afkeerige houding, welke de Noren in nemen ten opzichte van dezen man, die zijn vaderland verraden heeft. „Aftonposten" herinnert er in verband met deze publicatie aan, dat verschil lende Londensche emigrantenorganisa ties ondanks het Atlantische Charter, waarop zij zich meenden te kunnen be roepen, achtereenvolgens van het too- neel verdwenen en hoe Moskou de op vattingen der Pooolsche emigranten regeering heeft gecorrigeerd. Dergelijke bittere ervaringen hebben nu blijkbaar ook de Noorsche emigranten te Londen opgedaan. r~ NIEUWE BONNEN. (Uitknippen en bewaren). VAN 20 JUNI T.M. 26 JUNI: Brood 26A 4 rants., 26B 1 rants. Beschuit 26 1 rants. Aardappelen 26A 2 kg., 26B 1 kg. Tabak 26 1 rants. VAN 13 JUNI T.M. 26 JUNI: Vleesch 27A 2 rants., 27B y rts. VAN 13 JUNI T.M. 10 JULI: Suiker 587 1 kg.; Jam 586 1 rants.; Gort 585 250 gr.; Havermout 584 250 gr.; Vermicelli,enz. 583 100 gr. Brood, bloem of gebak: 590 t.m. 593 1 rants. Kaas: 594 t.m. 596 100 gr. Melk: 25 t.m. 28 (13A 1.); Tapte melk: 25 t.m. 27 (134 karne melk of taptemelk 28 (1% 1.). Kindervoedsel: Rijst 25B en 27B 250 gr. Gort: 25A en 27A 250 gr. Cacao met suiker: 3-34 en 4-34 150 gr. Versnaperingen: 25 (ctaoc.), 26 en 27 (suikerwerk) elk 100 gr. VAN 13 JUNI t.m. 7 AUG.: Koffiesurrogaat 588, 250 gr. VAN 16 JUNI t.m. 27 JUNI: Boter: 25A 1 rants., 25B y, rants. VAN 9 JUNI t.m. 9 JULI: Boter 28A 1 rants. voor personen van 4 t.m. 20 jaar. 28B rants voor pers. van 0 lm. 3 jaar. VAN 13 JUNI t.m. 10 JULI: Sinaasappelen: 4-35 (stad) 300 gr. DIVERSE ARTIKELEN: Petroleum 09, 10 (1 liter) 14 Juni t.m. 5 Aug. 1943. Brandstoffen 15 t.m. 19 B.V. 3 Mei t.m. 31 Dec. 1943. Brandstoffen 11-12 KF tot 30 April 1944. Eenheidszeep 578 Alg. en V. een- heidszeep 1 rants. Waschpoeder 579 Alg. en V. waschpoeder 1 rants. Toiletzeep V 1 rants. Scheerzeep S. Textiel mannen 45 gr. ONGELDIG: Na 19 Juni: 25 -bnfod, besch., aardapp., tabak. 23, 24 vleesch, .J KARL MEGERLE OVER TURKIJE. Berlijn volkomen acccord met Turksche buiten- landsche politiek. De Duitsche bladen schenken veel aandacht aan den verjaardag van het Duitsch-Turksche verdrag van 1941 Zij wijzen vooral op de neutraliteits politiek van Turkije, die een gunsti ge uitwerking heeft gehad. De diplomatieke medewerker van de „Berliner Börsenzeitung," Karl Megerle wijst op de voldoening der beide partijen, dat het vriendschaps verdrag aan zijn doel heeft beant woord en door de nadien voorgeval len gebeurtenissen in richting en duurzaamheid is bevestigd. Ondanks de pogingen van geallieerde zijde de Duitseh-Turksche betrekkingen te zij Duitschland in staat hebben ge steld zijn oorlogspotentieel reeds tijdig te vergrooten en den komen den materiaal-stormloop uit het Westen met kalmer gelatenheid te gemoet te zien. Bij een zoo ingrij- nend materieel oorlogsvoordeel kan men wel een psychologisch nadeel op den koop toe nemen. Over het gehfeel genomen is Duitschland echter ook in dit ge val ia absolute winnaar. Keuringen voor Waffen-S.S., het Legioen en de Landwacht. Het SS-Ersatzkommando Nederland deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 17—45 jaar (ook gehuw den). die lichamelijk zoowel als geeste lijk goed ontwikkeld zijn en zich ge heel kunnen geven aan de eischen. die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen teneinde gekeurd te worden. Bij de onderzoekingen worden ook alle gevraagde inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging der familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, enz. De aandacht wordt erop gevestigd, dat voor de vrijwilligers, die om be paalde redenen in Nederland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bij het SS-Wachtbatail- !on in Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zich daar ook diegenen melden, die tot de Ger- maansche SS in Nederland willen toe treden. Personen tusschen 18—30 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor den ar beidsinzet, kunnen zich eveneens op een der keuringsdagen aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van den arbeidsinzet vrijgesteld. 20 Juni 9—12 uur: Hengelo, café „Mo dern". Spoorstraat 18. 