NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR „Voordat de herfstbladeren vallen Groot aantal doodstraffen te Amsterdam. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager éditie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. tBIJDAG 2 JULI 1943. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang No. 151. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JÜNKLK, Alkmaar. (Afw.) Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prys der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. Bjj contract binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Churchill voorspelt en bedreigt. Waarschuwing aan het Engelsche volk. Naar de En^lsche nieuwsdienst meldt, heeft Winston Churchill giste ren ter gelegenheid van zUn benoe ming tot eereburger van de stad Lon den een rede uitgesproken, die begon met de voorspelling, dat „er In de Middellandsche Zee en elders zware gevechten zullen uitbreken, voordat de herfstbladeren vallen." Voorts herhaal de Churchill, dat Engeland van zUn tegenstanders „onvoorwaardelijke over gave" wil eischen en dat zU zich aan zUn „absolute rechtsspraak en genade moeten onderwerpen." Nadat Churchill over de beweerde duikbootverliezen der Asmogendheden in de maand Mei gesproken had. verklaar de hij met betrekking tot de bombarde menten op het Roergebied, dat zoodra de nachten langer zullen worden en de luchtvloot der vereenlgde naties vergroot zal zijn, er in Dultschland „geen indu strie of geen militair doel meer zal zijn", dat niet aan de aanvallen tot het uiter ste zal worden blootgesteld. De macht van de Ver. Staten, zoo ver volgde de premier, verwekt in Engeland geen vrees, en de voorrangspositie van de Ver. Staten doet in het Britsche ge moed geen naijver opkomen. De toe komst van de wereld hangt af van de nauwgezetheid'waarmede de politiek der Ver. Staten en van het Britsche empire op elkaar zal zijn afgestemd. Churchill kondigde aan, dat het m het voornemen ligt om na de aanvallen op de groote steden van Duitschland ook de kleine steden met bommen te besto ken. In dit verband gaf de premier toe, dat het een „generalen aanval op het Duitsche moreel" betreft. Tenslotte richtte hij echter „waarschu wende wooVden tot de Engelsche bevol king. Voorloopig zoo zeide hij, zijn alle groote militaire operaties onderhevig aan het risico en het toeval van de krijgskansen. Elke instemming, die tot uiting komt in een bovenmatig vertrou wen. moet met alle hardheid worden.- Allft grootscheepsche krijgsver richtingen te land en ter zee vereischen vele maanden van organisatie. Het standpunt van Berlijn Drie belangrijke punten. De militaire correspondent van het DNB schrijft naar aanleiding van de gisteren door Churchill uitgesproken re de dat deze van militair standpunt uit bezien practisch niets nieuws brengt. Men vestigt van Duitsche zijde de aan dacht op de volgende drie punten: 1. Men is te Berlijn het met Chur chill eens. dat nog voor den herrst zware Bevechten aan meer dan een front zullen worden geleverd. Tot dit kapplttel behoort echter naar de mee ning van Duitsche militairen n.et zoo zeer het onderwerp Invasie met bier- mede gesynchroniseerde »ctlf® d*r Sovjets of het onderwerp Anglo-Ame- rikaansche bombardementen vanuit lucht, doch veeleer zekere andere ope ratics. waarover Churchill geen zeg- "Tiragsschap heeft. «hm* Het is in dit verband misschien zeer leerrijk eroo te wijzen. ,dat Adolf Hitier voor den veldtocht in het Westen in 1910 practisch negen maanden heeft gewacht waaruit de vijand noodlottige conclusies trok. De huidige fase ziet de Duitsche. Italiaansehe en verbonden legers paraöt om onder de gunstigste