NOORD-HOLLAND Geen oneenigheid tusschen Duiische- en Nederlandsche Nationaal-Socialisten. DAGBLAD VOOR 4-5-1-8 Regiment Veldartillerie opgeroepen. Alsmede 7 en 10 Reg. Infanterie. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager édltie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 ïynen). Postrekening 66189. WOENSDAG 23 JUNI 1943. SCHAUttt EDITIE. 87e Jaargang No. 143. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. (Afw.) Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per mJVl. Bü contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gehecle oplage op aanvrage. Duidelijke taal van Schmidt en Van Geelkerken. Waarschuwing aan hen die in het geheim stoken. De tegenstanders van het natio- naal-socialisme, die door duistere kuiperijen het gesloten front van de Duitsche en Nederlandsche nationaal-socialisten denken te kunnen verbreken, hebben van be voegde zijde een duidelijke terecht wijzing gekregen. Op de gemeen schappelijke vormingsbijeenkomst van het leiderskorps der NSDAP en NSB. district Noord Brabant, die j.1. Zondag in Eindhoven is gehouden, lieten zoowel Haupt dienstleiter Schmidt als de plaats vervangende leider der NSB, van Geelkerken, er geen twijfel over bestaan, dat elke speculatie op oneenigheid in de ge'ederen der nationaal-socialisten a priori tot mislukking gedoemd moet zijn. omdat dergelijke overwegingen uitgaan van een totale miskenning van het diepste wezen van het nationaal socialisme. Evenals van Geelkerken wees op de onwrikbare idealen van het nationaal socialisme, die "door niets aan het wankelen gebracht kun nen worden, zoo wees Haupt- dienstleiter Schmdt met den mees ten nadruk nog eens op de onver brekelijke kameraadschap, die de Duitsche en Nederlandsche natio naal-socialisten bezielt. Tegenover alle pogingen om de atmosfeer v. vertrouwen door verdachtmakin gen van de een of andere zijde te vergiftigen, zette de leider van het Arbeidsbereich de houding van Duitschland jegens het Nederland- sch volk met de volgende woorden zeer duidelijk uiteen: „Het4ligt niet In ons voornemen van een Nederlander een Duitscher te ma ken, of van een Duitscher een Neder lander, doch gemeenschappelijk zijn wü nationaal-socialisten en wij marchee- ren In den geest van de nationaal socialistische revolutie, de Idee van Adolf Hitier getrouw". De geest van eendracht, die op de door meer dan duizend Duitsche en Nederlandsche nationaal-socialisten bezochte vor mingsbijeenkomst te Eindhoven heerschte, zal ook in de toekomst het nationaal-socialistische front in Neder land behcerschen, hetgeen in de eens gezinde wilsuiting van de deelnemers aan deze bijeenkomst tot uiting kwam. Van Geelkerken spreekt. Door zijn oude strijdmakkers hartelijk begroet, verklaarde plaatsvervangende leider der N. S. B., van Geelkerken, in zijn door politieke hartstocht gedragen rede dat men van hem geen nieuwe richtlijnen moest verwachten Het is veeleer zaak aan de oude richtsnoeren vast te houden, bezield door een ideaal waarvoor de Nederlandsche Nationaal- Socialisten zich steeds in den strijd ge worpen en opgeofferd hebben. Hieraan vest te houden en zich door niets hier van te laten afbrengen, dat is de eisch van dezen tijd. Dat de tegenstanders der Nationaal-Socialistische idee met geruchten, vlugschriften en pamfletten willen probeeren ons van elkaar te ver wijderen, mag ons niet storen. Wie het echter waagt in anonieme pamfletten een geest van wantrouwen te zaaien door te schryven over een anti-Duitsche stemming onder de Ne derlandsche Nationaal-Socialisten, stelt