NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Aan de lijkbaar van Generalkommissar Schmidt. Brandstoffenregeling voor seizoen 1943- 44. Keulen het doel van Korps Motordiensi en 13 en 14 RI opgeroepen. zwaren terreuraanval. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V< Alkmaar - Voor dam C 9. Bureau der Schager édltie: Scbagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. WOENSDAG 30 JUNI 194$. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang No. 149. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. (Afw.) Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 et. per m.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Een pionier van Adolf Hifler. Een vriend van het Nederlandsche volk. Zijn grootsche taak in Nederland is volbracht. De diepe Indruk, dien het tragisch overlijden van Commissaris- Generaal Sohmidt, leider van bet Arbeitsbereicb Niederlande der N.S.D. A.P., heeft teweeggebracht, vond op treffende wijze *ijn weerspiegeling in de grootsche rouwsamenkomst welke Dinsdag in den vooravond in de zalen van den Haagschen Dierentuin werd gehouden. Geheel in den stijl van de nationaal-soclalistlsche kameraadschap was het podium met roode draperiën en gouden slingers omhangen en door de vaandels en emblemen van N.S.D.A.P.- en N.S.B.-formatles geflankeerd, terwijl op den achtergrond en ter linker- en rechterzijde de gouden adelaren prijkten. Een rij van plantengroen, afgewisseld door roode anjers en witte lelies vormde de schelding tusschen podium en zaal. Deze laatste was rondom met rood spandoek en gouden hakenkruis-kransen en slingers bekleed. Tot in de uiterste hoeken waren zaal en rotonde gevold door leden van de N.S.D.A.P. in hun bruingele uniformen en verder door leden der N.S.B., Hitlerjugend, B.D.M., S.S., W.A., Jeugdstorm enz. Op de voorste rj) hadden de Rijkscommissaris, Rijksminister Seyss Inquart, de Wehrmachtsbefehlshaber, Generaal der Flieger Fr. Christian- sen, de Leider van het Nederlandsche volk. Mussert, de commissarissen- generaal en verscheidene hooge functionnarissen van staat, partij en be weging plaats genomen. Redevoeringen van Rijkscommis saris en Musseri. Plechtig zette het orkest van het Deutsches Theater in den Niederlan- den onder leiding van den heer W. Franzen. deze rouwsamenkomst in met de treurmuziek *uit Beethoven's Eroica. De Leider eert Schmidt. Nadat de klanken van deze muziek waren verstorven, betrad de Leider van het Nederlandsche volk. Mussert, het podium om in gevoelvolle woorden de beteekenis van Fritz Schmidt te schetsen. De Leider zeide o.m. het vol gende: Zondagochtend werd ik verwittigd van den dood van onzen kameraad, vriend en adviseur Generalkommissar Fritz Schmidt. Wij zijn hier nu bijeen gekomen om zijn nagedachtenis te ee- ren. Het is mij een eer en een plicht, namens het Nederlandsche volk in het algemeen en namens de Nationaal-So- cialistische Beweging in het bijzonder van deze plaats, die zoo dikwijys ge tuige was van zijn bezielende persoon lijkheid. een woord van afscheid te ■preken. Het is voor mij moeilijk over Fritz Schmidt te spreken, diep ik drie Jaar geleden heb leeren kennen en sinds dien dagelijks meer en meer heb lee ren waardeeren. Zijn dood is een zoo zware slag. dat men een moment hier door versuft Is. dan stroomt het bloed terug, een overweldigende gemoeds aandoening volgt en dan komt het blij vende resultaat van den slag: de ijze ren hardheid, de grimmige vastbera denheid om het hoofd te bieden aan elk lot en tot den laatsten ademtocht, vastbesloten te strijden voor de idea len van het nationaa^soeiaüsme in godsvertrouwen, in liefde voor volk en vaderland, in eerbied voor den arbeid, met nalaten van alles wat deze idea len zou kunnen besmeuren. Eenvoud, moed en trouw. Wanneer