NOORD-HOLLAND GENERALKOHMISSAR SCHMIDT DIENSTREIS VERONGELUKT. OP DAGBLAD VOOR in Juni bijna vijfhonderd vijandelijke vliegtuigen vernietigd. Wat er op de nieuwe textielpunten verkrijgbaar is. Aangifte van klokken. Osendarp in topvorm gekomen Uitgave: dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager éditie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. MAANDAG f8 JUNI 1943. schager Editie. 87e Jaargang No. 14ï. 2 pagina Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. (Afw.) Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Pr* der gewone advertenties In deae Editie 11 et. per m.M. Bi) contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gebeele. oplage op aanvrage. Uit in volle vaart zijnden trein gevallen en doodelijk verwond. Plotseling einde van een rijk leven. Hauptdlenstleiter en Generalkommissar Z. B. V. Fritz Schraidt, die zich op een dienstreis bevond, is in Frankrijk Zaterdag j.1. het slacht offer van een ongeval geworden. De Hauptdlenstleiter was op reis naar Parijs. Den avond, voor afgaande aan den dag van het ongeval, gevoelde hij zich ernstig on wel en legde zich spoedig ter ruste. In den loop van den nacht moest hij overgeven en toen hy trachtte zich frissche lucht te verschaffen, viel hy uit den in volle vaart zynden trein, voordat zyn relsgenooten hem te hulp konden komen. Generalkommissar Schmidt liep daarby zoo zware verwondingen op, dat hy spoedig overleed. De Führer heeft bepaald, dat den verongelukten Hauptdlenstleiter een p?,rty-begrafenis ten deel zal vallen. STRIJDBARE NATUUR HEENGEGAAN. Zoo is dan plotseling een einde gekomen aan een ryk leven, dat ;eheel ls opgegaan in een stryd- baren inzet voor Duitschland's wederopkomst en grootte. Was het den trouwen volgeling van Hitier niet meer gegeven, het werk, waartoe hy in Nederland geroepen was, tot een einde te bren gen, zoo heeft hy toch sedert het jaar 1933 Duitschland's heerlykheid kunnen aanschouwen, waarnaar zyn gedachten en streven uitgingen. Reeds in zijn jonge jaren had Fritz Schmidt zich bij de volksche bewe ging aangesloten, waarin hij werkte met de den zonen van Westfalen aan- geborene taaiheid en als jeugdleider een lichtend voorbeeld gaf. Den 19en November 1903 te Eisbergen (Kreis Minden) geboren, was het hem in den wereldoorlog wegens zijn jeugdigen leeftijd niet mogelijk zijn vaderland in de gelederen van het leger te dienen: nauwelijks had hij echter den voor den militaren diensj vereischten leef tijd bereikt, of hij nam dienst en dien de van 1922 tot 1926 bij het zesde ba taljon pioniers te Minden. Na ontslae uit den militairen dienst wijdde hij zich geheel aan de beweging van Adolf Hitier. Als zoon van een hand werksman met vele kinderen heeft hij ook in latere jaren nooit het. contact met de breede volksmassa verloren, en was daarom als geen ander bekend met de nooden en zorgen van zijn volk. Zijn strijdvaardig hart. zijn doelbe wust politiek inzicht deden hem zijn krachten niet inspannen om der wille van persoonlijke eerzucht of particu lier voordeel, doch offeren aan het volk. waarvan hij de ziel wilde mede helpen veroveren. Zoo trok hij als propagandist der nationaal-socialisti- sche ideeën in zijn vaderland van plaats tot plaats, trotseerde den stil len tegenstand der reactie en de open lijke terreur van de Commune. In 1929 benoemd tot Ortsgruppenlei- ter in Barkhausen a. d Porta, riep hem in 1932 een grootere taak als Kreisleiter naar Minden, waar hij na de machtsovername tot Kreisdenutier- ter en Stellvertreter des Lanarats was. Sedertdien was hij ook belast met de verzorging van de