NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR BEKENDMAKINGEN. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager éditie: Scbagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lflnen). Postrekening 661S9. MAANDAG 21 JUNI 1993. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang No. 141 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. (Afw.) Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. B|j contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gebeelc oplage op aanvrage. Generaal Wavell tot onderkoning van Indië benoemd. Op een gewelddaad meer of minder komi het niet aan. Bose over Wavell's benoeming De Engelsche onderkoning in Britsch-Indië, Lord Linlithgow, wiens 7-jarige ambtsperiode in den herfst van 1942 afliep, heeft thans een opvol- fer gekregen in general Sir Archibald Pavell, die na zijn nederlagen in N. Afrika in Juli 1941 belast is met het opperbevel in Indië en sedertdien aan de Indisch-Birmaansche grens nieuwe nederlagen heeft moeten incasseeren. Het belasten van een generaal met de moeilijkste en belangrijkste bestuurs functie binnen het geheele Engelsche empire, welke post sedert meer dan 100 jaar steeds door politici is be kleed, heeft natuurlijk in Londen aan zienlijk opzien gewekt. Dese benoeming wordt beschouwd als een bewijs, dat Indië steeds meer in het brandpunt van den oorlog in het Verre Oosten komt te staan en dat de Engelsche.regeering rekening houdt met de mogelijk heid Indië tegen een Japanscben aanval te moeten verdedigen, waarbij zij het hoogste militaire en burgerlijke gezag in één hand ver- eenigd wil zien. De nieuwe onderkoning bevindt zich op het oogenblik in Londen, waarheen hij door Churchill ontboden is om rapport uit te brengen. Hij zal echter binnen zeer korten tijd naar Indië terugkeeren. Men acht het mogelijk, dat hij terugkeert vla de Ver. Staten om zich aan president Roosevelt als onderkoning van Indië voor te stellen. De Amerikaansche regeering is onge twijfeld om goedkeuring inzake de keus van Wavell verzocht. Hij zou. vóór zijn vertrek naar Indië De oorlog is nog niet gewonnen.... Cyrill Falls geeft z'n meening. De bekende Engelsche militaire cri ticus Cyrill Falls houdt zich in de „Illustrated London News" bezig met de militaire vooruitzichten van de groote oorlogvoerende mogendheden. Allereerst wijst Falls op de „nieuwe Duitsche politiek inzake de arbeids krachten" en op het feit, dat de Duit- schers in Europa over een „schier on uitputtelijk menschenreservoir" be schikken. Daarentegen, zoo schrijft hij, heeft het militaire prestatievermogen der Sovjet-Unie ernstig te lijden van een gebrek aan levensmiddelen. Dit gebrek dat men in de Sovjet-Unie waar neemt, is geenszins van tijdelijken aard. doch zal waarschijnlijk nog zeer lang aanhouden. Voorts kan men er aan twijfelen of de jongste recruten een goede militaire opleiding hebben gehad. Er bestaat derhalve oog steeds het gevaar, dat de vijand het verzet op zekeren dag vol komen vernietigt. Aan Engelsche zijde laten „helaas de tanks te wenschen over." Het valt te betreuren, zoo meent Falls. dat de En gelsche tankpolitiek niet van het begin af in betere handen is gelegd. Daar naast bereidt het verkrijgen van werk krachten aan de Engelsche autoriteiten veel zorgen, afgezien van het feit, dat de politieke houding van de arbeiders deels zorgelijk is. Zij schijnen voor een groot deel „meer belang te stel len in het lot van Sovjet-Rusland dan in het lot van hun eigen land." In de V. S. In de Ver. Staten veroorzaken de arbeidersrelletjes veel zorgen. Ook be staan er in de V.S. politieke moeilijk- ltjkheden, die men beter niet te licht kan opvatten, ook al Is de arbeiders kwestie het grootste probleem van beide. Aan de