NOORD-HOLLAND ■4-4-M DAGBLAD VOOR NIEUWE BONNEN. 558.000. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schagcr édltiet Schagcn: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. ZATERDAG 26 JUNI 1943. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang No jl46 4 pagina's huoiuicuac.eur: A. ti. Deze Courant verschijnt dagelijks- Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Verscheidene steden in West-Duitschland aangevallen. Vijand verloor 39 vlieg- Torpedovliegtuigen opnieuw tuigen. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 25 Juni. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: „Aan het oostelijke front verliep de dag, enkele plaatselijke gevechten in het gebied van Welikije Loeki uitge zonderd, kalm. De luchtmacht boorde ba het Lagunengebied van den Koeban 17 landingsbooten in den grond en be stookte stellingen, kwartierruimten voor de troepen en de ravitailleerings- verbindingen van den vijand. In het Middellandsche Zeegebied werden zonder eigen verliezen 33 Britacha en Amerikaansche vliegtuigen neergeschoten, waarvan alleen 23 door Duttsche jagers. Formaties Britsche bommenwer pers vlogen in den afgeloopen nacht boven Weat-Duitsch gebied en vielen verscheidene steden, waaronder in het bijzonder Wuppertal-Elberfeld en Remsoheid met talrijke brisant- en brandbommen aan. De verliezen der bevolking in de aangevallen steden ijjn zwaar. Totdusver werd het neerschieten van 31 vijandelijke bommenwerpers gemeld. Acht an dere vliegtuigen verloor de vijand bij aanvallen overdag op de bezette gebieden in bet Westen. Snelle Duitsehe gevechtsvliegtuigen bombardeerden in den nacht van 24 op 25 Juni afzonderlijke doelen aan de Engelsche Zuidkust. Duitsehe duikbooten boorden in de Middellandsche Zee in zware gevech ten van krachtig beschermde con- vooien drie schepen met 15.000 brt. in den grond. „Tijdens verscheidene nachtelijke aanvallen op vijandelijke convooien, die langs de kust van Noord-Afrika voeren, hebben onze formaties torpe- dovliegtuigen nieuwe sucessen behaald en drie groote vrachtschepen van to taal 31.000 ton tot zinken gebracht en drie schepen beschadigd. De havenin stallaties van Bizerta en gemeerde schepen werden door onze bommen werpers aangevallen. Plaatsen op Sar dinië werden gisteren en in den af geloopen nacht gebombardeerd door vijandelijke formaties, aan wie door Italiaansche en Duitsehe jagers en door luchtdoelartillerie groote verlie zen werden toegebracht. Er werden zeven vliegtuigen door Italiaansche ja gers, 25 door Duitsehe jagers, en drie door batterijen luchtdoelartillerie neer geschoten. Twee van onze vliegtuigen worden vermist." Het bombardement op Le Creusot. Verontwaardiging onder de bevolking. Gedurende den tijd, dat den aanval op de stad heeft geduurd, werden door de vijandelijke vliegtuigen parachute fakkels uitgeworpen, waardoor de stad als bij vollen dag verlicht was. Het staat dus vast, dat de bommenwerpers hun doelen zeer nauwkeurig konden onderscheiden, doch desondanks zijn de moorddadige bommen op huizen van de vreedzame burgerbevolking neer gekomen. In tegenstelling met den aanval van 17 October, waarbij slechts eenige wijken werden getroffen, heeft thans de geheele stad geleden en werden stadsgedeelten geraakt, welke de vori ge maal gespaard waren gebleven. Tot zelfs in de voorsteden tref," men ver woeste en uitgebrande huizen aan. De aanvallers hebben vooral gebruik ge maakt van brandbommen, waardoor een groot aantal woningen en open bare gebouwen werden vernield. Dit tweede bombardement, dat met