20 Juni 15—18 uur: Zwolle, hotel „Gei tenbeek," 21 Juni 9—12 uur: Assen, Concerthuis aan de Vaart. 21 Juni 15—18 uur: Groningen, Con certhuis, Poelestraat. 22 Juni 9—12 uur: Leeuwarden, huis Schaaf, Breedstraat. 23 Juni 9—14 uur: Amsterdam. Dam 4. 24 Juni 9—13 uur: Utrecht. N.V. Huis. Oude Gracht 245. 25 Juni 9—14 uur: Amersfoort, Poiizei- durchgangslager. Leusderweg. 26 Juni 9—14 uur: Den Haag, café „Den Hout", Bezuidenhoutscheweg. vertroebelen is het vertrouwen van Turkije in het Duitsche woord ge rechtvaardigd en versterkt geworden. Duitschland heeft geen belangen in het Balkangebied. De strijd van Duitschland geldt naar de woorden van den Führer veeleer slechts den Engelschen vredesverstoorder Het dreigende ontreden van het bolsje wisme in dit gebied heeft er toe ge leid, dat Duitschland nog meer aan tot nu toe belang heeft bij de paci ficatie en zelfstandige reorganisatie van dit gebied De geallieerden hebben niet met dezelfde matiging en terughou dendheid den wensch van Turkije onder alle omstandigheden buiten den oorlog te blijven gerespecteerd en zij hebben door hun bondge nootschap met het bolsjewisme weinig rekening gehouden met de vitale belangen van een staat, die door de geschiedenis op een zoo belangrijke plaats is gezet als de uitgangen van de Zwarte Zee zyn Het is derhalve te begrijpen, dat Turkije vastbesloten waakt voor zijn vrede en neutraliteit en alles doet om zich zoo sterk mogelijk te maken teneinde iederen druk te kunnen weerstaan en zijn verplichtingen en vriendschap naar alle richtingen te kunnen gestand doen. Het defensieve karakter van de Turksche buitenlandsche politiek wordt, van# het Duitsche standpunt uit gezien, zonder voorbehoud goedge keurd. Want Duitschland heeft in Turkije steeds een element van orde en stabiliseering gezien en ziet in welke groote taak Turkije heeft als bewaker van de zeeëngten. Bij onze Vrijwilligers. Verzorging -achter het front, een kopje koffie en een sigaret SS PK-Vera«er-0~H-P bj JAPANSCH HOOGERHUIS KEURT ALLE VOORSTELLEN GOED. Het Japansche Hooogerhuis heeft in zijn gister gehouden vergadering, even als reeds het lagerhuis, eenstemmig alle door de regeering ingediende wets ontwerpen en voorstellen goedgekeurd. POMPEï AANGEVALLEN. Aan het Italiaansche Weermacht- bericht ontleenen wij o.ip.: De vijandelijke luchtmacht heeft gis teren steden op Sicilë, in Calabrië en kleine centra in het gebied van de Vesuvius, waaronder Pomp aa:.„ - vallen. De schade is beperkt. Eén Spit- fire werd door onze jagers in de om geving van Comiso neergeschoten. Donderdag is te Apeldoorn de jaarlijksche schooldag van de Chr. Ger. kerk gehouden. Dc opkomst Was groot. Weersportkampen. Binnenkort zal wederom een nieuw contingent Nederlandsche jongens van 1618 paar vertrek ken. naar een der weersportkam- pen in Duitschland, waaraan jon gens uit zes verschillende landen deelnemen. Liefhebbers voor deze kampen kunnen zich nog melden bij een der Gewestkwar tieren van den Jeugdstorm of aan het adres Koningslaan 9 te Utrecht. Zooals bekend moeten werkgevers en scholen vrijgeven voor deze kampen, terwijl werk gevers loon moeten doorbetalen en het verblijf in een weersport- kamp niet als vacantie mag wor den aangerekend. Bezoldiging Reserve-Officieren. Aan de reserve-officieren van de voormalige Nederlandsche weer macht, die zich in krygsgevangen- schap bevinden, zal van den dag van aanvang dier krygsgevangen- sohap af, bezoldiging worden toege kend, welke volgens de betrckkeiyke bczoldigingsregelingen verbonden is aan den Iaatstbeklecden rang. Ten einde een regelmatige uitbe taling zooveel mogeiyk te bevorde ren, wordt aan belanghebbenden in overweging gegeven vóór hun ver trek aan opgemelden commissaris (Lange Voorhout 7 te 's-Gravenhage) schriftelijk te verzoeken de uit betaling van hun bezoldiging te doen geschieden aan een met naam en adres te noemen persoon c.q. met vermelding van hun postrekening nummer. Ook verlofgangers moeten zich melden. 