NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Politieke moord te Zwolle berecht. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager édltie: Sohagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. VRIJDAG 25 JUNI 1943, SCHAGER EDITIE. 81e jaargang No. iiouiui cu.ict.eiu: A. K. El;, Alkmaar. (Afw.) Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Pt'Us der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. BJJ contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Beide verdachten ter dood veroordeeld. Wij hebben onlangs melding gemaakt van den moord op den aannemer Koopman uit Zwolle, die zijn in Kaal te wonenden broer had bezocht en op den terugweg in Heino door eemge personen werd lastig gevallen omdat hij een N.S.B.-speldje droeg. Op weg van Heino naar Zwolle is hij toen door den 20-jangen smid Klaas Mul ler en den 24-jarigen schilder Willem Haaije, beiden uit Heino, gevolgd, be wusteloos geslagen en nog levend in een kuil begraven, waar hij den dood door verstikking heeft gevonden. Beide verdachten hadden zich dezer dagen in Den Haag voor het Sonder- gericht te verantwoorden. Muller vertelde, dat hij in het café twaalf glazen bier had gedron ken omdat hij zijn afscheid vierde daar hij zich moest melden voor den arbeidsinzet. Hij maakte het Koopman lastig en verklaarde woedend te zijn geweest omdat hij meende met zijn vader en broer door de N.S.B. te zijn aangebracht, daar alle drie zich voor den arbeidsinzet moesten melden. In het café had nog een verzoening plaats maar Muller en Haaije gingen Koopman daarna per fiets na, wierpen hem op den grond en sloegen hem op het hoofd tot hij als dood bleef lig gen. Zij droegen hem 10 a 20 meter het bosch in en aangezien zij dachten dat hij dood was, hebben zij hem daar „begraven". Het gerecht schonk geen geloof aan zijn bewering, dat men er zich eerst van overtuigd had, dat hij niet meer ademde. De verklaringen van verdachte Haaije kwamen in hoofdzaak overeen met die van Mul ler. Hij had niet op Koopmans belofte vertrouwd dat deze van het gebeurde in het café geen aangifte zou doen. Dr. Hulst, als deskundige gehoord, heeft geen andere doodsoorzaak dan verstikking kunnen vinden. Het requisitoir. De Staatsanwalt zeide, dat deze lie den zich lieten ophitsen met een fa natisme zonder zedelijke remming. Zij zagen in hun verblinde haat in Koop man slechts een vertegenwoordiger van de N.S.B. en de manier waarop deze is toegetakeld wijst er op, dat zij hem niet alleen een pak slaag wilden geven. Zij sloegen hem nog steeds toen Huil gebombardeerd. Nog rustig aan het Oostelijk front. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 24 Juni. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Aan het Oostelijke front-kwam het gis teren slechts hier en daar tot plaatse lijke gevechten. De luchtmacht viel con centraties van schepen in het Lagunen- tjfcied van den Koeban en op. het adogameer aan. Een kustvrachtscmjtfen 15 landingsbooten werden in den grond geboord. Bij gewapende verkenning boven den Atlantischen Oceaan werd een koop vaardijschip van 2000 brt. door een vol treffer tot zinken gebracht. Een tweede vrachtschip van middelbare grootte werd zoo zwaar beschadigd, dat aangenomen kan worden dat het vernietigd is. Drie vijandelijke vliegtuigen maakten in den afgeloopen nacht storingsvluchten boven het Duitsche Rijksgebied. Zware Duitsche gevechtsvliegtuigen bombardeerden in den nacht van 23 op 24 Juni de Oost-Engelsche havenstad Huil. Alle vliegtuigen keerden terug. Italiaansche luchtmacht in actie. Aan het Italiaansche weermachtbericht is het volgende ontleend: „Onze torpedovliegtuigen hebben tij dens gewapende