fronten in Azië en in den Stillen Oceaan zijn er steeds nieuwe verrassingen. Men dient zich echter vooral voor oogen te houden, dat de Japanners „tijdens den betrek- kelljken stilstand der operaties in het Verre Oosten niet geslapen of de handen in den schoot gelegd hebben." Ook politiek gezien zijn zij, b.v. in Birma en zelfs in China „in het ge- hoel niet onhandig" te werk gegaan De oorlog, zoo besluit Falls. is nog geenszins voor de geallieerden ge wonnen en niet alleen staan de ge allieerden nog groote taken te wach ten, doch ook moeten zij nog „en kele zeer ernstige risico's" op zich nemen. De geallieerden hebben, wanneer zij haar doel willen berei ken. slechts weinig tijd. De Sovjet- Unie kan niet eeuwig -standhouden, temeer daar zij ny reeds sedert twee jaar een „ongewonen last" te dragen heeft. door den koning tot Lord worden ver heven. Het oordeel van Berlijn a^ver de benoeming. De benoeming van generaal Wavell geschiedt op een tijdstip, waarop door de opzienbarende verklaring van den Japanschen minister-president Tojo over de hulp, die Japan bereid is te verleenen aan de Indische vrijheidsbe weging en door de aankomst van den Indischen vrijheidsstrijder Bose in Ja pan, het Indische probleem in het mid delpunt der belangstelling is komen te staan. Aandachtige waarnemers van den In dischen toestand wijzen er op, dat de Engelschen naar den militairen knup pel als ultimo ratio grijpen, om een niet te stuiten verder gaande ontwik keling tegen te gaan. Wanneer Groot- Brittannië thans afziet van de burger lijke camouflage van zijn uitbuitings- politiek, dan is dit gelijk te stellen met een bekentenis, dat het den toe stand alleen nog met brutale en dras tische maatregelen denkt meester te kunnen worden. Generaal Wavell schijnt daarbij voor de Engelschen de geschikte man te zijn, daar hij den naam van een onbarmhartig heerschap heeft gekregen, bij wien het op een ge welddaad meer of minder niet aan komt. Uit de ontzetting in groote kringen der Indische bevolking over de benoe ming van Wavell blijkt, dat ook daar niets goeds van een verandering van regime verwacht wordt. Een verklaring van Bose. Soebar Chandra Bose, die thans in Japan blijkt te zijn, heeft daar aan persvertegenwoordigers verklaard, dat de gelegenheid thans voor Indië is ge komen om zijn vrijheid te veroveren. De mogendheden van het Pact van Drie hebben het Indische volk in zijn vrijheidsstrijd reeds groote diensten bewezen en de Indiërs beseffen, dat zij de vrijheid ook met hun eigen bloed zullen moeten' betalen. Bose zeide uit eigen aanschouwing de kracht der Spilmogendheden te kennen en daar om maken alle bedreigingen van de zijde der geallieerden hoegenaamd geen indruk op hem. Hij zeide e^ van overtuigd te zijn, dat de mogendheden van het Pact van Drie zullen over winnen. Hij bevestigde, dat er plannen bestaan om de tot dusver gevoerde burgerlijke ongehoorzaamheid in actief wapengeweld te veranderen, waarbij men gaarne vreemde hulp zal aanvaar den. Inzake de benoeming van Wavell tot onderkoning merkte Bose op, dat deze benoeming geen verandering in het be stuur van Indië zal teweeg brengen. Men kan echter verwachten, dat de militaire druk en het geweld in den vorm van een militaire dictatuur nog zuljen toenemen. Als reden van zijn reis naar Japan verklaarde Bose, dat het thans zaakT is de Indiërs in de ge heele wereld voor den strijd om de vrijheid van hun vaderland te concen- treeren. De poging van de Ver. Staten om meer invloed te krijgen in Indië, noemde Bose een verschijnsel, dat men thans in de geheele wereld kan waar nemen. De Amerikanen probeeren systematisch het Britsche empire in de wacht te sleepen. Thans gelooven de Indiërs niet meer, dat Amerika met Indië