geografische om standigheden, die pas sedert 1940 zijn ontstaan, een vijand die In F.urooa niets te zoeken heeft met de krachtigste mid delen den toegang tot Europa te versper ren. Bij dergelijke eventueele operaties in de toekomst mag echter niet verge ten worden, dat'die legers, die op eigen grond strijden, onder gunstigere voor waarden strijden dan de vijandelijke. Vele honderden 'divisies staan op het continent voor den strijd gereed om met de Engelschen en Amerikanen af te riJ» kenen. Over den afloop van een invasie- poging in Europa is men te Berlijn niet bezorgd. Overigens wordt de uitlating van Churchill. dat zware gevechten In de Middellandsche Zee cn elders zullen worden geleverd voordpt de herfstbla deren vallen, beschouwJ als een verdere verschuiving van de totdusver door de Engelschen opgegeven tevmijnopgaven. De duikbootoorlog. 2. Hetgeen Churchill over den duikboot oorlog zegt, bewijst meer dan al het an dere de onzekerheid in het vijandelijke kamp, en bewijst echter ook wanneer men voorzichtige uitlatingen van Dult- scfre marinedeskundigen daartegenover stelt, dat de berekeningen van den Britschen premier zich !n een richting bewegen die de Duitsche oorlogs'e'ding niet onwelgevallig zou kunnen zijn. Chur chill heeft soortgelijke uitlatingen over de vermindering van het duikbootgevaar reeds op vroegere tijdstippen van den oorlog gedaan om dan later te beleven, dat de toestand op den Atlantischen Oceaan een toenemende doodelijke be- De balans over Juni 149.000 brt. in den grond geboord. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüH- RER, 1 Juli. - Het opperbevel der weer macht deelt mede: Van het Oostelijke front worden slechts uit de sectoren Lissitsjansk en ïürof plaatselijke gevechten gemeld. Qe luchtmacht deed met goed gevolg aan vallen op artilleriestellingen, vliegvelden en aanvoerbases van den vijand en plaatste bomtrëffers in concentraties van booten ten Noordoosten van Temrjoek. Op de Zwarte Zee heeft een Duitsche duikboot een Sovjet-escortevaartuig in den grond geboord. In de periode van 21 tot 30 Juni heb ben Duitsche vlootstrijdkrachten, boord en marine-afweergeschut 46 vliegtuigen neergeschoten. In den strijd tegen de Britsche en Noordamerikaansche zeeverbindingen zijn in de maand Juni 31 vijandelijke koopvaardijschepen met een gezamen- lijken inhoud van 149.000 ton en 3 transportzeilschepcn tot zinken ge bracht, waarvan 107 000 ton door duikbooten. Voorts werden 51 schepen met een gezamenlyken inhoud van 250.000 ton. voor het grootste deel door bomtrcff'rs, zwaai beschadigd. Een deel ook van deze schepen kan ver loren geacht worden. Voorts brachten marine en luchtmacht een kruiser, twee torpedojagers een on derzeeboot en 16 landingsvaartuigen tot zinken. Drie kruisers en 18 andere oor logsvaartuigen alsmede verscheidene landingsbooten werden beschadigd. dreiging voor de Britsche aanvoerwegen weid. Juist is ongetwijfeld, dat op het cogenblik het Duitsche duikbootwapen, dat maand na maand ononderbroken te- gei, den vijand ln actie is geweest, thans een positie-verandering uitvoert, niet als gevolg van het tot zinken brengen van geheele duikbooteenheden, zooals Chur chill zoo gaarne zou willen gelooven, doch als gevolg van een zeer bepaald plan, waartoe o.a. ook de neutraliseering van de moderne en omvattende afweer- installaties van den vijand behoort. Blijkbaar kan de Anglo-Amerikaansche oorlogsleiding dit Duitsche plan niet vroeg genoeg leeren kennen. Zij kan er echter van verzekerd zijn, dat zij dit plan zai leeren kennen. De luebttterreur. 