binnen- en buitenlandsche persvertegenwoordigers tijdens den Rijkspartijdag. Zijn aangeboren geschiktheid in den omgang ging op dezen post samen met ervaringen, die hem later bii de ^i- ding der pers een vaste hand gaven Zijn benoeming tot Gaunropagandalei- ter en Leiter des Reichsprooaeanda- Amtes Westphalen-Nord in Munster die in 1934 volgde, gaf hem gelegen heid tot ontplooiing van zijn rijke kun digheden op het gebied van leiding van mensehen. waarbij hij ook de par tij trouw bleef als hoogwaardieheids- bekleeder. daar hij tegelijkertijd in personeele unie het ambt van Kreis leiter van den Kreis Münsterstadt be kleedde. Den eersten October 193P kreeg Fritz Schmidt in de Reichslei- tung der N.S.D A.P. een meer uitgebrei de werkkring. Vandaar uit werd hij toe- geveegd aan den Gauleiter en Reichs- stadthalter Henlein in Südetenland Bij het uitbreken van den oorlog wa llij werkzaam als verbindincsman met het Rijksministerie voor Volksvoor lichting en Propaganda, waar hem de benoeming door den Rijkscommissaris Rijksminister Sevs Tnouart tot Gene ralkommissar Z.B.V. bereikte. Nog kan vermeld worden, dat de overledene ook de functie van SA- Brigadeführer vervulde. In Den Haag vond de op de hoogte van zijn scheppingskracht staande en met rusteloozen scheppingsdrang be zielde man een rijk arbeidsveld, waar op hij als oude nationaal-socialist de diepste bevrediging vond, toen hem. naast de hem in het kader van het Rijkscommissariaat gestelde politieke taak. in October 1940 de leiding van het Arbeitsbereich der N.S.D.A.P. in den Niederlanden opgedragen werd. 700 jonge Noord-Hollanders naar den Sudetengau. Zooals gemeld, zijn vorige week uit Haarlem ongeveer 700 kinderen naar den Sudetengau vertrokken. Het waren allen kinderen uit de provin cie Noord-Holland, voor wie toen de rrroote dag was aangebroken, waarop zij de reis aanvaardden voor een zes- weeksch vacantieverblijf in een van de mooiste streken van Duitschland. Een vers1''"gever van het ANP heeft deze >jis meegemaakt en zich er van kunnen overtuigen hoe per fect deze kinderuitzendingen door den Nederlandschen Volksdienst in samenwerking met de NSV worden voorbereid en uitgevoerd De jeugdige vacant.iegangers staan voortdurend onder de goede hoede van een schare toegewijde begeleid sters en begeleiders, die de kinderen op. rustige wijze doen gewennen aan den overgang van de sfeer der hui selijke omgeving naar het verblijf in een vreemd land. Reeds onderweg kon worden ken nis gemaakt met de goede zorgen van de NSV. die op eenige stations broodjes, koffie en heerlijke soep liet verstrekken en ook bij aankomst op de verschillende plaatsen van be stemming had deze organisatie op voorbeeldige wijze alles geregeld. De kinderen waren spoedig goede maat jes met hun pleegouders en nadat eenige formaliteiten waren vervuld togen zij mede naar hun nieuw tijde lijk tehuis, waar zij liefderijk werden opgenomen en waar zij eenige onver getelijke weken zullen doorbrengen. Weeshuis te Bochum door bommen getroffen. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 26 Juni. Aan het Oostelijke front ondernamen Duitsche en Roemeensche troepen op verschillende plaatsen succesvolle ope raties met stoottroepen. Verscheidene aanvallen der Sowjets, die door pant- rerwagens gesteund werden, werden in den sector van Orel bloedig afgesla gen. Gisterochtend probeerden sterke formaties Amerikaansche bommenwerpers onder de bescher ming van 'n dicht wolkdek Noord- Duitscn kustgebied aan te vallen. Zy werden door Duitsche jacht- vliegers tot den strijd genoopt, uit een gedreven en gedwongen