verkenning langs de Algerijnsche kust een vrachtschip van 15.000 ton tot zinken gebracht en een tankschip van 7000 ton getorpedeerd Boven Sicilië heeft een van onze verken ningsvliegtuigen een vijandelijk torpedo vliegtuig neergeschoten en een tweede ernstig getroffen. De luchthaven Lata- kieh in Syrië en de verbindingswegen van Foeka in Egypte werden met doel treffend resultaat door Italiaansche bom menwerpers aangevallen De vijand on dernam luchtaanvallen op La Spezzia, Porto Empedocle en Catania, deed in deze laatste stad een groot aantal par ticuliere gebouwen instorten en maakt» eenige slachtoffers onder de bevolking. hij op den grond liggende om hulp riep en hebben hem later in z'ijn be- wusteloozen toestand begraven om ieder spoor van hun misdaad uit te wisschen. Zij maakten zich schuldig aan politieken moord wat ook sabo tage inhoud, waarom de Staats anwalt tegen beiden de doodstraf elschte. De verdediger betoogde dat hier geen voorbedachte rade aanwezig was. De doodstraf. Nadat het Sondergericht in raad kamer was gegaan deelde de pre sident mede. dat beide verdachten ter dood waren veroordeeld. De president wees er daarbij op, dat politieke haat de menschen tot die ren maakt en dat dergelijke moor den groote onrust veroorzaken, wat de bezettende macht niet on verschillig kan laten. Wie zich tot moord verlaagt be hoeft niet op medelijden te reke nen en het gerecht zal hen neer slaan. Rommel Irekf offensiefjas aan. Een majoor uit het hoofdkwar tier van maarschalk Rommel, die eenige dagen als koerier te Berlijn vertoefde, deelde mede, dat de veldheer op het oogenblik weder om een uniformjas draagt, dat zoo wel in bet eigen kamp ais ook bij den vijand, een zekere vermaard- held heeft gekregen. Het is zijn j zoogenaamde „offensiefjas", welke hij steeds draagt als hij zijn nieuwe plannen voorbereidt of begint uit te voeren. De spiegels van deze merkwaar dige offensiefjas vertoonen de maarschalkstaven, die in dit bijzon dere geval tijdens den veldtocht in Noord-Afrika by El-Alamein zijn vervaardigd door den knecht van den maarschalk. Deze knecht, die goudsmid van beroep is, smeedde de maarschalkstaven uit het gele blik van een Engclsch sardineblik je, dat hij onder den oorlogsbuit vond. VOORSTEL VAN JOOSEVELT INZAKE DEN MILITAIREN DIENSTPLICHT. De eerste reactie van het congres op het voorstel van Roosevelt om arbeiders der bewapenings-industrie, die pogen te staken, voor militairen dienst op te toepen, duidt volgens een bericht van „United Press" op een krachtige op positie. Senator Truman heeft ver klaard, dat hij er niet mee eens is om den militairen dienst als een soort straf tc beschouwen, want het leger is geen gevangenis. Ook andere senatoren heb ben zich tegen Roosevelts voornemen .utgesproken. Ook onder de mijnwerkers heeft de mededeeling van Roosevelt ontsteltenis veroorzaakt. Onder de 125.000 mijnwer kers uit West-Pennsylvanië hoort men verbitterde uitlatingen over de afwij zing van den looneisch in vier distric ten hebben de mijnwerkers er zich reeds voor uitgesproken de staking voort te zetten Radio Londen meldt nog, dat er nieu we moeilijkheden zijn ontslaan, omdat de mijnwerkerscommissie niet in staat was, de mijnwerkers weer aan het werk te doen gaan Deze waren van meening. dat hun positie in geen enkel opzicht was verbeterd. DEEL VAN GIBRALTAR'S ROTS INGESTORT. Naar uit Gibraltar wordt gemeld heeft zich eenigen tijd geleden aan de oostelijke zijde van de Britsche ves ting een groote aardverschuiving voor gedaan, waarbij ongeveer een mil- iioen ton aarde en rots in beweging is gekomen. Daar de opruiming van de aardmassa's meer dan een jaar zou vergen, hebben de