zich bloot aan de zwaarste straffen, want hierdoor zondigt men tegen den geest der Nederlandsche vrijwilligers, die aan het Oostelijk front gevallen zijn en beleedigt men Mussert, die met het aanvaarden van de algeheelc verant woordelijkheid met de Duitschcrs in nauwe verbondenheid werkt. Met nadruk maakte de spreker het zijn volksgenooten duidelijk, dat deze oorlog van allen offers eischt en dat diegene, die met Duitschland wil leven ook offers voor Duitschland moet brengen. Strikt genomen zijn het toch nog maar kleine zorgen, die het Nederlandsche volk worden opge legd, wanneer men daartegenover de prestaties plaatst, die dagelijks aan het Oostelijk front door de Duitsche soldaten alsook door de Nederland sche vrijwilligers worden verricht. Eisch tot standvastigheid. Tegenover alle pogingen om de aan hangers van Mussert in hun overtui ging te doen wankelen stelde van Geel kerken den eisch van standvastigheid Wanneer elkeen op zijn plaats onwrik baar staat en in zijn geloof en ver trouwen niet aan het dwalen te brengen is dan gaat een dusdanig sterke kracht van de Nationaal-Socialisten uit, dat elle ontbindingspogingen tevergeefs zijn. De overtuigingskracht van de Natio naal-Socialistische idee is des te ster ker omdat de tegenstanders niets gelijk waardigs hiertegenover te stellen heb ben, omdat zij noch een geloof, noch een ideaal hebben. In dit verband eischte de spreker van de leden der NSB meer zelfbewustzijn, dat tot uiting dient te komen in een beslister optreden. De nationaal-socla- list mag zich nooit laten intiroideeren, ook niet wanneer hij door allen wordt aangevallen, doch moet zich veeleer laten gelden en in iederen toestand zijn bardheid bewijzen Deze eisch geldt vooral in een tijd waarin onvermijde lijke tegenslagen, die 't verlcop van den oorlog in zijn groote trekken niet kun nen beïnvloeden, de tegenstanders aan- mo .digen. Zijn rede, die herhaaldelijk door stormachtigen bijval werd onderbroken culmineerde in een hulde aan de hechte nationaalsocialistische kame raadschap. Deze kameraadschap zal ook het Germaansche rijk tot basis dienen, die niet door besluiten maar door saamhoorigheid in voor- en te genspoed verkregen wordt. De Ger maansche volken zullen zich In dit rijk door strijd en offers een eervolle plaats weten te waarborgen. „WO staan tot wU vallen", zoo be sloot spr., „en daardoor dienen wü de toekomst. Duitschland en Nederland verbonden, zoo willen wü staan als beweging achter Mussert en daaren boven verbonden met Adolf Hitier, die als Führer aller Germanen ooit onze Führer is. Hf) kan op ons reke nen tot den laatsten man, opdat eens het nieuwe Europa voor ons allen werkelijkheid worde." Hauptdienstleiter Schmidt- De leider van het Arbeidsbereich der NSDAP. Hauptdienstleiter Schmidt stelde in zijn rede de kameraadschap voorop, die tijdens de Meidagen in '40 in de gevangenissen tusschen Duit sche en Nederlandsche nationaal-so cialisten werd gesmeed en sindsdien haar kracht behouden heeft. Het is zinloos wanneer iemand gelooft een scheiding te kunnen brengen tusschen de Duitsche en Nederlandsche natio- naalsocialisten. Zeer nadrukkelijk verklaarde Hauptdienstleiter Schmidt: „Gij zijt Nederlander, ik ben Duitscher. Wij zijn echter beiden verbonden in het nationaalsocialisme, omdat wij deze idee dienen en tezamen marcheeren wij in den geest van de nationaal-socialistische revolu tie. Ons zweeft als einddoel voor oogen. dat onze nazaten aaneen gesloten zullen staan en elkaar de hand zullen reiken, wanneer nog eens een storm het bestaan van de