3. Wanneer Churchill de in voorberei ding zijnde Duitsche represailles tegen de door hem opnieuw geproclameerde „luchtterreur" „mysterieuze wraakbelof- ten" noemt, dan ls hier ln een nerveuze ondertoon te hooren, die men van Duit sche zijde niet misplaatst acht. In kringen der luchtvaartdeskundigen liet men zich in dier voege uit, dat de Britsche premier waarschijnlijk de door hem gecreëerde barbaarsche methoden van den oorlog nog wel eens zal betreu ren, doch dan zal het waarschijnlijk te laat zijn. Italië over de rede. Naar in Romeinsche politieke kringen .verklaard wordt, blijkt uit de rede van Churchill de onomwonden bekentenis, dat Gr.-Brittannife dringend de onder steuning van de Ver. Staten noodlg heeft. Churchill heeft opnieuw de Amerlkaan- sche openbare meening probeeren te overtuigen van de noodzakelijkheid ee- ner ver gaande en onverwijlde onder steuning van Gr.-Brittannië. Overigens vormt de rede van Churchill naar de op vatting van Rome een nieuwe belang rijke bijdrage tot opheldering van de Engelsche oorlogsschuld. Churchill geeft openlijk toe. dat Engeland uit eigen wil den oorlog is ingegaan zonder aangeval len te zijn. Daarmede geeft hij tevens toe zoo verklaart men dat de oor log uitsluitend te wijten is aan den wil van Gr.-Brlttannië en van de Engelsch sprekende volkeren. GEVECHTEN BIJ NIEUW-GEORGIë. Het Japanscho hoofdkwartier deelt mede: Bij gevechten, die nog steeds voortduren in het gebied van het eiland Rendova en Nieuw-Georgië. hebben Japanscho* iparinevliegtuigcn tot dus verre tot zinken gebracht of zwaar be schadigd: 6 vijandelijke transportsche pen, 3 kruisers en een torpedojager. Bovendien werden meer dan 31 vlieg tuigen neergeschoten. De luchtmacht opereert in de nauwste samenwerking met de lcgerformaties, welke aanval len doen op een niet nader verkende vijandelijke strijdmacht, die op het eiland landde. Martinique moet capituleeren. Men verwacht te Vichy binnen zeer korten tijd gebeurtenissen van beslis sende beteekenis ten aanzien van de positie van het eiland Martinique. In officieele kringên heeft men den in druk, dat het eiland niet lang meer stand zal kunnen houden tegenover den Engelsch-Amerikaanschen druk. Nader wordt gemeld, dat de Ameri- kaansche minister van buitenlandsche zaken, Huil, heeft bevestigd, dat het Amerikaansche ministerie van Marine eeri boodschap heeft ontvangen van den Gouverneur van Martinique, admi raal Robert, waarin deze verzoekt om Amerikaansche onderhandelaars naar Martinique te zenden. MILITAIRE REVOLTE IN ZUID-AFRIKA. De Zuid-Afrikaansche regeering deelt thans mede, dat op 13 Juni het voor de bewaking van krijgsgevangenen in 5on- derwater opgestelde uit'kleurlingen be staande „Cape Corps" gebouwen in brand heeft gestoken en aan het muiten geslagen #is. Ontboden troepen schoten een kleurling dood en verwondden 22 anderen. In hetzelfde kamp werden reeds in December 1942 bij een opstand van inheemsche bewakingstroepa i een kapitein en 28 blanke soldaten, alsmede ongeveer 100 inboorlingen gedood Pantserwagens moesten ontboden wor den om de onlusten te onderdrukken. Voor Duitschers ier kennisneming De Commissaris-Generaal voor de openbare veiligheid en hoogere SS en Politieleider maakt bekend: Ingevolge de verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Ne- derlandsche gebied betreffende de re gistratie dèr Duitschers zijn alle in Ne derland woonachtige Duitschers ver plicht zich bij hpt voor hun woonplaats bevoegde registratiebureau aan te mel den. Het is gebleken, dat eer aantal Rijks- dultschers tengevolge van onbekendheid met deze verordening in het bijzonder bij verhuizing binnen Nederland en naar het buitenland, de bepalingen de zer verordeningen niet haleven. Ik roep derhalve alle tot