sympathiseert en hebben zij be grepen, dat zoowel de Britten als de Amerikanen uit Indië verdreven moe ten worden. Havens van Bizerta en Pantelleria aangevallen. Aan het Italiaansch legerbericht van 20 Juni ontleenen wij het volgende: Het intensieve verkeer van den vij and op den weg naar Noord-Afrika werd opnieuw door onze formatiés tor pedovliegtuigen gehinderd. Zij brachten ter hoogte van Bone een stoomschip van 10.000 ton tot zinken en troffen twee schepen van tezamen 10.000 ton. Italiaansche en Duitsche bommenwer pers vielen met zichtbare resultaten _de havens van Bizerta en Pantelleria aan. De kuststrook van Calabrie tusschen Villa San Giovanni en Reggio en de stad Messina werd gisteren door ster ke formaties viermotorige vliegtuigen aangevallen. Twee toestellen werden nabij Messina neergeschoten door de luchtdoelartillerie en één te Reggio door onze jachtvliegtuigen, die boven dien een vijandelijk verkenningsvlieg tuig boven Sardinië vernielde. Keuringen voor Waffen-S.S., het Legioen en de Landwacht. Het SS-Ersatzkommando Nederland deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 17—45 jaar (ook gehuw- e den), die lichamelijk zoowel als geeste- lijk goed ontwikkeld zijn en zich ge heel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen teneinde gekeurd te worden. Bij de onderzoekingen worden ook »lle gevraagde inlichtingen verstrek! met betrekking tot de verzorging der familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, enz. De aandacht wordt erop gevestigd, dat voor de vrijwilligers, die om be paalde redenen in Nederland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bij het SS-Wachtbatail- lon in Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger- maansehe SS in Nederland willen toe treden. Personen tusschen 18—30 jaar. die aanmeldingsplichtig zijn voor den ar beidsinzet. kunnen zich eveneens op een der keuringsdagen aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van den arbeidsinzet vrijgesteld. 22 Juni 9—12 uur: Leeuwarden, huis Schaaf, Breedstraat. 23 Juni 9—14 uur: Amsterdam. Dam 4. 24 Juni 9—13 uur: Utrecht, N.V. Huis, Oude Gracht 245. 25 Juni 9—14 uur: Amersfoort. Polizei- durchgangslager, Leusderweg. 26 Juni 9—14 uur: Den Haag, café „Den Hout", Bezuidenhoutscheweg. Temidden der roemrijke ruines van het Atcazar van Toledo hebben dezei dagen de SpaaDsche officieren, to> wier lichting ook de Caudillo behoort, elkander ontmoet ter gelegenheid vat den 35sten verjaardag van hun intredt In de Spaansche militaire académie Generaal Franco begroet de kame raden van zijn promotielichting Transocean-Fellinga-Pax m Door het N.A F. zijn zgn. leerling-overeenkomsten in hee leven geroepen, welke dienen ter bevordering van de vakopleiding, welke een voornaam onderdeel van een goed geordend bedrijfsleven vormt. Jn het schaftlokaal van een fabriek te Deventer overhandigde de beer J. H. Frank, die belast Is met de landelijke organisatie der leerling-overeenkomsten van het N.A.F„aan een vijftiental leerlingen in tegenwoordigheid van den dlrectenr der fabriek de overeenkomsten CNF-W. P. Zeijlemaker-Pax m Belangrijke doelen in Leningrad beschoten. Sovjet-vrachtschepen vernield in den mond van de Wolga. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 20 Juni. Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Plaatselijke aanvallen der Sovjets aan het Koebanbruggehofd ten noordoosten van Soemy en in het gebied van Kirof werden afgeslagen. In de overige sec toren van het Oostelijk front levendige actie van stoottroepen. Zware artillerie van het leger bestookte voor den oorlog belang rijke doelen in Leningrad met goe de uitwerking. Bjj een nieuwen aanval der lucht macht op scheepsdoelen in den mond van de Wolga liepen weder om vier vrachtschepen zware bom- treffers op, zoodat verwacht kan worden, dat een deel van deze schepen vernietigd Is. Andere Duit sche gevechtsvliegtuigen bestookten industrieën ver In het vijandelijke achterland. Een vliegtuig keerde van deze vluchten niet terug. Duitsche en Italiaansche gevechts vliegtuigen wierpen op de haveninstal laties van Bizerta en Pantelleria met goed gevolg bommen. Eenige vijandelijke 'vliegtuigen maak ten in den afgeloopen nacht storings- vluchten boven het westelijke gebied van het rijk zonder bommen uit te gooien. Boven de bezette gebieden in het westen werden vier vijandelijke vlieg tuigen neergeschoten. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen bombardeerden in den nacht van 19 op 20 Juni afzonderlijke doelen in het ge bied van Londen en aan de Engelsche zuidoostkust. Door varende eenheden van de mari ne, het luchtdoelgeschut van koopvaar dijschepenen de luchtdoelartillerie der marine werden tusschen elf en twintig Juni 49 vijandelijke vliegtuigen neer geschoten. LUCHTSLAG BIJ LUNGA. Omtrent een luchtslag bij Lunga wordt van Japansche zijde vernomen, dat de vijand in totaal ongeveer 45.000 brt. scheepsruimte heeft verloren. Een convooi had kostbare lading aan boord en stond op het punt de haven binnen te varen. Van Japansche zijde waren ongeveer honderd bommenwerpers en jagers in den strijd geworpen. Hoewel de vijandelijke jagers grooter in aan tal waren, gelukte het eeri aanval op het convooi te doen. De Japansche ver liezen aan vliegtuigen kunnen in ver houding tot het behaalde succes gering worden genoemd. Hoe staat het met de groentenvoorziening Er hapert weer iets aan onze groen tenvoorziening, men kan er zich eiken dag van overtuigen, wanneer men door de stad wandelt: overal vormen zich voor de groentenwin- kels lange rijen van geduldig wach tende huisvrouwen, die er vaak uren voor over hebben, om het gezin ten minste van eenige groenten, en als het kan, van wat fruit te voorzien. In de dagelijksche persconferentie is er in dit verband op gewezen, dat op het oogenblik de oehoefte aan groenten ruim tweemaal zoo groet is als in vroeger jareu^ hetzelfde ver schijnsel dat zich bij de aardappels voordoet DaafSoor komt het, dat een betrekkelijke schaarschte, zooals die zich thans voordoet, zich veel sterker doet gelden dgn vroeger het geval zou zijn geweest. Tot ongeveer het midden van April is het met de groenten betrekkelijk goed gegaan, iank zij een behoorlijken aanvoer van kasgroenten. Thans is men echter op het doode punt gekomen want de productie uit de kassen loopt ten einde, terwijl die van den kouden grond nog lang niet haar hoogtepunt heeft bereikt. Daarbij komt nog. dat de groententeelt, van den kouden grond nadeelig wordt beinvloed door allerlei factoren, o.a. de kwestie van de bemesting, de beschikbare ar beidskrachten, het vervoer, enz. De 'situatie is dus niet eenvoudig. De groentenvoorziening is momen teel op een dieptepunt; wij zitten in een soort vacuum. Er zijn echter tee kenen. die het einde der ergste moei lijkheden in het zicht stellen. Het is nog wel een kwestie van enkele we ken, maar geleidelijk zal er eenige verbetering in den toestand ver wacht mogen worden. Zoo is ten aanzien van groenten als bloemkool, andijvie en doperwten een lichte ver betering in den aanvoer te consta- teeren. Intusschen moet men niet denken, dat men straks weer over een voor- oorlogschen aanvoer zal kunnen be schikken! Onze groentenpositie blijft zorgelijk en het zal altijd een kwestie van passen en meten zijn om ieder het zijne te kunnen geven. Ten aanzien van de aardbeien en de kersen die op het oogenblik even eens schaarsch zijn, moge worden bedacht, dat de groote pluk nu pas begonnen is. Van