NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Korps Motordienst en 13 en 14 RI opgeroepen. Eindelooze vruchtbare vlakten wachten op bebouwing. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager éditie: Scbagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lünen). Postrekening 66189. DINSDAG 29 JUNI 1948. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang No. 148. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. (Afw.) Dese Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties In deze Editie 11 ei. per m.M. Btf contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. BEKENDMAKING Oproepdata 5, 6, 8 en 9 Juli. Op grond van de op 29 April 1943 in de dagbladpers gepubliceerde bekendmaking van den Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden betreffende terugvoering in krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlandsche weermacht, worden bij deze voor aanmelding opge roepen: Het dienstplichtig en reservepersoneel onder den rang van Officier van de volgende regimenten en alle in de jaren 1939 en 1940 uit deze regimenten voortgekomen oorlogsonderdeelen, voor zoover dit personeel in Mei 1940 in werkelyken dienst was. Bedoeld personeel moet zich melden telkens tusschen 8 en 12 uur in het „Wehrmachtlager" te Amersfoort, Zonnebloemstraat: 1. Het personeel van het korps Motordienst en zyn oorlogsonder deelen: Degenen, die geboren zyn in de jaren 1924 tot en met 1915 en wier namen beginnen met de letters A tot en met L op 5 Juli 1943. Degenen, die geboren zyn in de jaren 1924 tot en met 1915 en wier namen beginnen met de letters M tot en met Z op 6 Juli 1943. Degenen, die geboren zyn in de jaren nu tot en met 1904 en wier namen beginnen met de letters A tot en met L op 8 Juli 1943. Degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 en wier namen beginnen met de letters M tot en met Z op 9 Juli 1943. In de Waterlookazerne te Amersfoort: 1. Het personeel van het 13e regiment infanterie en zijn oor logsonderdeelen: Degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 5 Juli 1943. Degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 6 Juli 1943. Het personeel van het 14e regiment Infanterie en zijn oorlogs onderdeelen: Degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 8 Juli 1943. Degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en Inet 1915 op 9 Juli 1943. Bij de aanmelding moeten worden overgelegd het persoonsbewijs, de distributiestamkaart en, voor zoover mogelijk, militaire identiteits papieren. Degenen, waaronder ook begrepen de in Duitschland werkende „grensgangers", voor wie een „Bescheinigung" (verklaring van onmis baarheid) afgegeven is, moeten dit bewijs bij hun werkgever of bij de instantie, die hun belangen behartigt, opvragen en bij de aanmelding tooncn. Na de melding moet de „Bescheinigung" zoo spoedig mogelijk weder aan den werkgever resp. de instantie, die de belangen behartigt, worden teruggegeven. De werkgevers zijn verplicht degenen, die zich moeten melden, daarvoor in de gelegenheid te stellen en hun het loon (salaris) gedurende den verzuimden tijd uit te betalen. De Ned. Spoorwegen verieenen aan alle voor de aanmelding opge roepen personen vrij vervoer derde klas. Degenen, die tot aanmelding verplicht zijn, moeten zich hiervoor vervoegen aan de loketten, c.q. bij den stationschef, van het station van vertrek. K I/E E D I N G. Voor zooveel mogelijk uniform, anders burgerklee- ding. Dringend wordt aangeraden daagsche en Zondagsche kleeren, wollen dekens, ondergoed en extra schoeisel, alsmede kookgerei en lepel mede te brengen. De gezamenlijke bagage mag niet meer bedragen dan twee normale handkoffers. Van aanmelding zijn vrijgesteld personen, die zich op 25 Mei 1943 voor den „Arbeitseinsatz" in Duitschland of in de door de Duitsche weermacht bezette gebieden buiten Nederland bevinden. