NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Engeland moet op de knieën. Uitgave: Dagblad voor Noord-Bolland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau" der Schagcr édltle: Schagen: Laan èoi. Telefoon 444 <2 lijnen). Postrekening 66189. DONDERDAG 1 JULI 1943. SCBAGER EDITIE. 87e Jaargang No. 150. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. (Afw.) Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties In deze Editie 11 ct. per ro.M. Bij contract binnen een'jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gcheele oplage op aanvrage. De wereld aan den vooravond van beslissende fase in den oorlog Offensief tegen Australië verwacht. De militaire correspondent van het DNB schrijft: Wanneer men aan de hand van de jongste berichten van de fronten in Europa en in het Verre Oosten de tegenwoordige positie van den oorlog beoordeelt, dan komen van opmerkelijke factoren naar voren. 1. In de Zwarte Zee opereeren sedert kort voor het eerst ook Duitsche duik- booten. Dit feit is van eminente mili taire beteekenis. Men zegt niet te veel wanneer men veronderstelt, dat de Duitsche oorlogvoering aan dit gebied meer aandacht is gaan besteden. Met de overblijfselen van de in de schuil hoeken van den Kaukasus verborgen bolsjewistische oorlogs- en koopvaar dijschepen zal blijkbaar een zoodanigen strijd geleverd worden, dat eventueel op handen zijnde Duitsche acties in de aan dit zeegebied grenzende gebieden een nog doeltreffender ondersteuning vanuit zee kunnen krijgen, resp. dat de vijandelijke bewegingsvrijheid van de Z.O.-flank uit totaal onmogelijk wordt 2. In> het Duitsche weermachtsbericht wordt er voor het eerst over gespro ken, dat een sterke formatie zware Duitsche gevechtsvliegtuigen met suc ces is opgetreden tegen vijandelijke schepen in het Noord-Afrikaansche kustgebied. De nadruk, die gelegd Is op het. feit. dat het hier een sterke formatie betreft, wettigt de conclusie, dat de luchtmacht van de Spil in het Middellandsche Zeegebied ondanks alle beslommeringen aan de andere fron ten ook hier volkomen in staat is zwaartepunten te vormen, ja blijkbaar reeds zwaartepunten gevormd heeft. Dat de Spil haar werkelijke sterkte in de lucht ook in dit gebied nog niet laat blijken, is meer dan begrijpelijk. 3. Achter de Europeesche oorlogscou- llssen worden in het Verre Oosten, ge negeerd door de onenbare meening der wereld, van de zijde van den Japan- Aanval op Australië aanstaande TOKIO, 30 JUNI. - Voor radio Tokio heeft de Japansche militaire waar nemer verklaard: „Wjj zijn thans elk oogenblik gereed voor een aanval op Australië. Sinds Februari hebben de Japansche strijdkrachten in den Stil len Oceaan hun operatiebases voor nieuwe ondernemingen hersteld. Alle noodige voorbereidingen zyn thans voltooid." DUISTER PERSPECTIEF VOOR AMERIKA. De leider van het Amerikaansche bu reau voor de oorlogsinlichtingen, El- mer Davis. heeft gisteren verklaard, al dus meldt de Britsche berichtendienst, dat „het hardste deel van den oorlog nog voor ons ligt". De verliezen zullen nog zwaarder worden, zoo zeïde hij. 133 DUITSCHE KERKEN VERNIELD. Volgens een van bevoegde zijde opge stelde lijst zijn tot en met 23 Mei 1943 in Het Duitsche Rijksgebied 133 kerken vernield en 494 zwaar beschadigd. DE VERNIELING DER KATHEDRAAL - VAN MESSINA. Naar de „Popoio di Roma" meldt, zijn behalve de bij een Anglo-Ameri- Jsaanschen luchtaanval in den nacht van 13 op 14 Juni vernielde kathe draal van Messina nog 4 kerken in de 6tad door bommen van Amerikaansche vliegers volkomen verwoest en 6 an dere zwaar beschadigd. Vier der be schadigde kerken moesten gesloten worden. Het bisschoppelijk paleis en het priestexseminarium van Messina zijn geheel 'of gedeeltelijk door den