Germaansche volken zou bedreigen. Een Germaansch blok moet de ze kerheid verschaffen, dat dit werk nooit vernield kan worden". Nog eens verkondigde spr. de gedachte der kameraadscluppelljke verbonden heid, toen hij het dwaze geklets aan do kaak stelde, waarmede men de verhou ding tusschen het Arbeitsbereich en de N.S.B. probeert te vertroebelen. Door do gemeenschappelijke beginselen van ras. bloed en Doden, gesterkt, op de s agvel- den van het Oosten met het bloed der Nederlandsche vrijwilligers uit de ge lederen der N.S.B. bezegeld, legt rns dezt kameraadschap den plicht op ge meenschappelijk onzen weg te gaan. Wanneer ieder voor zijn volk en zijn land strijdt, dan spruit daaruit voor ons de kracht voort om de vijanden, die tegen ons marcheeren, gemeenschappe lijk af te slaan. Strüd tegen dan sluikhandel. Na een overzicht van den militairen toestand aan de fronten, waarbij hij de totale afweerkracht en paraatheid van het Duitsche volk naar voren bracht, behandelde Hauptdienstleiter Schmidt de vragen van het oogenblik en zelde hij o.a. over de voedselpositie, een zwaren strijd tegen den sluikhandel aankondigende, „de tijd zal komen dat wij ons Iets meer om den sluikhandel zullen bekommeren en als nationaal- socialisten goed zullen opletten. Nadat reeds een Jaar geleden bard werd toegeslagen, is thans weer het tijdstip gekomen. dat men dezen krachten moet toeroepen: Wü zün als nationaalsoclallsten niet geneigd langer werkeloos toe te zien, doch wü zul len u in den eerstkoraenden tüd ter verantwoording roepen en wel met alle middelen, die ons ter beschikking staan. Sprekende over de jongste maatrege len op het gebied der tewerkstelling, die het gesloten overbrengen van de jongere jaargroepen naar Duitschland voorzien, merkt Hauptdienstleiter Schmidt op, dat het de plicht van de Germaansche bloeders is, elkander wederzijds te steunen. Wanneer de een of de ander nog niet tot het inzicht komt, dan is dit onbelangrijk. Overigens komen deze maatregelen overeen met een eisch van rechtvaardigheid, daar de oudere leef tijdsgroepen in het land kunnen blijven Ook al wordt er niet aan gedacht Ne derlandsche vrouwen in Duitschland te werk te stellen, zoo dienen zij toch in grooteren omvang in Nederlandsche bedrijven tewerk gesteld te worden nu ook de vrouwen in Duitschland in de bedrijven tewerk gesteld zijn. Kameraadschap. Tenslotte eischte Hauptdienstleiter Schmidt, dat de kameraadschap, die de Duitsche en Nederlandsche Natio naal-Socialisten steeds verbonden heeft, verder verstevigd zal worden niet alleen pnder de jeugd van beide landen, doch daarenboven ook in het Nederlandsche Arbeidsfront, in den Volksdienst en in alle andere organi saties. Elkeen moe', weten, dat de kameraad, die naast hem staat, een kerel uit een stuk is, zooals elke sol daat van den Führer een kameraad van ons is. In dezen geest zal de vrij heid van Europa veroverd worden en zal een eensgezind Europa ontstaan. Met een groet aan den Führer, als mede met de Duitsche en Nederland sche volksliederen, werd de grootsche demonstratie, die stond in het teeken van de nationaalsocialistische aknecn- geslotenheid en strijdgemeenschap ge sloten, die hierdoor niet alleen tot eei vuurbaken, doch ook tot een verma ning en waarschuwing aan dc tegen standers werd. BEKENDMAKING Op grond van de op 29 April 1943 in de dagbladpers gepubliceerde bekendmaking van den VVehrmachtbefehlshaber in den Niederlandcn betreffende terugvoering in krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlandsche weermacht, worden bij deze voor