NOORD-HOLLAND Grootsche betuiging van trouw aan den Leider DAGBLAD VOOR Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V, Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Scbager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 Hjnen). Postrekening 66189. DONDERDAG TA JUNI 1948. SCBAGER EDITIE. 87e Jaargang No. 114. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. (AfwJ Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. PrtJs der gewone advertenties in dese Editie 11 et. per m.M. B$ contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gehtelc oplage op aanvrage. Tof hei hoogste offer bereid voor de Nieuwe Orde en Musseri. Om zeven uur zou de groote en zeer belangrijke bijeenkomst van de NSB der Nederlanden en hare formaties in den Die rentuin te s-Gravenhage Maandagavond worden gehouden, de ver gadering waarin Mussert. Feldmeyer, Van Geelkerken en Zonder van getuigenis zouden afleggen van de saamhoorigheid hunner formaties en daarmede een einde maken aan alle geruchten, dat er in de N.S.B. een zekere verdeeldheid zou heerschen. Reeds meer dan een uur te voren voerden overvolle trams de belangstellenden bij duizenden naar de plaats van bestemming. De groote tuin zat weldra vol enthousiast zingende menschen, er was geen plaatsje meer te krijgen en naar de groote zaal dromde een dichte menigte, die vóór half zeven al tot de overtuiging moest komen, dat de zaal en balcons tot de laatste plaats bezet waren en daarin alleen nog toegang aan frontsoldaten kon worden verleend. Duizenden moesten zich in zijzalen met een toehoordersplaatsje tevreden stellen. In de groote zaal zaten de Oostfrontstrijders, in hun grauw- groene uniformen, als mannen van de daad in de voorste rijen Het lichtblauw van de Jeugdstorm kleurde de balcons en in de zaal wisselden lichte zomertoiletjes af met het stemmige zwart der uniformen. Het tooneel was met kleurige doeken en emblemen der NSB versierd. Muziek daverde door de ruimte en vele strijdliederen werden geestdriftig meegezongen. Onder tromgeroffel vond de vlaggenparade plaats. De kleurige doeken vormden weldra een passenden achtergrond op het met bloemen versierde tooneel, waar, na de komst van den Leider, de nationale vlag, door Jeugdstormers naar voren gebracht, de eere plaats kreeg. Groot was het enthousiasme bij de binnenkomst van den Leider en in ademlooze stilte afgewisseld door daverend applaus en Hou Zee-geroep bij de markantste passages werden de redevoe ringen aangehoord. Zoowel de WA als de SS en de Jeugdstorm hebben van hun saamhoorigheid met den Leider betuigd. Hiervan is thans in Den Haag getuigenis afgelegd en de duizen den in de zalen en daarbuiten hebben door hun geestdriftige bij valsbetuigingen bewezen, dat zij hiermede in alle opzichten instem men. De Beweging is breed van bedding heeft de Leider gezegd. Dat in die bedding de stroom in één richting gaat heeft de groote dmonstratie in den Dierentuin wel bewezen. W.A., S. S., Jeugdstorm en Beweging verbonden tot in den dood. D* )E bijeenkomst werd door eenige duizenden functionnarissen en le den der beweging bijgewoond. Daar onder waren behalve de sprekers o. m. de leidster der N.S.V.O.. mevr. O. De Ruitervan Lanlceren Matthes. de gemachtigde van den Leider voor Zd. Holland J. W. Baron van Haersolte van Haerst. burgemeester Westra van den Haag. de gewestelijke leider M. J. A. van Iersei, die de bijeenkomst leidde, de chef van het kabinet van den Leider. Jhr. D. de Blocq van Scheltinga. de gemachtigden van den Leider voor Staat en Beweging, en adviseurs en functionnarissen van het Hoofdkwartier. Verder vertegenwoor digde Bereichsleiter Buehner het Ar- beitsbereich der NSDAP en was er ook een vertegenwoordiging van den Kreis Süd-Holland der partij. De