militaire autoritei ten besloten aan den door de aardver schuiving getroffen kant van rots nieuwe toegangen naar het inwendige aan te leggen. Bij onze Vrijwilligers, langs rotsige paden het doel tegemoet SS PK Nonnenmacher-O-H-P m Keuringen voor Waffen-S.S., het Legioen en de Landwacht. Nederlanders van arisch bloed, ln den leeftijd van 1745 jaar (ook gehuwden) die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de elschen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de hierondei genoemde adressen vervoegen teneinde gekeurd te worden BU de onderzoekingen worden ook alle i gevraagde inlichtingen verstrek! met be trekking tot de verzorging der ramlife roden, duur der opleiding, extra levens middelen, enz. I De aandacht wordt erop gevestigd ,i voor de vrijwilligers, die om be|. 'e redenen ln Nederland moeten blijvc je mogelijkheid bestaat, hun dienst te t en bij de Landwacht Nederland of bij het SS-Wachtbataillon ln Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zich tok diegenen melden, die tot de Ger- maansche SS ln Nederland willen toe treden. Personen tusschen 18—30 Jaar. die aan- meldingsplichtlg zijn voor dén arbelds- nzet, kunnen zich eveneens op een der ceuringsdagen aanmelden en worden ge- durende hun verbintenis van den rbeidslnzet vrijgesteld. 26 Juni 9—14 uur: Den Haag, café „Den Hout", Bezuidenhoutscheweg. Luitenant Wurmheller. de succesvolle Duitsche gevechtsvlieger, die meer dan 70 vijandelijke machines neer schoot. Hij werd onderscheiden met het Eikenloof bij het Ridderkruis PK Güntzel-DV-R-P m De nieuwe boterbon. Van Maandag 28 Juni tot cn met Vrijdag 9 Juli a.s. geeft de bon „Boter 26A" recht op het koopen van 250 gram boter en de bon „26B" boter recht op het koopen van 125 gram boter. Margarine is op deze bonnen niet verkrijgbaar. Het koopen met genoemden bon is reeds op Zaterdag 26 Juni a.s. toegestaan. Rost van Tonningen spreekt op Journalisten-congres te Weenen Dat het besef van het Joodsche gevaar bij de Germaansche volken steeds ster ker wordt en wortel schiet, bleek uit een rede van mr. Rost van Tonningen óp het congres van de Unie van Nationale Jour nalistenverenigingen te Weenen Uit zijn rijke ervaringen, opgedaan tijdens zijn verschillende vooraanstaande func ties in het Europeesche economische leven ontwierp hij in zijn rede een aan schouwelijk beeld van de internationale Joodsche financieele manipulaties. Spr, herinnerde eraan, dat hij in 1923 in de „argelooze veronderstelling dat de Ge- neefsche verzoening der volken oprecht was", de functie van commissaris van den Volkenbond in het toenmalige Oos tenrijk heeft aanvaard. Hier heb ik voor de eerste maal het „geraffineerde ver nielingswerk van het Jodendom en de plutocratie" leeren kennen. Waar men ook heenkeek, zoo zei Rost van Ton ningen, overal knaagde de Jood aan het cadaver van Europa. Toen het Joodsch geleide banksysteem van Centraal-Europa ineenstortte, kwam de niet te vatten corruptie aan den dag en toen de georganiseerde diefstal van de Weensche Joden duidelijk werd, was ik getuige van de meedoogenlooze terreur tegen de Oostenrijksche Nat.-Socialisten. Vervolgens schilderde mr. Rost van Tcnningen zijn ervaringen in Genève, waar in het financieele comité van de liga de Sovjetbankiers de zijde kozen van de Amerikaansche en Engelsche haute finance. Ook de ervaringen die spr. na zijn terugkeer in Nederland heeft opgedaan, waren even schokkend als die in Weenen. N.l. dezelfde financieele Joden, aie eerst in Weenen, dan in Pa rijs, Londen en nu in Amsterdam de toon aangaven. Deze financieele Joden behoorden tot de intiemste vrienden van den president van de Nederlandsche circulatiebank en