aanmelding gehouden personen, onder verwijzing naar de bij da. verordening bedreigde straffen, op zSÜi bij het bureau van den Politie- olficier bij den Gevolmachtigde van den Rijkscommissaris voor de prpvincie hun- nei woonplaats bij vestiging uit het buitenland, bij verhuizing binnen Ne derland en bij vertrek naar het buiten land schriftelijk of mondeling aan te melden Deze verplichtiryf geldt ook voor per sonen, die tot het Duitsche volk behoo- ren, maar in het onzekere zijn betref fende hun nationaliteit of als statenloo.s worden aangemerkt De verplichting tot aanmelding geldt eveneens voor Duit schers uit het vroegere Oostenrijk, voor Sudetenduitschers en voor Volksduit- sfhers uit de Oostgebieden. De verplichting tot aanmelding be staat ook voor het geval, dat personen ter vervulling van hun, dienstplicht voor de Weermacht worden opgeroepen. Bij minderjarigen is de wettelijke ver tegenwoordiger, eveneens wanneer hij zelf geen Duitscher is, voor de nakoming van deze verplichting tot aanmelding verantwoordelijk. Aanmelding kan mede geschieden bij de hulpregistratiebureaux bij de „Orts- gruppen der NSDAP". get.RAUTER. SS-Obergruppenführér und General der Polixei, Barbarisme. ln den Haagschen Dierentuin vond Dinsdag een rouwplechtigheid voor den overleden Hauptdienst- leiter, Generalkommissar Fritz Schmidt plaats. Een overzicht tijdens de herdenkingsrede van den Rijkscommissaris. Rijksminister dr. Seyss-lnquart SS Blldberichter S. Fritz-Scapf-Pax m Aanslag op Bevolkingsregister. 21 beklaagden veroordeeld. 's-G^AVENHAGE, 1 Juli. De Höhere SS- und Polizeiführer maakt bekend: Het SS- und Polizeigericht te Den Haag heeft, na behandeling van de rechtszaak tegen hen, de volgende per sonen ter dood veroordeeld. De von nissen zijn heden met den kogel vol trokken. I. De kunstschilder en schrijver Wil- lém J. C. Arondeus uit Amsterdam, geboren 22 Augustus 1894; 2 de Jood Rudolf Bloemgarten. uit Amsterdam, geboren 7 Mei 1920; 3. de vroegere student in de medicij nen Karl B. B. P. Groeger uit Am sterdam; geboren 7 Februari 1918; 4. de vroegere student in de medicij nen Coos Hartogh uit Amsterdam, geboren 10 April 1917; 5. de rijksambtenaar E. Samuel A van Musschenbroek uit Amsterdam, ge boren 25 Augustus 1916; 6 de kantoorbediende Guus A. C. J. Reitsma, uit Oegstgeest, geboren 26 Juli 1922; 7. de magazijnbediende Henri Halber- stndt. uit Amsterdam, geboren 10 Februari 1911; 8. de schrijver dr. Johannes Brouwer, uit Utrecht, geboren 31 Mei 1898; 9. de architect Koenraad Limperk. uit Amsterdam, geboren 19 Juli 1908; 10. de kleermaker Sjoerd Bakker, uit Amsterdam, geboren 10 Juni 1915; II. de leider van een distributledienst Cornelis Leendert Barentsen, uit Voorburg, geboren 1 Qctober 1892; 12. de politie-agent Cornelis Roos. uit Amsterdam, geboren 13 Sept 1912. De eveneens ter dood veroordeelden Cornelis Adriaan Honiss. arts. uit Hil versum, en Willem Beek, arts. uit Utrecht, werden begenadigd tot 15 jaar tuchthuis. De ongehuwde Johanna Scholten uit Naarden is tot levenslange tuchthuis straf veroordeeld. De veroordeelden waren, met nog zeven personen, betrokken bij den springstofaanslag op het bevol kingsregister te Amsterdam in den avond van 27 Maart 1943. De daders cn deelnemers hebben zich op 18 Juni 1943 en 26 Juni 1943 in Amster dam moeten verantwoorden voor het SS- und Polizeigericht X, den Haag, Bij de behandeling voor het gerecht Week. dat de daders, van wie 6 zich bij de uitvoering van den aanslag hadden verkleed in de uniformen van Neder'andsche amb tenaren van po'itle. door een der daders, een Jocd, in contact waren gekomen met de leiding van de illegale Communistische