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Wehrmacht befehlshaber in den Niederlanden of zich op andere wijze aan de terugvoering in krijgsgevangenschap tracht te onttrekken, moet reke^ nen oj) de strengste maatregelen. Dit geldt ook voor personen, die de betrokkenen bij dergelijke pogingen steunen. De wereld in weinig woorden Sedert het begin van den oorlog tot nu toe hebben Ttaliaansche duik- booten 210 vijandelijke oorlogs- en koopvaardijschepen in den grond ge boord. Tot Roemeensch gezant in Berlijn Is benoemd Generaal Jon Gheorghe. De nieuwe gezant was tot dusver mi litair attaché van Roemenië te Berlijn. De bekende Noorsche dichter en schrijver Knut Hamsun is op zijn te rugreis van het internationale journa listencongres te Weenen door den Füh- rer ontvangen. De Paus heeft den aartsbisschop van Messina, Mgr. Prino, een telegram gezonden, waarin hij uiting geeft aan zijn diep leedwezen over de verwoes ting van den Dom van Messina door de Engelsch-Amerikaansche vliegers. De onder Anglo-Amerikaanschen druk tot stand gekomen overeenstem ming tusschen de Gaulle en Giraud heeft, volgens de C. D., ten gevolge ge had, dat omstreeks 120 Fransche gene raals in Noord-Afrika aan den dijk ge zet zullen worden. Vermoedelijk heeft Giraud, teneinde hel opperbevel in han den te kunnen krijgen, deze „zuive ring" als een concessie aan de Gaulle moeten doorvoeren. De Ankara-Express is op tachtig km. afstand van de Turksche hoofd stad ontspoord; de locomotief en eenige wagens liepen uit de rails. Er moet een aantal slachtoffers te betreuren zijn, doch het juiste aantal daarvan staat nog niet vast. DESERTIE IN HET AMERIKAANSCHE LEGER. Het „Federal Bureau of Investiga- tion" te New-York deelt mede, dat tot dusver 171.642 gevallen van desertie in het Amerikaansche leger zijn voorge komen. RENPAARD SCHROK VOOR EEN TRAM Zaterdagochtend omstreeks 9 uur schrok een renpaard in Den Haag, dat voor een z.g. sulky ge spannen was in de Rijnstraat voor een remmende tram. Het sloeg op hol en reed eerst den driejarige R. D. aan, die een snijwond boven het linkeroog opliep. Vervolgens raakte de sulky een ladder, waar op de 24-jarige schilder J. van D. uit Schiedam aan het werk was. De man kwam te vallen en werd met een hoofdwond en een lichte hersenschudding opgenomen. Een voorbijganger, die den schilder in zijn val trachtte te stuiten, kreeg den pot met verf over zijn klee ding. Ten slotte botste het gespan tegen de blauwe tram, waarna de 51-jarige G. P. V. het dier wist te grijpen. De bestuurder van de sul ky, de 50-jarige J. K. uit Anna Paulownapolder, kwam met den schrik vrij. Het paard liep een borstwond op. De schilder en het jongetje zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Aanval op convooi bij Scheveningen. 9 vliegtuigen neergeschoten. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 28 Juni. Het opperbevel van de weermadht maat bekend: Plaatselijke aanvallen van den vijand in het gebied ten oosten van Demi- doff en bij Welikije Loeki werden af geslagen Aan de overige sectoren vUn het oostelijke front verliep de dag over het algemeen rustig. Aanvallën overdag en des nachts van de lucht macht, waren gericht op spoorwegdoe len in het achterwaartsche gebied van den vijand. In de namiddaguren van 27 Juni viel een formatie van 60 Britsche gevechts- en jachtvliegtuigen een Duitsch konvooi in de wateren van Scheveningen aan. De vijandelijke formatie werd