hun bommen lukraak op open zee en boven de kustgebieden uit te wer pen. Tyaens hevige luchtgevechten schoten onze jagers 25 zware vy- andelyke bommenwerpers neer. Door bewakingsvaartuigen van een Duitsch convooi werd nog een an der vliegtuig vernietigd. Britsche gevechtsvliegers vielen in den afgcioopen nacht West- Duitsch gebied aan, vooral de stad Bochum. Door treffers van brisant- en brandbommen op de woonwijken leed de bevolking verliezen. Vol gens de voorloopige berichten wer den 30 vijandelijke bommenwerpers neergeschoten. Tegenover de vernietiging van in to taal 56 vijandelijke bombardements vliegtuigen bij de dag- en nachtaanval- len staat het verlies van 8 eigen ma chines. 11 transportschepen getroffen. Bij Welikije Loeki werden verschei dene door tanks gesteunde aanvallen van de bolsjewisten door het gecon centreerde vuur van alle wapens uit eengedreven of in hevige gevechten van man tegen man afgeslagen. Aan het overige deel van het Oostelijke front verliep de dag zonder bijzondere gebeurtenissen. In het Lagunengebied van den Koe- ban en aan de Moermanskkust boorde de luchtmacht een vrij groot aantal vijandelyke aanvoerbooten, twee kust vaartuigen en een mijnenveger in den grond. In den afgeloopen nacht wer den industrieele doelen in het mon- dingsgebied van de Wolga gebombar deerd. Tn het Westelyk deel van de Middel- landsche Ze« vielen formaties Duitsche en Italiaansche vliegtuigen een vijan- delyk convooi herhaalde malen aan. Volgens de totdusver ontvangen rap porten werden 11 groote transportsche- Een Flnsche Flakbatterij tijdens den afweer van een luchtaanval der Sovjets. Ofschoon de vijandelijke vliegtuigen de bat'erij met boordwapens en bommen bestoken, zet deze den strijd zoo lang voort, totdat de tegenstander li afgeslagen Scherl-Fellinga-Pax m Een tankschip pen zwaar getroffen, vloog in brand. Bij aanvallen overdag van formaties Eritsch-Amerikaansche bommenwer pers en jachtvliegtuigen op de bezette gebieden in het Westen verloor de vij and 14 vliegtuigen, één Duitsch jacht vliegtuig keerde niet terug. Enkele vijandelijke vliegtuigen maak ten in den afgeloopen nacht storings- vluchten boven het Westelijke en Noordwestelijke Duitsche Rijksgebied. De aanval op Bochum. Omtrent den terreuraanval der 'Brit sche luchtmacht in den afgeloopen acht op het Roergebied verneemt het DNB, dat daardoor bijna uitsluitend de Duitsche burgerbevolking getroffen werd. De vijandelijke vliegers lieten hun bommenlast vallen, hoewel zij door een dicht wolkdek belemmerd werden. In de stad Bochum werd een weeshuis getroffen. Daarbij werden talrijke kinderen bedolven, van wie men tot dusver 40 dooden uit het puin geborgen heeft. Voorts kregen 3 zie kenhuizen zware schade. Tot 26 Juni zijn er deze maand bo en Duitschland en de bezette gebie den bijna 500 vijandelijke vliegtuigen -ernietigd. Dr. Göbbels opent Duitsche Kunsttentoonstelling. Dr. Göbbels heeft bij de opening van de zevende groote Duitsche kunst tentoonstelling in het Huis der Duit sche Kunst te München een rede ge houden, waarin hij o.m. wees op de bijdrage van Duitschland en Italië tot de avondlandsche kunst en cultuur. De vijanden van de Asmogendheden, zoo verklaarde de minister, doen zich tegenover de wereld graag voor als beschermers en verdedigers eener kunst en cultuur, die zij zelf in het geheel niet gemaakt of waartoe zij toch hoogstens een bescheiden bijdra ge geleverd hebben. Wat zij aan kunst schatten bezitten dat hebben zij mee- rendeels op hun krijgstochten naar Europa of elders ter wereld geroofd en geplunderd. Steden als Nürnberg en München