ik het karakter van ^dezen man. die ons zoo dierbaar was. is en blijft, in het kort wil schetsen. dan kan dit met drie woorden geschieden: eenvoud, moed en trouw. Van de Duit- schers die wij hebben leeren kennen trok Fritz Schmidt ons het meeste aan. Zelf afkomstig uit Westfalen. een streek, die aan ons vaderland grenst bracht hij a priori de gave mede om zich onze gevoelens en onze positie te kunnen indenken. Hij was zoo volko men op zijn plaats als de politieke fi guur. wier bijzondere taak het was de Nederlanders en Duitschers als broe ders tot e'kaar te brengen, dat ik ge loof. dat hij als zoodanig niet te ver vangen is. Er ziin maar weinige Ne derlanders. die duidelijk beseffen wat ons volk,in hem verloren heeft. Maar wij. die het voorrecht hebben gehad met hem samen te werken, zullen dit nooit vergeten en wii blijven hem altijd dank verschuldigd Zno'ang wij leven zoolang zullen zijn kinderen op on zen vadertandschen grond welkom zijn. omdat wij hun vader gekend hebben Trouw tot in den dood. Voor het laatst heeft hij Zondag 20 Juni in Eindhoven voor ons gesproken Op de terugreis naar Den Haag be zocht hij mij thuis en zijn laatste woorden waren. toen wij elkaar de hand ten afscheid reikten: ..Wij heb ben eerlijk onzen plicht gedaan." Zoo ls het: Hij heeft .eerlijk zijn plicht ge daan en hij is als soldaat van den Führer gestorven en wij, die achter gebleven zijn, worden niet week. draaien niet en krommen ons niet, doch wij gaan gestaald den rechten weg. Tijden* de op de Nenijto slnteibaan te Rotterdam gehouden nationale atle tiekwedstrijden verbeterde mevrouw Blanker* Koen het op naam var Tollien Schuurman staande Neder landsche record 200 meter hardloopei met 1 f 10 sec. Dc nieuwe recordhoud ster temidden van haar sportgenooten na deze prestatie CNF-Hof-Pa* ir waarop Fritz Schmidt met ons ging en waarvan niemand en niets ons zal kun nen afbrengen zodlang wij kunnen gaan en staan. Generalkommissar Schmidt. de trouwste pionier van Adolf Hitier. nationaal-soclalist zonder vrees of blaam. Duitscher tot in hart en nie ren, bouwer van de NSDAP in Ne derland. steun en adviseur van de NSB, vriend van ons Nederland sche volk. wii danken U voor al Uwe moeite. Uwe zorgen. Uwe of fers. Gij waart trouw tot in den dood, wij vergeten Ti nimmer. Er zal geen huls der NSB meer zijn. waarin Uw portret niet zal han gen te Uwer gedachtenis. Gij kunt er zeker van zijn, dat wij in Uwen geest den strüd voor verzoening en de blijvende lots verbondenheid van onze volkeren tot heil van allen zullen voortzet ten. Rede van den Rijkscommissaris. De Rijkscommissaris, Rijksminister dr. Seyss Inquart, sprak als volgt: Onze kameraad partijgenoot Fritz Schmidt vertoeft niet meer onder ons. De oorlog plaatst ons dikwijls aan de lijkbaar van een kameraad, die met ons gestreden heeft, die in een hartstochtelijke paraat heid de stem van het geweten en dc overtuiging in ons en het gebod var trouw en gehoorzaamheid aan onzen Führer volgt en het laatste geeft om zichzelf geheel wegcijferend tegenover het lot stand te houden. Dezen grooten offergang van de Duitsche natie is ook partijgenoot Fritz Schmidt gegaan, ons al'en ten voorbeeld. Onze kameraad Fritz Schmidt werd op i November 1903 in Eisbergen, district Minden in Westphalen, geboren. Hij be leefde de gebeurtenissen van den eersten wereldoorlog, toen hij het gymnasium in Rintelen aan de Weser bezocht. Hij zag zijn vader en zijn familieleden in den grijzen wapenrok vertrekken en hij zag hen militair ongeslagen, politiek over wonnen, terugkeeren, terwijl hij tevens in de leergierige jaren van zijn jeugd de ineensterting beleefde van de toenmalige patriottische idealen. Hij leerde echter juist door het voorbeeld van deze in het vaderland teruggekeerde frontstrijders, vooral