verspreid en 9 vlieg tuigen werden neergeschoten. Het konvooi is met geringe schade zijn haven van bestemming binnengc- loopen. Bekendmaking. De Wehrmachtbefehlshaber in Ne derland maakt bekend: De talrijke malen dat de laatste da gen vijandelijke vliegtuigen worden neergeschoten, geven aanleiding er op nieuw dringend op te wijzen, dat het de burgerbevolking ten strengste ver boden is de plek te betreden, waar vliegtuigen zijn neergestort, of eenj- gerlei voorwerpen. tj'e tof het neerge storte vliegtuig of de leden der bo- manning behoord hebben, mede te ne men. Overtredingen worden zwaar ge straft. De posten hebben strenge in structie elke overtreding door gebruik van wapenen te verhinderen. Groeten naar vrijwilligers van 't Oostfront. De persdienst van den Nederland- schen Omroep deelt mede, dat fami lieleden en kennissen van Nederland- sche Oostfrontstrijders binnenkort weer in de gelegenheid worden ge steld via de radio groeten naar hun verwanten aan het Oostfront te zen den. Aanmeldingen hiervoor worden zoo spoedig mogelijk ingewacht bij de af- deeling Pers en Propaganda van den Nederl. Omroep, Schuttersweg 8 te Hilversum, waarna men zoo spoedig mogelijk een oproep ontvangt. De on name van deze groeten is vastgesteld op 11 Juli a.s. Bij dc aanmelding dient men te ver melden hoeveel personen willen spre ken en tevens den rang en den nt van den bedoelden Oostfrontstrijder en het wapen (SS., Ned Legioen, N. K.K. enz.), waartoe hij behoort. DAVIS AFGETREDEN. President Roosevelt heeft de ontslag aanvrage van den gevolmachtigde voor de levensmiddelenvoorziening in c logstijd, Chester Davis, aanvaard Marvin Jones tot zijn opvolger aange wezen. Aanvulling Wetboek van Strafrecht. Gezond rechtsgevoel boven den letter der wet. In het gisteren verschenen Verorde ningenblad is opgenomen een besluit van den Secretaris-Generaal van het' Departement van Justitie betreffende de toepasselijkheid van wettelijke straf bepalingen. Daarin wordt bepaald, dat aan het eerste lid van artikel 1 van het Wet boek van Strafrecht een tweede volzin wordt toegevoegd, luidende: „Valt een feit niet onder den tekst doch wel onder de grondgedachte van een wettelijke strafbepaling zoo is de strafbepaling toepasselijk, indien het feit naar gezond rechtsgevoel straf waardig is." Het besluit is gisteren in werking ge treden. GENERALKOMMISSAR SCHMIDT (Foto Stapf— CNF—Pax) DE EERSTE ROODE KOOL AAN DE VEILING TE BROEK OP LANGENDIJK. Aan de veiling van de Lange- dijker Groenten Centrale werd heden de eerste roode kool aan gevoerd door den heer J. Tam is van St. Pancras. WAARSCHUWINGSDIENST AARD APPELZIEKTE In het etmaal van Donderdagavond 24 tot Vrijdagavond 25 Juni is de weersgesteldheid in De Streek tusschen Hoorn en Enkhuizen kritiek geweest voor het optreden van aardappel ziekte. STAKING IN CHRIJSLER-FABRIEK. Maandag is de eerste staking na de aanneming der antistakingswet in de V. S. uitgebroken. 2200 leden van de Ver. Automobielarebeiders Vakvereeni- ging van de Chrijsler fabriek te High- lann Park (Michigan) zijn in staking ge gaan en hebben zoodoende de productie van geschut, pantserwagens, vliegtuigen en vrachtauto's tot stilstand gebracht. EEN MINIATUUR-BOTERFABRIEK IN HUIS. Twintig verdachten zullen terecht staan. 