overheidswege zal zooveel mogelijk worden bevorderd, dat de groote steden haar aandeel van den oogst krijgen In dit verband rnag men echter niet uit het oog ver liezen, dat de jamfabrieken zeer groote aankoopen doen, daar het iamverbruik in ons land in de laat ste jaren sterk is gestegen. Ook het vervoer is juist bij dpze vruchten een moeilijke factor, welke niet mag wor den onderschat. Mocht het voorko men. dat winkeliers vruchten ach terhouden, dan wende men zich on- mTdellijk tot de politie. Zonder steun van het publiek kan de overheid in deze niets beginnen Het mijnwerkersconflict in de Ver. Staten. De Britsche berichtendienst meldt met betrekking tot de nieuwe staking in de mijnen der Vereenigde Staten, dat in Birmingham in Alabama alle bedrijven, die brandstof leveren voor de twee grootste staalfabrieken van Alabama stil liggen. In Pittsburgh heeft een vakvereenigingsleider ver klaard, dat vele mijnen binnen enkele n „volkmoen stil zullen liggen". In Ohio zijn vier mijnen, waaronder de grootste in den staat, gesloten. Onge veer 25 procent der mijnwerkers te Harlan in Kentucky bleven van het werk weg. Vooraanstaande personen der Ameri kaansche regeering hebben van Roose velt geëischt, dat hij de wet tegen de staking zou onderteekenen. Te Was hington neemt men aan, dal Roosevelt dit zal doen, ondanks de aanhoudende stappen der georganiseerde arbeiders. Patterson, de onderstaatssecretaris van het ministerie van oorlog, heeft in zijn verklaring aan de persvertegenwoordi gers gezegd, dat een belangrijke stil legging van de kolenproductie gelijk zou staan met een ramp voor de ge heele oorlosproductie en dat de door hem geconstateerde vermindering der oorlogsproductie sterken invloed heeft op den omvang der leveranties van de Ver. Staten aan hun bondgenooten in het kader van de leen- en pachtover eenkomst. Delegatie op het Witte Huis. Naar radio Londen meldt ls Zaterdag een mijnwerkersdelegatie door Early op het Witte Huis ontvangen. De dele gatie deelde mede, dat ingeval de eischen der mijnwerkers niet zouden worden ingewilligd, er heden een na tionale staking zou uitbreken. Zelfs John Lewis zou dan niet meer' in staat zijn de arbeiders naar de mijnen terug te brengen. De mijneigenaars hebben verklaard, dat Lewis weigert een nieuw contract te onderteekenen, wanneer dit niet den arbeiderseisch „van de deur tot de werkplaats" bevat, tn dat „geen moge lijkheid op een overeenkomst" bestaat. De conferentie is voor onbepaalden tijd verdaagd. De mijneigenaars zullen hun bedrijven open houden en zijn bereid te werken onder de voorwaarden, die het oorlogsarbeidsbureau zal voorschrijven. Reuter meldt uit Washington, dat de conferentie van gister tusschen de ver tegenwoordigers van de vakvereeniging der mijnwerkers en de mijneigenaars over de looneischen der arbeiders zon der resultaat is afgebroken. De arbei ders eischen een verhoogd loon vanaf den tijd, waarop zij de mijn betreden tot den tijd, waarop zij die weer verla ten, en niet alleen voor den tijd, waarin zij steenkool delven. De voorzitter der vakvereeniging, John L. Lewis, heeft verklaard, dat de politieke commissie der vakvereeniging later op den dag bij een zou komen. Uit Washington wordt gemeld: Naar uit officieele bron wordt verno men hebben Zondag op de conferentie noch de vakvereenigingsleider Lewis noch de mijneigenaars nieuwe voorstel len naar voren gebracht. Een staalmaat- schappij in Pittsburgh heeft verklaard, dat de staalproductie met 75 zal da len, wanneer in de mijnen een alge- meene staking zou worden geprocla meerd. Staking wordt niet ongedaan gemaakt. Lewis heeft, naar de Britsche be richtendienst uit Washington meldt, geweigerd de staking, die te midder nacht moet beginnen, ongedaan