door het voorbeeld van zijn vader, de kracht van het karakter kennen en het bezinnen op de laatste wortels van ons bestaan, op het behooren tot de bloedgemeenschap van het volk. Zoo was het voor hem vanzelfspre kend, dat hij tot de volksche jeugdge meenschap toetrad en overeenkomstig zijn aanleg en zijn temperament weldra een leidende functie kreeg. Toen hij 19 jaar was, deed Schmidt den juist hem kenmerkenden stap. Hij meldde zich non bij de Reichswehr en diende van 1922 tot 1926 in het zesde bataljon pioniers ie Minden HU zag Adolf Hitier In deze jaren maakte hij de groote. zijn weg bepalende belevenis mede. Hij werd .oplettend zooals hij nu eenmaal was, getrokken door de aankondiging van een vergadering en bezocht deze. echter tegen de militaire voorschriften in. Hij zag Adolf Hitier. Deze gebeurte nis bepaalde zijn verderen weg. Hij werd politiek soldaat en een volgeling van den Führer, die aan trouw voor niemaid onderdeed. Korten tijd na het beëindigen van den militairen dienst werd hij lid van de partij, richtte de Ortsgruppe Barkhausen aan de Porta op en werd in 1932 be noemd tot districtsleider van het district Minden Westfalen. In den verkiezingsstrijd in Lippe, die de politieke ontwikkeling in het Duit sche Rijk beslissend beïnvloedde, gaf hij reeds in zijn functie van districtsleider en daarenboven gedreven door zijn politieke hartstocht, zijn geheele per soon. In 1934 werd hij op voorstel van den Gouwleider en Rijksstadhouder Meyer door Rijksminister dr. Göbbels benoemd tot leider van het Rijkspropa' gandabureau Westfalen-Nord te Mün ster, waarbij hij tevens als districtsleider het district Münster-Stadt leidde. 1D36 werd hij in den Rijksdag gekozen en in 1938 werd hij opgenomen in dc Partijkanselarij, toen de staf van den plaatsvervanger van den Führer Schmidt had in de partij den rang van Hauptdienstleiter, in de S.A. bekleedde hij den rang van Brigadeführer. Naar Nederland. Bij het instellen van het Rijkscommis sariaat voor de bezette Nederlandsche gebieden kwam partijgenoot Schmidt als onze medewerker in dit land met de bij zondere opdracht zich te belasten met de taken in den politieken sector. Als Generalkommissar Z.B.V. waren hem a!le gebieden in den staatssector, die zich bezig moeten houden met kwesties van de openbare meeningsvorming, toege wezen en in het Parteibereich werd hij in September 1940 belast met de leiding van het intusschen opgerichte Arbeits- bereich der N.S.D.A.P. in Nederland. De arbeid, dien Schmidt gepresteerd heeft ,is tegelijkertijd de zichtbaar ge worden weg van ons programma en van ons politiek handelen in Nederland. Het resultaat van dezen arbeid is de vorm geving van de politieke opdracht, die wij van den Führer gekregen hebben. Deze aan ons gegeven opdracht luidt: Wegbereiders te zijn voor het nationaal- socialisme als de levensvorm van de Germaansche menschheid. En die weg kan alleen hierin bestaan, dat wij zelf een voorbeeld geven van het naticnaal-socialisme in dit deel van de Germaansche gemeenschap. Partijgenoot Schmidt heeft niet alleen een voorbeeld gegeven van dezen weg, hij heeft dezen voor ons allen al strijdend gebaand en nu met zijn laatsten inzet bezegeld. Met de ontwikkeling die onze arbeid genomen heeft, is partijgenoot Schmidt steeds overtuigender en duidelijker tot de laatste Inzichten doorgedrongen, die het politieke leven en werken van de hier werkende menschen moeten beheer- schen: Voor alles en onder alle omstan digheden moeten wij natlonaal-socla- llsten zUn. En ten tweede moeten wij, nationaal-socialisten In dit ge bied, een onwrikbare gemeenschap vormen, die als zoodanig boven alle andere eischen staat. Deze beginselen heeft partijgenoot Schmidt op ontelbare vergaderingen in steeds nieuwe beschouwingen