partij ln Nederland. De leiding van de terroristenbende stond in nauw contact met kunste naars en studentenkringen, waartoe verscheidene der daders behoorden. Het contact van Nederlandsche studenten en Academisch gevormde ty>derlanders met de illegale communisten ter voor bereiding en uitvoering van dén aan gas van 27 Maart 194.3 is daarmede on- dubbe^iinig bewezen. Nog viif daders waren half jood of hadden joodsch bloed. Twee der voornaamste daders 'wen homosexueel. De in leidenden zin bij den aansla? betrokken iood bleek bovendien op 9 Februari 19^3 getracht te hebben een v—i«>ns1ac -piefen nr> den r>-- rureur-generaal in Amsterdam, waarbü de zoon van den nrocureur-generaal de advocaat Feitsma, door 'n schot zwaar f°wond werd. De jood bekende verder na 2 Febr. '43 ;n Garderen een ambtenaar der mare chaussee. die hem wi'de cnntroleeren met 6 Diston'oohoten doodeMik te heb ben gewond Dezelfde jood had op 15 Maart 1943 met nog twee leden van de- *en kring van daders. beHen half.joden r'en sorlngstnfaanslag oo het spoórweg- 'raject Amsterdam—Haarlem ten Uit voer geleed Bil de behandeling voor het gerecht bleek, dat deze aanslag, evenals de te- zelfder tiid iiitopvoerde nonsla? op de spoorweginstallaties bii Sloterdiik (ge meente Amsterdam) Diemen. Bussum Hilversum, Baarn en Nieuwersluis ten uitvoer zijn gelegd op instructie van de illegale communistische partij in Neder land Tenslotte had de Jood tezamen m"1 nog drie leden van dezen kring van da ders. allen halfjoden, een opruiïnesgo- schrift uitgegeven en verspreid. Hieri" werd opgeroepen *ot sabotageacties en werden nauwkeurige aanwijzingen gc- ">"«n voor de vervaardigmg van bom men. Op grond van de verordening tot be scherming der orde van een Rijkscom missaris voor het bezette Nederlandsche gebied d.d 9 Januari 1943 werden der halve 14 beklaagden ter dood, een vrou welijke beklaagde tot levenslange tucht huisstraf en nog 6 beklaagden tot vrij langdurige vrijheidsstraffen veroordeeld, terwijl een beklaagde wegens gebrek aan voldoende bewijs werc" vrijgesproken. Een beklaagde .werd ter dood veroor deeld omdat hij twee bij den aanslag op het bevolkingsregister betrokken da ders, onder wie zich de aanvoerder der bende bevond, in den nacht van 27 op 28 Maart 1943, nadat zij hem den gepleeg- den aanslag hadden medegedeeld, onder dak verschaft heeft en hen ook overigens heeft bijgestaan, terwijl hij bovendien dc hem bekende deelnèmers aan den aan slag op het bevolkingsregister niet heeft aangegeven bij de bevoegde polltieover- heid. Tegen een der beklaagden is de dood straf uitgesproken, omdat hij als amb tenaar van politie den bij den aanslag op het bevolkingsregister betrokken per sonen, na de daad, de politieberichten betreffende den aanslag heeft doen toe komen, voorts omdat hij kennis had ge kregen van de poging tot moord op ad vocaat Feitsma en van den joodschen dader cn daarvan geen aangifte heeft gedaan bij de politie. Een ter dood ver oordeelde beklaagde had een pistool In zijn bezit en dit ter beschikking gesteld van een der bij den aanslag op het be volkingsregister betrokken daders. BEZOEK IC Y VAX BOOMGAARDEN TEN STRENGSTE VERBODEN. Het bezoek apn kersenboomgaarden heeft den laats ten tijd dergelijke afme tingen aangenomen, dat ingrijncn ge boden is. Van bevoegde zijde deelt men ons mede, dat liét bezoeken van boomgaar den om het even of dat geschiedt om kersen te kunnen eten of om deze fe koopon ten stongsto verboden ls, en dat scherpe maatregelen genomen zullen worden teneinde bezoek tegen te gaan. Nederlandsche militairen io Japansche krijgsgevangen-^ schap. Het Informatie-bureau van het Neder landsche Roode