te ma ken. De. politieke commissie der Vereenig de Mijnwerkers heeft m. a. st. beslo ten de mijnwerkers hedenochtend niet naar het werk terug te roepen. De mijnwerkers zouden hebben aangebo den met den minister van binnenland- sche zaken te onderhandelen om' het delven van steenkool voor de regeering voort te zetten. Bij het stakingsbesluit zijn omstreeks 558.000 mijnwerkers in de Ver. Staten betrokken. Voor dc derde achtereenvolgende maal zijn de Nederlandsche journalis ten in het kasteel „De Cannenburgh" te Vaassen bijeen gekomen, ter bijwo ning van zomerkampen, georganiseerd cioor het Verbond van Nederlandsche Journalisten. Bezoldiging Reserve-Officieren Aan de reserve-officieren van de voormalige Nederlandsche weer macht, die zich in krijgsgevangen schap bevinden, zal van den dag van aanvang dier krijgsgevangen schap af bezoldiging worden toege kend, welke volgens de betrekkelijke bczoldigingsregclingen verbonden Is aan den Iaatstbekleeden rang. Ten einde een regelmatige uitbe taling zooveel mogelijk te bevorde ren, wordt aan belanghebbenden in overweging gegeven vóór hun ver trek aan den commissaris voor dc belangen van de voormalige Nederlandsche weermacht (Lange Voorhout 7 te 's-Gravenbage) schriftelijk te verzoeken de uit betaling van bnn bezoldiging te doen geschieden aan een met naam en adres te noemen persoon c.q. met vermelding van hun postrekening nummer. Ook verlofgangers moeten zich melden. 's-GRAVENHAGE, 18 Juni. - De •Wehrmachtbefehlshaber in den Nie- dcrlanden maakt bekend, zulks ten einde misverstand te voorkomen, dat, waar ln de betr. bekendmakin gen voor terngvoering in krijgsge vangenschap wordt gesproken van „in werkelljken militairen dienst zijnde reserve-officieren en dienst plichtigen (c.q, reserve-plichtigen)" daaronder ook worden begrepen de militairen, die in het genot waren van weermachtsindustricverlof, stu dieverlof, zakenverlof, ziekteverlof, verlof in afwachting van ontslag of ander bijzonder verlof. DE REIS VAN KONING GEORGE NAAR NOORD-AFRIKA. Naar aanleiding van het bezoek van den Engelschen koning aan Noord- Afrika herinnert de „Petit Parislen' aan het feit, dat dit bezoek samenvalt met den derden verjaardag van het voorstel van Churchill een Fransch- Britsche unie met gemeenschappelijk staatsburgerschap in het leven te roe pen, waarbij Frankrijk als een een voudig dominion aan Engeland worden toegevoegd. Sindsdien, zoo schrijft het blad, heeft Churchill op gewelddadige wijze aan Frankrijk de eene kolonie na de an dere ontnomen. Thans wordt deze roof door het bezoek van koning George gesanctioneerd en daarmede wordt de houding van die Franschen, welke hun eed ontrouw zijn geworden, gequalifi- ceerd als ondubbelzinnig verraad. Fransche generaals. welke hun woord braken, kunnen wel hun op wachting maken bij den Engelschen koning, doch zij kunnen zich niet ver oorloven in naam der vrije Franschen te spreken of zich als patriotten te doen doorgaan. De ware, vrije Fran schen. dus niet de Fransche Joden te Londen, nemen geen dienst bij een koning van Engeland, wiens troon met het bloed van Fransche soldaten, Fransche matrozen, Fransche vliege niers, Fransche boeren en Fransche arbeiders besmeurd ls. Volgens een telegram uit La Linea zou de koning van Engeland van uit Noord-Afrika thans te Gibraltar zijn aangekomen. VERDUISTER GOED. Deze week van 21.455.30 uur Maan op 0.02, onder 9.10. UITREIKING LETTERKUNDE PRIJZEN 1942. In een der zalen van het Dept. van Volksvoorlichting en Kunsten heeft Za terdag de uitreiking plaats gehad van de letterkundeprijzen 1942. Verscheidene personen uit de literaire wereld waren daarbij tegenwoordig. Dr. J. van Ham, hoofd van de afd. boekwezen, heeft den aanwezigen de beteekenis van deze prij zen uiteengezet. Spr. trad vervolgens in beschouwin gen over de beteekenis van ieder der prijswinnaars, waarop jhr. mr. S. M. S. de Ranitz, waarnemend seer.