commandant der W.A. spreekt. Het allereerst werd het woord ge voerd door den commandant der W.A., mr .Zondervan. Deze begon zijn rede met te zeggen, dat de nationaal-socia listen als dragers van een wereldbe schouwing reeds 10 jaar geleden de overtuiging hadden, dat met haar het vaderland en Europa zouden staan of vallen. De bloedoffers, die de Bewe ging heeft moeten brengen, hebben haar niet gebroken, en de beschim pingen, die haar ten deel gevallen zijn, hebben haar niet verbitterd. In tegendeel, de beweging is daaruit slechts gesterkt te voorschijn geko men en heeft niet vergeten, dat dit Nederlandsche volk met al zijn fou ten, doch ook met zijn heerlijke gaven en deugden haar volk is. Het zelfres pect der natie is het leidende doel van de nationaal-socialisten geweest. Daarom hebben zij het volk den nat.-soc. soldaat in de W.A. als voor beeld voor oogen gesteld, en het is geen geringschatting van den arbeid der andere formaties, wanneer gecon stateerd wordt, dat de W.A. aan deze prestatie het grootste aandeel heeft. De democraten hebben voor 1940 de W.A. verboden, omdat juist in haar gelederen de meest strijdlustige nat- soc. stonden, en de bloedoffers, die de W.A. na 1940 in den strijd tegen de reactie heeft gebracht hebben het beste bewijs geleverd, dat duizenden bereid waren voor de overwinning van hun wereldbeschouwing en voor An- ton Mussert, die hen leidt, de groot ste offers te brengen. Voor vriend en vijand blijft te allen tijd een ding duidelijk: waar Mussert staat, staat de W.A. Wanneer nu de W.A. een groot deel van haar mannen gezonden heeft naar de Waffen-SS. het Le gioen, de Weermacht, de N.S.K.K.. de Nachrichtentruppen, de orga nisatie Todt, de Ned. landwacht, de hulppolitie en andere organisaties, dan is dat geschied in de zekerheid, dat deze mannen eens opnieuw in de geleden van Mussert zullen staan, om de laatste hinderpalen op den weg naar een nat.-soe. Nederland uit den weg te ruimen. Wanneer de W.A. thans verder nood zakelijke dingen ten achter stelt bij het allerbelangrijkste: den oorlog te win nen, dan beschouwt zij dit als een of fer, dat zij brengt in de zekerheid aldus voor de toekomst van het volk de beste troeven in handen te nebben. Spr. legde vervolgens een gelofte van trouw aan Anton Mussert af: „Terwyl de democraten „Jan Boeze roen" lieten slrljden voor hun zetel op het kussen, staan overal, waar eenvoudige weermannen staan, ook de kaderleden van de W.A. tot het hoogste. Aldus smeden wij een band van kameraadschap, die door niets en niemand te breken is. Het is de Leider, die ons daarheen den weg heeft gewezen en een voor beeld is geweest, terwijl de Führer ge legenheid heeft gegeven, ondanks de remmen van het verleden, de opgewek te krachten dienstbaar te maken aan het nieuwe Europa, en tei elijk aan de toekomst van ons eigen volk. In on- wrikbaren trouw aan deze beide mannen ligt de basis voor onze eenheid, die haar schoonste uitdrukking vindt in de leuze: Alles voor het vaderland. Rede van voorman Feldmeijer. Voorman Feldmeyer wees in zijn rede erop, dat de harde jaren van den strijd geleerd hadden het wezen lijke van het onwezenlijke te onder scheiden. Zij hebben in het bijzonder de wetten van het bloed geopenbaard en geleerd, dat een ras en een volk zich slechts kunnen handhaven, wan neer zij hun bloed en hun eigen aard bewaren. De laatste jaren van de degeneratie voor 1940 hebben ook aangetoond, dat de verjoodsching der geesten verder om zich heen gegre pen heeft dan de eigenlijke bloedver menging. De Germaansche mensch is zich bewust geworden, dat honder den. die voor hem leefden. In hem als in een brandpunt samenkomen Het volk beschouwt hij daarom waar lijk als een eenheid van verwanten naar den bloede, waarin niet alleen