en in nieu we, aan de omstandigheden aangepaste wendingen zijn partijgenooten en dat waren in dat geval Duitschers en Ne derlanders steeds weer voorgehouden, terwijl hij allen tot dit belangrijkste ge bod van den tijd opriep. Juist op dit oogenblik. waarop wij voor de alles overweldigende doorbraak van deze ge zindheid en overtuiging van de onvoor waardelijke nationaal-soclalistlsche ge meenschap staan, heeft ons het noodlot Schmidt ontrukt, doch zijn wil is voor ons een erfenis en zijn leven strekt ons ten vooroeeld Zijn politiek handelen was gebaseerd op de groote ervaring op gedaan tijdens zijn strijdperiode. Niet be velen. doch leiden was het inzicht, dat hij als don belangrijksten eisch voor den politieken strijd uit deze periode had verkregen en medegebracht. De taak is volbracht. Ik vat zijn arbeid tenslotte in de vol gende woorden samen: Wij moeten nationaal-socialisten en niets anders dan overtuigde nai.onaal- socialisten zijn en als zoodanig met on ze harten verbonden zijn tot een on wrikbare gemeenschap. Daarom roep Ik U, partijgenoot Schmidt, in dit uur gemachtigde van den Führer toe: hebt de U gestelde taak in Nederland volbracht niet alleen tijdens Uw leven maar ook voor den tijd na Uw verschel den. De basis van dit werken lag ln het ka rakter van onzen kameraad, een mensch met een onovertroffen instinct, Schmidt's meening in de een of andere politieke kwestie en welke kwestie is vandaag den dag niet ook een politieke niet gehoord of hieraan aandacht geschon ken te hebben, zou een gebrek, een fout zijn geweest. Onverstoorbaar Schmidt in de eischen van zijn natio naal-soclalistlsche gezindheid, taai en on verschrokken kwam hij voor zijn mee ning op en liet niet los, zoolang zijn po litiek geweten niet gerustgesteld was. Dit was de voornaamste karaktertrek, die hem tot den voortreffelljken advi seur maakte voor dengeen, die voor de politieke leiding verantwoordelijk was. Steeds met het Volk het Duitsche of het Nederlandsche verbonden en voor diens leVenseischen opkomend, strijdvaardig en trouw, was Schmidt een waar nationaal-soclalist. Als politicus de ,k AÉÜfc Intensieve arbeid in een Italiaan- scKe bewapeningsfabriek Orbls-Luee-Holland-Pax m beste medewerker en als man de beste vriend, dit te hebben mogen beleefd is boven zijn verscheiden de groote men- schelijke winst van onze samenleving ln Nederland. Zijn handelen was mijn wil en mijn wil is de opdracht, die ons door den Führer gegeven is. De vurig ste wensch van Schmidt kon niet wor den vervuld, sedevt 1940 heeft hij zich herhaaldelijk gemeld voor den militai ren dienst aan het front. Steeds weer. ook nog In de laatste dagen, uitte hij zijn wensch om naar het front te mogen gaan. De Führer zelf droeg hem op in het politieke front te blijven staan. En ln dit politieke front is hij blijven staan, trouw aan zijn opdracht en trouw den Führer, trouw tot het laatste oogenblik. Herhaaldolijk heb ik ter gelegenheid v het uitbrengen van onze rapporten ln Hoofdkwartier uit de woorden van den Führer de waardeering vernomen voor den arbeid van onzen kameraad Schmidt. Hij was drager van het gouden eeretee- ken en heeft als eerste van mijn me dewerkers van den Führer het Kriegs- verdienstkreuz 1. Klasse gekregen. Onze deelneming gaat ook uit naar zijn gezin. Zeer gelukkig getrouwd leef de hij met zijn vrouw en vier flinke zoons zijn uit dit huwelijk voortgeko men. Zij waren zijn trots en zij zetten zijn leven ln de Duitsche toekomst voort. Onze zorgen te kunnen wijden aan zijn gezin is voor ons de menschelijke troost op dit oogenblik. Zoo groeten wij nog eens den van ons heengeganen medewerker en vriend, partijgenoot Schmidt, wiens politiek wil len als nalatenschap onzen verderen weg zal bepalen. Wij sluiten de gelederen en