of Florence of Venetië bevatten meer aan eigen vormen van uitdrukking van den avondlandschen geest van cultuur, dan het geheele Noord-Amerikaansche continent bij elkaar. Welke musici kunnen de Engelschen plaatsen tegen over een Beethoven of een Wagner, welke beeldende kunstenaars de Ame rikanen tegenover een Michel Angelo of een Leonardo da Vinei? Wanneer thans Engelsche en Ame rikaansche terreurvliegtuigen boven Duitsche en Italiaansche kunstcentra verschijnen en in nauwelijks één uur tijds een cultureel bezit in puin leg gen, waaraan eeuwen gebouwd en gewrocht hebben, dan moet 't gezon de menschelijke verstand wel geweld worden aangedaan om aan zulk een misdaad uitgerekend een cultureele motiveering te geven. Het gaat hier om veel meer dan om een terrori seering van de bevolking, om maar te zwijgen van een z.g. oorlog tegen onze wapenproductie. Hier won# een historisch minderwaardigheids- comDlex uitgeraasd, dat bij ons tracht te verwoesten wat de vijand zelf niet tot stand brengt en ook ln het verleden nooit tot stand gebracht heeft. De Europeesche menschheid moest rood worden van schaamte, gezien het feit. dat. laat ons zeggen, een 20-jarig Amerikaansch. Cana- deesch of Australisch terreurvlieger een werk van Albrecht Dürer of Ti- tiaam vernietigen kan en mag zon der dat hij en millioenen zijner land- genooten ooit van deze kunstenaars gehoord hebbe*. De zevende groote kunsttentoonstel ling ls weer een stap vooruit en te vens een fier getuigenis voor de vol komen ongebroken scheppingskracht van de Duitsche beeldende kunsten in het vierde oorlogsjaar. Vandaag worden zij geldig I 's-GRAVENHAGE. 25 Juni. Met ingang van 28 Juni 1943 zijn de volgende distributiebescheiden geldig verklaard voor de verschillende soorten textielproducten, waarvan tevens een opgave hieronder volgt: fu Van de textielkaarten V 115 en V 215 20 punten, nrs. 80 tot en met 61/61, van de textielkaarten V 315 en V 415 20 punten nrs. 100 tot en met 81/81, van de textlelkaart V 515 20 punten nrs. 100 tot en met 81/81, ver volgens alle punten van textlelkaart V 615, van de toeslagkaart V 815, en van de toeslagkaart V 715, 10 punten nrs. 30 tot en met 21/21. Op bovengenoemde punten zijn ver krijgbaar: kleedingstukken of stoffen, met dien verstande, dat voor den aankoop van: a. een z.g. „groot stuk," een onderdeel daarvan of stof daarvoor, bovendien een speciale vergunning moet worden Ingele verd. b. Kousen of sokken bovendien de verelschte kousenbonnen of machtiging gen moeten worden Ingeleverd; c. luiers of luierstof, bovendien de verelschte luierbonnen of machtigingen moeten worden Ingeleverd: d. verpleegsterlinnen, bovendien de verelschte speciale vergunning moet worden Ingeleverd; b. op elk der speciale kousenbonnen der textielkaarten, t.w.: J, K sn L van de texlielkaart V 215; J en K van de textielkaart V 115; J. K en L van de textlelkaart V 315; J, K en L van de textielkaart V 415; kan direct tegen gelijktijdige afgifte van geldige textielpunten (gewone punten- waardeering) een paar sokken of kousen worden gekocht. Op de nieuwe textiel kaarten voor baby's tot 1 Jaar en voor kinderen van 1 tot 3 jaar bevinden zich geen kousenbonnen, aangezien de aan- koopmogelijkhcid van kousen of sokken voor deze kleine kinderen niet beperkt is. C. Op elk der met de cijfers I. II, III, IV bedrukte extra-bonnen der BABY- TEXTIELKAART (V 615) zijn 3 luiers of stof daarvoor verkrijgbaar tegen gelijk tijdige inlevering van het voorgeschreven aantal speciale K- of T-punten of pun- len van de textlelkaart of toeslagkaart. Speciale punten. d. Speciale punten. Behalve bovenge noemde bonnen der textiel- en toeslag- kaarten zijn met ingang van denzelfden datum de hieronder genoemde speciale punten geldig verklaard, met daarachter een opgave Van artikelen, welke op de verschillende soorten speciale punten mogen worden afgeleverd. 