NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Aantal artsen naar Concentratie kamp overgebracht. Tusschen ons volk en den honger staat de distributie. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar Voordam C 9. Bureau der Sohager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. ZATERDAG 3 JULI 1943. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang No. 152. 4 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. (Afw.) Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prys der gewone advertenties in deze Editie 11 et. per m.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Demonstratieve brief geschre ven aan den Rijkscommissaris. 's-GRAVENHAGE, 2 Juli. - Van bevoegde zijde wordt medegedeeld: Eenigen t«d geleden heeft een aantal Nederlandsche artsen een brief gericht tot den Rijkscom missaris, waarin zij op buitenge woon tactlooze wijze positie kozen tegen bepaalde beschikkin gen van de bezettende macht. In tegenstelling tot de meening van een deel der bevolking, dat het hierbij ging om een poging dit schrijven een karakter te geven van een groote spontane demon stratie der Nederlandsche artsen, is het een door enkele aanstich ters geleide actie gebleven. Van de binnengekomen brieven bleek het grootste deel door middel van doorslagen vervaardigd te zjjn, vaak anoniem en voor een ander deel was de onderteeke- ning met geheel verdraaide hand en onleesbaar geschreven. Bij de zen brief ging het slechts om de organisatorische kwestie van de Artsenkamer en vooral om de bepaling van de bezettende macht, dat een arts - dus iemand die de volksgezondheid moet hel pen in stand houden - zijn beroep niet zonder meer en zonder toe stemming van de Nederlandsche Staatsautoriteiten mag opgeven en evenmin patiënten en aan staande moeders in het land in den steek kan laten. Er kan wor den vastgesteld, dat de eigenlijke aanstichters van deze onwaardige onderneming zelf zeer klaarblij kelijk geen kleur hebben bekend, dus op den achtergrond zün ge bleven. Verder is het zeer kenmerkend, dat de aanstichters hun slachtoffers onder de artsen in de waan heb ben gebracht, dat de bezettende macht het „niet zou wagen" iets tegen dergelijke methoden te on dernemen. Een misrekening. Evenwel, de bezettende macht heeft ook ditmaal streng en krach tig ingegrepen en tegen de demon stranten. wier optreden ernstig moet worden geacht, .heeft de Sicherheits- -polizei maatregelen genomen. Zij bevinden zich in een concentratie kamp, waar zij kunnen nadenken over de tekortkoming van hun ver leiders. Zij zien hun straf tegemoet 'ifi bovendien een toepassiajfc 'cvan par. 1 van de verordening nr. 33 van 1940 betreffende het verbeurd verklaren van vermogens. Eenige van deze aldus demon- streerende artsen hebben er de voorkeur aan gegeven te verdwijnen. Hun spreekkamer^ zijn door de Sicherheitspolizei verzegeld. Het schijnt ook hier de herhaaldelijk zichtbare samenwerking te zijn laatstelijk nog in het Amsterdam- sche proces tegen de daders van DE SLAG OM HET EILAND RENDOVA. TOKIo, 2 Juli. - Verwacht moet wor den, zoo schrijft de Osaka Mainitsji over de landing van Amerikaansche troepen op het eiland Rendova, dat de Amerikanen, ofschoon hun zware verliezen zijn toegebracht, er toch in geslaagd zijn strijdkrachten aan land te zetten, die numeriek verre superieur zijn aan de Japansche verdedigers. Men moet in dit gebied, dus in het cen trum van de groep der Salomonseilan den, nog zware gevechten verwachten. De tegenstander zal alles Ondernemen om de Japansche steunpunten" aldaar in bezit te krijgen. De Amerikanen ver trouwen hierbij op hun materieele superioriteit. Het communiqué van het Japansche hoofdkwartier over de gevechten om Rendova meldt, dat 1 vijandelijke krui ser van de B-klasse in den grond werd geboord, een tweede kruiser van de B-klasse zwaar werd beschadigd, 4 groote torpedobootjagers tot zinken werden gebracht, een vijfde kleinere torpedobootjager in den grond werd geboord, nog een transportschip zwaar is beschadigd. Minstens 77 vijandelijke vliegtuigen zijn neergeschoten. 