Kruis, Korte Voorhout 14 te 's-Gravenhage, ontving uit Japan opgaven van Nederlandsche krijgsge vangenen. Wegens het ontbreken van adressen, kon omtrent de ondervolgende personen nog geen bericht aan de familie worden gezonden: Fukuoka. landmacht sgts gj meme link j stuiver ja robijn fwp vodegel je francois ptn vaoeck landmacht pw man- nol jg busselaar khj steevensx cm vissep korporaals b van berg fh hordijk cf snijder landmacht wa bury j mulder sol daat j. okhuysen leger makassar ah prins frans Jansen ga fransz ew flohr vwh varenkamp da simons j prins mc muller wp prevoost aj liechti afw razouxschultz aw jillissen e ahn kfe brocheier e har- denberg j mtiller al hardenberg wf mal-. Hen matroos marine luchtbasis soe-abaja jl vanmale matroos-korporaal f aarts matrozen 1 de jong d mout sergeanten h rieger fv hasselt matrozen jl koch wa vanoorde h demunnik 1 pieters b oos- terhoff. O s a k a. landstorm sergeanten wh verbeet aal maholstti soldaten dwf van- ligten wep winckler aw bernhard cj knufman he vanlingen gof vannistelrooij ee vliex kn rosenquist lfm busselaar gm laarman sergeanten aw bezemer jdb kreefft soldaten an kuipers ja warlich jd pen henricus hoste jee vanierkruk johan burgerhout pmj bromberg hf boltze o pereira ag verveer jfj boseh jh colenbrander ab verveer j debusskchére h kempl ln sclpio pw hoyer af lageveen ja visscher arge verstift cf julius vg nie- rath ln broers sergeant jan honing sol daten artillerie jl breetveld cj spaarga ren ga delarambeije hans santhagen fp oostvogels jc neys fg vanwaardenbur ad judant genie fh sehramm soldaten genie kh vonende c marters yc yansen ser geant m'1. hosp. hm smissaert soldaat motordienst jt meijer korporaal land macht lodewijk hollander sergeanten v/illem klay anton jansen der deug pri- vates alex warlich oo wolff jf lammer- ding gc meyer johan oeriemans benny meyer soldaat luchtverdediging soerabaja fh davidsz sergeant paw vanderpoel 1nf- landstorm henri kneefel ela croess jj vanbennekom Jgc scholtz jj strik aa hor- nung siegfricd davidsz w/o genie th hèynen sergeant zoekliehtafd. johan baert soldaat zoekliehtafd. wf weber mitrailleurs eg hartung sergeant land macht cr bamsch korporaal mjp van- bemmel kapitein luchtvaart paul valk luitenant ulrich scipio sergeant frans geul. Nieuwe aanvoerfegeling voor vroege aardappelen. Rooiverbod vcor Zaterdag. Met ingang van heden (Vrijdag) is de volgende aanvoerregeling voor de vroege aardappelen vastgesteld. Vrij dag en Zaterdag mogen de aardap pelen gewoon worden aangevoerd, doch het is niet zeker, dat zü den zelfden dag ook worden afgenomen. De aardappelen, welke Vrydag blijven liggen, worden Zaterdag het eerst afgenomen tegen den ptys van Vrydag. De aardappelen, die Zater dag blyven liggen, worden Maandag tegen den prijs van Zaterdag afgc- Zaterdagmogen geen aardappelen worden gerooid, zoodat Maandag geen aanvoer van versche aardappelen aan de veiling zal komen. Nadien zullen de aan voeren de helft mogen bedragen van die van de vorige weck (28 Juni tot 3 Juli). Er wordt de nadruk op gelegd, dat het verboden is goedgekeurde pootaardappelen beneden 55 mm. aan te voeren. De wereld in weinig woorden Volgens den Britschen berichten dienst ls de Valera met groote meer derheid herkozen tot minister-president van Ierland. Pierre Charles Gournarie is be noemd tot opvolger van Boisson als gouverneur-generaal van Fransch West- Afrika. Gournarie was sedert Novem ber 1940 Gouverneur van de Gaulle in Fransch Kameroen. Op den geboortedag van Groot- Tokio is in de Japansche hoofdstad een aardbeving gevoeld, welke echter geen ernstige vernielingen heeft aangericht. Tijdens een boksles in