aanmelding opge roepen? Het dienstplichtig en reserve-persdheel onder den rang van officier van de volgende regimenten en alle in de jaren 1939 en 1940 uit deze regimenten voortgekomen oorlogsonderdeelen, voor zoover dit personeel in Mei 1940 in werkelyken dienst was. Bedoeld personeel moet zich melden, telkens tusschen 8 en 12 uur in het „Wehrmachtlager" te Amersfoort, Zonnebloemstraat: 1. Het personeel van het 7e Regiment Infanterie en zijn oorlogs onderdeelen: Degenen, die geboren zyn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 28 Juni 1943. Degenen, die geboren zyn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 29 Juni 1943. 2. Het personeel van het 10e Regiment Infanterie en zyn oor- logsonderd eelen Degenen, die geboren zyn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 1 Juli 1943. Degenen, die geboren zyn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 2 Juli 1943. In de Friesland-kazerne te Assen: 3. Het personeel van het 4e Regiment Veldartillerie en zyn oorlogsonderdeelen op 28 Juni 1943. Het personeel van het 5e Regiment Veldartillerie en zyn oor logsonderdeelen op 29 Juni 1943. Het personeel van het le Regiment Veldartillerie en zyn oor logsonderdeelen op 1 Juli 1943. Het personeel van het 8e Regiment Veldartillerie en zyn oorlogs onderdeelen op 2 Juli 1943. Bij de aanmelding moeten worden overgelegd het persoonsbewijs, de distributiestamkaart en, voor zoover mogelijk, militaire identiteits papieren. Degenen, waaronder ook begrepen de in Duitschland werkende „grensgangers", voor wie een „Bescheinigung" (verklaring van onmis baarheid) afgegeven is, moeten dit bewijs bij hun werkgever of bij de instantie, die hun belangen behartigt, opvragen en bij de aanmelding toonen. Na de melding moet de „Bescheinigung" zoo spoedig mogelijk weder aan den werkgever resp. de instantie, die de belangen behartigt, worden teruggegeven. De werkgevers zijn verplicht degenen, die zich moeten melden, daarvoor in de gelegenheid te stellen en hun het loon (salaris) gedurende den verzuimden tijd uit te betalen. De Ned. Spoorwegen verleenen aan alle voor de aanmelding opge roepen personen vrij vervoer derde klas. Degenen, die tot aanmelding verplicht zijn, moeten zich hiervoor vervoegen aan de loketten, c.q. bij !en stationschef, van het station van vertrek. K LE E D I N G. Voor zooveel mogelijk uniform, anders burgerklee- liug. Dringend wordt aangeraden daagsche cn Zondagschc kleeren. vollen dekens, ondergoed en extra schoeisel, alsmede kookgerei en lepe -nede te brengen. De gezamenlijke bagage mag niet meer bedragen Jan twee normale handkoffers. Van aanmelding zijn vrijgesteld personen, die zich op 25 Mei 1943 voor den „Arbeitseinsatz" in Duitschland of in de door de Duitsche weermacht bezette gebieden buiten Nederland bevinden. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Wehrmacht -.efehlshaber in den Niederlanden of zich op andere wijze aan dc terugvoering in krijgsgevangenschap tracht te onttrekken, moet reke nen op de strengste maatregelen. Dit geldt ook voor personen, die de betrokkenen bij dergelijke pogingen steunen. Zeven communisten ter dood veroordeeld. Dóór het Duitsche Obergericht. Voor het Duitsche Obergericht hebben Woensdag in een proces, dat den geheelen dag duurde, acht communisten terecht ge staan terzake van het vervaar digen en verspreiden van Duitschvijandige lectuur. Hoofdverdachten waren het vroe gere communistische gemeenteriads- lid Van Amsterdam, de 33-jarige stu- cadoor J. H. Janzen, de 37-jarige kantoorbediende J. Posthuma