31 eigen vliegtuigen zijn niet op hun steunpunten teruggekeerd. CNF-Voorl. actie H. fnspec. iuchtbeschcemiofl-Pax den springstofaanslag op het be volkingsregister tusschen zekere intellectueele kringen en Oranje- bolsjewistische boodschappers. Het zal echter de openbare mee ning bijzonder interesseeren, dat het bij deze actie en hierop dient te worden gewezen geenszins gaat om dien brief aan den rijkscommis saris. waarvan de Engelsche omroep kort geleden melding maakte, nog voor deze den geadresseerde den Rijkscommissaris had bereikt. Veel eer kwamen enkele van dergelijke brieven eerst verscheidene dagen la ter werkelijk binnen. De opstellers van dezen brief gaven daarmede te kennen, dat zii öf naar den Engel- schen zender hadden geluisterd, óf zich hadden laten leiden door een groep, die handelt naar de aanwijzin gen van de Londensche emigranten- kliek. Om die reden zal het niemand verbazen, dat een dergelijke handel wijze zeer onaangename gevolgen voor de desbetreffende briefschrij vers zal hebben. De inhoud van dezen tweeden brief kenmerkt de opstellers als mannen van een in zichzelf tegenstrijdige denkwijze. Aan de eene zijde spre ken zij van den catastrofalen gezond heidstoestand van het Nederlandsche volk een bewering, die wordt weerlegd door de beschikbare jong ste Nederlandsche officieele statisti sche gegevens, volgens welke de ge zondheidstoestand van het Neder landsche volk oomerkeliik goed blijkt te ziin aan de andere zijde wei geren zij een deel van dit. yolk. dat in Duitschland werkt, medisch bii te staan. Indien op die wijze de Neder landers van hun geneeskundige ver zorging worden beroofd, dan ligt de schuld uitsluitend bii die artsen, die. in olaats van zich te beperken tot de vervulling van hun plichten als arts. zich laten verleiden tot demonstra tieve spelletjes tegen de bezettende macht. Groote zuiveringsactie achter Oostelijk front. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH- RER, 2 Juli.' Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Aan het bruggehoofd van den Koe- ban stortten vijandelijke aanvallen in het afweervuur ineen. Verscheidene plaatselijke aanvallen in het gebied van Dorogobusch werden afgeslagen en de Sovjets onder verlies van verscheidene bonderden dooden en gevangenen uit hun stellingen van uitgang verdreven In het achterwaartsche gebied van den centralen frontsector heb ben formaties SS. en politie, ver sterkt door eenheden van het leger en formaties van de luchtmacht, een groote zuiveringsactie met succes voltooid. 350 kazematten werden opgeblazen en 194 versterkte kam pen van benden ingenomen. De bandieten verloren talrijke dooden en groote hoeveelheden wapenen eh materiaal. Bij een aanval van talrijke Britsche jachtbommenwerpers op een Duitsch convooi voor Hoek van Holland scho ten onze bewakingsvaarluigen en het boordgeschut der transportschepen 7 vijandelijke vliegtuigen omlaag. Een onzer schepen werd door bomtreffers beschadigd. Boven het kustgebied der bezette westelijke gebieden vernietigden Duit- sche jagers gisteren nog 4 andere vij andelijke vliegtuigen. In het kader der oefeningen van ccd Luftwaffen-veld-divisle is een actie tegen een versterkt kust-steunpunt van zee uit overwogen. Onder