1. Speciale K.-punten. Deze punten zijn uitsluitend geldig voor kleeding (zoowel naar maat als confectie, echter geen stoffen aan het stuk), Inclusief be- drljfskleeding, luiers, luierstof, kousen of sokken, waarbij voor laatstgenoem de twee artikelen geldt, dat bovendien nog een kousenbon of machtiging, ter wijl voor uiers of luierstof bovendien nog een luierbon of machtiging moet worden ingeleverd. Een uitzondering hierop vormen de z.g. „groote stukken." Deze mogen n 1 e 1 op speciale K-punten worden „tgeleverd. 2. Speciale G.S.-punten. Deze punten zijn uitsluitend geldig voor den aan koop van alle z.g. „groote stukken," on derdeden daarvan of stoffen daarvcor. mits daarbij bovendien een speciale ver gunning wordt ingeleverd. Zonder de daarbij behoorende speciale vergunning hebben de speciale G.S.-punten derhal ve geen waarde. 3. Speciale H.G.-punten. Deze punten zijn uitsluitend geldig voor den aankoop van alle geconfectionneerde huishoude lijke goederen (dus geen stof daarvoor), Inclusief alle soorten garen, lakens en sloopen, alsmede dekens (met uitzonde ring van donzen, gestikte en gewatteer de dekens, welke op leveringsvergun ning verkrijgbaar zijn). 4. Speciale S.-punten. Deze punten zijn uitsluitend geldig voor den aankoop van stoffen aan het stuk (inclusief ka toenen, graslinnen, flanellen. wolhou- dende, enz.) met uitzondering van uier- stof en stoffen ter vervaardiging van z.g. „groote stukken" en voor verpleeg- sterslinnen, waarvoor bovendien een spe ciale vergunning moet worden ingele verd. 5. Speciale T.-punten. Deze punten zijn uitsluitend geldig voor den aankoop van alle op de textlelkaart verkrijgbare ar tikelen met dien verstande, dat voor den aankoop van: a. Een z.g. „groot stuk," een onderdeel daarvan of stof daarvoor, bovendien een speciale vergunning moet worden inge leverd. b. Kousen of sokken, bovendien de verelschte kousenbonnen of machtigin gen moeten worden Ingeleverd. c. Luiers, luierstof, bovendien dc ver elschte luierbonnen of machtigingen moeten worden ingeleverd. d. Verpleegsterslinnen, bovendien de verelschte speciale vergunning moet worden ingeleverd. Machtigingen of vergunningen. e. Tenslotte kunnen de hieronder vol gende machtigingen of vergunningen worden afgegeven, mits de datum van afgifte van deze machtigingen of ver gunningen na 27 Juni 1943 ligt, t.w.: Bijzondere vergunningen. Hierop zijn verkrijgbaar handbrelgarens en baby pakketten Bij het aanschaffen van der gelijke artikelen dient tevens het ver- eischte aantal punten te worden Ingele verd. Speciale vergunningen. Op deze ver gunningen zijn verkrijgbaar alle z.g. „groote stukken," onderdeelen daarvan of stoffen daarvoor. Indien daarbij te vens het verelschte aantal punten der textiel- of toeslagkaart, speciale G.S.- of T.-punten worden Ingeleverd. Leveringsvergunningen. Deze vergun ningen zijn voor het publiek hoofdzake lijk bestemd voor de Inrichting van een woning, tot aanschaffing van vloerbe dekking. gordijnen e.d. Kousenmaehtlgingen. Op deze machti gingen zijn verkrijgbaar het op de machtiging aangegeven aantal paren kousen of sokken voor personen boven 3 jaar tegen gelijktijdige Inlevering van het voorgeschreven aantal punten der textielkaart of toeslagkaart, speciale K.- of T.