marcheeren verder. Hij zal bij ons zijn, wanneer de dag van de overwinning den Führer en het Rijk groet, hij, onze goe de kameraad, partijgenoot Fritz Schmidt. Rantsoen vaste brandstoffen vrijwel gelijk aan vorig jaar. De rantsoeneering van vaste brandstof fen voor het stookselzoen l943-'44. zal vrijwel gelijk zijn aan die van het stook selzoen 1942-'43. Gezinnen, wier woonkamers met een haard of kachel kunnen wor den verwarmd. De uitreiking van de brandstoffenkaar- ten „T 116". bestemd voor het seizoen l943-'44, is inmiddels nagenoeg geheel ge schied. Een na-uitreiking vindt even tueel nog plaats voor die gevallen, waar in de desbetreffende distrlbutiedlenst een mondelinge toelichting door het be trokken gezinshoofd van de destijds op het aanvraagformulier gestelde antwoor den noodzakelijk acht. Gezinnen, wier woonkamers uit sluitend door middel van een cen trale verwarmingsinstallatie kun nen worden verwarmd. Deze ontvangen op de reeds verstrek te bonkaart „T 116" een toeslag, waar voor de bonnen evenals verleden Jaar dienen te worden aangevraagd met ge bruikmaking van een formulier Br. C. 251. (Dezelfde voorwaarden als ln het af- geloopen winterseizoen). Rantsoenen voor groote gezinnen. Tegelijk met de bonkaarten ,,T 116" zijn extra bonnen ten behoeve van groo te gezinnen verstrekt, n.1. 3 bonnen voor een gezin, bestaande uit 7, 8 of 9 personen. 6 bonnen voor een gezin, bestaande uit 10 of meer personen Verder wordt overwogen t.z.t. nog eenmaal de gelegenheid tot het Indienen van een aanvraag open te stellen voor hen, die alsnog tot de groote gezinnen van 7. 8 of 9 personen zijn gaan behoo ren of van deze categorie zijn overgaan naar de gezinnen van 10 of meer per- Kookkolen. Gezinnen, die voor de bereiding van hun warme maaltijden uitsluitend op vaste brandstoffen zijn aangewezen, werden onlangs in het bezit gesteld van een bonkaart ,,U 115." Nlet-particuliere huisbrand- verbruikers. Ter bepaling van de aandeze verbrui kers toe te wijzen hoeveelheid brandstof fen wordt dit jaar wederom een enquete gehouden. Formulieren kunnen. na be kendmaking, worden afgehaald bij de distributiediensten. die zich eveneens met de inontvangstneming belasten. Dc formulieren Br. C. 250 kunnen wor- De Dom zwaar beschadigd. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 29 Juni. - Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Bij Welikije Loeki en ten Zuiden van Staraja Roessa werden verscheidene vijandelijke aanvallen afgeslagen. Duit sche jachtvliegtuigen vernietigden in de baai var. Kola door beschieting met boordwapenen een vijandelijke motor torpedoboot. In het Westelijke bekken van de Mid- dellandsche Zee bracht een Duitsche duikboot van een krachtig beschermde vijandelijke formatie oorlogsschepen een kruiser der Frobisher-klasse tot zinken en torpedeerde een andere eenheid. Een formatie snelle Duitsche gevechts vliegtuigen bombardeerde gisteren over dag het vliegveld, schepen en inrichtin gen in de haven van Pantelleria. De Op grond van de op 29 April 1943 in de dagbladpers gepubliceerde bekendmaking van den Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden betreffende terugvoering in krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlandsche weermacht, worden bij deze voor aanmelding opge roepen: Het dienstplichtig en reservepersoneel onder den rang van Officier van de volgende regimenten en alle in de jaren 1939 en 1940 uit deze regimenten voortgekomen oorlogsonderdeelen, voor zoover dit personeel in Mei 1940 in werkelijken dienst was. Bedoeld personeel moet zich melden telkens tusschen 8 en 12 uur in het „Wehrmachtiager" te Amersfoort, Zonnebloemstraat: 1. Het personeel van het korps Motordienst en zijn oorlogsonder deelen: Degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 