vijandelijken luchtaanval verwoest. INDRUKKEN UIT MOSKOU. Davies, de speciale boodschapper van Roosevelt bij Stalin. heeft thans voor het eerst eenige verklaringen over zijn laatste bezoek aan de Sowjet-Unie af gelegd. Hoewel zij kennelijk door de censuur zijn beknét. zijn ze toch nog altijd overtuigend genoeg. Vooral de slechte voedselpositie heeft veel in druk op Davies gemaakt. Alleen het le ger en de arbeiders in de bewape ningsindustrie worden nog eenigszins dragelijk gevoed, zoo verklaarde Da vies, alle anderen hebben het zeer hard en trachten het leven met moei zaam bijeengezochte rapen of aardap pelen nog wat te rekken. De verbitte ring is zeer groot en er is welhaast geen Sowjet-familie of zij heeft reed» Iemand door den oorlog verloren. Duizenden Amerikaansche scholen zullen na de zomervacantie wegens gebrek aan onderwijskrachten gesloten worden. In de eerste plaats zullen dr. provinciale scholen door dezen maat regel getroffen worden, omdat de loo- nen voor de onderwijzers lager zijn dan die van geschoolde arbeiders. schen bondgenoot besluiten genomen, die door de jongste zware en succes volle luchtaanvallen op Port Darwin voldoende kenbaar zijn gemaakt. Voor het eerst figureert als kern van groote Japansche acties niet de luchtmacht van de marine, doch die van het leger. Dit feit doet vermoeden, dat de Japansche voorbereidingen voor een offensief tegen Australië zeer ver gevorderd moeten zyn, zoodat men misschien zelfs zeer. binnenkort groote gebeurtenissen kan verwach ten, die den oorlog In den Stillen Oceaan van vandaag op morgen 'n totaal ander beeld kunnen geven. Alles by elkaar genomen krUgt men als militair waarnemer den In- drnk dat de wereld aan den voor avond staat van een nieuwe, mis schien zelfs beslissende fase van dezen wereldoorlog. EEN MENSCH ZONDER IDEALEN IS ARM. Er zijn mannen gevallen door de schuld der geldmachten, geleid dooT menschen, die niet de belangen van het volk op het oog hadden. God zij dank zijn er ook nog andere menschen op de wereld. Zij denken niet in geld, maar hebben hun 'leven veil voor de opheffing van de sociale nooden en misstanden van hun volk. Steunt hen zooveel ge kunt. ook In uw eigen belang en in dat van hen. die na u komen, en voor wie ge nu reeds de toekomst moet banen. Begin met te storten op giro 432100 Verzorgingsfonds van het Vrijwilli gerslegioen Nederland. 49.000 brt. tot zinken gebracht. Havengebied van Bone bestookt. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH- RER, 30 Juni. Het opperbevel der Weermacht maakt bekend: Aan het Oostfront- hebben zich geen gevechtshandelingen van beteekenis voorgedaan. Op de Zwarte Zee hebben Duitsche duikbooten twee schepen met tezamen een inhoud van 2000 brt. tot zinken gebracht, lichte zeestrijdkrach ten boorden in den loop van een kort nachtelijk gevecht een Sovjet-Russische kanonneerboot in den grond. Het lucht- wapen vernietigde door neergeworpen bommen in de wateren voor Novoros- siisk een vijandelijk bewapeningsvaar tuig. Een sterke formatie zware Duitsche gevechtsvliegtuigen heeft in den afge- loopen nacht met succes scheepsdoelen en haveninstallaties in hetgebied van Bone bestookt. In het gebied van de Middellandsche Zee zijn gisteren 12 vijandelijke vlieg tuigen neergeschoten. Twee eigen ja gers keerden niet terug. Duitsche duikbooten hebben op den Atlantischen Oceaan en op de Mid dellandsche Zee In harde gevechten tegen convoolen en afzonderlijk va rende schepen acht schepen met een inhoud van 49 000 brt. tot zinken ge bracht. voorts een torpedobooljager cn drie transportzellschepen, een ander stoomschip werd getorpedeerd. In den loop van deze gevechten schoten onze booten vijf vijandelijke bommenwer pers neer. Knut Hamsun sprak op het Weensche