een niets ontziende ruwheid werd uit gevoerd en waarbij hoegenaamd geen onderscheid werd gemaakt tusschen doelen en niet-doelen. heeft onder de zwaar beproefde bevolking een uiterst groote verontwaardiging teweegge bracht. De begrafenisplechtigheden van de slachtoffers te Le Creusot hebben on der de bevolking een diepen indruk teweeg gebracht. De onzekerheid over het aantal slachtoffers versterkt nog dezen Indruk van verslagenheid. "Woensdagavond werd er in bevoegde kringen van gesproken, dat men met meer dan 400 dooden moet rekening houden. De ongeregeldheden in Detroit. De tegenstelling: blank-zwart. Inzake de ongeregeldheden in De troit meldt Svenska Dagbladet uit New- York, dat de oorzaak van den kwaad- aardigen klassenstrijd in Detroit tus schen blanken en negers gezocht moet worden in den geweldigen toevloed van oorlogsarbeiders, die de stad Detroit vol komen overstroomd heeft. Honderdduizenden werkzoekenden uit de Zuidelijke Staten, zoowel blanken als ook negers, zijn naar Detroit gekomen en hebben de traditioneele rassentegen stellingen van het Zuiden meegebracht. De negers hebben in de negerwijken van Detroit geen voldoende woongelegenhe- den gevonden en hebben zich daardoor in de omliggende stadsdeelen voor de blanken verspreid. Dit heeft het verzet der blanken gewekt. De blanken hebben zich er ook over opgewonden, dat de ne gers dezelfde ontspanningsmogelijkheden eisohen als voor de blanken bestaan. De spanning is nog toegenomen door de ex treme richting der negers. Voor het uit breken van den rassenstrijd zijn reeds talrijke kleine botsingen voorgevallen. in actie. De N.S.Ë. heeft in den Haagscheo Dierentuin grooce vergadering gehouden, waar het woord werd gevoerd door den Leider; den voorman der Germaansehe* SS in Nederland. J. H. Feldmeijer; den commandant der W.A.. mr F. J. Zondervan en den Hootdstormer C. van Geelkerken. Een overzicht tijdens de bijeenkomst CNF-Mefier-Pa* De Engelsche kerk en de luchtoorlog. Bedorvenheid der Britsche geestelijkheid. 1 De Aartsbisschop van York heeft omtrent de intensiveering van de luchtterreur verklaard, dat dit het kleinere kwaad is tegenover de nood zakelijkheid de kracht van het Brit sche leger intact te houden. In Berlijnsche politieke kringen wordt ten opzichte van deze verkla ring van een van de hoogste waardig heidsbekleders van de Engelsche kerk herinnerd aan een enkele weken ge leden in het orgaan van de High Church verschenen verklaring, dat de eisch tot ontzien van de burgerbevol king onzin is. De bedorvenheid van de Britsche geestelijkheid blijkt naar vandaag in de Wilhelmstrasse verklaard werd uit dergelijke uitlatingen, die onwrikbaar aantoonen, dat niet humaniseering doch verwildering van den oorlog of ficieel door de Engelsche kerk wordt goedgekeurd. Het Amerikaansche mijnconflict. Naar de Engelsche nieuwsdienst meldt, heeft iets meer dan de helft der staken de Amerikaansche mijnwerkers gevolg gegeven aan het bevel van Lewis en heeft het werk hervat. In Pennsylvanie is echter slechts een zesde deel der sta kende werkliëden weer aan het werk gegaan. De Amerikaansche minister van bin- nenlandsche zaken, Ickes, heeft heden de eigenaren ontvangen van dc 29 groot ste mijnen, waarvan hij het beheer actief zal overnemen. Hij verklaa le te hopen, dat het conflict spoedig kan worden bij gelegd, doch dat het in de tegenwoor dige omstandigheden van essentieel be lang is, de belangen der regeering te behartigen. Voorts verklaarde hij, dat hij zelf niets zal doen om het looncon- flict bij te leggen, aangezien dit onder