's-GRAVENHAGE, 28 Juni. - De Cen trale Controle Dienst heeft onlangs in Weesp een geval van clandestien karnen ontdekt, welke ontdekking een einde heeft gemaakt aan een belangrijke frau duleuze boterbereiding. In het huis van een melkslijter werd zooveel gevonden, dat een uitgebreider onderzoek werd ingesteld. Dit bracht bezwarende zaken voor de betrokkenen aan het licht. Het bleek, dat de melk slijter melk verkamde, welke hij clan destien had verkregen van twee melk veehouders. Deze hebben in den loop van een viertal maanden met deze leve ranties eenige duizenden liters melk aan de geregelde melkvoorziening ont trokken. De volledige miniatuurboterfabriek van den melkslijter is thans opgeruimd. Behalve tegen den boterfabrikant en de melkleveranciers is opgetreden tegen een aantal afnemers van de clandestien bereide producten, zoodat zich bij de be rechting van de zaak ongeveer 20 ver- aachten te verantwoorden zullen heb ben. Bij den dood van een voorvechter. Aan de baar van HauptUter.stleitor Schmidt moet en kan getuigd worden, dat zijn gedragingen geleld werden door een diep gevoel van zedelijke verplich ting. Hij heeft gedurende zijn verblijf ln Nederland op onwedersprekelijke wijze getuigenis afgeiegd, dat hij den door den Rijkscommissaris gestelden eisch. dat de Duitschers in Nederland een voor beeld zouden vormen van natlonaal-so- ciallstischen gemeenschapsgeest, volko men begrepen had. Hij wist. dat aan de zen eisch uitsluitend voldaan kon wor den door de daad en niet met de lippen. In strenge en strikte rechtvaardigheid Is hij den weg gegaan, die, naar zijn heilige overtuiging, leidde tot de ver werkelijking van zijn nationaal-sociaüs- tisch levensideaal. Een strijder voor een ideaal moet soms de landen op elkaar welen te zetten en hard kunnen zijn, ert vaak het gevoel, daar waar het zou wil len spreken, een onverbiddelijk zwijgen opleggen. Ook Schmidt heeft meermalen in deze noodzakelijkheid verkeerd, maar vóór alles was hij hard en streng jegens zichzelf. Zijn naaste medewerkers weten, dat hij van anderen niets elschte wat hij niet zelf bereid was terstond en ten volle te geven. Zijn eigen persoon telde hij niet; zijn gansche inzet gold het ideaal, welker verwezenlijking hij zich tot hoog levensdoel verkoren had. Al zijn talen ten en krachten heeft hij aan dit doei gewijd en zijn meesleepend woord wanneer hij bij zijn vele redevoeringen in geestdrift ontvlamde ls van een grooten vormenden en krachtschenkcn- den Invloed geweest. Het behoort tot zijn historische ver diensten, dat hij reeds in 1940 den weg effende voor een samenwerking tusschen Nederlandsche en Duitsche nationaal-so- cialisten, teneinde de in een gemeen schappelijk ideaal vereende krachten sa men te bundelen en te orlënteeren naai de onafwijsbare taak der Germaansche volken tegen Bolsjewisme en Plutocra tie. Bij het uitbreken van den strijd in liet Oosten werden de door Schmidt ge kweekte vruchten geplukt en tot op den dag van heden duurt de oogst ervan voort. Begrijpelijk is het, d3t een figuur als Schmidt in de eerste plaats man van de daad, met weinig liefde voor beslis singen, die aan de groene tafel genomen worden niet slechts vrienden, doch ook politieke tegenstanders had, maar evenzeer is het waar, dat deze laatsten en het moge op dit tragische oogon- blik onomwonden erkend worden de oprechte persoonlijkheid van Schmidt nimmer konden aantasten. Met Schmidt is van het bewogen too- necl der hedendaagsche wereld een man heengegaan, die geleid werd door een diep gevoel van verantwoordelijkheid je gens het Germaansche broedervolk van Nederland en nimmer opgehouden heeft te arbeiden voor een toenadering tus schen de bloedverwante Nederlandsche en Duitsche volken. En vooral ln dit op zicht zal eenmaal, wanneer het wanbe grip weggevaagd en de eeuwige waar heid doorgedrongen zal zijn, de betee- kenls van den thans ontslapen voorvech ter tot de breede lagen van het Neder landsche volk doordringen. ZIJ, die reeds thans in staat zijn het werk van Schmidt te begrijpen, staan, met