Journalisten-Congres. Waar het gemotoriseerde Soldaten- heim van het Duitsche Roode Kruis dc manschappen der hoofdstrljdllnie bezoekt, brengt het een dag van ont spanning vrij van zorgen DRK-Berichterin Zenker-HH-St-P m De Duitsche Allgemeine Zeitung bevat een uitvoerige beschouwing over de rede, welke de bekende schrijver Knut Ham sun voor het Weensche Journalisten- congres heeft gehouden. De met groot enthousiasme begroete schrijver en natuurvorscher die zijn rede liet voorlezen verklaarde hoofd zakelijk een getuigenis over Engeland té willen geven. Hij zeide steeds anti- Engelsch te zijn geweest. Vele volkeren had hy in zijn leven leeren kennen en er zich steeds over verbaasd, wanneer iemand de Engelsche suprematie ver kondigde, wat voornamelijk de zee lieden plachten te doen. Ik voor mij aldus Hamsun heb nooit onprettiger menschen ontmoet dan de Engelschen. die hoogmoedig en van eigen meerder waardigheid overtuigd zijn. Toen spreker ouder was en weer in zijn vaderland terugkeerde, constateer de hij ook daar, dat het grootste deel van zijn landgenooten van de meerder waardigheid der, Engelschen in Europa overtuigd was. Is dat te begrijpen bij menschen, die toch ontwikkeld waren en kennis had den genomen van de geschiedenis van Engeland en zijn bloedige overwin ningen? Het was zeker niet aanbevelenswaar dig, dat de volkeren gewend waren op Engeland te steunen, het werd slechts veroorzaakt door de houding van Enge land zelf. Engeland heeft de andere volkeren verblind. Het heeft in den loop der eeuwen geleidelijk het vertrouwen weten te winnen, zelfs in schrynende tegenspraak met wat deze volkeren zelf zagen en hebben ervaren. Men kijke^ slechts naar Frankrijk. Er is geen lan'd, dat in den loop der eeuwen meer gelegenheid had droevige ervaring op te doen met den gemeen- schappelijken arbeid en de zoogenaamde vriendschap met Engeland. Napoleon heeft het geweten, maar hij had eens moeten zien hoe daarna de Fransche troepen en haar generaals in Engelschen dienst werden gesteld. Slechts het groote en machtige Duitschland kon de giftige Engelsche politiek weerstaan, maar juist Duitsch- lands macht was een doorn in het oog der Engelschen. Bisrnarck heeft eens gezegd, dat hij Britsclfe divisies op Duitschen bodem gevangen zou laten nemen. Daarna kwam de wereldoorlog waarin Duitsch land dapper streed maar tegenover vier werelddeelen stond. Engeland heeft uit de nederlagen van anderen altijd voordeel getrokken. Duitschland was door toevoer van vreemd bloed verzwakt, wat volkomen overeenstemde met de Engelsche be doelingen. Duitschlands volk werd een weerlooze prooi van vele on-Germaansche volke ren en rassen. Dat waren zware jaren voor "Duitschland, ook door den fabel- achtigen schuldenlast. De vloot lag op den bodem der zee, de koloniën waren geroofd, er heerschte werkloosheid en ellende. Maar Duitschland was niet tot den ondergang veroordeeld. Het is aller buurman, het middel-Europeesche rijk en het verhief zich weer toen het Na- tionaal-Socialisme zich baan brak en er nieuw leven ontstond op velerlei gebieden. Dat was een openbaring, een wonder van wil en Germaansche kracht. Adolf Hitier was de leider gewor den. Engeland achtte een nieuwen oorlog noodzakelijk en hoe weinig Hitier met zijn eisch om den corridor ook verlangde, Engeland wilde den oorlog en men herkent opnieuw het eeuwenoud spel der Britsche poli tiek. Engeland wil. als gewoonlijk, ande ren den oorlog laten voeren. Het gaf overal garanties om zich tegen Hitier te verzetten en land na land ver bloedde om Engeland te dienen. Wij zien weer wat Engelsche beloften waard zijn, maar ook, dat de volkeren weer geweigerd hebben hun eigen oogen te vertrouwen. De Engelsche politiek heeft in verloop van tijd