's-GRAVENHAGE, 18 Juni. - De Wehrmachtbefchlshaber in den Nie- derlanden maakt bekend, zulks ten einde misverstand te voorkomen, dat, waar in de betr, bekendmakin gen voor terugvoering in krijgsge vangenschap wordt gesproken van in wcrkelijken militairen dienst zijnde reserve-officieren en dienst- plichtingen (c.q. reserve-plichtigcn)" daaronder ook worden begrepen de militairen, die in het genot waren van wcermachtsindustrieverlof, stu dieverlof, zakenverlof, ziekteverlof, verlof in afwachting van ontslag O' ander bijzonder verlof. Het zoo belangrijke koolzaad wordt, na geoogst te zijn. door de tuindera op zgn. „droogrekken" gezet Schimmelpenningh-Pax n» Twee jongens door locomotief gegrepen. Gistermiddag is op den gevaarlijken onbewaakten overweg nabij het station Emmen een vreeselijk ongeluk gebeurd. Twee leerlingen van de Ambachtschool, de 15-jarige H. Gerdes en de 15-jarige J. H. Toebin, beiden wonende te Bar- geroosterveld. reden samen op één fiets. Zij moeten niet goed opgelet heb ben. want ze geraak)en met fiets en al onder een rangeerende locmotief. De jongens werden ongeveer honderd meter meegesleurd. De machine moest opgevijzeld worden om de slachtoffers te bevrijden. Een doktér kon slechts den dood constateeren. GEGOKT MET ANDERMANS GELD. Op verzoek van de politie te Middel burg heeft de Haagsche recherche zekeren H. G. M. S. uit Den Haag aan gehouden en voorgeleid, die er van verdacht werd een Middelburgschen winkelier voor ongeveer 2750 te heb ben opgelicht. S. is in verzekerde be waring gesteld en heeft inmiddels be kend. Hij had het geld op paardenren nen vergokt. „AMBTENAAR" LICHTTE FAMILIE VAN ZIJN MEDE-ARRESTANTEN OP. Een 20-jarige jongeman, die. na 28 December van het vorig jaar uit het huis van bewaring te ziin onts'agsn naar familieleden van zijn mede-ar restanten was gegaan zich tegenover hen had uitgegeven als ambtenaar van het huis van bewaring en op deze wijze sigaretten, sigaren, shag. kleeren een fiets en geld in den wacht had ge sleept. is door de rechtbank te Ara<er- dam wegens oplichting tot een jaar ge vangenisstraf met aftrek van voor arrest veroordeeld. De Officier van Justitie had tien maanden geëischt. Ten aanzien van de waardeering van buitenlandsche effecten, welke niet meer in de prijscourant worden geno teerd, heeft de vereeniging voor den effectenhandel voor de vermogensbelas ting 1943 een regeling vastgesteld. Een achtjarig knaapje, Thies Slo- tegraaf uit. Groningen, is dicht bij de ouderlijke woning, toen zijn zusje hem riep om thuis te komen, door een pas- seerende auto gegrepen en gedood. Het bijna 14-jarig meisje A. Hiem- stra te Nordhorn dat van een wagen, waarop zij was geklommen, wilde springen, struikelde en kwam met het hoofd onder een van de wielen terecht. Zy was op slag dood. De Paus sprak. TV/ANNEER in een bewogen tijd, als v* waarin wii thans leven, de wereldlijke machthebbers eikaar te vuur en te zwaard te lijf gaan. wan neer alle krachten worden ingespan nen om een betere toekomst te be vechten voor het oude Europa, wan neer ondragelijke spanningen zich een weg banen naar de oppervlakte en daar tot uitbarsting komen, kan het goed ziin een wijle te bezinnen op de woorden van een geestelijk machthebber, in casu van Paus Pius XII. die gesproken heeft over sociale gerechtigheid en wat daarmee sa- menhafigt. Het sociale vraagstuk is van een wijd omvattend belang en wanneer de Paus daarover spreekt is ieder gaarne geneigd, diens woorden uit te leggen op ziin manier, of om het nu maar eens huiselijk uit te drukken precies zooals in zijn po litieke kraam te pas komt. Met name ziin de woorden van den Paus nogal eens uitgespeeld tegen den nieuwen geest, welke in dit werelddeel is op gekomen en die zich vierkant heeft geplaatst tegen het kapitalisme, den klassenstrijd en wat dies meer zij. Dat kerk en bolsjewisme onverzoen lijke vijanden ziin. dringt men maar al te zeer op den achtergrond als zijnde van secondair belang en men t<?ont hiermede weinig werkliikheids- zin. Men pleegt zelfs een tikje struis vogelpolitiek, door het eene gevaar gesteld, dat dit dan een gevaar en geen zegen zou zijn danig op te blazen en voor het andere, dat een werkelijk en veel grooter gevaar in houdt. omdat het nog meer op den