de Duitsche natlonaal-socialisten in eerbied en rouw vereend, aan zijn groeve en doen de zwart-roode vanen van de Natlonaal- Soclalistische Beweging van Nederland voor een laatsten groet nijgen en her nieuwen bij zichzelf de plechtige gelof te, in den geest van den gestorven ka meraad verder te strijden tot aan de zege van de nationaal-socialistlsche we reldbeschouwing. Boerenleider Roskam roept duizenden vrijwilligers op. „Grenadiers", een werk van Will Tschach op de groote Duitsche Kunst tentoonstelling In het „Haus der Deut- schen Kunst" te München Hoffraann-Stapl-Pax ra OPNEMING VAN HUISPERSONEEL IN DE ZIEKTEWET. In verband met de opneming van het huispersoneel in de Ziektewet per 1 November 1942 hebben de Raden van Arbeid aan de betrokken werkgeef sters een aanslag gezonden voor ziek tewet- en ziekenfondspremie over de maanden November en December 1942. Bij de voldoening van dezen premie aanslag gelden de schutbladen van de gebruikte ziekenfondscouponboekjes als betaalmiddel. Indien de waarde van het schutblad geringer is dan de krachtens Ziektewet- en Ziekenfonds- besluit verschuldigde premie, dient het ontbrekende te worden bijbetaald. In het omgekeerde geval ontvangt men het te veel betaalde van den Raad van Arbeid terug. Terug naar het land. (Van onzen specialen verslaggever.) Op het met de emblemen van Landstand en Oost Compagnie ge tooide tooneel, door groen en bloe men omgeven als een levend schil derij ln een Ijjst van nationale kleuren. sprak gistermiddag in Krasnapolsky de boerenleider Ros kam een ernstig woord tot allen die willen medewerken om de voedsel positie van Europa en daardoor die van ons eigen land in de naaste toekomst veilig te stellen. De heer Balk, de boerenleider van Amsterdam, die hem met een kort woord inleidde en in het bijzonder de vertegenwoordigers van NSVO, van WA en SS welkom heette, deed uitkomen, dat men de bakens moet verzetten als het getij verloopt en dat de jongens, die zich een toekomst in den landbouw willen verschaffen niet meer als vroe ger naar het Westen, maar naar het Oosten moeten kijken. Op de groote vruchtbare velden der zwarte aarde kan alles geteeld worden waaraan Europa behoefte heeft, maar er zijn handen tekort, er moet een in zet van wilskrachtige kerels komen, die, bewaakt door de weermacht, mede zullen werken om van den grond een zoo dankbaar mogelijk gebruik te ma ken. Wie zich daarvoor kunnen melden en wat hun vooruitzichten zijn, dat was het wat de boerenleider Roskam die meermalen in het Oosten vertoefde dezen middag zou vertellen. Terug naar den grond. De heer Roskam wees er op, dat men, teruggaande van alle beroepen, tenslotte bij den boer komt. De boer de bewerker van den grond, de bewo ner van de erfhoeve, is overal de man geweest, die in zijn veelomvattenden arbeid alle ambachten uitoefende. Eerst later werd er gespecialiseerd en werd de eene boerenzoon een smid, de ander een soldaat, een geestelijke of neesheer en ook hun zonen zwermden weer uit, maar zij stammen allen uit het oude boerenbloed en daarom is het niet zoo dwaas als het lijkt als men al die menschen weer oproept om tot den grond terug te keeren, om opnieuw de aarde te bewerken en daardoor te voor komen, dat zij ondergaan in de stad. die hen geen toekomst kan bieden. In een zeer druk bezochte ver gadering heeft de boerenleider van Nederland gisteren te Am sterdam een rede gehouden over het onderwerp: De versteedschte boer terug naar het land. Hij deed daarbij een beroep op alle mannen, die kunnen en wil len werken, om zich vrijwillig in te zetten voor de voedselvoor ziening van Europa. Is Amsterdam bevrijd is van den