en wier namen beginnen met de letters A tot en met L op 5 Juli 1943. Degenen, die geboren zyn in de jaren 1924 tot en met 1915 en wier namen beginnen met de letters M tot en met Z op 6 Juli 1943. Degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 en wier namen beginnen met de letters A tot en met L op 8 Juli 1943. Degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 en wier namen beginnen met de letters M tot en met Z op 9 Juli 1943. In de Waterlookazerne te Amersfoort: 1. Het personeel van het 13e regiment infanterie en zijn oor logsonderdeelen: Degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 5 Juli 1943. Dienen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 6 Juli 1943. Het personeel van het 14e regiment infanterie en zijn oorlogs onderdeelen: Degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 8 Juli 1943. Degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1915 op 9 Juli 1943. Bij de aanmelding moeten worden overgelegd het persoonsbewijs, de distributiestamkaart en, voor zoover mogelijk, militaire identiteits papieren. Degenen, waaronder ook begrepen de in Duitschland werkende „grensgangers", voor wie een „Bescheinigung" (verklaring van onmis baarheid) afgegeven is, moeten dit bewijs bij hun werkgever of bij de instantie, die hun belangen behartigt, opvragen en bij de aanmelding toonen. Na de melding moet de „Bescheinigung" zoo spoedig mogelijk weder aan den werkgever resp. de instantie, die de belangen behartigt, worden teruggegeven. De werkgevers zijn verplicht degenen, die zich moeten melden, daarvoor in de gelegenheid te stellen en hun het loon (salaris) gedurende den verzuimden tijd uit te betalen. De Ned. Spoorwegen verleenen aan alle voor de aanmelding opge roepen personen vrij vervoer derde klas. Degenen, die tot aanmelding verplicht zijn, moeten zich hiervoor vervoegen aan de loketten, c.q. bij den stationschef, van het station van vertrek. K LE E D 1 N G. Voor zooveel mogelijk uniform, anders burgerklee- ding. Dringend wordt aangeraden daagsche en Zondagsche klceren, wollen dekens, ondergoed en axtra schoeisel, alsmede kookgerei en lepel mede te brengen. De gezamenlijke bagage mag niet meer bedragen dan twee normale handkoffers. Van aanmelding zijn vrijgesteld personen, die zich op 25 Mei 1943 voor den „Arbeitseinsatz" in Duitschland of in de door de Duitsche weermacht bezette gebieden buiten Nederland bevinden. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Wehrmacht- befehlsbabcr in den Niederlanden of zich op andere wijze aan de terugvoering in krijgsgevangenschap tracht te onttrekken, moet reke nen op de strengste maatregelen. Dit geldt ook voor personen, die de betrokkenen bij dergelijke pogingen steunen. vijand verloor gisteren in het gebied van de Middellandsche Zee 18 vlieg tuigen. De Britsche luchtmacht ondernam in den afgeloopen nacht opnieuw een zwaren terreuraanval op de woon wijken der stad Keulen. Door het uit werpen van een groot aantal brlsant- en brandbommen op dichtbebouwde stadsdeelen ontstonden uitgestrekte branden .Dc dom van Keulen kreeg zware schade door brisant- en brand bommen. De bevolking van de stad leed verliezen. Aanvallen van enkele vliegtuigen wa ren gericht op eenige plaatsen in West en Noordwest-Duitschland. Tot dusver is melding gemaakt van het neerschieten van 26 vijandelijke bommenwerpers. Elf andere viermotorige vliegtuigen werden neergeschoten in luchtgevechten, toen een formatie Amerikaansche bommen werpers een steunpunt aan de kust van den Atlantischen Oceaan probeerde aan te vallen. Een Duitsch jachtvliegtuig wordt vermist. De terreuraanval op Keulen. In aanvulling op het weermachtsbe- richt verneemt hef DNB: Onder de volkomen vernietigde cul tuurmonumenten bevinden zich het