-punten. Diversen. Bovendien kunnen nog uitgereikt wor den leveringsvergunningen voor het In richten van woningen in gevallen, waar in men als oorlogsgetroffene wordt aan gemerkt, machtigingen ln gevallen van ramp en onder bepaalde voorwaarden speciale vergunningen voor mljnwerkers- en kellnerskleeding. De aandacht van het publiek wordt er nog op gevestigd, dat ln afwijking van de voorafgaande regeling geen huishou delijke goederen op de textiel- of toe- slagkaarten mogen worden gekocht. De ze goederen zijn uitsluitend op speciale H.G.-punten verkrijgbaar. Voorts wordt gewezen op de zich op de textlelkaart bevindende halve pun ten welke dienen voor den aankoop van op halve punten gewaardeerde artikelen, zooals b.v. band, tres en schoenveters e.d. AANVRAGEN VOOR SPECIALE PUNTEN EN VERGUNNINGEN VOOR TEXTIELPRODUCTEN. De Secretaris-Generaal van het De partement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart maakt, in verband met de djgtributie van textielproducten, be- kerid, dat de termijn tot het indienen van aanvragen ter verkrijging van spe ciale punten en vergunningen, behou dens in noodgevallen niet op 28 Juni 1943 aanvangt, maar op Maandag Juli 1943. Van 28 Juni 1943 af zal, op nader door de distributiediensten te bepalen tijdstippen, de gelegenheid worden opengesteld om aanvragen in te die nen tot het inwisselen van na 11 April uitgereikte oude speciale textielpunten en vergunningen tegen nieuwe. Beschikking van den Rykscommissa- ris vooj het bezette Nederlandsche gebied (Commissaris-Generaal voor Fi nanciën en Economie) over de aan melding van klokken, die geen kerk klokken zijn. Op grond van par. 1 en 9. der ver ordening no. 139/1942 over de inbeslag neming en vordering van goederen beschik ik: 1. De houders van niet-kerkklokken (bellen, klokjes) moeten deze vóór 10 Juli 1943 bii de burgemeesters der gemeente, binnen welke deze klokken zich bevinden, schrlfteiyk aanmelden. 2. De aanmelding moet bevatten: 1. aantal en middellijn der klokken. 2. nauwkeurige opgave van de plek, waar de klokken zich bevinden. naam en adres van den aanmelder. De aanmelding moet zoowel in ge bruik als buiten gebruik zijnde klok ken omvatten. Van de verplichting tot aapmelding overeenkomstig 1 zijn uitgezonderd: 1. klokken, die in het bedrijf van verkeersondernemingen te land of te water gebruikt worden. 2. klokken, die bij de brandweer diensten gebruikt worden. klokken, die op het tijdstip der af kondiging van deze beschikking tot het bezit van een museum behooren. klokken met een gewicht beneden de tien kilogram of met een formaat beneden een middellijn van 0.20 meter aan den benedenrand. Den Haag, 26 Juni 1943. De Rijkscommissaris voor het bezette Ned. gebied, de Commis saris-Generaal voor Financiën en Economie. Invasie-perikelen. De beruchte datum van 22 Juni, waarop zij het ook van niet-offici- eele Engelsche zyde de geallieerde invasie was aangekondigd op het Eu ropeesche vasteland, heeft thans reeds weer een zoodanige tijdsruimte achter zich gelaten, dat wij het wagen het t&« vasie-thema nogmaals aan te snijden, daarbij uitgaande van de veronderstel ling, dat de gemoederen op dit punt mogelijk eenigszins tot rust zijn geko men. Laten wij dan beginnen met te zeggen, dat zij die inderdaad op 22 Juni de invasie hadden verwacht, zich deze onderneming kennelijk wat al t« eenvoudig hebben voorgesteld, een op vatting, waartegen herhaaldelyk is ge waarschuwd, ook van deskundige Brit sche en Amerikaansche zyde. Dat ge deelte van het publiek, dat den wenscta reeds lang heeft aangenomen als de vader van de gedachte, behandelt deze zaak maar al te veel en bagatelle, om dat het zich