het gezonde oordeel der volkeren tot in den grond vernietigd. Engeland wilde den oorlog en Hitier trok het zwaard. Hij was een kruis ridder, een reformator, hij wilde alle landen een nieuw leven schenken en blijvende eendracht onder de volkeren. Hij werkte niet te vergeefs. Naties en volkeren wilden met hem over- i winnen. I/" NUT HAMSUN. de Noorsche schrijver, die op 't Weensche jóurnalistencongres heeft gespro ken, werd in 1860 geboren. Hij liep als scheepsjongen weg en leidde een wisselvallig leven, tot hij in 1836 als correspondent van een Noorsch blad naar Ame rika werd gezonden. Hij is daarna algemeen bekend geworden door een groote -reeks romans, novellen en tooneelstuk- ken, die zich een plaats verover den in de wereldliteratuur. De psychologie van Hamsun en zijn beeldend vermogen staan ver boven die van de meeste Skan- dlnavhsche schrijven. Daar staat nu Adolf Hitier, de man, die de wereld een ander karakter wil geven. Met zijn bondgenooten zal hij daarin slagen en dan is de oorlog voorbij. Spreker legde vervolgens de getui genis af. dat Engeland op de knieën moet. Het is niet voldoende de bolsje wisten en Yankees te overwinnen. En geland moet op de knieën, anders kan er geen vrede op aarde zijn. Sprekers oordeel steurfde op eigen ervaring, ook Noorwegen heeft geslachten lang En gel ands macht en machtsmisbruik on dervonden in handel en zeevaart. Zelfs het werk van de Secjgt Service heeft men daar aan den lijve gevoeld. In zijn lange leven heeft spreker ondervonden, dat onrust, onderdruk king. woordbreuk en geweld van En gelschen oorsprong zijn en daarom moet Engeland op de knieën. De wereld in weinig woorden Uit een ingesteld onderzoek blijkt dat in Frankrijk sinds 25 Juni 1940 door Engelsch-Amerikaansche lucht aanvallen gemiddeld per dag 5 Fran- schen zijn gedood en 15 gewond. Er zijn 16.000 menschen dakloos. De opbrengst van den groente-oogst in Duitschland wordt voor dit jaar ge raamd op 710 millioen kg. tegen 640 mil- Hoen kg. in het vorige jaar en 320 mil lioen kg. >in 1941-'42. De nieuwe Onderkoning van Indië, Veldmaarschalk Sir Archibald Wavell, zal den titel van Viscount krijgen. De Fransche minister van financiën, Cathala, heeft aangekondigd, dat de douane aan de grenzen van Parijs met ingang van 1 Aug. wordt opgeheven. ROME. Gevechtsvliegers starten tegen Engeland. Onmiddellijk na het bevel tot inxet maakt het grondpersoneel de machines gereed en laadt de bommen m PK-Luben-HH-St-P m Zóó smokkelt Brabant.... De smokkelaarstrucs zijn legio, schrijft de Brabantsche berichtgever van het Nationale Dagblad. Zij schakeeren zich in een bonte verscheidenheid, van den specialen begrafenisdienst tot de sim pele koffers met dubbele bodems. De ambtenaren zijn echter waakzaam. Ook toen in de grensstreek een fietser lustig kwam aangepeddeld, die de argwaan opwekte. Waarom? Er was niets bij zonders aan hem te zien, noch aan zijn rijwiel. Maar de fijne neus der ambte naren had lont geroken, of was het shag? Ja, want bij een nauwgezet on derzoek, bleken de buizen van de fiets, die daarvoor speciaal was ingericht, vol gepropt met dit in den zwarten handel zoo kostbare goedje. Op een station In de grensstreek verscheen een goede be kende van den controledienst in jacquet met parapluie en hoogen hoed. De ambtenaren lichtten netjes hun hoed voor het deftige heerschap, maar toen deze vriendelijkheid niet beantwoord werd, versterkte dit hun argwaan en zij tooverden toen uit parapluie en hoed duizenden pakjes cigarettenpapier. Op een ander station werd een jonge vrouw aangehouden met een baby in den arm, keurig gehuld in een babysprei, waar onder men echter ook shag, boter, cho colade en andere begeerenswaardige ar tikelen vond. Tot slot benutte men in 'Roosendaal den aardbeientijd om shag in mandjes onder deze sappige vruch ten te camoufleeren. Begrafenis van vermoorden W.A.