vanuit Amsterdam werd met Nederlandsch kapitaal even goed het roode Spanje gefinancierd als de Fransche bewapening van den Jood Blum. Spr. herinnerde voorts aan den ver- geefschen strijd van de jonge Mussert- beweging tegen deze kuiperijen, alsmede tegen de door de Joden georganiseerde vernietiging van ve~ en groenten om zoodoende de levensmiddelenprijzen te kunnen handhaven terwijl tegelijkertijd ontelbare Nederlandsche werkloozen aan ondervoeding leden. „Moge de zon van het geluk spoedig eer de in nauwe gemeenschap aaneen gesloten Europeesche volken verwarmen Laten wij eensgezind, trouw en dapper zijn tot de eindoverwinning, want met Europa staat en valt de cultuur der we reld, valt alles wat ons in dit leven dier baar en heilig is". Rede van den heer Van Megchelen. In de vergadering van Donderdag van het congres van Nat. Journalis tenbonden te Weenen heeft de heer-I'. J. van Megchelen, de voorzitter van het Verbond van Ned. Journalisten gesproken. Hij schetste de houding van het Ned. volk en van den Ned. jour nalist tegenover de vijanden van het nieuwe Europa, tegenover Amerika nisme en bolsjewisme, en hun houding tegenover dit nieuwe Europa zelve. Ons volk heeft eeuwen lang in een stil huisje in een hoek van ons con tinent gezeten en een goed leventje ge leid. Wanneer de aanhangers van Sta- lin of Roosevelt aan dat huisje voor bij kwamen, heeft het hoogstens nieuwsgierig door de vensters ge gluurd, maar het heeft niet de deur eo'pend. Het heeft in diezelfde gees- tesverhouding ook de deur gesloten gehouden vor de nieuwe en vruchtbare denkbeelden van het nieuwe Europa. Een vastbesloten minderheid rond den leider van het Nederlandsche volk streeft er naar dit actief te laten deel- ien aan den bouw van het nieuwe Europa, erkennend de juistheid van het woord van den rijkscommissaris, rijksminister dr. Seyss Inquart: „Dit volk is thans voor de vraag gesteld, of het nog eenmaal zooveel kracht zal toonen te bezitten, dat het in staat is zichzelf te hernieuwen en mede te werken aan den bouw van het nieu we Europa". fijien van een tweede front in Europa Duizenden jongemannen hebben dit («verklaard, dat naar zijn meening deze woord verstaan en toonen dat zij hun leven veil hebben voor een nieuw Ne derland in een nieuw Europa. De eer ste ridderkruisdrager van de Ger maansche vrijwilligers was de Neder lander Mooyman. Met de N.O.C. bouwen de Nederlan ders onder leiding van mr Rost van Tonningen aan het Germaansche rijk in Oost-Europa. Duizenden, die niet meer in staat zijn de wapens te dragen of pioniers arbeid te verrichten in het oosten, werken in eigen land mee aan de be strijding van het Amerikanisme en bolsjewisme, aan de verbreiding van de denkbeelden der nieuwe orde en aan de verwezenlijking daarvan onder de leuze: Wij willen niets cadeau krij gen. Wij willen onszelf een plaats ver overen. Spr. constateerde dat de Ned. journalisten hun plicht als leiders van het Nederlandsche volk begrepen hebben. Mede door hun woord en werk zal het volk aan de westkust zich zijn groote verleden en zijn huidige taak bewust worden. DE TOESTAND IN LE CREUSOT. De helft van de bevolking van Le Creusot is dakloos geworden. Een Fran sche Roode Kruis-trein, welke men on middellijk naar de geteisterde stad heeft gezonden, beschikt o.m. over een spe ciale operatiewagen en over installaties aardoor men aan moeders en kinderen eerste hulp kan verleenen. Voorts over een keukenwagen met niet minder dan 16 groote ovens met een capaciteit van 14.000 maaltijden, een wagon voor le vensmiddelen, een met kleedingstukken •oor 5000 personen, alsmede een wagon, die als bureau dienst kan doen en waar aanstonds de vereischte