het beschermend vuur der eigen tv/are wapens werkt de stoottroep van ccn pionier-atdeeling zich in rubberbooten aan wal op de plaats waar zich boven tan de steile kust een vijandelijke bunker bevindt PK Langl-PBZ-R-P „Voorwaarts christelijke soldaten". In een hoofdartikel over de v woesting van den Dom te Keulen door den Engelschen terreuraanval, wijst Folkets Dagblad allereerst op de menkomst van Churchill en Roosevelt aan boord van het slagschip Prince of Wales, waarbij deze beide Angelsak sische obrlogsheeren met de gebeden boeken in de hand en psalmen zingend gefotografeerd werden en de Atlanti sche charta der vier vrijheden uitwerk ten. Zij zongen toen het Angel-Saksi sche lied „Voorwaarts, christelijke sol daten". Sindsdien hebben de christelij ke soldaten een even omvangrijken als eigenaardigen kruistocht ondernomen. Alleen al in Duitschland hebben zij 150 kerken, bijna 200 scholen en meer dan 100 ziekenhuizen verwoest, ruim 500 kerken, tweemaal zoovele scholen en meer dan 200 ziekenhuizen zwaar be schadigd. „Zoo ziet dus de Anglo-Amerikaan- sche oorlogvoering met al haar chris- telijk-puriteinsche idealen er uit," schrijft het Zweedsche blad. „Dit zijn de eerste rijpe vruemgn der kruis vaarders van tegenwooraig en van hun bevrijdingsstrijd voor Europa. Dat zijn dus de christenen, die er aanspraak op maken, de cultuur van Europa te her vormen en de beschaving van het Avondland te herstellen. Dat de westelijke democratieën door haar verbond met de bolsje wisten in haar eigen mentaliteit diep en ontstellend zouden worrlen beïnvloed, was te voorzien. I|i dit opzicht is de ergste vrees bewaar heid. De geest van AI Capnnc triomfeert tezamen met dien \an Trotzki cn Bela Khun. Uit hun „hemel" kunnen deze gróoten met voldoening de daden hunner op volgers bewonderen, waarover de Anglicaansche kerk met den aarts bisschop van Canterbury aan het hoofd den zegen van Jehova heeft afgesmeekt." „De Dom te Keulen." zoo vervolgt Folkets Dagblad, „beteekent waar schijnlijk voor een Amerikaanschen bomvlieger even weinig als de St. Pie- ter te Rome voor een Mongoolschen piloot uit Sovjet-Turkestan. Voor ons Europeanen echter is dit bouwwerk ge tuigenis van het meest essentieele we zen der cultuur van het Avondland, die thans uit alle windrichtingen door de machten van haat en vernietiging ge terroriseerd wordt." i H. Vader betuigt zijn medeleven met verwoesting Dom te Breslau. (Van onzen Berlijnschen correspondent.) Naar van bevoegde zijde wordt mede gedeeld, heeft de Bisschop van Bres lau, kardinaal Bertram, van Paus Pius XII een telegram ontvangen, waarin de H Vader zijn medeleven te kennen geeft met de groote ramp, die de Bis schoppelijke stad met de vernieling van den linker zijgevel van den Dom heeft getroffen. Voor zoover bekend, is het sedert het uitbreken van den oorlog voor de eer ste maal, dat het hoofd van de katho lieke kerk zijn persoonlijke deernis met de ramp, die een direct gevolg is van den strijd, te kennen geeft. Koninklijk paleis te PalermO beschadigd. Het Italiaansche weermachtbericht meldt o.m.: Palermo is vannacht opnieuw door ie vijandelijke luchtmacht gebombar deerd. Onder de talrijke gebouwen die schade opliepen bevindt zich het ko ninklijk paleis. De door de bevolking geleden verliezen zijn nog niet vastge steld. Het afweergeschut haalde vier machines omlaag. Aanvallen van min der belang werden gedaan op Catania en' Caglari. Het afweergeschut haalde te Catania een toestel neer. Tijdens lucMgevechten met Duitsche jagers vieleh twee Spitfires in de wateren van Malta. Als -gevolg van den aanval van 30 Juni, waarvan in het weermachtbe richt van gisteren is melding gemaakt, heeft men later onder de bevolking van Palermo 74 dooden en 286 gewonden geteld. DE VERLIEZEN VAN HET ANGLO-AMERIKAANSCHE LUCHTWAPEN. BERLIJN. 