-man. GRONINGEN, 30 Juni. - Onder bui tengewoon groote belangstelling is hedenmiddag op de begraafplaats te Spijk ter aarde besteld het stoffelijk overschot van den postbode Nanco Mederria Mzn. te Spijk, lid van de W.A., die Zaterdagmiddag op het grondgebied van de gemeente Het Zandt, het slacht offer is geworden van een revolveraan slag. rDE ZEEVAART als levensberoep. Sedert den tijd van den grooten Maarten Harpertsz. Tromp „die met zijn stalen hert maakt Spanglens klingen stomp" hebben Neerlands zonen ter zee gevaren en als „Hoek van Europa" het recht op zee- en we reldhandel wel weten te verdedigen. In den strijd tegen wind en golven en bovendien in den strijd tegen alle vijanden van ons continent wordt weder het hart van staal gevormd, dat wij allen noodig hebben om Eu ropa weer tot het leidende land in de wereld te maken. De groote traditie der Nederlanden wijst ons den weg, dien wij moeten betreden om ons deel te hebben in de taken, welke een nieuw veree- nlgd Europa al zijn burgers moet stollen. De zeevaart moet weer le vensberoep van onze Jongens wor den. de zee moet wederom onze jeugd opvoeden. Is dat dan ook nu. gedurende den oorlog, mogelijk? Ja, want de Kriegs- marlne neemt eiken Nederlander van onbesproken gedrag in haar rijen op en geeft hem dezelfde opleiding als iederen Duitschen jongen In opeenvolgende publicaties zul len hier de mogelijkheden bekend gemaakt worden, welke beroepen en opleidingen voor ons open staan wan neer wij gebruik rnaken van het voorrecht, tot de Kriegsmarine toe te treden. Verdere mededcelingen volgen. Alle Ortskommandanturen verstrekken in lichtingen en aanwijzingen. Uitknip pen en' bewaren. DISTRIBUTIENIEUWS. VASTE BRANDSTOFFEN VOOR KOOKDOELEINDEN EN GENERATOR- ANTKRACIET EN TURF, 's-GRAVENHAGE, 30 Juni. Van 1 Juli 1943 tot en met 30 April 1944 geven de met „13KF" gemerkte bonnen der kookkaarten xtfoor vaste brand stoffen „U 115" recht op het koopen van één eenheid vaste brandstoffen, met uitzondering van fabrieksturf. Overwogen wordt om op 1 Augustus 1943 wederom één bon van de kook- kaart „U 115" aan te wijzen. Van 1 Juli tot en met 31 'Juli 1943 geeft elk der met dg woorden „Gene- rator-Anthraciet negentiende periode" gemerkte bonnen recht op het koopen van één hectoliter (max. 75 kg.) anthra- cietnootjes IV of V. Gedurende het zelfde tijdvak geeft elk der met de woorden „Generatorturf negentiende periode" gemerkte bonnen recht op het koopen van 50 stuks baggerturf. GENERATORBLOKJES. Van 1 Juli tot en met 30 September 1943 geven de met „Periode E" gemerkte bonnen, als bedoeld in artikel 2 van de Generatorblokjesbeschikklng 1942, no. 1, recht op het koopen van 50 kg generator blokjes. HONDEN- EN KATTENBROOD OP BON 26. Van l tot en met 31 Juli 1943 worden op bon 26 van de Voederkaart v. honden dezelfde hoeveelheden hondenbrood be schikbaar gesteld als In de afgeloopen periode. Op bon 26 van de voederkaart voor hondenbrood (groep K) wordt over dezelfde periode 1*4 kg kattenbrood be schikbaar gesteld. Na 31 Juli a.s. Is bon 26-van deze kaar ten ongeldig. WELKE DISTRIBUTIEBESCHEIDEN VERNIETIGD KUNNEN WORDEN. Naar aanleiding van vele desbetreffen de vragen wordt, bekend gemaakt, dat de eventueel nog voorhanden zijnde bon nen „tabak 01 b" tot en met „tabak 16b"; alsmede de bonnen „tabak r 01" tot en met „tabak r 04" en de bonnen „clgaret- ten r 01" tot en met „cigaretten r 04" vernietigd kunnen worden. Voorts kunnen vernietigd worden: a. alle bonkaarten voor voedingsmid delen zeer zwaren, zwaren en langdu- rigen arbeid, behalve die kaar ten. waarvan thans bonnen geldig z ij n. (Ook de bonnen „reser ve 