de groote Nederlandsche figuren voortleven, doch ook het Groot-Ger- maandsche verleden, en waarin de Groot-Grmaansche toekomst beslo ten ligt. Waren Volkenbond en inter nationale onwerkelijke en bloedelooze abstracties, wij spreken van een grootere gemeenschap, n.1. de Groot- Germaansche. Want deze is voor ons de levenswarme roep van het bloed. Deze Idee heeft In de SS vorm ge kregen. en wanneer daarover misver den zijn ontstaan, dan kunnen die worden teruggebracht tot een misver staan van het dynamische, ons allen bezielende begrip „ons rijk", waarvan het wezen het belangrijkste is. Dat rijk zal als wezenlijk Ideaal de vormgeving steeds te boven gaan. De vorm is in deze dagen van bezinning het alleron- belangrijkste. Reeds lange jaren tevo ren leefde in ons ditzelfde Germaan sche ideaal. De leider heeft in zijn werk „Bronnen van het nationaalso- cialisme" erover gesproken, hoe zich deze ontwikkeling steeds meer in ons zelf voltrekt en hoe wij in ons eigen nationaalsocialisme groeiden. Spreker verklaarde vervolgens, dat enkele lieden het met de SS niet eens zijn, omdat zij van meening zijn, dat deze te ver gaat of te radicaal is. Dit is daarom niet erg, omdat de natio- naalsocialistische eenheid een andere is, dan de democratische tegenstan- de>- •"•"Ir w11''»» r3"*-" «"lOOVPn. Hij wees er vervolgens op, dat de leider den eed van trouw op den Führer heeft afgelegd en dat hij het geweest is, die voor de eerste keer een formatie Neder landera van de Germaansche SS persoonlijk ook den eed van trouw u„ u... e nv-.it laten afleggen. Bij den Führer ligt zonder uitzondering ons aller ideaal. Bij den Führer, als de fi guur, uit wien. tot wien en door wien werkelijk de Germaansche lotsgemcenschap geboren wordt en groeit. Van Geelkerken namens de jeugdstorm. Hoofdstormer van Geelkerken ver klaarde in zijn rede, dat de jeugd voor de nationaal-socialisten van heden de wr.arborg moet zijn, dat hun werk eens zal worden voortgezet. Spr. wees er ver volgens op, dat de Jeugdstorm krach tens zijn idealen een groote aantrek kingskracht op de jeugd uitoefent, waar tegen de ouders zich tevergeefs schrap zetten. In den Jeugdstorm wordt het karakter van de jeugd gevormd en zij leert daar, zich in te zetten volgens de richtlijn „In godsvertrouwen alles voor het vaderland". De tijd voor 1940 heeft ook de jeugdorganisaties gekend, waar onder een, waarin de jongens achter totempalen moesten aar.loopen en aan gespoord werden iemand te gehoorza men, die de boeren in Transvaal be dreigd en bespionneerd heeft. Nadat de Hoofdstormer de jongens en meisjes het geweldige gebeuren van dezen tyd, waarin een geheele jeugd opstaat, voor oogen gesteld had, liet hij tegelijkertijd een scher pe vermaning hooren tegen de hou ding van misleiden en onverschilli gen. In onwrikbaar -geloof en vast vertrouwen staat deze jeugd in de gemeenschap der Nederlandsche Nationaal-Socialisten en vormt al dus een onderdeel van de Groot- Germaansche jeugd, de jeugd van hef nieuwe Europa. De Leider spreekt Mussert achtte het noodzakelijk de geruchten, die sedert de bijeenkomst van het leiderscorps der beweging op 5 Juni in Tivoli te Utrecht zijn ver spreid tot de juiste proporties terug te brengen. Nadat dc afdeclingsleiders gesproken hadden, achtte hij het nu zijn taak uiteen te zetten waarom het in deze dagen en maanden gaat. De leider schilderde de periode voor 1940. waarin de Beweging door de democraten steeds weer voor dood werd verklaard en constateerde, dat thans de beweging de draagster is van den politieken wil van het Ne derlandsche volk. Zij draagt die ver antwoordelijkheid gaarne en wenscht slechts dat haar nog grootere verant woordelijkheden voor de toekomst van het Nederlandsche volk in deze kentering der