2 Juli. Het aantal doo den en vermisten van het Britsch- Amerikaansche luchtwapen alleen tij' dens de terreuracties tegen Duitsch land en de bezette gebieden van West- Europa het Middellandsche Zeege bied niet meegerekend zijn gewel dig gestegen. In het afgeloopen halve jaar van 1943 zijn in de genoemde ge bieden 2.507 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten en wel bijna uitsluitend .uermotorige bommenwerpers. Dat be Itekent een verlies van rond 17.000 man zorgvuldig geselecteerde en lang durig geschoolde leden van het vlie gend personeel, van wie het grootste deel tusschen de puinen der machines verminkt of verbrand werd, terwijl slechts een gering deel zijn leven wist le redden in Duitsche krijgsgevangen schap. Bekendmaking. De Wehrmachtbefehlshaber in Ne derland maakt bekend: Dc talrijke raaien dat de laatste da gen vijandelijke vliegtuigen worden neergeschoten, geven aanleiding er op nieuw dringend op te wijzen, dat het de burgerbevolking ten strengste ver boden is de plek te betreden. waar vliegtuigen zijn neergestort, of eeni- gerlei voorwerpen, die tot het neerge storte vliegtuig of de leden der be manning behoord hebben, mede te ne men. Overtredingen worden zwaar ge straft. De posten hebben strenge in structie elke overtreding door gebruik van wapenen te verhinderen. Het C.D.K. is, zonder onderbreking der werkzaamheden, verhuisd. Waar en hoe er gewerkt wordt. (Van onzen specialen verslaggever.) iyr EN heeft zich wel eens be- kiaagd als er in evacuatie-tijd plotseling een groote familie op de stoep stond cn zich dan afgevraagd hoe men al die menschen zou moe ten huisvesten zonder dat eigen „recht op levensruimte" daarbij in het gedrang zou komen. Men kan de kwestie evenwel ook uit den gezichtshoek van de geëvacueer- den bekijken, die niet voor hun plei- zier verhuisd waren en zich vaak on gemakkelijk moesten behelpen. Toen het wenschelijk bleek, dat het Centraal Distributiekantoor uit Den Haag in den loop van dit jaar geëva cueerd zou worden, stond men voor de moeilijke vraag waar men deze instel ling zou kunnen onderbrengen, omdat men iemand, die op een bovenhuis woont geen olifant present kan geven cn er in ons land maar zeer weinig ge schikte gebouwen waren, waarin je zooiets als het C. D, K. zonder ver storing der werkzaamheden zou kun nen verplaatsen. Twee steden kwamen in aan merking. MEN kon het onderbrengen in een tehuis voor oude lieden te Nijme gen maar daar stuitte men op moei lijkheden met de telefooncentrale en in Zwolle waar een prachtig gebouw als het ware gereed stond om de in stelling een geriefelijk onderdak te be zorgen. In een 4 H.A, grooten tuin gelegen aan een plein, dat den romanlischen naam „De Zeven Alleetjes" draagt, was door de architecten Van der Steur en Meyerink een prachtig gebouw gezet r de N.V. Eleetriciteitsfabriek „IJs- selcentrale," Het was zoo goed als ge reed en de „IJsselcentrale" was er bui tengewoon mee in haar schik, toen zij tot de teleurstellende ontdel ing moest komen, dat men in Den Haag juist dit gebouw een prachtig tehuis voor het C.D.K. bleek te vinden. Wat het zwaarste is. moest het 'waarste wegen en de Centrale moest het gebouw tijdelijk afstaan, terwijl de nieuwe huurder er met groote zorg voor waakt, dat er aan het prachtige bouw werk met zijn groot aantal zalen en kamers niets onherstelbaar wordt ver anderd. I Wy hebben het Centraal Distribu- tickantoor te Zwolle in zgn nieuw verblijf bekeken. Wat deze instelling voor