uit Haarlemmermeer en de 29-jarige bakker C. Aarnouts uit Amsterdam, terwijl voorts nog terecht stonden de 28-jarige bakker C. Schuurman uit Amsterdam, de 32-jarige fa brieksarbeider N. J. Bergsma uit Utrecht, de 43-jarige chauffeur H. Godfroid uit Amsterdam, de 27-ja- rige hulpmonteur B. G. Mulder uit Bussum en de 30-jarige groentehan delaar W. F. Alberding uit Amster dam. Zii allen hadden als commu nisten, die vroeger lid waren van de C.P.N., gedurende het tijdvak van den zomer 1940 tot Februari 1943 het illegale communistische blad ..De Waarheid" en later ook het blaadje „De Vonk" in elkaar gezet, daarin met anderen hetze-artikelen ge schreven. de bladen gestencild en tenslotte in veelvoud veespreid Bovendien was Mulder nog ten laste gelegd, het in het bezit hebben van een revolver. In hun geschriften hadder zij de arbeiders aangezet tot sabotage daden en aangeraden zich aan den arbeidsinzet in Duitschland te onttrekken en verder opgeroe pen tot den vrijheidsstrijd tegen de Duitschers, den val van Sta- lingrad bejubeld en meer der gelijke anti-Duitsche uitlatingen in hun pamfletten neergeschre ven. Nadat het Obergericht zich in raadskamer had teruggetrokken, wees de president vonnis. Alle verdachten werden tot de dood straf veroordeeld, behalve Al berding, die twaalf jaar tucht huisstraf kreeg. Terreuraanval op de stad Krefeld, 39 zware bommenwerpers neergehaald. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 22 Juni. - Het opperbevel der weermacht deelt mede: „Aan het Oostelijk front slechts geringe plaatselijke gevechtsactie. Voor het Vis- schersschiereiland werd een kustvaartuig door bomtreffers tot zinken gebracht. Een nachtelijke aanval van sterke for maties Duitsche gevechtsvliegtuigen was gericht op een Sovjet-Russische bewape- nlngsfabrlek aan de Wolga. Terwül gisteren overdag afzonderlijke vijandelijke vliegtuigen naar het gebied van het Duitsche Rük vlogen, heeft in den afgeloopen nacht een sterke for matie Britsche bommenwerpers West- Duitsch gebied aangevallen. Vooral in de woonwijken van de stad Krefeld ontstond door brisant- en brandbom men groote schade, Behalve talrijke gebouwencomplexen werden twee zie kenhuizen vernield. De bevolking leed verliezen. Tot nu toe staat het vast, dat 30 meermotorige bommenwerpers zün neergeschoten. De lu<°- "ht bombardeerde in den nacht van 21 op 22 Juni afzonderlijke doelen in het gebied van Londen en aan de Engelsche zuidkust. Bewakingsvaartuigen der marine scho ten voor de Nederlandsche kust uit een formatie Britsche jachtvliegtuigen drie vliegtuigen weg. Tijdens den nachtelijken aanval van Duitsche gevechtsvliegtuigen op de ha ven van Bizerta in den nacht van 20 op 21 Juni, waarvan reeds melding werd ge maakt, zijn zes groote koopvaardijschepen en twee oorlogsschepen door bomtref fers beschadigd." VERDUISTER GOED. Deze week van 22.155.00 uur Maan op 1.14, onder 11.49. BEKENDMAKING. Alle manlijke personen in 1924 geboren, die tot nu toe van het voor hen bevoegde arbeids bureau nog geen schriftelijke uitnoodiging voor een persoonlijk bezoek hebben ontvangen of aan hun aanmeldingsplicht, b.v. we gens ziekte den 31sten Mei, lsten Juni en 2en Juni niet heb ben voldaan, worden hiermede voor de laatste maal uitgenoo- digd, zich in persoon aan te melden bij het voor hen bevoeg de arbeidsbureau of bijkantoor op de hieronder genoemde data: Donderdag 24 Juni, in Januari tot en met April geborenen, tus schen 9 en 17 uur. Vrijdag 25 Juni, in Mei tot en met Augustus geborenen, tus schen 9 en 17 uur. Zaterdag 26 Juni, in