officieele papie ren voor de geteisterden kunnen wor den opgemaakt. Verder is er nog een •agon met het noodige luchtbescher- mingsmaterleel. Naar uit een Londensch radiobericht blijkt, is generaal Mihailowitsj, nadat zijn troepen in de bergen van Montene gro waren omsingeld, naar de kust ge lucht, waar hij zich op een Engelsche duikboot in veiligheid heeft gebracht. Verstrooide bendegroepen zijn naar de Duitschers overgeloopen. De behoefte aan veilig heidsscheermesjes. Men klaagt algemeen, dat er geen scheermesjes te koop zijn bij den bona- fiden winkelier en dat de pakjes slechts tegen woekerprijzen worden aangeboden. Moeten wij daaruit, gezien de gladge schoren gezichten, besluiten, dat half Nederland „zwarte" mesjes koopt? Vóór den oorlog werd 25 van het in Nederland gebruikte aantal scheermesjes in eigen land vervaardigd, de overige 75 werden ingevoerd. Import van scheermesjes voor Neder landsche behoefte is er thans niet meer. Aan 2 Nederlandsche fabrieken, welke voldoende outillage hebben, worden thans grondstoffen voor de vervaardi ging van scheermesjes ter beschikking gesteld. Daarbij is een controle-systeem ingesteld, volgens hetwelk deze fabrie ken en de wederverkoopers verplicht zijn kennis te geven van de namen en adressen dergenen, aan wie he' product wordt afgeleverd. Vervolgens is het de bedoeling te trachten een ieder, die ook vroeger in mesjes handelde, zooveel mogelijk ingeschakeld te houden. Het materiaal is niet meer roestvrij staal, aangezien het gebruik daarvan is verboden. Hoewel dit verbod aan de kwaliteit van het mesje niets afdoet, veroorzaakt het toch in zooverre een verslechtering van de mesjes, dat deze r.a het gebruik moeten worden afge droogd om roesten te voorkomen. Er zul len evenwel zeer weinig mannen worden gevonden, die voorheen het mesje na ge bruik niet afdroogden. De hoeveelheid mesjes, welke thans door de Nederlandsche fabrieken wordt gemaakt, wordt eenerzijds bepaald door de behoefte daaraan, doch is anderzijds begrensd door de hoeveelheid staal, welke voor dit doel kan worden toege wezen. HET TWEEDE FRONT GEEN NOODZAKELIJKHEID? Naar uit Washington wordt gemeld heeft de minister van marine, Knox, met betrekking tot den nieuwen aan- Irang van de Sovjetunie tot het vor- zijn meening deze eisch meer een vormkwestie is en niet uit besliste noodzakelijkheid voort vloeit. VERDUISTER GOED. Deze week van 22.155.00 uur Maan op 2.05 u„ onder 14.22 u. Rooiverbod van Aardappelen opgeheven. Naar ons hedenmorgen be richt wordt is zoojuist het rooiverbod van vroege aardap pelen opgeheven. Deze maat regel geldt voor het geheele land. Een en ander houdt in, dat de tuinders dus, ingaande mor gen ongelimiteerd hoeveel heden vroege aardappelen aan de veilingen kunnen aanvoeren. GEHEIME DISTILLEERDERIJ TE AMSTERDAM ONTDEKT. AMSTERDAM, 24 Juni. - De politie te Amsterdam heeft in een perceel op de Ileerengracht een geheime distilleerderij ontdekt. In samenwerking met ambte naren van de douane recherchedienst, hebben rechercheurs van het bureau Singel gisteren een inval gedaan. Van alle kanten was het gebouw ingesloten. Bovendien hadden eenige ambtenaren op het dak post gevat. De geheime dis tilleerderij bleek te zijn ingericht op een vliering, die van binnen uit alleen te bereiken was door een luikje dat in oen plafond van een kast was aange bracht en dat bovendien gecamoufleerd werd door een kapstok met kleeren. Het gelukte den ambtenaren op het dak via een venster op de vliering te komen. Ongeveer 40 liter gedistilleerd kon in be slag worden genomen. De politie arres teerde een 42-jarigen handelsagent, een 28-jarigen vertegenwoordiger en een 28-jarigen