214" en „reserve 2—15" van de bon kaart voor voedingsmiddelen voor de 4e periode 1943 mogen niet vernietigd worden. Zooals bekend, zijn deze reser vebonnen aangewezen voor het koopen van serviesgoed): b alle aardappellgaarten, behalve die. waarop de bonnen „aardappelen 25b" tot en met „aardappelen 28b" voorkomen c. alle' klantenkaarten voor groente, behalve die, waarop de bonnen „groen te ?5" tot en met „groente 28" voorko men; d. de bonnen gemerkt met „versnape ringen 01" tot en met „versnaperingen 27" en „versnaperingen r 01" tot en met „versnaperingen r 04." BIJ DE TEWERKSTELLING IN DUITSCHLAND. 'K-GRAVENHAGE. 30 Juni. Van bevoegde zijde wfcrdt meegedeeld, dat uiteraard voor hen. die behooren tot de lichtingen 1914—1918, nog de mogelijk heid bestaat, als vrijwilligers toe te treden tot de Duitsche Kriegsmarine, dc Waffen-SS of het Legioen. Nadere bijzonderheden verstrekken alle Ortskommandanturen, die ook na voltrokken toetreding zorgen voor dc vergunning der Arbeidsbureaux. SCHAGEN. Vereen, van Noordhollandsche Waterschappen. Het instellen van een contróle- bureau wordt overwogen. Maandagmorgen hield de Vereeniging van Noordhollandsche Waterschappen haar alg. jaarvergadering in ,,'t Gulden Vlies" te Alkmaar. De rekening 1942 werd op advies van den heer D. Swart te St. Maarten, goed gekeurd. Zij sloot op een totaal bedrag van 4756,96, met een batig saldo van 1304,30. De begrooting 1944 werd vastgesteld op een totaal bedrag van 4830 met een post onvoorzien van890. De contributie werd weer vastgesteld op één cent per H.A. De uitslag van de gehouden bestuurs verkiezing was, dat de heeren J. Com mandeur K.Azn. te Wogpum en P. G. van Wees te Nieuwer Amstel, werden herkozen. Hierna werd het instellen van een bureau tot controle van het financieel beheer der waterschappen besproken. De voorzitter leidde dit punt in, er op wijzende, dat de waterschappen ten aanzien van het financieel beheer, een groote vrijheid genieten. Het vooi'stel om dit denkbeeld in be spreking te brengen komt niet voort uit de omstandigheid, dat veel fraude is geconstateerd. Integendeel. Daarover verneemt men practisch noöit, doch het is om te komen tot een water schapsadministratie, welke aan de te genwoordig te stellen eischen vol doet. Het is niet de bedoeling een uniforme administratie in te voeren. Er zullen drie of vier deskundigen op waterschapsgebied worden belast met de uitoefening van deze controle. Het plan is. dat deze menschen de penningmeesters twee maal per jaar bezoeken, waarvan eenmaal voor het nazien van de rekening. De kosten worden geraamd op 15.— tot 20*— per dag plus reis- en verblijfkosten. De controle door de besturen, meest al bestaande uit ondeskundigen, vol doet niet. Verscheidene heeren voerden hier over het woord. De heer J. H. Schenk. Barsingerhorn, meende, dat de kosten voor de kleine polders te hoog zullen worden tegenover de grootere. Geantwoord werd. dat een contro leur wel meer dan één kleine polder per dag kan bezoeken. De heer Mijnlieff, Anna Paulowna. was van oordeel, dat deze controle voor de groote polders niet noodig er voor dc kleine te duur zal zijn. (i De vertegenwoordiger van den Wie- ringermeer was van precies tegenover gestelde meening. Hu zou het voor de groote polders zeer nuttig achten, als deze corftrole wordt ingevoerd. Lonpedijh. EEN COÖPERATIEVE AANKOOP- VEREENIGING VOOR KUNSTMEST VOOR LANGEDIJK NOORD. Woensdagavond werd in de zaal van den heer J. de Bakker te Noordschar woude een gecombineerde vergadering gehouden van leden van de tuinbouw- vereenigingen „De Eendracht" te Oud karspel en „Tuinbouwbelang" om t< komen tot de stichting van een coöpe ratieve aankoopvereeniging van kunst- mestbenoodigdheden en deze aan te sluiten bij het