de uitsluitende bevoegdheid valt van het oorlogsarbeidsbureau. Veldgrauw gaat verdwijnen. Naar het „Hamburger Fremden- blatt" meedeelt, zal het „Feldgrau". hetwelk de laatste jaren op straat en aan de fronten den boventoon heeft gevoerd, meer en meer moeten plaats maken voor een donkergele kleur, die men de Afrika-tint noemt. De weer macht is er namelijk toe overgegaan op grond van practische overwegingen alle auto's en aanhangwagens geleide lijk in plaats van grauw donker geel te doen verven. Het militair vervoer langs den weg zal dus allengs een ge heel ander beeld gaan vertoonen. VERDUISTER GOED. Deze week van 22,15—5.00 uur Maan op 2.28 uur, onder 15.33 uur. Morgen: Maan op 2.50 uur, onder 16.45 uur. Uit Poltiers wordt gemeld, dat een lid van de Fransche Volkspartij verinoord is. Het betreft een 36-jarlge ingenieur, die op weg naar zijn werk door ver scheidene revolverschoten werd gedood. De moordenaar wist te ontsnappen. De „Diai io de Notlcias" meldt dat in de Noord-Portugeesche provincie M>nho een dagloonersvrouw het leven aan vierling heeft geschonken. Voor dit ge zin, dat reeds vier andere kinderen rijk was, worden thans in het geheele land collecten gehouden. Naar de Britsche berichtendienst uit Washington meldt, bedraagt het totaal der verliezen aan manschappen door de Ver. Staten In dezen oorlog thans 90.f"* Bil onze Vrijwilligers. Een vrooliik uurtje tijdens een gevechtspauze SS PK Abrens-O-H-P Nieuwe Nederlandsche postzegels. 's-GRAVENHAGE, 25 Juni. Na het nieuwe postzegel van 7j-£ cent met de beeltenis van Michiel Adriaansz. de Ruyter zullen van 1 Jnli af nieuwe zegels van 2'/i cent en 10 cent in gebruik genomen worden. Op 16 Juli zullen dc zegels van 1, van 5 en van 12'A cent volgen. De zegels van 10 cent en an 12^ cent zullen de beeltenissen dragen resp. van de zeehelden Jan Evortsen en Maarten Harpertsz. Tromp, dc kleur is resp. donkergroen en bla.uw. De ze gels van 1, 2 Vi en 5 cent (resp. bruin zwart, donkergroen en geelgroen) zijn versierd g met voorstellingen ontleend aan de Nederlandsche volksornamen- tiek. Vooral in de noordelijke en oos telijke provinciën van ons land vindt men als ornamenten van staldeuren, geveltoppen, bovenlichten etc. een reeks van traditioneele emblemen wel ke voor een deel uit den oertijd van het bestaan van ons volk stammen of zelfs van nog oudere herkomst /.ijn. In het algemeen blijkt, dat dez>' zin nebeelden nauw samenhangen met het wentelen der jaargetijden, het stïrven en geboren worden, het op- en onder gaan, met de groote systole en diastole van de natuur dus. De zegels met de Nederlandsche symbolen zijn vervaardigd naar ont werpen van Pyke Koch, van wiens hand reeds eenige series en enkelvou dige zegels verschenen. De zegeh met de afbeeldingen der zeehelden zijn door de firma Enschede vervae. jdigd, volgens de gegraveerde gegeven van Kuno Brinks én Hubert Levigne. De aldeellng Noord-Holland der V.L.N. organiseerde te Alkmaar een premie-keuring van veulens. 1-jarige hengsten en merries van 1 tot 7 jaar, type tuigpaard. Een schimmel met haar veulen tijdens bet draven voor de jury CNF-J. Zeijleroaker-Pax m OVERPEINZING. De Sovjet-schrijver Orjeschin schreef: „De heilige moeder aarde trilt onder dt schreden van millioenen voeten. De halve maan heeft de moskee verlaten, het kruis de kerk. Het einde van Parijs dreigt, het Oosten heeft het zfvaard om hoog geheven.... uit de steppe stijgt de rook van het aan den nieuwen god ge brachte offer op. Londen moet in de golven ondergaan.. Eerlijn moet in puinhoopen liggen De horden moeten via den Mont Blanc door Gods gouden dalen zwerven." Volksgenooten, zegt zoo'n aanhaling U niets? Begrijpt toch dat er in dat Oosten vele fanatiekelingen zijn, die de massa leiden, God noch gebod erkennen en slechts een ideaal hebben, namelijk: „De verwoesting der wereld en ontaarding der mcnschheid." Strijdt tegen het communisme en stort op giro 432100, Verzorgingsfonds van het Vrijwilligerslegioen Nederland. Studenten en arbeidsinzet. 