chauffeur. Vermoedelijk heeft de geheime distil leerderij reeds maanden lang gewerkt. NOG KAN HET. Ja, nóg kan het. Nog kun je je mel den voor het volgende Weersportkamp in Duitschland. Honderden hebben reeds een Weersportkamp bezocht en wanneer je een van hen kent moet je hem maar eens vragen hoe het daar was. Sport en spel, veldwerk en klein kaliber schieten, excursies en film voorstellingen in een der mooiste ge deelten van Duitschland. Kortom va- cantie, één maand, die wij allen kun nen gebruiken, omdat wij vooral in dezen tijd elke gelegenheid moeten be nutten gezonder en sterker te worden. En daarbij: wie wil niet eens in con tact komen met jongens uit Noorwe gen, Denemarken, Duitschland, Vlaan deren en Wallonië? Zorg dat je niet opgesloten blijft in je eigen kringetje, verruim je blik. Leer de wereld, leer Europa kennen. Daarom: aarzel niet langer, meld je a?n voor het Weersportkamp. Volgens verordening van' den Rijks commissaris moeten werkgevers en scholen voor deze kampen, die één maand duren, vrij geven. Werkgevers moeten het loon door betalen en mogen de maand niet als vacantie aanrekenen. Meld je zoo spoedig mogelijk bij het Bureau voor Germaansche Weer- i-portkampen, Haarlem, Spaarne 94 en Amsterdam, Willemsparkweg 186. Noord-Scharwoude. Beroep aangenomen. - Naar wij ver nemen heeft cand. G. P. van Arkel, hulpprediker t,e Huizum (Fr.), het be roep naar de gereformeerde gemeente alhier aangenomen. Als in den voorzomer een groot aantal nieuwe bijen is uitgekomen, verlaat de koningin op een zonnigen dag met ongeveer de helft van het totale aan tal bijen de oude woning. Men noemt dit ..zwermen'*. Op de toto ziet men zulk een „zwerm" aan den tak van een appelboom. De Imker „schept" deze In een zgn. schepkorf CNF-Stevens-Pax m Nederlandsche krijgsgevangenen in Hakodate. 's-GRAVENHAGE, 23 Juni. Het infor- matieureau van het Nederlandsche Roo de Kruis, Korte Voorhout 14 te 's Gra- venhage ontving uit Japan ogaven van Nederlandsche krgsgevangenen ln Ha kodate. Wegens hel ontbreken van adressen, kon omtrent de ondervolgende personen nog geen bericht aan de familie worden gezonden: Jft macgillavry 10203 hw verburgt 25515 dieky lortscher 2121 ja urvis 217611 op vermeesch 1119U6 ce debont 7806 arls fleijbrock 156523 ag flohr 66912 je vander- linden 155318jj leunisen 84409 fa mot 94213 st anderson 48720 fm dahmen 228020 pem haagenbeck 9314 jullus pechler 16917 115111 marins pechler 115213 lo pechler 134313 Jlc moorrees 89209 ja corbel 44801 ph verstappen 28518 willy bouhuls 113521 yma scheemuiter 58526 Jao eschweller 35304 pc sneliebrand 83827 leo vanderwaag 71617 dnap dias 13115 jan phllippo junior 17012 d wg grlbnau 189709 ew lindever 206608 hugo lens 50104 edmond merllng 28539 ga becker 11618 fn becker 20215 cj kerp 59201 d pf speltie 113518 willem du- gro 14313 nico diephuis 125313 df stavers 93222 ae bergmans 33718 fj kirkhove 96556 lfj meyer 71213 la cramm 9518 vk pieter- son 17017 cj bock 44620 herman schrijver 38506 hubertus flokstra 19822 he coert 29321 emile samuel 51822 david schrijn 38396 johannes ehrhardt 21303 Jan schif- ferilng 33400 wk lubach 63508 hmh devogel 166418 ff strengnaerts 80094 wyo gutten- berg 55696 he verslgny 63102 hl rlede 103619 Jg holscher 193120 rt vanderveen 118818 bernadus zadelberg 15S321 hf meyer 08913 gp sittrop 39597 Wilhelmus vanden- cltclmann 116823 frans lentze 58723 clo berg 9802 hm andrlese 48820 ht wonwln- rudolph 27408 jh otenhoff 27124 hendrlk rljnders 83514 jf vanroom 149719 Ja glere cordromp 31918 fw Israël 180321 dv span genberg 69017 wa folrentinus 176623 haj hendriks 176923 rje marlens 72610 Jt cou- trler 231002 ac killiaan 55305 wh