tijden zullen mogen ten deel vallen. De leider stelde vervol gens het verraad aan de kaak van de in Londen zetelende emigranten, die het volk gestort hebben in een boozen oorlog van 4 Y, dag en die op den derden dag van dezen oorlog reeds de beenen genomen en het volk alleen gelaten hebben. Deze lieden wagen het nog om diegenen, die hier zijn gebleven en pogingen in het werk stellen het volk weer op de been te helpen, adviezen te geven hoe het volk geholpn moet worden en wat goed en wat niet goed is en hoe men sabotage pleegt. Het verschil tusschen deze lieden en de nationaalsocialisten bestaat hierin, dat de laatstcn de fatsoen lijkste zy'n. De emigranten hebben de N. S. B.-ers gedreigd, dat zy zullen worden opgehangen wan neer zij terugkomen. Ik mag ver klaren, dat er geen Nederlander is, die gelooft te zullen worden op gehangen wanneer de nationaal- socialisten winnen. De leider schetste vervolgens de ba ses van den tegenwoordigen wereld- strijd, waarin aan de eene zijde het rationaal-socialisme en het fascisme en aan de andere zijde het kapitalisme en het bolsjewisme staan. Het gaat om het zijn of niet zijn van Europa. De roeping der nationaal- socialisten. In dezen tijd hebben de nationaal- socialisten een roeping te vervullen voor volk en vaderland om het volk door dezen tijd heen te breng-li. Dc vier dagen oorlog in Mei 1940 hebben de juistheid van de vermaningen en waarschuwingen, die door de natio naal-socialisten reeds jaren tevoren werden verkondigd, bevestigd In het bewustzijn van hun verplich ting in den strijd op leven en dood zijn de eerste honderd vrijwilligers gegaan en zijn duizend gevallen. De beweging zal ook verder haar plicht doen. Zij is niet van meening, dat zij stil moet af wachten tot uit het Oosten het Bolsje wisme en uit het Westen het Amerika nisme komen. Zij verwacht van Enge land niets, want het Nederlandsche volk kent Engeland sedert meer dan 300 en 400 jaar. De Leider verklaarde voorts, dat hij zeer wel weet dat het niet aangenaam is In een bezet gebied te leven en dat het nog minder aangenaam is een auto ritaire beweging in een bezet gebied te leiden. Onze Duitsche kameraden, zoo verklaarde hij, kennen de moeilijkheden De beweging heeft tot taak de saamhoo righeid op te bouwen, die komen moet omdat alleen daarin voor allen in Euro pa de toekomst ligt. De leider hield zich vervolgens bezig met het onverstand dat de N.S.B. ontmoet bij het uitvoeren van deze taak. De strijd is echter niet zoo erg. wanneer hij maar den wil staalt, om ondanks alles voor het Neder landsche volk in het nieuwe Europa den weg te banen. De mogelijkheid hiertoe is te danken aan de trouw, den moed en de offervaardigheid van duizenden en tienduizenden kamera den. Het is de kracht van den Natio- naal-Soclalistische Beweging, dat nie mand hierin een wig kan drijven Een volk, dat voor 1940 aan alles rijk was en thans zoo arm is, een volk, dat een dergelijken val heeft beleefd, in den kortst mogelijken tijd een nieuw doel voor de toekomst aan te„ wijzen, is geen kinderwerk. De leider stelde vervolgens het Ne derlandsche volk de moeilijkheden en offers van het Duitsche volk voor oogen. dat thans de zorg heeft dat het bolsjewisme Europa niet overstroomt en honderdduizenden afslacht. Hvj verklaarde woordelijk: „Wan neer wy wakker worden door het gebrom van motoren zijn we na tuurlijk blij, dat de bommen niet hier vallen, maar geven wij ons ook volledig rekenschap van het feit, dat zy aan gene zijde van de grenzen vallen en dat hierdoor een Bij onze Vrijwilligers. Vier kameraden SS PK Fritsch-O-H-P Keuringen voor Waffen-S.S., het Legioen en de Landwacht. Nederlanders van arisch bloed. In den leeftijd van 17—45 