's-GRAVENHAGE, 25 Juni. - Naar wij vernemen, zullen studenten, die niet voor het studiejaar 1942-1943, maar wel daarvoor aan een universi teit of hoogeschool waren ingeschre ven of die vroeger reeds een acade misch examen hadden afgelegd thans ook in de gelegenheid worden gesteld om de bekende loyaliteitsverklaring af te leggen teneinde vrijstelling te beko men van den arbeidsinzet in Duitsch- land. Zij moeten zich dan evenwel verbin den, om in dit of in het volgend stu diejaar een_ academisch examen af te leggen. Gegadigden dienen zich onder op gave van namen, adres en gegevens omtrent hun vroegere universitaire studie le richten (ot het departement van Opvoeding, Weterjschap en Cul tuurbescherming, afd. Hoogeschookm- derwijs, te Apeldoorn. Landwacht Nederland. Van bevoegde zijde wordt medege deeld. dat Nederlanders, die zich aan melden voor de Landwacht Nederland, ingevolge verlangen van den Leider der NSB van hun huidige werkgevers hun loon of tenminste een deel van hun inkomen uit arbeid van totdusver gedurende hun diensttijd doorbetaald moeten krijgen. Voor zoover een be drijf niet in staat is, het loon veVder drijf niet in staat is, het loon verder te betalen, neemt de Fürsorgeoffizier der Waffen-SS ondersteuning en zorg voor de familileleden op zich. In elk geval ^ehoudt een, lid van de land wacht Nederland na volbrenging van zijn diensttijd recht op zijn arbeids plaats. Voorzoover de Fuersorgeoffzier der Waffen-SS de ondersteuning over neemt gelden de volgende richtlijnen: De vrouwen van leden van de land wacht Nederland, die tot nu toe f 15Q per maand hebben verdiend, ontvangen) een ondersteuning van maandelijks f 65 van elk kind tot 16 jaar wordt per maand 21, betaald. De Fürsorgeoffi zier der Waffen-SS neemt verder de betaling van de huur over. Bovendien worden de premie's van de loopende verzekeringen geheel vergoed. Dit be treft levensverzekeringen, ziekteverze keringen, uitkeeringen bij overlijden en brandassuranties. Verder wordt voor kinderen boven 16 Jaar, voorzoover hun opvoeding nog niet voltooid is, een uitkeering van f 36 per maand per kind verleend. Kinderen onder 'r jaar, die niet in gezinsverband leven, die ech ter aanspraak op ondersteuning heb ben (buitenechtelijke kinderen) ontvan gen eveneens een ondersteuning to f 36.per maand per kind. De familieleden van een lid van de landwacht Nederland ontvangen extra levensmiddelenkaarten en brandstof- kaarten, voorzoover dit lid van dt landwacht Nederland geheel of gedeel telijk kostwinnaar was. Leden van de landwacht Nederland, die grootere inkomens hebben gehad, krijgen ook dienovereenkomstig grootere ondersteuningsbedragen uitbetaald. Wanneer een lid van de landwacht Nederland tot nu toe zijn ouders voor bet grootste deel heeft ondersteund en voor hun voeding heeft gezorgd, dan kan een kostwinnersvergoedipg uitbe taald worden van f 60 tot f 90 per maand. Bovendien kan in bijiondere gevallen een huurtoeslag worden ver leend. De landwacht Nederland, is een troep, die onder leiding van Duitsehe en Ne derlandsche kameraden slechts Neder landers omvat, die in het kadj»r