Septem ber tot en met December gebo renen, tusschen 9 en 13 uur. Bovendien wordt aan de in de jaren 19201923 "geborenen, voorzoover zij onderworpen zijn aan den aanmeldingsplicht en dezen om welke reden dan rok niet zijn nagekomen, voor de laatste maal gelegenheid ge boden op bovengenoemde data ook aan hun aanmeldingsplicht te voldoen Aanmeldingsplichtigen en werkgevers, die in strijd hande- delen met de bepalingen of deze pogen te ontduiken, dus D.v aan deze uitnoodiging niet of niet naar behooren voldoen, opzette lijk of door nalatigheid onjuiste 'aangiften doen, stellen zich bloot aan zeer zware straffen. Den Haag, 22 Juni 1943. OPGEPAST. SCHIETOEFENING VAN DE LUCHTDOELARTILLERIE. DEN HAAG, 22 Juni. - Den 24sten Juni wordt tusschen 14 en 17 uur door de luchtdoelartillerie geschoten op doelen op den grond. Het gevaarlijke gebied ligt tusschen den weg lipPurmerland en het Noordhollandsch Kanaal en wordt begrensd door de plaatsen Ilpen- dam, lip, Purmerland cn MP 13 aan het Noordhollandsch Kanaal, KP 9. S.S.-GRUPPENFÜHRF.R RAUTER BEVORDERD. BERLIJN, 22 Juni. - Dc National- So/.ialistische Parteikorrespondenz deelt mede, dat o.a. S.S. Gruppenführcr Rautcr bevorderd is tot S.S.-Ober- gruppenführer. Enorme graansmokkel vanuit de Wieringermeer. AMSTERDAM, 22 Juni. - Op 13 Maart 'an dit jaar kreeg de politie van het bu reau Singel te Amsterdam een waar schuwing van een onbekende dat een groote partij graan te koop was aange boden en dat die partij gebracht zou worden in een kelder op den Kloveniers burgwal. De politie ging op onderzoek uit en inderdaad arriveerde na eenigen tijd een groote vrachtauto met tarwe en peulvruchten. De zaak werd onmiddel lijk in beslag genomen. De chauffeur vertelde dat hij alles in de Wieringer meer had gehaald en dat de 37-jarige luchtbeschermer W. A. P. en de 32-jarige broodslijter G. G. de koopers van de partij waren. Bij nader onderzoek bleek, dat het plan tot koopen was uitgegaan van den luchtbeschermer. Men vond de chauffeur, die f 375 zou krijgen, bereid het graan te vervoeren. Zij gingen ech ter nog verder en deinsden er niet voor terug ook ambtenaren in het. complot te halen. Twee controleurs van den C.C.D. gingen mee en „beschermden" het transport. In Oosthuizen werd de auto aangehouden, maar de controleurs zorg den er voor dat men verder ongehinderd naar Amsterdam kon rijden. Voor deze medewerking zouden zij elk met een zak tarwe worden beloond. De politie kon tenslotte 670 kg tarwe, 170 kg rogge, 196 kg bruine boonen, Ï25 kg capucijners en 50 kg grauwe erwten, tot een gezamenlijke waarde van f 2175 ir beslag nemen. Vandaag stonden de luchtbeschermer en de broodslijter terecht voor den eco- nomischen rechter te Amsterdam. De officier eischte tegen elk der mannen vier maanden gevangenisstraf met aftrek van voorarrest en verbeurd verklaring der in beslag genomen goe deren. De economische rechter vonniste con form. Bi] onze Vrijwilligers. De Kompanie staat aangetreden SS PK Ahrens-O-H-P m Keuringen voor Waffen-S.S., het Legioen en de Landwacht. Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 1745 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen. die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de hieronder genoemde adressen vervoegen teneinde gekeurd te worden. Bü de onderzoekingen worden ook alle gevraagde Inlichtingen verstrekt met be trekking tot de verzorging der familie leden, duur der opleiding, extra levens middelen, enz. De aandacht wordt erop gevestigd, dat voor do vrijwilligers, die om bepaalde redenen in Nederland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bij het SS-Wachtbataillon in Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger maansche SS In Nederland willen toe- reden. Personen tusschen 18—30 jaar, die aan- meldingsplichtlg zijn voor den arbelds- nzet. kunnen zich eveneens op een der keurlngsdagen aanmelden en worden ge durende hun verbintenis van den arbeidsinzet vrijgesteld. 