-gen., uit eenzette, waarom nu, in vollen oorlog, zooveel aandacht gewijd wordt aan cul tuur. Als taak van den Staat op cultuur gebied schetste spri het uitbannen van volksvijandige producten, het instellen van aan de volksgemeenschap gebonden beroepsstandsorganisaties en het stimu- ieeren van goede kunst. Hierna werden de prijzen ter hand ge steld en bleef men nog eenigen tijd bij- VERORDENING TEGEN VROEGTIJDIG SAMENSCHOLEN VOOR WINKELS TE HILVERSUM. Van gemeentewege is te Hilversum een verordening uitgevaardigd, welke een verbod inhoudt om des morgens voor 8 uur in de rij te staan voor levensmiddelenwinkels. Het gemeente bestuur is van de overweging uitge gaan, dat de huidige toestand van queu-vorming voor de winkels onhoud baar is. Reeds van 4 uur in 'den mor gen af staan momenteel vele huismoe ders o.a. voor groentewinkels en slage rijen in de rij, waardoor zij aan het huisgezin worden onttrokken. Teneinde dit te voorkomen, is thans deze veror dening gegeven, krachtens welke het verboden is des morgens vóór 8 uur voor levensmiddelenwinkels post te vatten of zich ln de omgeving van deze winkels op te houden met het kenne lijk doel nadien voor deze verkoop plaats post te vatten. JEUGDIGE BOEFJES. De Hilversumsche recherche is er na dagenlang onderzoek ln geslaagd, de hand te leggen op een tweetal scholie ren uit de Merelstraat, die dagelijks kwamen zwemmen in het badhuis aan de Kapelstraat en daar honderden dief stallen uit de kleedhokjes hebben ge pleegd. Zij hebben reeds zeer vele diefstallen o.a. van portemonnaics. vul penhouders. kleedingstukken e.d. be kend. Een kostbaar horloge hebben zij voor 1.50 verkocht. Voor de op brengst der buit kochten zij koeken en ijswafels en bezochten zij de bioscoop Theorie en praktijk. Mevrouw Tsjang Kai Sjek heeft aan Mevrouw Roosevelt een briefje ge stuurd of zij er nu niet eens voör zou kunnen zorgen, dat het voor de Chi- neezen wat makkelijker wordt gemaakt otn naar de Vereenigde Staten te emi- greeren en zij voegde daaraan toe dat haar volksgenooten in Amerika daar ook graag burgerrecht zouden verkrij gen. net als elk ander mensch, maar dat er een Amerikaansche bepaling was, die zich daartegen verzette. Het democratische beginsel eischt rassengelijkheid, zoo schreef mevrouw Tsjang. Daar zit natuurlijk wel Iets in. maar alle Konsequenz führt zum Teufel! Amerika heeft wel zijn zwarte schoenpoetsers noodig. doch wenscht niet met „blackies" in eenzelfde tram te zitten of aan de stembus te komen. Zelfs in de noordelijke staten gaat een straat erop achteruit, als er negers komen wonen. Negers geven een hin derlijke geur af, zeggen de Souther- ners; een echte Yankee zou zich krach tiger uitdrukken. Er is niet bekend gemaakt, hoe me vrouw Roosevelt mevrouw Tsjangs briefje beantwoord heeft. Wel ls dezer dagen iets anders gepubliceerd, n.l. dat verschillende negerorganisaties een marsch naar Washington gaan orgarii- seeren ,om voor zich gelijke rechten als de blanken op te eischen. Want in het democratische Amerika bestaat tus schen blank en zwart nog immer een meeningsverschll over wat de echte achttien karaats democratie is. die aan de wereld moet worden bijgebracht. Vermoedelijk wordt het in Amerika aldus uitgelegd: Binnen de grenzen van hun kleur zijn alle menschen gelijk, negers met negers, Chineezen met Chi- neezen. Ook ten opzichte van de Ver eenigde Staten is er gelijkheid, in dien zin, dat ze elk naar hun eigen talent voor bepaalde oogmerken gebruikt: kunnen worden. Het Chineesche ras is er bekend om, dat het weinig nerveus- gevoelig is, en