Keulsche raadhuis met zijn rijke beel- dentooi, het tegenoverliggende stad huis en de Gürzenich, het wereldbe roemde uit de vroege middeleeuwen stammende bouwwerk van de oude Hanzestad. Groote schade is aan de Keulsche dom toegebracht. Zware bommen sloegen door het gewelf van den dom en ontploften in het inwen dige der kerk. waar zij groote ver woestingen aanrichtten. Het linker dwarsschip werd volko men vernield, evenals het prachtige orgel, de doopkapel en een aantal kost bare beeldhouwwerken, Deelen van het gewelf stortten in. Het muurwerk is ernstig getroffen door splinters van in de nabijheid ingeslagen bommen, die hun doel hebben gemist. Hoog doodencijfer te Livorno. Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen met goed resultaat de havenwerken van Pantelleria aan. Livorno. Reggio di Calabria. Messina en andere plaatsen op Sicilië en Sardinië werden dooT dc vijandelijke luchtmacht gebombardeerd. Er zijn 175 dooden en 300 gewonden geteld. In totaal werden 19 vijandelijke vliegtuigen neergehaald. De wereld in weinig woorden De bekende filmactrice Greta Garbo heeft van de Metro Goldwyn Mayer haar ontslag gekregen, omdat zij als Zweedsche geweigerd heeft deel te nemen aan de propaganda voor Ame rikaansche oorlogsleeningen. Blijkens mededeeling van partijse cretaris Carlo Seozza op het laatstge houden directorium van de fascistische partij in Italië, stonden hierbij op 10 Juni j.1. 4.470.770 leden ingeschreven. VERORDENING BETREFFENDE NEDERLANDSCHE BANK. In het Verordeningenblad, aflevering 19, van 28 Juni is een verordening van den Rijkscommissaris opgenomen be treffende de Nederlandsche Bank. Door deze verordening treden ingrijpende wijzigingen in in het statuut van de bank. Wij ontleenen daaraan het volgende: De bank is voortaan rechtstreeks on dergeschikt aan den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied. Zij is een publiekrechtelijk lichaam en heeft binnen het kader van de haar aangewezen taak, verordenende be voegdheid. Alleen de bank is gerechtigd tot het uitgeven van bankbiljetten. Het maatschappelijk kapitaal blijft onveranderd 20 millioen. In de winslverdeeüng zijn belang rijke wijzigingen aangebracht. den Ingediend door degenen, die een perceel of perceelsgedeelte ln gebruik hebben voor andere dan particuliere doeleinden. Zij. die reeds zoo'n formu lier hebben Ingevuld en een voorscho.- toewijzlng ontvingen, behoeven niet op nieuw een aanvraagformulier ln te die nen. Op dit formulier kunnen tevens brand stoffen worden aangevraagd ten behoeve van voor bijzondere doeleinden bestem de ruimten, gelegen in een perceel of perceelsgedeelte waarvoor reeds een brandstoffenkaart „T 116" is of zal wor den verstrekt. Dit geldt echter uitslui tend voor die gevallen, waarin de ruim te voor bijzondere doeleinden grooter is dan de ruimte voor gezinsgebruik. An ders moet de aanvraag voor brandstof fen geschieden op een formulier Br. C. 251. Wordt het betrokken, perceel door middel van éénzelfde Installatie ver warmd, dan ontvangt de hoofdverbrui ker of de eigenaar de gezamenlijke toe wijzing. De grootverbruikers ontvangen een identiteitskaart, waarop de plaatselijke ülstributiedlensten hun telkenmale na bekendmaking, tegen afkruislng van de overeenkomstige vakjes, een toewijzing zullen verstrekken. De kleinverbruikers en de verbruikers wier aanvrage behan deld rs op formulier Br. C. 251, ontvin gen onmiddellijk hun geheele jaarkwan tum in perlodebonstrooken, eventueel aangevuld met rantsoenbonnen. Penslonbedrjjven en kamerverlmurders. Voor pensionbedrijven en kamerver huurders zal een afzonderlijke regeling worden getroffen. waarover te zijner tijd bijzonderheden zullen worden gepu bliceerd. TermUn van indiening. Ten behoeve van een vlotte behan deling van de ingevulde