24 Juni 9—13 uur: Utrecht. N.V. Huis, Oude Gracht 245. 25 Juni 9—14 uur: Amersfoort. PoMzei- durchgangslager, Leusderweg. 26 Juni 9—14 uur: Den Haag, café „Den Hout". Bezuidenhoutscheweg. Na twee jaar. tfOORWAAR, de tijd lijkt vleugelen te v hebben. Thans ligt het groote oogen blik alweer twee Jaar achter ons, waar op Hitier de wereld mededeelde, dat hu. na de aanmatigingen van Molotoff en de steeds dreigender geworden houding van het huichelachtig Bolsjewistisch bewind, thans genoopt was zijn Weermacht in het Oosten in beweging te zetten en Sovjet-Rusland, dat gereed stond het aloude beschaafde Europa te bespringen en onder het doodelük juk van het Kremlln te wringen, den eersten stoot toe te brengen. Het ls onnoodig het oordeel der latere eeuwen af te wachten om vast te stellen, dat mèt dit besluit dat Hitier, die zijn volk zoo gaarne den oorlog op twee fronten bespaard had, zeker na rijp be raad genomen moet hebben de Führer aller Germanen een daad van een, nog ongeëvenaarde, wereldhistorische betee- kenis verrichtte. Want men behoeft geen profeet te zijn om reeds nu te kunnen voorspellen, dat de man, die in zijn be doelingen thans nog door velen verkeerd begrepen en miskend wordt, eenmaal door allen als de redder van Europa zal worden gevierd. Stalin en de zijnen hebben van het on zalige moment af, waarop hun de macht tusschen de vingers kwam. gedroomd van een Aziatische supprematle over Europa. En om dezen geweldigen roof tocht met succes te kunnen volbrengen werd, met het roekeloos gebruik van knoet en pistool, een weerloos gemaakt volk tot slavernij vernederd en in een enorm bewapeningsproces ingeschakeld. De leger- en luchtmacht, die de mannen uit Moskou, ten koste van alles, gesmeed hebben, naderde naar de laatste Jaren zonneklaar werd bewezen het fantas tische. En dit arsenaal van ijzer, staal en dynamiet diende waarlijk niet om zooals een botte geallieerde propaganda, die het wereldintellect al bijster laag aansloeg, meermalen beweerd heeft een deugdelijken afweer te vormen te gen een Duitschen aanval, die op komst heette te zijn! Zelfs een kind kan de dwaasHeid dezer redeneering ontmaske ren, want toen Sovjet-Rusland zich zoo schielijk in het harnas begon te steken, lag Duitschland nog ln de boelen van het onteevend Verdrag van Versallles. Neen, E u*r opa was de buit, waar de heerschers van het Kremlln naar loerden. Europa moest gelijkgeschakeld worden met Sovjet-Rusland, waar, in een vloedgolf van het Kwade, alle geest, kunst en menschelljkheid jammerlijk ten onder gegaan was. Voor de Oostelijke poort van ons werelddeel gordde de vijand der menschheid zich het in gift gedoopte zwaard aan. Het staat onomstootelijk vast, voor nu en altijd, dat met zijn kloekberaden initiatief van dien gedenkwaardigen 22sten Juni 1941 Adolf Hitier ons werelddeel van den totalen ondergang heeft gered. Want als de Bolsjewistische moordwals, welker motor reeds ronkte, kans gezien had Europa binnen te rollen, zou alles wat voor ons van waarde Is, verpletterd en vergruizeld zijn; dan zouden nu en dit mogen bepaalde kringen zich goed in de ooren knoopen! de kerken in puin en de geestelijke