van de Waffen-SS bestemd zijn voor verdediging van het Nederlandsche grondgebied. Aanmelding voor de land wacht Nederland kan tijdens de keu ringen of bij het SS-Ersatz-Kommando Niederlande, Den Haag, Korte Vijver berg 5 geschieden. Nederlanders, die verplicht zijn tot aanmelding voor den arbeidsinzet Duitschland kunnen zich aanmelden voor de landwacht Nederland en zijn tijdens hun diensttijd vrij van den arbeidsinzet. Verzorging familieleden vrijwil ligers Waffen-SS en Ned. Legioen Naar aanleiding van de vele vragen, welke vooral den laatsten tijd gestold worden met betrekking tot de verzor ging van de familieleden der vrijwilli gers voor de Waffeïi SS en het Neder landsche Legioen, deelt het Ersatz- Kommnndo Niederlande, Korte Vijver berg 5, Den Haag. het volgende mede en geeft hier enkele voorbeelden. Den echtgenooten van gehuwden welke een inkomen hebben tot een be drag van 150.— per maand, wordt voor onderstand 65.per maand uit gekeerd. Bovendien voor ieder kind tot 16 jaar ƒ21.per maand. Verder ver goeding van huishuur tot het volle be drag. De uitkeering wordt bij een aantal van bijv. drie kinderen beneden 16 jaar dan' als volgt: echtgcnoote per maand ƒ65.- 3 kinderen a 21.p. m. 63.- huur geschal per maand 25.- per maand 153* Bovendien worden de verzekeringen vergoed tot het volle te betalen premie bedrag. Deze verzekeringen zijn: de reeds loopende levensverzekering, ziek teverzekering, begrafenisfonds, brand verzekering. Den echtgenooten van gehuwden, welke een inkomen hebben tot 200.— per maand en bijv. twee kinderen heb ben beneden 16 jaar, worden dp vol gende uitkeeringen verstrekt: echtgenoote per maand 80.— 2 kinderen ƒ21.p. m. 42. huur geschat per maand 35.— per maand 157. plus betaling bovengenoemde verzeke ringen enz. Voor kinderen beneden de 16 jaar, welke recht hebben op ondersteuning, en niet in gezinsverband inci den vrij williger met zijn vrouw, of met familie leden in rechte 'ijn leven (bijv. onechte kinderen van don vrijwilliger, welke (Uitknippen en bewaren). VAN 27 JUNI T.M. 3 JULI: Brood 27A 4 rants. 27B 1 rants. Beschuit 27 1 rants. Aardapp. 27A 1 kg, 27B 1 kg. Tabak 27 1 rants. VAN 27 JUNI T.M 10 JULI: Vleesch 28A 2 rants, 28B rts. VAN 13 JUNI T.M. 10 JULI: Vervangingsmiddel 589 1 rants. Suiker 587 1 kg.; Jam 586 1 rants.; Gort 585 250 gr.; Havermout 584 250 gr.; Vermicelli enz. 583 100 gr. Brood, bloem of gebak: 590 t.m. 593 1 rants. Kaas: 594 t.m. 596 100 gr. Melk: 25 t.m. 28 (1 1.); Tapte melk: 25 t.m. 27 (1% 1.), karne melk of taptemelk 28 (1%. 1.). Kindervoedsel: Rijst 25B en 27B 250 gr. Gort: 25A en 27A 250 gr. Cacao met suiker: 3-34 en 4-34 i 150 gr. Versnaperingen: 25 (choc.), 26 en 27 (suikerwerk) elk 100 gr. VAN 13 JUNI t.m- 7 AUG.: Koffiesurrogaat 588, 250 gr. Van 28 JUNI T.M. 9 JULI: Boter 26A 1 rants., 26B rants. VAN 9 JUNI t.m. 9 JULI: Boter 28A 1 rants. voor personen van 4 t.m. 20 jaar. 28B y, rants. voor pers. van 0 t.m. 3 jaar. VAN 13 JUNI t.m. 10 JULI: Sinaasappelen: 4-35 (stad) 300 gr. DIVERSE ARTIKELEN: Petroleum 09, 10 (1 liter) 14 Juni t.m. 5 Aug- 1943. Brandstoffen 15 t.m. 19 B.V. 3 Mei t.m. 31 Dec. 1943. Brandstoffen 11-12 KF tot 30 April 1944. Eenheidszeep 578 Alg. en V. een- heidszeep 1 rants. Waschpoeder 579 Alg. en V. waschpoeder 1 rants. Toiletzeep V 1 rants. Scheerzeep S. Textiel mannen 45 gr. ONGELDIG: Na 26 Juni: 26 brood, besch., aardapp., tabak. 