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen. die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de hieronder genoemde adressen vervoegen teneinde gekeurd te worden. Bij de onderzoekingen worden ook alle gevraagde inlichtingen verstrekt met be trekking tot de verzorging der familie leden, duur der opleiding, extra levens middelen, enz. De aandacht wordt erop gevestigd, dat voor de vrijwilligers, die om bepaalde redenen ln Nederland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bij het SS-Wachtbataillon ln Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger maansche SS ln Nederland willen toe treden. Personen tusschen 18—30 Jaar, die aan- meldlngsplichtig zijn voor den arbeids inzet. kunnen zich eveneens op een der keuringsdagen aanmelden en worden ge durende hun verbintenis van den arbeidsinzet vrijgesteld. 25 Juni 0-t14 uur: Amersfoort, Polizei- durchgd^jgslager, Leusderweg. 26 Juni 914 uur: Den Haag. café „Den Hout", Bezuidenhoutscheweg. BEKENDMAKING. Alle manlijke personen in 1924 geboren, die tot nu toe van het voor hen bevoegde arbeids- buïfeau nog geen schriftelijke uitnoodiging voor een persoonlijk bezoek hebben ontvangen of aan hun aanmeldingsplicht, b.v. we gens ziekte den 31 sten Mei, lsten Juni en 2en Juni niet heb ben voldaan, worden hiermede voor de laatste maal uitgenoo- digd, zich in persoon aan te melden bij het voor hen bevoeg de arbeidsbureau of bijkantoor op de hieronder genoemde data: Donderdag 24 Juni, in Januari tot en met April geborenen, tus schen 9 en 17 uur. Vrijdag 25 Juni, in Mei tot en met Augustus geborenen, tus schen 9 en 17 uur. Zaterdag 26 Juni, in Septem ber tot en met December gebo renen, tusscnon 9 en 13 uui. Bovendien wordt aan de in de jaren 19201923 geborenen, voorzoover zij onderworpen zyn aan den aanmeldingsplicht en dezen om welke reden dan rok niet zijn nagekomen, voor de laatste maal gelegenheid ge boden op bovengenoemde data ook aan hun aanmeldingsplicht te voldoen Aanmeldingsplichtigen en werkgevers, die in strijd hande- delen met de bepalingen of deze pogen te ontduiken, dus b.v aan deze uitnoodiging niet of niet naar behooren voldoen, opzette- lijk of door nalatigheid onjuiste aangiften doen, stellen zich bloot aan zeer zware straffen. Den Haag, 22 Juni 1943. Aanval op vijandelijk convooi. „Onze torpedovliegtuigen hebben een vijandelijk convooi voor de Noord- Afrikaansche kust aangevallen, een vrachtschip van 12.000 ton tot zinken ge bracht, en een van 7000 ton beschadigd. Een derde vrachtschip werd in de Golf van Tunis getorpedeerd. De haven van Bizerta, wegen en spoorwegdoelen len Zuiden van Jaffa in Palestina wei-den door onze formaties der luchtmacht ge bombardeerd. Vijandelijke vliegtuigen ondernamen bomaanvallen en schoten met mitrailleurs op Salerno, Castel Ve- trano, Milazzo en Olbia. Uit Salerno wordt melding gemaakt van schade en verliezen. Zware aanvallen op West-Duitschland. Vijandelijke luchtmacht be taalde een hoogen prijs. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 23 Juni. - Het opperbevel van de weer macht maakt bekend: „Van het Oostelijke front wordt slechts plaatselijke gevechtsactiviteit gemeld. De luchtmacht viel steunpunten voor de luchtmacht en bewapentngsbedrijven ln het vijandelijke achterland aan en wierp ln de Finsche Golf drie kustvrachtsche- pen in brand. Britsche en Amerlkaansche lucht strijdkrachten deden gisteren overdag en in den afgeloopen nacht verschei dene zware aanvallen op steden ln West-Duitschland en in de bezette ge bieden in het Westen. Vooral in de woonwijken der steden Oberhausen en Mülhelm a. d. Ruhr ontstonden aan zienlijke vernielingen. Op 22 Juni des middags viel ln het zeegebied voor Schcveningeu een sterke formatie Brit sche bommenwerpers en torpedovlleg- tuigen tevergeefs een Dultsch