Centr. Bureau uit het „Nederlandsch Landbouw Comité" G A. te Rotterdam. De voorzitter, de heer Jb. de Boer van Oudkarspel gaf een toelichting van de plannen. In beide dorpen bestaat reeds een combinatie voor deze aan- ljoopen. Het is echter niet de bedoeling dat het onder de vlag van de tuin- bouwvereenigingen gaat, maar ieder •uit dit rayon kan zich daarbij persoon lijk aansluiten. Verschillende heeren voerden hierover het woord. Men vroeg zich 'af, of de totnutoe gevolgde ge dragslijn, waarbij de kunstmest bij in schrijving werd aangekocht, niet voor- deeliger was; er was geen pakhuis noodig, geen beheerder enz. De voorzitter antwoordde dat de kunstmest van het „Centraal Bureau' rechtstreeks goedkooper geleverd kan worden. Er zit geen schakel meer tus- schen. De heer van Dyk, Noordscharwoude, legde den nadruk op de coöpe ratieve gedachte, niet alleen voor den aankoop van kunstmest, maar ook voor den verkoop van bepaalde producten (pootaardappelen). Voorts zal er een re geling mogelijk zijn, om het voor de minder kapitaalkrachtigen mogelijk te maken, zich bij de coöperatie aan te sluiten en van haar 'diensten gebruik te maken. Nadat nog eenige besprekingen wa ren gevoerd, waaruit bleek, dat het ei genlijke initiatief is uitgegaan van de Verkoopcombinatie voor pootaardappe len uit den Noordermarktbond, werden de statuten, welke door den heer van Everöingen van het Centraal Bureau werden voorgelezen, artikelgewijs be handeld De naam der vereeniging zal zijn Coöperatieve Aankoopvereeniging Langedük-Noord. Haar werkterrein zal zich ook tot de omgeving uitstrekken. Na eenige besprekingen besloot men in principe tot de oprichting van een Coöp. Aankoopvereeniging over te gaan. De bestuursleden der beide tuin- bouwverecnigingen zullen met de lei ding worden belast. KORT geleden hebben de geallieer den verklaard, dat zij niet schro men zullen» ook Rome te bombardee ren. Van verschillende zijden is reeds meermalen betoogd, dat twee bellige- rente machten, die tegenover eikaar geplaatst zijn, het gelijke recht vap vernietigifig hebben. Maar dit recht draagt allerminst een karakter van onbeperktheid. Integendeel, het i6 ga- bonden aan bepaalde grenzen, en de oorlogvoerende, die deze overschrijdt, stelt zich tot groot nadeel van zich zelf. want een oorlog wordt niet al leen door de wapenen beslfst on middellijk bloot aan de veroordeeling der gansche menschheid. Dat gebom bardeerd wordt, is een onontkoomba re noodzaak der moderne oorlogsvoe ring; dat bij die bombardementen soms onschuldige slachtoffers gemaakt. voor den oorlog niet belang rijke objecten getroffen worden, is weer een onvermijdelijk gevolg van denaard van het oorlogswapen zelf Maar het blijft de taak van élke strij dende mogendheid om alles in het werk te stellen, opdat de begrenzing geëerbiedigd blijve. Een bedreiging met éen bombarde ment van Rome zooals die door de Britsche en Amerikaansche woord voerders geuit werd toont op wel schrijnende wijze aan, dat men aan die zijde deze taak afwijstv.cn slechts, naar elk redelijk inzicht '"kennen moet, op terreur is bedacht. ROME is stellig geen oorlogsdoel Het is de hoofdstad van Italië en zetel der Italiaansche regeering, maai de werkelijke beteekenis van Rome. over de geheele wereld la Citta F.- terna, de eeuwige stad geheeten stijgt ver boven deze 'twee functies uit. La Citta Eterna is daarom reeds de „eeuwige" omdat zij met haar won deren schat van historische herinne ringen als het museum eener groot- sche. «voorbijgegane wereld is. Eeu wenoude echo's fluisteren er nog in al haar hoeken. Wie door Rome gegaan is onverschillig of hij op den groe nen met citroenboomen en palmen be groeiden Palatijn stond. of met een schriel kaarslicht door de kille cata comben dwaalde, waar hij in de gla zen sarcophagen voor oógen het bij- belsche woord bewaarheid vond. 