bakker 248805 ga vaneldlk 36820 jn nlcrasch 28016 wobhe steinfort 104714 fm tit 88210 coi- nelis bertsch 112618 nm dumas 106014 jan vandekok 149508 alc wannee 53511 johan vandronglen 46514 rc devroerde 98721 maurits wijsman 2607 ferdlnand bruns 186124 Johan thrner 78919 klass feenstra i.6023 ajj verbeek 97561 le vanouwerkerk 30831 jw hoogervorst 51621 aa muldez 125719 ij knaud 81314 hca roestenburg 104218 wouter vanwaardenburg 94613 he verhoeven 8313 un welcker 85914 fj dejong 92107 ja hagenaar 122417 dh smith 33808 11 dister 78805 al vanswieten 155221 ar pappen 113710 jh rozand 118014 ah aarde- ning 16410 jk hoeke 82116 eugene Jansen 69615 piet vanderhorst 120922 al vander- endt 13819 tp grayenberch 176723 fa an- toide 89111 cgea muller 33702 je hoop 2bWi hw engelen 27705 ve smith 118108 ial vijsma 118317 eg wolï 86314 cag perret 88512 ve agerbeek 35316 ladewijk berger 55817 afj brookman 26312 fh hevr 24820 cddy rozet 129218 rene kruithof 47323 pp van schenck 110717 motordlenst sergeant cornells remst korporaal cl kampff sol daten heurl meyers ew koning luitenant oh hulninga koninklijke marine stoker ig lemmens me roos Johnannes veerman frits isell feodor hall dp vankammen at duden artillerie luitenant peve lieven- schutz korporaal cg malakusca brigadier gvb vandenkolk soldaten lc noelandeps hfh vandenbrand jjg vanamersfoort al gemeen hoofdkwartier tweede luitenant wh kuiler genie sergeant vh landegent soldaten cornelis bruinsma george reu- neker aj vanderbergh jules declercp mi litaire luchtvaart vaandrig jan jongsma soldaat emile simon veldleger hoofd kwartier reserveoffieier benjamin lutter stadswacht soldaat wli rademaker stads wacht ekalongan acl vanbannlsseht trans- ort kapitein gj vanwieringhenborski terr- troepen tweededivisie luitenant Jcl gote- vandervet sgtmaj tl hedrlckvonwieder- hold sergeant Isaac debruin soldaat af winter fuselier Johames oosterveen in fanterie sergeant dh loth soldaten henri schroder ag Jeltes wilhelm anthonljsz teunis vandenburger bge broers vl davies of beemer medserv apothekers tweede klas max vandervlerk gp klass fj leent martinus rinks wh wiedeman marine soerabala matroos Ja Jansen. SCHAGEN. DE VEEMARKT. Wanneer de hooitijd in het land is, breekt voor de veemarkten de komkom mertijd aan. De boeren, hoe graag ze an ders des Donderdags naar Schagen gaan, hebben wel iets anders te doen. Zoo ging er gisteren op de gebruiksveemarkt weinig om, de aanvoer was gering en de handel liet te wenschen. De kwaliteit der kalfkoeien was niet zoo goed als de vorige week. De hoogste noteering was f 1250 met een matigen handel. De geldekoeien noteerden on geveer hetzelfde als de vorige weken De handel was hier ook zeer matig. Met de fokkalveren was het hetzelfde. Ze werden minder van de hand gedaan en de handel was stug. Voor de Centrale waren 171 dieren aangevoerd. Vrij veel dus. Er waren veel stieren bij, waarvan er 3 uitmuntten. Voorts werden eveneens voorde Centrale aangevoerd 7 vette schapen. De fokschapen waren weer heel duur, de hoogste noteering was f 280. De ramlammeren golden van f 48 f 68, de ooilammeren van f 80f 130. De handel in wolvee was goed. Over bokken en geiten valt weer niets te ver melden: ze ontbraken geheel. Op de big- genmarkt was meer aanvoer. De handel was traag bij dalende prijzen. Voor wat de handel in konijnen betreft, lijkt do grootste drukte voorbij te zijn. De han del was stug en de hoogste noteering kwam niet boven de f 30. Slachtkonijnen f 1 per kg, kippen f 0.90 per kg. BILJARTSéANCE. In de „Posthoorn" had een biljart séance plaats tusschen de heeren Ho ring uit Winkel en Boekei, alhier. Er werd gespeeld 350 tegen 500 car. cadre. De