convooi aan. Bewakingsvaartulgcn en de lucht doelartillerie aan boord der koopvaar dijschepen schoten zeven der aanval lende vliegtuigen neer. Het convooi is in zijn geheel in dc haven van bestem ming aangekomen. In totaal werden bU de aanvallen van gisteren overdag en in den afge loopen nacht volgens de totdusver ont vangen rapporten 92 vijandelijke vlieg tuigen, waaronder 75 viermotorige bommenwerpers neergeschoten. Drie eigen jagers gingen verloren. Duitsche gevechtsvliegtuigen bombar deerden in den nacht van 22 op 23 Juni afzonderlijke doelen ln het gebied van L' nden. Verliescijfer nog aanmerkelijk hooger. Naar het D.N.B. zijn volgens nog on volledige berichten sedert den vroegen ochtend van 22 Juni tot den ochtend van den 23sten Juni door nachtjagers, forma ties jachtvliegtuigen, dc luchtdoelartil lerie der luchtmacht en die der marine minstens 135 Britsche en Amerikaansche vliegtuigen vernietigd. SCHEERZEEP OP DEN OUDEN S-BON. 's-GRAVENHAGE, 23 Juni. - In ver band met de mogelijkheid, de eventueel nog ongebruikte punten der thans niet meer geldige Textielkaart bij de distri butiediensten in te wisselen tegen „T"- punten, waarbij de oude Textielkaart dient te worden ingeleverd, wordt er op gewezen, dat op deze oude Textielkaart een nog niet gebruikte bon „S" kan voorkomen, welke bon tot en met Aug. a.s recht geeft op het koopen van scheerzeep. Deze dient men dus in zijn eigen belang vóór de inlevering van de kaart daarvan te verwijderen. De bon bevindt zich alleen op de Textielkaart DA, welke destijds is uitgereikt aan mannelijke personen van 15 jaar en ouder. volk zwaar lydt? Daarom zeg ik, ja, dat moeten wy doen: het moet zoo zyn, dat allen zich smartelijk getroffen voelen of nu Keulen ge bombardeerd wordt of Rotterdam. Dan eerst is een basis gelegd voor de gemeenschappelijke toekomst vaij. belde volken. De samenwerking tusschen de Ne derlandsche en de Duitsche nationaal- socialisten moet tot een voorbeeld worden voor de volken van geheel Europa. Het gaat om de beveiliging en den gemeenschappelijken opbouw in de gemeenschappelijke levensruimte, welke reikt van Hammerfest in het hooge Noorden tot aan den Brenner, van Duinkerken tot ver in het oosten. In deze gemeenschappelijke levens ruimte moeten de Germaansche vol ken eensgezind zijn, die levensruim ten moeten zij gezamenlijk verde digen en gemeenschappelijk gelijkge rechtigd opbouwen. Binnen deze gemeenschappelijke levensruimte voor allen zullen na tionale veiligheid en ontwikkeling binnen het groote geheel, cn we- derzydsche achting heerschen. Een goed Nederlander en een goed Duitscher kunnen het eens worden, en hoe dit staatspolitiek gezien ge daan zal worden, zal door den Fü- rer geschieden in wien wij ver trouwen kunnen hebben. Dc N. S. B. en de kerken. Vervolgens sprak de Leider over de houding der N. S. B. tegenover de ker ken. Evenals van oudsher, zoo zal ook in het nieuwe Nederland vrijheid van godsdienst en geweten moeten bestaan, voor zoover dit werkelijk christelijke aangelegenheden betreft. In dit verband wraakte Mussert een kerkelijke aankon diging ondw den titel: ..Wie zal ons redden?" Ok ode katholieke kerk heeft zich steeds gekant tegen de Beweging. Voor die katholieke mannen en vrou wen, die ondanks het feit, dat hun de Sacramenten geweigerd worden, tot in den dood Leider en beweging trouw ble ven, is spreker verplicht de gewetens vrijheid te handhaven. Bij de hierop volgende bespreking van de tewerkstelling zeide Mussert, dat hij het volkomen eens ls met alles wat er toe bijdraagt den oorlog te winnen. Wat goed is, verdient gesteund te worden. Wat niet goed is moet bestreden wor den. De beweging staat er als een blok De bedding is breed, maar de stroom kent slechts een richting. Een