een sport school te Gouda heeft de 18-jarige sla ger J. F. de Wit bij een ocfenpartijtje een stomp in de maagstreek gekregen, welke zoodanig aankwam, dat de jon gen in elkaar zakte en kort daarop overleed. Malakka. stadswacht sergeant meda briet sgt-majoor fj vanagteren militie soldaat j wieringa infantry soldaat ef zimmer kapitein wp gerharz luitenant j boeke landstormsoldaat jjcw keyzer mi litiesoldaat fth lensink kapiteins fa koks je fris fe perdykrugebregt militiesoldaat b helms landstormsoldaat e intveld ser geant luchtvaart c vandermade. Borneo, matroos homeguarc' pontia- nak 1 muller luit.-kolonel garnisonba- taljoy wêstborneo t dpf mars kapitein vanarno d sprew mf engels luite nants wm nieuwenhuysen yo o*tt w/o da vos sergeant-majoors vf crasbeek ag kuhbauch sergeants willy degroot frans teunissen korporaals hjc roosen ljg gel- laerts soldaten h bergsma reinier rutten- djie ew geerling mf benenati wa jansen ej schutte sergeanten homeguard pontia- nak dfl bouman je steindupre luitenant yym bommel sergeant genie paj ulimer. Familieleden enz. gelieven zich on der opgave van zoo volledig moge lijke gegevens der betreffende per sonen, zooals rang, onderdeel of wapen, geboortedatum en laatst be kende standplaats ln Indic enz. tot bovengenoemd informatiebureau te wenden. Bij een nieuwen terreuraanval dei Britsche luchtmacht op de woonwijken der stad Keulen kreeg de Dom zware schade door brisant-en brandbommen. Een toto van het middenschip van dit prachttg architectuurmonument zooals dit «r uit zag, voordat het door den cultuursc'nennenden daad van deD Anglo Amerlkaatischen cegenstacder zwaar beschadigd werd Stapf-Pax d HET Duitsche weermachtsbericht van 29 Juni maakte bekend, dat de Britsche luchtmacht opnieuw een zwo ren terreuraanval op de stad Keulen heeft uitgevoerd, waarbij de burgerbe volking verliezen leed en waarbij de Keulsche Dom ernstig beschadigd werd. Ziedaar, een nieuw staaltje van geal lieerde oorlogsvoering. Opnieuw een staaltje van het dooden van weerlooze kinderen, vrouwen en grijsaards en een vernietiging van kultuurschatten. In- plaats van zich in eerlijken strijd met gelijkwaardige tegenstanders te meten, zetten de Anglo-Amerikanen hun lucht terreur voort, waarbij zij er bovendien nog schaamteloos voor uitkomen, dat deze aanvallen op de burgerbevolking en het vernietigen van Duitsche cul tuurwerken noodzakelijk zijn om de weerstandskracht van de bevolking te breken. Het Engelsche blad „The Times" gaat zóóver, dat het deze terreuraanvallen een „experiment" noemt; een experi ment, waarvan de resultaten nog twij felachtig zijn. Ook Reuter moet in dit verband toegeven, dat men nog lang niet de grens van deze weerstands kracht is genaderd. De werkelijkheid is echter anders: door deze brute aanvallen wordt geen weerstandskracht gebroken, doch w 1 wordt de haat van de bevolking .der getroffen steden tot ongekende hoog te opgevoerd. Bovendien wordt de re kening, die de Almogendheden straks met de Anglo-Amerikanen te vereffe nen hebben, steeds hooger en zullen diegenen gelijk krijgen, die thans reeds in Engeland huiveren voor de komen de wraak der Duitsche luchtmacht. Dan zullen zij, die thans juichen bij iederen aanval, die cultuurschatten e:i weerloozen vernielt en doodt, zich niet kunnen beklagen. En men zal weten wat het zeggen wil de waarschuwingen van de As in den wind te slaan en zijn barbarisme uit te vieren. Keulen is zwaar getroffen, zijn Dom werd onherstelbaar beschadigd, dezelf de Dom, waarheen zooveel Nederland sche bouwkundigen togen, teneinde zich op de hoogte te stellen van het unieke werk. 35 Kerken zijn nu alleen reeds in Keulen vernietigd; alle