Jood- schen geest zal het een West-Friesche stad zijn, die gezonde blonde kinderen levert en zijn behoud aan zijn natuur lijke geaardheid zal danken. In den tijd die komen gaat zal Eu ropa zich weer uit eigen bodem kun nen voeden. Er zijn onoverzienbare vlakten vruchtbare aarde, bedekt met wild gras. De ploeg er in en het is klaar voor den oogst. Honderdduizen den hectaren wachten op bewerking, maar men komt handen tekort om te zaaien en te oogsten. Deze grond heeft werkers noodig, goede, betrouwbare mannen, jongens en ouderen, desnoods van 18 tot 65 jaar, als ze maar'de han den uit de mouwen kunnen steken en wilskracht genoeg hebben om zich door alle moeilijkheden heen te slaan. De tijd is voorbij, dat alleen de man met geld zich een boerenbedrijf kon koopen. Nu komt de man met handen en karakter, de man, die aan het Oost front Europa verdedigd heeft of zich vrijwillig heeft ingezet om de voedsel positie van Europa veilig te stellen. Als eenmaal de oorlog voorbij is zijn zij het allereerst, die rechten op een eigen bedrijf kunnen laten gelden. Vrijwilligers vóór. De Landstand geeft allen candidaten de noodige voorlichting. Alleen al uit Amsterdam worden tien duizend jongens en mannen verwacht, die zich evenals trouwens de candi daten uit andere plaatsen kunnen aanmelden aan het kantoor op de Hee rengracht no. 538, waar hun alle In lichtingen over vooruitzichten, vergoe dingen, enz. verstrekt zullen worden. Daarna neemt de Oost-Compagnie als economische vereeniging de leiding en verschaft allen de technische mogelijk heden. Karaktervaste jongens, goedge keurd na een strenge keuring, volgen „verboerschen", zij moeten slechts weer de levenswaarden leeren kennen an de oude boerenbedrijven. Hoe minder menschen over economie praten des te beter. De boer moet al lereerst om zijn gewas denken en zor gen, dat er geen onkruid tusschen komt. Hij moet den moed niet verlie zen omdat hij aan alle kanten geregle menteerd en gecontroleerd wordt, hij moet met beide beenen op zijn eigen erf staan en zeggen: ik ben de boer bij de gratie Gods. Want de echte boer laat zich niet kisten zoolang hij er in slaagt zijn bloed zuiver te houden. Te veel zijn boerderijen als kapitalis tische bedrijven behandeld en heeft - men met krachtvoer en kunstmest ge- een vormingscursus in ons land, daar- forceerde resultaten bereikt. Nu einde lijk komt het erfrecht en het geheele bedrijf wordt vrij van kapitalistische machten. Tallooze boerengeslachten zijn in Amerika ten onder gegaan. Zij werden er met den grond geëxploiteerd en met den invoer van de door hen verkregen producten werden de Nederlandsche boeren doodgeconcurreerd. Zoo werd de boer het slachtoffer van de wereldeconomie. De eeuwige wenteling. Het hindert niet, dat een boerenzoon dokter werd en evenmin dat ook diens kinderen stedelingen zijn geworden. Maar de kinderen daarvan moeten weer naar den grond hunner vaderen, want als in een zonnerad moet er een eeuwi ge wenteling zijn van land naar stad, maar ook van stad naar land. Gezonde stadsche jongens moeten een kans hebben. De boer kijkt er meestal wat geringschattend opneer, maar zij blijken weldra bruikbare krachten. Het is geenszins de bedoeling, dat I Want stad en land zijn gelukkig nog duizenden jonge menschen weer zullen I niet geheel van elkaar vervreemd en na een opleidingsschool in hot Oosten en worden dan als assistent, als Stütz- punkleiter of specialist voor land bouw of veeteelt in de Oekraïne, in Litauen of Wit-Roethenië geplaatst, waar zij ook als assistent-Verwalter en Verwalter kunnen optreden. In 1923 waren daar in het Oosten nog 100.000 boeren van Nederlandschen bloede, die