schei- d,ng zal niet komen. Vervolgens betuigde de Leider zijn dank aan de W.A., de S.S. en de Jeugd storm, de politieke organisaties, forma ties en afdeelingen der N. S. B. voor de aan hem betoonde trouw, de offervaar digheid en paraatheid, alsmede voor hun strijd in het Oosten. Deze trouw, die ons met elkaar ver bindt, is de trouw van de Germaansche lotsgemeenschap als eenige mogelijkheid voor de redding van Europa in de toe komst En woordelijk zei hij vervolgens onder jubelende bijvalsbetuigingen: „Trouw aan den Führer, aan den man op wiens schouders voor het grootste deel de last voor' t behoud van Europa rust. Hebt U zich wel eens voorgesteld wat het wil zeggen om voor God en alle menschen ver antwoordelijk te zjjn voor het voort bestaan van een deel der wereld. Dezen onnoemelyken last draagt hl), de Führer, dien ik eens trouw ge zworen heb en dien ik trouw zal blijven tot het einde mijner dagen en aan wien de beweging verbon den is door mijn persoon". De bijeenkomst werd besloten met het Êemeenschappelijk zingen van een cou plet van het Volkslied, waarna de Lei der zich persoonlijk met eenige gewonde frontsoldaten onderhield. Frankrijk. Toen de „République des camaradc:." zich aan den vooravond van den wapen stilstand van Complêgne bevond, rea geerde zij voor het laatst op haar moei lijkheden met haar typische „democra tische" middelen, nl. politieke crises en kabinetswijzigingen. Toen deze geen baat gaven moest men zich wel groepeeren rond de eenige figuur, die uit zichzelf gezaghebbend genoeg was, Maarschalk Pétain. Daarmee verdtyenen de FranBche republiek en de phrygische muts. De Etat Francals en zijn nieuwe symbool, de Francisque (Gallische bijl), kwamen daarvoor ln de plaats. Na de wapenstilstand volgde op 20 April 1942 de ontmoeting tusschen Hitlor en Pétain te Montolre, waaromtrent de maarschalk verklaarde: „Tegenover een overwinnaar, die zijn overwinning wist te beheerschen, zullen wij onze neder laag weten te beheerschen." Er was der halve een basis voor wederzij dsch goed begrip gelegd. Maar behalve het Euio- peesche Frankrijk, dat het vormvermo gen der Spilmogendheden ging onder vinden, bleef een koloniaal Frankrijk, dat binnen de beïnvloedingssfecr der Anglo-Amerikanen lag. Ook het continentale Frankrijk zelf bleef innerlijk verdeeld. Deze tweedracht ln den boezem van het Fransche Volk heeft telkenmale tot koerswijzigingen geleld. Laval werd weer teruggeroepen en Pétain moest al zijn omzichtigheid gebruiken om het vaneenrijten van het Fransche imperium, en ln het binnen land anarchie en burgerstrijd te voorko men. De eenheid naar buiten heeft hij niet kunnen bevestigen. Dank zij de Fransche tweedracht kwam het tot öp rebelsche acties van De Gaulle—Catroux en DarlanGiraud. De trouweloosheid der Anglo-Amerikaansche oud-bondge- nooten maakte met gretigheid daarvan gebruik en bracht met geringe uitzonde ringen alle Fransche overzeesche gebie^ den onder Britsche en Amerlkaansche controle. Alsof er ln de wereld sinds 1939 niets is veranderd gaan de chefs der „vrije" Franschen intusschen voort met het Chineesche schimmenspel van hun onderlinge „crises" en nieuwe rolver- deelingen De binnenlandsche nieuwe vormgeving worstelt eveneens met verschillende moeilijkheden. Marcel Déat. Dortot. Pierre Constatlni staan echter aan het hoofd van politieke bewegingen, welke de nieuwe Europeesche orde nastreven en samenwerking zoeken met Laval. Doriot zelf is met de Fransche vrijwilligers naar het Oostfront vertrokken, om ac tief deel te hebben aan den strijd tegen het Bolsjewisme. Politieke aanslagen als o.a. op Déat en' Laval gepleegd, beïn vloeden ongetwijfeld het tempo van den Franschen vernieuw lngsarbeld en onder- streepen het bekend gezegde, dat slechts wie langzaam