aanvraagformu lieren, zal een termijn worden gesteld. Aanvragen, die na het verstrijken van dezen termijn bij de distributiediensten worden Ingediend, zullen pas later in behandeling worden genomen. Klantenbinding blijft gehandhaafd. Het klantenbindingsbesluit is nog steeds van kracht. Deze klantenbinding geldt evenwel niet ten aanzien van turf. bruinkoolbriketten en kolenslik; gasco- kes kan bovendien van de gasfabrieken worden afgenomen. Voorts behoeven vaste brandstoffen voor generatoren en voor schippers en woon wagenbewoners niet bij een bepaalden leverancier te worden gekocht. Particuliere verbruikers, die in het be zit zijn of alsnog zullen worden gesteld van een bonkaart „T 116" en/of „U 115", zijn verplicht het codenummer van hun brandstoffenleverancier, hetwelk reeds op de met „hoofd" gewaarmerkte distri butiestamkaart staat vermeld, op deze bonkaarten in te vullen ln de daarvoor gereserveerde vakjes. Het is brandstoffenleveranciers niet toegestaan bonkaarten van afnemers in bewaring te nemen. Doodvonnissen voltrokken. 's-GRAVENHAGE, 29 Juni. Officieel wordt bekend gemaakt: De Jood Eliazer Pachter uit Am sterdam, Nefierlandsch staatsbur ger, is door vonnis van het Duit sche Obergericht in het bezette Ne derlandsche gebied van 28 Mei 1943 wegens verboden bezit van wapenen ter dood veroordeeld. De straf is na onderzoek van de kwes tie van gratie voltrokken. Pachter heeft zonder rekening te houden met de tot de openbare meening gerichte talrijke waax> schuwingen en zonder acht te slaan op de steeds gepubliceerde vonnissen der Duitsche gerechtsho ven een pistool met 25 schot mu nitie in Maart 1942 in zijn bezit gekregen en vervolgens bijna een jaar lang in geladen toestand steeds bij zich gedragen. Officieel wordt bekend gemaakt Het op 21 Juni 1943 door het Deut sche Obergericht tegen de Neder landsche onderdanen Klaas Muller en Jan Wilhelm Haije uit Heino wegens moord en daardoor ge pleegde sabotagehandeling uitge sproken doodvonnis Is na onder zoek van de gratiekwestie voltrok ken. De beide daders hadden, zooals reeds in de pers gepubliceerd, uit politieke haat een hun tot dat oogenblik volkomen onbekend li chamelijk zwaar gehandicapt lid der N.S.B. op de meest euvele wij ze mishandeld en levend begraven. Beperking personeel Nijverheidsscholen. De Secr.-Gen. van het Dept. van Opv. enz. heeft tot de besturen van de van Rijkswege gesubsidieerde Nij verheidsscholen en aan de burge meesters der gemeenten, welke zoo danige scholen in stand houden, een schrijven gericht, waarin hij o.m. zegt: „In verband o.a. met het gedwon gen vertrek naar het buitenland van vele oudere leerlingen van scholen en cursussen voor voortgezet Nijver heidsonderwijs en den te verwachten sterk geremden toevoer van nieuwe leerlingen, acht ik het noodig, dat tijdig wordt nagegaan, in hoeverre er aanleiding is om het daardoor eventueel overbodig wordende .perso neel tegen den aanvangsdatum van den eerstvolgenden cursustermijn ontslag aan te zeggen. Onder scholen en cursussen zijn te verstaan: De dag- en avondscholen en cur sussen voor vervolgonderwijs, voortgezet lager en uitgebreid lager nijverheidsonderwijs, scholen voor nijverheid en nüverheidskunst, middelbare nijverheidsscholen voor techniek, nijverheid en mijnbouw, zeevaart- en machinistenscholen, binnenvaartscholen en al dergelijke nijverheidsscholen of cursussen, welke ook jongelieden van 18 jaar en ouder toelaten. In de eerste plaats zullen voor ont^ slag, c.q. niet-verlenging van de tijde-, lijke aanstelling, in aanmerking die nen te worden gebracht de leeraren. d'2 niet in het bezit zijn van de ver- eischte wettelijke bevoegdheid en zij, die voor de betrekking niet ge schikt worden geacht."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1