ons land beteekent cn hoe er gewerkt wordt, heeft de leider daar van in deze persconferentie duidclgk laten uitkomen. Men werkte door, terwijl men verhuisde. LIET valt niet mee een instelling als het C.D.K. te verplaatsen, ter wijl de voedselvoorziening van Neder land geen oogenblik mag stagneeren. Menschen, machines, meubelen moes ten worden overgebracht en onder gebracht. terwijl de „distributie" geen moment onderbroken werd en de tele foon zelfs bleef werken De dagelijksche leider, de heer S. de Hoo, heeft op de te Zwolle gehouden persconferentie eens in het licht ge steld. wat een instelling als het C.D.K. eigenlijk beteekent. Uit een ..bedrijfje" van enkele men- schèn is het gegroeid tot een instelling waar men 25.000 brieven per maaod ontvangt. 3 4.000 aanreteekende stukken per dag en vanwaar b v. in de vorige maand 521,(100 poststukken uit gingen. Naast het hoofdgebouw in Zwolle heeft men nog. gebouwen in Hattem. Den Haag en Gennep en filialen in Vught. Westerborg en Ommen voor allerlei diensten en onderdeelen daar van. Daar werken thans in totaal 1689 ambtenaren, waarvan alleen in Zwolle en Hattem 1043. Zij regeeren en con- troleeren bijna 17.000 plaatselijke distributie-Ambtenaren en een nog grooter aantal menschen in het krui deniers- en grossiersbedrijf, waar men thans een enquête houdt, welke alleen al 100 ambtenaren vereischt. Men mo'et er 15000 instellingen als hotels en zie kenhuizen op tijd van toewijzingen voorzien en over het C.D.K. loopen per maand tien milliard distributiebeschei den we zullen, met het oog op onze nlaatsruimte het aantal daarin voor komende nullen maar niet eens laten zetten. De ambtenaren ROOT was de moeilijkheid om de ambtenaren over te brengen Men nam ze velen tegen hun zin mee uit Den Haag, getrouwden en jonge lieden, waaronder vele jonge meisjes, die nog nooit van huis waren geweest. Men kon er natuurlijk geen wonin gen voor vinden, zoodat men ze allen bij de bevolking heeft moeten inkwar tieren. In Hattem kon men de meisjes in een „tehuis" tesamen brengen, maar men begrijpt b.v. voor welke moeilijk heden de schoenmaker of de kapper van dit 2.000 zielen tellende dorp bij een dergelijken aanwas van „klanten" heeft gestaan. Zoowel daari als in Zwolle contro leeren ervaren verpleegsters, dat het personeel een goede behandeling ge niet en op het veilige rechte pad blijft, terwijl de directie alles in het werk stelt om voor ontspanning en leerzame curcussen te zorgen. Men ziet de moeilijkheden: hiaten in de personeelsbezetting door vertrek van ambtenaren voor arbeidsinzet of krijgsgevangenschap, een steeds groo ter terrein van distributie-bemoeiing en in Zwolle een veel kleiner reservoir cm er arbeidskrachten uit te putten dan in Den Haag. zoodat er steeds be hoefte aan goed personeel is Toen het C.D.K. met zijn 300 toestel len de eerste dagen telefoneerde, bleek heel het Noorden geblokkeerd, zoodat ook dat vraagstuk mpest opgelost wor den. Dat alles heeft de heer De Hoo uit voerig op de conferentie uiteengezet, en daarna met de bezoekers een rondgang door het gebouw gemaakt, langs de nieuwe eigen drukkerij voor circu- 'aires en bonnennieuws. He afdeeline mechanische machines die o.a. 24.000 kaarten per uur controleeren. de on telbare andere nfdeelingen, werkplaat sen en kantoren, om te toonen hoo voortreffelijk deze machtige instelling 'n haar nieuwe tehuis functioneert Het C.D.K. is populair. T")heer Kroon, van het Dep. van L/ Handel. Nijverheid en Scheep vaart. heeft deze conferentie met een korte toelichting geopend en er o a. op gewezen, dat het C D.K. ondanks alle distributiewee zich in een zekere populariteit mag