gaat. zeker gaat. Toch heeft Frankrijk reeds een statuut van den arbeid, dat den klassenstrijd uitsluit, bezit het een arbeidsdienst en begint het zich te geven aan den Euro- peeschen arbeidsinzet. Zij aan zij met vertegenwoordigers der andere Europee sche volken arbeiden Fransche mannen cn vrouwen ln Duitsche fabrieken. Sedert 1870 werd Frankrijk van Dultschland gescheiden door een moreele grens. Zeventig jaar Britsche propaganda heeft deze grens voorzien van een bar rière van prikkeldraad. Doch van dag tot dag wordt er verder gewerkt om deze belemmering te doen verdwijnen. En wanneer zulks gebeurd ls zal dit aan heel Europa ten goede komen! Bekendmaking. De Admiraal in Nederland maakt bekend: Krachtens artikel 5. lid 1, cijfer 2. lid 2 van de verordening van den Rijkscommissaris voor de bezette Ne derlandsche gebieden nr. 100-41 over bijzondere maatregelen inzake de kustbescherming, wordt het volgende bepaald: Alle vaartuigen mogen in het door de verordening nr. 100-41 bepaalde ge bied. waarvoor de verbodsbepalingen gelden, alleen varen of in dit ressort te water of op het land liggen wan neer zij krachtens de volgende bepa lingen gekenmerkt zijn. Vaartuigen met een laadvermogen van minder dan 10 ton moeten op een duidelijk zichtbaren plek aan den bui tenkant op een vast deel van het vaartuig in letters van tenminste 10 c.m. hoogte en een breedte van 1 c.m goed leesbaar, den naam van het schip of eigenaar alsmede zijn woon plaats vermelden. Voor de kenmerking van vaartuigen met een laadvermogen van 10 ton of meer kan men volstaan met het in artikel 7. lid 1. van de „Reglementen voor de Binnenvaart" voorgeschreven teelten. De plicht tot kenmerken strekt zich ook uit tot drijvende toestellen, dat zijn drijvende voorwerpen, waarop mechanische installaties als baggermo len, raan, halfwerktuig of bokken zijn aangebracht. Overtredingen van deze verördenfrlf» worden gestraft overeenkomstig art. 7 van de verordening nr. 100-41 met een gevangenisstraf of in ernstige gevallen met tuchthuisstraf van ten hoogste 5 jaren. De verordening treedt in werking op 1 Juli 1943. SCHAGEN. COMMISSIE VOOR HEEMKUNDE VOOR SCHAGEN EN OMGEVING. Zooals te Alkmaar en te Hoorn com missies voor heemkunde zijn opgericht, die thans reeds geruimen tijd bestaan, is dit dezer dagen ook te Schagen ge schied. De bedoeling dezer commissie is o.m. de heemschutgedachte te wek ken bij de schooljeugd. Hiertoe zullen kleine excursies worden gehouden. Zoo zullen b.v. op Dinsdag 29 Juni a.s. Schagen en Schagerbrug tezamen een excursie maken naar Haringhuizen. Hoofddoel daarbij zal zijn een bezoek aan de oude kerk, onderweg zullen in de vrije natuur plant- en dierkunde worden beoefend. Een ander plan dat men zal trachten te verwezenlijken is de inrichting van een oudheidkamer te Schagen, gelijk men die in zoovele andere plaatsen ln Nederland reeds aantreft (b.v. in Zaandijk) en waarin oudheden, prenten, kaarten,, enz. worden bijeengebracht. Zoo dit plan kans van slagen blijkt te bezit ten, hoopt men de kamer onder te brengen in één der beide torentjes van het oude slot. Voorts zijn er plannen- tot het organiseeren van een film avond in het a.s. najaar. De bedoeling is, dat films zullen worden vertoond over West-Friesland, o.a. over de oude kerk te Warmenhulzen. De voorloopige commissie bestaat uit de heeren J. L. H. J. Westenberg, K. Beunder en J. Lutjeharms te Schagen, J. D. Wiering te Schagerbrug, J. Eg~ berts te Kolhorn, G. Nobel te Lutje winkel, P. van Oorschot te Wieringer- waard. Deze commissie is nog niet vol tallig. Er worden nog pogingen i*. het werk gesteld ze uil te breiden, waar voor eenige heeren van het bijzonder onderwijs zijn aangezocht.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1