beter dan anderen hon ger en pijn kan verdragen. De Ameri kanen stellen hen in de gelegenheid, dit ruimschoots te bewijzen. De negers daarentegen hebben vóór. dat zij onder alle omstandigheden met roliende oogen kunnen lachen en als een kind zich vermaken, dat aan een insekt de vleugeltjes uittrekt. Als kinderen ook hebben zij nergens ontzag voor. Wie zouden beter dan zij geschikt zijn om cultuurmonumenten, kerken en zieken huizen te bombardeeren? Derhalve. China voor de Chineezen zoolang zij het er volhouden Europa voor de negers en de wereld voor de Ameri kanen! Het vroege aardappel seizoen begonnen. Verdeeld over de eerste veilingen. Hoewel het roolverbod voor vroege aardappelen nog niet is op geheven zal ln de week van 21 tot en met 26 Juni in de provincies Zuid- en Noord-Holland een hoe veelheid vroege aardappelen mogen worden gerooid. De totale hoeveel heid, welke in die week aan de vellingen mag worden aangevoerd bedraagt 4 millioen kg. Dit kwan tum is door het bedrijfschap voor groenten en fruit verdeeld over die veilingen, welke verleden jaar ook het eerst aardappelen hebben afge leverd. Deze veilingen zullen bet hun toegewezen kwantum weer moeten verdeelen over de tuinbou wers, die verleden jaar ln de eer ste week van het seizoen met aard appelen aan de veiling kwamen. Onder de veilingen, welke in de ze week aardappelen mogen laten rooien, zijn o.m. die te Broek op Langendjjk, Medemblik, Hoogkar- spel, Bovenkarspel en Zwaag, Gerooid zullen alleen mogen worden de vroege aardappelen, voorzoover ge teeld op een tuinbouwteeltvergunning of op een tijdelijke tiunbouwteeltver- gunning zonder opdruk van het woord „Pootaardappelbedrijf". De sorteering van de aardappelen is in tweeën: de grooten boven 28 mm. en de kriel van 1528 mm, beide vier- kantsmaat. De prijs voor de aardappelen van 28 mm. en op is op Maandag 21 Juni 10.— per 100 kg. en loopt telkens met ƒ0.10 per dag terug tot ƒ9.50 op Za terdag. Voor de kriel is de prijs ge durende de geheele week 5.per 100 kg. De afzetregeling. De afzetregeling is weer ongeveer gelijk aan die van verleden jaar. Als eenige kooper van vroege aardappelen zal de V.B.N.A. optreden, die op elke veiling een vertegenwoordiger zal stel len, die de aardappelen^ in ontvangst neemt. Met de algemeene leiding is in de provincie Noord-Holland belast de heer H. Stenneberg. Bij aflevering aan den vertegen woordiger van de VBNA moet per te ler opgave worden gegeven van de hoeveelheid en de soort, zoomede van den naam en het LCO-nummer van den teler. De aanvoerders zijn derhalve verplicht hun LCO-nummer te ver melden. De teler-handelaren en markttuinders, die vroege aardappelen telen, moeten deze eveneens ter veiling aanvoeren. Verkoop op andere wijze dan via de veiling is niet toegestaan. De provincies zijn voor het vervoer weer verdeeld in productie- en con- sumptiecentca. Deze zijn gelijk aan die van verleden jaar. Het vervoer van den teler naar de veiling in de pro ductiecentra is vrij. Bij vervoer naar een veiling in een consumptiegebied, of wanneer de teelt plaats vindt In een consumtiegebied, moet het vervoer ge dekt zijn door een vervoerbewijs, af gegeven door den plaatselijken bureau houder van de PICA, onder wien de teler ressorteert. Afwijkende, zooals aangevreten, stukgestoken, sterk gepokte en groen gekleurde aardappelen moeten als vee voeder worden afgezet. Ze moeten ook ter veiling worden aangevoerd en aan de VBNA afgeleverd. De prijs, welke aan den teler wordt uitbetaald is ma ximum ƒ2.20 per 100 kg. bij aflevering franco laadplaats. Voor veevoeder mo gen alleen die aardappelen worden n'- gelcverd, waarvoor door de PICA •ccvocderverklaring is afgegeven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1