Romaansche bouwwerken gingen verloren. En de bevolkingf Die bijt de tanden op elkaar en wacht. Wacht op de vereffening der rekening. Zij versaagt niet. Ook niet, nu de Anglo-Amerikanen alle verhoudingen uit het oog verlóren hebben en slechts een vernietigingsstrijd tvoeren tegen weerloozen en cultuurschatten. SCHAGEN. De Schager markt. Het was zeer stil op de gebruiksvee- markt, het gewone verschijnsel in dezen tijd van het jaar. De handel in kalfkoeien was goed. De r.oteering liep hlej tof 1300. De handel in gelde-koeien was matig. Het scheen wel. alsof er niet ruim aankoopvergunningen waren uitgegeven. De hoogste noteering bedroeg hier weer f 900, een prijs, die wel ongeveer vast blijft staan. Pinken, vaarzen en graskalveren ziet men de laatste weken niet aan de markt. Wat de bonnen betreft, deze schijnen den laatsten tijd nog al duur te zijn. Men hoorde prijzen noemen van 1.65. Do aanvoer voor de levering was groot en er scheen nog meer te zijn verwacht. Er waren 237 koeien en stieren, verder 9 schapen en 3 graskalveren. Over het algemeen werden er dieren van goede kwaliteit aangevoerd. De handel in fokkalveren was stug bij lagere prijzen. Deze liepen nu tot r lis. Op de wolveemarkt was heel weinig drukte. De handel in magere schapen was stug. De prijzen liepen hier tot 260. In ramlammeren was heel weinig handel, ze noteerden van 5065. De ooilammeren werden weer duur ver kocht, ze golden van 110140. Op de biggenmarkt was het kalm, de r.oteering was prijshoudend. Geiten en bokken zijn voorloopig van de baan, er was althans weer niets aan gevoerd. Met de konijnen ging het lang niet naar wensch. Voor de duurste (voed ster) hoorden we een prijs noemen van 25, slachtkonijnen 1 per kg. 15 Geldekoeien (magere f 800-f 000, 2*4 idem (vette) Centrale, 5 kalfkoeien f 9<J0- f 1300. 3 graskalveren Centrale, 8 fok kalveren i 80-f 115, 15 schapen (magere) I 180-f 260, 9 idem (vette) Centrale, 78 lammeren f 50-f 140, 22 biggen f 80-f 130. 143 konijnen f 1 p. kg. GESLAAGD. Onze oud-plaatsgenoot, de heer J. H. Helder, thans werkzaam op de gemeen te-secretarie te Gieten, slaagde op het te Zwolle gehouden examen voor ge meente-administratie. De heer W. S. Geerts, alhier, slaagde te 's-Gravenhage voor het examen Ge meente-Administratie I. BOERENRAAD. In de door den burgemeester bijge woonde vergadering van den Boeren- raad werden de heeren Stammes en Delver aangewezen om zitting te nemen in de districtcommissie bij den P.B.H. Getracht zal worden een betere regeling te treffen bij de hooilevering. waardoor lang wachten wordt voorkomen. Langedijk. En de revanche kwam. - Nadat bij den verleden week te Heerhugowaard ge houden handbalwedstrijd tusschen het gemeentepersoneel van Langedijk en Heerhugowaard de Langedijkers het on derspit hadden moeten delven, hebben deze zich gisteravond thuis van hun goede zijde doen zien. Met 32 moest Heerhugowaard thans de eer laten aan de Langedijkers. Geslaagd voor het Middenstands diploma. - Bij het te Alkmaar gehouden examen voor het Middenstandsdiploma Alg. Handelskennis slaagden: A. Beem- sterboer, B. Beemsterboer, W. de Boer, J. Hand, P. Hof, D. Smit, J. Wiersma, J. Zeeman en M. Zijp te Noordschar- woude; A. Dekker, P. Glazekas, G. Kan sen te Broek op Lanjjfendijk; mej. H. de Groot, P. Schoorel te Oudkarspel; Q. Kramer, Jb. Molenaar en T. Woldhuis te Zuidscharwoude; J. Bleeker, Th. Komen een P. Oudeman te Heerhugowaard; J. Dekker, Rietkuil Harenkarspe'.. R. Meinema te Dirkshorn en P. Noord- strand te Waarland; G. Buisman te Oude Niedorp; H. Gutter en A. Volkers t» Sint Pancras en W. Slot te Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1