verheugen. Inderdaad, het is zooals Tr. Louwes het hoofd van het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd heeft gezegd, de distributie van onze voed selvoorziening staat tusschen ons volk en den honger. Wie ziet hoe hard er in Zwolle ge werkt wordt, kan er zeker van zijn. dat zoolang er levensmiddelen zijn welke dezen honger kunnen stillen het machtige apparaat van het C.D.K er voor zal waken, dat iedere Neder lander daarvan ziin rechtmatige portie zbI krijgen. f NIEUWE BONNEN (Uitknippen en bewaren). VAN 4 JULI T.M. 10 JULI: Brood 28A 4 rants. 28B 1 rants. Beschuit 28 1 rants. Aardapp. 28A Wi Kg, 28B 1 kg. Tabak 28 1 rants VAN 27 JUNI T.M. 10 JULI: Vleesch 28A 2 rants, 28B rts. VAN 13 JUNI T.M. 10 JULI: Vervangingsmiddel 589 1 rants. :er 587 1 kg.; Jam 586 1 rants. Gort 585 250 gr.; Havermout 584 250 gr.; Vermicelli enz. 583 100 gr. Brood, bloem of gebak: 590 t.m 593 1 rants. Kaas: 594 t.m. 596 100 gr. Melk: 25 t.m. 28 (1 'A 1.); Tapte melk: 25 t.m. 27 (13/, l.), karne melk of taptemelk 28 (1% 1.) Kindervoedsel: Rijst 25B en 27B 250 gr. Gort: 25A en 27A 250 gr. Cacao met suiker: 3-34 en 4-34 150 gr. Versnaperingen: 25 (choc.), 26 en 27 (suikerwerk) elk 100 gr. VAN 13 JUNI t.m 7 AUG.: Koffiesurrogaat 588, 250 gr. Van 28 JUNI T.M. JULI: Boter 26A1 rants., 2GB 14 rants. VAN 9 JUNI t.m. 9 JULI: Boter 28A 1 rants. voor personen van 4 t.m. 20 jaar- 28B \4 rants voor pers. van 0 t.m. 3 jaar. VAN 13 JUNI t.m. 10 JULI: Sinaasappelen: 4-35 (stad) 300 gr. DIVERSE ARTIKELEN: Petroleum 09, 10 (1 Liter) 14 Juni t.m. 5 Aug. 1943. Brandstoffen 15 t.m. 19 B.V. 3 Mei t.m. 31 Dec. 1943. Brandstoffen 11-12 KF tot 30 April 1944. Eenheidszeep 597 Alg. en W. eenheidszeep 1 rants. Waschpoeder 598 Alg. en W. Waschpoeder, 1 rantsoen. Toiletzeep W 1 rants. Scheerzeep S. Textiel mannen 45 gr. - ONGELDIG: Na 3 Juli: 27 brood, beschuit, aardapp., tabak i Afscheid Nederlandsche vrijwilligers. Met slechts korte tusschenpoozen vol gen de contingenten Nederlandsche vrijwilligers, die van hier uit naar het Oostfront vertrekken om aan den strijd voor het nieuwe Europa deel le nemen, elkander op. Zoo was Woensdagmiddag opnieuw een groep van honderden jon gemannen. zoomede eenige tientallen hulpverpleegsters, in de Dierentuinzaal aanwezig om afscheid te nemen. Met den SS-Obergruppenführer und General der Polizei Rauter, trad. toen alle vrijwilligers aangetreden stonden, de Secretaris-Generaal der N.S.B.. ïr. C J. Huygen. als vertegenwoordiger van den leider van het Nederlandsche volk, binnen, waarop een militair mu ziekkorps opwekkende klanken deed weerklnken. Meisjes van den Jeugd storm hadden inmiddels alle aangetre- denen van bloemen voorzien. Toespraak van ir. Huygen. Ir. Huygen zeide. in opdracht van den Leider. o,a. het volgende: Gij gaat uw plicht doen als Neder landers. nadat de Führer u het recht heeft verleend den soldatenrok te dra gen. Het meerendeel van 't Nederland sche volk begrijpt wellicht thans nog niet, waarvoor gij u hebt bereid ver klaard. doch later zal dit volk u dank baar zijn voor deze daad. Het is de taak der beweging het Nederlandsche volk een waardige plaats in het nieuwe Europa te doen verkrijgen en daartoe dient ons volk zijn aandeel in den strijd tegen het bolsjewisme te hebben. Degenen, die reeds voorgingen in dezen strijd, hebben het bewijs geleverd, ipoe- dlg en trouw hun soldatenplicht te kunnen volbrengen en goede kamera den te kunnen zijn Van hen. die thans gaan. verwacht de Leider hetzelfde. Hierna werd het Wilhelmus ten ge- hoore gebracht. Generaal Rauter spreekt. Vervolgens sprak generaal Rauter woorden van dank tot de vrijwilligers voor hun inzet. Het verheugde hem. zooveel jonge gezichten te zien en hij noemde deze jongelieden pioniers voor de Groot-Germaansche eenheid, die on der Adolf Hitiers geniale leiding wordt geschapen. Spreker wekte allen op met dezelfde liefde en (rouw. die hun voor gangers getoond hebben, te strijden voor hun vaderland, om dit een waar dige plaats in het nieuwe Europa te be zorgen, waartoe de Führer de zekerheid heeft gesteld. Spontaan stemden allen in met het .Sieg.Heil," dat generaal Rauter op den Führer uitbracht. GEVOLGEN VAN BALDADIGHEID... 