25 boter, 27 vl. Vl Op 27 A voor aardappelen slechts 1 V» kg. Voor het kqopen van de gebruikelij ke hoeveelheden brood, beschuit en tabak zijn voor de volgende week aan gewezen de bonnen 27. Ook voor aardappelen is bon 27 gel dig verklaard, met dien verstande ech ter. dat per A-bon in plaats van 2 ki logram de volgende week W, k.g. verkrijgbaar zal zijn. Op de B-bonnen kan men 1 kilo blijven betrekken. Gedurende het tijdvak van 28 Juni tot 9 Juli is voorts bon 26 aangewe zen voor het koopen uitsluitend van boter. (1 rantsoen op bon A en een half rantsoen op bon B). Ten slotte is voor het koopen van vleesch gedurende de periode van 27 Juni tot 10 Juli bon 28 geldig ver klaard (2 rantsoenen op bon A en K rantsoen op bon B). Het moge klinken als een „contradictio in terminis" als wij zeggen, dat „de Nieuwe Wereld" van oudsher bekend staat, als de wereld van de astronomi sche cijfers, een niet te loochenen waar heid is het nochtans "Steeds weer is de Yankee, als het om cijfers ging, op recordjacht uit geweest, waarbij de paar onnoozele nullen, die er toevalligerwijze nog aan mankeerden, maar al te makke lijk bij werden gefantaseerd. In dezen tijd van de oncontroleerbare cijfers der bewapeningsproductie beleven wij dit weer in hooge mate; de oncontroleerbare cijfers groeien tot in het fantastische en de in doorsnee zeer nuchter aangelegde Nederlander is bij het vernemen hiervan al dadelijk geneigd ze niet al te zwaar op de maag te laten liggen, doch ze te consumeeren met het traditioneele kor reltje zout. Toch kan het zijn nut hebben, tegen over deze millioenen- en miljiarden- cijfers eens een doodgewoon cijfer te plaatsen, dat geenszins in het astrono mische loopt, doch dat desniettegen staande zeer sprekend is en wel het cijfer 558.000. De Amerikaansche steenkoolindustrie telt momenteel 558.000 stakers, een aan- dat de wanhopige pogipgen van Roosevelt om dezt funeste staking den kop in te drukken ten spijt, vermoedelijk in de nabije toekomst nog aanmerkelijk zal stijgen. Een aantal ook, dat in een tijd, waarin de oorlogsindustrie onder hoogspanning moet werken en geen en kel hiaat mag vertoonen, etnstig geeft te denken. Vooral ook, wanneer men de oorzaken naspeurt, die volgens neutrale persstemmen zijn gelegen in de levens- middelenchaos, welke in de U.S.A. heerscht en die zich medi demonstreert in een voortdurende stijging van den levensstandaard. Astronomisch is het cijfer 558.000 geens zins, maar het spreekt toch voldoende duidelijke taal om ons te doen beseffen, dat er in wat men bij voorkeur het land van belofte pleegde te noemen toch nog wel „something rotten" is. r zich bü pleegouders bevinden), wordt een vergoeding verstrekt van ƒ36.p. maand per kind. Voor kinderen boven de 16 jaar. voor zoover hun opvoeding nog niet is vol tooid, wordt een uitkeering verstrekt van 30.per maand en per kind. Bovendien genieten dc gezinsleden der vrijwilligers extra levens middelen- en kolenbonnen indien deze vrijwilligers vóór hun in diensttreding in gezinsverband leefden bt' geheel öf gedeeltelijk kostwinner B(j grootere inkomens worden naar verhouding grootere bedragen voor fa milie-onderhoud uitgekeerd. De uit te keeren totale kostwin nersvergoeding mag echter niet meer bedragen dan 1 Y« maal de vroegere netto-verdiensten. In enkele bijzondere gevallen kan na een ingesteld onderzoek een extra uit keering worden toegestaan (geboorte, sterfgeval, ziekte enz.). Bovendien ontvangen alle ongehuwde vrijwilligers buiten hun soldij, vrije voeding, klceding, enz., een bedrag van 45.per maand door tussclienkomst van den Fürsorgeoffizier der Waffen- SS. Voor zoover de vrijwilliger voor het grootste gedeelte in het onderhoud van zijn ouders heeft moeten