achtergrond schijnt, den kop in het zand te steken. TUI EN moet de woorden van den 1 1 Paus niet misverstaan, ook dit maal niet. al bieden zij ook nu weer de mogelijkheid tot meerderlei pre tentie. Wanneer hij zich echter kant tegen het alles onderdrukkende en alles onderwerpende staatskapitalis- me. laat dit aan duidelijkheid niets te wenschen over en wanneer hij waarschuwt tegen de bedriegelijke lokspijs van valsche sociaal-geluks- profeten. die het slechte goed en het goede slecht noemen, dan trekke een ieder daaruit ziin consequenties, doch voor dengene. die deze profeten in Moskou ziet. is deze taal toch wei nig orakuleus. „Het heil en de ge rechtigheid liggen niet in de revolu tie." sprak de Paus. „maar in de ontwikkeling naar eendracht." Er moet niet gestreefd worden naar een zoo groot mogelijke winst en ook niet naar afschaffing van den parti culieren eigendom, die den grondslag vormt voor het behoud van het ge zin. Bij deze uitspraak is elke com mentaar overbodig, zij is o.i. duide lijk genoeg. Als Paus Pius XII ver klaart. dat elke christen weigert medeschuldig te zijn aan het bloed van den eigen medeburger en aan de vernietiging van den eigen welstand. dan_beseffen wij. dat het christen- dorrrïn de practiik van het leven nog weinig voortgang heeft gemaakt en spreekt, hij ten slotte de verwachting uit. dat de technische vooruitgang er op dient te zijn gericht den persoon lijken toestand van den arbeider op een hooger plan te brengen en de arbeidersgezinnen sterker te maken, dan voelen wii, dat in het Europa, dat eenmaal komen gaat. dit zal worden verwezenlijkt en dit zal het menschdom ten zegen zijn. Nieuwe bon voor vervangingsmiddelen. Distributie van producten ter bereiding: van soepen en sausen. Bon „Algemeen 589" aan gewezen voor drie weken. Zooals bekend, zijn met Ingang van 19 Juni a.s. de hieronder nader ge noemde producten ter bereiding van soepen en sausen uitsluitend verkrijg baar op een bon van de bonkaart voor Voedingsmiddelen. Er zal telkenmale voor een periode van vier weken één bon van deze kaart worden aangewe zen, welke recht geeft op het koopen van één rantsoen. In verband met de verlenging van den spertijd voor deze producten zal de eerste bon echter slechts drie we ken geldig zijn. Van 19 Juni tot en met 10 Juli 1943 is bon „Algemeen 589" geldig. Voorts worden bonnen „Vervangings middelen één rantsoen" in gebruik ge steld, welke eveneens recht geven op het koopen van één rantsoen van de hieronder genoemde producten: één rantsoen bedraagt: of 50 gram bouillontabletten, bouil lonkorrels, bouillonpoeder, bouillon pasta, extracttabletten, extractkorrels, extractpoeder, extractpasta, soeppaSta. spijsaroma. soeparoma of spijs- en soeparoma: óf 50 gram bouillonblokjes of extract- blokjes met dien verstande, dat deze hoeveelheid in maximaal 12 blokjes verpakt mag zijn; óf 100 gram soepblokjes, soeptablet ten, soepkorrels of soeppoeder met dien verstande, dat dezo hoeveelheid in maximaal 4 blekjes, tabletten of pakjes verpakt mag zijn: óf 100 gram gedroogde soep of 8oep in drogen vorm; óf 100 gram jusblokjes. justabletten. juskorels of juspoeder roet dien ver stande. dat deze hoeveelheid verpakt mag zijn in maximaal 7 blokjes, tablet ten of pakjes: óf gram juspasta; óf 125 gram planten-extract; óf 200 gram pikante saus of ketchup: óf 100 gram van die producten, welke gebruikt kunnen worden ter vergroo- tirtg van het olie-, vet- of botervolume of ter vervanging van olie, vet, boter, hotersaus of room: óf 200 gram van die producten, welke gebruikt kunnen worden ter vervan ging van mayonaise: óf 400 gram van die producten, welke gebruikt kunnen worden ter vervan ging van slasaus. Pakjes kippensoep en pouletsoep. welke tot dusverre verkrijgbaar waren op den vermicellibon. zal men In den vervolge uitsluitend tegen inlevering van één bon voor bovengenoemde pro ducten kunnen verkrijgen. Dit geldt niet voor pakjes vermicellfaoep, welke verkrijgbaar blijven op den bon voor vermicelli en niet verkrijgbaar zijn op den bon voor bovengenoemde nro- ducten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1