's-GRAVENHAGE. 2 Juli. - Over een U-jarigen scholier uit de Alidastraat te Loosduinen waren den laatsten tijd al herhaaldelijk klachten binnengeko men wegens ergerlijke baldadigheid. Gisteren werd hij door een agent be trapt. toen hij een oude dame hinder de en uitschold. De agent wilde den jongen meenemen, doch deze vluchtte zijn huis binnen. Toen de agent aan belde. kwamen de moeder en een 22- iarige broer naar buiten en vielen den politieman aan. Deze moest tenslotte met zijn revolver dreigen, om de gemoede ren te kalmecren en den zoon mee te nemen naar het bureau. Twee andere agenten brachten daarop de moeder en den scholier naar het bureau over. De vader nam hiermede echter geen ge noegen en trok eveneens naar het poli tiebureau. waar hij door schelden en bedreigingen de rest van zijn gezin trachtte mee te krijgen Het gevolg was, dat tegen hem een proces-verbaal werd opgemaakt wegens beleediging en bedreiging, terwijl de oudste zoon een proces-verbaal kreeg wegens mishan deling en de moeder idem wegens het belemmeren van een ambtenaar in functie. Roosevelt in het gedrang. De .president der Vereenigde Staten moge een hooge positie bekleeden, be nijdenswaardig is deze geenszins, zoo als in de afgeloopen week wel op on dubbelzinnige wijze is gebleken. Voor het eerst sinds de intrede van Noord- Amerika in den oorlog heeft Roose velt namelijk in beide Huizen van het het Congres een eclatante nederlaag geleden, waarbij zijn prestige danig in het gedrang is gekomen. Het geschied de tijdens de behandeling van de zoo langzamerhand berucht geworden „an- ti-stakingswet," dat Roosevelt zich ge roepen achtte zich in een brief tot het Congres te wenden, waarin hij liet doorschemeren, dat door de ernstige sociale onlusten van den laatsten tijd de Nocrd-Amerikaansche bewapenings productie in gevaarlijke mate was ge troffen, dat de regeering weliswaar met het Congres van zins was elke sabotage-staking en opstand energiek den kop in te drukken, doch dat in verband met de heerschende onrust onder de Noord-Amerikaansche arbei ders bij het van kracht verklaren van de anti-stakingswet op nieuwe voor de bewapeningsindustne onhoudbare moei lijkheden en vertragingen moest wor den gerekend. Als oplossing stelde de president de verhooging van den dienstplichtigen leeftijd tot 65 jaar voor, om het daarmede voor de toe komst in de hand te hebben alle sta kers voor den militairen dienst op te roepen. "Het veto, dat hij hierbij over de anti-stakingswet uitsprak, was de knuppel in het hoenderhok, want tal rijke senatoren en afgevaardigden ver hieven zich na voorlezing van dezen brief van hun zetel en protesteerden ten scherpste tegen de onwaardige op vatting van den president, die het Noord-Amerikaansche leger hiermede blijkbaar tot een toevluchtsoord of verbeteringsinstituut van binnenland- sche agitators wilde degradeeren. In beide Huizen van het parlement was men het op dit punt volkomen met elkander eens en zoo wist het te ge beuren, dat het veto tegen de anti-sta kingswet in -den Senaat nauwelijks vijf minuten na voorlezing van den presidentalen brief met een