voorzien, kan een kostwinnersvergoeding worden uit gekeerd van 60.tot 90.per maand. Bovendien kan in bijzondere gevallen een huurtoeslag worden ver leend. De tarieven voor kostwinnersvergoe ding. uitkeering aan gezinnen van ge huwden enz. en allé verdere inlichtin gen zjjn te verkrijgen bij het Ersatz- Kommando Niederlande, Korte Vijver berg 5. Den Haag en Nebenstclle, Dam 4 te Amsterdam. De aandacht wordt er op gevestigd, dat zij, die om bijzondere reden in Nederland moeten blijven, dienst kunnen nemen bjf het Wachtbataillon Amersfoort, waarvoor alle boven staande genoemde uitkeeringen, le- vcnsmiddelentoeslag en alle andere voordcelen eveneens gelden. Aanmeldingen voor bovengenoemde onderdeelen van 17—45 jaar, schriftelijk uitsluitend SS Ersatz-Kommando, Kor te Vijverberg 5. Den Haag. Zij, die tusschen 18 en 35 jaar oud zijn cn aanmeldlngsplichtig zijn voor den arbeidsinzet, kunnen zich eveneens schriftelijk aan bovengenoemd adres aanmelden en worden tijdens liun ver bintenis bij bovengenoemde onderdee len vrijgesteld van den ar beidsinzet. Toen iedereen naar den schuilkelder holde vond Jan Eigenwijs hei niei noodig.,.. Gisteren is-ie begraven/ bij luchtalarm van de straat. CNP-studlo Ahrend Metjer-Pax i DE STEM DER S.S. Luistert op Zondag 27 Juni van 11.30 tot 11.45 uur over den zender Hilversum I, op golflengte 415 meter, naar de stëm der S.S. Uitgezonden wordt een reportage over de beëedi- ging van mannen der Germaansehe S.S. in Nederland op Zomerzonne- wende. Tijdelijke verlaging van het aardappelrantsoen. 1 Vi K.G., in plaats van 2 K.G. per bon. 's-Gravenhage, 25 Juni. In verband met de toenemende aflevering van vroege aardappelen, wordt de hoeveel heid aardappelen, die per bon ter be schikking wordt gesteld, van 2 op 1^ kg teruggebracht. Tengevolge daarvan geeft in het tijdvak van 27 Juni tot en met 3 Juli 1943 elk der met „27a aard appelen" gemerkte bonnen van de bonkaart voor voedingsmiddelen recht op het koopen van l'/i kg aardappelen. Daar personen van 4 tot en met !3 Jaar en van 21 jaar en ouder over 2 bonnen „27a" beschikken, ontvangen zij dus 3 kg per week. Personen van 14 tot en met 20 Jaar be schikken over 3 bonnen, zoodat zij vier en half kg per week zullen ontvangen, terwijl de hoeveelheid, die voor kinderen van_ 1 tot en met 3 jaar ter oeschtkktng •gesteld wordt, anderhalf kg bedraagt, daar deze kinderen maar over één bo» beschikken. De bonnen „27b aardappelengeven, zooals vroeger, recht op het koopen van l kg per week, zoodat de toeslag voor personen, die op grond van hun inkomen over L-iniegvellen beschikken, geen ver mindering zal ondergaan Op de z.g. rantsoenbonnen, waarop ls vermeld Aardappelen een rantsoen" zal in de toekomst 3 kg aardappelen in plaats van 4 kg gekocht kunnen worden. Toelichting. In verband met den zachten winter en het vrij warme weer in de afgeloopen maanden ,is de kwaliteit van de aardap pelen zoodanig achteruit gegaan, dat speciale maatregelen moesten worden genomen om de aardappelen van den oogst 1942 zoo spoedig mogelijk te rui men, waartoe gedurende enkele weken een extra bon voor aardappelen is aan gewezen. Na 28 Juni a.s. kunnen geen oude aardappelen meer voor consump tie worden aangevoerd. De bij den klein handel aanwezige voorraden oude aard appelen zullen uiteraard nog wel in consumptie worden gebracht. In de week van 28 Juni tot 3 Juli zal het publiek derhalve een klein gedeelte oude aardappelen en voor het overige nieuwe aardappelen bij den kleinhandel kunnen betrekken,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1