de hieraan verbonden moeiiykheden in geen enkel opzicht weet te realisoeren. Daar tegenover zou het echter dwaasheid zijn, de mo gelijkheid van een geallieerde landing op Europa's vasteland geheel uit te sluiten; dat doet men ook van Duit sche zijde niet, integendeel: men is er volkomen op voorbereid. Zeer duide lijk is dit gebleken uit hetgeen dr. Göbbels vorige week in „Das Reich" over dit onderwerp heeft geschreven, daarbij geenszins in twijfel trekkende, dat de Anglo-Amerikaansche mogendhe den voldoende tonnage en strijdkrach ten zouden bezitten om op een of an der punt van Europa te landen. Ech ter en dit betoogde dr. Göbbels met nadruk het verrassingselement is hierby ten eenenmalc uitgesloten. De Spil is er dag en nacht op inge steld, zij beschikt over een voldoende reserve-macht om de Anglo-Amerika- nen na een zekeren aanlooptyd op elk bereikbaar punt van Europa met ef fect te weerstaan. Wij vinden deze uitspraak van dr. Göbbels hierom zoo belangrijk, orrdat, zij nog eens een keer te meer bewiist, dat men zich in Duitschland niet laat leiden door een bepaalde struisvogel - politiek en niet den kop in het zand steekt. De maatregelen trouwens wel ke ten afweer zijn gesteld, zullen in dit opzicht ter gelegener tijd een taal spreken, welke niet kan worden mis verstaan. Het zou geen verwondering baren, zoo een invasie of een poging daartoe voor den aanvaller meer fa tale gevolgen met zich zou brengen dan voor den aangevallene. Voorts is één ding zeker; dat zij onder bepaalde omstandigheden de inleiding kan ziin tot een beslissing van den oorlog. En ook in dit opzicht wij citeeren hier dr. Göbbels is Duitschland er eer der vóór dan er tegen. „ZOMER-KAMPEN." 's-CRAVENHAGE, 28 Juni. - He denavond om 18.45 uur spreekt Max Blokzijl, via Hilversum 1, zyn politiek weekpraatje uit, dat heden handelt over het onderwerp: „Zomerkampen." Ajax wint N.V.B. beker door een 3 2 zege op D.F.C. Fanny Koen loopt wéér recordtijd. De afcclooiien Zondag is, wat de sport betreft', wederom zeer be langwekkend geweest. Een nieuw athletiekrecord werd genoteerd voor mevr. BlankertKoen. die de 200 M. In 24.5 sec. liep. Osendarp toonde, dat hij in top-vorm ls ge raakt (hij liep de 100 M. in 10.5 sec.!), dc wielerwedstrijden bleken overal volop spanning te geven en Ajax tenslotte veroverde den N.V. B.-beker door een kleine zege op D.F.C. Ajax is op het oogenblik misschien wel de sterkste ploeg van Nederland, al mag zij zich dan ook geen nationaal kampioen noemen. Deze ploeg is ge leidelijk ingespeeld geraakt en zal, als ze compleet kan blijven, het volgend seizoen een ernstige gooi doen naar den eeretitel. Intusschen heeft Ajax den N.V.B.- beker veroverd. Men kent haar prach tige successen in dit tournooi, die ten slotte leidden tot de finale tegen D.F.C. Een zeer talrijk publiek woon de den wedstrijd in het Olympisch Stadion bijen het zag een Ajax. dat terstond ten aanval trok en reeds na eenige minuten de leiding nam. Ruim 20 minuten later werd het 2—0. De Amsterdammers hadden dezen voorsprong verdiend, maar nauwelijks was D.F.C.'s voorhoede even vrij ge laten. of Mijnders zorgde voor een tegenpunt en toen voelde Dordt de kans. om de partijen in evenwicht tg brengen. In de tweede helft werd D.F.C. dan ook sterker en mede dank 'zij het geweldige enthousiasme werd het Ajax-doel herhaaldelijk belegerd Desondanks vergrootte Ajax haar voorsprong uit een snellen uitval (3—1), doch D.F.C. hield moedig stand en zorgde nog voor een verrassend goed tegenpunt. Tot het einde bleef het een belangwekkend, boeiend kijk spel. Zoo werd de bekerfinale