voorgangers vermoord liggen. Voor een dergelijk lot heeft de Duit sche Weermacht en de met haar verbon den legioenen Europa behoed en het is geen wonder, dat de geheele pers der beschaafde en op menschelljkheid en kuituur gestelde wereld bij de thans be reikte mijlpaal in den strijd tegen het Bolsjewisme een oogenblik bezinnend verwijlt. Men kan over het verloop van den oorlog in het Oosten in uitvoerige be schouwingen treden en op de Duitsche tegenslagen der laatste wintermaanden de reflectoren der nuchtere werkelijkheid richten, in welker licht zij een geheel ander karakter zouden blijken te bezit ten dan de tegenstanders er zoo gaarne aan geven. Van een grooter onmiddel lijkheid zijn echter de c ij f e r s. En deze vertellen, dat de Bolsjewisten in de afgeloopen 750 oorlogsdagen aan gesneu velden. gewonden en gevangenen 20.000.000 man hebben verloren; voorts 3B.OOO tanks. 50.000 kanonnen en ruim 40.000 vliegtuigen. Territoriaal moesten de Sovjets een gebied prijsgeven, dat viermaal de oppervlakte van het Brit sche eiland beslaat en waarin tevens hun belangrijkste graanschuur gelegen ls. Men mag veilig aannemen, dat, dank zij de zware offers, die onder Hitiers lei ding in het Oosten gebracht zün. de Bolsjewistische overstrooming van Euro pa verüdeld ls. En wanneer men dat al* slotsom kan stellen bü de herdenking van dezen tweejarigen strijd, dan beseft een ieder, die van goeden wille is, dat het Germaansche, ook het Nederlandsche, bloed in het Oosten niet tevergeefs vloeit, want eenmaal zal er een nieuwe, duurzame vrede voor een, ln rust en vertrouwen, arbeidend Europa, dat zün kuituur en zijn karakter behield, uit ont kiemen. Het bloed ln het Oosten wordt geofferd voor het behoud van Europa, dus ook: voor het behoud van ons eigen vaderland. Uit onze omgeving. Ondkarspel. M. Eecen. - Te Alkmaar overleed in den ouderdom van 76 jaar 4e heer M. Eecen. De heer Eecen was gedurende lange jaren de drijvende kracht van den houthandel „De vier gebroeders," alhier, die onder zijn leiding tot grooten bloei geraakte en die uitgroeide tot een der toonaangevende houtindustrieën van Nederland. Hij heeft daarmee tevens in hooge mate bijgedragen tot de toeneming van den welstand in onze gemeente, die het voorrecht had, dat zijn onderneming op haar gebied was gevestigd, te meer, waar de heer Eecen zich steeds een humaan werkgever betoonde, die oog had voor de belangen van zijn personeel. Sommigen slechts weten, hoe hij een der stille krachten was, die in werking traden, wanneer het er op aankwam om nood te lenigen. Znid-Scharwoade. Van eigenaar veranderd. - Naar wij vernemen, is het café aan het Kerke- pad, bewoond door den heer J. Kui per en eigendom van den heer D. Rol, bij onderhandschen verkoop overge gaan aan de Gebr. Vroegop, schoen- handel te Broek op Langendijk en St. Pancras. Noord-Schar woud? Schaakvcreen. „Schaakmat". - De voor de zomercompetitie gespeelde partijen hadden de volgende uitslagen: .T. KlinkertJ. J. Kroon 14Vz', G. van LoenenJ. Smit 01; J. KamperJ. Smit 01; J. J. KroonQ. Koorn 1—0; A. CoppensN. v. d. Abeele 1—0. De eerste partij om het kampioen schap van Langedijk tusschen W. Kaan en J. Klinkert bracht een over winning voor den tegenwoordigen kampioen Kaan. Wieringen. Naar het lyceum. - Geslaagd voor het toelatingsexamen aan het Lyceum te Den Helder zijn onze plaatsgenooten Rein v. d. Vegt, Leo Poortman en Gerda Poel. Geslaagd. - Onze plaatsgenoot de heer L. C. Kolff is geslaagd voor het eind examen Gymnasium te Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1