uitslag was: Boekei 500 car., 28 brt.. gem. 17.86; Honing 140 car., 28 brt., gem. 5.00. Een vrouwelijke omroeper. Tot de vele beroepen, waarin de vrouw haar entrée heeft ge maakt, behoort thans ook dat van omroeper. Donderdag werd het .bericht van de opheffing van het rooiverbod van aardappelen met bekkenslag' omgeroepen door een dame. Haar sopraanstem deed eerst nog wat vreemd aan, het leek ons wat ijl. Wellicht echter dat het doordringingsvermogen mee valt. De aanvoer aan de veiling zal het bewijs moeten leveren of ze haar taak goed heeft ver richt. Langendijk. De vrijwillige brandweer paraat. - Dinsdagavond werd voor de tweede maal tijdens haar bestaan door de vrijwillige brandweer van Langedijk een algeméene inspectie en oefening gehouden. Ditmaal op den nieuwen weg langs het Kerkepad te Zuid- Scharwoude. Voor deze Inspectie en oefening, waaraan een wedstrijd was verbonden, had men zich de medewer king weten te verwerven van de Alk- maarsche brandweer. De commandant, de heer Ringers, de adj.-Commandant, Keesman, en de chef van het ma teriaal, de heer Hamstra, hadden zich bereid verklaard als jury op te tre den. Zoo stonden daar dan de vier korpsen stram in het gelid bij hun materiaal om de keuring door deze mannen van ervaring, die zich waarschijnlijk wel tot schrik van den .een of anderen brandweerman - niet be perkten tot een oppervlakkige bezich tiging van de spullen, maar ook de kastjes en kistjes en andere verborgen hoekjes met kennersblik bekeken. De Alkmaarsche heeren hadden gemakke lijke taak. Bij de Inspectie van de kleeding bleek alles keurig in orde t« zijn. Er ontbrak geen knoop aan, zoo als commandant Ringers na afloop van de Inspectie bij de prijsuitreiking wefl een beetje spijtig opmerkte. Alle korpsen verkregen voor dit onderdeel het hoogste aantal punten. Gelukkig voor de jury bleek er bij de beoor- deeiing van den toestand van het ma teriaal en van het poetswerk wel eenig verschil te maken te zijn, dank zij die bovengenoemde verborgen hoekjes. In spectie is inspectie en dan moet ook alles keurig In orde zijn. Het resultaat was, dat Oudkarspel, met de oude motorspuit, den eersten prijs behaalde met 14 punten en „lof der jury". N.- Scharwoude had den tweeden prijs, eveneens met 14 punten. Z.-Scharwou- de had 10 en Broek op Langendijk 10 pt. De uitslag van den spuitwed- strijd was: 1. Oudkarspal 2 min. 9 sec.; 2. N.-Scharwoude 2 min. 15 se cj Z.-Scharwoude 2 min. 28 9ec. en 4. Broek op Langendijk 2 min. 37 sec. Z.-Scharwoude verwierf den prijs voor de beste discipline, terwijl aan Broek op Langendijk een premie werd toege kend. Tijdens de bijeenkomst in café Kra mer. waar de prijsuitreiking werd ge houden, heeft commandant De Jong de beide in het afgeloopen jaar overleden brandweermannen E. Duyf en Jb. Pool te Oudkarspel herdacht, waarbij door allen eenige oogenblikken stilte werd betracht. De loco-burgemeester sprak de gas ten en de mannen van de brandweer hartelijk toe namens het gemeentebe stuur en de heer Ringers getuigde van zijn verwondering over en bewonde ring voor hetgeen aan den Langedijk in zoo korten tijd door den heer De Jong en zijn staf is tot stand gebracht. Hij is wel eens even Jaloersch ge weest. Voor allen had spr. veel lof. Langedijker vrijwillige brand weer heeft weer getoond, paraat te zijn er^ snel te kunnen optreden. St. Pancras. Overgegaan. - Het z.g. Otterplaatje aan den Twuyverwcg is bij onderhand- schen verkoop overgegaan aan den heer P Vroegop alhier. Warmenhuizen. Geslaagd. - Voor het eerste gedeel te van het examen voor vroedvrou wen slaagde te Heerlen Zr P. Nannes. alhier.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1