misschien wel de beste, die Nederland ooit ge kend heeft. O Na afloop reikte de voorzitter, de heer Lotsy. den beker uit. wenschte Ajax geluk met den behaalden prijs en hoopte, dat het Olympisch Stadion elk jaar den eindstrijd zal kunnen hebben van deze beker-ontmoetingen. Spr. wees op het moeilijke seizoen dat thans voorbij is en merkte op, dat het komende seizoen wellicht nog moeilijker zal worden. Maar hij hoop te. dat allen zouden medemerken, om de lichamelijke gesteldheid en den geest van onze Nederlandsche jeugd "pznnd te hengen Sublieme 100 M. van Osendarp. Tijdens de atletiekwedstrijden op de Sintelbaan te Amsterdam heeft Osen darp zich van zijn allerbeste zijde doen kennen. In een driekamp kwam hij uit tegen Zwaan, Berger en enkele andere nthleten en zoowel op de 60, 100 als 200 M. bleek hij de snelste te zijn. al gaf vooral Zwaan hem de overwinning niet cadeau. Vooral de 100 M. van Osendarp was prima. Hij maakte «en tyd van 10.5 sec., tot nu toe de beste prestatie in dit seizoen. Doch ook >Un 21.6 sec. op de 200 M. mag er wezen. Het resultaat was: a. 60 M.: 1. Osendarp, 6.7 sec.; 2. Zwaan, 6.7 sec.; 3. Berger 6.7 sec. b. 100 M.: 1. Osendarp, 10 Ji sec.; L. Zwaan, 10.7 sec.; 3 Berger 10.8 sec. c. 200 M.: 1. Osendarp, 21.6 sec.; 2. Zwaan, 21.8 sec.; 3. de Pagter, 23.4 sec. Fanny Koen's nieuw record. De athletiekvereeniging Sagette t« Rotterdam hield Zondag nationale da meswedstrijden en in enkele nummer* kwam het tot opvallende resultaten. Fanny Blanken-Koen verbeterde op d« 200 M. het Nederlandsch record, dat op 24.6 sec. stond en bracht het op 34.5 sec. Mej. Dammers bereikte bij het speerwerpen een afstand var» 41.43 M., waarmee zij haar eigen record van 39.62 Yz M. prachtig verbeterde. Helaas bleek haar speer eenige centimeters te kort, zoodat dit record niet erkend kou worden. Tenslotte verbeterde mej. M. Lock het Zuid-Hollandsche record kogelstoo- ten en bracht dit op 10.73 M. De voornaamste uitslagen waren: Verspringen: 1. F. Blanken—Koen, 5.78 M.; 2. G. Kondijs, 5.33 M. Spoorwerpen: 1. E. Dammers, 41.43 M.t 2. L. Beerman, 33,56 M. 100 M.: 1. mej. Steeling, 12,8 sec.; 2. A. Naber, 13,2 sec. 200 M.: 1. F. BlankenKoen, 24,5 see.; 2. G. Kondijs, 25,3 se. V AN VLIET SLAAT DERKSEN. Onze beide beste sprinters doen aan stuivertje wisselen. Een week geleden was Derksen van Vliet de baas. Zondag toonde v. Vliet zich weer sterk. Op de Bóssche wielerbaan bereikten beide sprinters natuurlijk de finale en hierin werd Derksen gedwongen den kop te nemen. Van Vliet's sprong was machtiger dan ooit en hij won, zij het met klein verschil. Een handicap-rit voor de vier sprin ters was voor Derksen, die 15 M. voor gift gekregen had. Van de Vijver en Remkes, resp. met 30 en 40 M. voor sprong, konden hun tegenstanders niet van het lijf houden. De koppelwedstrijd over 50 K.M. wa6 voor de Noord-Hollanders Evers Bakker, die met een ronde voorsprong den rit beëindigden in 1 uur 8 min. 47,4 sec. SchulteBoeyen wonnen den Holland-Brabant-wedstryd van Bakker- Evers, die zoowel in den sprint, de ach tervolging, als in den tijdrit geklopt werden. RONDE VAN AMERSFOORT. De Ronde van Amersfoort bracht een zege voor van Amsterdam. Met nog vier anderen nam hij in de tweede helft van den wedstrijd een ronde voorsprong en na een prachtige eindspurt won dn Brabander den rit. Tweede werd d Korver, terwijl van Gent, v. d. Han en Pellenaérs de volgende plaatsen bezet ten. Bij de amateurs werd Middelink win naar en bij de nieuwelingen Grift. In deze klasse werd Lammers uit Heiloo vyfde.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1