meerder heid van 31 stemmen werd afgewe zen en binnen nog korteren tijd in het Huis van Afgevaardigden met een tweederde meerderheid werd afge stemd. Tot zoover hetgeen zich voor de schermen heeft afgespeeld; wat er achter de schermen gebeurde, laat zich slechts raden, waarbij het overigens een publiek geheim zou zijn, dat Roo sevelt deze nederlaag ten overstaan van het parlement op zich heeft geno men, om straks de stemmen van de arbeiders bij de verkiezingen niet te vérliezen. Men aoht het zelfs niet uit gesloten, dat Roosevelt dubbel spel speelt, dus de stakingen heeft uitge lokt, om nu een bepaalde houding te genover de arbeiders te kunnen aan nemen, om zich zoodende te verzeke ren van hun sympathie. Hoe het ook zij, niet te ontkennen valt, dat de pre sident der Vereenigde Staten meer en meer in het gedrang komt en blij ven de stakingen voortduren met hem een ongestoorde oorlogsproductie, wat nog wel eens tot verrassende con sequenties aanleiding zou kunnen ge- ZEEVAART als levensberoep. Bootsmansloopbaan. i Het personeel wordt aangevuld uit vrijwilligers. De taak der soldaten is: Zeemans- dienst aan boord van slagschepen, pantserschepen, kruisers, torpedoboot Jagers, torpedobooten, en alle kleine vaartuigen en andere schepen der Kriegsmarine. Bedienen der verschil lende wapenen (artillerie, torpedo en mijnen), onderhoud en reiniging van schip, wapenen en gereedschappen, alsmede wachtdienst. Welke eischen worden er gesteld? De vrijwilliger moet lichamelijk flink zijn en een levendigen geest bezitten, om speciale cui sussen (bijvoorbeeld voor stukscommandant, voor den luis- terdienst enz. en voor den dienst in dc andere groepen der bootsmans- loopbaan) te kunnen volgen. Goede prestaties in den veelzljdigen dienst Van deze loopbafin zijn nood zakelijk. Welke dienstrangen kan de vrijwil liger bereiken? Men begint als ma troos. Indien de prestal /s goed zijn, volgt De bevordering tot Gefreiter na een totalen diensttijd van 9 maanden Tot Obergefrelter na eenjarigen dienst als Gefreiter. Tot Hauptgefreiter na tweejarigen dienst als Obergefreiter. Maat, zoodra de geschiktheid daartoe bewezen is en de opleidingscursussen met succes gevolgd zijn. (Reeds na twee jaar mogelijk). Obermaat na tweejarigen dienst als Maat. Feldwebel na tweejarigen dienst als Maat. Oberfeldwebel na 1 j/.-jarigen dienst als Maat. Feldwebels met een dienst van lan ger dan twaalf jaar kunnen worden bevorderd tot Stabsfeldwebel. Obcr- feldwebels na drie jaar ln dezen rang en tien jaar dienst in het geheel tot S tabsoberf eldwebel Voor den flinken soldaat, die voor uit wil zijn de bevorderingsomstan digheden gunstig. Buitengewoon flinke onderofficieren worden verder opge leid en bevorderd tot officier. Verdere mededeellngen volgen. Alle Ortskommandanturen verstrekken In lichtingen en aanwijzingen. Uitknippen en bewaren. BIJ DE TEWERKSTELLING IN DUITSCHLAND. 's-GRAVENHAGE. 30 Juni. Van bevoegde zijde wordt meegedeeld, da uiteraard voor hen. die behooren tol dc lichtingen 19241918, nog de mogelijk heid bestaat, als vrijwilligers toe te treden tot de Duitsche Kriegsmarine. de Waffen-SS of het Legioen. Nadere bijzonderheden verstrekken alle Ortskommandanturen, die ook na voltrokken toetreding zorgen voor de vergunning der Arbeidsbureaux. Het Amerikaansche Huis van Af gevaardigden heeft zich met 228 tegen 154 stemmen uitgesproken voor het ne- geeren van Roosevelt's veto inzake het wetsontwerp betreffende de Commodity Credit Corporation. De noodzakelijke meerderheid van tweederde werd niet behaald, zoodat het wetsontwerp auto matisch afgewezen is.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1