bedrijven van 120 tot 180 ha. bezaten. Stalin liet 800.000 boeren van Germaansche oorsprong afslach ten om het verzet tegen het commu nisme te breken, maar weer zijn de be drijven onder leiding van Arische vol keren gekomen en overal waar hier in Holland vijf melkboeren, bakkers of slagers zijn, terwijl één daarvan het werk alleen kan doen, moeten er vier naar het Oosten omdat de grond, de prachtige zwarte grond daar schreeuwt om arbeidskrachten, die zegenrijk werk kunnen verrichten. Na de met applaus beloonde rede van den boerenleider was er gelegenheid tot het stellen van vragen waarvan door velen uit deze zeer druk bezochte bijeenkomst gebruik werd gemaakt. SCHAGEN. COMMISSIE VOOR HEEMKUNDE. Aan de Commissie voor Heemkunde, waarover we enkele dagen geleden schreven en die nog met enkele leden zou worden uitgebreid, zijn inmiddels nog toegevoegd de heeren Settels en Schneider, resp. hoofd en onderwijzer van de katholieke school, alhier. aansluiting aan ons vorig bericht verzocht men ons nog te willen mee- deelen, dat de bedoelde Commissie iu het leven werd geroepen als gevolg van een rondschrijven van het betreffende departement. De eerste besprekingen daartoe vonden reeds in 1942 ten raad- huize plaats. DE HEER KONING VAN ST. MAARTEN JUBILEERT. 25 jaar organtot. „Kijk, dat is al een van mijn cadeaux," zei de jubilaris van overmorgen, nadat we met hem kennis hadden gemaakt en bij hem binnenstapten. Hij wees ons een alleraardigst dwergkeesje, dat zich be haaglijk rekte in zijn mandje, ons met zijn kraaloogjes even allervriendelijkst aankeek, toen eens duchtig geeuwde en zich ten slotte van louter wel-gevoelen een paar maal rondwentelde, dat het heele mandje er van omviel. Er waren dus al cadeaux. Wellicht lcwam het daardoor, dat we den indruk kregen, dat ten huize van den heer Ko ning reeds min of meer een jubileum stemming begon te heerschen, die na tuurlijk op 1 Juli haar hoogtepunt j»l bereiken. Overigens, de noodige sigaren waren gereserveerd voor het feest en toen we ons even later hadden geïnstalleerd met een rookstok en achter een kop koffie, een zeldzaam iets voor dezen tijd! was de heer Koning bereid de «noodige inlichtingen te geven voor de krant, zij het ook, dat hij het eigenlijk wel wat overdreven vond. We hadden ons er even over verwon derd, dat de organist uit Schagen te St. Maarten woonde. Maar dat merkten we al spoedig we hadden te doen met een muzikale familie. En goede organis ten zijn niet dik gezaaid! Overigens heeft de heer Koning in zijn leven een merkwaardige overgang meegemaakt van het lichte naar het ernstige genre. Aanvankelijk placht hij te spelen op kermissen, maar zijn kun nen en ook zijn ambitie ging daar boven uit. Zoo werd hij in 1914, toen de heer Kwast heenging uit Schagen, aanvan kelijk hulporganist. Toen de heer Jan sen kort daarop directeur werd van de zangvereeniging Euphonia, werd die tevens organist, maar bij zijn vertrek in 1918 kwam de heer Koning weer in aan merking en spoedig daarna, op 1 Juli volgde zijn definitieve aanstelling. Met bijzonder genoegen heeft de jubi laris gedurende de afgeloopen kwart eeuw zijn taak vervuld, hij bleek ver knocht aan het mooie Schager orgel en hij zou eigenlijk niets te wenschen heb ben, wanneer ook zijn zoon Kees aan wezig had kunnen zijn. Die heeft niet alleen den muzikalen aanleg van zijn vader geërfd, doch heeft hem vroeger te Schagen menigmaal vervangen. Dat deed hij reeds als jongen van 13 jaar! Dan nam hij den dienst in de kerk waar en ging op pad met knikkers in zijn zak. Maar Kees zit ver weg. in Indië. Dus (jat gaat niet.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1