'dat de mensch gedoemd is tot stof weder te keeren beseft dat alles voor ge heel zijn verdere leven. Maar de ma gische stem van Rome werd ook ver staan door de vele millioenen. als ka ravanen gaande door de eeuwen de zer wereld, die de stad aan den Tiber niet zelf aanschouwden. Want het be hoort tot de schoone krachten van Ro me, dat haar zegenende toover niet aan lijfelijke aanwezigheid gebonden is en alleen reeds de klank van haar naam de verbeelding in gloed en in glans zet. Zoo is Rome de bijzondere, de meest begenadigde zuster onder de steden der wereld en wie aan deze stad raakt, raakt haar het woord van den dichter aan de oogappels van God. U"ET Romeinsche volk blijkt volko- A men bereid den komenden slag 't hoofd te bieden. Guido Baroni heeft dezer dagen in een der Italiaansche bladen geschreven, dat de Romeinen, wanneer het uur der beproeving ge slagen zal hebben en de geallieerde bommen de schoone en onvervangbare reliquieën van Rome zullen bestoken, denzelfden heldenmoed zullen toonen als de burgers van andere Italiaansche steden, welken een eender lot was* beschoren. 1 Doch de Engelschen en Amerikanen mogen nog tijdig bedenken. dat met de eerste scherven die hun projectie len van de Romeinsche fori en edifici zullen afsplinteren. tegelijk de hoek steen gelegd wordt tot het vonnis, dat de nageslachten over hen vellen zullen en dat door geen eeuwen kan worden teniet gedaan. Noord-Scharwoude. Een goede vang3t. - De politie heeft dezer dagen een goede vangst gedaan. Zooals wij reeds eerder berichtten, werd er door de visschers geklaagd over het aoor onbevoegden lichten van hun uit staande fuiken. De politie is'er thans in geslaagd op een van deze profiteurs de hand te loggen. Het was een ingezetene van Noordscharwoude. Behalve een hoe veelheid gekaapte visch trof men in zijn tchuitje een emmer van een andermans -ikker gerooide aardappelen en eveneens op jonrechtmatige wijze herkregen sla aan. Het zou een lekker maaltje gewor den zijn. Het kon den betrokkene, die bekend heeft, dat dit niet de eerste keer was, dat hij zich aan deze minder fraaie practijken had schuldig gemaakt, wek eens danig opbreken Zuid-Scharwoude. Geslaagd. - Onze vroegere plaatsge- noote mej. D. Mooij slaagde voor het diploma krankzinnigenverpleging. Aam-yding - Gisteravond heeft by de Kromme Brug een aanrijding plaats ge had tusschen twee fietsers. Hlerby viel v. O. alhier, op de punt van een ijze ren hek. waardoor hij een ernstige wopde aan het dijbeen opliep, Dokters hulp moest worden ingeroepen. Wieringerwaard. „Jong Leven" voor het voetlicht. - Met zeer veel genoegen hebben velen' Zondagmiddag in de zaal van den heer Breed, die tot in de uiterste hoe ken was bezet, een uitvoering bijge woond van de Tooneelverceniging „Jong Leven" van Noordscharwoude. Opgevoerd werd de eomedie in 3 be drijven van Jaap v. 'd. Poll „Liefde". Er- is om dit stuk naar hartelust gelachen. Lentcspel. - A.s. Zondag op den ge meenteavond zullen de leden van "de Herv. Jeugdclub qit Anna-Paulowna, het aldaar met groot succes opgevoer de „Lentespel" in onze kerk opvoeren. Hetr-Hugowaard. ONBEVOEGD KAAS IN VOORRAAD. De tuinbouwer J. A. Weel te Heerhu- eowaard had in Februari j.1. een 7-tal kazen in voorraad in strijd met de zui- velverordenlng '42 en de Kaasd. beschik king '40 I. Voor dit feit gistermorgen te Alkmaar voor den Economischen Rech ter terechtstaand veroordeelde deze hem conform den eisch tot een boete van t 100 of 20 dagen. J. Biersteker, vap wlen deze kazen aikomstig waren, werd gestraft met 125 of 25 d., terwyi N. Danenberg werd vrijgesproken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1